Skip to main content
مازيار_ رازى Maziar_Razi

مازيار_ رازى Maziar_Razi

By MaziarـRazi مازیارـ رازی
تحليل هاى ماركسيستى در باره مسايل اجتماعى-سياسى توسط مازيار رازى. Marxist Analysis by Maziar Razi
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

اتحاد روشنفکران با کارگران / مازیار رازی
کلاب هاوس ۶ مرداد ۱۴۰۱ با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
07:35
August 10, 2022
ضرورت اتحاد و سازماندهی / مازیار رازی
ضرورت اتحاد و سازماندهی / مازیار رازی کلاب هاوس ۶ مرداد ۱۴۰۱ با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
07:49
August 07, 2022
حمایت بین المللی از کارگران ایران / مازیار رازی
کلاب هاوس ۱۳ مرداد  ۱۴۰۱   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
20:48
August 05, 2022
حزب کارگری چگونه ساخته می شود؟ / مازیار رازی
کلاب هاوس ۶ مرداد  ۱۴۰۱   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
07:05
August 04, 2022
آیا کارگران سوسیالیستند؟ / مازیار رازی
کلاب هاوس ۶ مرداد   ۱۴۰۱   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
05:49
August 01, 2022
ضرورت اتحادهای کارگری/ مازیار رازی
کلاب هاوس ۶ مرداد  ۱۴۰۱    با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
24:30
July 31, 2022
از اعتصاب تا انقلاب / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
18:42
July 29, 2022
اتحاد بین المللی برای انقلاب کارگری / مازیار رازی
کلاب هاوس  ۳۰ تیر  ۱۴۰۱    با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
11:37
July 24, 2022
سازماندهی اتحاد عمل در خارج / مازیار رازی
کلاب هاوس  ۳۰ تیر  ۱۴۰۱    با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
24:09
July 23, 2022
مانورهای امپریالیسم و تدارک انقلاب / مازیار رازی
کلاب هاوس  ۲۳ تیر  ۱۴۰۱  با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
14:10
July 17, 2022
سرنگونی دولت سرمایه داری / مازیار رازی
کلاب هاوس  ۲۳ تیر  ۱۴۰۱    با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
22:48
July 15, 2022
روش مقابله با انحرافات جنبش زنان / مازیار رازی
کلاب هاوس  ۱۶ تیر  ۱۴۰۱   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
12:08
July 11, 2022
مارکسیسم یا فمینیسم؟ / مازیار رازی
 با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
18:10
July 11, 2022
نقش و تکالیف زنان در انقلاب/ مازیار رازی
کلاب هاوس  ۱۶ تیر   ۱۴۰۱  با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
12:23
July 09, 2022
دمکراسی: کارگری یا سرمایه داری؟ / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
12:05
July 08, 2022
اتحاد بر سر دولت آتی / مازیار رازی
کلاب هاوس ۲ تیر ۱۴۰۱    با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
15:33
July 04, 2022
شیوه تدارک انقلاب در ایران / مازیار رازی
کلاب هاوس ۹ تیر ۱۴۰۱    با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
15:59
July 02, 2022
دولت و انقلاب کارگری/ مازیار رازی
کلاب هاوس ۹ تیر  ۱۴۰۱ با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
21:41
July 01, 2022
دولت و انقلاب و حزب/ مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
24:38
June 30, 2022
سازماندهی انقلاب مستقل از خاندان پهلوی/ مازیار رازی
کلاب هاوس ۲ تیر  ۱۴۰۱   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
12:11
June 24, 2022
انگیزهای «همبستگی ملی» رضا پهلوی/ مازیار رازی
کلاب هاوس ۲ تیر ۱۴۰۱    با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
24:29
June 24, 2022
حق ملل در تعیین سرنوشت خویش/ مازیار رازی
کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
24:13
June 17, 2022
دمکراسی از آن چه طبقه ای است؟ / مازیار رازی
کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
20:17
June 14, 2022
ضرورت ایجاد رهبری برای تدارک انقلاب/ مازیار رازی
ضرورت ایجاد رهبری برای تدارک انقلاب/ مازیار رازی کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
24:50
June 11, 2022
تقویت اتحاد عمل کارگری /مازیار رازی
کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
20:16
June 10, 2022
در دفاع از اسماعیل بخشی / مازیار رازی
کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
19:04
