Skip to main content
De Herbergiers

De Herbergiers

By De Herbergiers
In deze podcast delen de Herbergiers Herwin Horst en dominicanenbroeder Stefan Ansinger hun passie en liefde voor de waarheid en schoonheid van het katholieke geloof. Door een vriendschappelijk gesprek over de fundamenten van ons geloof hopen zij dat u net als hen kunt groeien in kennis en liefde voor Christus.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Spotify Logo

Spotify

XII Ave Maria | Introductie
We beginnen een nieuwe serie van overwegingen over het Wees Gegroet. Vandaag introduceren we dit nieuwe onderwerp (vooral aan de hand van de Heilige Schrift) en we bespreken ook de bijzondere rol van Maria in ons persoonlijke christelijke leven.
53:46
July 12, 2022
XI Onze Vader | Tolk van onze verlangens
In deze laatste aflevering over het thema Onzevader bespreken Herwin en broeder Stefan wat zij geleerd hebben van de afgelopen 10 afleveringen. Waar raakt de heilige Thomas van Aquino essentiële punten die voor ons christelijk leven belangrijk zijn? We kijken ook naar de samenvatting die Thomas geeft van het Onzevader. We ontdekken dat het Gebed des Heren (ook naar de Augustijnse traditie) de norm is voor alles waar wij werkelijk naar moeten verlangen.
01:00:53
June 27, 2022
X Onze Vader | Verlos ons van het kwade
Verlos ons van het kwade. We bidden het elke dag. Toch is het niet vanzelfsprekend: we vragen dat God ons verlost van het kwade. Blijkbaar kunnen we het niet zelf. Elk gebed, elke smeekbede begint bij de erkenning van afhankelijkheid richting onze Schepper en Verlosser. Hij verlost ons van het kwaad op 4 wijzen volgens Thomas van Aquino: (1) door het wegnemen van kwellingen (afflictio) (2) door troost (consolatio) bij kwellingen 3) door de gekwelde te overladen met weldaden (bona) opdat hij het kwade vergeet en ten slotte (4) omdat hij het kwade ten goede keert (quia tentatio et tribulatio convertitur in bonum). Dit keren van het kwade tot het goede gebeurt door het geduld dat iemand in moeilijke situaties laat zien. Daarom koppelt Thomas deze smeekbede ook aan de zaligspreking: Gelukkig die vrede brengen want zij zullen kinderen van God genoemd worden (Mt 5,9). Het is immers door het geduld dat wij in voor- en tegenspoed werkelijke innerlijke vrede kunnen ontvangen.
57:04
June 10, 2022
IX Onze Vader | Geen stortvloed van water kan de liefde blussen
Wanneer de verleiding op ons pad komt moeten we niet vrezen maar Gods liefde aanroepen. De liefde weerstaat elke verleiding. Maar wat is de verleiding eigenlijk? Wat betekent de smeekbede “breng ons niet in beproeving”? Volgens de H. Thomas zijn er twee soorten verleidingen: de verleiding om het goede te laten en de verleiding om het slechte te doen. We vinden deze realiteit ook terug in de schuldbelijdenis waarmee elke H. Mis opent; “in doen en laten” belijden wij onze schuld. Daarnaast bespreekt Thomas de bron van verleidingen: het vlees, de duivel en de wereld. Deze eerste verleiding is heel intens omdat zij met onze persoon (ons lichaam, ons vlees) innig verbonden is. De duivel betreft een verleiding die plaatsheeft nadat de mens door het vlees beproefd is en dus klaar is voor meer geestelijke verleidingen. De wereld verleidt ons door wereldse zaken en angst van tirannen (dat is ook vandaag weer heel actueel). Maar in alle verleidingen heeft Christus reeds gezegevierd. Roepen wij Zijn Naam aan: de golven zullen ons niet deren en zijn liefde zullen wij niet ontberen.
01:04:14
May 26, 2022
VIII Onze Vader | En vergeef ons onze schulden
De smeekbede "vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren" bevestigd dat onze vergeving alleen mogelijk is als wij de ander ook van harte vergeven. Thomas koppelt deze smeekbede aan de geestesgave van goede raad. We spreken volgens hem deze bede uit om te oefenen in nederigheid en onze vaste hoop op vergeving te benadrukken. Daarnaast spreekt Thomas over het verschil tussen schuld en straf en de dimensie van aflaten (niet aflatenhandel) zoals de kerk vandaag de dag ons nog steeds voorhoudt. Ook kijken we naar de bijbelpassage Mt 18,23-35 waarin wij opgeroepen worden altijd te vergeven en de vergeving tot een grondhouding van ons leven te maken. 
51:15
May 13, 2022
VII Onze Vader | Brood als het noodzakelijke, het sacramentele en het Woord Gods
