Skip to main content
ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

By โจโฉ เสียงธรรม
เสียงอ่านหนังสือโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม (โจโฉ เสียงธรรม) || ; ดาวน์โหลด Mp3 ได้ที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| สนับสนุนชมรมผลดี ร่วมเป็นเจ้าภาพเสียงอ่านทุกเรื่อง-พร้อมเพย์ 0919796696 หรือเลือกซื้อสินค้าที่ www.jzserum.com ขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศล พ้นทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้น เจริญด้วยสติ สมาธิ ปัญญา บรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้นะครับ.. "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอบพระคุณที่เห็นประโยชน์ในงานที่ทำ และร่วมสนับสนุนในการเผยแผ่ธรรม อันส่งผลต่อคนอีกมาก ที่กำลังทุกข์กับภัยแห่งวัฏสงสารอันยาวนานแสนนานนี้
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

เตรียมเสบียงฯ ฉบับอยู่สบาย : ดังตฤณ
เสียงอ่านหนังสือ..เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับอยู่สบายไปสบาย-ภาคอยู่สบาย (แบ่งเป็นไฟล์เสียง 28 ตอน)  บทความเพื่อการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข โดย ดังตฤณ  เสียงอ่านโดย ชมรมผลดี จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพหลายท่าน (รายชื่อด้านล่าง)   อธิบายหลักกรรม กฎแห่งกรรม แนะแนวทางการปฏิบัติ ทำใจ แก้ไข สำหรับฆราวาสที่ต้องเผชิญปัญหาในชีวิตประจำวันหลายด้าน   อยากให้ฟังให้ครบ แม้หัวเรื่องจะเป็นเรื่องที่เหมือนไม่เกี่ยวกับเรา  แต่ภายในจะมีการอธิบายหลักกรรม ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับเรื่องอื่นได้  ทั้งนี้เนื้อหาที่แบ่งเป็นข้อ ๆ นั้น  จะไม่ได้เรียงตามหนังสือต้นฉบับ ซึ่งมีการนำเรื่องความทุกข์เพราะรักขึ้นในบทแรกๆ   จึงย้ายไปอยู่หลัง ๆ  เพราะเนื้อหาจะไปซ้ำกับเรื่องที่บันทึกเสียงไว้แล้ว ในรู้จักรัก และรักแท้มีจริง    แต่ต้องอัดเสียงใหม่ เพื่อให้เนื้อเสียงใกล้เคียงกันกับเรื่องอื่น ๆ ในเล่มนี้นะครับ     สำหรับรายชื่อเจ้าภาพร่วมในการจัดทำเสียงอ่านเพื่อเป็นธรรมทาน  จะบันทึกเสียงไว้ตอนต้นในแต่ละเรื่อง และที่เหลือจะอยู่ท้ายบทสุดท้าย  และสรุปรวมในทุกช่องทางที่เผยแพร่โดยชมรมผลดี  ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานนี้ร่วมกัน และขออนุโมทนากับทุกท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ  ขออนุโมทนากับเจ้าภาพสนับสนุนการจัดทำ เจริญพร  เอี่ยมวงศรี ธนพล  ชัยวานิชกุล ทวี  ช่างพินิจ สุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ   เยาวลักษณ์  คงคาสุวรรณ วิภาภรณ์ แสนเพื่อน จันทิมา ทองศรีทอง   กสิตา  ลภิรัตนากูล   วรวุฒิ  พึ่งพรธรรมกุล เพลินพิศ  พระโพธิ์ อภิญญา แก้วมูลกิจ ญาภรณ์  สิทธิพรพันธ์ ครอบครัว ศรีเหรัญ นิคม  ใจมั่น ธนพรรณ สุทธหลวง ณาตยา  ศรีโพธิ์ พีชคณิต  อุทัยวัฒนา นภาพล ภวังสวัสดิ์ ศิริพร  วงศ์ทางประเสริฐ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัฐ วรรณิศา เมจ์เดล   นารี ศุภสุธีกุล   อังคณา  มณฑาทิพย์กุล วนิดา  ชูสังข์ สถาพร  สุวรรณไพร   ภัวรัญชน์  ลอยอ่ำ   ครอบครัวโถวสกุล มณฑา ปิ่นทอง สุธาศิน  เขียวทอง   กวิสรา  สวิทเซอร์   จ่าเอกสมนึก  สถาวิวัฒน์ ครอบครัว เหรียญทอง   สุทิน  สกุลแท้   อิทธิโชติ  สิราภาสกุล   ศศิธร  เดชภักดี   ธีรากร  อ่อนโนนเขวา     ลออรัตน์  สกุลเพชรวิสุทธิ์   วีราพัชร์ พิชพงศ์ธนากูล     เหมือนฤทัย ก้อนสุรินทร์   รัตนสุดา คงสวัสดิ์   พลอยไพลิน กีรติศิริพันธ์   พรชัย วิรุฬห์บรรเทิง   กฤชภาณุ ไชยรัตน์ ไพรจิตร งามสุริยะพงศ์   ชลธิศ  ปาสาทิกา   ณัฐนันทพล  พุ่งทิม จารุลักษณ์  ภิรมย์ฤกษ์ อัณณพ  ลีลามณี และผู้ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน
03:56:50
May 5, 2021
ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๑
เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
02:32:55
April 12, 2021
ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๒
เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
01:54:15
April 12, 2021
ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๓
เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
02:23:19
April 12, 2021
ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๔
เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
02:26:55
April 12, 2021
ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๕
เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
01:47:53
April 12, 2021
ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๖
เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
03:05:36
April 12, 2021
ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๗
เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
01:54:57
April 12, 2021
ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๘
เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
02:42:03
April 12, 2021
ธรรมบท-กฎแห่งกรรม ภาคสรุป (๙)
เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้  กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
01:09:35
April 12, 2021
ความจริงเรื่อง.. บูชาขอพรเทวดา พญานาค
เข้าใจเหตุผลในเรื่องเทวดา พญานาค ให้ถูกทางไม่งมงาย การยึดเป็นเทวตานุสติกรรมฐาน  การเกี่ยวพันธ์กับสิ่งลี้ลับที่มีอยู่จริง  ทำอย่างจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ผิดลู่ผิดทาง  ทั้งนี้เพราะคนจำนวนมาก บารมี และพลังจิต บุญ พลังใจยังไม่มากพอ จะเข้าสู่ทางสายเอกโดยตรง  การเดินทางจึงต่างกัน  เด็กอนุบาลก็ต้องเรียน ก.ไก่  ไม่ใช่จะให้ไปเรียนเคมีเลยทันที  สิ่งรอบกายที่มองไม่เห็นมีผลต่อชีวิตคนไม่มากก็น้อย การรู้ให้ตรงว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร จึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่งมงาย หรือไร้สาระอย่างที่หลายคนเข้าใจ  
38:17
April 12, 2021
นรกสวรรค์ในพระไตรปิฎก
เสียงอ่านเรื่อง..  นรกสวรรค์ในพระไตรปิฎก นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่  พระไตรปิฎกกล่าวไว้อย่างไร  แล้วควรวางท่าทีต่อเรื่องนรกสวรรค์อย่างไร   ปาฐกถาธรรม โดย.. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประยุทธ์ ปยุตฺโต (ป. อ. ปยุตโต)     เสียงอ่านโดย.. โจโฉ ชมรมผลดี   :: ต้องการดาวน์โหลดเพื่อฟังเลือกโหลดไฟล์รวม .zip128K  || หากต้องการนำไปเผยแพร่ต่อแนะนำเลือกไฟล์คุณภาพสูงสุด 320K  : ห้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไข ห้ามนำไปค้าหากำไร  เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   หากนำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาตอนต้นและระหว่างเรื่องเด็ดขาด  ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www.โจโฉ.net จัดทำโดย.. คุณนงนุช ยอดพรหม คุณกรชนก มาศวงศกร คุณกสิตา  ลภิรัตนากูล คุณชลสวัสดิ์  โพธิ์งาม คุณยายแหลม ศรีกงพาน คุณภัทธิรา ช่างพินิจ ครอบครัวโถวสกุล คุณอิทธิพล ธนธีระหิรัญ คุณวาสนา เลิศจารุวงศ์ คุณปิยะนาถ สุวิทย์ศักดานนท์ คุณวรวุฒิ  พึ่งพรธรรมกุล  คุณธนการ โรจนภูวเดช คุณธรรศพงศ์  วรกิจก้องรัศมี ครอบครัวไชยรัตน์    เด็กหญิง ปุญช์รัศมี คงมี คุณฉวนัน  อำแพร คุณสราวุธ  จูงกลาง ขออภัยหากอ่านออกเสียงผิด หรือหากตกหล่นรายชื่อบางท่าน  ขออนุโมทนาทุกท่าน รวมถึงผู้ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ  หากท่านสนใจร่วมสร้างปัญญาบารมี อันเป็นการให้สูงสุด    ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพโดยตรง เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของชมรมผลดี  ร่วมปลื้มปีติเสมือนได้ทำด้วยตนเอง  ซึ่งในแต่ละเล่มจะมีโอกาสแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะได้ร่วมบุญโดยตรง  ติดตามได้ที่แฟนเพจ โจโฉ เสียงธรรม jozho.net  ทุกเย็นวันศุกร์นะครับ https://www.facebook.com/jz.net มีคนอีกมากที่กำลังทุกข์สาหัส  หลงทาง หาทางออกไม่เจอ  หลายคนเจอแสงสว่างและพบสุขได้จริง ด้วยข้อคิดจากธรรมะแท้  และเป็นจุดเปลี่ยนชีวิต เพื่อความเจริญที่ยิ่งขึ้น พ้นอบาย ทุคติได้  การให้ธรรมะ จึงชนะการให้ทั้วปวง    ท่านที่เคยร่วมบุญมาแล้วในทุกโครงการตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา  หรือแม้เพียงท่านที่แวะให้กำลังใจ เห็นประโยชน์ในงานของชมรมผลดี   ขอทุกท่านถือเสมือนหนึ่งว่าได้ร่วมทำกุศลนี้ด้วยตนเองในทุกครั้งที่ได้ฟัง ได้รู้ ได้เห็นนะครับ ขอทุกดวงจิต ทุกรูปนาม จากทุกภพภูมิร่วมอนุโมทนาในธรรมทานนี้   ด้วยจิตที่ร่วมอนุโมทนาอันเป็นกุศลจิตนั้น   ขอให้เป็นพละปัจจัยเพื่ออธิษฐานให้ทุกท่านและครอบครัว  ได้รู้ธรรม เห็นธรรม รู้แจ้งในธรรม ในชาตินี้ ในเร็ววันนี้    ขอให้พ้นทุกข์ พ้นโศรก พ้นโรค พ้นภัย   ขอความเจริญในทางที่เป็นกุศล ทั้งทางโลกและทางธรรม   จงประสบความสำเร็จได้โดยง่ายตามปรารถนา  แก่ทุกท่าน ทุกตน ทุกคนด้วยเทอญ อริยคุณ พุทธะธรรม โจโฉ เสียงธรรม ชมรมผลดี มีนาคม พ.ศ.2564  
