ಜಾಣಸುದ್ದಿ Janasuddi

ಜಾಣಸುದ್ದಿ Janasuddi

By Kollegala
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ. ದಿನ ದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ

Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

ಜಾಣಸುದ್ದಿ123 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 18

ಜಾಣಸುದ್ದಿ Janasuddi

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
ಜಾಣಸುದ್ದಿ147 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 293 11.07.2020 * ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು * ತನ್ನನ್ನೂ ಪರರೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿದೊಡೆ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ
16:09
July 12, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ147 ಜಾಣನುಡಿ 39
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 292 10.07.2020 * ಜಾಣನುಡಿ 39* ಲೇಸರ್ ಧಾತು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್ ನೆರವು: ಪ್ರಗತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕೋಲಾರ
12:18
July 10, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ147 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ2
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 291 09.07.2020 * ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ* ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯೋ, ವೈರಸ್ಸೋ? ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಜೆ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
12:15
July 9, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ147 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 290 08.07.2020 * ಜಾಣಜಾಣೆಯರು* ಸಾವಿನ‌ ಸಮಯದ ಸಂಗಾತಿ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ
12:35
July 8, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ147 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 289 07.07.2020 * ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ* ಹಾವಿನ ಹಾರಾಟದ ಗುಟ್ಟು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು ನೆರವು: ಪ್ರಗತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕೋಲಾರ
10:23
July 7, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ147 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 288 06.07.2020 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ* ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
12:55
July 6, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ147 ಕಥಾಸಮಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 287 05.07.2020 *ಕಥಾಸಮಯ* ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 95 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ನೆರವು: ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನ ಸ್ಮಾರಕ ಅನುದಾನ
11:23
July 5, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ146 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 286 04.07.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು* ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಅಪಸ್ಮಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದವರೆಗೆ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ
13:59
July 4, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ146 ಜಾಣನುಡಿ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 284 03.07.2020 *ಜಾಣನುಡಿ* ಮೂಳೆ ಮುರುಕ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರ್
09:53
July 3, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ146 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 282 01.07.2020 *ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು* •ಎಡಬಲ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ • ಮೃದು ಸಂತಾನನಿಯಂತ್ರಣ ಗುಳಿಗೆ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:22
July 2, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ146 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 283 01.07.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು* ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
12:51
July 1, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ146 ಸಂಶೋಧನೆಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 281 30.06.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ* ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಂಜುನಾಥ. ಜೆ. ಆ
11:15
June 30, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ146 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 281 29.06.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು* ರಾಜಮನೆತನದ ರಕ್ತಚರಿತ್ರೆ ೨ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ
15:48
June 30, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 146 ಕಥಾಸಮಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 280 28.06.2020 *ಕಥಾಸಮಯ* ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
10:47
June 28, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ145 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 279 27.06.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು* ರಾಜವಂಶದ ರಕ್ತದ ಚರಿತ್ರೆ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ
11:20
June 27, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ145 ಜಾಣನುಡಿ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 278 26.06.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 37 * ಧಾತುಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಂಪಣ್ಣ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
12:16
June 26, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ145 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ2
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 277 25.06.2020 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ * ಕಪಟ ಪಿಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಬಿಕ
13:42
June 25, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ145 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 276 24.06.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು * ವಿವಾದಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ. ಬಿ
10:28
June 24, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ145 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 275 23.06.2020 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ * ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರದ ಗುಳಿಗೆಯೇ? ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
11:20
June 23, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ145 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 274 22.06.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು * ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಶತ್ರು -ಭಾಗ 2 93 ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ
12:37
June 22, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ145 ಕಥಾಸಮಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 273 21.06.2020 *ಕಥಾಸಮಯ * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 93 ಅನುವಾದ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
11:21
June 21, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ144 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 272 20 . 06.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು * ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ರಚನೆ: ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ
10:40
June 20, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ144 ಜಾಣನುಡಿ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 271 19.06.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 26 * ಸೂಪರ್ ಧಾತು ರಚನೆ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ.ಎನ್
13:17
June 19, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ144 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 270 18.06.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಸಿಂಬಳದ ಮನೆ ರಚನೆ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:50
June 18, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ144 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 269 17.06.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು * ಜೀವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದೇನೊ? ರಚನೆ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:42
June 17, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ144 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ2
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 268 16.06.2020 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ * ಹಾಡುಹಕ್ಕಿಯ ನೋಟ ರಚನೆ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಮಾದಲಾಂಬಿಕಾ
11:32
June 16, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 144 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 267 15.06.2020 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ * ಪಂಚಮಾವತಾರ ರಚನೆ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ. ಎ.ಎಸ್
12:19
June 16, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ144 ಕಥಾಸಮಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 266 14.06.2020 ಕಥಾಸಮಯ * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ. 91 ಅನುವಾದ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
10:56
June 14, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ143 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 265 13.06.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು * •ವಿಶಿಷ್ಠ ಧಾತು ರಚನೆ: ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ.
17:03
June 13, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ143 ಜಾಣನುಡಿ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 264 12.06.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 35 * •ವಿಶಿಷ್ಠ ಧಾತು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
11:17
June 12, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ143 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 263 11.06.2020 *ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು * • ಚಪ್ಪಟೆ ಮಸೂರ • ರಕ್ತವರ್ಣದ ಮೀರ್ ಸಾದಕ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:35
June 11, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ143 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 262 10.06.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು * ಇರುವೆ ಇರುವೆ ಹೇಗೆ ಎಂದವರು ರಚನೆ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ವಿ
09:36
June 10, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ143 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 261 09.06.2020 * ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಕನಸು ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ರಚನೆ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ
11:31
June 9, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ143 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 260 08.06.2020 * ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ * ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ರಚನೆ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
11:02
June 8, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ143 ಕಥಾಸಮಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 259 07.06.2020 * ಕಥಾಸಮಯ 39 * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 90 ಅನುವಾದ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
09:50
June 7, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ142 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 258 06.06.2020 * ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು * ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚನ್ನು ತಣಿಸಿದವರ ಕಥೆ ರಚನೆ: ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ದ್ಯುತಿ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ
16:58
June 6, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 142 ಜಾಣನುಡಿ 34
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 257 05.06.2020 * ಜಾಣನುಡಿ 34 * ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಧಾತು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:49
June 6, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ142 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 256 04.06.2020 * ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ * ಸೋಮಾರಿತನದ ಲಾಭವೇನು? ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
11:43
June 4, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ142 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 255 03.06.2020 * ಜಾಣಜಾಣೆಯರು * ರಸಸಂದೇಶಗಳು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ವಿ
13:13
June 3, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ142 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 254 02.06.2020 * ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು * • ಅಗ್ಗದ ಬ್ಯಾಟರಿ • ನ್ಯಾನೊ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ, ಬಿ.
