Skip to main content
Lärmiljöpodden

Lärmiljöpodden

By ÅWL Arkitekter

Vad är viktigare än den miljö där våra barn vistas och som - sett till antal elever och lärare, är Sveriges största arbetsplats?

Lärmiljö är (enl. SPSM) hela den miljö och de sammanhang som en person befinner sig i under exempelvis en skoldag. Det handlar om att lägga ett stort pussel med bitar som påverkar den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Bitar där arkitekturen bara är en del - men som sammankopplade är avgörande för om miljön hjälper eller stjälper lärande. Tillsammans med sina gäster söker arkitekten Louise Sassene efter bitarna.

Nya avsnitt varje onsdag. ​
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Varför är samspelet mellan hus och landskap avgörande för en hållbar lärmiljö?
Varför är samspelet mellan hus och landskap avgörande för en hållbar lärmiljö?
Om vikten av samspel mellan landskapsarkitekt och husarkitekt när man ritar lärmiljöer för att få dem både hållbara och pedagogiskt genomtänkta. I en bra lärmiljö där barnen både trivs och växer samverkar alltid innemiljön och husmiljön. För oss arkitekter innebär det att landskap och husbyggnad måste samverka – helst redan från start. Men hur får man då, genom kloka val och samverkan i tidigt skede, den mest hållbara och bästa pedagogiska lärmiljön? Vad är det man måste tänka på gällande ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet? Och vilka är de saker som man måste ha med sig i HELA processen? I dagens avsnitt pratar vi om de pedagogiska och hållbara fördelarna med att arbeta tvärvetenskapligt och vad det innebär i praktiken. Med oss har vi David Koolmeister, Emma Hulaud och Zara Moberg från ÅWL Arkitekter.
22:25
November 02, 2022
Hur skapar vi plats för lekens livsviktiga betydelse för barns utveckling?
Hur skapar vi plats för lekens livsviktiga betydelse för barns utveckling?
Barn- och ungdomsåren har stor betydelse både för den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Men tyvärr har andelen barn som vistas i grönområden minskat stadigt. Minskningen är störst i storstadsregionerna, delvis som en följd av förtätning och ökat antal elevplatser. Barnens platser planeras helt enkelt bort. Och med deras försvinnande minskar rummen för fantasi, fysisk aktivitet och gränsöverskridande lek. Trots att vi vet att leken är livsviktig och att den spontana undervisningen genom lek förstärker och fördjupar barnens kunnande. I dagens avsnitt pratar vi med arkitekten och statsvetaren Tanja van de Meulebrouck om sorgen över att lekbehovet prioriteras bort av de vuxna och med pedagogen Katarina Pong-Petersson som arbetar med lekresponsiv undervisning i förskolan. Och vi frågar dem hur vi borde göra för att leken ska få den plats den behöver i våra barns liv?
33:49
October 26, 2022
Kommunala processer och privata aktörer – hur planerar man transparent och prioriterar rätt?
Kommunala processer och privata aktörer – hur planerar man transparent och prioriterar rätt?
Vad kan vi lära av Nacka kommuns processer och strategier kring stadsutveckling och skolbyggande? Och varför är kommunal transparens så avgörande när man vill etablera en ny skola? Tankar kring att förändra markanvändningen eller stadsbilden och skapa nya värden kan komma ifrån många håll. De utgår ofta från översiktsplanens beskrivningar av hur en kommun bör utvecklas. Inom kommunen kan initiativ komma från politiker eller via prognoser om till exempel var det behövs nya skolor. Det är också vanligt att fastighetsägare hör av sig till en kommun med idéer om vad de vill bygga. Idag vänder vi blicken mot Nacka kommun belägen öster om Stokholm. Nacka har en sammanhållen process för planering och utbyggnad. Planbesked och prioriteringar avgör vad som startas. Men hur hanterar man balans kontra överutbud och hur kan man tänka kring att hantera utemiljö när man etablerar sig i befintliga lokaler? Vad kan vi lära av Nacka kommuns processer och strategier kring stadsutveckling och skolbyggande? Och varför är kommunal transparens så avgörande när man vill etablera en ny skola? Med oss har vi Erik Wiberg fastighetsstrateg från Nacka kommun och Christian Wetell grundskolechef från Kunskapsskolan.
36:14
October 19, 2022
Träffens förskola blev årets skolbyggnad 2022. Varför blev det så bra och vad kan vi lära oss av arbetet med en konceptförskola?
Träffens förskola blev årets skolbyggnad 2022. Varför blev det så bra och vad kan vi lära oss av arbetet med en konceptförskola?