02:02:59
March 7, 2021
กฎแห่งกรรม&จิตใต้สำนึก
เสียงอ่านเรื่อง..ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม และ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่  หนังสือจากธรรมบรรยายของ..สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประยุทธ์ ปยุตฺโต (ป. อ. ปยุตโต)  มีสองเวอร์ชั่นคือ มีดนตรีบรรเลงประกอบ กับเสียงอ่านล้วน  เนื้อหาควรแค่การศึกษามาก  รวมข้อสงสัยและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรม และการอธิบายกรรมด้วยจิตวิทยาสมัยใหม่ ทำให้มีเหตุผลน่าเชื่อมากขึ้น เนื้อหาประกอบไปด้วยเรื่อง..  ทำอย่างไรจะเชื่อเรื่องกรรม :  ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม, ลัทธิที่ขัดต่อหลักกรรม, หลักกรรมที่แท้,  วัตถุประสงค์ของการสอนหลักกรรม, ความหมายที่แท้ของกรรม,  ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล, ค่านิยมกับหลักกรรม หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่ : ความหมายและประเภทของกรรม , เรื่องกุศล อกุศล บุญบาป  , ความสำคัญของมโนกรรม  , จิตสำนึก-จิตไร้สำนึก ภวังคจิต-วิถีจิต , การให้ผลของกรรมระดับภายนอก  สมบัติ๔ วิบัติ๔  , การปฏิบัติที่ถูกต้องในการทำกรรม  , ท่าทีที่ถูกต้องต่อกรรมเก่า บันทึกเสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม (โจโฉ) ชมรมผลดี เพลงบรรเลง ดาวน์โหลดมาจากช่อง.. ตองพี สนับสนุนการจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. คุณ ณชลนิภา ปิติเจริญกุล คุณกรชนก มาศวงศกร คุณเอกสิทธิ์ พรรณเชษฐ์ คุณขวัญใจ หงษ์คำมี คุณสุภาพร เทียมบุญประเสริฐ ครอบครัวโถวสกุล ครอบครัวเปี่ยมศักดิ์ คุณแม่ ทม เจริญสรรพพืช คุณพิมพาดา  ชัยจินดา ครอบครัวปรีดีพร้อมพันธุ์ คุณวรรณิศา เมจ์เดล คุณศุภมาส  บุญประเสริฐ คุณกัมพล  พิพัฒน์ชูเกียรติ คุณอณัญญา ทองทุม ครอบครัวเตชวันวณิชชกร ครอบครัว ไชยรัตน์ คุณเกียรติศักดิ์  ปิยโพธิกุล คุณไพรจิตร งามสุริยะพงศ์ คุณสมศรี นุชนวล คุณอัมพร เหรียญทอง ด.ญ.อนัญญา สุชาติธรรม อนุโมทนากับทุกท่านและผู้ประสงค์ไม่ออกนามด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับจิตเมตตาของทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญในงานของชมรมผลดีและร่วมกันส่งต่อ ผลักดัน สนับสนุน ให้ชมรมทำงานต่อไปได้ เพื่อประโยชน์ของสังคมและพระศาสนา การให้ปัญญา ย่อมได้ปัญญา  ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่นำความสุขความเจริญมาให้ร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดทำสื่อธรรมเผยแพร่ เพื่อเป็นเจ้าภาพโดยตรงในแต่ละเล่ม ติดตามรายละเอียดได้ทุกเย็นวันศุกร์ ที่แฟนเพจ .. โจโฉ เสียงธรรม jozho.net https://www.facebook.com/jz.net​ "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" (พุทธพจน์)
06:09:55
March 5, 2021
ความเข้าใจเรื่องเวรกรรม สมเด็จพระญาณสังวร
เสียงอ่านหนังสือ : ความเข้าใจเรื่องกรรม (และเวร)  การพิสูจน์กรรม  ฯลฯ  ธรรมนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  มีสองเวอร์ชั่นแบบมีดนตรี และไม่มีดนตรี 
03:23:26
February 12, 2021
ฐานิยปูชา 2564-มีดนตรี
เกร็ดธรรมคำสอนหลวงพ่อพุธ ฐานิโย  เรื่องศีล การทำสมาธิ ไตรลักษณ์  หนังสือ ๙๙ ปีชาตกาล ฐานิยปูชา 2564
05:06:35
January 28, 2021
ฐานิยปูชา 2564-ไม่มีดนตรี
เกร็ดธรรมคำสอนหลวงพ่อพุธ ฐานิโย  เรื่องศีล การทำสมาธิ ไตรลักษณ์  หนังสือ ๙๙ ปีชาตกาล ฐานิยปูชา 2564
07:29:35
January 28, 2021
วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 23 อานิสงส์ปัญญาภาวนา(จบ)
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) : ปริจเฉทที่ 23  ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ  อานิสงส์ปัญญาภาวนา บทสุดท้ายจบคัมภีร์ อันเป็นดั่งหัวใจพระไตรปิฎก  ควรเพ่งเพียรศึกษา ฟังซ้ำไปมาจนเข้าใจ ติดขัดตรงไหนหาข้อมูลเพิ่มจากเน็ตได้ง่ายมากในสมัยนี้   จากที่ทำเสียงอ่านหนังสือธรรมะ และอัดพระไตรปิฎกฉบับเต็มแล้ว  วิสุทธิมรรค ถือเป็นคัมภีร์ที่สรุปความจากพระไตรปิฎกมาได้ครบถ้วน กระชับ และเป็นหลักสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ ต้องปฏิบัติให้เข้าถึง   เนื้อหาทั้งหมดสืบทอดมายาวนาน เป็นที่ยอมรับของพระเกจิอาจารย์ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน    ก่อนจะเชื่อใครมาแนะนำธรรม ควรศึกษาพระไตรปิฎกให้ครบก่อน หรือถ้าไม่มีเวลา ควรศึกษาวิสุทธิมรรคนี้ให้จบก่อนให้ได้    สำหรับพุทธพจน์นั้น แม้จะเป็นธรรมแท้  แต่อย่าลืมว่า ท่านตรัสสอนคนแตกต่างกัน ตามนัยยะต่างกัน  และเพราะบางท่านปัญญากล้ามาก ท่านตรัสสอนไว้โดยย่อเท่านั้น  ถ้าไม่มีการอธิบายจากผุ้ปฏิบัติถึงระดับนั้นจริง  คนทั่วไปไม่มีทางเข้าใจถูกได้เลย   ยังไม่นับรวมกับบาลี ที่แปลมาจากภาษาอื่น ซึ่งการจะเข้าใจจริงแตกฉานคำแปลจริง  ไม่ใช่ใครจะทำได้   ดังนั้นที่สอนกันว่า.. พระพุทธเจ้าห้ามฟังคำสาวกนั้น  เป็นการกล่าวตู่พระศาสดา ผิดร้ายแรง  เพราะถ้าศึกษาพระไตรปิฎกจริง จะรู้ว่า.. ท่านตรัสถึงสาวกนอกศาสนา (ด้วยศัพท์ประกอบว่า พาหิรกา )   และตรัสยืนยันรับรองคำอธิบายธรรมของสาวก ทั้งที่เป็นพระและเป็นฆราวาสไว้เยอะแยะมากมายว่า ถูกต้องควรนำไปท่องจำปฏิบัติ  และถ้าเป็นพระองค์เองก็จะตรัสเช่นนี้เหมือนกัน   ทรงรับรองพระสารีบุตรเป็นต้นว่า  เป็นผู้ถึงธรรมดั่งบุตรอันเกิดแต่ธรรมของพระองค์ และสามารถเป็นตัวแทนจัดการบริหารหมู่สงฆ์แทนพระองค์ได้  นั่นเท่ากับว่า  ยืนยันชัดเจนว่า.. คำของสาวก (ในระดับพระอริยนั้น) ยึดถือได้  และหลายส่วน ตรัสไว้ชัดว่า ไม่ใช่ว่าไม่มีพุทธวจน แล้วจะทำไม่ได้   แต่มีหลักสั่งสอนไว้ชัด (แต่ไม่รู้ทำไมไม่ฟัง ทั้งที่อ้างพระไตรปิฎกกันตลอด)   สั่งไว้ว่า.. สิ่งใดทำเป็นกุศล กรรมฐานเจริญ  ก็ทำได้  สิ่งใดทำแล้วเป็นอกุศล กรรมฐานเสื่อม อย่าทำ   แม้แต่สถานที่ภาวนา  ถ้าทำให้กรรมฐานเสื่อม หรือไม่เจริญขึ้น ก็ตรัสให้ย้ายไปหาที่ใหม่   ไม่ใช่ต้องอดทน (อย่างที่บางคนสอนกัน)   บางทีก็สงสัยว่า เรามีคัมภีร์ที่ดีที่สุด ครบถ้วนในคำสอน แต่ทำไมไม่ศึกษา พอศึกษาก็ดันเจอจำนวนมาก ที่ตีความผิด แปลไม่ออกแต่กล้าตีความ เถียงผู้ที่แตกฉานในบาลีซะอีก  แถมยังมีมติขัดแย้งกับคำสอนพระพุทธเจ้าชัดเจน   และมีคำค้านทิฏฐินั้นเยอะแยะมากมาย ในพระไตรปิฎก แม้แต่พุทธพจน์เอง   แต่ก็ยังตั้งหน้าสอนและเชื่อกันแบบนั้นต่อไป     แทนที่จะอ่านพระไตรปิฎกให้จบ  แล้วเบื้องต้นยึดคำแปล คำสอนพระที่ท่านแตกฉานพระไตรฯ จนเป็นที่ยอมรับซะก่อน  หรืออย่างน้อย วิสุทธิมรรคนี้  ท่านก็ยอมรับกันกว้างขวาง  ว่าเป็นคัมภีร์ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และดีที่สุดคัมภีร์หนึ่ง และเป็นที่ยอมรับว่า เป็นการรวมคำสอนในพระพุทธศาสนามาครบถ้วน กระชับและดีงามควรค่าแก่การศึกษามากที่สุด รองลงมาจากการศึกษาพระไตรปิฎกให้ครบถ้วน   (ซึ่งทำได้ยากสำหรับคนทั่วไป)     : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net  อนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนทุกช่องทาง ให้ชมรมผลดี ทำงานต่อไปได้     
02:01:26
October 15, 2020
วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 22 ญาณทัสสนวิสุทธิ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) : ปริจเฉทที่ 22 - ญาณทัสสนวิสุทธิ อันได้แก่วิปัสสนาญาณ ลำดับที่ 13 ถึง 16  คือ.. โคตรภูญาณ ญาณถึงยอดที่สุดของวิปัสสนา || มรรคญาณ      ญาณในอริยมรรค -โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค ||  ผลญาณ - ญาณในอริยผล มีโสดาปัตติผล จนถึงอรหัตตผล  ||  ปัจจเวกขณญาณ - ญาณสำรวจทบทวนใน.. มรรค ผล กิเลส นิพพาน ต่อด้วยหัวข้ออธิบาย - อานุภาพของมรรคญาณ การละธรรมทั้งหลายด้วยมรรคญาณ  การประหารกิเลสของมรรคญาณ กิจในอริยสัจจ์   อันเป็นการอธิบายข้อธรรมที่ควรค่าแก่การศึกษา แม้จะยังปฏิบัติไม่ถึงจุดนี้ก็ตาม  เพื่อป้องกันการหลงทางที่ยากจะถอนตัวได้  หากปฏิบัติถึงระดับหนึ่งแล้วไม่เข้าใจทฤษฎีที่แท้จริง  เมื่อหลงทางแล้วแก้ยากมาก  จึงควรใส่ใจข้อมูลให้ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติ : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net
04:08:21
October 14, 2020
วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 21 ปฏิปทาญาณฯ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) : ปริจเฉทที่ 21 - ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ของความรู้ความเห็นในทางปฏิบัติถูก  : วิปัสสนาญาณที่ 4-12 -  วิปัสสนาที่บรรลุถึงยอดด้วยญาณ  ได้แก่.. อุทยพยานุปัสสนาญาณ (อย่างแก่) วิปัสสนาที่พ้นจากอุปกิเลสดำเนินไปตามวิถี || ภังคานุปัสสนาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนือง ๆ ซึ่งความดับ || ภยตุปัฏฐานญาณ  ญาณกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนือง ๆ  ซึ่งโทษชั่วร้าย   - || นิพพิทานุปัสสนาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนือง ๆ  ด้วยความเบื่อหน่าย  || มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยความปรารถนาจะพ้นไป  || ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนือง ๆ โดยพิจารณาทบทวน  || สังขารุเปกขาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยการวางเฉยในสังขาร  ||--||  และสัจจานุโลมิกญาณ  หรือ อนุโลมญาณ  ซึ่งต้องทำโยคะในญาณทั้งหมด 8 ข้อตั้งแต่อุทยพยาฯ จนถึงสังขารุเปกขาญาณ   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net
03:31:43
October 12, 2020
วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 20 ญาณรู้ทางปฏิบัติถูก
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) : ปริจเฉทที่ 20 - มัคคามัคญาณทัสสนวิสุทธิ - กลาปสัมมสนญาณ  ||  วิปัสสนาญาณความรู้เห็นทางปฏิบัติว่าถูกหรือไม่ถูก  || การทำอินทรีย์แก่กล้า กำหนดรู้การเกิดของรูป อรูป    || การกำหนดยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ ทางรูปสัตตกะ  และอรูปสัตตกะ  ||  ตรุณอุทยพยญาณ เห็นความแปรผัน   || วิปัสนูปกิเลส อุปกิเลส ภัยของวิปัสสนาญาณ : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net
04:16:04
October 10, 2020
วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 19 กังขาวิตรณวิสุทธิ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) : ปริจเฉทที่ 19 กังขาตรณวิสุทธิ - ปัจจยปริคคหญาณ การก้าวพ้นความสงสัยในกาลทั้ง 3  ญาณกำหนดรู้เหตุ-ปัจจัยของ..นามและรูป  กำหนดรู้เหตุปัจจัยของของกรรมและวิบาก  :  กังขาวิตรณวิสุทธิ มีชื่อเรียกอีกว่า  ยถาภูตญาณ,  ธัมมฐิติญาณ, สัมมาทัสสนะ  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net
01:11:40
October 9, 2020
วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 18 ทิฏฐิวิสุทธิ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) ปริจเฉทที่ 18 - ทิฏฐิวิสุทธิ นามรูปปริคคหญาณ -  ความเห็นบริสุทธิ์ คือความเห็นนามรูปตามจริง  เป็นหมวดปัญญาด้วย วิปัสสนาญาณ เป็นญาณที่ 1 ในญาณ 16   เรียกอีกชื่อว่า.. นามรูปววัฏฐาน หรือ สังขารปริจเฉท  หรือเรียกว่า.. นามรูปปริจเฉทญาณ   สรุปขั้นตอนการภาวนา บ่มญาณให้เกิด ด้วยการพิจารณารูปนาม  กำหนดรู้รูปนามในแต่ละหมวด : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net   
01:29:58
October 8, 2020
วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 17 ปฏิจจสมุปบาท
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) ปริจเฉทที่ 17 ปัญญาภูมินิเทศ เรื่อง.. ปฏิจจสมุปบาท  ภวจักร วงล้อแห่งภพ : หลักสำคัญที่ต้องรู้ในพระพุทธศาสนาคือ เพราะสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดอีกสิ่งหนึ่ง  เป็นการอธิบายการเวียนว่ายตายเกิดที่จะลบล้างมิจฉาทิฎฐิทั้งปวงได้ ชี้ให้เห็นการเกิดดับของทุกสรรพสิ่ง และความเป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่อัตตาคือตัวตน ไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขา    อันผู้ต้องการพ้นทุกข์ ต้องบรรลุรู้แจ้งในหลักนี้เท่านั้น  (รู้ในขั้นภาวนามยปัญญา จนถอนความยึดมั่นได้หมดจด) .. : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net  เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนามีค่ายิ่งนัก ใส่ใจศึกษา ตระหนักถึงชีวิตว่าไม่เที่ยง เราอาจตายได้ทุกเมื่อ  สิ่งที่นำไปได้คือบุญ และสิ่งที่นำพาพ้นทุกข์คือการรู้แจ้งในธรรม   อย่ามัวเสียเวลาเรื่องทางโลกเกินไปนัก  อย่างน้อยแบ่งเวลามาพบสุขที่แท้จริงเป็นหลักบ้าง  เพราะความทุกข์สาหัสรอเราทุกคนอยู่เสมอ 
09:20:03
October 7, 2020
วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 16 อริยสัจจ์-อินทรีย์
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ (ภาค 2 หมวดปัญญา) : ปริจเฉท 16 - อินทริยสัจจนิเทศ ว่าด้วยเรื่อง.. อินทรีย์  และ อริยสัจจ์ อันได้แก่.. ทุกข์  สมุทัย(เหตุเกิดทุกข์)  นิโรธ(ความดับทุกข์)  และนิโรธคามินีปฏิปทา หรือ มรรค   (มรรคแปด มีสัมมาทิฏฐิ จนถึงสัมมาสมาธิ)     ควรทำความเข้าใจในหัวข้อนี้ คำสอนในศาสนามีหลักสำคัญคือเรื่อง อริยสัจจ์เป็นสำคัญ   การบวชหรือการปฏิบัติ ควรสนใจและเผยแผ่เรื่องนี้เป็นหลัก  พระควรเรียนและพูดถึงเรื่องนี้เป็นหลัก หรือควรสนใจแต่เรื่องมรรคเป็นหลัก  (ซึ่งย่อแล้วคือ ศีล สมาธิ ปัญญา รวมในมรรคแปดแล้ว)   ถ้าศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่อริยสัจจ์ หรือ มรรคแปด   ถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควร (ยกเว้นเพื่อให้เท่าทันโลก) เพราะวิชานอกการพ้นทุกข์ ถือเป็นเดรัจฉานวิชา ขวางมรรคผล นิพพาน    บวชมีไว้เพื่อสละโลก   ถ้าอยากยุ่งกับโลก ก็ควรสึกไปยุ่งให้เต็มที่   หรือใครยังอยากทุกข์อีกยาวนาน ก็จงยุ่งกับโลกซะให้เต็มที่  แต่ถ้าเห็นภัยในสังสารวัฎแล้ว ก็ควรยุ่งกับโลกให้น้อยที่สุด   โลกนี้ต่างอะไรกับหนอนในกองขี้  แย่งกันเป็นใหญ่ แย่งกันสะสมก้อนขี้ที่เห็นว่าล้ำค่า สุดท้ายแค่ของหลอกลวง  ถ้าเข้าใจ เราจะมุ่งสนใจปฏิบัติตนในมรรคแปดเป็นหลัก   ฆราวาสจำเป็นต้องยุ่งกับโลก ก็จะไม่ต่างกับการจำต้องกินปลา แต่ไม่ติดในรสปลา และรู้จักระวังไม่กินก้างเข้าไปทำร้ายตัวเอง   ||  วิสุทธิมรรคทุกตอนจะมีสาระแทรกอยู่ ควรฟังทุกตอนนะครับ แม้อาจเป็นเรื่องไม่ได้สนใจก็ตาม  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  www.โจโฉ.net
04:05:13
September 26, 2020
วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 15 อายตนธาตุนิเทศ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ (ภาค 2 หมวดปัญญา) : ปริจเฉท 15 - อายตนธาตุนิเทศ  อธิบายเรื่อง.. อายตน ภายใน- ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ||  อายตภายนอก - รูป เสียง กลิ่น รส  โพฐฐัพพะ [สัมผัสถูกต้องทางกาย]  และธรรมารมณ์ [อารมณ์ สิ่งที่ใจรู้ คิด นึก]      และเรื่องธาตุ แจงแจงสรุปอธิบายความเป็นธาตุ   จะต่างกับปริจเฉทก่อนหน้านี้ ที่เป็นการเจริญสมาธิภาวนาพิจารณาธาตุ     เนื้อหาเหมาะกับการศึกษาภาพรวม เพื่อจำหลัก เพื่อทบทวน  หากต้องการศึกษาเชิงลึก ต้องศึกษาเพิ่มเติม  สำหรับคนทั่วไปฟังผ่าน  ๆ  ไม่เข้าใจให้เก็บไว้ก่อน   บางอย่างเชิงลึกก็ไม่ได้จำเป็น รู้แค่โครงสร้างก็พอ  หรือรู้ไว้ประดับความรู้ เพื่อยืนยันธรรมหมวดอื่นว่าลงกันได้ไหม  และเน้นไปที่การพัฒนาตน ด้วยกรรมฐานและการเจริญปัญญาที่เหมาะสมกับจริตเป็นหลัก ||  วิสุทธิมรรคทุกตอนจะมีสาระแทรกอยู่ ควรฟังทุกตอนนะครับ แม้อาจเป็นเรื่องไม่ได้สนใจก็ตาม  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  www.โจโฉ.net
01:11:14
September 22, 2020
วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 14 ขันธ์ (รูป-นาม)
