Skip to main content
Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

Pod Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr

By Jomec Cymraeg/Y Darlledwyr
Dyma bodlediad newydd sbon i chi fydd yn datgelu popeth chi erioed wedi ishe gwybod am rai o ddarlledwyr gorau Cymru. Spin off yw hwn o bodlediad Jomec Cymraeg - Dyma yw pod y Darlledwyr....
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

RHIFYN TORRI FFINIAU EISTEDDFOD 2022
Dyma bennod arbennig o Pod Jomec Cymraeg sy'n rhan o bartneriaeth newydd rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Waikato yn Seland Newydd. Cyfle yw hwn i archwilio hunaniaeth drwy lygad cerddorion post-punk yn Aotearoa a hefyd yma yng Nghymru.  Fel rhan o webinar gafodd ei recordio yn hwyr y nos, mae Wairehu Grant, o Halftime, a'r darlithydd Gareth Schott yn Seland Newydd yn trafod effaith iaith, hunaniaeth, diwylliant, protestio, celf a bywyd ar gerddoriaeth ym mhen draw'r byd, a Rhys Mwyn yn hel atgofion am ei gyfnod yn Anrhefn tra'n cymharu ei brofiad e a'r gantores ym mand Chroma, Katie Hall. Dyma drafodaeth onest am effaith colli iaith, yr euogrwydd, yr ail-gydio mewn diwylliant, a'r dathliadau o drawsffurfiad cerddorol dau sin ar yr ymylon. ***RHYBUDD: IAITH GREF MEWN MANNAU***
01:09:26
August 01, 2022
POD EISTEDDFOD 2022: DOM A LLOYD
Ar ol gwefreiddio Gwyl Tafwyl yng Nghaerdydd, mae disgwyl i "Pwy Sy'n Galw?" atseinio ar Faes B yn Nhregaron yr wythnos hon. Yn y bennod arbennig hon o Pod Jomec Cymraeg, mae Dom James a Lloyd Lewis yn siarad a Gwion Ifan o griw Llais y Maes am bopeth o'u cariad at greu cerddoriaeth gyda Don eu cynhyrchydd, eu breuddwyd i greu rhagor o ganeuon a fideos o safon, a pham eu bod nhw'n benderfynol o weddnewid delwedd yr iaith Gymraeg.
18:41
July 31, 2022
RHIFYN EISTEDDFOD YR URDD - Dyfodol Digidol
Rhifyn arbennig yw hwn am ddyfodol newyddiaduraeth digidol. Cafodd y pod ei recordio ar leoliad ar faes Eisteddfod yr Urdd o flaen cynulleidfa o eisteddfotwyr brwd.  Temi Smith newyddiadurwraig @hanshdimsbin sy'n arloesi o safbwynt newyddiaduraeth Gymraeg ar Tiktok, a Tomos Gruffydd Evans, un o raddedigion JOMEC sy bellach yn gwneud ei farc yng ngwasanaeth newyddion digidol @newyddions4c sy'n siarad a un o ddarlithwyr yr adran, Gwenfair Griffith.
42:03
June 13, 2022
Y Darlledwyr - 10 - Angharad Mair
Brenhines y soffa - Angharad Mair - yw'r gwestai yn y bennod yma. Un o gyflwynwyr a golygydd Heno, ac yn un o benaethiaid cwmni teledu Tinopolis, mae hi'n trafod ei gyrfa lwyddiannus gyda Lois Campbell o'r ail flwyddyn. Nid y byd darlledu yn unig sy'n cael sylw, ond sut y gallai taclo problem tai haf Cymru helpu sicrhau dyfodol yr iaith a faint yn fwy sydd angen ei wneud er mwyn cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
31:09
June 09, 2022
Y Darlledwyr 9 - Caryl Parry Jones
Dyma ddarlledwraig nid yn unig briliant, ond briliant piliant!  Mae Caryl Parry Jones wedi gwneud popeth o sgwennu rhai o ganeuon mwyaf iconic Cymru erioed, i fod mewn supergroups a dramau gorau S4C (Os nad y'ch chi wedi gweld Ibiza Ibiza, Steddfod Steddfod a Y Dyn nath Ddwyn y Dolig - get on it!).  Mae hi nawr yn cyflwyno Sioe Frecwast BBC Radio Cymru 2, ac yn fyd-wraig gerddorol i gymaint o deuluoedd drwy 'Can y Babis.' Yn y bennod yma, y gantores Gracie Richards o'r ail-flwyddyn yma yn Jomec sy'n cymharu nodiadau gyda hi am y byd cerddorol - a phopeth arall. Draw atot ti Gracie!
