Skip to main content
Vox Verbi

Vox Verbi

By Paulínky
Podcast věnovaný Slovu s velkým S.
Připravuje Sr. Anna Mátiková FSP. Po anglistice a germanistice vystudovala katolickou teologii. Následně získala licenciát z biblistiky na Papežském biblickém institutu v Římě.
Případné reakce nebo dotazy lze psát na: anna@paulinky.cz
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Mk#57 Závěr pátého dějství
Mk 13,14-37 Dávejte pozor! Bděte!
10:32
January 27, 2022
Mk#56 Definitivní odchod z Chrámu
Mk 13,1-13
09:51
January 13, 2022
Mk#55 Čtvrtá Ježíšova spojenkyně
Mk 12,41-44 Ona ale ze svého nedostatku vhodila všechno, co měla, celý svůj život.
05:10
December 29, 2021
Mk#54 Ježíšovy otázky
Mk 12,35-40 „Jakže to říkají znalci Písma, že pomazaný je Davidův syn? ... Sám David jej nazývá Pánem, jakpak je tedy jeho synem?“
08:08
December 02, 2021
Mk#53 Poslední otázka
Mk 12,28-34 „Které přikázání je první ze všech?“
10:33
November 25, 2021
Mk#52 Komisionální zkouška II
Mk 12,18-27 Komu z nich bude manželkou při vzkříšení? Vždyť ji měli za manželku sedmi.
07:39
November 18, 2021
Mk#51 Komisionální zkouška I
Mk 12,13-17 Je dovoleno odvádět daň císaři, nebo nikoliv?
07:22
November 11, 2021
Mk#50 Legitimační procedura II
Mk 12,1-12 Začal k nim mluvit v podobenstvích: "Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal lisovací nádrž, postavil věž, pronajal ji vinařům a odcestoval."
08:48
November 04, 2021
Mk#49 Legitimační procedura I
Mk 11,27-33 „Jakou mocí děláš tyto věci?"
07:03
October 27, 2021
Mk#48 Fíkový sendvič
Mk 11,12-26 Když na druhý den vycházel z Betánie, měl hlad. Z dálky uviděl fíkovník s hojným listím a přišel, jestli na něm něco najde. Když ale k němu přišel, nenašel nic než listí.
12:06
October 20, 2021
Mk#47 Vstup do Jeruzaléma - Zahájení pátého dějství
Mk 11,1-11 Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a k Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do vesnice před vámi a hned jak do ní vejdete, najdete přivázané oslátko..."
14:42
October 13, 2021
Mk#46 Poslední oftalmologický zákrok
Mk 10,46-52 Ježíš jej oslovil a řekl mu: „Co chceš, abych ti udělal?“ Slepý mu řekl: „Mistře můj, ať vzhlédnu.“
08:35
October 06, 2021
Mk#45 Záchvat učedníků ve stoupající nadmořské výšce
Mk 10,32-45 „Mistře, chceme, abys nám udělal, o co tě požádáme. On jim řekl: „Co chcete, abych vám udělal?“ Oni mu řekli: „Dej nám, abychom seděli ve tvé slávě jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici.“
09:09
September 29, 2021
Mk#44 Silné kapky
Mk 10,23-31 „Jak těžké je těm, kdo mají bohatství, vejít do Božího království.“ ... „Děti, jak těžké je vejít do Božího království. Je snazší, že velbloud projde uchem jehly, než boháč vejde do Božího království. Oni žasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „A kdo může být zachráněn?“ ... „U lidí je to nemožné, ale nikoliv u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“
08:06
September 22, 2021
Mk#43 Nadějný uchazeč o učednictví
Mk 10,17-22 „Jedno ti schází. Jdi. Prodej, kolik toho máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě.“ On ale u toho slova ustrnul a odešel zarmoucen. Měl totiž mnoho majetku.
08:57
September 15, 2021
Mk#42 Doučovací hodina III
Mk 10,13-16 Kdokoliv nepřijme Boží království jako dítě, nevejde do něho.
04:04
September 08, 2021
ODPOVĚĎ a VÝHERCE 2
Správná odpověď zní... a na knihu Nad evangeliem podle Marka se může těšit...