June 04, 2022
اختلافات پیشتازان کارگری بر سر چیست؟ / مازیار رازی
کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
20:59
June 03, 2022
کنترل کارگری و قدرت شورایی/ مازیار رازی
کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
20:49
May 31, 2022
اتحاد کمیته های کارخانه/ مازیار رازی
کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
15:34
May 29, 2022
شوراها و کمیته های کارگری/ مازیار رازی
کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
21:13
May 27, 2022
روش قدرت گیری طبقه کارگر چیست؟ / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz بحث کامل از کلاب هاوس اتاق گفتمان مارکسیستی
12:05
May 24, 2022
رابطه حزب پیشتاز با توده ها / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
07:32
May 22, 2022
چگونه اعتراضات را به انقلاب مبدل سازیم؟ / مازیار رازی
پرسش و پاسخ در کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
13:24
May 21, 2022
ضرورت طرح مطالبات انتقالی در اعتصابات و اعتراضات اجتماعی/ مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید   maziar.razi@protonmail.com    از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
10:09
May 18, 2022
علل دخالتگری هدفمند در اعتراضات اجتماعی / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com   از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
12:46
May 18, 2022
چشم انداز اعتراضات خیابانی / مازیار رازی
مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
11:43
May 16, 2022
نقد برنامه یک دنیای بهتر / مازیار رازی
پرسش و پاسخ در کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
37:35
May 13, 2022
تدوین برنامه سوسیالیستی برای غلبه بر بحران چپ / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
32:14
May 11, 2022
تاکتیک های لنینی در اتحاد عمل با مخالفان / مازیار رازی
پرسش و پاسخ در کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
24:20
May 09, 2022
چرخش به راست منصور حکمت و پیروانش / مازیار رازی
پرسش و پاسخ در کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
21:47
May 07, 2022
ریشه های بحران کمونیسم کارگری / مازیار رازی
ریشه های بحران کمونیسم کارگری / مازیار رازی پرسش و پاسخ در کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
20:23
May 06, 2022
اول ماه مه را به روز ضد سرمایه داری مبدل کنیم/ مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
03:03
April 30, 2022
استراتژی و تاکتیک اتحاد در روز کارگر / مازیار رازی
پرسش و پاسخ در کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
26:31
April 29, 2022
اول مه: مطالبات کارگری چیستند؟ / مازیار رازی
اول مه: مطالبات کارگری چیستند؟ /  مازیار رازی https://youtu.be/bHZFlJOAopU کلاب هاوس  با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
07:18
April 26, 2022
اول مه: بسوی حاکمیت کارگری/ مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
21:11
April 22, 2022
اول ماه مه: گام بعدی چیست؟ مازیار رازی
بخشی از برنامه چالش  تلویزیون پرتو   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
15:31
April 19, 2022
مسبب اصلی جنگ اوکراین آمریکاست! / مازیار رازی
بخشی از برنامه چالش با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
11:08
April 18, 2022
مارکس و جهانی شدن سرمایه داری / مازیار رازی
کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
08:02
April 15, 2022
لنین و تروتسکی در انقلاب ۱۹۰۵/ مازیار رازی
کلاب هاوس  با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
21:13
April 12, 2022
مفهوم مارکس از انقلاب / مازیار رازی
پرسش و پاسخ در کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
21:38
April 10, 2022
مفهوم قدرت شواریی چیست؟ / مازیار رازی
کلاب هاوس  با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
16:07
April 08, 2022
چرا پس از انقلاب حزب پیشتاز باید منحل شود؟ / مازیار رازی
کلاب هاوس  با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
09:15
April 04, 2022
ارتباط حزب با شورای کارگری/ مازیار رازی
کلاب هاوس  با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
23:48
April 01, 2022
تقدم یا تاخیر حزب پیشتاز بر تشکلات مستقل کارگری / مازیار رازی