Träffens förskola i Nyköping vann Nohrcons utmärkelse ”Årets skolbyggnad 2022” och är den senaste nybyggda förskolan i Nyköping. Det är Nyköpings första konceptförskola. Utmärkande är utesov, den tysta ljudmiljön, verkstad, plats för rörelse, utforskande och vattenlek men också processen i vilken många olika aktörer samverkade som kommun, verksamhet och arkitekt. Frågan är om just konceptförskolor är lösningen på de nära 1 400 förskolor landets kommuner behöver bygga? Vilka kvalitéer är absolut nödvändiga för små barns utveckling och varför vann just Träffen? Med oss idag har vi arkitekt Mattias Palme och Tor Lindstrand som varit ansvarig för inredningen på förskolan Träffen samt Jenny Eriksson rektor för Norra områdets förskolor i Nyköping. #förskola #konceptförskola #lärmiljö #träffensförskola #nyköpingskommun #åwl #nohrcon #åretsskolbyggnad #LLParkitekter
43:01
October 12, 2022
Hur möter man verksamhetens ändrade behov genom ombyggnation och vad är egentligen en skolas DNA?
Hur möter man verksamhetens ändrade behov genom ombyggnation och vad är egentligen en skolas DNA?
En stor del av det kommunala fastighetsbeståndet består av skolor och förskolor som är från 1960 - 80-talet. Men, sedan dess har det inte byggts i lika stor omfattning och många av dem som byggdes då är nu i behov av att renoveras eller byggas om. Fukt, akustik, flimrande ljus och bristande ventilation är förutom verksamhetens förändrade behov - problem som våra kommuner brottas med. Dagens avsnitt har därför temat ombyggnad. En realitet för många kommuner som står inför valet att riva och bygga nytt eller renovera och återbruka. Och för att belysa ett lyckosamt ombyggnadsprojekt beger vi oss norrut till Iggesunds skolan utanför Hudiksvall som för pedagogisk utveckling tagit stöd i arkitektur, ljussättning och ljuddämpning. Med oss idag har vi arkitekt Åsa Rodenkirchen och IKT pedagogen Björn Skyttberg som berättar om ombyggnadsprojektets utmaningar och lösningar samt den forskning som kopplats till den genom KTH-A Ljusdesign och Högskolan i Gävle.
33:16
October 04, 2022
Hur skapar vi "child friendly cities" och hur kan vi ta hjälp av processmetodik att lösa målkonflikter gällande ekonomi, tillgänglighet och barnperspektiv?
Hur skapar vi "child friendly cities" och hur kan vi ta hjälp av processmetodik att lösa målkonflikter gällande ekonomi, tillgänglighet och barnperspektiv?
Boverket kom under våren 2022 med en promemoria som bildar underlag för ett skarpt regeringsförslag. Det innehåller önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för lek och utevistelse i friytor. Dvs. ytor som barn kan använda på egen hand vid sin utevistelse. Förslaget innebär en ändring i plan- och byggförordningens tionde kapitel och ska göra det möjligt att ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor. Däremot innehåller promemorian märkligt nog inga krav på ytornas storlek. I dagens avsnitt pratar vi med Mustafa Sherif stadsplanerare och programledare för Urbanistica podcast och landskapsarkitekten Frida Johansson, sektionschef och landskapsarkitekt på Afry i Uppsala om hur barnen ska få plats och vad som borde få plats när vi gestaltar friyta för barn. Vilka målkonflikter exempelvis finns mellan materialval, tillgänglighet och miljökrav? Hur skapar egentligen trygga samband i barns utemiljö så att deras autonomi inte påverkas av trafik och logistik och varför bör barn involveras i processen? Ps. Mustafa refererar till Jan Gehl #childfriendlycities #zonering #landskapsarkitektur #boverket #friyta #urbanisering #stadsplanering #processledning #barnrätt #barnperspektiv #urbanisticapodcast #lärmiljö #lärmiljöpodden #åwl #åwlarkitekter
35:33
September 28, 2022
Gymnasieskolan som arena för jämställdhet och kultur – vilka rum behövs för att främja egenmakt och bygga hälsosamma relationer bortom skärmar, prestation och attityder?
Gymnasieskolan som arena för jämställdhet och kultur – vilka rum behövs för att främja egenmakt och bygga hälsosamma relationer bortom skärmar, prestation och attityder?
Kunskapsområdet som i dag kallas sex och samlevnad byter snart namn till sexualitet, samtycke och relationer. Kunskapsområdet ska vara ämnesintegrerat och ämnesöverskridande och läroplansändringarna börjar gälla hösten 2022 i alla skolformer på grundskolenivå och gymnasial nivå. Genom ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett mer kritiskt förhållningssätt hos unga personer minskar kränkningar och egenmakt ökar. Viktiga aspekter av sexuell och reproduktiv hälsa och en förutsättning för att uppnå hälsa. Skolan som arena för att bygga relationer och kultur, vilka rum behövs egentligen för det? Och hur gör man för att nå hormonstinna gymnasieungdomar och skapa verktyg för ämnesövergripande kunskap om detta i lärarkåren? Idag pratar vi med Gabriella Parezanović, legitimerad lärare i historia och religion och förstelärare med 15 års erfarenhet av arbete med gymnasieungdomar. Och kuratorn och socinomen Erica Hebbe med vidareutbildning i sexologi, om hur man genom kultur och lärmiljö kan bidra till välmående och jämställda barn och unga. Tillsammans driver de 6snacket.se en utbildningstjänst för skolpersonal att förstå sitt uppdrag att utbilda i sexualitet, samtycke och relationer.
