Skip to main content
كتيبه

كتيبه

By Hossein Abbasi
در اينجا كتابهايي را كه دوست دارم مي خوانم. قطعات كوچكتر و توضيحات بيشتر را در كانال تلگرام من به آدرس زير بيابيد.
https://t.me/kateebehha
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

قابوس نامه- قطعۀ پانزدهم
باب سی و سیم: در علم طب. باب سی و چهارم: در علم نجوم و هندسه
34:42
October 15, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ بیست و دوم
سلطنت امیر مسعود و کشته شدن او و سلطنت کوتاه امیر محمد و آغاز سلطنت امیر مودود
51:55
October 9, 2021
قابوس نامه- قطعۀ چهاردهم
باب سی و دوم: در تجارت
22:42
October 4, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ بیست و یکم
شرح دیدار امیر محمود و قدرخان، امیر ترکستان. آمدن ترکان سلجوقی به ایران، شرح حمله به سومنات، فتح ری و اصفهان، مرگ امیر محمود و دوران کوتاه سلطنت امیر محمد
39:39
September 25, 2021
قابوس نامه- قطعۀ سیزدهم
باب سی و یکم: در طلب علم دین و قضاء و جز آن
24:01
September 16, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ بیستم
شرح حملات امیر محمود به هندوستان و خوارزم
27:45
September 4, 2021
قابوس نامه- قطعۀ دوازدهم
باب بیست و نهم: در اندیشه کردن از دشمن. باب سی ام: در عفوکردن و عقوبت کردن
29:41
August 28, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ نوزدهم
آغاز سلطنت امیر محمود غزنوی، مقتدرترین سلطان آن دوران
25:25
August 24, 2021
قابوس نامه- قطعۀ یازدهم
باب بیست و هفتم: در پروردن فرزند. باب بیست و هشتم: در دوستی و دوست گرفتن
28:48
August 15, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ هجدهم
پایان حکومت سامانیان با امارت نوح بن منصور و پسرانش منصور بن نوح و عبدالملک بن نوح
42:33
August 10, 2021
تاریخ و جغرافیای گرگان، طبرستان و دیلم
توضیحات مختصری داده ام در مورد جغرافیای منطقۀ گرگان، طبرستان، و دیلم و تاریخ این مناطق در چهار قرن نخست.
40:49
August 1, 2021
قابوس نامه- قطعۀ دهم
باب بیست و چهارم: در خانه و ضیاع خریدن. باب بیست و پنجم: در خریدن اسپ. باب بیست و ششم: در زن خواستن
24:43
July 25, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ هفدهم
دوران امارت امیران سامانی، نوح بن نصر، عبدالملک بن نوح، و منصور بن نوح
45:19
July 18, 2021
قابوس نامه- قطعۀ نهم
باب بیست و یکم: در جمع کردن مال. باب بیست و دوم: در امانت نهادن. باب بیست و سیم: در برده خریدن
42:32
July 12, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ شانزدهم
آغاز حکومت سامانیان- چهار پسر اسد بن سامان، نصر و اسماعیل پسران احمد بن اسد، احمد بن اسماعیل، نصر بن احمد
37:07
July 5, 2021
قابوس نامه- قطعۀ هشتم
باب هفدهم: در خفتن و آسودن. باب هیژدهم: در نخجیر کردن. باب نوزدهم: در چوگان زدن. باب بیستم در کارزار کردن با دشمنان.
24:15
June 26, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ پانزدهم
داستان به قدرت رسیدن طاهریان و صفاریان در خراسان
40:29
June 21, 2021
قابوس نامه- قطعۀ هفتم
باب سیزدهم: اندر مزاح کردن و در نرد و شطرنج باختن. باب چهاردهم: در عشق ورزیدن. باب پانزدهم: در تمتع گرفتن. باب شانزدهم: در آیین گرمابه رفتن
27:27
June 15, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ چهاردهم
دوران خلافت مهدی و هارون و مامون و آغاز قدرت گرفتن طاهر
29:39
June 7, 2021
قابوس نامه- قطعۀ ششم
باب دهم: در ترتیب طعام خوردن. باب یازدهم: در ترتیب شراب خوردن. باب دوازدهم: در مهمانی کردن و مهمان شدن
26:04
June 1, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ سیزدهم
برآمدن ابومسلم در خراسان، پایان کار امویان و تاسیس خلافت عباسیان
42:36
May 26, 2021
قابوس نامه- قطعۀ پنجم
باب هشتم: در پندهای نوشیروان عادل با پسر خود. باب نهم: در پیری و جوانی
23:56
May 16, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ دوازدهم
امرای خراسان در دوران یزید بن معاویه تا دوران هشام بن عبدالملک
34:36
May 10, 2021
قابوس نامه- قطعۀ چهارم
باب هفتم: از نیک و بد در سخن گفتن
23:59
May 3, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ یازدهم
آغاز فتح خراسان توسط اعراب
23:07
April 26, 2021
قابوس نامه- قطعۀ سوم
باب ششم: در افزونی گهر از افزونی هنر
31:45
April 15, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ دهم
در این قطعه دوران خلافت متقی، مستکفی، مطیع، طائع، قادر و اوایل خلافت قائم یعنی دورانی در حدود صد سال روایت می شود. 