کلاب هاوس  با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
10:51
March 26, 2022
ضرورت حزب پیشتاز کارگری برای تدارک انقلاب/ مازیار رازی
کلاب هاوس  با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
15:25
March 26, 2022
سال نو: چگونگی سازماندهی انقلاب سوسیالیستی / مازیار رازی
از مباحثات کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
23:51
March 25, 2022
استراتژی و تاکتیک های مارکسیستی در جنگ اوکراین / مازیار رازی
شورای آزادیخواه و برابری طلب استرالیا- میز گرد  با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
28:16
March 22, 2022
سال نو را به سال مبارزه طبقاتی تبدیل کنیم! / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
23:40
March 21, 2022
مسلح شدن توده ها، جنگ طبقاتی ادامه باید یابد! / مازیار رازی
کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
15:37
March 19, 2022
سال نو: مبارزه برای روزهای بهتر/ مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
23:40
March 19, 2022
نه به پوتین! نه به بایدن! زنده باد انقلاب سوسیالیستی! / مازیار رازی
کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
23:31
March 18, 2022
مقابله با جنگهای امپریالیستی چگونه می تواند صورت گیرد؟/ مازیار رازی
کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
13:50
March 12, 2022
آیا پوتین علیه فاشیسم تهاجم نظامی کرد؟ / مازیار رازی
کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
19:05
March 11, 2022
آزادی زنان تنها با سرنگونی سرمایه داری قابل تحقق است / مازیار رازی
کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
15:09
March 09, 2022
مبارزه برای آزادی زنان / مازیار رازی
برنامه کمیته اقدام کارگری  با ما در تلگرام تماس بگیرید  https://t.me/MarxistEnghelabi
12:56
March 06, 2022
چگونگی اجرای میدانی «جبهه سوم» / مازیار رازی
پرسش و پاسخ کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
10:16
March 06, 2022
چگونگی شکل دادن جبهه سوم در جنگ / مازیار رازی
پرسش و پاسخ کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
16:44
March 05, 2022
اتحاد معلمان و کارگران/ مازیار رازی
مصاحبه با چالش با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
38:00
March 01, 2022
تشکیلات اخص برای سرنگونی رژیم کدامست؟ مازیار رازی
پرسش و پاسخ در کلاب هاوس    با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
14:50
February 26, 2022
در حاشیه جنگ روسیه و اوکراین / مازیار رازی
پرسش و پاسخ در کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
11:10
February 24, 2022
رهبری کارگری: پیش و پس از انقلاب / مازیار رازی
پرسش و پاسخ در کلاب هاوس    با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
12:27
February 22, 2022
مفهوم نقش رهبری کارگری در انقلاب آتی / مازیار رازی
مفهوم نقش رهبری کارگری در انقلاب آتی / مازیار رازی با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
19:51
February 20, 2022
مفهوم حزب از منظر کارل مارکس / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
13:31
February 18, 2022
انقلاب ۱۳۵۷: آموختن و بکارگیری تجارب / مازیار رازی
مباحثات کلاب هاوس به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷    با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
10:30
February 13, 2022
انقلاب ۱۳۵۷: بحران رهبری و چریک ها / مازیار رازی
مباحثات کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
26:02
February 12, 2022
تحلیل مارکسیستی از مرحله کنونی امپریالیسم / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
12:10
February 10, 2022
نقش «سیا» در بحران نظام شاه / مازیار رازی
پاسخ به سوالات در کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
28:11
February 09, 2022
نقش امپریالیسم و علل سرنگونی شاه (۳)/ مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
21:04
February 02, 2022
نقش مخرب مراحل امپریالیسم در جهان (۲) / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی  دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
16:28
February 02, 2022
انقلاب ۱۳۵۷ و نقش امپریالیسم در جهان (۱) / مازیار رازی