39:46
September 20, 2022
Vad kan vi göra för att få ökad skolnärvaro och förbättra barns psykiska hälsa? Kan kognitionslära, statistik och "design for all" hjälpa oss?
Vad kan vi göra för att få ökad skolnärvaro och förbättra barns psykiska hälsa? Kan kognitionslära, statistik och "design for all" hjälpa oss?
Varje dag är det tusentals barn och unga som av olika skäl inte går till skolan. Föreningen Attention skattar att det finns långt över 5000 barn och unga som är så kallade ”hemmasittare”. Och bristen på statistik osynliggör hemmasittande barn. Detta innebär att tusentals elever inte får någon skolgång och det är ett växande problem som skolans beslutsfattare måste ta tag i. Och eftersom det saknas statistik så är det oklart om de åtgärder som sätts in förbättrar situationen eller om de är verkningslösa. Så hur blir man bättre på att bemöta barn och unga och hantera skolfrånvaro? Och vad är skillnaden mellan Design for all jämfört med att NPF-säkra? Vad man kan göra i befintlig fysisk skolmiljö för att öka tillgängligheten, ur kognitionsperspektiv? Dagens avsnitt ska fokusera på psykisk hälsa med fokus på skolfrånvaro. Med oss har vi Aggie Öhman från Prestationsprinsen som arbetar med tillgänglighet och problematisk skolfrånvaro och Lisa Norming som är rektor på Kunskapsskolans resursskola i Stockholm.
22:43
September 13, 2022
Hur blev Sverige platsen för världens mest avreglerade skola och hur har politiken och skolans rum format oss?
Hur blev Sverige platsen för världens mest avreglerade skola och hur har politiken och skolans rum format oss?
I år är det 30 år sen friskolereformen genomfördes och idag är den svenska skolan en av världens mest avreglerade. Samtidigt har skillnaderna mellan svenska skolor ökat och fortsätter att öka. Vad händer med utbildningen, likvärdigheten och det kompensatoriska uppdraget när skolan blir en marknad och hur blev den egentligen det? Och har svensk skolarkitektur påverkats när rummets betydelse är underordnad ekonomi? Dagens gäster är journalisten och ekonomen Karin Grundberg Wolodarski aktuell med sin nya bok "Experimentet" som handlar om hur svensk skola blev världens mest avreglerade samt professor emeritus Jadwiga Krupinska aktuell med sin bok ”Skolarkitektur - formar den oss?” flankerad av hennes sparringpartner Mattias Palme, skolarkitekt från LLP arkitekter. #arkitektur #skolpol #experimentet #avreglerad_skola #lärmijö #skolan #valet2022 #skolpolitik #skolarkiterktur #lärmiljö #lärmiljöpodden #åwl #åwlarkitekter
38:60
September 06, 2022
Kan man kombinera utepedagogik och digitalisering genom att flytta in skolgården och flytta ut klassrummet? Hur gjorde man i Tegelhagens skola?
Kan man kombinera utepedagogik och digitalisering genom att flytta in skolgården och flytta ut klassrummet? Hur gjorde man i Tegelhagens skola?
Hur kan man kombinera utepedagogik och digitalisering genom att flytta in skolgården och flytta ut klassrummet? Det gjorde arkitekten Sofi Nilsson och landskapsarkitekten Erik Miron från White arkitekter. White utformade en utom­husmiljö där verksamhetens värderingar kring natur- och utepedagogik lyftes fram och synliggjorts, samtidigt som lokala ekosystemtjänster tillvaratogs och förstärktes. Och i projektet syns allt från artrika planteringar, innovativa regnträdgårdar och ansvarsfullt resursanvändande och fokus på återbruk. Sammantaget låter allt som ett skolboksexempel på den optimala moderna skolan där man lyckats kombinera digitalt stillasittanden med social interaktion och fysisk aktivitet och utomhusaktivitet. Kan det bli så här bra på riktigt, vilka var framgångsfaktorerna värda att lyfta och fallgroparna alla borde undvika?
27:24
August 30, 2022
Vad är skolans roll och vilka insatser behövs för minskade socioekonomiska skillnader?
Vad är skolans roll och vilka insatser behövs för minskade socioekonomiska skillnader?