09:21
June 2, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ142ಜಾಣರಮಾತು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 253 01.06.2020 * ಜಾಣರಮಾತು * ಮಿಡತೆಗಳು- ಸಂದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಶಕರು : ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದವರು: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
24:50
June 1, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ142 ಕಥಾಸಮಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 252 31.05.2020 * ಕಥಾಸಮಯ * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 90 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
10:15
May 31, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ141, ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 251 30.05.2020 * ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ * ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
13:54
May 30, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ141ಜಾಣನುಡಿ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 250 29.05.2020 * ಜಾಣನುಡಿ33 * ಅತಿ ಪುರಾತನ‌ ವಿಷ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
11:52
May 29, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ141 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 249 28.05.2020 * ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ * ಕುದುಪಲು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
10:36
May 28, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ141 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 248 27.05.2020 * ಜಾಣಜಾಣೆಯರು * ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟಾಕೆ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ
11:42
May 27, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ141 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು 2
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 247 26.05.2020 * ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು 2* •ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಉಪಕಾರ • ಕೋವಿಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ • ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ • ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
13:04
May 26, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ141 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು1
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 246 25.05.2020 * ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು * •ಪೇಸ್ಟಿನ ಫಿಸಿಕ್ಸು • ಛಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟವೇಕೆ? ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
09:22
May 25, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ141 ಕಥಾಸಮಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 244 23.05.2020 * ಕಥಾಸಮಯ37 * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 89 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
10:25
May 24, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ140 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 244 23.05.2020 * ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು * ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಷ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿ ಕಿರಣ್
16:18
May 23, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ140 ಜಾಣನುಡಿ32
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 243 22.05.2020 * ಜಾಣನುಡಿ32* ಹೂವಿನ ಹೆಸರಿನ ಧಾತು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ. ಬಿ
09:57
May 23, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 140 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 242 21.05.2020 * ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಅವಳಿಯ ಗುಟ್ಟು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
13:10
May 21, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ140 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 241 20.05.2020 * ಜಾಣಜಾಣೆಯರು * ಜೀವ ಎನ್ನುವುದು ರಸಾಯನ ಕ್ರಿಯೆ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ವಿ
11:16
May 20, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ140 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 240, 19.05.2020 * ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು * ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಶೋಧ • ಬಾವಲಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರ್
08:47
May 19, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ140 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 239 18.05.2020 * ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ * ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಪ್ರತಿಭಾ. ಎ. ಎಸ್.
12:18
May 18, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ140 ಕಥಾಸಮಯ 36
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 238 17.05.2020 * ಕಥಾಸಮಯ 36 * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 89 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
10:26
May 17, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ139 ಆಕಸ್ಮಿಕ ವೈದ್ಯ 2
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 236 16.05.2020 * ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ * ಮಿತ್ರನೋ ಶತ್ರುವೋ? ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ
18:07
May 16, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ139 ಜಾಣನುಡಿ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 236 15.05.2020 * ಜಾಣನುಡಿ 31 * ಕೈಯ ಬಿಸಿಗೆ ಕರಗುವ ಲೋಹ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
11:06
May 15, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ139 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 235 14.05.2020 * ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ * ಹಾಲಾಹಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಕೈಸಾಧನ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ. ಬಿ.
08:28
May 14, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 139 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು
ಜಾಣಸುದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 234 13.05.2020 * ಜಾಣಜಾಣೆಯರು * ಸೊಳ್ಳೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
11:36
May 13, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ139 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 233 13.05.2020 * ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ * ಪಾಲಾಕಿನಿಂದ ಪವಾಡ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
09:19
May 12, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ139 ಕಥಾಯಾನ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 232 11.05.2020 * ಕಥಾಸಮಯ * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 87 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
11:32
May 11, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ139 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 231 10.05.2020 * ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು * ರಕ್ತದೊಳಗಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಿಹಿಕಹಿ ಕತೆ! ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ದ್ಯುತಿ ಕಿರಣ್
09:35
May 10, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ138 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 230 09.05.2020 * ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು * ಕೂಸು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಕುಲಾವಿ! ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
09:48
May 10, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ138 ಜಾಣನುಡಿ 30
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 229 08.05.2020 * ಜಾಣನುಡಿ 30 * ಸತ್ವಯುತ ಸತು ರಚನರ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
10:19
May 8, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ138 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 228 07.05.2020 * ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ * ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರಚನರ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಪ್ರತಿಭ. ಎ. ಎಸ್
14:03
May 7, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ138 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 227 06.05.2020 * ಜಾಣಜಾಣೆಯರು35 * ಸುಪ್ತಮನಸ್ಸಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದವ ರಚನರ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್.