به مناسبت سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ (۱)   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
15:12
February 02, 2022
معرفی گرایش مارکسیست های انقلابی ایران/ مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
08:06
January 29, 2022
بررسی دیپلماسی ایران با چین و روسیه/ مازیار رازی
پاسخ به سوالات در کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
17:57
January 28, 2022
هسته های مخفی را بسازیم / مازیار رازی
پاسخ به سوالات در کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
05:18
January 28, 2022
انشعاب حزب کمونیست ایران: نقد یا تخریب؟ / مازیار رازی
پاسخ به سولات در کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
12:30
January 23, 2022
انشعاب حزب کمونیست ایران: علل و ریشه ها / مازیار رازی
پاسخ به سولات در کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
22:55
January 21, 2022
سوسیالیسم یا بربریت؟ / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
08:03
January 19, 2022
توافقات برجام: جناح بندی های رژیم / مازیار رازی
پاسخ به سولات در کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
15:19
January 16, 2022
برجام:‌ تسلیم یا نرمش قهرمانانه؟ / مازیار رازی
مباحثات کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
20:11
January 14, 2022
اعتصاب معلمان: درس هايي سياسي و تشكيلاتي / مازيار رازى
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
29:55
January 09, 2022
ساختن سوسیالیسم یا انقلاب سوسیالیستی؟ / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
08:51
January 07, 2022
مقابله با سرمایه داری باید ادامه یابد! / مازیار رازی
پرسش و پاسخ در کلاب هاوس  با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
09:50
January 04, 2022
انگیزه های سرمایه داری و سوسیالیسم چیستند؟ / مازیار رازی
پرسش و پاسخ در کلاب هاوس  با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
24:08
December 31, 2021
چرا در اروپا انقلاب سوسیالیستی رخ نمی دهد؟ / مازیار رازی
پرسش و پاسخ در کلاب هاوس  با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
10:03
December 31, 2021
آیا اقتصاد کینزی در ایران تحقق پذیر است؟ / مازیار رازی
پرسش و پاسخ در کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
07:15
December 28, 2021
پس از کسب قدرت کارگری چه؟ / مازیار رازی
پرسش و پاسخ در کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
06:02
December 28, 2021
مبارزه مسلحانه و هسته های مخفی / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
09:04
December 26, 2021
جامعه سوسیالیستی چگونه جامعه ای خواهد بود؟ / مازیار رازی
پاسخ به سوالات در کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
07:37
December 25, 2021
پسا کرونا تعمیق بحران اقتصادی سرمایه داری/ مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
14:34
December 24, 2021
ارزیابی اعتراضات و اعتصابات / مازیار رای
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
11:58
December 24, 2021
اعتراضات معلمان را سراسری کنیم/ مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
10:08
December 24, 2021
سوسیالیسم و انقلاب / مازیار رازی
پاسخ به سولات در کلاب هاوس   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
04:51
December 19, 2021
ارزیابی کمینترن (بین الملل ۳) در دوره لنین/ مازیار رازی
از میان مباحثات کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
13:13
December 19, 2021
سیاست بین الملل سوم در قبال حزب کمونیست ایران ۱۹۱۹
از میان مباحثات کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
12:33
December 14, 2021
درس هایی از برنامه حزب کمونیست ایران ۱۲۹۹
از میان برنامه های کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
23:18
December 14, 2021
تجارب مارکس از کمون پاریس ۱۸۷۱/ مازیار رازی
از میان مباحثات کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
19:43
December 10, 2021
مارکس و بین الملل اول/ مازیار رازی
از میان مباحثات کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
20:53
December 10, 2021
در دفاع از مارکسیسم / مازیار رازی
از میان بحث های کلاب هاوس با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
