رادیو آی‌قصه | iGhe3 Radio

رادیو آی‌قصه | iGhe3 Radio

By iGhe3 Radio
About
پادکستی برای شما که بچه‌ها را در فردای زیباتری تصور می‌کنید
پادکستی برای شما که بچه‌ها را در فردای زیباتری تصور می‌کنید
قسمت ۴ | لالایی مادران کردستان
— لالایی مادران کردستان — نوبت چهارم | ارائه‌ای از اسماعیل باستانی ـــــــــــــــ 💈 ما را در آی‌قصه بشنوید: http://iGhe3.com ـــــــــــــــ 💈 ساندکلود رادیو آی‌قصه: http://soundcloud.com/ighe3radio 💈 اینستاگرام آی‌قصه: Instagram.com/iGhe3 💈 تلگرام آی‌قصه: t.me/iGhe3 💈 ایمیل آی‌قصه: iGhe3.box@gmail.com
29:31
November 4, 2019
رادیو ۳ | لالایی مادران افغانستان
— لالایی مادران افغانستان — نوبت سوم | ارائه‌ای از اسماعیل باستانی ـــــــــــــــ 💈 ما را در آی‌قصه بشنوید: http://iGhe3.com ـــــــــــــــ 💈 ساندکلود رادیو آی‌قصه: http://soundcloud.com/ighe3radio 💈 اینستاگرام آی‌قصه: Instagram.com/iGhe3 💈 تلگرام آی‌قصه: t.me/iGhe3 💈 ایمیل آی‌قصه: iGhe3.box@gmail.com
14:44
November 4, 2019
قسمت ۲ | لالایی مادران کرمان
— لالایی مادران کرمان — نوبت اول | ارائه‌ای از اسماعیل باستانی ـــــــــــــــ 💈 ما را در آی‌قصه بشنوید: iGhe3.com ـــــــــــــــ 💈 ساندکلود رادیو آی‌قصه: http://soundcloud.com/ighe3radio 💈 اینستاگرام آی‌قصه: Instagram.com/iGhe3 💈 تلگرام آی‌قصه: t.me/iGhe3 💈 ایمیل آی‌قصه: iGhe3.box@gmail.com
13:26
November 4, 2019
قسمت ۱ | لالایی مادران مازندران
— لالایی مادران مازندران — نوبت اول | ارائه‌ای از اسماعیل باستانی ـــــــــــــــ 💈 ما را در آی‌قصه بشنوید: iGhe3.com 💈 ساندکلود رادیو آی‌قصه: http://soundcloud.com/ighe3radio 💈 اینستاگرام آی‌قصه: Instagram.com/iGhe3 💈 تلگرام آی‌قصه: t.me/iGhe3 💈 ایمیل آی‌قصه: iGhe3.box@gmail.com
08:09
November 4, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!