28:10
May 26, 2022
Y Darlledwyr 8- Jason Mohammad
Ma ‘da ni bach o football fanatic i chi! Mae e’n Bluebird through and through, ac arweiniodd ei gariad at beldroed e i gyflwyno Final Score ar BBC 1. Mae Jason Mohammad yn adnabyddus dros Brydain gyfan fel cyflwynydd talentog. O ddarlledu’n gyson ar Radio Wales i Match of the Day a chyflwyno hefyd ar S4C - mae e’n siarad a Steff Leonard o flwyddyn 2 yn Jomec am ei daith i’r brig.
29:00
May 23, 2022
Y Darlledwyr 7 - Ciaran Jenkins
Yn holwr o fri ei hun - fe sy'n cael ei holi tro 'ma. Ciaran Jenkins, gohebydd Channel 4 sy'n ateb cwestiynau Gwion Ifan heddiw. Mae'r bachan o Ferthyr yn trafod popeth o deyrnged i Jon Snow, i bryder am ddyfodol ei sianel, a phwysigrwydd chwilio am stori newydd tra'n gohebu. O, ac mae e hefyd yn trafod y cyfweliad YNA gyda Michael Gove - gwerth gwrando!
32:32
May 19, 2022
Y Darlledwyr 6 - Lauren Jenkins
Lauren Jenkins, y newyddiadurwraig chwaraeon yw'r gwestai yn y bennod hon. Mae Aled Biston o’r cwrs ol-radd yn ei holi hi am bopeth o gyflwyno gemau ysgolion Cymru i gyflwyno gemau’r chwe gwlad. Mae hi hefyd yn trafod heriau gweithio'n llawrydd, paratoi ar gyfer cyfweliadau, a sut mae hi wedi llwyddo neud cymaint o wahanol fathau o ddarlledu chwaraeon a dod yn lais cyfarwydd i ni gyd.
26:24
May 17, 2022
Y Darlledwyr 5 - Vaughan Roderick
Mae e'n lej yn ei faes - ac mae'n lej yn y sgwrs yma! Does neb yn gwybod mwy am ddarlledu gwleidyddiaeth Cymru na Vaughan Roderick! Yn y bennod hon mae e'n siarad a Jess Clayton o'r drydedd flwyddyn am dros 40 mlynedd o ddarlledu gwleidyddol fel newyddiadurwr hoyw. Mae e hefyd yn rhoi ei farn di-flewyn ar dafod am y 'drafodaeth wenwynig am bobl traws,' misogynistiaeth yn erbyn menywod mewn gwleidyddiaeth - a hefyd, ei hot-take am ddangos tuedd wrth ddarlledu. Mae'n werth gwrando! 
39:25
May 10, 2022
Y Darlledwyr 4- Sian Lloyd
Dachi’n siwr o wybod erbyn hyn ein bod ni’n holi darlledwyr gorau Cymru am eu gyrfaon nhw - yr heriau a'r uchafbwyntiau. Os taw dyma’r bennod gyntaf - mae treat i chi - gyda sgwrs rhwng Alyssa Upton o’r ail flwyddyn ag un o newyddiadurwyr amlycaf Cymru,  Sian Lloyd. Yma, mae hi’n siarad am sut yr aeth hi o fod yn ohebydd iechyd, i fod yn ohebydd rhwydwaith i’r BBC, i fod yn gyflwynydd Breakfast a gohebu i Crimewatch. Nawr, mae hi’n gweithio yn llawrydd a newydd gyflwyno cyfres Efaciwis ar S4C, mae'n sicr yn werth gwrando ar hwn.