13:28
December 07, 2021
آگاهی سوسیالیستی چگونه کسب می شود؟ / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
11:15
December 06, 2021
مفهوم مارکس از ایدئولوژی / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
16:07
December 06, 2021
کارنامه تروتسکیست های ایران/مازیار رازی
کلاب هاوس ۶ آذر ۱۴۰۰ با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
44:05
November 28, 2021
انقلاب روسیه ۱۹۱۷: نقش لئون تروتسکی / مازیار رازی
کلاب هاوس ۴ آذر ۱۴۰۰ با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
25:37
November 28, 2021
انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و انقلاب سوسیالیستی ایران / مازیار رازی
کلاب هاس ۲۷ آبان  ۱۴۰۰  با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
16:55
November 23, 2021
انقلاب اکتبر ۱۹۱۷: دمکراسی سوسیالیستی/ مازیار رازی
۱۴۰۰ کلاب هاوس ۲۷ آبان   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
14:01
November 21, 2021
نقد مائوئیست ها / مازیار رازی
جلسه كلاب هاوس (اتاق ماركسيست هاى انقلابى)، ٢٩ آبان ١٤٠٠- در باره  سازمان هاى مائوئيستي   با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
17:31
November 21, 2021
دولت، حزب و انقلاب / مازیار رازی
کلاب هاوس ۱۵ آبان ۱۴۰۰ maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
12:60
November 15, 2021
ماهیت دولت و حزب در دوره گذار/مازیار رازی
کلاب هاوس ۲۰ ابان ۱۴۰۰ maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
15:57
November 15, 2021
نقش آنارشیست ها در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷/مازیار رازی
 کلاب هاوس- ۲۰ آبان ۱۴۰۰ maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
19:05
November 15, 2021
نقد سازمان راه کارگر (دیکتاتوری پرولتاریا) / مازیار رازی
در کلاب هاوس ۲۰ آبان ۱۴۰۰ با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
15:52
November 14, 2021
نقد حزب کمونیست کارگری / مازیار رازی
۱۴۰۰ در کلاب هاوس ۱۳ نوامبر با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
40:03
November 14, 2021
نقد حزب کمونیست ایران/ مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
27:50
November 01, 2021
استراتژی یا تاکتیک مبارزه مسلحانه: نقد چریک های فدایی خلق / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
01:08:46
November 01, 2021
فروپاشی سازمان پیکار/ مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
20:26
October 21, 2021
بحران تشکیلاتی-نظری پیکار/ مازیار رازی+رضا پایا
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
01:11:30
October 21, 2021
بحران کمونیستی: حزب کمونیست و حزب توده
بحران سازمان های کمونیستی - بخش یکم حزب کمونیست و حزب توده  با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
16:13
October 21, 2021
ملاحظاتی بر بحران سازمان های کمونیستی/ مازیار رازی
میز گرد با رضا پایا در مورد بحران سازمان های کمونیستی در کلاب هاوس اتاق گرایش مارکسیست های انقلابی ایران با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
10:53
October 21, 2021
اختلافات با حزب سوسیالیست انقلابی/مازیار رازی
 اختلافات اهداف و اصول مارکسیستی با حزب سوسیالیست انقلاب  با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
25:56
October 21, 2021
اهداف و اصول گرایش مارکسیست های انقلابی/ مازیار رازی
توضیح  ۵ رکن اهداف و اصول گرایش مارکسیست های انقلابی ایران   کلاب هاوس «گفتمان مارکسیستی»۱۶ مهر   ۱۴۰۰ با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
20:26
October 10, 2021
ضرورت حفظ آگاهی برای تدارک انقلاب سوسیالیستی/ مازیار رازی
کلاب هاوس ۹ مهر ۱۴۰۰ با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
07:51
October 07, 2021
ضرورت حزب پیشتار کارگری برای تدارک انقلاب سوسیالیستی / مازیار رازی
کلاب هاوس ۹ مهر ۱۴۰۰ با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
12:60
October 07, 2021
تدارک انقلاب سوسیالیستی: چه باید کرد؟ / مازیار رازی
کلاب هاوس ۹ مهر ۱۴۰۰ با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
14:42
October 07, 2021
آیا پیروزی انقلاب سوسیالیستی امکان پذیر است؟ / مازیار رازی
کلاب هاوس ۹ مهر ۱۴۰۰ با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
