Life Church Prague

Life Church Prague

By Life Church Prague
Messages from Life Church - Video and Audio. Go to the various links. Facebook, and Youtube for videos, Facebook, but for Audio only, go to Apple Podcasts, Breaker, Google podcasts, Radio Public and Spotify.
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Holy Spirit series - The Spirit of Worship / Serie Duch svatý - Duch Uctívání
John 4:21-24; Acts 17:22-23; John 17:3; John 17:17; Philippians 3:8 / Jan 4:21-24; Skutky 17:22-23; Jan 17:3; Jan 17:17; Filipským 3:8
50:56
August 2, 2020
Holy Spirit series - The Spirit of Hope / Serie Duch svatý - Duch Naděje
Romans 15:13; Romans 14:17; Romans 4:17-24; Galatians 3:26-29; Genesis 17:7; Psalm 91 / Římanům 15:13; Římanům 14:17; Římanům 4:17-24; Galatským 3:26-29; Genesis 17:7; Žalm 91
1:01:25
July 26, 2020
Holy Spirit series - The Spirit of Truth II. / Serie Duch svatý - Duch pravdy II.
John 16:13-15; 2 Corinthians 4:4; Ephesians 5:15-18; 1 Corinthians 10:31; Matthew 12:33-37 / Jan 16:13-15; 2 Korintským 4:4; Efeským 5:15-18; 1 Korintským 10:31; Matouš 12:33-37
54:46
July 19, 2020
Holy Spirit series - The Spirit of Truth / Serie Duch svatý - Duch pravdy
1 John 4:1-6; Hebrews 11:3; Hebrews 13:1-2; 1 John 2:22; 2 John 1:7; Mathew 16:15-17; Galatians 1:6-8; John 14:15-17; John 15:26; John 16:13-15 / 1 Janova 12:1-2; Židům 11:3; Židům 13:1-2; 1 Janova 2:22; 2 Janova 1:7; Židům 16:15-17; Galatským 1:6-8; Jan 14:15-17; Jan 15:26; Jan 16:13-15
52:33
July 12, 2020
[UD] K Jeho slávě | To His glory
Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže
21:17
July 8, 2020
Transition is not Transformation / Změna není Proměna
Romans 12:1-2; 2 Corinthians 5:17; John 1:9-13; Acts 1:3-5; Matthew 3:11; Acts 2:38; Acts 19:1-6; Ephesians 5:18-20; Luke 4.14-21 / Římanům 12:1-2; 2. Korintským 5:17; Jan 1:9-13; Skutky 1:3-5; Matouš 3:11; Skutky 2:38; Skutky 19:1-6; Efezským 5:18-20; Lukáš 4.14-21
1:05:10
July 5, 2020
Samo to nepůjde / It's not gonna happen by itself
1. Korintským 14:1; 1. Korintským 12:1-2; 1. Korintským 14:39-40 / 1. Corinthians 14:1; 1. Corinthians 12:1-2; 1. Corinthians 14:39-40
40:48
June 28, 2020
Freedom from fear / Svoboda od strachu
Isaiah 41:10; I John 4:17-18; Galatians 6:4-5; 2 Corinthians 10:12; Romans 8:31-39; Philippians 1:6; Ecclesiastes 11:6; Romans 8:38-39 / Izajáš 41:10; 1. Janův 4:17-18; Galatským 6:4-5; 2. Korintským 10:12; Římanům 8:31-39; Filipským 1:6; Kazatel 11:6; Římanům 8:38-39
1:10:29
June 21, 2020
The unseen enemy / Neviditelný nepřítel
1 Peter 5:8-9; Ephesians 6:12-18; John 8:31-32; Luke 10:19 / 1 Petrův 5:8-9; Efezským 6:12-18; Jan 8:31-32; Lukáš 10:19
47:44
June 14, 2020
[UD] Břemena | Burdens
Biblické zamyšlení z pravidelného setkávání UPSIDE DOWN mládeže.
21:19
June 12, 2020
Going Backwards to move forwards / Krok zpět na cestě vpřed
Acts 2:42-47; Luke 19:1-10 / Skutky 2:42-47; Lukáš 19:1-10
1:05:21
June 7, 2020
Bruska aneb Jsou tu lidi! / Sharpening Steel or There are people here!
Římanům 15:5-7; Přísloví 27:17; Přísloví 27:6; Efezským 2:22; 1. Korintským 12:7-11 / Romans 15:5-7; Proverbs 27:17; Proverbs 27:6; Ephesians 2:22; 1. Corinthians 12:7-11
41:00
May 31, 2020
[UD] Boži Wifi | God’s wifi
Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže
14:39
May 29, 2020
O Duchu Svatém / The Holy Spirit
Jan 16:13; Skutky 8:35-38; Jan 1:32-34; Lukáš 24:49; 1. Korintským 1:19-20; 2. Korintským 1:21-22; Skutky 10:44-46; Lukáš 11:13; Jan 14:16; Lukáš 21:14-15; Žalmy 8:1-6 / John 16:13; Acts 8:35-38; John 1:32-34; Luke 24:49; 1. Corinthians 1:19-20; 2. Corinthians 1:21-22; Acts 10:44-46; Luke 11:13; Jan 14:16; Luke 21:14-15; Psalms 8:1-6
49:14
May 24, 2020
Úzkost vs DOBRÉ SLOVO / Anxiety vs A GOOD WORD
Proverbs 12:25; John 14:27; Colossians 3:16; Matthew 11:29-30; Ecclesiastes 4:9-10; Romans 12:15; 1. Thessalonians 5:11 / Přísloví 12:25; Jan 14:27; Koloským 3:16; Matouš 11:29-30; Kazatel 4:9-10; Římanům 12:15; 1. Tesalonickým 5:11
55:52
May 17, 2020
I'm praying for you. / Modlím se za tebe ...
Jakub 5:16; Jan 17:9; Jan 17:20; Lukáš 22:32; Galatským 3:28; Římanům 8:34; Jan 10:27-28; 1. Tesalonickým 5:23-25 / James 5:16; John 17:9; John 17:20; Luke 22:32; Galatians 3:28; Romans 8:34; John 10:27-28; 1. Thessalonians 5:23-25
28:31
May 10, 2020
He must Increase I must decrease / On musí růst já se však menšit
John 1:6-13; 2. Corinthians 5:17-20; Acts 1:8; 1. John 3:1-2 / Jan 1:6-13; 2. Korintským 5:17-20; Skutky 1:8; 1. Janův 3:1-2
41:23
May 3, 2020
[UD] Ona je ta pravá! | She is the right one!
Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
19:30
May 2, 2020
The Only WORD you Need / Jediné SLOVO, které potřebujete
John 1:1-5; Genesis 1:3; Proverbs 19:21; John 5:39-40; John 14:8-10; Hebrews 1:1-3; John 14:6 / Jan 1:1-5; Genesis 1:3; Příslový 19:21; Jan 5:39-40; Jan 14:8-10; Židům 1:1-3; Jan 14:6
33:26
April 26, 2020
Living certain in uncertain times / Životní jistota v nejisté době
Psalm 46:1-11; 1. Peter 2:9; Luke 12:22-26; Psalm 43:5; 1. Peter 5:7; Psalm 103:1-5; James 4:13-15 / Žalmy 46:1-11; 1. Petrův 2:9; Lukáš 12:22-26; Žalmy 43:5; 1. Petrův 5:7; Žalmy 103:1-5; Jakub 4:13-15
41:21
April 19, 2020
[UD] Úzkost a Dobré Slovo | Anxiety and Good Word
Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
13:39
April 18, 2020
Resurrection Power in your daily Life / Moc vzkříšení v každodenním životě
Ephesians 1:17-21; John 4:23-24; 1. Corinthians 6:14; John 11:25-26; Romans 6:5-11; Philippians 3:12-14; Philippians 2:9-11; Ephesians 2:6 / Efezským 1:17-21; Jan 4:23-24; 1. Korintským 6:14; Jan 11:25-26; Římanům 6:5-11; Filipským 3:12-14; Filipským 2:9-11; Efezským 2:6
34:58
April 12, 2020
[UD] Buď odvážný / Be courageous
Biblické zamyšlení z pravidelného setkávání UPSIDE DOWN mládeže
16:46
April 10, 2020
“Lego” Kingdom / Království "Lego"
Luke 11:1-2; Luke 17:20-21 / Lukáš 11:1-2; Lukáš 17:20-21
41:50
April 5, 2020
[UD] Marie a Marta
Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
18:09
April 4, 2020
The Wrath and Mercy of God / Boží hněv a milosrdenství
Romans 1:18-20; Psalm 14:1-3; Luke 13:1-5; John 3:36; Romans 5:6-9; Ephesians 5:6; Colossians 3:5-6 / Římanům 1:18-20; Žalmy 14:1-3; Lukáš 13:1-5; Jan 3:36; Římanům 5:6-9; Efezským 5:6; Koloským 3:5-6
44:38
March 29, 2020
Do not let your hearts be TROUBLED! / Ať se vase srdce NESTRACHUJE!
