رسانه زیست بوم خلاق

معرفی شرکت های خلاق

An episode of رسانه زیست بوم خلاق

By ircreative
بررسی چالش ها و مسائلل صنایع خلاق
بررسی فرصت ها و چالش های صنایع خلاق
بررسی نقش دولت در حمایت از صنایع خلاق در  جوامع
04:00
July 24, 2019
معرفی شرکت های خلاق
بخش اول - الوپارک
10:43
July 10, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!