29:44
March 26, 2021
حکمرانی شرقی: کند و کاوی در اصول حکمرانی در سیاستنامه
در این قسمت کند و کاوی کرده ام در اصول حکمرانی از دیدگاه سیاستنامۀ خواجه نظام الملک طوسی. حکمرانی را محدود به اوامر و نواهی یک پادشاه خودکامه کردن نه با تاریخ حکمرانی ما سازگار است و نه با اصول رفتاری آدمیان. آنچه تاریخ حکمرانی ما را بهتر توضیح می دهد، گرد آمدن گروهی از آدمیان حول محور یا محورهای هماهنگ کننده برای کسب حشمت و مکنت است. مهمترین مسئلۀ این چنین گروهی نحوۀ اعمال محدودیت بر اعضای گروه است تا از غلبۀ منافع کوتاه مدت شخصی به نفع منافع بلند مدت جمعی صرف نظر شود. مشابه این نظریات در ادبیات اقتصاد سیاسی وجود دارد. در بسط این نظریه از کتاب زیر استفاده زیادی کرده ام ولی این نظریه کاملاً مطابق نظریۀ آنها نیست.  Violence and Social Order (North, Wallis, Weingast) 
01:13:28
March 22, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ نهم
خلافت معتضد، مکتفی، مقتدر، قاهر و راضی
22:03
March 12, 2021
قابوس نامه- قطعۀ دوم
باب سوم: در سپاس داشتن از خداوند نعمت. باب چهارم: اندر افزونی طاعت از راه توانایی. باب پنجم : در شناختن حق مادر و پدر
20:57
February 25, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ هشتم
خلافت هارون الرشید و پسرانش مامون و امین
32:48
February 19, 2021
قابوس نامه- قطعۀ یکم
مقدمه و فهرست بابها. باب اول: در شناختن ایزد تبارک و تعالی. باب دوم: در آفرینش پیغمبران و رسالت ایشان
22:58
February 4, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ هفتم
خلافت و دولت بنی عباس بن عبدالمطلب: ابوالعباس السفاح، ابوجعفر، المهدی، الهادی، الرشید
31:27
January 28, 2021
سِیَر الملوک (سیاست نامه)، تالیف خواجه نظام الملک طوسی، قطعۀ بیست و ششم- پایان سیرالملوک
فصل چهل و هشتم: اندرخزانه داشتن و تیمار داشتن قاعده و ترتیب آن. فصل چهل و نهم: اندر جواب دادن و گزاردن شغلهای متظلمان و انصاف ایشان بدادن- فصل پنجاهم: اند نگاه داشتن حساب مال ولایتها و نسق آن
19:03
January 20, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ ششم
باب ششم: اندر جدول تواریخ خلفا و ملوک اسلام. باب هفتم: اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام
23:40
January 15, 2021
سِیَر الملوک (سیاست نامه)، تالیف خواجه نظام الملک طوسی، قطعۀ بیست و پنجم
فصل چهل و هفتم: اندر خروج خرمه دینان خذلهم الله
27:17
January 10, 2021
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ پنجم
طبقۀ پنجم: کاسره 
30:04
January 2, 2021
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ بیست و چهارم
فصل چهل و ششم: بیرون آمدن باطنیان و قرمطیان و نهادن مذهب بد لعنهم الله- بخش سوم
45:35
December 28, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ بیست و سوم
فصل چهل و ششم: بیرون آمدن باطنیان و قرمطیان و نهادن مذهب بد لعنهم الله- بخش دوم
31:41
December 24, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ بیست و دوم
فصل چهل و پنجم: بیرون آمدن سینباد گبر بر مسلمانان از نشاپور به ری و فتنۀ او. فصل چهل و ششم: بیرون آمدن باطنیان و قرمطیان و نهادن مذهب بد لعنهم الله- بخش اول
23:44
December 20, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ بیست و یکم
فصل چهل و چهارم: اندر خروج مزدک و چگونگی مذهب او و چگونه کشت او را و قوم او را نوشیروان عادل- بخش دوم
38:35
December 9, 2020
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ چهارم
طبقۀ چهارم: ملوک ساسانیان- بخش دوم
24:05
December 5, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ بیستم
فصل چهل و سوم: اندر باز نمودن احوال بد مذهبان که دشمن این ملک و اسلامند. فصل چهل و چهارم: اندر خروج مزدک و چگونگی مذهب او و چگونه کشت او را و قوم او را نوشیروان عادل- بخش یکم
33:11
November 30, 2020
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ سوم
طبقۀ سوم: ملوک طوائف. طبقۀ چهارم: ملوک ساسانیان- بخش نخست
19:34
November 24, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ نوزدهم
فصل چهل و دوم: اندر  معنی اهل ستر و سرای حرم و حد زیردستان و مرتبت سران لشکر.