Socioekonomiska skillnader påverkar barn och ungas förutsättningar för att klara skolan. Genom att öppna upp skolan som en mötesplats efter lektionstid så kan man dels bidra till att barn får en aktiv fritid genom kostnadsfria aktiviteter, dels verka för att tjejer får mer jämlika uppväxtvillkor. Det i sig kan bidra till att man i större utsträckning fullföljer sina studier och ökar tryggheten i sitt närområde och på sin skola samt stärker bandet till andra viktiga vuxna. Men hur rimligt är det att skolans roll ska tyngas av socioekonomiska problem som egentligen hänger ihop med en bostadspolitik som inte vill inskränka medelklassens privilegier? Och vilka är uppsidor och baksidor med det fria skolvalet ur ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv? Med i studion forskaren Pia Westford på RISE, bostadsarkitekten och hållbarhetsexperten Cecilia Holmström och stadsplaneraren Emilia Hallin samt Anna Grunander som tillsammans med Klara Andersson arbetar som processledare med ”Skola som arena”  för Göteborgs stad. #lärmiljö #arena_skola #jämlik_skola #socialhållbarhet #skolval #lärmiljöpodden #ÅWL #skolasomarena #göteborgsstad #skolpol
47:14
December 15, 2021
Vad innebär det att hjärnberika lärmiljö och hur kan vi med stöd i neurovetenskap utforma våra skolor så att de stöttar de synapser som är gynnsamma i lärsituationen?
Vad innebär det att hjärnberika lärmiljö och hur kan vi med stöd i neurovetenskap utforma våra skolor så att de stöttar de synapser som är gynnsamma i lärsituationen?
“Inuti varje människas huvud ligger en kopia av evolutionens kronjuvel – den mänskliga hjärnan. Det är den mest komplexa struktur som vi känner till. Hjärnan är vår öppning till världen, kroppens styrcentral och generatorn för tankar, drömmar och idéer”, skriver Hjärnfonden. Med stöd i neurovetenskap och kunskap om hjärnan har företaget Hjärnberikadkonceptualiserat hur hjärnan kan ta stöd i 10 goda vanor och genom att ”hjärnberika” den fysiska miljön. Idag pratar vi med medgrundaren Linda Bellvik om vad det innebär i praktiken och med Lukasz Krupisniski om hur han applicerar neruodesign i sitt arbete som arkitekt.
24:09
May 26, 2021
Att ha råd att bygga och kunna förhyra en skolfastighet, vilka är utmaningarna och vad säger lagen?
Att ha råd att bygga och kunna förhyra en skolfastighet, vilka är utmaningarna och vad säger lagen?
Kommunerna har ansvaret för finansiering av skolor, både till skolor i egen regi och till fristående huvudmän via den så kallade skolpengen. Det finns ingen lagstiftad eller utarbetad universalmodell för hur kommunerna i landet skall fördela resurserna till skolorna, vilket leder till att varje kommun bygger upp sitt eget system utefter helt egna metoder. Det leder till stora skillnader i storleken på finansieringen per elev mellan kommuner. Skillnader mellan vad som betalas ut för att täcka lokalkostnaderna och kommunernas faktiska lokalkostnader. Så hur ska man då egentligen upphandla hyresavtal gällande skolfastigheter? Vad säger lagen och hur vore det att sätta hyra per elev och inte per kvadratmeter? Idag medverkar Andreas Nisser, en pionjär inom den privata skolfastighetssektorn och Tom Hofset advokat specialiserad på offentligrättsliga genomförandefrågor för att reda ut vad som faktiskt gäller avseende hyresupphandling av skolfastigheter.
31:27
May 19, 2021
Vad är egentligen god lärmiljö enligt lärare och elever? Tycker man olika eller finns det ett enhälligt svar?
Vad är egentligen god lärmiljö enligt lärare och elever? Tycker man olika eller finns det ett enhälligt svar?
Skolan är Sveriges största arbetsplats sett till antal elever och personal. Och varje dag så vistas nära 1,5 miljoner i landets lärmiljöer. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. I dagens avsnitt skiftar vi fokus från rummet och byggnaden till lärarna och eleverna. Vad behöver de för att må bra och kunna lära eller undervisa? Och vad fyller egentligen skolans lokaler för funktion mer än att husera lokaler för undervisning? Vi pratar med Maria Björsell som är läscoach författare, lärare och speciallärare på lågstadiet och Hans-Ruben Roupe, förstelärare inom de samhällsvetenskapliga ämnena år 7 - 9, speciallärare samt läromedelsförfattare om deras erfarenhet av undervisning relaterat till lärmiljö och man med pedagogik och rum kan stötta elevernas lärande. Med oss har vi även de blivande studenterna Ida Jernberg och Clara Bastreri från Södra Latin i Stockholm som delar sina erfarenheter av lärmiljö och vad vi som skapar skolor måste tänka på.
42:57
May 05, 2021
Vad kan vi dra för lärdomar från Göteborg för att hitta metoder för att inkludera barn och unga i stadsbyggnadsprocessen?
Vad kan vi dra för lärdomar från Göteborg för att hitta metoder för att inkludera barn och unga i stadsbyggnadsprocessen?