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ (ภาค 2 หมวดปัญญา) : ปริจเฉท 14 - ขันธนิเทศ อธิบายขันธ์ อันได้แก่.. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือสรุปย่อคือ รูป-นาม  อาจเข้าใจยากสำหรับคนที่ไม่เคยศึกษา  แต่คงไม่เกินความสามารถ ฟังผ่าน ๆ  จับใจความสำคัญ  ฟังซ้ำบ่อย ๆ  ติดตรงไหน ค่อยไปหาคำอธิบายอีกครั้ง  เป็นเสมือนการนำหลักสำคัญจากพระสูตร และพระอภิธรรม มากระชับ     ||  วิสุทธิมรรคทุกตอนจะมีสาระแทรกอยู่ ควรฟังทุกตอนนะครับ แม้อาจเป็นเรื่องไม่ได้สนใจก็ตาม  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  www.โจโฉ.net || สำหรับการออกเสียง ควรตรวจสอบกับผู้รู้อีกครั้ง  อย่ามัวแต่จับผิดกัน  เพราะหลายคำออกเสียงได้หลายอย่าง  แต่ก็อาจมีพลาดได้ แต่ยังคงเข้าใจได้  หลายคำตั้งใจออกเสียง เพื่อให้คนฟังเห็นตัวพยัญชนะที่ถูกต้อง  เช่น.. ธรรม  ต้องอ่านว่า ธัมมะ   ไม่อย่างนั้นคนฟังจะหลงกับคำว่า.. ทำ    หรือ นัย ต้องอ่าน นัยยะ    เป็นต้น   ถ้าไม่มีการนำบาลีมคธ มาเปลี่ยนเป็นคำไทย  อะไรคงง่ายกว่านี้   ทั้งนี้ ในคัมภีร์ที่แปลมา ท่านน่าจะบันทึกจากหลายท่าน  เพราะคำเดียวกัน แต่เขียนต่างกันในหมวดเดียวกันก็เจอได้บ่อย   เป็นทั้งใช้บาลีโดยตรง (ที่จะมีจุดใต้คำ)  บางทีใช้บาลีแต่เขียนแบบไทย   บางทีใช้คำไทยที่แปลงมาจากบาลี(มคธ)   สำคัญคือผู้ฟังควรจะใส่ใจเนื้อหาสาระสำคัญ มากกว่าการตามจับผิดว่า คนอ่าน ออกเสียงตรงไหนผิด  ซึ่งเจอคนประเภทนี้เยอะมาก  วัน ๆ ไม่ต้องทำอะไร  แล้วไม่ต้องไปไหนกันพอดี  อ่านให้ฟังฟรี ถ้าไม่ชอบก็ข้ามไป หรือไปหาหนังสืออ่านเอง  น่าจะเป็นที่สบายใจมากกว่านะครับ    
05:59:14
September 21, 2020
วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 13 อภิญญานิเทศ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ : ปริจเฉท 13 - อภิญญานิเทศ  อภิญญาที่ได้จากการฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนา ในข้อที่เหลือได้แก่   ทิพพโสตธาตุญาณ (หูทิพย์) ,เจโตปริยญาณ (รู้จิตผู้อื่น) ,ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได้) ,สัตตานัง จุตูปปปาตญาณ (รู้การเกิดตายของสัตว์ทั้งหลาย)    เป็นผลจากการฝึกสมาธิ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติ และผู้ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นจริง ถือเป็นมิจฉาทิฎฐิอันขวางการบรรลุธรรม (พุทธพจน์)   ||  วิสุทธิมรรคทุกตอนจะมีสาระแทรกอยู่ ควรฟังทุกตอนนะครับ แม้อาจเป็นเรื่องไม่ได้สนใจก็ตาม  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  www.โจโฉ.net
04:21:49
September 18, 2020
วิสุทธิมรรค 12 อภิญญา ฤทธิ์ 10
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ : ปริจเฉท 12 - อิทธิวิธนิเทศ เรื่องอภิญญา ฤทธ์ 10 ประการ เป็นผลจากการฝึกสมาธิ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติ และผู้ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นจริง ถือเป็นมิจฉาทิฎฐิอันขวางการบรรลุธรรม (พุทธพจน์)  ||  วิสุทธิมรรคทุกตอนจะมีสาระแทรกอยู่ ควรฟังทุกตอนนะครับ แม้อาจเป็นเรื่องไม่ได้สนใจก็ตาม ยกตัวอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คือ  ธาตุบางชนิด มีจำนวนอิเลคตรอนต่างกัน  สมาธิขั้นสูงจะสามารถลดเพิ่มอิเลคตรอนในธาตุหนึ่ง ให้เปลี่ยนเป็นอีกธาตุหนึ่งได้  พระพุทธศาสนากล่าวถึงสิ่งที่เล็กกว่าอตอม คือ กลาปะ   ก่อนจะไม่เชื่อควรศึกษา  พระพุทธเจ้าตรัสหลายเรื่องไว้แม้แต่เรื่องโลกกลม ก่อนนักวิทยาศาสตร์จะรู้ทีหลังถึงสองพันกว่าปี  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  www.โจโฉ.net
02:35:02
September 17, 2020
วิสุทธิมรรค 11.2 พิจารณากาย โดยความเป็นธาตุ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ : ปริจเฉท 11 ตอนที่ 2  จตุธาตุววัฏฐาน  สมาธิกรรมฐานภาวนา ด้วยการพิจารณาธาตุในกาย ซึ่งมี 4 ธาตุ คือ ปฐวี-ดิน ,อาโป-น้ำ , เตโช-ไฟ ,วาโย-ลม   เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาให้เห็นกายนี้เป็นธาตุเป็นประจำ  และเป็นกรรมฐานที่จำเป็น ต้องทดลองฝึก หากฝึกกรรมฐานข้ออื่นแล้ว ไม่ได้ผล   ซึ่งต้องทดลองจนกว่าจะเจอที่เหมาะกับจริตตนเอง       การศึกษาเป็นประโยชน์กับทุกคน ไม่ว่าจะเหมาะกับจริตหรือไม่   ทุกตอนในวิสุทธิมรรค ล้วนเป็นหลักสำคัญจากพระไตรปิฎก มารวมอยู่ และมีเกล็ดปลีกย่อย คัดสรรมาให้อย่างดีงาม ควรศึกษาอย่างยิ่ง   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net  
02:46:09
September 14, 2020
วิสุทธิมรรค 11.1 พิจารณาอาหาร
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ : ปริจเฉท 11 ตอนที่ 1 อาหาเรปฏิกูลสัญญา การเจริญภาวนาพิจารณาอาหาร โดยเห็นเป็นสิ่งปฏิกูล   กรรมฐานข้อนี้มีประโยชน์ต่อการเจริญทางธรรม บรรเทาความมัวเมาในอาหาร ในกามกิเลสได้ดี  เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นประจำอยู่แล้ว  โดยทุกคำข้าวที่กลืนกินหากไม่พิจารณาก่อนบริโภค นับเป็นภัยร้ายแรงที่มีโทษรุนแรงกว่าการกลืนถ่านร้อนซะอีก       จึงควรใฝ่ใจศึกษา และนำมาพิจารณาเนือง ๆ     เป็นกรรมฐานการทำสมาธิอีกวิธี ที่อาจเหมาะกับคนบางจริต จึงต้องลองฝึกดูว่าให้ผลดีกับตนแค่ไหน  ถ้ามีกรรมฐานอื่นเหมาะสมกว่า ก็ใช้ข้อนี้เป็นการทบทวนพิจารณาธรรม  เพื่อการอยู่อย่างผาสุขต่อไป    : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่ http://www.โจโฉ.net  
52:10
September 14, 2020
วิสุทธิมรรค 10 อรูปฌาน สมาธิขั้นสูง
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ : ปริจเฉท 10 อรุปปนิเทศ  วิธีเจริญสมาธิภาวนากรรมฐานใน.. อรูปฌานทั้งสี่ อันเป็นสมาธิขั้นสูง  ศึกษาไว้ก่อน เพื่อเข้าใจแนวทางการปฏิบัติที่ตรงทางในภายหลัง  สมาธิถ้าหากเข้าใจทฤษฎีไม่ตรง จะหลงทางและแก้ไขได้ยาก เป็นภัยหนักเกินประมาณได้   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี http://www.โจโฉ.net  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่ https://jozhoth.blogspot.com/p/blog-page.html
01:57:29
September 14, 2020
วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 9 พรหมวิหาร
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ : ปริจเฉท 9 พรหมวิหารนิเทศ การบำเพ็ญภาวนา สมถกรรมฐาน ด้วยการเจริญพรหมวิหาร อันได้แก่ เมตตาภาวนา  กรุณาภาวนา มุฑิตาภาวนา  อุเบกขาภาวนา  รวมขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบรรลุฌานขั้นต่าง ๆ   พร้อมข้อปลีกย่อย อุบายกำจัดความโกรธ  เป็นกรรมฐานที่ควรเจริญ เพราะเมตตาคือพื้นฐานของ.. ทาน ศีล สมาธิ   เพราะจิตเมตตาจริง จึงอยากให้ทาน อยากอภัย  ทำร้ายใครไม่ลง และจิตสงบโดยง่าย  มีอานิสงส์มากถึง 11 ประการ   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี http://www.โจโฉ.net  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่ https://jozhoth.blogspot.com/p/blog-page.html
07:09:19
September 10, 2020
วิสุทธิมรรค 8.3 อานาปานสติ กรรมฐาน
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์)  ปริจเฉทที่ 8 ตอนที่ 3-4 : อานาปานสติ สมาธิรู้ลมหายใจ และ อุปสมานุสติ สมาธิระลึกถึงความสงบ คือพระนิพพาน  ข้อปฏิบัติที่ควรศึกษาก่อนลงมือฝึกสมาธิ  อันเป็นสมถภาวนาเพื่อให้จิตสงบ มีพลัง เป็นฐานที่สำคัญเพื่อขึ้นสู่วิปัสสนาให้เกิดปัญญาต่อไป  หากศึกษาธรรมแล้วไม่ทำกรรมฐาน การรู้มากจะยิ่งโทสะแรง และหลงทางได้ไกล    การฝึกจิตให้มีพลัง สงบประณีต จะเห็นธรรมได้ลึกซึ้ง และลดโทสะความฟุ้งซ่านลงได้จริง  แก้โรคซึมเศร้าที่ต้นเหตุ เพราะเมื่อจิตสงบ สมองจะหลั่งสารเคมีดีออกมา ลดการหลังสารพิษทำร้ายร่างกาย  ธรรมะต้องปฏิบัติให้ถึงจึงจะรู้แจ้ง ไม่ใช่การท่องจำพระไตรปิฎกได้ทุกตัวอักษร (ที่อาจตีความหมายผิดได้ง่าย) แต่ครั้นจะลงมือปฏิบัติ หลายท่านก็ไม่เคยศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนลงมือ (หรือพากันสอนแนวเดียวให้คนทุกจริต)  หลายคนยิ่งปฏิบัติยิ่งหลงทางไปไกล อันเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี http://www.โจโฉ.net  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่ https://jozhoth.blogspot.com/p/blog-page.html
02:41:15
September 4, 2020
วิสุทธิมรรค 8.2 กายคตาสติ พิจารณากาย