11:38
May 6, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 137 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 226 05.05.2020 * ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ರಚನರ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ
09:46
May 5, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ138 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 225 04.05.2020 * ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ * ಕರುಳು ಬೇನೆಯೂ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವೂ ರಚನರ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
10:17
May 4, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 138 ಕಥಾಸಮಯ 34
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 224 03.05.2020 * ಕಥಾಸಮಯ * ಬಿಉಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 86 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
10:17
May 3, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ137 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 223 02.05.2020 * ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು * ಕೋಳಿಗಳಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ
16:43
May 2, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 137 ಜಾಣನುಡಿ 34
ಜಾಣಸುದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 222 01.05.2020 * ಜಾಣನುಡಿ * ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಧಾತು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಪ್ರತಿಭಾ. ಎ. ಎಸ್
11:22
May 1, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ137 ಜಾಣರಮಾತು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 221 30.04.2020 * ಜಾಣರಮಾತು * ಜ್ವಿಟ್ಟರಯಾನು, ಗ್ರಾಫೀನು ಪೊರೆ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಶನ : ಡಾ. ಅರುಣ್ ಇಸ್ಲೂರು ಸಂದರ್ಶಕರು: ನವ್ಯ. ಎನ್
14:54
April 30, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ137 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 34
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 220 29.04.2020 * ಜಾಣಜಾಣೆಯರು * ವಿಶ್ವಕಿರಣ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ವಿ.
11:27
April 29, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ137 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 219 28.04.2020 * ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ * ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು ಎಲ್ಲಿದೆ? ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ
09:44
April 28, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ137 ನಾಟಕ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 218 27.04.2020 * ನಾಟಕ * ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ ಎನ್ ಮತ್ತು ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
09:53
April 27, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ137 ಕಥಾಸಮಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 217 26.04.2020 * ಕಥಾಸಮಯ * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 85 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
08:45
April 26, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ136, ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ25042020
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 215 2 5.04.2020 * ವೈದ್ಯಕೀಯದ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು * ಬೆಂಕಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಧಾನ್ಯದ ಕಥೆ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ದ್ಯುತಿ ಕಿರಣ್
11:37
April 25, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ136 ಜಾಣನುಡಿ28
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 215 2 4.04.2020 * ಜಾಣನುಡಿ * ಅಗ್ಗದ ಕಾಸು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
10:12
April 25, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ136 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 214 23.04.2020 * ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು * •ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದೇ? • ಕೊರೊನಾ ವಾರಿಯರ್ಸಿಗೊಂದು ಗುರಾಣಿ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಬಿ
10:23
April 23, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ136 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು33
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 213 22.04.2020 * ಜಾಣಜಾಣೆಯರು * ಪ್ರಭಾವಗಳು ರೂಪಿಸಿದ ಬದುಕು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
12:32
April 22, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 136 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ಜಾಣಸುದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 212 22.04.2020 * ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಕೀಟಬುದ್ಧಿಯ ರೋಬಾಟು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
10:14
April 21, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ136 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 211 20.04.2020 * ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ * ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು? ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಪ್ರತಿಭಾ. ಎ.ಎಸ್
13:15
April 20, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ136 ಕಥಾಸಮಯ32
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 210 19.04.2020 * ಕಥಾಸಮಯ 32 * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 84 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
10:03
April 19, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ135 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 208 18.04.2020 * ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ* ಪೆರುವಿನಿಂದ ಬಂದ ಪರಕೀಯ. ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ದ್ಯುತಿ
14:12
April 18, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ135 ಜಾಣನುಡಿ 27
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 207 17.04.2020 * ಜಾಣನುಡಿ27 * ನೀಲಧಾತು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
10:41
April 17, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ135 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 206 16.04.2020 *ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು * •ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶೌಚಾಲಯ • ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಕ್ ಮೀನು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
10:55
April 16, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ135 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು32
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 205 15.04.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 32 * ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಸರದಾರ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ
09:42
April 15, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ135 ,ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 204 14.04.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಲೆ ಬಂತೆಲ್ಲಿಂದ? ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
11:12
April 14, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ135 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 204 13.04.2020 *ಕಥಾಸಮಯ31 * ಪೆಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಳೆಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಪ್ರತಿಭಾ, ಎ.ಎಸ್.
12:15
April 13, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ135 ಕಥಾಸಮಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 203 12.04.2020 *ಕಥಾಸಮಯ31 * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 83 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
10:42
April 12, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ134 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 201 11.04.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ * ಹೀರೋ ಆದ ಸಹನಟ! ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ
13:21
April 11, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ134 ಜಾಣನುಡಿ26
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 200 10.04.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 26 * ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಧಾತು ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ
10:27
April 10, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ134 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 31
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 199 08.04.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು31 * ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದವರು ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್.