33:58
November 20, 2020
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ دوم
داستان پادشاهان کیانی: کی قباد، کی کاووس، کی لهراسپ، کی گشتاسپ، بهمن، همای، داراب بن بهمن، و دارا
28:29
November 16, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ هجدهم
فصل چهل و یکم: اندر آن معنی که دو عمل یک مرد را نافرمودن و بی کاران را شغل فرمودن و معطل و محروم ناگذاشتن و عمل مردان پاک دین و اصیل را دادن و بدمذهبان و بدکیشان را عمل نافرمودن ودور داشتن از خویشتن- بخش دوم
50:35
November 13, 2020
زین الاخبار یا تاریخ گردیزی- قطعۀ نخست
طهمورث، جمشید، ضحاک، افریدون، منوچهر، زو 
24:28
November 11, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ هفدهم
فصل چهل و یکم: اندر آن معنی که دو عمل یک مرد را نافرمودن و بی کاران را شغل فرمودن و معطل و محروم ناگذاشتن و عمل مردان پاک دین و اصیل را دادن و بدمذهبان و بدکیشان را عمل نافرمودن ودور داشتن از خویشتن- بخش نخست
39:50
November 4, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ شانزدهم
فصل چهلم: اندر بخشودن پادشاه بر خلق خدای عزوجل و هر کاری و رسمی که از قاعده و بنیاد خویش بیفتاده باشد با قاعدۀ خویش آوردن- قسمت دوم
39:46
October 28, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ پانزدهم
فصل چهلم: اندر بخشودن پادشاه بر خلق خدای عزوجل و هر کاری و رسمی که از قاعده و بنیاد خویش بیفتاده باشد با قاعدۀ خویش آوردن- قسمت نخست
35:20
October 17, 2020
اقتصاد، هزار سال پیش
در این قسمت شرحی داده ام از برخی ویژگیهای اقتصادی در دوران غزنویان و اوایل سلجوقیان بر مبنای تاریخ بیهقی و سفرنامۀ ناصر خسرو
52:54
October 11, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ چهاردهم
فصل سی و ششم: اندر حق گزاردن خدمتکاران و بندگان شایسته. فصل سی و هفتم: اندر احتیاط کردن اقطاع مقطعان و احوال رعیت. فصل سی و هشتم: اندر شتاب ناکردن در کارها.  فصل سی و نهم: اندر باب امیر حرس و چوبداران. 
31:30
September 29, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ سیزدهم
فصل بیست و هشتم: اندر ترتیب بار دادن خاص و عام. فصل بیست و نهم: اندر ترتیب مجلس بار عام و شرایط آن. فصل سی ام: اندر ترتیب ایستادن بندگان و چاکران.  فصل سی و یکم: اندر حاجتها و التماسهای لشکر. فصل سی و دوم: اندر ساختن تجمل و سلاح و آلت جنگ و سفر. فصل سی و سوم: اندر عتاب کردن با برکشیدگان هنگام خطا و گناه. فصل سی و چهارم: اندر کار پاسبانان و نوبتیان و دربانان. فصل سی و پنجم: اندر خوان نهادن نیکو و ترتیب آن. 
29:32
September 23, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ دوازدهم
فصل بیست و هفتم: از زحمت ناکردن بندگان وقت خدمت و ترتیب کار ایشان
01:03:40
September 18, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ یازدهم
فصل بیست و یکم: اندر معنی احوال و روش رسولان و ترتیب کار ایشان. فصل بیست و دوم: اندر ساخته داشتن علفها در منزلها و مرحله ها.  فصل بیست و سوم: اندر روشن داشتن اموال جملۀ لشکر.  فصل بیست و چهارم: اندر لشکر داشتن از هر جنسی. فصل بیست و پنجم: اندر نوا ستدن و مقیم داشتن بر درگاه. فصل بیست و ششم: اندر داشتن ترکمانان در خدمت.