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์)  ปริจเฉทที่ 8 ตอนที่ 2 : กายคตาสติ สมถกรรมฐาน ด้วยการพิจารณาอวัยวะ 32 ประการในร่างกายนี้ โดยความเป็นของปฏิกูล  เป็นการทำสมาธิภาวนาอันสำคัญยิ่ง เห็นได้จากเป็นธรรมเนียมในการขอบวช พระอุปัชฌาย์จะให้กรรมฐานนี้ 5 ข้อเบื้องต้น คือให้พิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง     :  การพิจารณาตามลำดับ และย้อนกลับจนครบ 32 จะเป็นการจูงจิตให้สงบได้ง่าย เสริมสติ ปัญญา ทำลายราคะ โมหะได้ดี ด้วยเห็นร่างกายสกปรก และไม่ใช่อัตตา ไม่ใช่เรา บังคับไม่ได้  และเมื่อจิตเป็นสมาธิ จิตมีกำลัง โทสะก็จะน้อยลงจนกำจัดไปได้ง่าย ด้วยปัญญาที่จะเกิดตามมาหลังวิปัสสนาถูกทาง      :  ผู้เริ่มฝึกสมาธิมักนับลมหายใจ และจำนวนมากจิตจะยิ่งฟุ้งซ่าน  แต่การระลึกถึงอวัยวะทีละส่วน จะเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้น เพราะจิตมีที่ยึดที่เกาะ เหมือนรถวิ่งมาเร็ว ๆ  ค่อย ๆ ชะลอหยุดคุยกับคนไปตามทาง หรืออ่านป้ายบอกทาง  หลายคนวุ่นมาทั้งชีวิต  อยู่ดี ๆ จับมานั่งนับลมหายใจ  ก็ฟุ้งซ่านจัดจนทรมานและเข็ดกับการฝึกสมาธิไปเลย   สมาธิไม่ได้เกิดเพราะการบังคับให้จิตหยุดคิด  ซึ่งต้องมีกุศโลบายเหมาะสมกับจริต วาสนา ปัญญาของตัวเองด้วย    : สมาธิจึงมีหลายวิธี  ซึ่งควรทดลองฝึกทุกแบบตามรำตาวิสุทธิมรรคนี้  จนเจอสิ่งที่เหมาะกับตนเองที่สุด    เบื้องต้น  อนุสสติ 10 ประการ ก็เป็นการจูงจิตที่ดี  มีโอกาสจะนำมาย่อให้กระชับ เพื่อใช้จูงจิต หรือใช้ระลึกท่องในใจ เพื่อเริ่มฝึกกรรมฐาน หรือสมาธิอีกทีนะครับ   อนุสสติสิบนั้น ควรนำมาระลึกถึงอยู่ประจำ ควรเป็นบทสวดประจำวันของทุกคนด้วยซ้ำไป  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี www.โจโฉ.net
02:22:35
August 28, 2020
วิสุทธิมรรค ปริจเฉท 8.1 มรณานุสสติ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์)  ปริจเฉทที่ 8 ตอนที่ 1 : มรณานุสสติ กรรมฐานภาวนาระลึกถึงความตาย ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแนะให้ยังความไม่ประมาทด้วยการระลึกถึงลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออก  มีอานิสงส์มากต่อการพ้นทุกข์และการอยู่อย่างผาสุขในปัจจุบัน   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี www.โจโฉ.net
59:42
August 24, 2020
วิสุทธิมรรค 7.2 อนุสสติ 5 ประการ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) ปริจเฉทที่ 7 ตอนที่สอง อนุสสติอีก 5 ประการที่เหลือ  ต่อจากพุทธานุสสติ ได้แก่การระลึกถึงคุณของพระธรรม พระสงฆ์ ศีล ทาน เทวดา  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรนำมาพิจารณาเป็นประจำ อันจะทำให้เกิดปีติ สมาธิ ได้ง่าย และเป็นการดึงสติไม่ให้หลงโลก   เมื่อเข้าใจคุณแต่ละประการโดยละเอียด เวลาสวดมนต์จะทำให้ซาบซึ้งยิ่งขึ้น  เวลากราบพระจะยิ่งลึกซึ้งมากขึ้น   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี www.โจโฉ.net
01:51:55
August 22, 2020
วิสุทธิมรรค 7.1 พุทธานุสสติ พุทธคุณ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) ปริจเฉทที่ 7 ฉอนุสสตินิเทศ : อนุสสติ 10 ประการ ข้อแรกคือ พุทธานุสสติ กรรมฐาน  เป็นการระลึกถึงพระคุณต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า อันมีมาในบทสวด อิติปิโสฯ ที่คนไทยคุ้นเคย และสวดกันเป็นประจำ แต่น้อยคนจะได้รู้คำแปลที่ลึกซึ้ง พร้อมอรรถาธิบาย   การทำสมาธิด้วยการพิจารณาพระคุณทีละข้อโดยละเอียด จะทำให้จิตสงบได้ง่ายขึ้น  โดยเฉพาะในช่วงต้น  เมื่อสงบดีแล้ว จึงค่อยท่องแค่ พุท-โธ    การทำสมาธิควรหายใจออกก่อน  จะส่งผลดีกว่ามากนะครับ   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี www.โจโฉ.net
02:44:17
August 20, 2020
วิสุทธิมรรค 6 อสุภกรรมฐาน
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) ปริจเฉทที่ 6 อสุภกรรมฐานนิเทศ  : สมาธิภาวนาโดยพิจารณาศพ หรือพิจารณาคนเป็นให้เห็นเป็นศพ  เหมาะกับคนราคะจริต เพื่อกำจัดราคะ ความกำหนัดในร่างกาย ที่เป็นของน่าเกลียดโดยธรรมชาติ  เป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการบรรลุธรรม   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี www.โจโฉ.net
01:49:22
August 19, 2020
วิสุทธิมรรค 5 กสิณกรรมฐาน 9 อย่าง
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ปริจเฉทที่  5 - เสสกสิณนิเทศ : วิธีขั้นตอนการทำกรรมฐาน สมาธิภาวนา ด้วยการเพ่งกสิณอีก 9 อย่างต่อจากปฐวีกสิณ  ซึ่งมีนัยยะโดยละเอียดเหมือนปฐวีกสิณ  แต่แยกย่อยวิธีต่างกันเล็กน้อย พร้อมอานิสงส์การทำสกิณแต่ละประการสำเร็จ    : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี www.โจโฉ.net
54:02
August 17, 2020
วิสุทธิมรรค 4 สถานที่ภาวนา ฌานฯ
ปริจเฉทที่ 4 ปฐวีกสิณนิเทศ  อธิบายการภาวนา ทำกรรมฐานอย่างแรก ด้วยการเพ่งกสิณด้วยใช้ดินเป็นสื่อ  อธิบายหลักการสำหรับการภาวนาในรูปแบบอื่นด้วย ทั้งการเลือกวัด และเกี่ยวกับฌานแต่ละขั้น สมาธิแต่ละลำดับ ที่ควรจะต้องรู้ไว้ก่อน หากจริตไม่ถูกกับการเพ่งดินเป็นกสิณ  ก็เลือกวิธีอื่นที่เหมาะสม  แต่วิธีการท่านอธิบายไว้ในปฐวีกสิณทั้งหมดแล้ว จึงควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง    แม้คัมภีร์นี้ท่านจะเน้นสอนพระเป็นหลัก  แต่ฆราวาสก็ปรับมาใช้กับชีวิตตนเองได้  หากจับแก่นสาระได้ ก็จะรู้ว่า เป็นฆราวาสบางที ในขั้นต้น ๆ อาจภาวนาและสะดวกกว่าบวชซะอีก  เพราะไม่มีลาภยศมากวนใจ และไม่ต้องทำกิจเกินจำเป็น ที่ปัจจุบันอย่างที่เห็นกันว่า  วัดที่เน้นปฏิบัติ และมีความเรียบง่าย เหมาะสม ผู้คนไม่พลุกพล่าน ครูอาจารย์บรรลุธรรม  ก็ไม่ใช่จะเจอได้ง่าย    คัมภีร์วิสุทธิมรรค จึงเสมือนหนึ่งได้พบพระศาสดา ได้พบพระอาจารย์อันทรงธรรมแท้จริง   จึงควรเพียรศึกษา แม้จะไม่เข้าใจ ก็ข้ามไปก่อน  ฟังทวนซ้ำไปมา และหาโอกาสศึกษาเพิ่มเติมในจุดที่สงสัย  จะช่วยได้มาก   และที่ต้องย้ำคือ  อย่าเอาแต่ฟัง แต่ควรปฏิบัติด้วย อย่างน้อย  ฟังเสียงอ่าน  แล้วกำหนดคำตามเสียงที่ได้ยินตามไปด้วย  ก็ถือว่าได้ภาวนาระดับหนึ่งแล้วครับ
06:27:18
August 13, 2020
วิสุทธิมรรค ปริจเฉท 3 : กรรมฐาน สมาธิ
กัมมัฏฐานคหณนิเทศ หมวดว่าด้วยการเริ่มต้นกรรมฐาน สมาธิ ภาวนา  ที่ควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ  : คัมภีร์วิสุทธิมรรค หัวใจพระไตรปิฎก ทางอันตรงสู่พระนิพพาน เนื้อหาครบทั้งสามปิฎก ในฉบับประมวลใจความสำคัญ พร้อมอรรถาธิบายอย่างละเอียด  ควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง  เพราะธรรมจะยืนนานได้ด้วยการปฏิบัติได้ถูกหลักการ  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี www.โจโฉ.net
05:40:36
August 8, 2020
วิสุทธิมรรค ปริจเฉท 2 : ธุตังคนิเทศ - ธุดงค์ 13 ข้อ
คัมภีร์หัวใจพระไตรปิฎก  เรื่องการสมาทาน ธุดงค์ : ข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส เอื้อต่อการบรรลุธรรม  13 ข้อ เลือกสมาทานที่เหมาะสมกับตนเอง ด้วยการพิจารณาว่า ทำแล้วกรรมฐานเจริญขึ้นหรือไม่ ถ้าเสื่อมลงห้ามทำข้อนั้น  แต่ถ้าเฉย ๆ  ก็ควรทำ  และถ้ากรรมฐานเจริญ ธรรมเจริญขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องทำ ต้องสมาทาน   ผู้ใคร่ศึกษาจริงจัง กรุณาตรวจสอบการออกเสียงอีกครั้งจากผู้รู้นะครับ  สนใจร่วมบุญสนับสนุนชมรมผลดีได้ที่  www.jzserum.com
03:44:08
August 6, 2020
วิสุทธิมรรค ปริจเฉท 1 : สีลนิเทศ เรื่องศีล
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์  หัวใจพระไตรปิฎก ที่ควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง ::  ปริจเฉท คือตอนที่ 1  อธิบายเรื่องศีล  || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี
05:30:35
August 4, 2020
คัมภีร์ วิสุทธิมรรค บทนำ สรุปเนื้อหา และประวัติท่านผู้รจนา
คัมภีร์ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง สำหรับผู้ต้องการพ้นทุกข์ รวมคำสอนสำคัญจนเปรียบได้ดั่งหัวใจพระไตรปิฎก ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง ฟังอย่างผ่าน ๆ  ไม่เข้าใจก็ปล่อยไป  มีเวลากลับมาฟังอีกบ่อย ๆ  หรือศึกษาธรรมอื่น พระไตรฯ ฉบับประชาชน และบทความประกอบก่อน ก็จะดีมาก  สำคัญที่สุดคือ ศึกษาแล้วต้องปฏิบัติให้เข้าถึงด้วยปัญญา  www.jozho.net  
02:11:20
August 1, 2020
รักแท้มีจริง-ดังตฤณ
รักแท้มีจริง แต่ต้องสร้าง ต้องรู้วิธีการเลือกคน วิธีสร้างเสน่ห์ การอยู่ร่วมกัน การทำบุญ การรักษาความรัก  การจากลา การเริ่มต้นใหม่  ชีวิตจะเจริญมีสุข มงคลข้อแรกคือคบบัณฑิต  คู่ชีวิตที่ไม่ใช่พาลจะพาชีวิตเจริญได้จริง และพากันไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้โดยง่ายในที่สุด   งานเขียนโดย.. ดังตฤณ  เสียงอ่านโดย..อริยคุณ (โจโฉ)  ดนตรีบรรเลงโดย.. ตองพี   www.โจโฉ.net