11:57
April 8, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ134 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 198 07.04.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಗಣಿತ ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಪ್ರತಿಭಾ, ಜೆ. ಎಸ್
10:56
April 7, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ134 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 197 06.04.2020 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ * ಕೊರೊನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
11:50
April 7, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ134 ಕಥಾಸಮಯ 30
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 196 05.04.2020 *ಕಥಾಸಮಯ30 * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 82 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
07:55
April 5, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 133 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 195 04.04.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ * ಕಬ್ಬಿಣ ಅರಸಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ದ್ಯುತಿ
12:23
April 4, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ133 ಜಾಣನುಡಿ 25
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 194 03.04.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 25 * ಆಕರ್ಷಕ ಧಾತು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ ಎನ್
11:31
April 3, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ133 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 193 02.04.2020 *ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು * •ಮೀನಿನ ಚಿಪ್ •ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆ •ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
12:24
April 2, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ133 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 30
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 192 01.04.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 30 * ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ವೈದ್ಯ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ
08:45
April 1, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ133 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 191 31.03.2020 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ * ಹಾವಿಗೇಕೆ ವಿಷ? ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
12:11
March 31, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ133 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 190 30.03.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
10:05
March 31, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ133 ಕಥಾಸಮಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 189 29.03.2020 *ಕಥಾಸಮಯ * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 81 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
12:03
March 29, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ132, ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 188 28.03.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು* ಎತ್ತಣಮಾಮರ, ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ
12:55
March 28, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ132 ಜಾಣನುಡಿ 24
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 187 27.03.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 24 ಬದುಕಿಗೆ ಬಣ್ಣಕೊಡುವ ವಿಷ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮಂಜುನಾಥ
11:59
March 27, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ132 ಸಂದರ್ಶನ4
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 186 26.03.2020 *ಜಾಣರಮಾತು 4 * ತಪ್ಪುಗಳೂ ಒಳ್ಳೆಯವೇ : ಲಾಸ್ಯ ಸಂಹಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಶಕರು : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
14:43
March 26, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ132 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು29
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 185 25.03.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 29 * ಡೈನೊಸಾರುಗಳಿಗೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ನೀಡಿದವರು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ
10:51
March 25, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ132 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 184 24.03.2020 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ * ಅಹಾರ ಔಷಧಗಳ ಅಡ್ಡಾಟ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
11:11
March 24, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ132 ಜಾಣನುಡಿ 23
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 183 23.03.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 23 * ಸೆಕ್ಸಿ ಧಾತು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ ಎನ್
11:01
March 23, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ132 ಕಥಾಸಮಯ28
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 182 22.03.2020 *ಕಥಾಸಮಯ28 * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ80 ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
09:25
March 23, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ131 _ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 181 21.03.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು * ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಗುರುಶಿಷ್ಯರು ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ
17:15
March 21, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ131 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 180 20.03.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಪರಿ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ
09:37
March 20, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 131 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು
ಜಾಣಸುದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 179 19.03.2020 *ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು * •ಅಮ್ಮನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಚೇಳಿನ ಕಡಿತ • ಮಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ರೇವಂತ್ ಶರ್ಮ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
08:24
March 19, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ131 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 28
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 178 18.03.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು * ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಟೆತೋಸ್ಕೋಪು ಹಿಡಿದವರು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ
10:26
March 18, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ131 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 40
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 177 17.03.2020 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ * ಭಾರೀ ಮಳೆ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
11:38
March 17, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ131 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 176 16.03.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಅಣಕು ಅಧ್ಯಯನ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
11:11
March 16, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ131 ಕಥಾಸಮಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 175 15.03.2020 *ಕಥಾಸಮಯ 27 * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 79 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
09:48
March 15, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ130 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 174 14.03.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು * ಹೊರಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಂಡು ಒಳಗೆ ಔಷಧ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ
13:50
March 14, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ130 ಜಾಣನುಡಿ22
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 173 13.03.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 22* ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ದೈತ್ಯ ಧಾತು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
09:32
March 13, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ130 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು27
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 172 12.03.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 27* ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಕಣಗಳ ರೂಪ ಕಾಣಿಸಿದವರು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ
10:17
March 12, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ130 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 171 11.03.2020 *ತುಂತುರು ಸುದ್ದಿಗಳು* •ಕರೋನಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹರಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?•ಹಸಿರು ಕಾಡುಗಳು ಸುಸ್ತಾದುವೇ? •ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಜಿರಲೆ ಹಿಕ್ಕೆ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
12:57
March 11, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ130 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 170 10.03.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ* ಹಳೆಯ ವೈರಸ್ ಹೊಸ ಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನುವಾದ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
11:53
March 11, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ130 ಜಾಣನುಡಿ 21
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 169 09.03.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 21 ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬಿಳೀಲೋಹ ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಗೀತ ಎಸ್ ಕಿಣಿ
10:17
March 9, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ129 ಕಥಾಸಮಯ78
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 168 08.03.2020 *ಕಥಾಸಮಯ 26 ಬೀಗಲ್ ಯಾನ 78 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
10:07
March 8, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ129 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 167 07.03.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ* ಬೂಸು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ
14:59
March 7, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ129 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 166 06.03.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ* ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾರಿಗೂ ಸ್ವರ್ಗ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ
10:10
March 6, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ129 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 40
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 165 05.03.2020 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 40 ನೊಣ ತಿದ್ದಿದ ವಾಸನೆ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ
09:29
March 5, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 129 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 26
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 164 04.03.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 26 ನೋಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
11:30
March 4, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ129 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 163 03.03.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ* ಗಂಡುಕೊಬ್ಬು ಹೆಣ್ಣುಕೊಬ್ಬು ಹೊಸ ಅಮೈಲೊ ಆಮ್ಲ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
08:31
March 4, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ129 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 39
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 162 02.03.2020 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 39* ಹೊಲಸು ವಾಸನೆಯ ಗುಟ್ಟು: ಹೊಸ ಅಮೈಲೊ ಆಮ್ಲ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
10:53
March 2, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ129 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 161 01.03.2020 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 38 * ತನ್ನ ಕಾಲ‌ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಮಾನವ* ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ
10:31
March 1, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ,128 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 160 29.02.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ * ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ
12:12
February 29, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ128 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 37
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 159 28.02.2020 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 37 * ನಗರವಾಸಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಬೇರೆ ತಳಿಯೇ? ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಗೀತಾ ಎಸ್ ಕಿಣಿ