Vi pratar med arkitekt Mie Svennberg, översiksplanerare på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Mie har under en längre tid aktivt medverkat för att lyfta barn och ungas röster i stadsutveckling i synnerhet och avseende arkitektur i allmänhet. Dagens avsnitt lyfter hur man kan arbeta med barn och ungas röster i stadsutvecklings- och arkitekturfrågor. Och om hur och varför arkitektur i skolan fyller en funktion i frågor som rör översiktlig planering och stadsutveckling. Med oss har vi även Jessica Agoes arkitekt, stadsutvecklare och processledare som berättar om hur hon i nystartade företaget Lekande stad arbetar med samma frågor men I mindre skala. Så hur gör man då, och varför väljer inte fler kommuner att arbeta som Göteborg? Och givet att barnkonventionen nu är lag, borde inte alla kommuner ta efter Mies process och metod? Läs och ladda God inomhusmiljö i förskola och skola - en handbok för ljus, ljud och luft 
31:17
April 28, 2021
Hur lyckas man vinna pris för årets skolbyggnad och nå flexibel och hållbar verkshöjd när det var 20 år sedan man byggde en kommunal gymnasieskola sist?
Hur lyckas man vinna pris för årets skolbyggnad och nå flexibel och hållbar verkshöjd när det var 20 år sedan man byggde en kommunal gymnasieskola sist?
Lindholmens tekniska gymnasium har vunnit Nohrcons pris som året skolbyggnad 2021 och var en av fyra som nominerats till årets Kasper Salin-pris av Sveriges Arkitekter. I juryns motivering stod det bland annat att byggnadens konstruktion skapar en öppen och tillåtande struktur samt en arkitektur med förutsättningar att möta framtidens behov där allt utom fasaden och den bärande konstruktionen kan ändras med enkla medel för att ge plats för annan verksamhet, som kontor, lättindustri eller kultur. Med oss idag har vi arkitekten Per-Erik Persson från KUB arkitekter i Göteborg. Vi frågar hur man egentligen skapar en hållbar, modern, flexibel skolbyggnad utan att få prestationsångest i en stad som inte byggt ett nytt kommunalt gymnasium på drygt 20 år? Och vilka är framgångsfaktorerna som ledde fram till en Kasper Salin-nominering? Dagens side kick är Christine Lysell, verksamhetschef på Lindholmens tekniska gymnasium.
24:20
April 21, 2021
Hur skapar man en byggnad i samsyn - trots snabb process och hårda deadlines och som dessutom blir vacker och vinner priser?
Hur skapar man en byggnad i samsyn - trots snabb process och hårda deadlines och som dessutom blir vacker och vinner priser?
Med sitt unika arkitektoniska uttryck är Kunskapshuset i Gällivare en symbol för den nya stad som snabbt håller på att växa upp. Inspirationen är hämtad från den omgivande naturen, gruvan och samiska traditioner, och en stor del av byggnaden är gjord av lokalt producerade träelement. I detta avsnitt pratar vi om hur det är att arbeta i en snabb process med hårda deadlines och hur man genom metod och process kan få elever, verksamhet och kommun att ha en gemensam målbild trots en liten centralt belägen tomt och platsens historiska tyngd på sina axlar. Hur lyckades man ta det brukarnära in i arkitekturens finrum? Veronica Sundqvist från Liljewall arkitekter och Mats Johansson-Rantavaara rektor för enhet 3 på Gällivare kommuns gymnasieskola berättar om resan att skapa årets kanske mest spektakulära projekt inom lärmiljö.
24:59
April 14, 2021
Har ljuset betydelse för lärande och vad säger egentligen arbetsmiljölagen om ljus i lärmiljö?
Har ljuset betydelse för lärande och vad säger egentligen arbetsmiljölagen om ljus i lärmiljö?
Data från Stressforskningsinstitutet visar att hela 50 procent av alla som arbetar inomhus upplever trötthet, energibrist och försämrat humör under höst och vinter. Vi vet att elever som vistas i dagsljus under skoldagen har bättre hälsa än elever som inte gör det. I utvecklingsländer och i världens fattiga områden så står valet mellan att vara varm eller kunna se. Fönster och uppvärmning eller belysning kostar pengar och ofta måste man välja vilket får konsekvenser för barns möjligt att lära. Den insikten fick Isabel Villar att packa väskan och resa hela vägen från Chile till Sverige där hon fått en plats på en masterutbildning i Arkitektonisk Ljusdesign vid KTH. Idag är hon verksam på White arkitekter och har varit sakkunnig i den nya handboken “God inomhusmiljö i skola och förskola” som gavs ut av Länsstyrelsen i Dalarnas Län 2020. https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3b68ed3d177d806751dbdac/1614939637699/God%20inomhusmiljö%20i%20skola%20och%20förskola.pdf I dagens avsnitt av Lärmiljöpodden pratar vi om hur vi kan se till att planera för bästa möjliga ljus i de skolor vi bygger. Till hjälp har vi förutom Isabel även Per Nylen som är Medicine Doktor och docent i Neuromedicin och verksam på Arbetsmiljöverket. Vad säger ljusdesignern, arbetsmiljölagen och forskningen om hur vi ska ljussätta våra skolor?
28:43
April 07, 2021
“Ofta och sällan kommuner” vad menas med det och hur får man egentligen mer skola för pengarna?
“Ofta och sällan kommuner” vad menas med det och hur får man egentligen mer skola för pengarna?
