Skip to main content
App 2beFluent testing on person with stutter, Testowanie Apki 2beFluent na osobie z jąkaniem.

App 2beFluent testing on person with stutter, Testowanie Apki 2beFluent na osobie z jąkaniem.

By Matt Tomzak & 2beFluent

Test of App 2beFluent on person in his 50s in everyday life with his moderate stutter ( 45 years stuttering ) . While testing in room there were above 10 people present including 2 visiting ( for 1st time ) guests ( me and other person ), recording in Polish language. Test Apki 2beFluent na osobie ok. 50-ki w jego normalnym życiu ze średnim jąkaniem ( od 45 lat ). Podczas testowania w pomieszczeniu było obecnych ponad 10 osób wliczając 2 gości ( ja i inna osoba ), nagranie w jęz. Polskim.
Currently playing episode

Matt Tomzak : my speech ( old ) with stutter / moja mowa ( stara ) z jąkaniem / meine alte Rede mit Stottern / в этой записи моей речи с заиканием

App 2beFluent testing on person with stutter, Testowanie Apki 2beFluent na osobie z jąkaniem.

1x
Matt Tomzak : my speech ( old ) with stutter / moja mowa ( stara ) z jąkaniem / meine alte Rede mit Stottern / в этой записи моей речи с заиканием
Matt Tomzak : my speech ( old ) with stutter / moja mowa ( stara ) z jąkaniem / meine alte Rede mit Stottern / в этой записи моей речи с заиканием
This is recording of my speech with stutter, I was talking over the phone with someone close, there was no rush, no stress, just casual talk about what are plans for next morning. Whole conversation took few minutes, I had cut out my ( a bit ) more fluent speech ( not much I must say ) and someone speech. What's left you can hear now. If I wouldn't take risk to go through ( hard ) speech therapy in 1999 and after to work ( a lot ) on my speech I were probably sound today ( in 2019 ) like on this recording.  My new speech I use for last 20 years you can hear when you look watch my movies on my YouTube channel : Matt Tomzak  when I talk about my Invention App 2beFluent. To nagranie mojej mowy z jąkaniem, mówiłem przez telefon z kimś bliskim, nie było pośpiechu, niedużo stresu, luźna rozmowa jakie są plany na rano. Cała rozmowa trwała kilka minut, wyciąłem moją ( trochę ) płynniejszą mowę ( przyznam nie było jej za dużo ) i mowę bliskiego. Co zostało możesz teraz usłyszeć - moja stara mowa z jąkaniem. Gdybym nie powziął ryzyka by przejść przez ( trudną ) terapię mowy 20 lat temu i potem pracować ( dużo ) nad moją mową prawdopodobnie tak bym brzmiał dzisiaj ( w 2019 ) jak na tym nagraniu. Moja nowa mowa którą używam od 20 lat możesz usłyszeć jak spojrzysz na filmy na moim kanale YouTube : Matt Tomzak  kiedy mówię o moim wynalazku Apce 2beFluent. Diese Aufnahme meiner Rede mit Stottern. Ich habe mit meinem Bekannten telefoniert. Es gab keine Hektik, nicht viel Stress, nur lockeres Gespräch über die Pläne für den Morgen. Das ganze Gespräch dauerte ein paar Minuten. Ich habe meine (ein wenig) ruhigere Rede (ich gebe zu, es war nicht zu viel) und Rede des Gesprächspartners ausgeschnitten. Was übrig bleibt, können Sie jetzt hören - meine alte Rede mit Stottern. Wenn ich vor 20 Jahren nicht das Risiko eingegangen wäre, eine (schwierige) Sprachtherapie zu absolvieren und dann (viel) an meiner Rede zu arbeiten, würde ich wahrscheinlich wie heute (2019) auf dieser Aufnahme klingen. Meine neue Rede, die ich seit 20 Jahren verwende, können Sie hören, wenn Sie sich die Videos auf meinem YouTube-Kanal ansehen: Matt Tomzak. Dort erzähle ich mehr von meiner Erfindung- der App 2beFluent. в этой записи (1,46 мин.) моей речи с заиканием я разговаривал по телефону с близким человеком, не было ни спешки, ни большого стресса, свободный разговор о планах на утро. Весь разговор длился несколько минут, я вырезал свою (немного) более беглую речь ( я признаю, что это было не слишком много) и речь собеседника. То, что осталось, вы можете услышать сейчас - моя старая речь с заиканием. Если бы я не рискнул пройти ( трудную ) речевую терапию 20 лет назад, а затем поработать ( много ) над своей речью, я бы, наверное, звучал сегодня ( в 2019 году ), как на этой записи. Мою новую речь, которую я использую в течение 20 лет, вы можете услышать на видео на моем канале YouTube : Matt Tomzak, когда я говорю о своем изобретении – приложении 2beFluent.
01:46