11:29
February 28, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ128 ಕಥಾಸಮಯ25
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 158 26.02.2020 *ಕಥಾಸಮಯ25 * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 77 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
11:57
February 27, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ128*ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ26022020
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 157 25.02.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ26022020 * ಗಣಿತದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ ಎನ್
13:01
February 26, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ128 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ25022020
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 156 25.02.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ25022020 * ಬೆಕ್ಕೆಗೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಗೀತಾ ಎಸ್ ಕಿಣಿ
11:36
February 25, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ128 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 36
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 155 24.02.2020 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 35 * ಬಕಾಸುರನೆಷ್ಟು ಬಿಸಾಡಿದ? ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
09:18
February 24, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ128 ಕಥಾಸಮಯ 24
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 154 24.02.2020 *ಕಥಾಸಮಯ 24 * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 76 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
10:48
February 23, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ127 ಆಕಸ್ಮಿಕ ವೈದ್ಯ 4
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 153 22.02.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು 4 * ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ಜಾದೂ ಕಷಾಯ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅನು
13:17
February 22, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ127 ಜಾಣನುಡಿ20
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 152 21.02.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 20 * ತಾಂಬೂಲ ಹವಳದ ಧಾತು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ರೇವತಿ ಶರ್ಮ
12:16
February 21, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ127 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 35
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 151 20.02.2020 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 35 * ಗಾಳಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತು-ಪ್ರೊಟೀನು ಕರಾಮತ್ತು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
10:31
February 20, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ127 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು22
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 150 19.02.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 22 * ತ್ರಿಶಂಕು ಜ್ಞಾನವೋ? ಸೇತುಬಂಧವೋ? ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ. ಬಿ
10:28
February 19, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ127 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ 18022020
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 149 18.02.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯ ವೈರಸ್ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
09:21
February 18, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ127 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 148 17.02.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಸತ್ತವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆರಳು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
10:08
February 17, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ127 ಕಥಾಸಮಯ23
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 147 16.02.2020 *ಕಥಾಸಮಯ 22 * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 75 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
10:44
February 16, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ126 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು 3
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 146 15.02.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು 3 * ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಂದ ಫಲ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅನು
13:14
February 15, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ126 ಜಾಣನುಡಿ19
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 145 14.02.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 19 * ಇಬ್ಬದಿ ಅಲುಗಿನ ಧಾತು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
10:44
February 14, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ126 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ 13022020
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 144 13.02.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಪ್ರೇಮಲೋಕ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
15:15
February 13, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ126 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 21
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 143 12.02.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 21* ಬೆಳೆಗೂ, ಸೀಮೆಗೂ ಕಾವಲಾದ ಸಾಧನ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ
09:48
February 12, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ126 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 34
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 142 11.02.2020 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 34* ಕೈದೀಪವಾದ ಬೆಳಕು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು
08:18
February 11, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ126 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 33
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 141 10.02.2020 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 34* ಹುಲ್ಲು ಕರಗಿಸಿದ ಸದ್ದು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಮಾದಲಾಂಬಿಕಾ
09:39
February 10, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ126 ಕಥಾಸಮಯ22
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 140 09.02.2020 *ಕಥಾಸಮಯ 22* ದಾರಿದೀಪವಾದ ಕೊಳೆತ ಆಲುಗಡ್ಡೆ ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
12:28
February 9, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ125 ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ2
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 139 08.02.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ 2* ದಾರಿದೀಪವಾದ ಕೊಳೆತ ಆಲುಗಡ್ಡೆ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ
13:04
February 8, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ125 *ಜಾಣನುಡಿ 18
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 138 07.02.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 18* •ಸೋಮಾರಿ ಧಾತು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
09:57
February 7, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ125 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು 14
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 137 06.02.2020 *ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು 14* •ಕಮಲದ ಎಲೆಯ ಫಿಸಿಕ್ಸು • ವಿಷ ಕಳೆಯುವ ಬಟ್ಟೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
11:11
February 6, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ125 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು20
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 136 05.02.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 20* ಮೇರಿ ಲೀಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ರಚನೆ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
09:48
February 5, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ125 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 32
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 135 04.02.2020 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 32* ನಗರ ಕುಲುಮೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಂಬಿಕ ಅನುವಾದ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:41
February 4, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ125 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 31
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 134 03.02.2020 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 31* ಮೀನುಗಳ್ಳರ ಪೋಲೀಸು ಈ ಕಡಲಹಕ್ಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶರತ್ ಬಿಜೂರು ಅನುವಾದ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
08:08
February 3, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ125 ಕಥಾಸಮಯ21
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 133 02.02.2020 *ಕಥಾಸಮಯ 21* ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 73 ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಅನುವಾದ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:15
February 2, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ124 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 30
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 132 01.02.2020 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 30* ಕೊರೊನಾವೈರಸ್. ಆತಂಕವೋ? ಅಸ್ತ್ರವೋ? ರಚನೆ:ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:57
February 1, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ124 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 19
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 131 30.01.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 19* ಉತ್ತರವಿತ್ತು! ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ! ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
13:34
January 31, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ124 ಜಾಣನುಡಿ 17
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 130 30.01.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 17* ಹಸಿರು ವಿಷ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
09:49
January 30, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ124 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು13
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 129 29.01.2020 *ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು 13 * •ಯಾರು ಹಿತವರು ಈ ಹೂಗಳೊಳಗೆ •ಮಾನವರಿಂದಾಗಿ ವಿಕಾಸವೇ? ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:05
January 29, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ124 ಆಕಸ್ಮಿಕ ವೈದ್ಯ 1
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 128 28.01.2020 *ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ 1 * ಜೀವರಕ್ಷಕವಾದ ರಜೆ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕುಮಾರಿ ದ್ಯುತಿ
09:53
January 28, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ124 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ29
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 127 27.01.2020 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 29 * ಸತ್ತವನ‌ ಸ್ವರ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶಂಭುಲಿಂಗ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ
10:40
January 27, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ124 ಕಥಾಸಮಯ 20
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 126 26.01.2020 *ಕಥಾಸಮಯ 20 * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 72 ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
13:45
January 26, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ124 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು 12
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 125 25.01.2020 *ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು12 * ಸತ್ತವನ ಸ್ವರ • ನಾಯಿ, ತೋಳ ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಡಾ. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲ
10:52
January 25, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ123 ಜಾಣನುಡಿ16
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 124 24.01.2020 *ಜಾಣನುಡಿ16 * ಸುಗಂಧವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತು ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ
09:50
January 24, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 123 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 123 23.01.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಹೆಗ್ಗಣದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
13:27
January 23, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ123 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 18