27:52
September 8, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ دهم
فصل چهاردهم: اندر پیکان و پرندگان. فصل پانزدهم: در احتیاط کردن پروانه ها در مستی و هشیاری. فصل شانزدهم: اندر وکیل خاص و رونق کار او. فصل هفدهم: اندر ندیمان و نزدیکان پادشاه و ترتیب کار ایشان. فصل هجدهم: اندر مشاورت کردن پادشاه در کارها با دانایان و پیران. فصل نوزدهم: اندر مفردان و برگ و ساز زینت ایشان. فصل بیستم: اندر ساختن سلاحهای مرصع و زینت بارگاه.
21:38
September 1, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ نهم
فصل سیزدهم: اندر فرستادن جاسوسان و تدبیر کردن بر صلاح مملکت و رعیت
52:50
August 28, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ هشتم
فصل دهم: اندر صاحب خبران و و منهیان و تدبیر کارهای مملکت کردن- فصل یازدهم: اندر تعظیم داشتن فرمانهای عالی و مثالها که از درگاه نویسند- فصل دوازدهم: اندرغلام فرستادن از درگاه در مهمات
40:59
August 20, 2020
سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ پایانی
حرکت ناصر خسرو از بصره به سمت خراسان از مسیر عبادان، مهروبان،ارجان، اصفهان، طبس، قاین، سرخس و مروالرود و ورود به بلخ پس از هفت سال و طی بیش از دو هزار و دویست فرسنگ.
33:49
August 15, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ هفتم
فصل هشتم: اندر پژوهش کردن و بررسیدن از کار دین و شریعت و مانند این. فصل نهم: اندر مشرفان دولت و کفاف ایشان
14:05
August 8, 2020
سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ دوازدهم
شرح شهر لَحسا، سفر به بصره و شرح بصره
31:30
August 4, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ ششم
فصل هفتم: اندر بررسیدن از حال عامل و قاضی و شحنه و رئیس و شرط سیاست
50:14
July 30, 2020
سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ یازدهم
مراسم گشودن در کعبه، عمرۀ جِعرانه، حرکت از مکه به طائف و بعد به سرزمین فلج در میان شبه جزیره و در نهایت به یمامه و لحسا در شرق شبه جزیره
27:05
July 24, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ پنجم
فصل ششم- اندر باب قاضیان و خطیبان و محتسب و رونق کار ایشان
20:23
July 21, 2020
سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ دهم
وصف سرزمین عرب و یمن، وصف مسجدالحرام و کعبه
29:03
July 16, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ چهارم
فصل پنجم: اندر مُقطعان و بررسیدن از احوال تا با رعایا چون می روند. در این فصل داستانی از دادرسی انوشیروان روایت می شود.
41:26
July 13, 2020
سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ نهم
سفر ناصر خسرو به مکه از سمت جنوب مصر، شرح مکه و مسجدالحرام
32:47
July 9, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ سوم
فصل چهارم: اندر احوال عُمّال و بررسیدن پیوسته از حال ایشان و وزرا
40:33
July 4, 2020
سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ هشتم
شرحی از دربار سلطان مصر- سفر به مکه و بازگشت به مصر و سفر مجدد به مکه در سال بعد.
27:36
June 29, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ دوم
فصل دوم: اندر شناختن قدر نعمت ایزد تعالی ملوک را. فصل سوم: اندر مظالم نشستن پادشاه و سیرت نیکو ورزیدن
40:57
June 26, 2020
سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ هفتم
ادامۀ شرح فتح خلیج؛ شرح شهر مصر
30:21
June 22, 2020
سِیَر الملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی- قطعۀ نخست
مقدمه در سبب نوشتن کتاب، عناوین فصل های پنجاه گانۀ کتاب، و فصل نخست: "اندر احوال گردش روزگار و مردم و مدح خداوند عالم خلّدالله ملکه"
29:51
June 18, 2020
سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ ششم
شرح شهر قاهره
31:35
June 15, 2020
سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ پنجم
سفر به شهر الخلیل، سفر به مکه و بازگشت به بیت المقدس، سفر به مصر، شرح جزیرۀ تِنیس و شرح رود نیل
32:18
June 8, 2020
سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ چهارم
شرح مسجد الاقصی و قبۀ صخره و دیگر مساجد در مجموعۀ حرم شریف در بیت المقدس
34:27
June 5, 2020
سفرنامۀ ناصرخسرو- قطعۀ سوم
باز گشت به عکه و گذر از حیفا و قیساریه و ورود به بیت المقدس. شرح مبسوط بیت المقدس
31:22
May 30, 2020
شرح حکمرانی در دورۀ غزنویان
شرحی تهیه کرده ام از شیوۀ حکمرانی در دوران غزنویان و نقش نظامیان و دیوان سالاران را توضیح داده ام.