När man ställs inför att rita en ny skola finns en rad utmaningar i allt från hur man får till en sammanhängande och trygg byggnad - trots utmaningar med topografi, angöring och buller, till hur man inkluderar verksamheten och fattar rätt strategiska beslut under processens gång. I detta avsnitt pratar vi med Ante Runnquist från Growingplaces och Linda Gustafsson Lutener från Cedervall arkitekter som har lång erfarenhet av att processleda och rita skolprojekt. Ante och Linda använder sig av begreppet “ofta och sällan kommuner”. Vi pratar om deras erfarenhet av och syn på, vad som skapar optimala förutsättningar för ett skolbygge. Och om hur och när man bäst formulerar: mål, värden, kvalitetskrav, en tidsplan och samarbetsformer så att allt handlas upp och sätts igång på bästa sätt.
30:04
March 31, 2021
Kvibergsskolan i Göteborg, en framåtblickande skola med det digitala och skapande i fokus.
Kvibergsskolan i Göteborg, en framåtblickande skola med det digitala och skapande i fokus.
Alla har vi gått i skola och alla oavsett kompetens eller yrke har de allra flesta en bild eller åsikt om hur en skola ser eller ska se ut. Därför blir det extra svårt när man ska tänka om- och nytt. För hur ritar man egentligen lokaler som stöttar undervisning för framtidens färdigheter när vi inte ens vet vad våra barn kommer jobba med? I detta avsnitt pratar vi med den dåvarande rektorn Mikael Parknäs och arkitekten Sebastian Fors på Sweco som genom mod, ledarskap och pedagogisk vision samskapat det som blev Kvibergsskolan i Göteborg. En skola med en palett av olika miljöer anpassade för olika gruppstorlek och varierande pedagogiska moment och som kanske just genom att den är mer aktivitetsbaserad också nyttjar lokalerna bättre och därmed blir mer hållbar och robust ur alla perspektiv. Skolan invigdes 2019 och är en grundskola för 720 elever år 4–9. Skolan är organiserad i 4 mindre enheter. Den pedagogiska idén grundas i visionen #hållbarttillsammans och 4K = kommunikation, kreativitet, kollaboration och kritiskt tänkande som tillsammans med stöd i det digitala och kreativa. Hur lyckas man driva vision till verklighet och hur orkar man leda det förändringsarbete som krävs när bygger en ny skola? Och hur bygger man för en digital framtid?
33:11
March 24, 2021
Hur definieras klimatneutralitet och vad kan vi lära av Göteborg som vägleder med Hoppets förskola?
Hur definieras klimatneutralitet och vad kan vi lära av Göteborg som vägleder med Hoppets förskola?
Göteborgs Stad ska framöver investera flera miljarder kronor i nya skolor som alla behöver byggas på ett hållbart sätt. För att ta fram processer och hitta lämpliga material jobbar staden nu med att bygga förskolan Hoppet, som blir ett pilotprojekt för fossilfri byggnation. Vi pratar med Andreas Lebisch på Link Arkitekter som utifrån stadens konceptskola ritat klart förskolan och hör honom berätta om vad den höga miljöambitionen inneburit i praktiken. Hur klarar man exempelvis en klimatneutral grundläggning och hur klimatkompenserar man för den biogena inlagringen av kol i bygganden? Från Stockholm hör vi Åsa Lindgren hållbarhetsstrateg på SISAB om hur de tänker kring klimatneutralitet.
33:46
March 17, 2021
Hur bygger man utemiljö som stimulerar lek och rörelse inte bara för barn utan också ungdomar och vad är egentligen en pep-park?
Hur bygger man utemiljö som stimulerar lek och rörelse inte bara för barn utan också ungdomar och vad är egentligen en pep-park?
Vi pratar med Sam Keshavarz som kommer att berätta om den 100 meter långa Pep parken som precis byggts för att främja vardagsmotion och ett mer hälsosamt liv. Sam berättar också om kontorets arbete med ungdomsperspektivet i projekt med temporär karaktär. Vi pratar också med Jenny Hansen – student i landskapsarkitektur vid SLU som tillsammans med Johannes Karlsson och Klara Kåks tagit fram skriften “Leka olika” att gestalta utemiljöer för barn och unga med NPF (en neuropsykiatrisk funktionsvariation).
25:41
March 10, 2021
Smarta lokalförsörjningsstrategier och byggnation av en skola för var och en, hur gör man?
Smarta lokalförsörjningsstrategier och byggnation av en skola för var och en, hur gör man?
Vägen till att översätta vision till en färdig byggnad och konsten att hålla ihop en process med många intressenter och stor komplexitet, hur gör man? Louise Sassene från ÅWL pratar med Frida Brismar Pålsson från Paradis produktion och Christian Persman på Arvika kommun om evidensen bakom den nya högstadieskola som just nu byggs i Arvika. En skola framtagen för kommunen genom arkitektkontoret Brunnberg & Forshed och byggherren Serneke tillsammans med Frida och Christian - i tät dialog med verksamheten. Den nya skolan som öppnar hösten 2021 ska innehålla ett brett spektrum av olika rum i olika storlekar, stämning och tempo för att man ska kunna välja rum efter behov. Med oss på tråden har vi också Magnus Blixt, leg. lärare och verksamhetsutvecklare för kommunal grundskola i Uppsala och med ett förflutet som rektor på Glömstaskolan i Huddinge. Magnus ger sin syn på verksamhetsutveckling och påpekar hur viktigt det är fatta rätt investeringsbeslut på kort tid och börja med de strategiskt svåra frågorna.