13:02
October 07, 2021
آیا آگاهی از بیرون به درون طبقه کارگر می رود؟ /مازیار رازی
برنامه در کلاب هاوس ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
10:47
October 07, 2021
در باره مطالبات انتقالی / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
08:23
September 25, 2021
مفهوم برنامه سوسیالیستی / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
24:26
September 25, 2021
مبارزه مسلحانه: استراتژی یا تاکتیک؟ مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
53:38
September 15, 2021
مبارزه مسلحانه: مواضع مارکسیستی / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
36:49
September 15, 2021
عوامل بازدارنده حزب کارگری سوسیالیستی / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
10:34
September 14, 2021
میراث زنده یاد رفیق شاهرخ زمانی/ مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
16:37
September 14, 2021
ملاحظاتی به نظریات علی نجاتی و اسماعیل بخشی / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
16:36
September 14, 2021
روش ساختن حزب و اتحاد عمل / مازبار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
16:30
September 14, 2021
حزب را چگونه باید تشکیل داد؟ مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
11:51
September 14, 2021
نکاتی در مورد مجلس موسسان انقلابی و دمکراتیک / مازیار رازی
ارزیابی تشکیل و محتوانی مجلس موسسان انقلابی و دمکراتیک پیش و پس از انقلاب سوسیالیستی با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
31:32
August 28, 2021
مولفه های حزب کارگری سوسیالیستی / مازیار رازی
پاسخ به سولاتی از ایران با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
26:11
August 25, 2021
ضرورت همگرایی مارکسیستی / مازیار رازی
در مورد پیوند با طبقه کارگر و تشکیل حزب در کلاب هاس   بیست و نه مرداد ۱۴۰۰  با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
25:55
August 22, 2021
آیا مبارزه علیه مذهب تقدم دارد به مبارزه علیه سرمایه داری؟ پاسخ به سوالات /مازیار رازی
طرح دو سوال از یکی از جوانان در مورد تقدم مبارزه علیه مذهب  با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
31:54
August 21, 2021
تحولات افغانستان و نقش امپریالیسم / مازیار رازی
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید https://linktr.ee/mazraz
16:26
August 18, 2021
پیشگفتار مازیار رازی به تزهای فئورباخ نوشته کارل مارکس/ خوانش: نسیم صداقت
با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید: https://linktr.ee/mazraz
57:10
August 15, 2021
مفهوم مارکسیستی انقلاب / مازیار رازی
مفهوم مارکسیستی انقلاب / مازیار رازی با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید: https://linktr.ee/mazraz
20:36
August 07, 2021
به سوی اتحاد کارگران: تعریف مارکس از طبقه کارگر / مازیار رازی
SHOW LESS به سوی اتحاد کارگران: تعریف مارکس از طبقه کارگر / مازیار رازی   با مازیار رازی تماس بگیرید  maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
31:13
August 02, 2021
چشم انداز تغییرات بنیادین در ایران/ مازیار رازی
SHOW LESS در باره رهبری طبقه کارگر   ‎با مازیار رازی تماس بگیرید maziar.razi@protonmail.com  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید: https://linktr.ee/mazraz 0
27:44
July 25, 2021
مفهوم حزب از دیدگاه کارل مارکس / مازیار رازی
ارزیابی دیدگاه مارکس در مورد حزب کارگری از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید: https://linktr.ee/mazraz
13:31
July 23, 2021
اعتصابات و قدرت کارگری / مازیار رازی
نقش کارگران در قدرت از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید: https://linktr.ee/mazraz
59:58
July 17, 2021
آیا اعتصابات به سرنگونی منجر می شود؟ / مازیار رازی
در باره نقش انقلابی کارگران پیشتاز از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید: https://linktr.ee/mazraz
29:25
July 17, 2021
ارزیابی اعتصاب سراسری گارگری/ مازیار رازی
ارزیابی اعتصاب سراسری گارگری و ضرورت حاکمیت کارگری  از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
30:01
July 09, 2021
از اعتصاب تا انقلاب کارگری/ مازیار رازی