41:05
May 04, 2022
Y Darlledwyr 3 - Elin Fflur
Mae 'da ni treat i chi tro 'ma - un o'n trysorau cenedlaethol - Elin Fflur. Ar y pod heddiw, mae'n siarad a Malen Aeron o'r ail flwyddyn, sy hefyd yn dwlu canu! Dechreuodd ei gyrfa yn ifanc iawn wrth iddi ennill Can i Gymru wrth ganu Harbwr Diogel ugain mlynedd nol. Hi sy'n cyd-gyflwyno'r rhaglen erbyn hyn! Ac o fod yn un o gyflwynwyr Heno S4C i gynnal sgyrsiau dan y Lloer, mae hi'n un o hoff gyflwynwyr y genedl. Ni’n ddiolchgar iawn i Elin am roi ei hamser i ni fyfyrwyr Jomec Cymraeg.
41:39
April 12, 2022
Y Darlledwyr 2 - Dot Davies
Dot Davies sy’n cael ei holi’n am bopeth o pam gafodd hi’r enw Wimbledot, i pam symud o ohebu ar chwaraeon i ohebu ar faterion cyfoes. Beth Williams o’r ail flwyddyn yn JOMEC sy’n ei holi hi.
34:52
April 06, 2022
Y Darlledwyr 1 - Huw Stephens
Dyma'r pod cyntaf yn y gyfres...gydag un o'n hoff ddarlledwyr ni yng Nghymru - Huw Stephens - a wnaeth Sara Williams ei holi am y cyhoeddiad cyffrous bod gŵyl 6 music ar ei ffordd i'r brifddinas.
21:54
March 31, 2022
Pod Jomec Cymraeg 37- Rhian Brewster
Yn y bennod hon Jess Clayton sy’n astudio’r cyfryngau, newyddiaduraeth a diwylliant sy’n holi Rhian Brewster. Mae Rhian wedi gweithio i nifer o sefydliadau yn y sector cyfathrebu, ac erbyn hyn mae hi'n bennaeth cyfathrebu World Wildlife Foundation yng Nghymru. 
28:20
February 21, 2022
Pod Jomec Cymraeg 36- Owain Tudur Jones
Yn y bennod hon Ben Davies sy’n astudio’r cyfryngau, newyddiaduraeth a diwylliant sy’n holi Owain Tudur Jones. Mae Owain yn gyn-chwaraewr pêl-droed, enillodd Owain 7 cap dros Gymru, ac fe chwaraeodd i Abertawe, yn ogystal â chlybiau yn Lloegr, yn yr Alban ac yn Uwch Gynghrair Cymru. Ar ôl gorffen chwarae, symudodd Owain i fyd y cyfryngau, ac erbyn hyn mae fe'n aelod o dîm Sgorio ar S4C, mae fe'n gyflwynydd ar Heno ac ar raglenni plant. Dyma stori OTJ.
22:43
February 15, 2022
Pod Jomec Cymraeg 35- Owain Harries
Yn y bennod hon, Matt Bridge o’r drydedd flwyddyn sy’n holi swyddog y wasg Cymdeithas Pêl-droed Cymru Owain Harries.
37:52
February 09, 2022
Pod Jomec Cymraeg 34- Mali Thomas
Yn y bennod hon, Catrin Lewis  o’r drydedd flwyddyn sy’n holi Cyfarwyddwr Cyfathrebu mudiad Urdd Gobaith Cymru, Mali Thomas.
28:28
February 01, 2022
Pod Jomec Cymraeg 33- Rhodri Jones
Yn y bennod hon, Rhys Evans o’r drydedd flwyddyn sy’n holi Rhodri Jones. Roedd Rhodri yn chwaraewr pêl-droed Professional i gewri'r byd pêl-droed Manchester United rhwng 1996 a 2000. Ar ôl gorffen chwarae pêl-droed symudodd Rhodri i fyd y cyfryngau, yn gweithio yn y diwydiant teledu fel cynhyrchydd a chyfarwyddwr. Erbyn hyn mae Rhodri yn hyfforddwr ffitrwydd meddyliol, a dyma fe yn rhannu ei stori gyda Pod Jomec Cymraeg.
20:34
January 24, 2022
Pod Jomec Cymraeg 32- Beti George
Yn y bennod hon Nel Richards o'r drydedd flwyddyn sy'n holi'r ddarllenwraig Beti George.   Fe ddechreuodd gyrfa Beti fel newyddiadurwraig lawrydd ar raglen Bore Da yn nyddiau cynnar BBC Radio Cymru - ac ers 1987 - mae hi wedi bod yn holi mawrion y genedl ar ei rhaglen eiconig Beti a'i phobl. Yn y bennod hon - mae'n trafod agweddau'r diwydiant newyddiadurol at fenywod a phobl hyn - a'i barn am newyddiadurwyr Cymru heddiw.