56:09
May 25, 2020
سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ دوم
عبور ناصر خسرو از جنوب ترکیه و گذر از شهرهای غرب سوریه مانند حلب و حما، عبور از شهرهای لبنان مانند بیروت، صیدا، و صور و زیارت قبور انبیا در کوهی در مشرق عکا
31:09
May 21, 2020
سفرنامۀ ناصر خسرو- قطعۀ نخست
حرکت ناصر خسرو از مرو به قصد مکه، عبور از شهرهای سرخس، نیشابور، دامغان، ری، قزوین، سراب، تبریز، مرند، اخلاط، آمِد، میافارقین، و حران
31:06
May 18, 2020
خلاصۀ تاریخ بیهقی
 دراین قسمت خلاصه ای می گویم از آنچه تاریخ بیهقی روایت می کند
51:10
May 9, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ هفتاد و دوم- پایان تاریخ بیهقی
ادامۀ تاریخ خوارزم: عاصی شدن هارون بر امیر مسعود، کشتن هارون بدست غلامانش، حکومت اسماعیل برادر هارون در خوارزم، تصرف خوارزم به دست شاه مَلک والی جَند به نمایندگی از  امیر مسعود و در نهایت غلبۀ سلجوقیان بر خوارزم.  تاریخ بیهقی در اینجا به پایان می رسد.
50:44
May 7, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ هفتاد و یکم- آغاز مجلد دهم
شرح تاریخ منطقۀ خوارزم و روابط امیر محمود با ابوالعباس خوارزمشاه و ماجرای کشته شدن ابوالعباس به دست سردارانش و فتح خوارزم به دست امیر محمود
59:07
May 4, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ هفتادم
فرستادن امیرزاده مودود به همراه وزیر خواجه احمد عبالصمد با لشکری به هیبان و فرمان حرکت دادن به سوی هندوستان به رغم مخالفت تمامی درباریان و اهل حرم 
49:57
April 20, 2020
مختصری از تاریخ سامانیان
در این قطعۀ مختصری گفته می شود از تاریخ سامانیان که پیش از غزنویان در ماوراءالنهر و خراسان حکومت می کرده اند.
16:34
April 17, 2020
شرحی مختصر از جغرافیای مناطق ذکر شده در تاریخ بیهقی
در این قطعه شرحی مختصر داده ام از مناطق و شهرهایی که در در تاریخ بیهقی ذکر می شود
13:20
April 12, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و نهم
بازگشت امیر مسعود به غزنین، خجل از شکست دندانقان. جنگ و گریز ترکمانان با حاکم امیر در بلخ و شکست سپاه امیر
49:08
April 8, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و هشتم
نامۀ امیر مسعود به ارسلان خان والی ترکستان در شرح شکست دندانقان، قصیدۀ بوحنیفۀ اسکافی
32:02
April 1, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و هفتم
شکست امیر مسعود از ترکمانان در جنگ دندانقان و از دست رفتن خراسان
40:05
March 26, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و ششم
حرکت امیر مسعود از نشابور به سمت طوس و سرخس و پس به سمت مرو برای جنگ با ترکمانان و دچار شدن سپاه به قطحی در میان راه
32:55
March 23, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و پنجم
حرکت امیر از هرات به پوشنگ و نسا در پی طغرل ترکمان و بازگشت او به نشابور
34:24
March 17, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و چهارم
روایت مرگ بونصر مشکان، صاحب دیوان رسالت و استاد ابوالفضل بیهقی
33:22
March 2, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و سوم
مصالحۀ امیر مسعود با ترکمانان سلجوقی و بازگشت امیر و سپاهیان به هرات برای تجدید قوا
44:38
February 21, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و دوم
جنگ امیر مسعود با ترکمانان سلجوقی و هزیمت دادن ایشان و چاره جویی وزیر برای پرهیز از جنگ مجدد
49:23
February 12, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ شصت و یکم
لشکر کشی بیهودۀ امیر مسعود به ماوراءالنهر و بازگشت او به بلخ، و روایت جنگ با گروهی ار ترکمانان و شکست دادن آنها
44:39
February 7, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ شصتم
گریختن ماموران امیر مسعود از نشابور به گرکان در پی شکست از ترکمانان، رورد مقدمۀ لشکر طغرل سلجوقی به نشابور، و حرکت امیر مسعود با لشکری بزرگ به سوی خراسان
47:19
February 5, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و نهم- آغاز مجلد نهم
فرمان امیر مسعود به حاجب سباشی برای جنگ با ترکمانان، روایت جنگ سباشی، و شکست لشکر او