۱۴۰۰در حاشیه اعتصابات اخیر کارگران نفت و گاز ایران  مصاحبه با مازیار رازی در اینستاگرام ۱۰ تیر   از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
59:40
July 04, 2021
پیشگفتار مازیار رازی به نوشته «در باره اعتصاب» لنین
از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید  https://linktr.ee/mazraz
29:59
June 28, 2021
آیا سوسیالیسم در ایران امکان پذیر است؟ / مازیار رازی
در مورد مفهوم سوسیالیسم و کمونیسم شبکه های اجتماعی مازیار رازی https://linktr.ee/mazraz
01:03:44
June 21, 2021
نظام حاکم بر ایران چیست؟ / مازیار رازی
ارزیابی ماهیت طبقاتی دولت سرمایه داری شبکه های اجتماعی مازیار رازی https://linktr.ee/mazraz
01:05:05
June 21, 2021
آیا مارکسیست ها خواهان خشونت اند؟ / مازیار رازی
شبکه های اجتماعی مازیار رازی https://linktr.ee/mazraz
51:49
June 06, 2021
انتخابات و مفهوم دمکراسی / مازیار رازی
دمکراسی سوسیالیستی   دمکراسی بورژوایی   maziar.razi@protonmail.com   https://anchor.fm/maziar-razi  https://t.me/MarxistEnghelabi militaant.com
48:33
May 23, 2021
دست ها صهیونیسم و امپریالیسم از فلسطین کوتاه / مازیار رازی
maziar.razi@protonmail.com https://anchor.fm/maziar-razi https://t.me/MarxistEnghelabi militaant.com
33:34
May 23, 2021
هفت تپه: پیروزی یا شکست؟ مازیار رازی
ارزیابی درس های هفته تپه maziar.razi@protonmail.com https://anchor.fm/maziar-razi https://t.me/MarxistEnghelabi militaant.com
24:46
May 23, 2021
در حاشیه سخنرانی اول ماه مه ۱۴۰۰ اسماعیل بخشی در کلاب هاووس/ مازیار رازی
تشکیلات مستقل کارگری حزب کارگری اعتصاب و انقلاب maziar.razi@protonmail.com https://anchor.fm/maziar-razi https://t.me/MarxistEnghelabi militaant.com
53:30
May 09, 2021
از اعتصاب هفت تپه بیاموزیم / مازیار رازی
صدای کارگر سوسیالیست به مناسبت اول ماه مه ۱۴۰۰ maziar.razi@protonmail.com https://anchor.fm/maziar-razi https://t.me/MarxistEnghelabi militaant.com
30:13
May 04, 2021
اول ماه مه: درسهای اعتصاب هفت تپه/مازیار رازی
مصاحبه علیرضا بیانی با مازیار رازی در اینستاگرام به مناسبت اول ماه مه maziar.razi@protonmail.com https://anchor.fm/maziar-razi https://t.me/MarxistEnghelabi militaant.com
52:14
May 04, 2021
سازمانیابی مخفی برای تدارک انقلاب / مازیار رازی
تدارک حزب پیشتاز کارگری maziar.razi@protonmail.com https://anchor.fm/maziar-razi https://t.me/MarxistEnghelabi militaant.com
13:55
March 29, 2021
آموزش مقدماتی مارکسیسم / مازیار رازی
سلسله بحث های مقدماتی مارکسیسم  maziar.razi@protonmail.com https://anchor.fm/maziar-razi https://t.me/MarxistEnghelabi militaant.com
09:24:32
March 27, 2021
نکاتی در مورد بیانیه کمونیست / مازیار رازی
ضرورت یادگیری و بکارگیری مارکسیسم تفسیری از بیانیه کمونیست maziar.razi@protonmail.com https://anchor.fm/maziar-razi https://t.me/MarxistEnghelabi militaant.com
02:38:47
March 24, 2021
ادای سهمی بر مفهوم حزب پیشتاز انقلابی / مازیار رازی- خوانش: رضا سپهر
مفهوم لنینی حزب وانگارد maziar.razi@protonmail.com https://anchor.fm/maziar-razi https://t.me/MarxistEnghelabi militaant.com
01:00:39
March 24, 2021
اهرم سازماندهی انقلاب / مازیار رازی
تدارک حزب پیشتاز کارگری اهرم اصلی برای تدارک انقلاب maziar.razi@protonmail.com https://anchor.fm/maziar-razi https://t.me/MarxistEnghelabi militaant.com
33:45
March 24, 2021
در دفاع از تروتسکیسم / مازیار رازی
نقد به تحریفات استالین و استالنیست ها و مائوئیست ها maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
05:43
March 23, 2021
ضرورت ایجاد هسته های مخفی / مازیار رازی
پاسخ به سوال یک کارگر در مورد چگونگی تدارک انقلاب maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
15:05
March 22, 2021
اختلافات بین لنین و تروتسکی / مازیار رازی
نقدی به تحریفات استالنیست ها و مائوئیست ها در باره اختلافات بین لنین و تروتسکی maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
17:35
March 21, 2021
بحران سرمایه داری، بحران رهبری، ضرورت احیای مارکسیسم / مازیار رازی
بررسی بحران اقتصادی و اجتماعی جوامع سرمایه داری و بحران رهبری maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
44:24