November 29, 2019
test of App 2beFluent on person with moderate stutter / test Apki 2beFluent na osobie z ( średnim ) jąkaniem / Test von App 2beFluent an einer Person mit mäßigem Stottern / Тест App 2beFluent
test of App 2beFluent on person with moderate stutter / test Apki 2beFluent na osobie z ( średnim ) jąkaniem / Test von App 2beFluent an einer Person mit mäßigem Stottern / Тест App 2beFluent
Person with ( moderate ) stutter in his everyday life, guy ( in his 50s ), stuttering for ca. 45 years. In this recording ( his 1st test with App 2beFluent ) he speaks with his normal tempo speech, he speaks without to be prepared in any way to say any text nor reading any text, just natural spontaneous speech. As you can hear there are no blocks, no repetitions, no prolongations, he speaks in his own intonation, no artificial feel of sound of his speech, we can hear just his fluent natural speech including some little naturally sounded pauses. Normally without App 2beFluent he probably wouldn't say fluent even 1 sentence. Situation was normal ( low stress ), during his speech there were above 10 people present in room including 2 guest ( me and another person ) visiting for 1st time. My movies YouTube : Matt Tomzak Osoba z ( średnim ) jąkaniem w swoim codziennym życiu, mężczyzna ( ok. 50-ki ), jąkający się od 45 lat. Na tym nagraniu ( jego 1-szy test z Apką 2beFluent ) mówi swoim normalnym tempem, mówi nieprzygotowany w każdym znaczeniu by cokolwiek powiedzieć, nie czyta żadnego tekstu, tylko jego naturalna spontaniczna mowa. Jak możecie usłyszeć  nie ma bloków, nie ma powtarzań, nie ma przedłużań, mówi ze swoją naturalną intonacją, nie ma uczucia że jego mowa jest sztuczna, możemy słyszeć tylko jego płynną mowę zawierająca trochę krótkich naturalnie brzmiących pauz. Normalnie bez Apki 2beFluent prawdopodobnie nie powiedziałby nawet 1-go zdania płynnie. Sytuacja była normalna ( niski stres ), podczas jego mowy było obecnych ponad 10 osób w pomieszczeniu włączając 2 gości ( ja i inna osoba ) odwiedzający po raz 1-szy. Moje filmy YouTube : Matt Tomzak Die Tests  an der App 2beFluent wurden an anderen Personen mit Stottern durchgeführt. Unten finden Sie diesen Test "Test von App 2beFluent an einer Person mit mäßigem Stottern" – 3 Min. Eine andere Person mit durchschnittlichem Stottern im täglichen Leben, ein Mann (ungefähr 50), der 45 Jahre lang stottert. Auf dieser Aufnahme (sein erster Test mit der App 2beFluent) spricht er in seinem normalen Tempo, spricht unvorbereitet, um etwas zu sagen, er liest keinen Text. Es ist nur seine natürliche spontane Sprache zu hören. Wie Sie hören können, gibt es keine Unterbrechungen, keine Wiederholungen, keine Erweiterungen, er spricht mit seiner natürlichen Intonation, es gibt kein Gefühl, dass seine Rede künstlich ist, wir können nur seine fließende Rede hören, die einige kurze natürlich klingende Pausen enthält. Normalerweise würde  der Mann ohne 2beFluent-App wahrscheinlich nicht einmal den ersten Satz flüssig sprechen. Die Situation war normal (geringer Stress), während seiner Rede waren mehr als 10 Personen im Raum anwesend, darunter 2 Gäste (ich und eine andere Person), die zum ersten Mal kamen. тесты приложения App 2beFluent были проведены на других людях с заиканием. Ниже один из таких тестов " Тест App 2beFluent с человеком с умеренным заиканием " - 3 минуты. Человек с ( средним ) заиканием в повседневной жизни, мужчина (около 50 лет), заикающийся в течение 45 лет. На этой записи ( его 1-й тест с App 2beFluent ) он говорит в своем нормальном темпе, говорит неподготовленным во всех смыслах, чтобы сказать что-либо, он не читает текст, только использует естественную спонтанную речь. Как вы можете слышать, нет никаких пауз, никаких повторений, никаких растягиваний, он говорит со своей естественной интонацией, нет ощущения, что его речь искусственная, мы можем только услышать его беглую речь, содержащую несколько коротких естественных пауз. Обычно без приложения App 2beFluent, вероятно, даже он не говорил бы первое предложение бегло. Ситуация была нормальной ( низкий уровень стресса ), во время его выступления в комнате присутствовало более 10 человек, в том числе 2 гостя ( я и еще один человек ), которые были на тесте впервые.
02:56
November 26, 2019