John 14:27; Romans 15:13; Hebrews 6:16-20; Romans 8:18; Romans 8:31-39; Romans 8:5-6; Psalm 23:1-6 / Jan 14:27; Římanům 15:13; Židům 6:16-20; Římanům 8:18; Římanům 8:31-39; Římanům 8:5-6; Žalmy 23:1-6
47:50
March 22, 2020
Being the Church from anywhere / Být církví odevšad
Acts 16:22-31; Matthew 5:14-16; John 20:21 / Skutky 16:22-31; Matouš 5:14-16; Jan 20:21
32:26
March 15, 2020
"Giving..." God your Soul and your Mind / "Dáváš..." Bohu svou duši a mysl
Mark 12:30-31; 2. Corinthians 10:1-5; Hebrews 4:12; Romans 2:21a; Colossians 3:16-17; Ephesians 4:29; Hebrews 10:24-25; Hebrews 3:13; Galatians 2:19-21; Proverbs 3:5-6 / Marek 12:30-31; 2. Korintským 10:1-5; Židům 4:12; Římanům 2:21a; Koloským 3:16-17; Efezským 4:29; Židům 10:24-25; Židům 3:13; Galatským 2:19-21; Přísloví 3:5-6
59:32
March 8, 2020
[UD] Dát Bohu vše
Biblicke zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže
27:04
March 6, 2020
"Giving..." your SIN to God / "Dáváš..." svůj HŘÍCH Bohu
1. Corinthians 6:9-12; Hebrews 5:11-14; Hebrews 6:1-8; Romans 1:18-32; Hebrews 12:14; 1. Peter 1:15-16; 1. John 1:5-2:2; 1. Corinthians 11:27-32 / 1. Korintským, 6:9-12; Židům 5:11-14; Židům 6:1-8; Římanům 1:18-32; Židům 12:14; 1. list Petrův 1:15-16; 1. list Janův 1:5-2:2; 1. Korintským 11:27-32
1:08:31
March 1, 2020
"Giving..." your past, present and future to God / "Dáváš..." svou minulost, přítomnost i budoucnost Bohu
Philippians 3:3-21; 2. Corinthians 5:17 / Filipským 3:3-21; 2. Korintským 5:17
57:14
February 23, 2020
[UD] Giving all your talents / Dávat všechny své talenty
Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
34:36
February 21, 2020
"Giving..." your gift to others in the body / "Dáváš..." svůj dar ostatním v těle Kristově
1. Corinthians 12:12-20; Ephesians 4:7-8; Ephesians 4:11-16; 1. Peter 4:10; Romans 12:3-8 / 1. Korinským 12:12-20; Efezským 4:7-8; Efezským 4:11-16; 1. Petrův 4:10; Římanům 12:3-8
59:58
February 16, 2020
[UD] Giving your heart every day / Dávat své srdce každy den
Biblické zamyšlení z pravidelného setkání mládeže UPSIDE DOWN.
24:33
February 14, 2020
"Giving..." the Tithe. An eternal truth about the Tithe / "Dáváš..." desátky. Věčná pravda o desátcích
Hebrews 10:1; Colossians 2:17; Hebrews 5:7-10; Hebrews 6:19-20; Galatians 3:7-9; Galatians 3:14; Galatians 3:17-19; Galatians 3:26-29; Hebrews 7:1-10 / Židům 10:1; Koloským 2:17; Židům 5:7-10; Židům 6:19-20; Galatským 3:7-9; Galatským 3:14; Galatským 3:17-19; Galatským 3:26-29; Židům 7:1-10
53:41
February 9, 2020
[UD] Giving identity / Dát identitu
Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
24:21
February 7, 2020
"Giving" what you have / "Dáváš" co máš
Luke 6:37-38, Mark 4:24-25, 1 Samuel 16:7, Mark 12:28-31, Philippians 4:15-17, 2Corinthians 9:6-7, Galatians 6:8, 2 Corinthians 9:8-13/ Lukáš 6:37-38,Marek 4:24-25, 1Samuel 16:7, Marek 12:28-31, Filipským 4:15-17, 2Korintským 9:6-7, Galatským 6:8, 2Korintským 9:8-13
50:26
February 2, 2020
"Giving" your obedience / "Dáváš" svou poslušnost
Mark 12:28-31; Galatians 4:1-6; Jeremiah 31:33; Romans 8:1-4; Matthew 5:17-19; 2. Corinthians 3:1-3; 1. Corinthians 13:11, John 14:15-17,21 / Marek 12:28-31; Galatským 4:1-6; Jeremiáš 31:33; Římanům 8:1-4; Matouš 5:17-19; 2. Korintským 3:1-3; 1. Korintským 13:11, Jan 14:15-17,21
58:17
January 26, 2020
[UD] Kolik stojí 100 procent?
Biblické zamyšlení z pravudeiného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
27:20
January 24, 2020
"Giving" your heart / "Dáváš" své srdce
John 3:16; 1. Samuel 16:7; Mark 12:28-31; 1. Corinthians 13:1-3; Mark 8:34-38 / Jan 3:16; 1. Samuelova 16:7; Marek 12:28-31; 1. Korintským 13:1-3; Marek 8:34-38
51:37
January 19, 2020
[UD] Dej 100 %
Biblické zamyšlení z pravidelného setkáváni mládeže UPSIDE DOWN.
29:31
January 17, 2020
The foundation for Giving / Základ dávání
Luke 6:37-38; Mark 4:24-25; John 3:16; Luke 6:32-35; Galantians 6:7-10 / Lukáš 6:37-38; Marek 4:24-25; Jan 3:16; Lukáš 6:32-35; Galatským 6:7-10
36:16
January 12, 2020
I choose life / Volím si Život
Deuteronomy 30:11-20; Philippians 3:12-13; Romans 10:4-10; John 14:6 / Deuteronomium 30:11-20; Filipským 3:12-13; Římanům 10:4-10; Jan 14:6
36:41
January 5, 2020
[UD] Na počátku
Biblické zamyšlení z pravidelného setkávání UPSIDE DOWN mládeže
17:21
January 3, 2020
Everything has a beginning and everything has an End / Všechno má počátek a konec
Revelation 21:6a; Genesis 1:1; Psalm 116:1-5 / Zjevení 21:6a; Genesis 1:1; Žalmy 116:1-5
23:45
December 22, 2019
Born of God / Narození z Boha
Luke 1:26-35; Matthew 1:18-21; Mathew 1:22-25; John 3:5-9; John 1:11-13 / Lukáš 1:26-35; Matouš 1:18-21; Matouš 1:22-25; Jan 3:5-9; Jan 1:11-13
42:34
December 8, 2019
A love-hate relationship?/ Má mě rád, nemá mě rád?
1 John 1:1-10; John 3:16; 1 John 2:15; Acts 1:8; Luke 10:25-29; Luke 10:36; Matthew 13:44-46; John 15:19; 2. Corinthians 5:17-21; Mark 16:15; 2. Kings 7:3-15 / 1 Janův 1:1-10; Jan 3:16; 1 Janův 2:15; Skutky 1:8; Lukáš 10:25-29; Lukáš 10:36; Matouš 13:44-46; Jan 15:19; 2. Korintským 5:17-21; Marek 16:15; 2. Královská 7:3-15
1:08:11
December 1, 2019
Are You Listening? / Nasloucháš?
Mark 9:7; Psalm 116:1-2; 1. James 1:19 / Marek 9:7; Žalmy 116:1-2; Jakub 1:19
39:35
November 24, 2019
Our Relationship with the Church / Naš vztah s církví
Ephesians 5:21-32; 1. Corinthians 12:12-17; John 15:16 / Efezským 5:21-32; 1. Korintským 12:12-17; Jan 15:16
1:00:35
November 17, 2019
A God given Relationship / Bohem daný vztah
Genesis 2:18-25; Ephesians 5:21-33 / Genesis 2:18-25; Efeským 5:21-33
1:04:49
November 10, 2019
[UD] Nikdy nejsi sám
Biblické zamyšleni z pravidelného setkávání UPSIDE DOWN mládeže (slovem provázely mládežnice Evča a Katka).
27:00
November 8, 2019
10 signs you are moving towards spiritual divorce / 10 známek toho že směřuješ k spirituálnímu rozvodu
Psalm 43:5, John 6:66-69, Mark 8:38 / Žalmy 43:5, Jan 6:66-69, Marek 8:38
44:50
November 3, 2019
[UD] Bez Slova a poznání zahyneš
Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže
27:11
November 1, 2019
Finding The Lost Kingdom III. / Hledání ztraceného království III.