March 11, 2021
تفسیر بیانیه کمونیست کارل مارکس / مازیار رازی- خوانش: رضا سپهر
تفسیر بیانیه کمونیست مارکس - انگلس maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
01:29:51
March 11, 2021
پارلمان و سوسیالیسم / مازیار رازی
پاسخ به دو سوال در مورد تفاوت مارکسیست های انقلابی و سایه روشن های «سوسیالیست» های اروپایی و شرایط شرکت در پارلمان بورژوایی maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
09:16
March 10, 2021
مفهوم مارکسیستی دولت / مازیار رازی
ارزیابی دولت آلترناتیو  و انقلاب maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
01:30:30
March 10, 2021
مراحل امپریالیسم و سرمایه داری ایران / مازیار رازی - خوانش: رضا سپهر
تحلیل مارکسیستی از مراحل امپریالیسم و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
01:09:15
March 09, 2021
پیدایش سرمایه داری در ایران / مازیار رازی- خوانش: رضا سپهر
تحلیلی از پیدایش سرمایه داری در ایران و ماهیت دولت نو ظهور سرمایه داری maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
50:31
March 09, 2021
وجه تولید آسیایی / مازیار رازی - خوانش: رضا سپهر
تحلیل مارکسیستی از وجه تولید آسیایی در ایران maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
39:40
March 09, 2021
بحران مارکسیسم: بسوی مارکسیسم قرن بیست و یکم / مازیار رازی
پیشنهاداتی برای بازسازی مارکسیسم برای قرن ۲۱  برای فائق آمدن به بحران مارکسیسم  maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
58:57
March 08, 2021
مارکسیسم و مذهب / مازیار رازی
سمینار احیای مارکسیستی نقد به فرشید فریدونی maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
14:37
March 08, 2021
مارکسیسم: ایدئولوژی یا علم؟ / مازیار رازی
نقد مارکس به تزهای فئورباخ و فلسفه پراکسیس مارکس خوانش: نسیم صداقت maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
01:18:52
March 08, 2021
مارکس و طبقه کارگر / مازیار رازی
مفهوم و نعریف مارکس از طبقه کارگر maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
59:08
March 07, 2021
مقابله با فرقه گرایی / مازیار رازی
راههای مقابله با فرقه گرایی به مثابه یک بیماری کودکانه در اپوزیسیون چپ maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
29:33
March 06, 2021
ضرورت اتحاد عمل / مازیار رازی
موانع اتحاد عمل در اپوزیسیون چپ و را برون رفت آن maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
26:31
March 06, 2021
دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا / مازیار رازی
مفهوم مارکس از دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نقد به گرایشات سوسیال دمکرات و استالنیست  maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
01:05:12
March 06, 2021
آیا مارکسیسم زنده است؟ / مازیار رازی
 پاسخی به مغرضان به مارکسیسم  maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelab
37:49
March 06, 2021
بحران چپ / مازیار رازی
مناظره مازیار رازی - گرایش مارکسیست های انقلابی ایران و آذر ماجدی - حزب کمونیست کارگری در باره بحران احزاب و راه برون رفت از آن در رادیو پیام کانادا ۱۳۹۱
01:36:15
March 05, 2021
مارکسیسم و مساله زنان / مازیار رازی
 مطالبات زنان: بررسی مارکسیستی ستم بر زنان در جامعه سرمایه داری و راه مبارزه با آن فمینیسم و مارکسیسم در مورد حل مساله زنان maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
36:23
March 05, 2021
دمکراسی مارکسیستی/ مازیار رازی
سه بینش از دمکراسی  دمکراسی بورژایی- دمکراسی استالنیستی- دمکراسی سوسیالیستی maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
47:58
March 04, 2021
سوسیالیسم مارکسیستی / مازیار رازی
فایل های شنیداری در مورد مفهوم مارکس از سوسیالیسم پنج فایل شنیداری  maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
47:11
March 04, 2021
پيوند روشنفكر و كارگر / مازيار رازى
علل عدم پيوند روشنفكران با كارگران و راه برون رفت از آن maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
10:31
March 04, 2021
پس از انقلاب سوسياليستي / مازيار رازى
در باره مسايل اجتماعى و اقتصادى پس از سرنگونى نظام سرمايه دارى و پيروزى انقلاب سوسياليستى maziar.razi@protonmail.com militaant.com https://t.me/MarxistEnghelabi
32:51
March 04, 2021