21:12
December 16, 2020
Vad är gamification - är det ett måste för dagens lärande och hur är det användbart för utformning av lärmiljö?
Vad är gamification - är det ett måste för dagens lärande och hur är det användbart för utformning av lärmiljö?
Louise Sassene från ÅWL pratar med Frida Monsén som är en rutinerad lärare, författare och föreläsare med digitalisering som spetskompetens. Frida brinner för hur spelkulturen kan användas för att motivera och engagera lärande. Frida arbetar numera med hur gamification kan användas för att skapa digital inlärning som engagerar och motiverar men har lång erfarenhet från undervisning på bland annat Vittraskolan. Dagens ”Sidekick” är Salman Eskandari, vd för matteappen Albert som han grundade tillsammans med barndomsvännen Arta Mandegari 2016. Salman är den ofrivilliga entreprenören och mattesnillet som gått från orten i Göteborg via Chalmers Tekniska Högskola och stödundervisning för barn i utsatta områden till managementkonsult och numer framgångsrik entreprenör inom EdTech. Han ger sin bild av vad Sverige behöver göra för att få ut det mesta av våra digitala möjligheter och hur lärarens kompetens kommer eleverna bäst till gagn.
27:34
December 09, 2020
Vad är egentligen IoT i skolan och hur kan man dra nytta (även i undervisningen) av all den data vi genererar med alla uppkopplade prylar i lärmiljön?
Vad är egentligen IoT i skolan och hur kan man dra nytta (även i undervisningen) av all den data vi genererar med alla uppkopplade prylar i lärmiljön?
Louise Sassene från ÅWL pratar med Patrik Hernwall docent och pedagogikforskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet om sensorteknikens möjligheter och utmaningar i våra lärmiljöer. Patrik har tillsammans med RISE medverkat i studien IoT Hubb Skola skolans roll i relation till Internet of things (IoT), sensorer och i förlängningen learning analytics. IoT Hubb skola är en del av det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten samt ett antal kommuner bl.a. Kungsbacka kommun. Med oss idag har vi landskapsarkitekten Matilda Sabel som berättar om hur hon arbetat med barn digitalt för att ta fram barnkonsekvensanalyser för barns utemiljö.
26:37
November 11, 2020
Vad är grundtanken med ett kollaborativt aktivt lärande och hur återspeglas det i den fysiska lärmiljön?
Vad är grundtanken med ett kollaborativt aktivt lärande och hur återspeglas det i den fysiska lärmiljön?
Louise Sassene från ÅWL pratar med Skapaskolans visionära grundare Christer Holger. Christer är VD på det nya fastighetsbolaget BILDA – en del av Sveafastigheter, en av många aktörer som vill bygga de många lärmiljöer som efterfrågas runt om i landet. Aktörer som är olika seriösa men där Skapaskolan dels blivit utnämnd till årets byggnad 2019 och dels tar lead i frågor som rör det livslånga aktiva lärandet för såväl unga som vuxna.  Men, vad är det då som gör att Skapaskolan skiljer sig från mängden och varför är den intressant? Vad är grundtanken med ett kollaborativt aktivt lärande och hur återspeglas det i den fysiska lärmiljön? Dagens ”Sidekick” är ÅWL:s Fredrik Drotte. Fredrik har stor erfarenhet av inkluderande dialogprocesser och stadsplanering kopplat till barn- och lärandeperspektiv.
26:34
November 03, 2020
Vad innebär det att använda skollokalerna bättre och effektivare?  Skulle exempelvis aktivitetsbaserad undervisning och treterminssystem passar dagens livsstil bättre?
Vad innebär det att använda skollokalerna bättre och effektivare?  Skulle exempelvis aktivitetsbaserad undervisning och treterminssystem passar dagens livsstil bättre?
Louise Sassene från ÅWL pratar med Magnus Anclair. Magnus driver sedan 2016 Froum Bygga Skola som idag fyller en liknande funktion som ett Nationellt centrum för lärmiljö.  Det är en nationell nätverksarena för alla aktörer som är delaktiga i processen att planera, bygga och renovera skolor med huvudsyftet att göra det lättare för skolhuvudmännen att tillsammans med olika aktörer ta fram målsättningen och beslutsunderlag för den nya eller ombyggda skolan.  Vi pratar om skolans mål. Vilka olika möjligheter finns det att utmana den gängse bilden av skolans organisering och dess lokaler? Dagens side-kick är affärschefen för skola på NCC Marcus Sandlund. Marcus har tagit fram NCC:s riktlinjer för hur man ska bygga en bra skola och lyfter bl.a. vikten av samverkan kring lärmiljö.
