Skip to main content
Bibliatanulmányok

Bibliatanulmányok

By Budapest-Angyalföldi Református Egyházközség

Ez egy hetente kétszer megjelenő kötetlen beszélgetés, melyet lelkészeink Szloboda József és Koroknai-Tegez Ferenc "követnek el" olyan kérdésekről, amelyeket a Bibliaolvasó Kalauz aznapi ó- vagy újszövetségi igeszakasza hoz elénk.
Szó esik többek között a történelmi háttérről, az Ige eredeti szövegében található szavakról, kifejezésekről, valamint egyháztörténeti és dogmatikai üzeneteiről.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

2022. 09. 30. 2Korinthus 11: 24-26

Bibliatanulmányok

1x
2022. 11. 25. Lukács 2: 41-52
2022. 11. 25. Lukács 2: 41-52
Lukács Evangéliuma 2. rész  41. Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. 42. És mikor tizenkét esztendős lett, fölmenének Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint; 43. És mikor eltelének a napok, mikor ők visszatérének, a gyermek Jézus visszamarada Jeruzsálemben; és nem vevék észre sem József, sem az ő anyja; 44. Hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van, egy napi járó földet menének, és keresék őt a rokonok és az ismerősök között; 45. És mikor nem találák őt, visszamenének Jeruzsálembe, hogy megkeressék. 46. És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között ülve, a mint őket hallgatta, és kérdezgette őket. 47. És mindnyájan, a kik őt hallgatták, elálmélkodának az ő értelmén és az ő feleletein. 48. És meglátván őt, elcsodálkozának, és monda néki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. 49. Ő pedig monda nékik: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, a melyek az én Atyámnak dolgai? 50. De ők nem érték e beszédet, a mit ő nékik szóla. 51. És aláméne velök, és méne Názáretbe; és engedelmes vala nékik. És az ő anyja szívében tartá mind ezeket a dolgokat. 52. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.
19:45
November 25, 2022
2022. 11. 23. Dániel 2: 25-28
2022. 11. 23. Dániel 2: 25-28
Dániel próféta könyve 2. rész  25. Akkor Ariók sietve bevivé Dánielt a király elébe, és mondá: Találtam férfiút Júdának fogoly fiai között, a ki a megfejtést megjelenti a királynak. 26. Szóla a király, és monda Dánielnek, a kit Baltazárnak nevezének: Csakugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, a melyet láttam, és annak értelmét? 27. Felele Dániel a király előtt, és mondá: A titkot, a melyről a király tudakozódék, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak; 28. De van Isten az égben, a ki a titkokat megjelenti; és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak: mi lészen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt:
22:43
November 23, 2022
2022. 11. 18. Lukács 1: 30-33
2022. 11. 18. Lukács 1: 30-33
Lukács Evangéliuma 1. rész  30. És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. 31. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK. 32. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét; 33. És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!
18:30
November 18, 2022
2022. 11. 16. 2Mózes 40: 8-11, 34-35
2022. 11. 16. 2Mózes 40: 8-11, 34-35
Mózes II. könyve 40. rész  8. Azután állítsd fel köröskörül a pitvart, és a pitvar kapujára tedd rá a leplet. 9. Azután vedd a kenetnek olaját, és kend meg a hajlékot és mind azt a mi benne van: így szenteld meg azt, és minden edényét, hogy szent legyen. 10. Kend meg az egészen égőáldozat oltárát is és annak minden edényét; így szenteld meg az oltárt, hogy az oltár legyen szentséges. 11. A mosdómedenczét és lábát is kend meg; így szenteld meg azt. 34. És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot. 35. És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot.
22:17
November 16, 2022
2022. 11. 11. Zsidó 11: 32, 35-37, 40
2022. 11. 11. Zsidó 11: 32, 35-37, 40
Zsidókhoz írt levél 11. rész  32. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; 35. Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat; mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. 36. Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is; 37. Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve 40. Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.