43:07
January 29, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و هشتم
روایت رابطۀ پُرتنشِ امیر مسعود با ارسلان خان و بُغراخان، خانان ترکستان، و لشکرکشی امیر مسعود به هندوستان و فتح قلعۀ هانسی
50:00
January 22, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و هفتم
روایت اوضاع آشفتۀ خراسان و ری و جبال، فرستادن وزیر به خراسان و عزیمت امیر مسعود به غزنین
37:41
January 16, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و ششم
حکایت حادثه برای امیر مسعود در رود هیرمند، مذاکرۀ امیر با فرستادگان پسران علی تگین، و روایت صدقه فرستادن امیر به پس از بهبودی
43:15
January 14, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و پنجم
روایت تحریکات ترکمانان در خراسان و فرستادن لشکر برای ارام کردن آن نواحی، ساختن کوشک جدید برای سلطان مسعود، مراسم مهرگان و عید قربان، و آمدن رسولان سلجوقیان به دربار
36:59
January 5, 2020
تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و چهارم
آمدن رسولی از سوی ترکان سلجوقی به عذرخواهی و در خواست سرزمینی برای زیستن و اجابت یافتن و نیز آمدن فرستادگان علی تگین به عذرخواهی و درخواست تجدید عهد دوستی قدیم
38:55
December 31, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و سوم
 روایت بدگمانی امیر مسعود به وزیرش خواجه احمد عبدالصمد و روایت فرستادن لشکری بزرگ به جنگ ترکمانان و شکست این لشکر
44:06
December 23, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و دوم
 روایت پشیمانی امیر مسعود از لشکر کشی به آمل، درخواست ترکمانان سلجوقی برای اسکان یافتن در خراسان و رای زدن امیر با اعیان در باب این درخواست
37:57
December 18, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاه و یکم
شرح جنگ امیر مسعود با گرگانیان، مال خواستن امیر از مردم آمل و دست درازی های او و سربازانش در آمل، و روایت جنگ اهالی ترمذ با پسران علی تگین
36:12
December 9, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجاهم
روایت لشکر کشی امیر مسعود به گرگان و آمل و جنگ او با گرگانیان به ناتِل
33:55
December 7, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و نهم
روایت مشورت امیر با اطرافیان در مورد حرکت به سوی مرو یا نشابور و ری  و مخالفت وزیر و بونصر با امیر در حرکت به سوی نشابور و ری
45:59
November 27, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و هشتم
روایت حملۀ طوسیان به نشابور، داستان فتح کرمان و سپس از دست رفتن آن، و پایان کار احمد ینالتگین سالار هندوستان
42:08
November 25, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و هفتم
 حکایت هارون الرشید و خاندان آل برمک، و روایت برگماشتن علی بن عیسی به امارت خراسان و درازدستی او بر جان ومال مردمان و عاقبت این دراز دستی
39:60
November 15, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و ششم
 روایت تَلَک هندو که به با منصب سپاه سالاری به هند رفت، و حکایت نوشتگین، غلامِ زیبا روی، و داستانِ هدیه های بی حد و حصر بوالفضل سوری، صاحب دیوان خراسان
28:56
October 30, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و پنجم
تصمیم امیر مسعود به راندن ترکمانان از ری، رفتن امد ینالتگین به هند به سپاه سالاری و فتح بنارس، و برگزیدن تلک هندو برای فرستادن به جانب هندوستان برای فروگرفتن احمد
33:05
October 21, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و چهارم- آغاز مجلد هشتم
رسیدنِ خبر اشتغالِ طاهر، نمایندۀ امیر مسعود در ری، به لهو و لعب، و برگزیدنِ بوسهل حمدوی به جای وی، و آوردنِ دخترِ باکالیجار، والیِ گرگان، به عنوان همسرِ امیر مسعود
37:49
October 13, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و سوم
بخش پایانیِ مجلد هفتم شامل چند قطعه شهر به فارسی و عربی و نکاتی چند در بابِ معنای امارت و حکومت است
38:48
October 8, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و دوم
برگزیدن احمد عبدالصمد برای وزارت و روایتِ رسیدنِ رسولِ خلیفۀ بغداد به حضور امیر مسعود و تقدیم منشور خلیفه
