Skip to main content
Chùa Dược Sư - Lâm Đồng

Chùa Dược Sư - Lâm Đồng

By Chùa Dược Sư - Lâm Đồng
Podcast ChuaDuocSu.Org

Pháp Âm Tôn Sư Hải Triều Âm - Chùa Dược Sư - Đức Trọng - Lâm Đồng
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

SỐNG CHẾT BÌNH AN - Phần 7 - Tôn Sư Hải Triều Âm
SỐNG CHẾT BÌNH AN - Phần 7 - Tôn Sư Hải Triều Âm | Copyright©ChuaDuocSu.Org
03:01:38
March 3, 2021
SỐNG CHẾT BÌNH AN - Phần 6 - Tôn Sư Hải Triều Âm
SỐNG CHẾT BÌNH AN - Phần 6 - Tôn Sư Hải Triều Âm | Copyright©ChuaDuocSu.Org
04:09:33
March 3, 2021
SỐNG CHẾT BÌNH AN - Phần 5 - Tôn Sư Hải Triều Âm
SỐNG CHẾT BÌNH AN - Phần 5 - Tôn Sư Hải Triều Âm | Copyright©ChuaDuocSu.Org
04:37:11
March 3, 2021
SỐNG CHẾT BÌNH AN - Phần 4 - Tôn Sư Hải Triều Âm
SỐNG CHẾT BÌNH AN - Phần 4 - Tôn Sư Hải Triều Âm | Copyright©ChuaDuocSu.Org
05:19:05
March 3, 2021
SỐNG CHẾT BÌNH AN - Phần 3 - Tôn Sư Hải Triều Âm
SỐNG CHẾT BÌNH AN - Phần 3 - Tôn Sư Hải Triều Âm | Copyright©ChuaDuocSu.Org
05:02:46
March 3, 2021
SỐNG CHẾT BÌNH AN - Phần 2 - Tôn Sư Hải Triều Âm
SỐNG CHẾT BÌNH AN - Phần 2 - Tôn Sư Hải Triều Âm | Copyright©ChuaDuocSu.Org
04:50:43
March 3, 2021
SỐNG CHẾT BÌNH AN - Phần 1 - Tôn Sư Hải Triều Âm
SỐNG CHẾT BÌNH AN - Phần 1 - Tôn Sư Hải Triều Âm | Copyright©ChuaDuocSu.Org
04:08:39
March 3, 2021
TINH HOA TỊNH ĐỘ - Trọn bộ - Tôn Sư Hải Triều Âm
TINH HOA TỊNH ĐỘ - Trọn bộ - Tôn Sư Hải Triều Âm | Copyright©ChuaDuocSu.Org
03:15:02
March 1, 2021
KINH NHÂN DUYÊN - Trọn bộ - Tôn Sư Hải Triều Âm
KINH NHÂN DUYÊN - Trọn bộ - Tôn Sư Hải Triều Âm | Copyright©ChuaDuocSu.Org
05:09:13
February 28, 2021
Ý NGHĨA TAM QUY - Trọn bộ - Tôn Sư Hải Triều Âm giảng
Ý NGHĨA TAM QUY - Trọn bộ - Tôn Sư Hải Triều Âm | Copyright©ChuaDuocSu.Org
03:26:56
February 27, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 22 |Lời nhắn của Sư Trưởng - hết
Những chuyện linh ứng | Phần 22 |Lời nhắn của Sư Trưởng - hết | Copyright©ChuaDuocSu.Org
03:50
February 24, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 21 | Sư Trưởng khai mở đường lối Bốn Mùa Hoa Giác
Những chuyện linh ứng | Phần 21 | Sư Trưởng khai mở đường lối Bốn Mùa Hoa Giác | Copyright©ChuaDuocSu.Org
16:23
February 24, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 20 | Sư Trưởng mộng thấy Đức Quán Âm
Những chuyện linh ứng | Phần 20 | Sư Trưởng mộng thấy Đức Quán Âm | Copyright©ChuaDuocSu.Org
16:45
February 24, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 19 | Nhân duyên độ đệ tử
Những chuyện linh ứng | Phần 19 | Nhân duyên độ đệ tử | Copyright©ChuaDuocSu.Org
21:34
February 24, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 18 | Ba giấc mộng thấy Đức Phổ Hiền
Những chuyện linh ứng | Phần 18 | Ba giấc mộng thấy Đức Phổ Hiền | Copyright©ChuaDuocSu.Org
07:31
February 24, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 17 | Cầu Niệm Phật Tam Muội
Những chuyện linh ứng | Phần 17 | Cầu Niệm Phật Tam Muội | Copyright©ChuaDuocSu.Org
08:42
February 24, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 16 | Chướng duyên khi Niệm Phật
Những chuyện linh ứng | Phần 16 | Chướng duyên khi Niệm Phật | Copyright©ChuaDuocSu.Org
05:20
February 24, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 13 | Sức mạnh của lời nguyện
Những chuyện linh ứng | Phần 13 | Sức mạnh của lời nguyện | Copyright©ChuaDuocSu.Org
09:48
February 24, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 12 | Thành tâm tu thì hiếu đạo vẹn tròn
Những chuyện linh ứng | Phần 12 | Thành tâm tu thì hiếu đạo vẹn tròn | Copyright©ChuaDuocSu.Org
10:05
February 24, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 11 | Phước báu của việc trì giới