21:07
November 11, 2022
2022. 11. 09. 2Mozes 33: 18-23
2022. 11. 09. 2Mozes 33: 18-23
Mózes II. könyve 33. rész 18. És mondá Mózes: Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. 19. És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orczád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, a kin könyörülök, kegyelmezek, a kinek kegyelmezek. 20. Orczámat azonban, mondá, nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén. 21. És monda az Úr: Ímé van hely én nálam; állj a kősziklára. 22. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok. 23. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orczámat nem láthatod.
18:25
November 09, 2022
2022. 11. 04. Zsidó 8: 8-10
2022. 11. 04. Zsidó 8: 8-10
Zsidókhoz írt levél 8. rész 8. Mert dorgálván őket, így szól: Ímé napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új szövetséget kötök. 9. Nem azon szövetség szerint, a melyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Égyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velök, mondja az Úr. 10. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.
12:47
November 04, 2022
2022. 11. 02. 2Mózes 26: 6-10, 14
2022. 11. 02. 2Mózes 26: 6-10, 14
Mózes II. könyve 26. rész 6. Csinálj ötven arany horgocskát is, és e horgocskákkal foglald össze egyik kárpitot a másikkal, hogy a hajlék egygyé legyen. 7. Ezután csinálj kecskeszőr kárpitokat sátorul a hajlék fölé; tizenegy kárpitot csinálj ilyet. 8. Egy kárpit hossza harmincz sing legyen, szélessége pedig egy kárpitnak négy sing; egy mértéke legyen a tizenegy kárpitnak. 9. És foglald egybe az öt kárpitot külön, és a hat kárpitot külön; a hatodik kárpitot pedig kétrét hajtsd a sátor elejére. 10. És csinálj ötven hurkot az egyik kárpit szélén, a mely az egybefoglaltak között szélről van; és ötven hurkot a kárpit szélén a másik egybefoglalásban is. 14. Csinálj a sátornak takarót is veresre festett kosbőrökből, és e fölé is egy takarót borzbőrökből.
21:40
November 03, 2022
2022. 10. 28. Zsidó 5: 1-6
2022. 10. 28. Zsidó 5: 1-6
Zsidókhoz írt levél 5. rész  1. Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért, 2. A ki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal. 3. És ezért köteles, miképen a népért, azonképen önmagáért is áldozni a bűnökért. 4. És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a kit Isten hív el, miként Áront is. 5. Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szűltelek téged. 6. Miképen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint.
16:45
November 03, 2022
2022. 10. 26. 2Mózes 20: 1-3
2022. 10. 26. 2Mózes 20: 1-3
Mózes II. könyve 20. rész  1. És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván: 2. Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából. 3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
21:50
November 03, 2022
2022. 10. 21. Zsido 1: 5-8
2022. 10. 21. Zsido 1: 5-8
Zsidókhoz írt levél 1. rész 5. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy te, én ma szűltelek téged? és ismét: Én leszek néki Atyja és ő lesz nékem Fiam? 6. Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai. 7. És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává, 8. Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.
18:44
October 21, 2022
2022. 10. 19. 2Mózes 13: 7-12
2022. 10. 19. 2Mózes 13: 7-12
Mózes II. könyve 13. rész 7. Kovásztalan kenyeret egyél hét napon át, és ne láttassék nálad kovászos kenyér, se kovász ne láttassék a te egész határodban. 8. És add tudtára a te fiadnak azon a napon, mondván: Ez a miatt van, a mit az Úr cselekedett velem, mikor kijövék Égyiptomból. 9. És legyen az néked jel gyanánt a te kezeden és emlékezetül a te szemeid előtt azért, hogy az Úr törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr Égyiptomból. 10. Tartsd meg azért ezt a rendelést annak idejében esztendőről esztendőre. 11. Ha pedig beviénd téged az Úr a Kananeusok földére, a miképen megesküdött néked és a te atyáidnak, és azt néked adándja: 12. Az Úrnak ajánld fel akkor mindazt, a mi az ő anyjának méhét megnyitja, a baromnak is, a mi néked lesz, minden méhnyitó fajzását; a hímek az Úré.
19:26
October 19, 2022
2022. 10. 14. Titusz 2: 6-10
2022. 10. 14. Titusz 2: 6-10
Titushoz írt levél 2. rész 6. Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek: 7. Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván, 8. Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani. 9. A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvöket keressék, ne ellenkezzenek, 10. Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanusítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben.