40:27
January 19, 2022
Pod Jomec Cymraeg 31 - Ashok Ahir
Yn y bennod hon, Gruff Edwards o’r ail flwyddyn sy’n holi Ashok Ahir. Yn Llywydd ar un o sefydliadau pwysicaf Cymru - y Llyfrgell Genedlaethol - mae Ashok wedi cael gyrfa ddisglair ym myd newyddiaduraeth a chyfathrebu gwleidyddol Cymru. Bu’n gyfarwyddwr cyfathrebu Llywodraeth Cymru, a hynny ar ôl gwerthu yr asiantaeth gyfathrebu roedd e’i hun wedi sefydlu ar y cyd a’i wraig. Cyn hynny, roedd e’n olygydd gwleidyddol i’r BBC yn Llundain a Chaerdydd. Wrth siarad a Gruff - mae’n dweud iddo wthio’r ffiniau yn y rôl honno - tra’n goruchwylio gwaith tîm o newyddiadurwyr gwleidyddol Cymru - ac mae hefyd yn sôn am yr her barhaol o ddenu pobl ifanc at wleidyddiaeth.
30:06
January 12, 2022
Pod Jomec Cymraeg 30 - Helen Llewelyn ITV
Yn y bennod hon, y fyfyrwraig Malen Aeron sy’n holi Helen Llewelyn o ITV Cymru. Mae Helen yn gynhyrchydd dogfennau sydd wedi ennill canmoliaeth uchel am ei Gwaith – yn enwedig am y rhaglen Llofruddiaeth Mike O’Leary ar S4C. Yma mae’n trafod ffilmio o hofrennyddion yn ogystal a chyfrinachau cynhyrchu eraill….
26:25
December 20, 2021
Pod Jomec Cymraeg 29 - Non Tudur
Yn y bennod hon, Ffion Pirotte o’r ail flwyddyn yn Jomec sy'n holi Gohebydd Celfyddydol Cylchgrawn Golwg. Mae Non Tudur wedi bod yn ysgrifennu am fyd celfyddydol Cymru ers blynyddoedd ac yma, mae’n trafod effaith y pandemig ar newyddiaduraeth brint ac am sut i greu erthyglau nodwedd sy’n hawlio sylw.
21:44
December 16, 2021
Pod Jomec Cymraeg 28 - Alys Davies
Yn y bennod hon, Lowri Powell, sy’n astudio newyddiaduraeth, cyfryngau a diwylliant sy’n holi'r newyddiadurwraig ifanc Alys Davies o BBC Cymru Fyw. Ar ôl astudio hanes yn y brifysgol yn Llundain, ac yna athroniaeth yn Rhydychen, bu Alys yn byw yn Cheina am gyfnod cyn dechrau ar ei gyrfa newyddiadurol. Mae ar fin dechrau rôl newydd yn gweithio i BBC World online ac yn y sgwrs hon mae'n trafod dechrau gyrfa yn y byd newyddiaduraeth ddigidol Cymraeg a sut i greu straeon sy'n denu sylw arlein.
22:33
December 08, 2021
Pod Jomec Cymraeg 27 - Sian Stephen
Exctinction Rebellion yw un o'r grwpiau amgylcheddol sydd yn ennill y sylw mwyaf yn y cyfryngau yn y blynyddoedd diweddaraf. Yn y podlediad yma, Gracie Richards, sy'n astudio Cyfryngau a Chyfathrebu yn JOMEC sy'n holi Sian Stephen o Gaerdydd am ei rol hi yn datblygu ymgyrchoedd y grwp yng Nghymru. O lwyddiannau Gwrthryfel Difodiant, i'r cwyno am eu dulliau a'r gobeithion wrth i Cop26 ddirwyn i ben mae Gracie'n clywed y cyfan am sut i baratoi a threfnu ymgyrchoedd amgylcheddol gan grwp sy'n gwybod sut i hawlio'r penawdau.