09:42:40
July 20, 2020
พระไตรปิฎก มหามกุฎฯ เล่ม 39
พระสุตตันตปิฏก ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย  ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ  9 หมวดสำคัญเพื่อเป็นพุทธแท้ เริ่มแต่การเข้าถึงสรณคมน์ สมาทานศีล กรรมฐานพิจรณากาย มงคล 38 ข้อ  คุณของพระรัตนตรัย การอุทิศส่วนกุศล อำนาจแห่งบุญ และกรรมฐานที่สำคัญคือ การแผ่เมตตา กิจที่ควรทำ กรณียเมตตสูตร  พรหมวิหารธรรม  นับเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาอรรถาธิบายครบถ้วนควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง 
20:11:41
June 7, 2020
เซน..ในการทำงานอย่างเซียน
ดังตฤณ : เซนคืออะไร  - iphone เกิดได้เพราะเซน?  หลักวิธีเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเอง นำไปใช้ได้กับคนทุกศาสนา  ประยุกต์ใช้ได้ในทุกงาน ทุกอาชีพ เพื่อเสริมกำลังจิต เพื่อชัยชนะและความสำเร็จด้วยความสุขแท้  ยั่งยืน และพัฒนาต่อยอดไปได้อีกจนถึงความดับแห่งทุกข์ 
02:40:15
May 23, 2020
ฉลาดทางจิต (1/3) ฉลาดทางความคิด IQ
ดังตฤณ ; ฉลาดทางจิต ตอนที่หนึ่ง  ขั้นแรกของความฉลาด คือการพัฒนาศักยภาพทางความคิด พัฒนา IQ  รู้จักตั้งเป้า เพื่อพัฒนาตนอย่างตรงทาง ก่อนที่จะพัฒนาเป็นฉลาดทางอารมณ์ และฉลาดทางจิตต่อไป 
03:46:30
May 13, 2020
ฉลาดทางจิต (2/3) ฉลาดทางอารมณ์ EQ
ดังตฤณ : ฉลาดทางจิต ตอนที่สอง  เรียนรู้ที่จะฉลาดขั้นที่สอง พัฒนา EQ เพื่อฉลาดทางอารมณ์ รู้จักแก้ปัญหาต่าง ๆ  ต่อยอดมาจากการพัฒนา IQ ความฉลาดทางความคิดมาแล้ว
03:35:51
May 13, 2020
ฉลาดทางจิต (3/3) รู้เพื่อพัฒนา SQ
ดังตฤณ : ฉลาดทางจิต ตอนจบ ทักษะการรู้ เพื่อพัฒนาเชาว์วิญญาณ เพื่อความสุขที่แท้ และทำได้ในชีวิตประจำวัน  ต่อยอดจากฉลาดทางความคิด และ ฉลาดทางอารมณ์  
03:58:37
May 13, 2020
ดูใจชั่วนิรันดร์ - ดังตฤณ
บทความเพื่อบริหารความรัก ของคนมีคู่ โสด แม้แต่คนอกหัก  เรียนรู้ที่จะรักให้เป็น อภัยให้เป็น เลือกคนรักให้เป็น  ทำตัวและวางจิตแบบไหน จึงได้เจอคนที่พอดี ดึงดูดคนดี รักษาคนดีไว้ได้  จะผ่านทุกข์อย่างไร เพื่อวันใหม่ที่ดีกว่า เพื่อสุขแท้และชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมและทำได้จริงทันตาเห็นในชาตินี้
02:33:54
May 12, 2020
ใจใหม่ - ดังตฤณ
เพื่อใจมีกำลัง ใจมีรัก ใจมีสมาธิ ใจมีสติ ..  การจัดการปัญหาใจ เพื่อสุขแท้ คลายทุกข์ ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งคนทั่วไป การทำงาน และคนที่กำลังมีปัญหาความรัก หรือเพื่อการสร้างรักที่ดีพร้อมที่สุดสำหรับตัวเอง 
05:38:53
May 11, 2020
ความสุขหมายเลข ๑
[ดังตฤณ] - คำถามเปลี่ยนชีวิต-รู้ตัวตามกรรม : เคล็ดวิธีเพิ่มสุขให้ชีวิต ด้วยหลักกรรมของพระพุทธศาสนา เข้าใจง่าย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 
03:56:48
May 11, 2020
วิธีทำบุญบรรเทากรรม
เจ้ากรรมนายเวรมีจริงไหม ?? หลักการทำบุญให้ตรงด้าน เพื่อบรรเทากรรม หรือทุกข์ที่กำลังเจอ ด้วยวิธีที่ถูกทางและถูกธรรม ตรงหลักกฎแห่งกรรมที่มีเหตุผล ปัญหาสุขภาพ ความรัก การเงิน ความสับสนทางเพศ การติดยาเสพติด การโปรแกรมจิตเลิกบุหรี่อย่างได้ผล ตรวจดวง เสริมดวงให้ตัวเองแบบถูกทาง ฯลฯ เปิดใจเรียนรู้เพื่อความสุขอันยั่งยืน ไม่โดนหลอก ไม่เสียเวลา และเพื่อป้องกันทุกข์ภัยให้ตนแบบถูกทาง  พร้อมบทสรุปวิธีทำบุญเพื่อชีวิตที่ดีในชาตินี้ มีสุขใจทันทีในเวลาไม่นาน
03:49:21
May 10, 2020
โลกหลังความตาย (1)
รวมเรื่องโลกหลังความตาย นรก สวรรค์ ผี เทวดา การกลับชาติมาเกิด ระลึกชาติ ด้วยการเข้าสมาธิขั้นสูง ถามกับเทวดาโดยตรง  ก่อนนำมาอธิบายด้วย อ.พร รัตนสุวรรณ ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎก ผู้ก่อตั้งธรรมวิจัย และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ไม่ต้องด่วนเชื่อ หรือรีบปฏิเสธ แต่อยากให้ฟังให้จบสี่เล่ม แล้วพิจารณาเอาเองว่า ควรเชื่อหรือไม่อย่างไร  ส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องแรกที่ทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา และเกิดศรัทธามั่นคงในกฎแห่งกรรมอย่างยิ่ง : โอปปาติกะ อ่านผิดนะครับ ต้องอ่านว่า โอบ-ปา-ติ-กะ เรื่องนี้อัดเสียงไว้ตั้งแต่ 2550 ตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาบาลี ก็ฟังเอาเนื้อหา อย่ามานั่งจับผิดกันเลยนะครับ เสียเวลาเปล่า 
13:35:53
May 10, 2020
โลกหลังความตาย (2)
ไม่เชื่อว่าผีเทวดามีจริง พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฎฐิ : ภาษาที่ใช้ติดต่อวิญญาณ : การหมดอายุของเปรต เทวดาฯ : เห็นผีเทวดาได้จริงต้องมีคุณสมบัติอย่างไร : นักวิทย์ต่างชาติพิสูจน์โอปปาติกะ : สมาธิอย่างไรถึงเห็นวิญญาณได้ : ตายแล้วไปไหน การเกิดใหม่ : พลังจิต วิญญาณในวัตถุ รักษาโรคด้วยจิต : โรคเวรกรรม โรคเกิดจากจิตอย่างไร : ผีเทวดา ทำไมสร้างบารมียากกว่ามนุษย์ : วิบากก่อมะเร็งได้อย่างไร : วิบากสืบต่อก่อโรคเกิดเป็นกฎแห่งกรรมได้อย่างไร : สมองคนตาทิพย์  การเห็นวิญญาณได้ในบางราย เช่น.. ฝันเห็น คนใกล้ตาย เด็กอ่อน   
08:11:18
May 10, 2020
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน (มีดนตรี)
เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน ยังอยู่ต้องทำอย่างไร หนังสือดีที่ไม่ควรพลาด เพื่อการมีชีวิตอย่างมีสุข และไม่พลาดลงอบายภูมิในอนาคต ด้วยภาษาเข้าใจง่าย และปฏิบัติได้จริง โดยคุณดังตฤณ นักเขียนชื่อดัง ที่น่าเสียดาย ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่ได้อ่าน หรือไม่ได้ฟัง : เสียงอ่านแบบมีดนตรีประกอบ
06:34:59
May 10, 2020
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ไม่มีดนตรี
เสียงอ่านไม่มีดนตรี : เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน ยังอยู่ต้องทำอย่างไร หนังสือดีที่ไม่ควรพลาด เพื่อการมีชีวิตอย่างมีสุข และไม่พลาดลงอบายภูมิในอนาคต ด้วยภาษาเข้าใจง่าย และปฏิบัติได้จริง โดยคุณดังตฤณ นักเขียนชื่อดัง ที่น่าเสียดาย ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่ได้อ่าน หรือไม่ได้ฟัง  
06:14:38
May 10, 2020
7 วิธีตายอย่างสบายใจ - ดังตฤณ
ทุกคนเกิดมาต้องตาย แต่ตายอย่างไรถึงจะไปดี ไปสบาย  เรียนรู้ที่จะมีชีวิตเพื่ออยู่ก็เป็นสุข จากไปแล้วก็เป็นสุข การเตรียมตัวตายเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคำสอนพระพุทธเจ้า ที่สอนให้ระลึกถึงความตายเป็น มรณานุสติ ไว้ทุกลมหายใจ  เพื่อความไม่ประมาท และเพื่อยังกุศลให้เจริญยิ่งขึ้น 
02:15:51
May 10, 2020
เกมกรรม - ดังตฤณ
เปรียบชีวิตเป็นเกม เล่นอย่างไรถึงจะชนะ อธิบายกรรมในแง่มุมที่เข้าใจง่าย  เพื่อการมีชีวิตที่คิดไม่ถึง
08:20:58
May 10, 2020
ชีวิตนี้น้อยนัก
ธรรมนิพนธ์.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
02:11:26
May 10, 2020
รู้จักรัก - ดังตฤณ
เรียนรู้เกี่ยวกับความรักในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของ.. กรรม  เพื่อตัวเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง 
04:19:23
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 1
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
03:12:37
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 2
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
03:29:58
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 3
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
03:29:03
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 4
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
03:38:44
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 5
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว  คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
04:11:49
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 6
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
04:29:34
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 7
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
04:54:23
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 8
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
05:17:44
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 9
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
05:27:27