15:49
October 14, 2022
2022. 10. 12. 2Mózes 7: 19-23
2022. 10. 12. 2Mózes 7: 19-23
Mózes II. könyve 7. rész 19. Monda azért az Úr Mózesnek: Mondd Áronnak: Vedd a te vessződet és nyujtsd ki kezedet Égyiptom vizeire; azoknak folyóvizeire, csatornáira, tavaira és minden vízfogóira, hogy vérré legyenek és vér legyen Égyiptom egész földén, mind a fa-, mind a kőedényekben. 20. Mózes és Áron pedig úgy cselekedének, a mint az Úr parancsolta vala. És felemelé a vesszőt és megsujtá a vizet, a mely a folyóban vala a Faraó előtt és az ő szolgái előtt, és mind vérré változék a víz, a mely a folyóban vala. 21. A hal pedig, a mely a folyóvízben vala, meghala, és megbüdösödék a folyóvíz, és nem ihatának az Égyiptombeliek a folyónak vizéből; és vér vala az egész Égyiptom földén. 22. De úgy cselekedének Égyiptom írástudói is az ő varázslásukkal, és kemény maradt a Faraó szíve és nem hallgata reájok; a mint az Úr megmondotta vala. 23. És elfordula a Faraó és haza méne és ezen sem indula meg az ő szíve.
27:03
October 12, 2022
2022. 10. 7. Filippi 2: 12-13
2022. 10. 7. Filippi 2: 12-13
Filippibeliekhez írt levél 2. rész 12. Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket; 13. Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
21:15
October 07, 2022
2022. 10. 5. 1Mózes 50: 15-20
2022. 10. 5. 1Mózes 50: 15-20
Mózes I. könyve 50. rész 15. A mint láták József bátyjai, hogy az ő atyjok meghalt, ezt mondják vala: Hátha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nékünk mindazt a gonoszt, a mit rajta elkövettünk. 16. Izenetet küldének azért Józsefhez, mondván: A te atyád megparancsolta nékünk az ő holta előtt, mondván: 17. Így szóljatok Józsefhez: Kérünk téged, bocsásd meg a te atyádfiainak vétkét és bűnöket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsásd meg azoknak vétkét, a kik a te atyád Istenét szolgálják. József pedig sír vala, mikor ezt mondák néki. 18. Járulának pedig ő hozzá az ő testvérei is, és leborúlának előtte és mondának: Ímé mi a te szolgáid vagyunk. 19. József pedig monda: Ne féljetek: avagy Isten gyanánt vagyok-é én? 20. Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy a mint ma, hogy sok nép életét megtartsa.
15:29
October 05, 2022
2022. 09. 30. 2Korinthus 11: 24-26
2022. 09. 30. 2Korinthus 11: 24-26
Korinthusbeliekhez írt II. levél 11. rész 24. A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. 25. Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem; 26. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt;
18:29
September 30, 2022
2022. 09. 23. 2Korinthus 7: 8-11
2022. 09. 23. 2Korinthus 7: 8-11
Korinthusbeliekhez írt II. levél 7. rész  8. Hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam; mert látom, hogy az a levél, ha ideig-óráig is, megszomorított titeket. 9. Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. 10. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. 11. Mert ímé ez a ti Isten szerint való megszomorodástok milyen nagy buzgóságot keltett ti bennetek, sőt védekezést, sőt bosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt bosszúállást. Mindenképen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok e dologban.
18:46
September 23, 2022
2022. 09. 21. 1Mózes 37:2-5
2022. 09. 21. 1Mózes 37:2-5
Mózes I. könyve 37. rész 2. Ezek a Jákób nemzetségének dolgai: József tizenhét esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őriz vala, bojtár vala Bilhának és Zilpának az ő atyja feleségeinek fiai mellett, és József rossz híreket hord vala felőlük az ő atyjuknak. 3. Izráel pedig minden fiánál inkább szereti vala Józsefet, mivelhogy vén korában nemzette vala őt; és czifra ruhát csináltat vala néki. 4. Mikor pedig láták az ő bátyjai, hogy atyjuk minden testvére közt őt szereti legjobban, meggyűlölik vala, és jó szót sem bírnak vala hozzá szólani. 5. És álmot álmodék József és elbeszélé az ő bátyjainak; és azok annál inkább gyűlölik vala őt.