26:39
November 10, 2021
Pod Jomec Cymraeg 26 Dafydd Thomas
Yn y bennod hon Steff Leonard sy’n astudio Cymraeg a newyddiaduraeth sy’n holi cynhyrchydd rhaglen deledu Sgorio Dafydd Thomas.  Mae Dafydd wedi cynhyrchu rhai o raglennu pêl-droed mwyaf yng Nghymru dros y degawd diwethaf, a dyma fe yn rhannu atgofion o'r cyfnod yna, yn ogystal â rhannu cyngor i unrhywun sydd eisiau gweithio yn y diwydiant.
30:02
October 11, 2021
Pod Jomec Cymraeg 25 Elen Davies
Yn y bennod hon Angharad Samuel sy’n astudio Cymraeg a newyddiaduraeth sy’n holi’r newyddiadurwraig Elen Davies. Mae Elen yn gyn-fyfyriwr yn JOMEC, ac erbyn hyn yn rhan o dîm cynhyrchu ITV Wales. Yn y sgwrs yma, mae’n trafod gweithio fel newyddiadurwraig ar raglennu 'Y Byd Yn Ei Le' ac 'Y Byd ar Bedwar', ei phrofiadau yn JOMEC, a'r daith o fod yn fyfyrwraig i'r byd newyddiadurol.
36:26
September 15, 2021
Pod Jomec Cymraeg 24 Tomos Evans
Yn y bennod hon, Beth Williams, sy’n astudio Saesneg a Newyddiaduraeth, sy'n holi Tomos Evans. Yn gyn-fyfyriwr JOMEC a chyn-olygydd papur y brifysgol Gair Rhydd, mae Tomos bellach yn gweithio fel newyddiadurwr digidol ar gyfer platform digidol newydd S4C. Yn y sgwrs hon, mae Tomos yn trafod dechrau ei yrfa yng nghanol pandemig, y mathau o straeon sydd yn ei ysbrydoli e, a'i safbwynt ar ddyfodol newyddiaduraeth.
23:55
August 11, 2021
Pod Llais Heb Faes 6 - 2021 - Llio Maddocks
Awdur rhestr fer gwobr ffuglen Llyfr y Flwyddyn 2021, gyda'i nofel Twll Bach yn y Niwl, Llio Maddocks yn trafod popeth o gydsyniad rhyw i instagerddi ac ymateb ei mam i'w gwaith. Lois Campbell sy'n cael tips sgwennu, ac yn clywed barn Llio am ddyfodol llenyddiaeth Gymraeg a'r angen i gynnwys mwy o brofiadau LGBTQI + a phobl liw.
28:27
August 06, 2021
Pod Llais Heb Faes 5 - 2021 - Joseph Gnabo a Catrin Jones
CYMRAEG YN Y PAFILIWN : Gwersi Cymraeg drwy’r Arabeg yn cael ei gynnig am y tro cyntaf yn Grangetown! Nel Richards fu'n holi’r athro, Joseph Gnabo a’r trefnydd o Brifysgol Caerdydd, Catrin Jones. Yn y pod hwn, mae Nel yn clywed sut i ffoadur o Arfordir Ifori ddysgu Cymraeg a pharatoi i ddysgu'r iaith i eraill drwy gyfrwng yr iaith Arabeg yn un o ardaloedd mwyaf amlddiwylliannol y brifddinas
14:58
August 05, 2021
Pod Llais y Maes 4 2021 - Fflur Dafydd
Yn y pod arbennig hwn yn ystod wythnos yr Eisteddfod 2021, yr awdures a'r dramodydd Fflur Dafydd sy'n siarad a Rhiannon Jones. O gyfrinachau creu golygfeydd nwydus yn 'Yr Amgueddfa' yn ystod cyfnod o ymbellhau cymdeithasol i tips am sut i lwyddo fel awdur a'i barn am gynhyrchiadau teledu dwy-ieithog - mae Fflur yn datgelu'r cyfan. 