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 10
คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
05:24:11
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 12
ดังตฤณ : คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
04:33:31
May 10, 2020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 11
ดังตฤณ : คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
07:55:50
May 10, 2020
โลกหลังความตาย (3)
แว่วเสียงสวรรค์ เล่ม 3  : เจ้ากรรมนายเวร /รอดตายเพราะสังฆทาน / วิญญาณรอคนรัก /ตายแล้วฟื้น ผีเข้า ติดต่อคนตาย /กลิ่นของโอปปาติกะ /ทำไมฝึกสมาธิเป็นบ้าได้ / ลองดีศาลเจ้า / วิญญาณพยาบาท / แวนก้า ตาทิพย์ ผู้เห็นอนาคต /การทดลองรักษาโรคด้วยพลังจิต /เสียงเพลงทิพย์ /การรู้ล่วงหน้าของสัตว์ / ตัวอย่างคนต่างชาติ ระลึกชาติ / การสะกดจิตระลึกชาติ 
07:58:05
May 10, 2020
โลกหลังความตาย (4)
แว่วเสียงสวรรค์  : รวมเรื่องโลกหลังความตาย นรก สวรรค์ ผี เทวดา การกลับชาติมาเกิด ระลึกชาติ ด้วยการเข้าสมาธิขั้นสูง ถามกับเทวดาโดยตรง  ก่อนนำมาอธิบายด้วย อ.พร รัตนสุวรรณ ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎก ผู้ก่อตั้งธรรมวิจัย และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ไม่ต้องด่วนเชื่อ หรือรีบปฏิเสธ แต่อยากให้ฟังให้จบสี่เล่ม แล้วพิจารณาเอาเองว่า ควรเชื่อหรือไม่อย่างไร  ส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องแรกที่ทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา และเกิดศรัทธามั่นคงในกฎแห่งกรรมอย่างยิ่ง  
08:54:51
May 10, 2020
บทสวดประจำวัน ภาษาไทยล้วน
บทสวดประจำวัน ภาษาไทยล้วน เพื่อสวดตาม หรือฟัง แล้วสวดในใจตาม น้อมจิตตามเนื้อหา พิจารณาตามก็ได้
27:29
May 10, 2020
การสวดมนต์ที่ถูกต้อง
อธิบายเกี่ยวกับการสวดมนต์ สวดอย่างไรจึงได้ประโยชน์สูงสุด  ผลทางวิทยาศาสต์ของการสวดมนต์  การสวดมนต์ภาษาไทยล้วน หรือภาษาที่คนสวดแปลออกดีอย่างไร  พร้อมสบทสวดภาษาไทยประจำวัน  และเกี่ยวกับการบนบาน เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์  คาถาคืออะไร  ฯลฯ 
02:03:49
May 10, 2020
ปฏิวัติความงมงาย - หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
การรวมคำสอนแบบเรียบง่ายตรงทาง ถูกธรรม และครอบคลุมทุกเรื่องทั้ง ทาน ศีล ภาวนา  หากไม่มีเวลาศึกษาพระไตรปิฎกให้จบ  แนะนำให้ฟังหรืออ่านเรื่องนี้ให้จบ ก็เพียงพอต่อการเป็นพุทธแท้ที่ถูกทางตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้ว   ..  อย่าปล่อยชีวิตชาตินี้ผ่านไปฟรี ๆ  อย่างน้อยควรศึกษาแก่นคำสอนที่ดีที่สุด ให้สมกับได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ซึ่งมีโอกาสยากมากที่จะได้เกิดมามีบุญได้เจอสิ่งเหล่านี้
09:28:43
May 10, 2020
พระคุณแม่
บทความเพื่อลูกทุกคน พร้อมนิทานสอนใจ
43:41
May 10, 2020
รวมเรื่องเล่าให้แง่คิดสำหรับคนทุกวัย
เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทานให้แง่คิด สำหรับคนทุกวัย  สอนใจ สะกิดใจให้แง่คิดกับชีวิต
02:35:07
May 10, 2020
วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ - สมเด็จพระญาณสังวร
ธรรมนิพนธ์.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
01:06:28
May 10, 2020
วิธีสร้างบุญบารมี - สมเด็จพระญาณสังวร
ธรรมนิพนธ์.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
01:36:12
May 10, 2020
7 เดือนบรรลุธรรม เดือนที่ 1-3
ไฟล์ทั้งฉบับ 1/2 ลำดับแห่งการบรรลุธรรม ภายในชาตินี้ ด้วยการเขียนเชิงเรื่องเล่าแต่ละเดือน ถึงการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน โดย.. ดังตฤณ
09:13:10
May 10, 2020
7 เดือนบรรลุธรรม (เดือนที่ 4-7)
ไฟล์ทั้งฉบับ 2/2 ลำดับแห่งการบรรลุธรรม ภายในชาตินี้ ด้วยการเขียนเชิงเรื่องเล่าแต่ละเดือน ถึงการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน โดย.. ดังตฤณ
07:36:34
May 10, 2020
หลวงตาวัดป่าบ้านตาด เล่ม 1
รวมเรื่องเกี่ยวกับหลวงตาพระมหาบัว วัดป่าบ้านตาด โดยคณะศิษย์
12:13:33
May 10, 2020
หลวงตาวัดป่าบ้านตาด เล่ม 2
เสียงอ่านหนังสือ เรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงตาพระมหาบัว วัดป่าบ้านตาด โดยคณะศิษย์
08:12:09
May 10, 2020
ร้อยคำสอนสมเด็จพระสังฆราช
รวมคำสอนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
01:43:57
May 10, 2020
ฐานิยปูชา 2554
รวมเกล็ดคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระผู้ปฏิบัติดี อยู่ในหลักเหตุผล ที่ควรค่าแก่การศึกษา
03:25:25
May 10, 2020
ฐานิยปูชา 2553
รวมเกล็ดคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระผู้ปฏิบัติดี อยู่ในหลักเหตุผล ที่ควรค่าแก่การศึกษา
03:08:43
May 10, 2020
ฐานิยปูชา 2552
รวมเกล็ดคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระผู้ปฏิบัติดี อยู่ในหลักเหตุผล ที่ควรค่าแก่การศึกษา
02:48:47
May 10, 2020
ฐานิยปูชา 2551
รวมเกล็ดคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระผู้ปฏิบัติดี อยู่ในหลักเหตุผล ที่ควรค่าแก่การศึกษา
02:46:41
May 10, 2020
ฐานิยปูชา 2550
รวมเกล็ดคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระผู้ปฏิบัติดี อยู่ในหลักเหตุผล ที่ควรค่าแก่การศึกษา
02:45:58
May 10, 2020
ฐานิยปูชา 2549
รวมเกล็ดคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระผู้ปฏิบัติดี อยู่ในหลักเหตุผล ที่ควรค่าแก่การศึกษา
02:22:07
May 10, 2020
คู่มือมนุษย์ - พุทธทาสภิกขุ
คู่มือมนุษย์ ธรรมะสั้น ๆ  แต่มีประโยชน์มาก งานเขียนอันทรงคุณค่าของท่านพุทธทาส ที่แนะนำให้มนุษย์ทุกคนควรฟังสักครั้ง
05:06:10
May 10, 2020
มหาสติปัฏฐานสูตร-ดังตฤณ
หรือเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน เล่ม 2  ขั้นตอนวิธีการเจริญสติจากพระไตรปิฎก แต่นำมาเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายขึ้น ทางพ้นทุกข์ ทางสายเอกสายเดียว ที่ผู้ต้องการพ้นทุกข์ ต้องเดินผ่านด้วยกันทุกคน  แนะนำสำหรับผู้มาใหม่ พึ่งสนใจธรรม ควรฟังเรื่อง.. ฉลาดทางจิต  วิปัสสนานุบาล และเรื่องอื่น ๆ ก่อน  
05:01:25
May 10, 2020
รู้เฉพาะตน-ดังตฤณ
การเจริญสติในแต่ละอาชีพ เขียนโดย.. ดังตฤณ  อ่านโดย.. โจโฉ  ที่ต้องย้ำว่าอ่านโดยใคร เพราะมีคนคิดว่าผมเป็นพี่ดังตฤณเยอะมากนะครับ  ผมแค่เห็นว่าหนังสือไหนดีก็เอามาอัดเสียงให้ฟังฟรีแค่นั้น  แต่ของพี่ดังตฤณ ถูกจริตมากสุด และก็ไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตนำมาอัดเสียง  พี่เขาเปิดให้ทำได้เลย   เรื่องนี้อัดไว้นานแล้ว น่าจะมากกว่าสิบปี  คุณภาพ ระบบอัดอาจไม่ดีนัก  ก็ฟังเอาเนื้อหานะครับ  หลายเรื่องก็อัดมานานแล้วเช่นกัน  
07:15:26
May 10, 2020
อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
ธรรมนิพนธ์.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
03:13:36
May 10, 2020
พุทธวิธีแก้หลง
ธรรมนิพนธ์.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
01:11:38
May 10, 2020
พุทธวิธีควบคุมความคิด
ธรรมนิพนธ์.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
02:24:43
May 10, 2020
คำอริยถึงในหลวง ร.9
รวมคำพูดพระปฏิบัติดีที่เป็นที่รู้จักจำนวนมาก ที่กล่าวถึงในหลวง ร.9  และบทความประกอบเกี่ยวกับสื่อต่างชาติ ตั้งใจโจมตีสถาบันทั่วโลก เพื่อแทรกซึมเข้ามายึดอำนาจทางอ้อม ใส่ร้ายว่าทรงรวยที่สุดในโลก โดยเอา ทรัพย์ที่เป็นของแผ่นดิน มาตีมูลค่าแล้วรวมเข้าเป็นทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดอันดับ   หลายประเทศโดนทำลายผู้นำด้วยข่าวลือเป็นกระบวนการผ่านนิตยสารน่าเชื่อถือระดับโลก (ที่เงินซื้อได้) ดังนั้นจึงควรเปิดใจรับข้อมูลหลาย ๆ ทาง ก่อนพลาดตกหลุดเดียวกับพวกที่ต้องตกนรก เพราะปรามาสผู้ทรงคุณธรรม 
02:34:58
May 10, 2020
หลักธรรมตามรอยพระยุคคลบาท
หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคคลบาท  เขียนโดย.. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  ผู้ถวายงานใกล้ชิดในหลวง ร.9 แล้วนำประสบการณ์ที่ได้เจอกับตนเอง มาถ่ายทอดเป็นหนังสือเล่มนี้
02:11:58
May 9, 2020
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)
พระประวัติโดยละเอียด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)
04:35:23
May 9, 2020
แง่คิดจากหนัง