20:36
September 21, 2022
2022. 09. 16. 2Korinthus 4: 1-6
2022. 09. 16. 2Korinthus 4: 1-6
Korinthusbeliekhez írt II. levél 4. rész 1-6. verse 1. Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, a mint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el; 2. Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint a kik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. 3. Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, a kik elvesznek: 4. A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe. 5. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. 6. Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.
16:52
September 16, 2022
2022. 09. 14. 1Mózes 31: 2-6, 13
2022. 09. 14. 1Mózes 31: 2-6, 13
Mózes I. könyve 31. rész 2. És látá Jákób a Lábán orczáját, hogy ímé nem olyan ő hozzá mint annakelőtte. 3. Monda pedig az Úr Jákóbnak: Térj meg atyáid földére, a te rokonságod közé, és veled lészek. 4. Elkülde tehát Jákób, és kihívatá magához Rákhelt és Leát a mezőre az ő nyájához. 5. És monda nékik: Látom atyátok orczáját, hogy nem olyan hozzám, mint ennekelőtte; de az én atyám Istene velem volt. 13. Én vagyok ama Béthelnek Istene, a hol emlékoszlopot kentél fel, és a hol fogadást tettél nékem. Most kelj fel, menj ki e földről, és térj vissza szülőföldedre.
16:08
September 15, 2022
2022. 09. 09. 1Korinthus 16: 1-4.
2022. 09. 09. 1Korinthus 16: 1-4.
Korinthusbeliekhez írt I. levél 16. rész  1. Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek. 2. A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek. 3. Mikor pedig megérkezem, a kiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat. 4. Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek.
20:30
September 09, 2022
2022. 09. 07. 1Mozes 26: 1-3, 34-35.
2022. 09. 07. 1Mozes 26: 1-3, 34-35.
Mózes I. könyve 26. rész  1. Lőn pedig éhség az országban, amaz első éhség után, mely Ábrahám idejében vala. Elméne azért Izsák Abimélekhez a Filiszteusok királyához Gérárba. 2. Mert megjelent vala néki az Úr és ezt mondotta vala: Ne menj alá Égyiptomba! lakjál azon a földön, melyet mondándok tenéked. 3. Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek és megáldalak téged; mert tenéked és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, melylyel megesküdtem Ábrahámnak a te atyádnak. 34. És mikor Ézsaú negyven esztendős vala, feleségűl vevé Jehudithot, a Khitteus Beéri leányát, és Boszmátot a Khitteus Elon leányát. 35. És ők valának Izsáknak és Rebekának lelke keserűsége.
29:20
September 07, 2022
2022. 09. 02. 1Korinthus 12: 20-25.
2022. 09. 02. 1Korinthus 12: 20-25.
Korinthusbeliekhez írt I. levél 12. rész 20. Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. 21. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem. 22. Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek: 23. És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek; 24. A melyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván, 25. Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.
18:44
September 02, 2022
2022. 08. 29. 1Mózes 21: 5-10.
2022. 08. 29. 1Mózes 21: 5-10.
Mózes I. könyve 21. rész 5. Ábrahám pedig száz esztendős vala, mikor születék néki az ő fia Izsák. 6. És monda Sára: Nevetést szerzett az Isten, énnékem; a ki csak hallja, nevet rajtam. 7. Ismét monda: Ki mondotta volna Ábrahámnak, hogy Sára fiakat szoptat? s ímé fiat szűltem vénségére. 8. És felnevekedék a gyermek, és elválasztaték; Ábrahám pedig nagy vendégséget szerze azon a napon, a melyen Izsák elválasztaték. 9. Mikor pedig Sára nevetgélni látá az Égyiptombéli Hágárnak fiát, kit Ábrahámnak szűlt vala, 10. Monda Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örökös e szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal.
21:11
September 01, 2022
2022. 08. 26. 1Korinthus 9: 19-23.
2022. 08. 26. 1Korinthus 9: 19-23.