38:34
September 28, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ چهل و یکم
روایت بیماری و مرگ خواجه احمد حسن، وزیر امیر مسعود و در پیچیدن خواجه احمد با ابوالقاسم کثیر، صاحب دیوان خراسان، به هنگام بیماری
34:22
September 18, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ چهلم
جنگ آلتونتاش خوارزمشاه با علی تگین و جراحت و مرگ خوارزمشاه و برقراری صلح با تدبیر خواجه احمد عبدالصمد
47:19
September 11, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و نهم
 دستور امیر مسعود به خوارزمشاه در باب جنگ با علی تگین از خانان ترکستان، بیرون رفتن علی تگین از بخارا و فتح بخارا به دست خوارزمشاه
28:34
August 31, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و هشتم
نامۀ امیر مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه، نقلِ چگونگیِ کشته شدن قائد ملنجوق به خوارزم از زبانِ احمد عبدالصمد، و حکایتی از بزرجمهر حکیم
33:22
August 24, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و هفتم
دسیسۀ بوسهل زوزنی در بابِ آلتونتاش خوارزمشاه، قتلِ قائد ملنجوق توسط احمد عبدالصمد وزیر خوارزمشاه، فروگرفتن بوسهل زوزنی به جهتِ به دست آوردن دلِ خوارزمشاه
45:48
August 22, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و ششم
نامۀ خلیفۀ عباسی به امیر مسعود و بیعت نامۀ امیر مسعود به خلیفه- هر دو نامه به زبان عربی هستند
41:12
August 16, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و پنجم
مراسم سوگواری بر خلیفۀ عباسی و تهنیتِ جلوسِ خلیفۀ جدید و شرحِ هدایای مهیا شده برای خلیفه
28:36
August 12, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و چهارم
نشاط و شراب در دشت شابهار و مشاوره در باب حرکت امیر به هندوستان و درگذشت خلیفه به بغداد
29:22
July 13, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و سوم
جشن مهرگان و عید رمضان و قصیدۀ ابوحنیفۀ اِسکافی
31:53
July 4, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و دوم
حکایت سیل غزنین و داستان برگزیدن سپاه سالارِ ری و جبال و سپاه سالارِ هندوستان
46:19
July 1, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ سی و یکم
حکایت طغرل، غلام امیر محمود، و عاشق شدن امیر یوسف بر او، و حکایت ورود امیر مسعود به غزنین و مطالبۀ صِلاتِ بیعتی
31:07
June 25, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ سی ام- آغاز مجلد هفتم
آغاز مجلد هفتم: رفتن امیر مسعود از بلخ به سوی هرات و حکایت فرو گرفتن امیر یوسف
29:19
June 21, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و نهم
 ادامۀ مجلد ششم: رفتن امیر مسعود به شکار و رسیدن خبر فتح مُکران و قصۀ ولایت مکران به روزگار امیر محمود
28:49
June 15, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و هشتم
 ادامۀ مجلد ششم: حکایت فروگرفتن سپاه سالار آسیغتگین غازی
26:38
June 15, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و هفتم
 ادامۀ مجلد ششم: حکایت فرو گرفتن اریارِق سالارِ هندوستان
44:16
June 15, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و ششم
 ادامۀ مجلد ششم: متن دو مشافهه که با رسولان به کاشغر به نزد قدر خان حاکم ترکستان فرستاده شد
30:44
June 15, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و پنجم
ادامۀ مجلد ششم: جنگ امیر سبکتگین با بوعلی سیمجور و حکایت بوصادق و بوطاهر تبانی و نامۀ امیر مسعور به قدر خان حاکم ترکستان
30:41
June 15, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و چهارم
 ادامۀ مجلد ششم: حکایت تبانیان و سرگذشت امیر سبکتگین به روزگار جوانی
31:52
June 14, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و سوم
 ادامۀ مجلد ششم: حکایت عبدالله زبیر و خروج او بر عبدالملک مروان
26:43
June 14, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و دوم
 ادامۀ مجلد ششم: ذکرِ بردار کردنِ امیر حسنک وزیر
41:48
June 14, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ بیست و یکم