Matthew 6:10; Romans 12:1-2; Matthew 19:26; John 1:1-5; John 6:63; Romans 8:6; Matthew 6:22-23; Psalm 121:1-2; 1. Corinthians 2:6-16; Mark 4:26-29 / Matouš 6:10; Římanům 12:1-2; Matouš 19:26; Jan 1:1-5; Jan 6:63; Římanům 8:6; Matouš 6:22-23; Žalmy 121:1-2; 1. Korintským 2:6-16; Marek 4:26-29
1:05:54
October 27, 2019
House of mercy / Dům milosrdenství
John 5:1-8 / Jan 5:1-8
27:21
October 20, 2019
Finding The Lost Kingdom II / Hledání ztraceného království II
Matthew 6:10; Matthew 6:24; Mark 10:35-45; John 15:13-14; James 2:23-24; Luke 22:23-26; John 13:12-17 / Matouš 6:10; Matouš 6:24; Marek 10:35-45; Jan 15:13-14; Jakub 2:23-24; Lukáš 22:23-26; Jan 13:12-17
1:04:25
October 13, 2019
[UD] Buď odvážný (překonávat sám sebe)
Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže
23:36
October 11, 2019
Finding The Lost Kingdom. / Hledání ztraceného království.
John 3:1-13; John 18:36; John 3:14-21; John 1:12-13 / Jan 3:1-13; Jan 18:36; Jan 3:14-21; Jan 1:12-13
59:48
October 6, 2019
Give Thanks / Vzdejte díky
Mark 14:22-26; 1. Thessalonians 5:18; Hebrews 12:1-3; Luke 22:19; 2. Corinthians 4:13-18 / Marek 14:22-26; 1. Tesalonickým 5:18; Židům 12:1-3; Lukáš 22:19; 2. Korintským 4:13-18
38:31
September 29, 2019
[UD] Úzká cesta - modli se za ostatní
Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže
18:32
September 20, 2019
True Love is Burning / Opravdová Láska Hoří
Hebrews 12:29; Exodus 20:3-6; Song of Salomon 8:6; Matthew 25:34-46; Matthew 25:11-12; Revelation 3:15-16; Revelation 2:3-5; Relevation 3:19-20 / Židům 12:29; Exodus 20:3-6; Píseň písní; Matouš 25:34-46; Matouš 25:11-12; Zjevení 3:15-16; Zjevení 2:3-5; Zjevení 3:19-20
1:14:39
September 15, 2019
[UD] Úzká cesta - Dobrořeč Bohu ať se děje cokoli
Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže
29:55
September 13, 2019
Are you growing? XXI. / Rostete? XXI.
Ephesians 2:10; Genesis 1:26-28, 2:15; Matthew 6:25-34 / Efezským 2:10; Genesis 1:26-28, 2:15; Matouš 6:25-34
1:05:57
September 8, 2019
[UD] Úzká cesta - miluj lidi prakticky a opravdově
Biblická zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže
18:55
September 6, 2019
Alan Malloy - God gives us peace
John 14:27; John 16:33; Romans 12:2; Psalm 73:1-5,13-14,21-26; Romans 8:38-39; John 18:4 / Jan 14:27; Jan 16:33; Římanům 12:2; Žalmy 73:1-5,13-14,21-26; Římanům 8:38-39; Jan 18:4
45:40
September 1, 2019
Baby dedication / Zasvěcení dítěte
Deuteronomy 6:5-7; Ephessians 6:4; Proverbs 22:6; Proverbs 29:15; Matthew 18:6; 1. Samuel 1:10-11a; 1. Samuel 1:20; Psalm 78:4-7 / Deuteronomium 6:5-7; Efezským, 6:4; Přísloví 22:6; Přísloví 29:15; Matouš 18:6; 1. Samuelova 1:10-11a; 1. Samuelova 1:20; Žalmy 78:4-7
41:14
August 25, 2019
Are you growing? XX. / Rostete? XX.
Ephessians 2:1-10 / Efezským 2:1-10
51:12
August 18, 2019
Are you growing? XIX. / Rostete? XIX.
Ecclesiastes 12:13-14; Revelation 22:13-13; Matthew 7:21-23 / Kazatel 12:13-14; Zjevení 22:13-13; Matouš 7:21-23
1:09:18
August 11, 2019
Are you growing? XVIII. / Rostete? XVIII.
Genesis 2:15; 1. Kings 19:9-13; 1. Thesselonians 4:9-12; Acts 17:24-27 / Genesis 2:15; 1. Královská 19:9-13; 1. Tesalonickým 4:9-12; Skutky 17:24-27
56:18
August 4, 2019
Are you growing? XVII. / Rostete? XVII.
Matthew 7:12; John 13:34 / Matouš 7:12; Jan 13:34
50:21
July 28, 2019
Miluj! / Love!
Matthew 22:36-40; Matthew 5:17,43-44; John 13:34-35; 1. John 4:7-8; 1. John 4:11-12; 1. John 4:16,19-21; John 15:4; John 15:7-9,12 / Matouš 22:36-40; Matouš 5:17,43-44; Jan 13:34-35; 1. Janův 4:7-8; 1. Janův 4:11-12; 1. Janův 4:16,19-21; Jan 15:4; Jan 15:7-9,12
1:08:27
July 21, 2019
Co chceš aby pro tebe udělal? / What do you want me to do for you?
Exodus 15:22-26; Žalmy 103:2-5; 1. Petrův 2:24; Skutky 9:40; Marek 10:46-52; Marek 1:40-42; Skutky 28:25-27; 1. Timoteovi 2:3-4; 2. Paralipomenom 16:12-13; 2. Královská 20:1-5,7; 1. Janův 5:13-15; Matouš 10:1,8 / Exodus 15:22-26; Psalm 103:2-5; 1. Peter 2:24; Acts 9:40; Mark 10:46-52; Mark 1:40-42; Acts 28:25-27; 1. Timothy 2:3-4; 2. Chronicles 16:12-13; 2. Kings 20:1-5,7; 1. John 5:13-15; Mathew 10:1,8
1:05:31
July 14, 2019
Are you growing? - an insert / Rostete? - vsuvka
Matthew 15:19; Acts 2:42; Hebrews 10:19-25; Jeremiah 18:6 / Matouš 15:19; Skutky 2:42; Židům 10:19-25; Jeremjáš 18:6
1:11:55
July 7, 2019
Are you growing? XVI. / Rostete? XVI.
Genesis 3:6-19; Hebrews 4:13; 1. Corinthians 11:3; 1. Peter 3:7 / Genesis 3:6-19; Židům 4:13; 1. Korintským 11:3; 1. Petrův 3:7
1:03:06
June 30, 2019
Are you growing? XV. / Rostete? XV.
Isaiah 29:13; Luke 6:46; Revelation 2:4-5 / Izajáš 29:13; Lukáš 6:46; Zjevení 2:4-5
1:04:16
June 23, 2019
[UD] Návrat syna
Biblické zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže
30:19
June 21, 2019
Are you growing? XIV. / Rostete? XIV.
Genesis 2:18a; Genesis 2:18b; Romans 1:18-25; Mathews 22:37-39 / Genesis 2:18a; Genesis 2:18b Římanům 1:18-25; Matouš 22:37-39
49:35
June 16, 2019
[UD] Ztracená koruna
Biblická zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže
14:30
June 14, 2019
Are you growing? XIII. / Rostete? XIII.
Genesis 1:1-2; John 1:1-5; Acts 2:38-47; 2. Corintians 5:17-19 / Genesis 1:1-2; Jan 1:1-5; Skutky 2:38-47; 2. Korintským 5:17-19
45:58
June 9, 2019
[UD] Železo, superhrdinové a jednota
Biblická zamyšlení z pravidelného setkávání UPSIDE DOWN mládeže.
24:12
June 7, 2019
Are you growing? XII. / Rostete? XII.
Luke 11:22-26; Luke 10:19-20; 1 John 5:1-5; 1 Peter 1:3-9; James 1:2-4; 2 Timothy 3:1-9 / Lukáš 11:1-4; Lukáš 11:19-20; 1 Jan 5:1-5; 1 Petrova 1:3-9; Jakub 1:2-4; Simon 3:1-9
56:18
June 2, 2019
[UD] Dva stavitele
Biblická zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
20:00
May 31, 2019
Are you growing? XI. / Rostete? XI.
Luke 11:1-4; Matthew 6:7-13; Ephesians 4:26-27; 2 Corinthians 2:10-11; Luke 11:5-10; Luke 11:11-13; 2 Corinthians 11:3-4; Hebrews 11:6 / Lukáš 11:1-4; Matouš 6:7-13; Efeským 4:26-27; 2 Korinským 2:10-11; Lukáš 11:5-10; Lukáš 11:11-13; 2 Korinským 11:3-4; Židům 11:6
1:03:47
May 26, 2019
Are you growing? X. / Rostete? X.
