Aanbiddingscentrum Rotterdam

Aanbiddingscentrum Rotterdam

By Aanbiddingscentrum Rotterdam
"Wij echter prediken Christus de Gekruisigde."
1 Korinthe 1:23
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Arjan Baan in ACR op zondag 08.03.2020 - Gods ontferming verandert ons. Rom. 12
Romeinen 12:1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. 4. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, 5. zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. 6. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: 7. hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; 8. hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. 9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. 10. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. 11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 12. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. 13. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. 14. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. 15. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 16. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. 17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. 18. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. 19. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 20. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
56:07
March 8, 2020
Br. Reinier Milort in ACR op zo. 01.03.202 - Hebreeën 5 Christus Hoger dan Aäron.
Vrijmoedig naderen Hebreeën 4:14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. 5:1 Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. 2. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. 3. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. 4. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron. 5. Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. 6. Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. 7. In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. 8. Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.9. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. 10. Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek. 11. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. 12. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. 13. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. 14. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Hebreeën 6:1 Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, 2. van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. 3. En dat zullen wij ook doen, als God het toestaat.
47:04
March 1, 2020
Br. Thomas George in ACR op zondag 23.02.2020. Het sterven, maar ook het leven van Mozes en Wandelen naar de Geest. Deut. 34 : 1-12. Galaten 5 : 16-22.
Br. Thomas George in ACR op zondag 23.02.2020.  Het sterven, maar ook het leven van Mozes en Wandelen naar de Geest. Deut. 34 : 1-12. Galaten 5 : 16-22.
58:20
February 23, 2020
Br. Hugo Bakker in ACR op zondag 16.02.2020 De Gezalfde zal het juk verbreken Jesaja:10-27
Br. Hugo Bakker in ACR op zondag 16.02.2020  De Gezalfde zal het juk verbreken Jesaja:10-27 
32:59
February 16, 2020
Engelstalig - Br. Jacques Liebenberg in ACR op zondag 09.02.20. 2 Kon. 6 : 17. Zien met de ogen van je hart.
Br. Jacques Liebenberg in ACR op zondag 09.02.20.  2 Kon. 6 : 17. Zien met de ogen van je hart. Rom. 11 : 12-17; Jer. 16 : 14, 15; Rom. 8 : 27.
1:01:03
February 9, 2020
Br. Hugo Bakker in ACR op zondag 02.02.2020 Hoever ben je al nat gegaan Ezechiel 47:1-10
Br. Hugo Bakker in ACR op zondag 02.02.2020  Hoever ben je al nat gegaan Ezechiel 47:1-10
32:34
February 2, 2020
Br. Reinier Milort in ACR op zondag 26.01.2020 - Hebreeën 4 - In de rust ingaan.
Reinier Milort in ACR op zondag 26.01.2020 - Hebreeën 4 - In de rust ingaan.
59:37
January 26, 2020
Frits Scheffer in ACR op zo. 19.01.2020 - Verstandige lippen.
Aanbiddingscentrum Rotterdam
37:00
January 19, 2020
Danny Dane in ACR op zo. 15.12.2019 - Aanbidding & Commitment
Aanbiddingscentrum Rotterdam
42:27
December 15, 2019
Reinier Milort in ACR op zondag 01.12.2019 - Hebreeën 3.
Aanbiddingscentrum Rotterdam
49:15
December 1, 2019
De Beloning van het Lam. Spreker: Br. Dustin Renz Openbaring H5
Aambiddingscentrum Rotterdam
55:28
November 24, 2019
Door het geloof zien wij wonderen. Spreker: Br Glenn Meldrum Hebreeën 11.
Aanbiddingscentrum Rotterdam
1:03:02
November 17, 2019
De openbaring van Jezus Christus. Spreker: Br. Glenn Meldrum
Aanbiddingscentrum Rotterdam
1:10:15
November 4, 2019
"De Zoon heeft gesproken. Een lofzang op Jezus." Spreker: Br. Reinier Milort Hebreeën 2:1-18 (2/2)
Hebreeën 2:1-18  Aanbiddingscentrum Rotterdam
40:32
October 20, 2019
"De Zoon heeft gesproken. Een lofzang op Jezus." Spreker: Br. Reinier Milort Hebreeën 2:1-18 (1/2)
Hebreeën 2:1-18  Aanbiddingscentrum Rotterdam
03:59
October 20, 2019
"Bij God zijn alle dingen mogelijk. Bruikbaar in Gods hand." Spreker: Br. Leander Janse 2 Timoteus 2:18-22
2 Timoteus 2:18-22  Aanbiddingscentrum Rotterdam
1:04:17
October 13, 2019
"Ik leg mijn krans neer voor Zijn troon." Spreker: Br. Danny Dane  Openbaring 4:9-11
Openbaring 4:9-11 Aanbiddingscentrum Rotterdam
30:28
October 6, 2019
"God heeft tot ons gesproken door de Zoon" Spreker: Br. Reinier Milort  Hebreeën 1:1-14 
Hebreeën 1:1-14  Aanbiddingscentrum Rotterdam
50:24
September 22, 2019
"Leven als een hemelburger op aarde." Spreker: Br. Stanley Dissels
Aanbiddingscentrum Rotterdam
1:10:53
August 25, 2019
"Adviezen aan Christenen die wakker willen zijn." Spreker Br. Leander Janse
Aanbiddingscentrum Rotterdam
1:08:32
August 11, 2019
"Geroepen om te lijden." Spreker: Br. Reinier Milort
Aanbiddingscentrum Rotterdam
41:37
June 23, 2019
"Leven door de Geest." Spreker: Br. Henk van den Brink
Aanbiddingscentrum Rotterdam
34:39
June 9, 2019
"Hemelvaartsbelofte." Spreker: Br. Leander Janse
Aanbiddingscentrum Rotterdam
49:21
June 2, 2019
"Het geloof in Jezus." Spreker: Br. Stanley Dissels
Aanbiddingscentrum Rotterdam
1:12:33
May 26, 2019
"De Heere gaat voor u uit." Spreker: Br. Thomas George
Aanbiddingscentrum Rotterdam
1:00:14
April 28, 2019
"De opstandingskracht van Jezus." Spreker: Br. Frits Scheffer
Aanbiddingscentrum Rotterdam
49:13
April 14, 2019
"De authentieke doop met de Heilige Geest." Spreker: Br. Stanley Dissels
Aanbiddingscentrum Rotterdam
58:08
January 20, 2019