Những chuyện linh ứng | Phần 11 | Phước báu của việc trì giới | Copyright©ChuaDuocSu.Org
11:39
February 24, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 10 | Cách trả nợ của người tu
Những chuyện linh ứng | Phần 10 | Cách trả nợ của người tu | Copyright©ChuaDuocSu.Org
07:15
February 24, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 9 | Sự nhiệm màu của việc cầu nguyện
Những chuyện linh ứng | Phần 9 | Sự nhiệm màu của việc cầu nguyện | Copyright©ChuaDuocSu.Org
13:20
February 23, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 8 | Nhân duyên với Đức Dược Sư
Những chuyện linh ứng | Phần 8 | Nhân duyên với Đức Dược Sư | Copyright©ChuaDuocSu.Org
01:55
February 23, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 7 | Lý Thiền soi sáng Tịnh
Những chuyện linh ứng | Phần 7 | Lý Thiền soi sáng Tịnh | Copyright©ChuaDuocSu.Org
06:40
February 23, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 6 | Sự linh ứng của Phật Pháp
Những chuyện linh ứng | Phần 6 | Sự linh ứng của Phật Pháp | Copyright©ChuaDuocSu.Org
10:35
February 22, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 5 | Thành lập gia đình Phật Tử
Những chuyện linh ứng | Phần 5 | Thành lập gia đình Phật Tử | Copyright©ChuaDuocSu.Org
09:50
February 22, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 4 | Thiện căn sâu dày
Những chuyện linh ứng | Phần 4 | Thiện căn sâu dày | Copyright©ChuaDuocSu.Org
02:02
February 22, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 1 | Lời Mở Đầu & Nhân duyên biết đến Đạo Phật
Những chuyện linh ứng | Phần 1 | Lời Mở Đầu & Nhân duyên biết đến Đạo Phật | Copyright©ChuaDuocSu.Org
13:37
February 21, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 3 | Nhân duyên giữ giới không ăn chiều
Những chuyện linh ứng | Phần 3 | Nhân duyên giữ giới không ăn chiều | Copyright©ChuaDuocSu.Org
03:21
February 21, 2021
Những chuyện linh ứng | Phần 2 | Bài học đầu tiên khi vào Đạo
Những chuyện linh ứng | Phần 2 | Bài học đầu tiên khi vào Đạo | Copyright©ChuaDuocSu.Org
05:02
February 21, 2021
Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật | Đạo Tràng Phước Ngọc
Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật | Đạo Tràng Phước Ngọc | Copyright©ChuaDuocSu.Org
40:37
February 21, 2021
Vấn đề tự tử không giải quyết bằng một việc làm, mà bằng một cái thấy
Vấn đề tự tử không giải quyết bằng một việc làm, mà bằng một cái thấy | Copyright©ChuaDuocSu.Org
25:55
February 20, 2021
Thiền Sư Thích Thanh Từ kể chuyện cụ bà Niệm Phật vãng sanh
Thiền Sư Thích Thanh Từ kể chuyện cụ bà Niệm Phật vãng sanh | Copyright©ChuaDuocSu.Org
08:31
February 19, 2021
Niệm Phật là tiếp thông với Quang Minh Vô Lượng
Niệm Phật là tiếp thông với Quang Minh Vô Lượng | Copyright©ChuaDuocSu.Org
15:28
February 18, 2021
Phật hiện diện hãy cầu ân sủng
Phật hiện diện hãy cầu ân sủng | Copyright©ChuaDuocSu.Org
13:40
February 18, 2021
Con đường giao cảm giữa mình và Phật
Con đường giao cảm giữa mình và Phật | Copyright©ChuaDuocSu.Org
25:21
February 17, 2021
Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương
Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương | Copyright©ChuaDuocSu.Org
58:36
February 17, 2021
Không nên sát sanh cúng tế quỷ thần cầu được gia hộ
Không nên sát sanh cúng tế quỷ thần cầu được gia hộ | Copyright©ChuaDuocSu.Org
03:13
February 16, 2021
Ai tạo ra cuộc đời và số phận của ta
Ai tạo ra cuộc đời và số phận của ta | Copyright©ChuaDuocSu.Org
09:55
February 15, 2021
Tiểu sử Tôn Sư Hải Triều Âm
Tiểu sử Tôn Sư Hải Triều Âm | Copyright©ChuaDuocSu.Org
15:21
February 14, 2021
Đạo Phật là một Tôn giáo hay một Triết lý
Đạo Phật là một Tôn giáo hay một Triết lý | Copyright©ChuaDuocSu.Org
06:21
February 14, 2021