Ephesians 6:12; 2. Corinthians 4:4, 10:4-5; 1. Peter 5:8-9; Ephesians 4:17-27; Ephesians 2:1-3; Philippians 4:6-9; 2. Corinthians 2:10-11 / Efezským 6:12; 2. Korintským 4:4, 10:4; 1. Petrova 5:8-9; Efezským 4:17-27; Efezským 2:1-3; Filipským 4:6-9; 2. Korintským 2:10-11
1:15:32
May 19, 2019
[UD] Nabitá powerbanka a deset fanynek
Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
17:32
May 17, 2019
Are you growing? IX. / Rostete? IX.
Ephesians 6:12; 2. Corinthians 4:4, 10:4; 1. Corinthians 2:1-5; Romans 1:16; 1. Corinthians 1:18; 2. Corinthians 10:5; Matthew 4:1-4; Genesis 3:4 / Efezským 6:12; 2. Korintským 4:4, 10:4; 1. Korintským 2:1-5; Římanům 1:16; 1. Korintským 1:18; 2. Korintským 10:5; Matouš 4:1-4; Genesis 3:4
1:15:44
May 12, 2019
[UD] Zacheus, Ježíš a podobenství
pravidelné zamyšlení ze setkání Upside Down mládeže.
32:13
May 10, 2019
The Pursuit & Positioning of the Holy Spirit / O co jde Duchu Svatému
John 6:44; Acts 16:6-34 / Jan 6:44; Skutky 16:6-34
55:36
May 5, 2019
Are you growing? VIII. / Rostete? VIII.
Genesis 1:11-12; Genesis 2:4-5; Deuteronomy 11:13-15; Isaiah 44:3-4; Joel 2:28-29; Acts 1:8; John 6:26-29; John 6:63; John 6:66-69; John 15:8; Matthew 28:18-20; Matthew 9:37-38; Matthew 7:15-18 / Genesis 1:11-12; Genesis 2:4-5; Deuteronomium 11:13-15; Izajáš 44:3-4; Jóel 2:28-29; Skutky 1:8; Jan 6:26-29; Jan 6:63; Jan 6:66-69; Jan 15:8; Matouš 28:18-20; Matouš 9:37-38; Matouš 7:15-18
56:28
April 28, 2019
[UD] Moc Božího Slova VII.
Zamyšlení z pravidelného detkání UPSIDE DOWN mládeže
30:10
April 26, 2019
Vzříšení - kdo odvalil kámen? / Resurrection - Who move stone?
Matouš 28:11-15; 1. Korintským 15:3-8 / Matthew 28:11-15; 1. Corinthians 15:3-8
38:18
April 21, 2019
Are you growing? VII. / Rostete? VII.
John 15:1-6; Matthew 7:15-20; Matthew 7:7-12; 1. John 5:14-15; John 15:7-8,16-17; Genesis 1:11-12 / Jan 15:1-6; Matouš 7:15-20; Matouš 7:7-12; 1. Janova 5:14-15; Jan 15:7-8,16-17; Genesis 1:11-12
1:05:14
April 14, 2019
Are you growing? VI. / Rostete? VI.
Ephesians 1:3; 2. Peter 1:1-4; Luke 2:24,52; Proverbs 6:6-11; Luke 2:49; Luke 4:43; Luke 9:22; Mark 10:17; Matthew 16:24; John 3:7; John 4:24 / Efezským 1:3; 2. Petrův 1:1-9; Lukáš 2:24,52; Přísloví 6:6-11; Lukáš 2:49; Lukáš 4:43; Lukáš 9:22; Marek 10:17; Matouš 16:24; Jan 3:7; Jan 4:24
1:04:06
April 7, 2019
[UD] Moc Božího Slova VI.
Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
24:12
April 5, 2019
Are you growing? V. / Rostete? V.
Ephesians 1:3; 2. Peter 1:1-4; Luke 6:46-49 / Efezským 1:3; 2. Petrův 1:1-9; Lukáš 6:46-49
54:27
March 31, 2019
[UD] Moc Božího Slova V.
Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
18:12
March 29, 2019
Are you growing? IV. / Rostete? IV.
Ephesians 1:3; 2. Peter 1:1-9; Isaiah 55:8-11; John 1:14; James 4:1-6 / Efezským 1:3; 2. Petrův 1:1-9; Izajáš 55:8-11; Jan 1:14; Jakubův 4:1-6
1:11:57
March 24, 2019
[UD] Moc Božího Slova IV.
Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
21:49
March 22, 2019
Are you growing? III. / Rostete? III.
Genesis 1:28,2:15, Ephesians 1:3; 2. Corinthians 5:17-18, Romans 5:12-21; 1. Corinthians 15:45-50; 2. Corinthians 1:20-22 / Genesis 1:28,2:15, Efezským 1:3; 2. Korintským 5:17-18, Římanům 5:12-21; 1. Korintským 15:45-50; 2. Korintským 1:20-22
59:43
March 17, 2019
Are you growing? II. / Rostete? II.
Genesis 1:26-28,2:15, Genesis 3:1-19; John 3:16-21 / Genesis 1:26-28,2:15, Genesis 3:1-19; Jan 3:16-21
1:04:32
March 10, 2019
[UD] Moc Božího Slova III.
Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
38:53
March 8, 2019
Are you growing? I. / Rostete? I.
Ecclesiastes 3:2; Galatians 3:23 - 4:2 / Kazatel 3:2; Galatským 3:23 - 4:2
53:20
March 3, 2019
[UD] Moc Božího Slova II.
Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.Slovem sloužili mládežnici Vítek a Eva.
20:27
March 1, 2019
Pane, smiluj se / LORD, have mercy
Jonah 1:2; Jonah 3:4; Jonah 3:8-9; Acts 2:36-38; 2. Kings 20:1-3; Exodus 34:6-7; Romans 2:4; Exodus 33:19; 1. Corinthians 15:10; Psalm 33:16-22 / Jonáš 1:2; Jonáš 3:4; Jonáš 3:8-9; Skutky 2:36-38; 2. Královská 20:1-3; Exodus 34:6-7; Římanům 2:4; Exodus 33:19; 1. Korintským 15:10; Palm 33:16-22
33:18
February 24, 2019
I have had enough / Už dost
1 Kings 19:1-8, John 4:13-14, John 5:39, John 6:35, Matthew 11:28-30 / 1 Královská 19:1-8, Jan 4:13-14, Jan 5:39, Jan 6:35, Matouš 11:28-30
45:31
February 17, 2019
1. Timothy 6:20-21 / 1. Timoteovi 6:20-21
1. Timothy 6:20-21; 1. Timothy 1:3-6; 2. Timothy 2:16-18; John 12:28-29; 2. Corinthians 11:3 / 1. Timoteovi 6:20-21; 1. Timoteovi 1:3-6; 2. Timoteovi 2:16-18; Jan 12:28-29; 2. Korintským 11:3
47:05
February 10, 2019
[UD] Moc Božího Slova I.
Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
21:58
February 8, 2019
1. Timothy 6:17-19 / 1. Timoteovi 6:17-19
1. Timothy 6:17-21; Luke 6:38; Proverbs 30:7-9; Luke 12:16-21; Luke 18:18-30 / 1. Timoteovi 6:17; Lukáš 6:38; Přísloví­ 30:7-9; Lukáš 12:16-21; Lukáš 18:18-30
51:59
February 3, 2019
Posvěcení / Sanctification
Marek 16:15-16; Jan 5:18-24; 1. Tesalonickým 4:3-5; Jozue 24:15; Jan 17:17-20; Marek 7:6; Efezským 1:1; Skutky 1:1-2; Jan 5:19; 2. Timoteovi 4:7-8; Matouš 13:43; 1. Timoteovi 4:8 /Mark 16:15-16; John 5:18-24; 1. Thessalonians 4:3-5; Joshua 24:15; John 17:17-20; Mark 7:6; Ephesians 1:1; Acts 1:1-2; Jan 5:19; 2. Timothy 4:7-8; Matthew 13:43; 1. Timothy 4:8
59:53
January 27, 2019
1. Timothy 6:11-16 / 1. Timoteovi 6:11-16
1. Timothy 6:11-16; 1. Timothy 1:18; 1. Corinthians 9:25-26; James 4:7; Philippians 2:12-13; Philippians 3:12-14 / 1. Timoteovi 6:11-16; 1. Timoteovi 1:18; 1. Korintským 9:25-26; Jakub 4:7; Filipským 2:12-13; Filipským 3:12-14
1:07:41
January 20, 2019
1 Timothy 6:3-10 / 1. Timoteovi 6:3-10
John 18:37; John 17:15-19; 1 Timothy 6:3-10; Matthew 6:24 / Jan 18:37; Jan 17:15-19; 1 Timoteovi 6:3-10; Matouš 6:24
1:11:24
January 13, 2019
[UD] Písmo (nejen) pro 2019
Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
16:32
January 11, 2019
Begin this year in fear / Začít rok s bázní
Proverbs 1:7; Daniel 1:17; Daniel 3:16-29; / Přísloví 1:7; Daniel 1:17; Daniel 3:16-29;
57:02
January 6, 2019
1 Timothy 6:1-2 / 1. Timoteovi 6:1-2
1 Timothy 6:1-2; Galatians 3:28; Ephesians 6:5-9; Colossians 3:22-25; / 1 Timoteovi 6:1-2; Galatským 3:28; Efezským 6:5-9; Koloským 3:22-25
45:21
December 16, 2018
1 Timothy 5:17-25 / 1. Timoteovi 5:17-25
1 Timothy 5:17-25; 1. Thessalonians 5:12; Hebrews 13:17; 1. Corinthians 9:4-14; Luke 6:7 / 1. Timoteovi 5:17-25; 1. Tesalonickým 5:12; Židům 13:17; 1. Korintským 9:4-14; Lukáš 6:7
1:16:36
December 9, 2018
1 Timothy 5:1-16 / 1. Timoteovi 5:1-16
1 Timothy 5:1-11; Leviticus 19:32 / 1. Timoteovi 5:1-11; Leviticus 19:32
1:02:07
December 2, 2018
1. Timothy 4:12-16 / 1. Timoteovi 4:12-16
1. Timothy 4:12-16; 1. Thessalonians 1:6-8; Philippians 1:12-14 / 1. Timoteovi 4:12-16; 1. Tesalonickým 1:6-8; Filipským 1:12-14
1:00:52
November 25, 2018
[UD] Ambassador prokazuje vděčnost
Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
26:20
November 22, 2018
1. Timothy 4:1-11 / 1. Timoteovi 4:1-11
1. Timothy 4:1-11 / 1. Timoteovi 4:1-11
58:32
November 18, 2018
1. Timothy 4:1 / 1. Timoteovi 4:1
1. Timothy 4:1; 2. Timothy 3:1-5; 2. Peter 3:3 / 1. Timoteovi 4:1; 2. Timoteovi 3:1-5; 2. Petrův 3:3
51:36
November 11, 2018
[UD] Ambassador činí stejné skutky
Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
19:45
November 9, 2018
Learning to Live a Victorious Life in Christ / Naučit se žít vítězný život v Kristu
Philippians 4:1-7; Romans 8:28 / Filipským 4:1-7; Římanům 8:28
48:23
November 4, 2018
LEAD VI. Fidencio Burgueno
48:03
November 3, 2018
LEAD IV. Ezequiel Solis
41:20
November 3, 2018
LEAD II. Guti Martinez
41:24
November 3, 2018
LEAD I. Jerry Lillard
23:06
November 3, 2018
1. Timothy 3:16 / 1. Timoteovi 3:16
1. Timothy 3:16; John 1:14; 1. Peter 1:20; 1. John 3:5; 1. John 3:8; Matthew 3:16; Romans 1:4; Colossians 1:5-6; Colossians 1:23; Acts 1:9-11 / 1. Timoteovi 3:16; Jan 1:14; 1. Petrův 1:20; 1. Janův 3:5; 1. Janův 3:8; Matouš 3:16; Římanům 1:4; Koloským 1:5-6; Koloským 1:23; Skutky 1:9-11
45:54
October 28, 2018
1. Timothy 3:7-16 / 1. Timoteovi 3:7-16
1. Timothy 3:7-16 / 1. Timoteovi 3:7-16
1:05:33
October 21, 2018
[UD] Žít jako ambassador - žít v Kristu
Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
31:02
October 19, 2018
Where there is water, there is life / Kde je voda, tam je život
Ezekiel 4:7; Isaiah 32:15; Isaiah 41:17–20; Psalm 42:2; 1 Peter 1:18; Ephesians 3:14–21; Ephesians 5:18; Luke 14:23; Isaiah 55:11; John 16:7-15; Ezekiel 36:26; Romans 8:26; Acts 1:4–8; John 7:38; Joel 3:18; Joel 2:28; Acts 2:17; Acts 4:31; Acts 13:52; Acts 6:3–4; Acts 6:7; 2 Peter 2:17-19; Jeremiah 2:13; Mark 7:6; James 3:7–12; Colossians 3:15; Matthew 15:16–19; Colossians 2:18; Philemon 7; Proverbs 25:25; 1 Corinthians 2:9–12; Colossians 4:2–6; 1 Peter 3:15–16; 1 Corinthians 14:24–25; Acts 2:37 / Ezechiel 4:7; Izajáš 32:15; Izajáš 41:17–20; Žalm 42:2; 1 Petrův 1:18; Efezským 3:14–21; Efezským 5:18; Lukáš 14:23; Izajáš 55:11; Jan 16:7-15; Ezechiel 36:26; Římanům 8:26; Skutky 1:4–8; Jan 7:38; Jóel 4:18; Jóel 3:1; Skutky 2:17; Skutky 4:31; Skutky 13:52; Skutky 6:3–4; Skutky 6:7; 2 Petrův 2:17-19; Jeremjáš 2:13; Marek 7:6; Jakub 3:7–12; Koloským 3:15; Matouš 15:16–19; Koloským 2:18; Filemonovi 7; Přísloví 25:25; 1 Korinským 2:9–12; Koloským 4:2–6; 1 Petrův 3:15–16; 1 Korintským 14:24–25; skutky 2:37
1:19:46
October 14, 2018
Sanctuary / Svatyne
Matthew 18:20; Isaiah 58:13-14; 1. Peter 2:4-6; 1. Corinthians 4:6 / Matouš 18:20; Izajáš 58:13-14; 1. Petrův 2:4-6; 1. Korintským 4:6
50:18
October 7, 2018
[UD] Ambasador jako nové stvéření
Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
29:09
October 5, 2018
Holy Spirit community / Komunita Ducha Svatého
Acts 2:42-47; Acts 1:4-5 / Skutky 2:42-47; Skutky 1:4-5
57:33
September 30, 2018
1. Timothy 3:1-7 / 1. Timoteovi 3:1-7
1. Timothy 3:1-7 / 1. Timoteovi 3:1-7
55:05
September 23, 2018
[UD] Bez lásky to nejde
Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.
24:51
September 21, 2018
1. Timothy 2:8-15 / 1. Timoteovi 2:8-15
1. Timothy 2:8-15; Genesis 2:15-18 / 1. Timoteovi 2:8-15; Genesis 2:15-18
50:18
September 16, 2018
[UD] 5 chlebů a 2 ryby
Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.
19:02
September 14, 2018
1. Timothy 2:1-7 / 1. Timoteovi 2:1-7
1. Timothy 2:1-7; Romans 13:1; Proverbs 14:12; John 14:6; John 3:16-18 / 1. Timoteovi 2:1-7; Římanům 13:1; Přísloví 14:12; Jan 14:6; Jan 3:16-18
1:09:27
September 9, 2018
[UD] Nežiju (jen) pro sebe
Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.