20:37
August 05, 2021
Pod Llais y Maes 3 2021- Connagh Howard
I gyd-fynd â takeover Llais Heb Faes 2021 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿dyma drydedd bodlediad y gyfres ⚡️ Yn y bennod hon, Alyssa Upton sy’n cyfweld a Connagh Howard, un o sêr y gyfres hynod boblogaidd Love Island. O drafod pynciau ymysg ei brofiad yn y villa yn Ne Affrica at bwysigrwydd yr iaith Gymraeg. Wrth i Connagh cofio nôl at ei dyddiau yn chwarae’r delyn a cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod. Gan beidio anghofio rhagfynegiad Connagh o bwy fydd yn ennill y gyfres eleni? 🤔
15:52
August 04, 2021
Pod Llais y Maes 2 2021 - Label Recordio I Ka Ching
Dyma'r ail bodlediad ar gyfer Llais y Maes 2021. Sara Dylan yn cyfweld a Branwen Haf Williams i drafod label recordio I Ka Ching yn dathlu Penblwydd yn ddeg oed, gan edrych yn ôl ar rai o berfformiadau Gig y Pafiliwn 2021. Byddwn yn trafod yn union beth yw gwir gost cynhyrchu cerddoriaeth newydd i fandiau Cymru yn ogystal â thrafod beth yw dyfodol prynu a gwerthu cerddoriaeth yng Nghymru. Dysgwn am rai o uchafbwyntiau Branwen yn ystod ei chyfnod yn gweithio ar y label. Gwrandewch i glywed mwy....
17:01
August 02, 2021
Pod Llais y Maes 1 2021 - Manon Steffan Ros
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎙TAKEOVER LLAIS HEB FAES 2021🎙🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yn ystod wythnos yr Eisteddfod eleni, mae tîm cynhyrchu prosiect Llais Heb Faes 2021 yn cymryd drosodd Pod Jomec Cymraeg.  Yn y rhifyn hwn, mae Beca Nia, un o ohebwyr Llais Heb Faes 2021 yn holi un o awduron Cymraeg fwyaf gwerthfawr Cymru: Manon Steffan Ros. O drafod pryderon llenorion Cymraeg hunangyflogedig hyd at drafod pa mor ddigonol yw’r sylw a dderbynia menywod ym myd llenyddiaeth Gymraeg - a oes angen herio rhai sylwadau a damcaniaethau cynulleidfaoedd eang…?
29:01
August 02, 2021
Pod Jomec Cymraeg 23 Sion Jobbins
Yn y bennod hon Ben Davies sy’n astudio’r cyfryngau, newyddiaduraeth a diwylliant sy’n holi Sion Jobbins.  Sion yw Cadeirydd Yes Cymru, mudiad sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru. Sefydlwyd Yes Cymru ym 2014 ac yn ddiweddar mae'r aelodaeth wedi tyfu yn sylweddol. Yn y podlediad yma, mae Ben a Sion Jobbins yn trafod be’  sydd tu ôl i’r tyfiant yma, strategaethau cyfathrebu'r mudiad, a rôl y cyfryngau cymdeithasol wrth edrych i’r dyfodol.
29:44
June 17, 2021
Pod Jomec Cymraeg 22 Damian Walford Davies
Drwy gydol wythnos Eisteddfod T mae ein myfyrwyr wedi bod yn rhannu cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol @JOMEC Cymraeg sy’n edrych ar fywyd Cymraeg yn y brifysgol. Mae strategaeth newydd i’r Gymraeg eisoes wedi cael ei lansio, ond be mae’n olygu i fyfyrwyr? Dyma Nel Richards yn holi’r Athro ac aelod o dîm uwch rheoli Prifysgol Caerdydd, Damian Walford Davies.
23:42
June 03, 2021
Pod Jomec Cymraeg 21 Megan Davies
Yn y bennod hon Beca Nia sy’n astudio Cymraeg a newyddiaduraeth sy’n holi’r newyddiadurwraig Megan Davies.  Mae Megan yn gyn-fyfyriwr yn JOMEC, ac erbyn hyn yn llais cyfarwydd yn y BBC. Yn y sgwrs yma, mae’n trafod gweithio gyda Vogue ym Mharis, ei barn ar 'cancel culture' a pheryglon cyfryngau cymdeithasol.