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 122 22.01.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು18 * ವಿಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜನಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
11:01
January 22, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ123 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 121 21.01.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಸೊಳ್ಳೆಯೋಡಿಸಲು ಸುಗಂಧಿತ ಬಟ್ಟೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
09:44
January 21, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ123, ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 33
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 120 20.01.2020 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 33* ಬೀಡಿ ಸೇದುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೇ? ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
10:25
January 20, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ123 ಕಥಾಸಮಯ 18
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 119 19.01.2020 *ಕಥಾಸಮಯ 18* ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 72 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
11:16
January 19, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ122 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು 11
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 118 18.01.2020 *ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು 11* ತಣ್ಣಗಾದನೇ ಮನುಷ್ಯ: ಜೀವಂತ ಗಾರೆ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ
09:49
January 18, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ122 ಜಾಣನುಡಿ 15
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 117 17.01.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 15 * ಅಲ್ಪವಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯ ಧಾತು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
09:41
January 17, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ122 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 116 16.01.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಚೀನಾಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಮಾರಿ ರಚನೆ : ಕಿರಣ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
10:35
January 16, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ122 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು17
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 115 15.01.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 17* ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಲೇಪ ಕೊಟ್ಟವ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
09:50
January 15, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ122 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 32
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 114 14.01.2020 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 32* ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉಳಿಸುವ ಬೂಸು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
09:05
January 14, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ122 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ವ್ಯಯ ವ್ಯಯದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 113 13.01.2020 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 31* ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಬೇಟೆ ನಾಯಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:07
January 13, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ121 ಕಥಾಸಮಯ 18
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 112 12.01.2020 *ಕಥಾಸಮಯ 18* ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ‌70 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
12:04
January 12, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ121 ಸುದ್ದಿ ಸಂಸದೋಧನೆ 30
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 111 11.01.2020 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 30 * ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಶತಮಾನದ ಶೋಧ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
09:32
January 11, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ121 ಜಾಣನುಡಿ14
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 110 10.01.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 14 * ಗುಣವಾಚಕವಾದ ಧಾತು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
11:48
January 10, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ121 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ, ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 109 09.01.2020 *ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ * ಬೂದಿಯೊಳಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:30
January 9, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ121 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 29
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಸ್ಮಯ, ವಿಚಾರಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 108 08.01.2020 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 29 * ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:00
January 8, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ121 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 16
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 107 07.01.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 16 * ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೇ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಆಸ್ತಿಕ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್
11:48
January 7, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ120 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 28
ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 106 06.01.2020 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 28 * ಗೆಣಸು ಬೇಯಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
09:59
January 6, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ121 ಕಥಾಸಮಯ 17
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 105 05.01.2020 *ಕಥಾಸಮಯ 17 * ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 69 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
10:44
January 5, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ120 ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು10
ಜಾಣಸುದ್ದಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 104 04.01.2020 *ತುಂತುರುಸುದ್ದಿಗಳು 10 * ಕ್ರಿಸ್ಪರ್ ಶಿಶು ಜನಕನಿಗೆ ಜೈಲು- ಹಳೆಯ ಲಸಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಹಾದಿ - ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಉಪಾಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
11:07
January 4, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 120 ಜಾಣರಮಾತು9
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 103 03.01.2020 *ಜಾಣರಮಾತು 5* ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಕೃಷಿ: ಡಾ. ವಿವೇಕ್ ಬಾಬು ಸಂದರ್ಶಕರು : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
14:59
January 3, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 120 ಜಾಣನುಡಿ 13
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ. ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 102 02.01.2020 *ಜಾಣನುಡಿ 13* ಅತಿ ಹಗುರ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕ ರಚನೆ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಂಬಿಕಾ
10:49
January 2, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ120 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು15
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 101 01.01.2020 *ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 15* ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
09:36
January 1, 2020
ಜಾಣಸುದ್ದಿ120 ಹಿನ್ನೋಟ 2019
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 100 31.12.2019 *2019 ಹಿನ್ನೋಟ* ರಚನೆ : ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
11:21
December 31, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 120 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 27
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 99 30.12.2019 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 27* ಗಿಡಗಳ ಭಾಷೆಯೂ ಸಂಕಟ ಸಂಭಾಷಣೆಯೂ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:29
December 30, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ119 ಕಥಾಸಮಯ26
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 98 29.12.2019 *ಕಥಾಸಮಯ 16* ಬೀಗಲ್ಸಾಹಸಯಾನ 67 ಅನುವಾದ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
13:24
December 29, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ119 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 26
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ, ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 97 28.12.2019 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 26* ಉಪವಾಸ, ಒಪ್ಪೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದೇ?! ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
13:10
December 28, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ119 ಜಾಣನುಡಿ 12
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 96 27.12.2019 *ಜಾಣನುಡಿ 12* ಬಲ್ಬಿಗೂ ಬೇಕು, ಬಾಂಬಿಗೂ ಬೇಕು, ಭೇದಿಗೂ ಬೇಕು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:14
December 27, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ119 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 25
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 95 26.12.2019 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ25* ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಿಂದ ಇಂಧನ ಲಾಭ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
09:39
December 26, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ119 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ6
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪುಟ 3, ಸಂಚಿಕೆ 94, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 24, 2019 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ 6 ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನೋಡಲೇ ಬೇಕಾದ ದೃಶ್ಯ. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ! ರಚನೆ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ; ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ. ಎನ್.
10:41
December 24, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ119 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 24
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 93 23.12.2019 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 24* ಸಗಣಿ ಸಮಾಚಾರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
09:05
December 23, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ118 ಕಥಾಸಮಯ16
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ. ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 92 22.12.2019 *ಕಥಾಸಮಯ 16* ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ 67 ಅನುವಾದ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
10:47
December 22, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ118 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 23
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯ ಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ. ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನವರ್ಗ ವ್ಯಯ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 91 21.12.2019 *ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 23* ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುವ ಜೆಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
08:46
December 21, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 118 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 22
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ನಿಪತ್ರಿಕೆ. ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಟ 90 20.12.2019 *ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ22*ಪ್ರೀತಿಗೆಂಥ ಭಾಷೆ?! ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
08:18
December 20, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ118 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ5
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ. ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ. ಸಂಪುಟ 3, ಸಂಚಿಕೆ89, ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2019. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹಣವೆ ಚಂದ. ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:40
December 19, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ118 ಜಾಣರ ಮಾತು೩
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3, ಸಂಚಿಕೆ 88 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 18, 2019 ಸಂದರ್ಶನ: ಡಾ. ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಂದರ್ಶಕರು: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಗ್ರಹಣದ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ!