36:37
September 7, 2018
1. Timothy 1:18-20 / 1. Timoteovi 1:18-20
1. Timothy 1:18-20; 1. Timothy 6:12; 2. Timothy 2:3; 2. Timothy 4:7; 1. Corinthians 5:1-5 / 1. Timoteovi 1:18-20; 1. Timoteovi 6:12; 2. Timoteovi 2:3; 2. Timoteovi 4:7; 1. Korintským 5:1-5
59:03
September 2, 2018
1. Timothy 1:12-17 / 1. Timoteovi 1:12-17
1. Timothy 1:12-17; 1. Timothy 1:3-7; Acts 6:1-7; Ephesians 6:7-8; Colossians 3:23-24; 1. Corinthians 4:1-2 / 1. Timoteovi 1:12-17; 1. Timoteovi 1:3-7; 6:1-7; Ephesians 6:7-8; Colossians 3:23-24; 1. Corinthians 4:1-2
1:02:55
August 26, 2018
1. Timothy 1:1-11 / 1. Timoteovi 1:1-11
1. Timothy 1:1-11; 2. Timothy 4:1-4; Galatians 1:6-7; Matthew 5:17-20; Romans 8:1-4 / 1. Timoteovi 1:1-11; 2. Timoteovi 4:1-4; Galatským 1:6-7; Matouš 5:17-20; Římanům 8:1-4
1:03:59
August 21, 2018
Changed in to a Child / Staňte se dětmi
Matthew 11:25-30; 2. Corinthians 4:8; 1. Corinthians 3:18-20; Isaiah 5:21; 1. Corinthians 8:2; Galatians 6:3; Matthew 6:5-8; Matthew 18:1-4; Matthew 6:9-13; James 4:10; 1. Peter 5:6 / Matouš 11:25-30; 2. Korintským 4:8; 1. Korintským 3:18-20; Izajáš 5:21; 1. Korintským 8:2; Galatským 6:3; Matouš 6:5-8; Matouš 18:1-4; Matouš 6:9-13; Jakubův 4:10; 1. Petrův 5:6
52:25
August 12, 2018
Na čem záleží / What Matters
Lukáš 10:38-42; Lukáš 10:25-27; Jan 17:3; Filipským 1:9-11; Filipským 3:8; Koloským 2:6; Koloským 3:23 / Luke 10:38-42; Luke 10:25-27; John 17:3; Philippians 1:9-11; Philippians 3:8; Colossians 2:6; Colossians 3:23
1:02:42
August 5, 2018
Radost ze služby / The Joy of Serving
Žalm 84:1-13; 1. Paralipomenom 9:19; Římanům 12:3; Římanům 1:6; Titovi 2:2-3; Titovi 2:6-8 / Psalm 84:1-12; 1. Chronicles 9:19; Romans 1:6; Titus 2:2-3; Titus 2:6-8
54:31
July 29, 2018
Our House, Our Town / Náš dům, naše město
Matthew 13:54-58; Juda 1:17-21 / Matouš 13:54-58; list Judův 1:17-21
51:45
July 15, 2018
A living Hope / Živá Naděje
1. Peter 1:3-9; Relevation 21:3-4; Hebrews 11:1-3 / 1. Petrův 1:3-9; Zjevení 21:3-4; Židům 11:1-3
39:11
July 8, 2018
Living in the Good Place / Život na dobrém místě
Romans 8:1-10; Exodus 14:10-16; Philippians 4:6 / Římanům 8:1-10; Exodus 14:10-16; Filipským 4:6
1:02:04
July 1, 2018
Changed - Community / Změna - Komunita
Romans 12:17-18; Romans 14:19; 1. Samuel 14:6-7; 1. Samuel 14:14-15; Matthew 18:19-20; Galatians 5:22-23 / Římanům 12:17-18; Římanům 14:19; 1. Samuelova 14:6-7; 1. Samuelova 14:14-15; Matouš 18:19-20; Galatským 5:22-23
38:30
June 24, 2018
Changed - Church / Změna - Církev
Matthew 18:20; Matthew 16:15-19; 1. Corinthians 12:12-31; Relevation 21:9-10; Romans 12:4-8; 1. Peter 4:10-11; Acts 20:24; Leviticus 27:30; Malachi 3:6-12 / Matouš 18:20; Matouš 16:15-19; 1. Korintským 12:12-31; Zjevení 21:9-10; Římanům 12:4-8; 1. Petrův 4:10-11; Skutky 20:24; Leviticus 27:30; Malachiáš 3:6-12
55:57
June 17, 2018
Changed - Prayer / Změna - Modlitba
Genesis 3:8-9; Hebrews 4:16; Psalm 5:1-3; Exodus 5:22-23; Philiphians 4:6; 1. Thesalonians 5:16-18; 1 Corinthians 19:12-13; Mathews 6:9-13 / Genesis 3:8-9; Židům 4:16; Žalm 5:2-4; Exodus 5:22-23; Filipským 4:6; 1. Tesalonickým 5:16-18; 1 Korintským 19:12-13; Matouš 6:9-13
57:48
June 10, 2018
Changed - Holy Trinity / Změna - Boží Trojice
Isaiah 64:7; Luke 15:20-23; 2. Peter 3:9; John 1:18; 1. Timothy 2:5; Colossians 1:15-17; 2. Corinthians 1:20; Romans 8:26-27; Ephesians 4:30; Acts 11:12; 2. Corinthians 1:21-22; John 16:13-14; Acts 4:29-31 / Izajáš 64:7; Lukáš 15:20-23; 2. Petrův 3:9; Jan 1:18; 1. Timoteovi 2:5; Koloským 1:15-17; 2. Korintským 1:20; Římanům 8:26-27; Efezským 4:30; Skutky 11:12; 2. Korintským 1:21-22; Jan 16:13-14; Skutky 4:29-31
1:00:15
June 3, 2018
Changed - Word / Změna - Slovo
John 1:1-2; 2.Timothy 3:16-17; 1.John 2:3-5; 2.Petr 1:16; Isaiah 40:8 / Jan 1:1-2; 2.Timoteovi 3:16-17; 1.Janova 2:3-5; 2.Petrova 1:16; Isaiáš 40:8
1:21:43
May 27, 2018
Changed - Identity / Změna - Identita
2. Korintským 5:17; Matouš 9:9; Jan 8:31; Matouš 28:19-20; Lukáš 12:8-9 / 2. Corinthians 5:17; Matthew 9:9; John 8:31; Matthew 28:19-20; Luke 12:8-9
1:00:26
May 20, 2018
Re-engaged XVI. / Znovuzapojení XVI.
2. Peter 1:1-11; Romans 1:28; 1. Timothy 2:1-6 / 2.Petrův 1:1-11; Římanům 1:28; 1. Timoteovi 2:1-6
1:17:42
May 13, 2018
When the Christ Rises / Když Kristus povstává
Mark 4:35-41 / Marek 4:35-41
34:06
May 6, 2018
Re-engaged XV. / Znovuzapojení XV.
1. Corinthians 13:6; I John 3:18 / Efezským 4:1-32; Římanům 12:9; Jan 14:5; Jakub 5:19-20; I Korintským 13:6; I Jan 3:18
1:07:16
April 29, 2018
Re-engaged XIV. / Znovuzapojení XIV.
Ephesians 4:1-32; Romans 12:9; John 14:5; James 5:19-20; I Corinthians 13:6; I John 3:18 / Efezským 4:1-32; Římanům 12:9; Jan 14:5; Jakub 5:19-20; I Korintským 13:6; I Jan 3:18
1:10:24
April 22, 2018
[UD] Diskusní večer - zapoj se i ty
Diskusní pátek na setkání UPSIDE DOWN mládeže.
38:11
April 20, 2018
Re-engaged XIII. / Znovuzapojení XIII.
1.John 4:8-16; Ephesians 5:21-29, 32-33; Luke 7:41-47 NLT. / 1.Janův 4:8-16; Efezským 5:21-29, 32-33; Lukáš 7:41-47
1:13:01
April 15, 2018
[UD] Plný hříchu, přesto s modlitbou
Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.
24:12
April 13, 2018
Re-engaged XII. / Znovuzapojení XII.
Luke 1:31-35, Luke 2:17:35, Luke 2:11, Luke 2:21-22, Luke 2:28-42, Luke 2:48-52, Luke 4:16, Matthew 22:37, Deuteronomy 4:9-10 / Lukáš 1:31-35, Lukáš 2:17:35, Lukáš 2:11, Lukáš 2:21-22, Lukáš 2:28-42, Lukáš 2:48-52, Lukáš 4:16, Matouš 22:37, Deutenoromium 4:9-10
1:07:04
April 8, 2018
[UD] Modlitba - spojení nadpřirozeného a přirozeného
Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.
42:45
April 6, 2018
Re-engaged XI. / Znovuzapojení XI.
1.Corinthians 1:18-24; Mark 15:25, 29-32,36; Acts 2:22-24; 1Peter 2:24; Mark 8:34; Phillipians 3:18-21; Galatians 6:14; Matthew 10:37-38; Mark 8:34-38; Acts 2:36-39  /  1.Korintským 1:18-24; Marek 15:25; 29-32;36; Skutky 2:22-24; 1.Petr 2:24; Mark 8:34; Filipským 3:18-21; Galatským 6:14; Matouš 10:37-38; Marek 8:34-38; Skutky 2:36-39
1:06:17
April 1, 2018
Re-engaged X. / Znovuzapojení X.
Romans 5:12-17; Galatians 4:19; Romans 8:28-30; Philippians 3:8-10 / Římanům 5:12-17; Galatským 4:19; Římanům 8:28-30; Filipským 3:8-10
1:08:02
March 25, 2018
[UD] Otče náš, Otče můj
Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.
36:19
March 23, 2018
Re-engaged IX. / Znovuzapojení IX.
Matthew 7:12; Philippians 2:5-9 / Matouš 7:12; Filipským 2:5-9
1:14:24
March 18, 2018
[UD] Upřímný & s Tátou
Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.
27:39
March 16, 2018
Re-engaged VIII. / Znovuzapojení VIII.