30:09
May 25, 2021
Pod Jomec Cymraeg 20 Iestyn George
Yn y bennod hon Matthaus Bridge sy’n astudio’r cyfryngau, newyddiaduraeth a diwylliant sy’n holi Iestyn George.  Mae Iestyn yn gyn newyddiadurwr gyda'r NME a GQ, ac erbyn hyn yn ddarlithydd y cyfryngau ym Mhrifysgol Brighton. Yn y 90au buodd e’n gweithio gyda bandiau mwyaf Cymru, gan gynnwys y Manic Street Preachers.  I gyd-fynd gyda’n modiwl 'Yr Ystafell Newyddion', dyma Iestyn George yn trafod creu cynnwys o’r byd roc a roll.
59:53
May 19, 2021
Pod Jomec Cymraeg 19 Naomi Williams
Yn y bennod hon Lowri Davies sy’n astudio’r cyfryngau, newyddiaduraeth a diwylliant sy’n holi Naomi Williams, un o gyfarwyddwyr Positif Cymru. Positif yw’r tîm mwyaf yng Nghymru o arbenigwyr materion cyhoeddus a darparwyr cyngor cyfathrebu.   Erbyn hyn, mae gan Naomi 10 mlynedd o brofiad yn gweithio i’r cwmni, a dyma hi’n trafod ei gyrfa yn y maes.
19:46
May 12, 2021
Pod Jomec Cymraeg 18 Catrin Heledd
Yn y bennod hon, Elen Hall sy’n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth sy’n holi’r newyddiadurwraig a chyflwynydd chwaraeon Catrin Heledd. Ar ôl gwneud cwrs ôl-radd Darlledu yn JOMEC aeth Catrin i weithio gyda BBC Cymru. Erbyn hyn ma’ ganddi bron i ugain mlynedd o brofiad yn gohebu ar y radio a theledu, gan gynnwys rhaglen Scrum V. Ond heddiw, ein tro ni yw e i ofyn y cwestiynau iddi hi.
33:43
April 29, 2021
Pod Jomec Cymraeg 17 Aled ap Dafydd
Yn y bennod hon Lowri Powell a Steffan Leonard sy'n holi Aled ap Dafydd. Aled yw cyfarwyddwr strategaeth wleidyddol a materion allanol Plaid Cymru. Cyn hynny roedd Aled yn gweithio i'r BBC am dros 20 mlynedd, yn gyntaf fel gohebydd Chwaraeon ac yna ohebydd gwleidyddol, ac felly mae fe'n ddelfrydol i drafod y perthynas rhwng y byd gwleidyddol a'r cyfryngau yng Nghymru gyda myfyrwyr JOMEC.
29:48
April 19, 2021
Pod Jomec Cymraeg 16 Carwyn Jones
Yn y bennod hon Gruff Edwards a Lois Campbell sy’n holi cyn Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Yn aelod seneddol i'r Blaid Lafur ym mhae Caerdydd ers 1999, mae Carwyn Jones wedi penderfynu peidio sefyll yn etholiad Cymru fis nesaf. I gyd fynd gyda'n modiwl 'Cymru: Y Senedd, Y Straeon a’r Spin', dyma Lois a Gruff yn trafod y tirlun gwleidyddol a chyfryngol gydag un o ffigyrau mwyaf blaenllaw yn hanes gwleidyddiaeth Cymru.
21:05
April 14, 2021
Pod Jomec Cymraeg 15 Gwyn Loader
Yn y bennod hon Tirion Davies a Rhodri Davies sy’n holi'r newyddiadurwr Gwyn Loader. Gwyn yw prif ohebydd rhaglen Newyddion S4C. Cyn hynny roedd e’n gweithio i’r Byd ar Bedwar yn gohebu o rai o wledydd perygla’r byd. Dyma Gwyn yn rhannu ei brofiadau o weithio o dan amgylchiadau heriol gyda myfyrwyr JOMEC Cymraeg.
31:42
March 25, 2021
Pod Jomec Cymraeg 14 Jessica Davies
Yn y bennod hon mae Jessica Davies, cyflwynydd, model a dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol yn sgwrsio gyda Molly Sedgemore, myfyrwraig Newyddiaduraeth a Chyfathrebu.
16:17
March 22, 2021
Pod Jomec Cymraeg 13 Guto Harri
Yn y rhifyn yma, y newyddiadurwr, cyflwynydd a sylwebydd gwleidyddol Guto Harri sy’n ymuno â Lois Campbell, myfyrwraig Cymraeg a Newyddiaduraeth.