16:40
December 18, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 118 ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ 4
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3  ಸಂಚಿಕೆ 87  ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 17, 2019 ಬನ್ನಿ ಗ್ರಹಣ ನೋಡಲು ಹೋಗೋಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎನ್ನವುದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್!‌ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:50
December 17, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ118 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ22
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3 ಸಂಚಿಕೆ 86 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 16, 2019 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಕಶೇರುಕಗಳಿಗೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಣ್ಣವೇಕೆ? ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತವೇಕೆ ಕೆಂಪಲ್ಲ? ರಚನೆ: ಕಿರಣ್‌ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ
13:36
December 16, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 118 ಕಥಾಸಮಯ 14
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3 ಸಂಚಿಕೆ 85 ಕಥಾಸಮಯ 14. ಬೀಗಲ್‌ ಯಾನ ಸಂಚಿಕೆ 66 ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇ? ಅನುವಾದ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
11:52
December 15, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 117 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 21
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪುಟ 3  ಸಂಚಿಕೆ 84, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 14, 2019 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಚರ್ಮದ ಮರ್ಮ ಹರಿದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಲಿಯುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆಲ್ಲಿಂದ? ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
08:48
December 14, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ117 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 21
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪುಟ 3 ಸಂಚಿಕೆ 82 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 13, 2019 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳದ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಸಂಶೋಧನೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನಲ್ಲಿ ೯೦ ಶತಾಂಶ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ರಚನೆ: ಕಿರಣ್‌ ಸೂರ್ಯ  ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಶ್ವಿನಿ
11:03
December 13, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ117 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ20
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3 ಸಂಚಿಕೆ 81 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 12, 2019 ಆಡಾಡುತ್ತಾ ಶೋಧ.  ಏಳು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ನೇಚರ್‌ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದಳೇ? ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:07
December 12, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ117 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು13
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ  3 ಸಂಚಿಕೆ 79 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 11, 2019 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು: ರೇಡಿಯೊ ತರಂಗಗಳ ಕಥೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಶೋಧಗಳ ಲಾಭ ಕೆಲವರಿಗಷ್ಟೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ರೇಡಿಯೊ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೊನಿಯಷ್ಟೆ ಹೀರೋವಲ್ಲ. ರಚನೆ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
10:47
December 11, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ117 ಜಾಣರಮಾತು3
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3 ಸಂಚಿಕೆ 78 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 10, 2019 ಜಾಣರ ಮಾತು - ಸಂದರ್ಶನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ಡಾ. ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಂತುಹುಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಸಂದರ್ಶನ: ಡಾ. ರವಿಚಂದ್ರ ಸಂದರ್ಶಕರು: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
13:19
December 10, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 117 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ 19
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ  ಸಂಪುಟ  3, ಸಂಚಿಕೆ 78 ಡಿಸೆಂಬರ್‌  9, 2019 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನುಂಗುಬಾಕ ತಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ೧೧೪೫ ಎನ್ನುವ ತಾರೆಯೊಂದು ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅದರ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾರ್ವಿಕ್‌ ವಿವಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ.  ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
08:59
December 9, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 116 ಕಥಾಸಮಯ 13
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3 ಸಂಚಿಕೆ 77 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 8, 2019 ಕಥಾಸಮಯ ೧೩ ಬೀಗಲ್‌ ಸಾಹಸಯಾನ 65 ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಡಾರ್ವಿನ್‌ ಬೀಗಲ್‌ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಯಣದ ದಿನಚರಿ ಆಧಾರಿತ ಪುಸ್ತಕದ ಅನುವಾದ. ಅರವತ್ತೈದನೆಯ ಕಂತು. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಹಾಗೂ ಸ್ಪೇನೀಯರ ನಡುವಣ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನುವಾದ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ 
09:58
December 8, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ116 ಸುದ್ದಿಸಂಶೋಧನೆ19
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3 ಸಂಚಿಕೆ 76  ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 7, 2019 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾವಿನ ಕಡಿತದ ಲಸಿಕೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೇ? ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಾವು ಇಂದು ಹಾವಿನ ಕಡಿತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಲಸಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
10:30
December 7, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 116 ಜಾಣನುಡಿ 13
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನ ದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3 ಸಂಚಿಕೆ 75 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 6, 2019 ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾತು ಕಿಂಗ್‌ ಲಿಯರನ ಮಹಾನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೇ ಸೋಡಿಯಂ. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ದೇಹವಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲ. ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
12:36
December 6, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 116 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು 12
ವಿಜ್ಙಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3 ಸಂಚಿಕೆ 74 ಜಾಣಜಾಣೆಯರು ವರ್ನರ್‌ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ರಚನೆ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ನವ್ಯ ಎನ್.
10:27
December 5, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 116 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ 18
ವಿಜ್ಙಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ 3 ಸಂಚಿಕೆ 73 ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಡಯಾಕ್ಸೈಡು ನುಂಗಿ ಬದುಕುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರಚನೆ: ಕಿರಣ್‌ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ
09:05
December 4, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 116 ಸೊಗಸು ಸಂಶೋಧನೆ
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿನದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ ೩ ಸಂಚಿಕೆ ೭೨ 3 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2019 ನೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆಂದು ಹೇಳೋಣ? ರಚನೆ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
12:11
December 3, 2019
ಸುದ್ದಿ ಸಂಶೋಧನೆ
ಪುರಾತನ ಸಮಾಜದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಗುಂಪುಗಳು ಹೇಗಿದ್ದುವು? ಇದನ್ನು ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದೇ? ಫ್ರೆಂಚ್‌ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೌತುಕಮಯ ಶೋಧದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. 