Revelation 21:6-7, 1 Corinthians 9:24, Genesis 13:1-18, Matthew 7:12 / Zjevení 21:6-7, 1 Korintským 9:24, Genesis 13:1-18, Matouš 7:12
46:13
March 11, 2018
[UD] Upřímný a Intimní
Záznam zamyšlení z pátečního setkání UPSIDE DOWN mládeže.
29:48
March 9, 2018
Newbie / Old-timer Checklist / Ňůbí/ouldtájmr čeklist
Luke 9:59-62, John 21:15-19 / Lukáš 9:59-62, Jan 21:15-19
1:15:20
March 4, 2018
Spiritual discipline / Duchovní sebekázeň
1. Corinthians 9:24-27 / 1. Korintským 9:24-27
1:01:25
February 25, 2018
Re-engaged VII. / Znovuzapojení VII.
Isaiah 55:6-11; Mark 4:1-2, 13-20, 26-33; John 12:23-26; Matthew 20:25-28; Malachi 3:6-12 / Izajáš 55:6-11; Marek 4:1-2, 13-20, 26-33; Jan 12:23-26; Matouš 20:25-28; Malachiáš 3:6-12
1:07:23
February 18, 2018
[UD] Upřímný & Vytrvalý
Zamyšlení z pravidelného setkání UPSIDE DOWN mládeže.
36:17
February 16, 2018
Re-engaged VI. / Znovuzapojení VI.
John 21:18-22; Romans 14:8; Proverbs 6:6-8 / Jan 21:18-22; Římanům 14:8; Přísloví 6:6-8
42:50
February 11, 2018
Upřímný a Povídavý
31:49
February 9, 2018
Re-engaged V. / Znovuzapojení V.
Ephesians 6:10-12; John 10:10; 1. Corinthians 9:25-27; James 4:1-2; 2. Corinthians 10:4; Acts 5:38-39; James 4:7; Ephesians 6:12; 1. Corinthians 9:25-27; Hebrews 12:4-7 / Efezským 6:10-12; Jan 10:10; 1. Korintským 9:25-27; Jakubův 4:1-2; 2. Korintským 10:4; Skutky 5:38-39; Jakubův 4:7; Efezským 6:12; 1. Korintským 9:25-27; Židům 12:4-7
1:13:29
February 4, 2018
Re-engaged IV. / Znovuzapojení IV.
Matthew 21:23-25; Matthew 21:28-32 / Matouš 21:23-25; Matouš 21:28-32
1:08:32
January 28, 2018
Upřímný & bez pomluv
28:25
January 26, 2018
Re-engaged III. / Znovuzapojení III.
John 15:5-6; Ezekiel 15:1-5; John 15:9-17; 1. John 4:7-17; 1.Corinthtians 13:1-8 / Jan 15:5-6; Ezechiel 15:1-5; Jan 15:9-17; 1. Janův 4:7-17; 1 Korintským 13:1-8
56:21
January 21, 2018
Různá období
35:18
January 19, 2018
Re-engaged II. / Znovuzapojení II.
Relevation 3:1-6; John 15:5-6; Ecclesiastes 2:10-11; 1. King 11:9-10; Matthew 6:33; Psalm 37:4; Matthew 12:35-37; 1. John 4:17 / Zjevení 3:1-6; Jan 15:5-6; Kazatel 2:10-11; 1. Královská 11:9-10; Matouš 6:33; Žalm 37:4; Matouš 12:35-37; 1. Janův 4:17
1:15:20
January 14, 2018
Re-engaged I. / Znovuzapojení I.
John 15:5-6; Luke 22:19-20; Luke 24:30-31; John 14:6 / Jan 15:5-6; Lukáš 22:19-20; Lukáš 24:30-31; Jan 14:6
46:44
January 7, 2018
Looking for Jesus / Hledáme Ježíše
Luke 2:41-52 / Lukáš 2:41-52
33:05
December 31, 2017
Vánoční naděje
16:53
December 22, 2017
Joy to the World, the Lord has come / Radujte se, přichází Pán
Matthew 1:18-25; Luke 1:26-38; Luke 2:1-7; Matthew 8:20; Luke 2:10-11; Psalm 16:11; Relevation 3:20 / Matouš 1:18-25; Lukáš 1:26-38; Lukáš 2:1-7; Matouš 8:20; Lukáš 2:10-11; Žalm 16:11; Zjevení 3:20
39:13
December 17, 2017
Chozeni s Bohem XII.
25:58
December 15, 2017
Giving is enough / Dávání je dostatečné
Matthew 7:1; Matthew 7:7-12; Luke 6:32-38; John 1:12; Romans 4:3-5; Acts 20:32-35; Matthew 6:19-21; Luke 12:32-34; 1. Timothy 6:17-19; Philippians 4:14-19; 2. Corrinthians 9:6-11 / Matouš 7:1; Matouš 7:7-12; Lukáš 6:32-38; Jan 1:12; Římanům 4:3-5; Skutky 20:32-35; Matouš 6:19-21; Lukáš 12:32-34; 1. Timoteovi 6:17-19; Filipským 4:14-19; 2. Korinským 9:6-11
55:35
December 10, 2017
Chozeni s Bohem XI.
33:47
December 8, 2017
Jaký je pravý Bůh? / What is the true God like?
Koloským 4:5-6; Žalm 14:1; Židům 11:6; Římanům 1:18:22; Genesis :13-14; Skutky 17:24-25; Římanům 2:14-16; Skutky 17:26-27; Zjevení 1:8; Žalm 139:7-8; Zjeveni 3:20; Efezským 1:3-5; Žalm 94:11; 1. Timoteovi 4:16 / Colossians 4:5-6; Psalm 14:1; Hebrews 11:6; Romans 1:18:22; Genesis :13-14; Acts 17:24-25; Romants 2:14-16; Acts 17:26-27; Relevation 1:8; Psalm 139:7-8; Relevation 3:20; Ephesians 1:3-5; Psal 94:11; 1. Timothy 4:16
52:59
December 3, 2017
Living somewhere in the Middle / Žít někde uprostřed
Isaiah 40:27-30; Psalm 130:5; 2 Corinthians 4:16-18; 1 Peter 5:6-7 / Izaiáš 40:27-30; Žalm 130:5; 2 Korintským 4:16-18; 1 Petrova 5:6-7
1:00:37
November 26, 2017
Chozeni s Bohem X.
31:57
November 24, 2017
Authority – Denying where it comes from / Autorita - Když popíráme její původ
Matthew 13:54-58; Matthew 21:23-27 / Matouš 13:54-58; Matouš 21:23-27
1:08:48
November 19, 2017
Authority – to share the Gospel II. / Autorita - ke sdílení Evangelia II.
2. Corinthians 4:1-18; Hebrew 13:5-6; James 1:2-4; 2. Corinthians 6:3-11 / 2. Korintským 4:1-18; Židům 13:5-6; Jakubův 1:2-4; 2. Korintským 6:3-11
55:47
November 12, 2017
Chozeni s Bohem IX.
27:11
November 10, 2017
Authority – to share the Gospel / Autorita - ke sdílení Evangelia
Matthew 28:18-20; 2. Corinthians 4:1-7; 1. Timothy 1:16; 2. Corinthians 2:15-17 / Matouš 28:18-20; 2. Korintským 4:1-7; 1. Timoteovi 1:16; 2. Korintským 2:15-17
1:12:28
November 5, 2017
Chozeni s Bohem VIII.
38:02
November 3, 2017
Power of Worship / Síla chvály
Psalm 40:1-3 / Žalm 40:2-4
42:43
October 29, 2017
Chozeni s Bohem VII.
40:19
October 27, 2017
Chozeni s Bohem VI.
30:57
October 20, 2017
Authority - Over the enemy / Autorita - Proti nepříteli
Luke 10:1-22 / Lukáš 10:1-22
1:04:15
October 15, 2017
Chozeni s Bohem V.
33:29
October 13, 2017
Authority - to do His will / Autorita - ke konání Jeho vůle
Matthew 28:16-20; John 14:10-14; John 20:29; 1. Peter 1:8-9; Acts 9:27; Matthew 7:22; Acts 2:38; Acts 3:6; Acts 3:16; 1. John 5:14-15 / Matouš 28:16-20; Jan 14:10-14; Jan 20:29; 1. Petrův 1:8-9; Skutky 9:27; Matouš 7:22; Skutky 2:38; Skutky 3:6; Skutky 3:16; 1. Janův 5:14-15
54:54
October 8, 2017
Chozeni s Bohem IV.