27:09
March 18, 2021
Pod Jomec Cymraeg 12 Sian Powell
Yn y rhifyn yma, Alyssa Upton sy’n astudio newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant sy’n holi Siân Powell, prif weithredwr Golwg.
28:18
March 15, 2021
Pod Jomec Cymraeg 11 Steffan Powell
Yn y bennod hon, mi fydd Gwion Ifan sy'n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth, yn holi un o raddedigion JOMEC, Steffan Powell sydd yn gyfarwydd i nifer fel cyflwynydd Radio 1 Newsbeat ac X-Ray. Yn y sgwrs mae Steffan yn trafod effaith COVID-19 ar ddatganoli yng Nghymru, ei obsesiwn gyda Gemau cyfrifiadur a cheisio dysgu Cymraeg i Adrian Chiles.
29:00
March 08, 2021
Pod Jomec Cymraeg 10 Iestyn Wyn
Yn y rhifyn yma, Dafydd Orritt sy’n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth sy’n holi Iestyn Wyn, rheolwr ymgyrchoedd, polisi ac ymchwil Stonewall Cymru.
22:22
March 01, 2021
Pod Jomec Cymraeg 9 Mari Stevens
Ym mhennod 9 yn y gyfres mae Rhiannon Jones yn siarad gyda Mari Stevens. Mari yw prif swyddog marchnata Spectrum Internet. Cyn symud i Spectrum, gweithiodd Mari i'r BBC, Dwr Cymru a Chroeso Cymru. 
25:04
February 08, 2021
POD Jomec Cymraeg 8 Betsan Powys
Yn y bennod hon, Nel Richards sy’n sgwrsio gyda’r newyddiadurwraig a chyflwynydd Betsan Powys. Yn gyn-olygydd gwleidyddol roedd Betsan hefyd yn olygydd Radio Cymru yn ystod ei gyrfa gyda’r BBC. Erbyn hyn ma’ hi nol ar ein sgrin fel cyflwynydd Pawb a’i Farn.
34:23
January 31, 2021
Pod Jomec Cymraeg 7 Manon Edwards Ahir
Ym mhennod 7 yn y gyfres mae Dewi Morris yn siarad gyda Manon Edwards Ahir. Mae Manon wedi gweithio fel newyddiadurwraig i'r BBC, mae hi wedi sefydlu cwmni cyfathrebu ei hun, wedi darlithio yn JOMEC, ac erbyn hyn mae'n bennaeth newyddion yn Senedd Cymru.
23:11
January 26, 2021
Pod Jomec Cymraeg 6 Aled Jones
Yn y rhifyn yma, Deio Jones sy’n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth sy’n holi Aled Jones o'r Pod. 
28:58
January 19, 2021
Pod Jomec Cymraeg 5 Non Gwilym
Ym mhennod 5 yn y gyfres mae Lowri Bellis yn siarad gyda Non Gwilym. Mae Non wedi gweithio yn y sector cyhoeddus am dros bymtheg mlynedd, ac yn arbenigo mewn cyfathrebu. Erbyn hyn mae'n gweithio i Ganolfan Ganser Felindre. Cynhyrchwyd y podlediad gan Rhiannon Jones.
22:52
January 07, 2021
Pod Jomec Cymraeg 4 Ian Gwyn Hughes
Ym mhennod 4 yn y gyfres, Ian Gwyn Hughes o Gymdeithas Bêl-droed Cymru sydd yn siarad gyda Gwern Ab Arwel. 
22:06
December 16, 2020
Pod Jomec Cymraeg 3 Maxine Hughes
Yn y rhifyn yma, Meleri Williams a Sara Dafydd sy’n holi y newyddiadurwraig Maxine Hughes.
20:26
December 07, 2020
Pod Jomec Cymraeg 2 Daniel Glyn
Yn y rhifyn yma, Tirion Davies sy’n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth sy’n holi Daniel Glyn, storiwr Amgueddfa Cymru.
22:03
November 25, 2020
Pod Jomec Cymraeg 1 Lleu Bleddyn
Yn y rhifyn cyntaf, Alaw Jones sy’n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth sy’n holi un o’n graddedigion, Lleu Bleddyn; prif ohebydd i Golwg 360.
22:03
November 17, 2020