เล่าเรื่องย่อ พร้อมให้แง่คิด บทความเก่าจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัว
01:44:13
May 9, 2020
ข่าวน่ากลุ้ม-ดังตฤณ
เล่าข่าวในแง่กฎแห่งกรรม โดย.. ดังตฤณ
04:31:02
May 9, 2020
ไดอารี่หมอดู
ประสบการณ์เล่าเรื่องการดูดวง จากหมอดูแนวกรรมพยากรณ์ (หมอพีร์) ที่ให้แง่คิดในเรื่องหลักกรรมผ่านการดูดวง
01:04:42
May 9, 2020
ก่อนเกิดเป็นดังตฤณ
ที่มาก่อนจะเป็นนักเขียนชื่อ.. ดังตฤณ  เจ้าของงานเขียนขายดีหลายเล่ม เช่น.. เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
01:36:06
May 9, 2020
พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
ธรรมนิพนธ์ใน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
02:25:49
May 9, 2020
ความเป็นมาพระไตรปิฎก สรุปย่อทุกคัมภีร์
อธิบายเบื้องต้น สรุปย่อทุกคัมภีร์ โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก  สำหรับผู้สนใจควรฟังก่อนศึกษาพระไตรปิฎก ฉบับเต็ม จะเข้าใจง่ายขึ้นครับ
10:39:54
May 9, 2020
อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ
ประวัติ และเรื่องราวเกี่ยวกับ อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ ผู้เรียบเรียงแปล พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน และตำราทางพระพุทธศาสนาอีกหลายเล่ม
01:38:55
May 9, 2020
พระไตรปิฎก ประชาชน 1-4
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เป็นการย่อความพระไตรปิฎก สำหรับการศึกษาเบื้องต้น เล่ม 1-4
09:00:39
May 9, 2020
พระไตรปิฎก ประชาชน 5-9
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เป็นการย่อความพระไตรปิฎก สำหรับการศึกษาเบื้องต้น เล่ม 5-9
06:49:59
May 9, 2020
พระไตรปิฎก ประชาชน 10-12
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เป็นการย่อความพระไตรปิฎก สำหรับการศึกษาเบื้องต้น เล่ม 10 - 12
08:07:13
May 9, 2020
พระไตรปิฎก ประชาชน 13-19
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เป็นการย่อความพระไตรปิฎก สำหรับการศึกษาเบื้องต้น เล่ม 13 ถึง 19
06:42:09
May 9, 2020
พระไตรปิฎก ประชาชน 20-22
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เป็นการย่อความพระไตรปิฎก สำหรับการศึกษาเบื้องต้น เล่ม 20 -22
07:30:16
May 9, 2020
พระไตรปิฎก ประชาชน 23 -33
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เป็นการย่อความพระไตรปิฎก สำหรับการศึกษาเบื้องต้น เล่ม 23-33
07:18:18
May 9, 2020
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก
สรุปสิ่งน่ารู้จากพระไตรปิฎก จากพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน
05:11:38
May 9, 2020
รู้จักพระไตรปิฎกให้ตรง กรณีพระคึกฤทธิ์
หนังสืออธิบายธรรม โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  ซึ่งผู้สนใจธรรมควรเปิดใจศึกษา ฟังก่อนค่อยเชื่อหรือปฏิเสธ  ไม่ใช่การโต้เถียงกันแบบเปล่าประโยชน์ แต่เพราะการสอนธรรม หากเข้าใจคัมภีร์ผิด จะเกิดความเสียหายในวงกว้างได้มาก   แต่ละตอนจะอธิบายความเชื่อที่สอนกันในสำนักของพระคึกฤทธิ์ ว่าท่านอาจจะเจตนาดี ที่ตั้งใจนำคำพระพุทธเจ้ามาสอน    แต่เจตนาดีต้องประกอบด้วยความเข้าใจจริง  ว่าพระไตรปิฎกมีที่มาอย่างไร  คำบาลีนั้นแปลว่าอะไร อรรถกถาคืออะไร   ความเชื่อที่สอนกันผิดอย่างไร
03:11:09
May 9, 2020
นวโกวาท
ธรรมขั้นต้น สรุปหัวข้อธรรม ที่ผู้สนใจควรศึกษา
02:31:32
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 9
พระไตรปิฎก เล่ม 9
07:58:21
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 10
พระไตรปิฎก เล่ม 10
09:29:10
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 11
เสียงอ่านโดยชมรมผลดี
10:17:43
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 12
โหลดแอป Anchor กดค้นหาช่อง.. ชมรมผลดี เลือกฟังตามหัวข้อ จะพบไฟล์แยก ฟังผ่านเว็บไม่มีไฟล์แยก-กดข้ามแทรกได้ทีละลำดับ กดด้านล่างเลื่อนฟังจุดทีต้องการได้ || ค้นหาชมรมผลดี เพื่อฟังจากแอปอื่นได้อีก เช่น.. Apple Podcasts , Spotify , Google Podcasts , Breaker , Castbox , Overcast , Pocket Casts , RadioPublic
16:32:03
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 13
เสียงอ่านพระไตรปิฎก เล่ม 13
15:15:02
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 14
การฟังที่สะดวกที่สุดคือ.. โหลดแอป Anchor กดค้นหาช่อง.. ชมรมผลดี เลือกฟังตามหัวข้อ จะพบไฟล์แยก ฟังผ่านเว็บไม่มีไฟล์แยก-กดข้ามแทรกได้ทีละลำดับ กดด้านล่างเลื่อนฟังจุดทีต้องการได้ || ฟังจาก Podcast จากแอปอื่นได้ เช่น.. Apple Podcasts , Spotify , Google Podcasts , Breaker , Castbox , Overcast , Pocket Casts , RadioPublic
14:06:25
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 15
วิธีฟังที่สะดวก ดาวน์โหลดแอป Anchor กดค้นหาช่อง.. ชมรมผลดี  แล้วกดเลือกฟังตามหัวข้อ กดเข้าไปจะพบไฟล์แยกอีกที  แต่หากฟังผ่านเว็บไซต์ จะไม่มีไฟล์แยกให้   ให้กดสามเหลี่ยมเพื่อเล่น กดเดินหน้าถอยหลังข้ามแทรกได้ทีละหนึ่งลำดับ  หรือกดแถบด้านล่างตัวเล่น เพื่อเลือกตำแหน่ง เลื่อนไปฟังจุดทีต้องการได้ กรณีฟังค้างไว้  ||  ช่องนี้ยังสามารถฟังจาก Podcast ในระบบ อื่น ๆ  จากแอปอื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่แล้วในโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ   ดังนี้   Apple Podcasts , Spotify , Google Podcasts , Breaker , Castbox , Overcast , Pocket Casts , RadioPublic  อย่าลืมกดติดตาม หรือ Favorites  ร่วมเผยแพร่ ส่งต่อได้ทุกช่องทางโดย ไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น 
10:38:56
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 16
วิธีฟังที่สะดวก ดาวน์โหลดแอป Anchor กดค้นหาช่อง.. ชมรมผลดี  แล้วกดเลือกฟังตามหัวข้อ กดเข้าไปจะพบไฟล์แยกอีกที  แต่หากฟังผ่านเว็บไซต์ จะไม่มีไฟล์แยกให้   ให้กดสามเหลี่ยมเพื่อเล่น กดเดินหน้าถอยหลังข้ามแทรกได้ทีละหนึ่งลำดับ  หรือกดแถบด้านล่าวตัวเล่น เพื่อเลือกตำแหน่ง เลื่อนไปฟังจุดทีต้องการได้ กรณีฟังค้างไว้  ||  ช่องนี้ยังสามารถฟังจาก Podcast ในระบบ อื่น ๆ  จากแอปอื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่แล้วในโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ   ดังนี้   Apple Podcasts , Spotify , Google Podcasts , Breaker , Castbox , Overcast , Pocket Casts , RadioPublic 
09:08:00
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 17
วิธีฟังกดสามเหลี่ยมเพื่อเล่น กดเดินหน้าถอยหลังข้ามแทรกได้ทีละหนึ่งลำดับ  หรือกดแถบด้านล่าวตัวเล่น เพื่อเลือกตำแหน่ง เลื่อนไปฟังจุดทีต้องการได้ กรณีฟังค้างไว้
07:14:31
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 18
เสียงอ่าน พระไตรปิฎก เล่ม 18
09:36:43
May 9, 2020
พระไตรปิฎก เล่ม 19
เสียงอ่านพระไตรปิฎก เล่ม 19 ทั้งฉบับ  ธรรมะแท้ที่ควรอดทนศึกษา เล่มนี้เป็นการประมวลธรรมะที่สำคัญ และจำเป็นมากต่อการบรรลุธรรม  : วิธีฟังกดสามเหลี่ยมเพื่อเล่น กดเดินหน้าถอยหลังข้ามแทรกได้ทีละหนึ่งลำดับ  หรือกดแถบด้านล่าวตัวเล่น เพื่อเลือกตำแหน่ง เลื่อนไปฟังจุดทีต้องการได้ กรณีฟังค้างไว้  
10:46:02
May 9, 2020
เพลงคุณธรรม - โจโฉ
เพลงที่แต่งไว้นานแล้ว ใช้ประกอบเสียงอ่านหนังสือ  บางเพลงก็คุณภาพไม่ได้ดี (ก็แทบทั้งหมดนั่นแหละ) เพราะอัดด้วยคอมเก่า ๆ  ไมค์ถูก ๆ    ไม่ได้ไปอัดห้องอัด (ยกเว้นเพลงตามรอยบัว)   ก็ไม่ได้คิดว่าดีอะไร แต่ถ้าฟังแล้วนำไปคิด ก็อาจได้ประโยชน์สำหรับบางคนบ้างครับ 
47:16
May 9, 2020
เพลงอัลบั้มแรก เพลงพิเศษ -โจโฉ
เพลงอัลบั้มแรก วางจำหน่าย 2547 (นานจนไม่น่าเชื่อ)  ที่มาของการผลักดันตัวเองเพื่อให้ได้ทำงานเผยแผ่ศาสนาได้กว้างไกลขึ้น แต่มาค้นพบทีหลังว่า ไม่เหมาะกับตัวเอง ก่อนตัดขาดงานบันเทิงมาเผยแพร่ธรรมเต็มตัว กับการทำเสียงอ่านหนังสือธรรมะ เขียนบทความธรรมลงนิตยสาร บรรยายธรรมในแง่มุมวิทยาศาสตร์ เผยแพร่แจกฟรีสื่อธรรมะ ส่งฟรีทั่วโลก 
57:17
May 9, 2020
เพลงกรรม
ช่องหลักอีกทาง สำหรับผู้สนใจติดตามเสียงอ่านหนังสือเชิงคุณธรรม โดย.. อริยคุณ (โจโฉ) เว็บไซต์ www.jozho.net  หรือ  www.โจโฉ.net  เพื่อการฟังที่สะดวกขึ้น โดยจะเริ่มอัปโหลดไฟล์ย้อนหลัง ที่เป็นเสียงโจโฉ ทั้งหมด  เพื่อความสะดวกในการฟังผ่านโทรศัพท์ หรืออื่น ๆ  นอกไปจากช่องหลักจาก YouTube โจโฉ เสียงธรรม
05:19
May 8, 2020