Skip to main content
کتاب صوتی هری پاتر

کتاب صوتی هری پاتر

By begooosh
مجموعه کامل کتاب صوتی هری پاتر
هری پاتر و سنگ جادو
هری پاتر و تالار اسرار
هری پاتر و زندانی آزکابان
هری پاتر و جام آتش
هری پاتر و محفل ققنوس
هری پاتر و شاهزاده
هری پاتر و یادگاران مرگ
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

هری پاتر و زندانی آزکابان فصل هشتم قسمت دو
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
27:53
April 23, 2021
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل هشتم قسمت یک
فصل 8 پارت اول – فرار بانوی چاق
25:30
April 17, 2021
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل هفتم
فصل 7 – لولوخورخورۀ درون گنجه
42:04
April 17, 2021
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل ششم قسمت دو
فصل 6 پارت دوم – چنگال تیز و تفاله های چای
31:27
April 17, 2021
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل ششم قسمت یک
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
34:31
January 1, 2021
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل پنجم قسمت دو
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
30:03
January 1, 2021
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل پنجم قسمت یک
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
32:27
January 1, 2021
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل چهارم قسمت دو
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
24:55
January 1, 2021
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل چهارم قسمت یک
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
22:27
July 25, 2020
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل سوم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
43:17
July 25, 2020
هری پاتر و زندانی آزکابان فصل دوم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
32:46
July 25, 2020
هری پاتر و زندانی آزکابان قسمت اول
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
27:25
April 22, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت سی ام (قسمت پایانی)
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
18:37
April 18, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و نهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
20:42
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و هشتم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
31:22
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و هفتم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
25:16
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و ششم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
32:15
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و پنجم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
24:00
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و چهارم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
24:32
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و سوم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
23:20
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و دوم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
37:18
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیست و یکم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
28:02
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت بیستم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
27:56
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت نوزدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
29:43
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت هجدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
23:51
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت هفدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
32:12
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت شانزدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
24:56
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت پانزدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
30:00
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت چهاردهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
24:30
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت سیزدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
20:52
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت دوازدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
33:58
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت یازدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
36:33
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت دهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
21:33
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت نهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
44:43
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت هشتم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
25:01
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت هفتم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
23:43
April 15, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت ششم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
39:37
April 14, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت پنجم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
18:21
April 14, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت چهارم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
54:56
April 14, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت سوم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
40:27
April 14, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت دوم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
31:36
April 14, 2020
هری پاتر و تالار اسرار قسمت اول
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
27:29
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سی و دوم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
36:49
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سی و یکم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
20:06
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سی ام
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
33:28
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و نهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
28:50
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و هشتم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
36:03
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و هفتم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
20:27
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و ششم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
20:30
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و پنجم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
20:02
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و چهارم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
33:37
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و سوم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
25:42
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و دوم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
23:34
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیست و یکم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
18:59
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت بیستم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
15:28
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت نوزدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
22:11
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت هجدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
19:33
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت هفدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
22:49
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت شانزدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
22:49
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت پانزدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
29:52
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت چهاردهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
21:15
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سیزدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
21:32
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت دوازدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
14:21
April 13, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت یازدهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
23:26
April 11, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت دهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
24:40
April 11, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت نهم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
29:22
April 11, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت هشتم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
23:29
April 10, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت هفتم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
20:23
April 10, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت ششم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
30:26
April 10, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت پنجم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
19:08
April 10, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت چهارم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
18:06
April 10, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت سوم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
30:11
April 10, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت دوم
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
17:49
April 10, 2020
هری پاتر و سنگ جادو قسمت اول
اثری از گروه فرهنگی هنری به‌گوش begooosh.ir
18:19
April 10, 2020