02:17
September 04, 2021
Mk#41 Náročná lekce o manželství
Mk 10,1-12 Přišli k němu farizeové a ptali se ho, zda je manželovi dovoleno propustit manželku, aby jej pokoušeli. On jim ale odpověděl a řekl: „Co vám přikázal Mojžíš?“
09:19
September 01, 2021
Mk#40 Doučovací hodina II
Mk 9,38-50 „Mistře, viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vyháněl démony a bránili jsme mu, protože nás nenásleduje. Ježíš ale řekl: „Nebraňte mu...."
06:41
August 25, 2021
Letní soutěž 2
Odpovědi posílejte na email anna@paulinky.cz nejpozději 27.8.2021 do 23:59.
01:17
August 20, 2021
Mk#39 Doučovací hodina I
Mk 9,30-37 „Co jste to cestou diskutovali?“ Oni ale mlčeli. Cestou totiž mezi sebou diskutovali, kdo je větší.
05:17
August 18, 2021
ODPOVĚĎ a VÝHERCE 1
Správná odpověď zní.... a na knížku Expedice Bible. Základní výbava se může těšit...
02:17
August 12, 2021
Mk#38 Duch hluchoty a němoty
Mk 9,14-29 „Němý a hluchý duchu, já ti přikazuji, vyjdi z něho a už nikdy do něho nevcházej!“
14:20
August 11, 2021
Mk#37 Proměnění
Mk 9,2-13 "Rabbi, je krásné, že jsme tady..."
09:04
August 04, 2021
Letní soutěž 1
Odpovědi posílejte na email anna@paulinky.cz nejpozději 6.8.2021 do 23:59.
01:17
July 30, 2021
Mk#36 Ještě jednou restart pro všechny
Mk 8,34–9,1 Kdo chce jít za mnou...
06:50
July 28, 2021
Mk#35 Restart na začátku čtvrtého dějství
Mk 8,27-33 "Jdi za mne, satane!"
08:07
July 21, 2021
Mk#34 Oftalmologický zákrok na závěr třetího dějství
Mk 8,22-26 „Vidíš něco?“ Vzhlédl a říkal: „Vidím lidi, protože spatřuji něco jako chodící stromy.“ 
09:44
July 14, 2021
Mk#33 Vzorce
Mk 8,10-21 „Cože? Tohle pokolení se dožaduje znamení? Vpravdě vám říkám, tomuto pokolení se nedá vůbec žádné znamení." Zanechal je, opět se nalodil a odjel na druhý břeh.
10:30
July 07, 2021
Mk#32 Puzzle s chlebem
Mk 8,1-10 „Odkud by je někdo mohl nasytit chleby tady v pustině?“ ... Najedli se a nasytili se a odnesli sedm nůší zbývajících úlomků. Bylo jich asi čtyři tisíce.
10:12
June 30, 2021
Mk#31 Odblokování
Mk 7,31-37 Vzhlédl k nebi, povzdechl a říká mu: „Effata" – to znamená – „Otevři se!“
10:33
June 23, 2021
Mk#30 Ježíšova spojenkyně v cizím kraji
Mk 7,24-30 Není hezké vzít chléb potomkům a hodit ho pejskům... 
07:59
June 16, 2021
Mk#28 Kontrasty…
Mk 6,45-56
12:59
June 02, 2021
Mk#27 Návrat apoštolů a neplánovaný piknik
Mk 6,30-44 Apoštolové se sešli kolem Ježíše a sdělili mu všechno, co udělali...
09:37
May 26, 2021
Mk#26 Narozeninová párty u Heroda
Přinesl jeho hlavu na míse; dal ji dívce a dívka ji dala své matce.
08:51
May 19, 2021
Mk#25 Začátek třetího dějství a obrácení
Mk 6,6b-13 Zavolal k sobě těch dvanáct a začal je posílat po dvou...
08:50
May 12, 2021
Mk#24 Nazaretské uzemnění a závěr druhého dějství
Mk 6,1-6a Nikde není prorok tak neuznán jako ve svém domově
07:34
May 05, 2021
Mk#23 Vysoké napětí v praxi
Mk 5,21-43 Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!