09:42
December 3, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ ಕಥಾಸಮಯ1 Janasuddi KathaSamaya1
Volume 3 Page 1 ಸಂಪುಟ ೩ ಪುಟ ೧ ಭಾನುವಾರ 08-09-2019 ಬೀಗಲ್‌ ಸಾಹಸಯಾನ ಸಂಚಿಕೆ 53 Beagle Adventures Issue 53 ಅನುವಾದ Translation: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ, Kollegala Sharma ಪ್ರಸ್ತುತಿ Narration: ನವ್ಯ, ಎನ್.‌ Navya N
07:55
September 9, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 104 Janasuddi 104
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ 01.09.2019 1.03  ಕರುಳು ಹಿಂಡುವ ಕರಿದ ತಿನಿಸುಗಳು 8.00 ಸೊಳ್ಳೆ ತಡೆಯುವ ಗುರಾಣಿ 12.35 ಲೇಖನಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ವರದಿಗಾರ 19.02 ಬೀಗಲ್‌ ಸಾಹಸಯಾನ 52 1.03  Fried oil and colon disorders 8.00 Shielding from mosquitoes 12.35 Reporter sans writing 19.00 HMS Beagle Translation Episode 52
25:18
August 31, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 103 Janasuddi 103
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ 1.03  ನಡೆ ಓಟ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಂಬು ನೀಡುವ ದಿರಿಸು 7.27 ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರ 12.45 ಕಾಲಾ ಅಜಾರ್‌ ಗುಳಿಗೆ  18.30 ಬೀಗಲ್‌ ಸಾಹಸಯಾನ 51 1.03  Exskeleton to aid walker and runner 7.27 Opsins in eyes and ears 12.45 Oral tablet for Kala Azar 18.30 HMS Beagle Translation Episode 51
25:04
August 25, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ102 Janasuddi102
   ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ 1.00  ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಹೊಸ ಅವತಾರ  6.30 ಗಿಡಗಳ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ   16.50 ಬೀಗಲ್‌ ಸಾಹಸಯಾನ 50 1.00 Cyclocarbon  6.30 Listening to plant conversations  16.50  HMS Beagle Translation Episode 50
26:58
August 18, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 101 Janasuddi 101
   ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ 1.04  ಜಗ್ಗದ, ಬಗ್ಗದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುವ ಉರುಳು  7.57 ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಾದ ಕಂಬಳಿಹುಳು  12.39 ಅತಿ ಪುರಾತನ ಜೀವ ಮೊಳೆಯಿತೇ?  20.15 ಬೀಗಲ್‌ ಸಾಹಸಯಾನ 49 1.04 Self sterilizing polymer  7.57 Skin Optic Sensors in Larva  12.39 Archea grown in lab  20.15 HMS Beagle Translation Episode 49
29:50
August 11, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 100 Janasuddi 100
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ 1.02  ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಎಲೆ ಮೊಳೆತದ್ದು ಹೇಗೆ? 6.42 ಮೊದಲ ಸೋಂಕು ಮಾಸಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? 13.02 ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮನೆಮದ್ದು 16.58 ಬೀಗಲ್‌ ಸಾಹಸಯಾನ 48 1.02 Leaf evolution  6.42 Sterile Plancenta 13.02 Household medicine 16.58 HMS Beagle Translation Episode 48
25:18
August 4, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 99 Janasuddi 99
   ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ 1.06  ರೂಬಿಕ್‌ ಕ್ಯೂಬ್‌ ಆಡುವ ತಂತ್ರ   9.15 ಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸುವ ಜೀವಿಯ ಕಥೆ   17.40 ಗುಣವಾದ ರೋಗಿಗಳೂ ಕಾಲಾಅಜಾರ್‌ ಹರಡಬಹುದು  23.36 ಬೀಗಲ್‌ ಸಾಹಸಯಾನ 47 1.06 DeepCube A solves cube  9.15 Rock eating mussel  17.40  Cured patients can still host infection  23.36 HMS Beagle Translation Episode 47
33:03
July 28, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 98 Janasuddi98
   ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ 1.07  ಹಸಿವೆ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ  8.42 ಬೆರಳು ತೋರುವುದರ ಮರ್ಮ  16.15 ಉಲ್ಕಾಪಾತವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ  21.50 ಬೀಗಲ್‌ ಸಾಹಸಯಾನ 46 1.07 Hunger, nutrition and microbiome  8.42 Pointing finger   16.15  Bacteria that survived meteorites  21.50 HMS Beagle Translation Episode 46
30:41
July 20, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 97 Janasuddi 97
   ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ 1.04  ನರಕಸಿಯ ಫಲ 6.49 ಜೇಡರ ಬಲೆಮತ್ತು ಬೇಟೆ 12.49 ಅವರವರಿಗೊಂದೊಂದು ಖೆಡ್ಡಾ 20.50 ಬೀಗಲ್‌ ಸಾಹಸಯಾನ 45 1.04 Effective Nerve transfer 6.43 Spider Powers with its web  12.39  Venus fly trap, one for each?  20.50 HMS Beagle Translation Episode 45
29:45
July 14, 2019
ಜಾಣಸುದ್ದಿ 96 Janasuddi 96
  ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿಪತ್ರಿಕೆ 1.02  ಆಕ್ಟೋಪೈ-ಮಲೇರಿಯಾ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಆಟಿಕೆ 6.43 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರಕ್ತ 14.38 ವನಗೀತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ 22.47 ಬೀಗಲ್‌ ಸಾಹಸಯಾನ 44 1.02 Octopi-Detecting diseases 6.43 Transforming type A to type O blood  14.38 Music of the Wild  22.47 HMS Beagle Translation Episode 44
28:32
July 6, 2019