33:50
October 6, 2017
Faith in the authority of Jesus / Víra v Ježíšovu autoritu
Matthew 8:5-13; 1. Peter 5:5-7; Luke 6:46 / Matouš 8:5-13; 1. Petrův 5:5-7; Lukáš 6:46
1:04:34
October 1, 2017
Commitment VIII. - To Love one another / Odevzdání VIII. - Milovat jeden druhého
1. Corinthians 13:1-8 / 1. Korintským 13:1-8
1:08:15
September 24, 2017
Commitment VII. - To Stay / Odevzdání VII. - Závazek zůstat
John 6:60-71; John 6:53-58; Matthew 4:4; Deuteronomy 8:3; Luke 9:57-62 / Jan 6:60-71; Jan 6:53-58; Matouš 4:4; Deuteronium 8:3; Lukáš 9:57-62
1:02:14
September 17, 2017
Kráčení s Bohem III.
29:19
September 15, 2017
Commitment VI. - Staying full of God / Odevzdání VI. - Zůstat plný Boha
John 4:10-20,27,31-34; Luke 11:17,23-28; 2. Corinthians 6:14-15; Ephesians 4:13; John 4:10; Matthew 5:6 / Jan 4:10-20,27,31-34; Lukáš 11:17,23-28; 2. Korintským 6:14-15; Efezským 4:13; Jan 4:10; Matouš 5:6
1:08:21
September 10, 2017
Kráčení s Bohem II.
24:29
September 8, 2017
Commitment V. - Commitment to God / Odevzdání V. - Odevzdání se Bohu
Matthew 22:37-40; Luke 16:13; Matthew 7:21-23; Genesis 2:18 / Matouš 22:37-40; Lukáš 16:13; Matouš 7:21-23; Genesis 2:18
59:24
September 3, 2017
Kráčení s Bohem
31:29
September 1, 2017
Commitment IV. - Commitment to an intimate connections / Odevzdání IV. - Závazek k důvěrným vztahům
John 12:42; 1. Corinthians 10:16; 1. John 1:3; Acts 2:42 / Jan 12:42; 1. Korinským 10:16; 1. Janův 1:3; Skutky 2:42
54:26
August 27, 2017
Commitment III - To the words of God / Odevzdání III - k Božím slovům
Luke 14:25-30; Matthew 26:20-22; John 8:31-37; John 8:42-47; Romans 6:16-18; Matthew 4:4; 1. Timothy 2:4; John 15:7 / Lukáš 14:25-30; Matouš 26:20-22; Jan 8:31-37; Jan 8:42-47; Římanům 6:16-18; Matouš 4:4; 1. Timoteovi 2:4; Jan 15:7
1:01:34
August 20, 2017
Commitment II / Odevzdání II
Proverbs 19:21; Ephesians 1:3-14; Romans 8:28-30 / Přísloví 19:21; Efezským 1:3-14; Římanům 8:28-30
1:18:56
August 13, 2017
Commitment I / Odevzdání I
Isaiah 40:28-31; 1. Peter 5:18-11 / Izaiáš 40:28-31; 1. Petrův 5:18-11
1:09:02
August 6, 2017
I am still here / Jsem stále zde
Hebrews 3:13; 1 Thessalonians 5:11; Romans 15:1-4; Acts 18:27; Acts 14:22; Hebrews 10:24-25; Proverbs 12:25/ Židům 3:13; 1 Tesalonickým 5:11; Římanům 15:1-4; Skutky 18:27; Skutky 18:22; Židům 10:24-25; Přísloví 12:25
49:14
July 30, 2017
I am the salt of the earth / Jsem solí země
Matthew 5:1-16 / Matouš 5:1-16
38:53
July 23, 2017
I am - what I am by the grace of God / Jsem - Boží milostí jsem to, co jsem
1. Corinthians 15:1-11; Hebrews 12:14-17; John 6:28-29; 2. Corinthians 9:8; Ephesians 3:20; John 6:28-29 / 1. Korintským 15:1-11; Židům 12:14-17; Jan 6:28-29; 2. Korintským 9:8; Efezský, 3:20; Jan 6:28-29
52:41
July 16, 2017
Friend of God V.
19:14
July 14, 2017
I am - The Light of the World / Jsem - světlo světa
Matthew 5:14-16; John 1:1-4, John 3:16-21; John 8:12; John 9:1-5 / Matouš 5:14-16; Jan 1:1-4, Jan 3:16-21; Jan 8:12; Jan 9:1-5
1:04:42
July 9, 2017
Friend of God IV.
22:49
July 7, 2017
I am - Fruitful / Jsem - Plodný
John 15:1-21, John 13:35 / Jan 15:1-21, Jan 13:35
57:51
June 25, 2017
I am - His friend: therefore His hands / Jsem - Jeho přítel: a tedy Jeho ruce
John 15:13-17; James 2:23; Genesis 18:17; Amos 3:7 / Jan 15:13-17; Jakub 2:23; Genesis 18:17; Amos 3:7
45:03
June 18, 2017
Friend of God III.
25:20
June 16, 2017
I am - Maturing into a follower of Christ / Jsem - dospívající následovník Krista
Philippians 3:12-14; 1. Corinthians 2:14-16; 1. Corinthians 3:1-7; Hebrews 5:7-14; 1. John 2:27; Hebrews 6:1-3 / Filipským 3:12-14; 1. Korintským 2:14-16; 1. Korintským 3:1-7; Židům 5:7-14; 1. Janův 2:27, Židům 6:1-3
1:05:52
June 11, 2017
Friend of God II.
15:28
June 9, 2017
I am - Spirit-filled / Jsem - naplněn Duchem
John 14:26; John 16:12-15; 1. Corinthians 2:9-16; Revelation 2:7 / Jan 14:26; Jan 16:12-15; 1. Korintským 2:9-16; Zjevení 2:7
50:47
June 4, 2017
I am - Convinced / Jsem - přesvědčen
Romans 8:38-39; Luke 16:27-31; Romans 8:28-39; Philipphians 1:19-24; 1. Corinthians 11:17-26 / Římanům 8:38-39; Lukáš 16:27-31; Římanům 8:28-39; Filipským 1:19-24; 1. Korintským 11:17-26
55:05
May 28, 2017
I am - being changed / Já jsem - proměňován
Romans 8:5-8; Romans 8:9-11; John 17:20-23; Romans 8:12-14; Galatians 5:19-25; Matthew 26:41; Hebrews 3:12-14; Hebrews 4:1-2; Hebrews 4:11-15; Hebrews 10:8-14; / Římanům 8:5-8; Římanům 8:9-11; Jan 17:20-23; Římanům 8:12-14; Galatským 5:19-25; Matouš 26:41; Židům 3:12-14; Židům 4:1-2; Židům 4:11-15; Židům 10:8-14;
1:15:45
May 21, 2017
Friend of God
15:52
May 19, 2017
I am the worst / Jsem ten nejhorší
1. Timothy 1:12-17; 1. Timothy 1:9-10; Romans 7:7-25; Romans 8:1-4 / 1. Timoteovi 1:12-17; 1. Timoteovi 1:9-10; Římanům 7:7-25; Římanům 8:1-4
1:04:34
May 14, 2017
Are we Body Conscious II. / Máme péči o Tělo? II.
Ephesians 3:14-21; Ephesians 4:11-16; Romans 5:5; 1. Timothy 1:14 / Efezským 3:14-21; Efezským 4:11-16; Římanům 5:5; 1. Timoteovi 1:14
58:17
May 7, 2017
What kind of friend is Jesus / Jaký je Ježíš přítel?
John 15:13; Romans 8:31-39; Proverbs 17:17; Job 42:10 / Jan 15:13; Římanům 8:31-39; Přísloví 17:17; Jób 42:10
50:09
April 30, 2017
Testimonies / Svědectví
31:41
April 23, 2017
Are we Body Conscious / Máme péči o Tělo?
1. Corinthians 12:1-27; Matthew 12:46-50 / 1. Korintským 12:1-27; Matouš 12:46-50
49:07
April 23, 2017
Easter service. / Velikonoční bohoslužba.
John 11:25; Deuteronomy 30:19; Romans 10:9-10; Luke 6:46-49 / Jan 11:25; Deuteronomy 30:19; Římanům 10:9-10; Lukáš 6:46-49
28:54
April 16, 2017
Finding True Life, Light and Love IV. / Najít pravý život, světlo a lásku IV.
1. John 1:1-7; Ephesians 2:10; John 15:5-14; 1 John 2:3; 1. Corinthians 10:1-12; Deuteronomy 6:5; Matthew 22:39 / 1. Janův 1:1-7; Efezským 2:10; 1. Jan 15:5-14; 1. Janův 2:3; 1. Korintským 10:1-12; Deuteronomium 6:5; Matouš 22:39
1:07:17
April 9, 2017
Finding True Life, Light and Love III. / Najít pravý život, světlo a lásku III.
1. John 1:5-2:11; Luke 4:18-21 / 1. Janův 1:5-2:11; Lukáš 4:18-21
59:29
April 2, 2017