17:03
April 28, 2021
Mk#22 Gerazenský apoštol
Mk 5,1-20 On odešel a začal v Dekapoli hlásat, jak moc pro něj Ježíš udělal...
10:45
April 21, 2021
Mk#21 Jízda...
Mk 4,35-41 Nevadí ti, že hyneme?!
11:08
April 14, 2021
Mk#20 Vysoké napětí
Mk 4,21-34 Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?
07:04
April 07, 2021
Mk#19 Rozsévač
Mk 4,1-20 Rozsévač vyšel rozsévat...
11:06
March 31, 2021
Mk#18 Venku a uvnitř
Mk 3,20-35 Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.
12:52
March 29, 2021
Mk#17 Hra s předponami
Mk 3,13-19
06:20
March 25, 2021
Mk#16 Jeviště druhého dějství
Mk 3,7-12 Ježíš se svými učedníky se uchýlil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje; ale i z Judska, Jeruzaléma, Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidónu...
05:30
March 23, 2021
Mk#15 Závěr prvního dějství
Mk 3,1-6 Vešel opět do synagógy a byl tam člověk s vyschlou rukou
11:31
March 18, 2021
Mk#14 Čtvrté "Proč?"
Mk 2,23-28 Proč dělají, co se v sobotu nesmí?
07:12
March 16, 2021
Mk#13 Třetí ze série otázek "Proč?"
Mk 2,18-22 Proč se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí?
10:28
March 11, 2021
Mk#12 Titul "učedníci" a druhá ze série otázek "Proč?"
Mk 2,13-17 Proč jí s celníky a hříšníky?
11:58
March 09, 2021
Mk#11 Poslední začátečnická lekce a první "Proč?"
Mk 2,1-12 Proč takhle mluví?
13:21
March 04, 2021
Mk#10 Výměna rolí
Mk 1,39-45 Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech
06:56
March 02, 2021
Mk#09 Třetí začátečnická lekce
Mk 1,32-39 Všichni tě hledají
11:44
February 25, 2021
Mk#08 Druhá začátečnická lekce
Mk 1,29-31
07:44
February 22, 2021
Mk#07 První začátečnická lekce
Mk 1,21-28
05:57
February 18, 2021
Mk#06 Následovat nebo jít za Ježíšem?
Mk 1,16-20
10:44
February 11, 2021
Mk#05 Teď už konečně opravdu Ježíš
Mk 1,14-15
05:55
February 04, 2021
Mk#04 Provokace na poušti ještě pokračují
Mk 1,12-13
04:17
January 28, 2021
Mk#02 Pouštní provokace
Mk 1,2-8
07:54
January 14, 2021
Mk#01 Otázky a otazníky
Mk 1,1
09:47
January 07, 2021
Otwieram...
Tříkrálový bonus: Polská originální verze písně, která propůjčila znělku podcastu Vox Verbi. Hudba a text: Don Boguslaw Zeman SSP
04:45
January 05, 2021
Perché la Parola corra
Novoroční bonus: Italská originální verze písně, která propůjčila znělku podcastu Vox Verbi. Hudba a text: Don Boguslaw Zeman SSP
04:45
January 02, 2021
Čtvrtá adventní neděle (B) 20.12.2020
Léčba hypoxie
04:50
December 19, 2020
Třetí adventní neděle (B) 13.12.2020
Ošetřování a zacelování ran
05:26
December 12, 2020
Druhá adventní neděle (B) 6.12.2020
Resuscitace a léčba arytmie
05:14
December 05, 2020
První adventní neděle (B) 29.11.2020
Krevní transfuze
05:08
November 28, 2020
A#00 Úvod k adventnímu seriálu
Nezdá se vám někdy, že život s vírou není snažší, ale naopak náročnější? 
05:40
November 24, 2020
01 Bible a pravda
Je pravda všechno, co se v Bibli píše? Proč jsou v Bibli informace, které jsou z historického hlediska evidentně nepravdivé...?
08:43
November 17, 2020
VOX VERBI Trailer
Připravuje: Sr. Anna Mátiková FSP. Hudba: P. Boguslaw Zeman SSP
01:31
November 10, 2020