Het dagelijks brood van het Onzevader verwijst voor de heilige Thomas in eerste instantie naar onze tijdelijke levensbehoeften (broodnodige), maar daarnaast ook naar de Eucharistie (sacramentele) en naar het Woord van God. De mens leeft immers niet van brood alleen maar van alles wat voortkomt uit de mond van God (Mt 4,4). Zijn Woord, dat tot ons komt in de H. Schrift en de Eucharistie, is het enige brood dat werkelijk onze honger kan stillen. Door de liefdevolle Vader dagelijks brood af te smeken, erkennen wij onze afhankelijkheid van onze Schepper en Verlosser in heel ons bestaan. De mens is nooit volledig autonoom of autarkisch maar altijd in de heilseconomie van de genade Gods geïntegreerd. Voor Thomas hangt deze smeekbede samen met de geestesgave van de sterkte (fortitudo). Zijn dagelijks Woord geeft ons sterkte en kracht op het christelijk levenspad. Bovenal roept deze smeekbede ons op tot dankbaarheid voor de gave Gods. 
01:00:31
April 29, 2022
VI Onze Vader | Uw wil geschiede
Nadat sint Thomas heeft uitgelegd hoe deze smeekbede samenhangt met de gave van het weten (v.d. H. Geest) zien we hoe Thomas de heilswil van God samenvat in het verlangen van God dat wij eeuwig leven bezitten (1). De weg naar dit eeuwig leven zijn de geboden met als hoogste gebod het liefdesgebod (2). Dat is geen gemakkelijk gebod omdat na de zondeval de eenheid tussen lichaam en ziel verstoord is en wij naast een neiging tot het goede ook een neiging tot het kwade kennen (3). Ook ontdekken we hoe de engelen het eerst Gods wil hebben gedaan alvorens Christus en nu wij daartoe geroepen zijn.
57:31
April 22, 2022
V Onze Vader | Uw Rijk kome
In deze aflevering gaan we in op de tweede smeekbede van het Onzevader: dat uw koninkrijk kome. God heeft altijd de heerschappij maar hoe krijgt zijn koninkrijk nu al in ons hart gestalte? Wat heeft het koninkrijk te maken met het paradijs en de hemel? Hoe kunnen wij God tot de Koning van ons leven maken? Dit en meer bespreken we vandaag in de podcast!
49:42
April 01, 2022
IV Onze Vader | Uw Naam worde geheiligd
Onze naam is iets dat heel dicht bij onze persoon ligt. Toch kan onze naam nooit het gehele mysterie van onze persoonlijkheid vatten. In bijbelse zin is de naam een verwijzing naar het wezen van de persoon. God wordt ons tegenwoordig wanneer wij de naam van zijn veelgeliefde Zoon Jezus Christus aanroepen. "In mijn Naam zullen zij duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; en als zij iets dodelijks drinken, zal het hen niet schaden" (Mc 16,17). Zijn wonderbaarlijke, beminnelijke, vererenswaardige maar tegelijkertijd onuitsprekelijke naam is onze enige hoop en redding in deze wereld!
50:39
March 18, 2022
III Onze Vader | De hemel boven en in ons
Wat betekent het dat God, Onze Vader, in de hemel is? God is niet alleen boven ons als Schepper maar ook in ons door de genade. Onze hemelse Vader wil onze harten tot een hemelse binnenkamer van genade maken. De hemel is niet alleen boven ons maar komt ook onder ons in de persoon van Jezus Christus die ons het Gebed des Heren heeft geleerd. En als wij ons tot Christus wenden, dan ontvangen we al in dit leven een voorproefje op de hemel die ons na onze dood te wachten staat. 
51:05
March 04, 2022
II Onze Vader | Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis
Wat betekent het om geschapen te zijn naar Gods beeld en gelijkenis, dat Hij Onze Vader is? Hoe staat dit tegenover onze problematische "me-myself and I" drie-eenheid? We bespreken ook de eer voor God (onophoudelijke dankzegging voor alles wat we ontvangen hebben!), voor onszelf en voor de naaste. Geen zelfverheffing of zelfvernedering maar dankbaarheid en liefde in Christus. Ontdek de tweede aflevering van de Herbergiers waarin we de eerst twee woorden van het Onzevader, en nog veel meer, bespreken!
41:17
February 18, 2022
I Herbergiers | Introductie
In de eerste aflevering van onze podcast maakt u kennis met broeder Stefan Ansinger O.P. en Herwin Horst. Daarnaast zullen zij het eerste thema van de podcast introduceren: het Onze Vader. In de volgende afleveringen behandelen we telkens een element uit dit gebed wat Christus ons zelf geleerd heeft.  Voor meer informatie en documentatie: http://www.deherbergiers.nl
44:34
February 04, 2022