Korinthusbeliekhez írt I. levél 9. rész 19. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. 20. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; 21. A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. 22. Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. 23. Ezt pedig az evangyéliomért mívelem, hogy részestárs legyek abban.
16:01
August 26, 2022
2022. 08. 24. 1Mózes 14:8-12, 14-15.
2022. 08. 24. 1Mózes 14:8-12, 14-15.
Mózes I. könyve 14. rész 8. Kiméne tehát Sodoma királya, Gomora királya, Admáh királya, Czeboim királya, és Bélah, azaz Czoár királya, és megütközének azokkal a Sziddim völgyében: 9. Khédorlaomerrel, Élám királyával, és Thidállal, Gójim királyával, Amráfellel, Sineár királyával, és Ariókhkal, Elászár királyával: négy király öt ellen. 10. A Siddim völgye pedig tele vala szurok-forrásokkal. És megfutamodának Sodoma és Gomora királyai, és azokba esének: a megmaradottak pedig a hegységbe futának. 11. És elvivék Sodomának és Gomorának minden jószágát és minden eleségét; és elmenének. 12. Elvivék Lótot is az Ábrám atyjafiának fiát jószágostól együtt, és elmenének; mert Lót Sodomában lakik vala. 14. A mint meghallá Ábrám, hogy az ő atyjafia fogságba esett, felfegyverzé házában nevekedett háromszáz tizennyolcz próbált legényét és üldözve nyomula Dánig. 15. És csapatokra oszolván ellenök éjszaka ő és szolgái, megveré őket, és űzé őket mind Hóbáig, a mely Damaskustól balra esik.
18:40
August 24, 2022
2022. 08. 19. 1Korinthus 6: 5-8.
2022. 08. 19. 1Korinthus 6: 5-8.
Korinthusbeliekhez írt I. levél 6. rész 5. Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, a ki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között? 6. Hanem atyafi atyafival törvénykezik, még pedig hitetlenek előtt? 7. Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? 8. Sőt ti okoztok bántalmazást és kárt, még pedig atyátokfiainak.
21:03
August 19, 2022
2022. 08. 17. 1Mózes 7: 1, 11-13
2022. 08. 17. 1Mózes 7: 1, 11-13
Mózes I. könyve 7. rész 1. Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házadnépe a bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. 11. Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap tizenhetedik napján, felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának. 12. És esék az eső a földre negyven nap és negyven éjjel. 13. Ugyanezen a napon ment vala be Noé és Sém és Khám és Jáfet, Noénak fiai, és Noé felesége és az ő fiainak három felesége velök együtt a bárkába.
21:08
August 17, 2022
2022. 08. 12. 1Korinthus 2: 1-5
2022. 08. 12. 1Korinthus 2: 1-5
Korinthusbeliekhez írt I. levél 2. rész 1. Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. 2. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. 3. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek. 4. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában: 5. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék.
16:57
August 12, 2022
2022. 08. 10 1Móz 1:1-3
2022. 08. 10 1Móz 1:1-3
Mózes I. könyve 1. rész 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. 3. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
20:05
August 10, 2022
2022. 08. 05. Jel 20: 7-9
2022. 08. 05. Jel 20: 7-9
Jelenések könyve 20. rész 7. És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából. 8. És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye. 9. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.
12:23
August 07, 2022
2022. 08. 03. Eszter 5: 1-4
2022. 08. 03. Eszter 5: 1-4
Eszter könyve 5. rész 1. Történt pedig harmadnapon, hogy Eszter felöltözött királyiasan, és megállt a király házának belső udvarában, a király háza ellenében, és a király üle királyiszékében, a királyi házban, a ház ajtajának átellenében. 2. És lőn, a mint meglátá a király Eszter királynét, hogy áll az udvarban, kegyet talála szemei előtt, és kinyujtá a király Eszterre az arany pálczát, a mely kezében vala, akkor oda méne Eszter, és megilleté az arany pálcza végét. 3. És monda néki a király: Mi kell néked Eszter királyné? És mi a kérésed? Ha az ország fele is, megadatik néked. 4. És felele Eszter: Ha a királynak tetszik, jőjjön a király és Hámán ma a lakomára, melyet néki készítettem.
18:24
August 07, 2022