 ادامۀ مجلد ششم: حکایت افشین و بودُلَف به روزگار خلیفه معتصم
24:17
June 14, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ بیستم
 ادامۀ مجلد ششم: دنبالۀ داستان خواجه احمد حسن و بوبکر حصیری
33:12
June 14, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ نوزدهم
 ادامۀ مجلد ششم: خواجه احمد حسن در دیوان وزارت و واقعۀ بوبکر حصیری
34:01
June 14, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ هجدهم
 ادامۀ مجلد ششم: وزارت یافتنِ خواجه احمدِ حسن
24:08
June 14, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ هفدهم
 ادامۀ مجلد ششم: حکایت مامون و طاهر ذوالیمینین و ولایتعهدی امام رضا، و شرح رقابت دبیران در دیوان رسالت به بلخ
32:53
June 14, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ شانزدهم
 ادامۀ مجلد ششم: روابط آشفتۀ امیر مسعود با پدر و مکاتبات پوشیدۀ امیر مسعود با منوچهرِ قابوس، حاکم گرگان و طبرستان، در روزگار پدر
27:13
June 14, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ پانزدهم
 ادامۀ مجلد ششم: حکایت شجاعتهای امیر مسعود در شکار شیر و حکایت سخاوتهای او
26:25
June 14, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ چهاردهم
 ادامۀ مجلد ششم: جنگ امیر مسعود با غوریان و قصۀ خیشخانۀ امیر مسعود به هرات به روزگار جوانی
36:33
June 14, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ سیزدهم
 ادامۀ مجلد ششم: حکایت نصر احمد سامانی و احوال امیر مسعود در دوران کودکی
31:58
June 14, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ دوازدهم- آغاز مجلد ششم
  خطبه به مناسبت آغازِ  پادشاهی سلطان مسعود در احوال فاضل ترِ پادشاهانِ گذشته و در صفتِ مردِ خردمندِ عادل و صفت مردمِ ستمکار
43:59
June 14, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ یازدهم
 ادامۀ مجلد پنجم: نامۀ امیر مسعود به خوارزمشاه آلتونتاش و پاسخ خوارزمشاه، رسیدن امیر مسعود به بلخ
27:09
June 14, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ دهم
 ادامۀ مجلد پنجم: نامۀ امیر مسعود به قدر خان حاکم ترکستان و احوالات خوارزمشاه آلتونتاش
39:36
June 13, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ نهم
 ادامۀ مجلد پنجم: فرمان تازۀ امیر مسعود در باب امیر محمد و بردن امیر محمد به قلعۀ مندیش
28:10
June 13, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ هشتم
 ادامۀ مجلد پنجم: پیام امیر مسعود به خوارزمشاه در باب علی قریب، آشفته گشتن کار حسنک وزیر، و نصیحت بونصر مشکان به امیر مسعود
29:52
June 13, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ هفتم
 ادامۀ مجلد پنجم: رفتن لشکر از تگیناباد به هرات، سخن علی قریب با بونصرمشکان، رسیدن لشکر به هرات، ورود علی قریب به حضور امیر مسعود، و فروگرفتن علی قریب
33:38
June 13, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ ششم
 ادامۀ مجلد پنجم: آوردن رسولِ خلیفه القادر بالله به حضور امیر مسعود و رسیدن منگیتراک، برادر بزرگ حاجب علی قریب، و دانشمند حصیری نزد امیر
24:45
June 13, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ پنجم
 ادامۀ مجلد پنجم: حدیث ملطفه ها و مامون، نامۀ امیر مسعود به غازی حاجب، سخن قاضی ساعد با امیر مسعود دربارۀ میکائیلیان، و جنگ حسن سلیمان شحنۀ ری با بُویهی
31:08
June 13, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ چهارم
 ادامۀ مجلد پنجم: حرکت امیر مسعود از ری و رسیدن رکابدار به امیر مسعود، حکایتی در حدیث حشمت و داستان فضلِ ربیع با عبدالله طاهر
33:28
June 13, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ سوم
ادامۀ مجلد پنجم: وصول نامۀ خلیفه و اعیان غزنین و مذاکرۀ صلح با اعیانِ ری
27:25
June 13, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ دوم
ادامۀ مجلد پنجم: نامۀ حرّۀ ختلی به امیر مسعود و مشاورۀ امیر مسعود و نامه به علاءالدوله حاکم اصفهان
19:13
June 13, 2019
تاریخ بیهقی- قطعۀ نخست- باقیماندۀ مجلد پنجم
نامۀ حشم تگیناباد به امیر مسعود و فرمان امیر مسعود به علی قریب
27:24
June 12, 2019