20:39
October 28, 2020
Årets skolbyggnad, vilka var utmaningarna och framgångsfaktorerna?
Årets skolbyggnad, vilka var utmaningarna och framgångsfaktorerna?
Vi pratar med Anna Areskough som till vardags arbetar som skolarkitekt på Max arkitekter. Anna har tillsammans med inredningsarkitekten Caroline Olsson ritat Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. En ny F-9 skola för 900 elever i en kulturhistoriskt utmanande miljö med en minst sagt knepig byggrätt. Förutsättningarna till trots blev resultatet lyckat. Så lyckat att Bobergsskolan blev vinnare av Nohrcons pris för årets Skol- och förskolebyggnad 2020. Stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson (M) beskriver skolan som ett verkligt kraftprov och bevis på vad gott samarbete kan ge. Med oss har vi också dagens side-kick, Cecilia Skarke. Cecilia är rektor på Bobergsskolan och var högst delaktig i utformningen av skolans lärmiljö med fokus på stöttande inredning. Vilka var då framgångsfaktorerna och varför blev det så bra?
19:46
October 21, 2020
Elevhälsa och lärmiljö - hur ska egentligen ett klassrum se ut för att höja arbetsron och inlärningen?
Elevhälsa och lärmiljö - hur ska egentligen ett klassrum se ut för att höja arbetsron och inlärningen?
Psykologen Malin Valsö har skrivit en bok om den fysiska lärmiljöns betydelse i svensk skola. Vi pratar om varför ser det ut som det gör i den svenska skolan hur det traditionella klassrummet fungerar med ny pedagogik och digitala verktyg. På jakt efter en optimal lärmiljö fördjupar vi oss i kognitions- och neuropsykologisk forskning, om hur vår kunskapsinlärning fungerar och hur den fysiska miljön påverkar elevernas lärande. Med oss har vi också Nathalie Boujenbe och Samantha Coards som just nu spelar in talkshowen ”Superföräldrar” för UR/SVT. En programidé sprungen ur deras eget föräldraskap med barn med diagnos inom autismspektrat – en neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF).
21:51
October 13, 2020
Vilken skolpolitik behövs och vem ska ansvara för att de skolor som byggs blir bra?
Vilken skolpolitik behövs och vem ska ansvara för att de skolor som byggs blir bra?
Vi möter Olle Burell, arkitekt och socialdemokratisk politiker - som under perioden 2014 till 2018 var skolborgarråd i Stockholms stad. Burell var även ordförande i Utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) vars lokaler dagligen brukas av mer än hundratusen lärare och elever. Som skolborgarråd 2014–2018 bidrog Olle till att vända elevresultaten uppåt och minska klyftorna mellan Stockholmsskolor. Men hur ökar man likvärdigheten i hela landets skolor? Behövs det t.ex. ett Nationellt centrum för lärmiljö? Dagens ”Sidekick” är Karolina Lorentzi, arkitekt på Tengbom som också är ordförande för Skolhusgruppen som är en tvärvetenskaplig förening med medlemmar som arbetar med skolplanering och skolplaneringsfrågor professionellt. Vi pratar om de frågor som föreningen driver och om vem som ska äga ansvaret för god lärmiljö.
36:10
October 06, 2020
Vad är inkluderande lärmiljöer och hur ritar man dem?
Vad är inkluderande lärmiljöer och hur ritar man dem?
Visuellt buller, ljud från installationer och svårt att hitta i skolans överfulla korridorer? Upp till 5 barn i varje klass har en neuropsykiatrisk funktionsvariation och över 50% av dem som är hemmasittare uppger brister i skolmiljön som den bakomliggande orsaken till varför man inte mäktar att gå dit. Det finns miljö som hjälper och som stjälper. Trots det - och trots att vi vet hur hjärnan fungerar så är kunskapen om hur man intryckssanerar bristfällig. Arkitekten Anna Ellingsen vill ändra på det. Vi pratar om vad man kan göra och bör tänka på för att våra skolor ska bli mer inkluderande. Med oss på telefon från Seoul har vi också med oss arkitekten Johanna Hallgren som tillsammans med Feliz Coskun tagit fram ARQ-rapporten ”Inkluderande lärmiljöer”  – en bra verktygslåda att tillgå med exempel och råd på vägen när man bygger om eller nytt.
36:23
September 28, 2020
Det här är Lärmiljöpodden!
Det här är Lärmiljöpodden!
Vad är viktigare än den miljö där våra barn vistas och som - sett till antal elever och lärare, är Sveriges största arbetsplats? Lärmiljö är (enl. SPSM) hela den miljö och de sammanhang som en person befinner sig i under exempelvis en skoldag. Det handlar om att lägga ett stort pussel med bitar som påverkar den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Bitar där arkitekturen bara är en del - men som sammankopplade är avgörande för om miljön hjälper eller stjälper lärande. Tillsammans med sina gäster söker arkitekten Louise Sassene efter bitarna. Nya avsnitt varje onsdag. ​
02:21
September 28, 2020