Skip to main content
Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

By Menter Môn
Cyfle i ni gyflwyno rhagor o wybodaeth am gynlluniau a cyfweld arbenigwyr, rhanddeiliaid a partneriaid. Mwynhewch!
An opportunity for us to present more information about projects and interview the experts, stakeholders and partners. Enjoy!
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Learning Welsh - what are you waiting for? / Dysgu Cymraeg - ewch amdani!
Sgwrs rhwng Elen Hughes a Virginia Crosbie am y profiad a’r pwysigrwydd o ddysgu Cymraeg ym Môn / Elen Hughes interviews Virginia Crosbie about her decision to learn the Welsh Language.
16:26
August 17, 2021
Discussion between Catrin and Elen regarding Anglesey's Language Profile
https://www.mentermon.com/wp-content/uploads/2018/01/PROFFIL-IAITH-MON-26-2-2021.pdf
14:12
July 29, 2021
Trafodaeth Proffil Iaith Môn rhwng Catrin ac Elen
https://www.mentermon.com/wp-content/uploads/2018/01/PROFFIL-IAITH-MON-26-2-2021.pdf
18:12
July 29, 2021
A podcast regarding the Ein Hanes Ni project
A podcast regarding the Ein Hanes Ni project
03:35
June 30, 2021
Podlediad yn trafod cynllun Ein Hanes Ni MIM
Podlediad yn trafod cynllun Ein Hanes Ni MIM
04:08
June 30, 2021
A chat about the Agri Food Director Role
A chat about the Agri Food Director Role
06:37
May 30, 2021
Sgwrs am Swydd Cyfarwyddwr Bwyd Amaeth
Sgwrs am Swydd Cyfarwyddwr Bwyd Amaeth
09:07
May 30, 2021
Dyfodol y Diwydiant Gofal
Efo 2020 a 2021 wedi tynnu fwy o sylw tuag at y diwydiant gofal ac iechyd, mae’r sgwrs hyn yn trafod y mater o ddenu fwy o bobl ifanc fewn i yrfa yn y maes hwn. Gyda Gwenno Williams (Gofalwn Cymru) a Aimee Parry (prentis gofal) maent yn amlygu'r cyfleoedd sydd yn bodoli i bobl ifanc o fewn y maes gofal a sut all atynnu fwy ohonynt i ffeindio swyddi o fewn y diwydiant.
17:20
April 7, 2021
SMART Towns Wales #1 - The why, the what and the how
This podcast takes a look back at the 4 Smart Town Masterclasses which highlighted how towns in Wales could benefit from Smart Technology to help them recover from the impact of COVID 19. The podcast also provides an overview of the support which will be available to towns via the Welsh Government as part of the 'Year of SMART Towns' project. Contributing to the podcast is Clive Davies from Cardigan, Linda Chandler from Hyperlocal Cities, and Dafydd Gruffydd from Menter Môn. Mae'r podlediad yn edrych yn ôl ar y 4 gwersfeistr Trefi Smart oedd yn amlygu sut mae trefi yng Nghymru yn medru buddio wrth ddefnyddio Technoleg Smart.  Mae'r podlediad hefyd yn rhoi trosolwg o'r gefnogaeth sydd ar gael i drefi fel rhan o'r cynllun "Blwyddyn Trefi Smart' Llywodraeth Cymru.  Yn cyfrannu mae Clive Davies o Aberteifi, Linda Chandler o Hyperlocal Cities a Dafydd Gruffydd o Menter Môn.
26:42
April 1, 2021
Ffiws - Rhys chats to Jo Hinchliffe
In this episode, Rhys chats to Jo Hinchliffe, one of the technicians in Ffiws, about the project. We discuss Makerspaces, making, Repair Cafes and everything in between!
39:54
March 18, 2021
Cofis Mewn Busnes
Sgwrs rhwng Nathan Craig a Daniel Lewis, ddau o Gaernarfon sydd yn rhan brosiect Llwyddo’n Lleol. Mae hefyd cwpl o leisiau cyfarwydd o’r dre i drafod sut beth yw bod cofi mewn busnes!
32:22
March 10, 2021
Beth yw dyfodol y Stryd Fawr?
Sgwrs rhwng Alaw Williams, Mirain Rhisiart a Cynan Glyn o ail cohort Llwyddo’n Lleol. Mae Cynan yn gobeithio agor siop goffi ar stryd fawr Caernarfon, ble mae Mirain yn rhedeg siop INDI ar-lein, ac mae Alaw am agor bar ‘Jinsan’ gan ddefnyddio hen drelar ceffyl. Tri a ffyrdd gwahanol o redeg ei busnesau, felly beth yw eu teimladau a meddyliau am ddyfodol ein strydoedd mawr?
15:47
March 3, 2021
Dysgu Sgiliau Newydd Drwy Gyfrwng y Gymraeg
Sgwrs rhwng Lois Hughes, Osian Cai a Hedydd Ioan o ail cohort Llwyddo’n Lleol. Mae Lois yn datblygu ap iaith arwyddo drwy gyfrwng y Gymraeg, ar ôl gweld bod adnoddau fel hynny ddim yn bodoli yn barod. Mae Osian a Hedydd yn bartneriaid busnes a datblygu gwefan Tonfedd Arall yn cynnig gwersi offerynnol drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma ei barn nhw am y pwysigrwydd o ddysgu sgiliau newydd a bod y dewis yno i wneud hun yn yr iaith Gymraeg.
14:23
February 24, 2021
Ffiws - Rhys yn sgwrsio gyda Menai
Gofod Gwneud cydweithredol sydd wedi cael ei leoli yn 125 Stryd Fawr, Porthmadog ydi Ffiws. Mae’r gofod yn cynnwys amryw o wahanol offer uwch-dechnolegol yn ogystal â offer electroneg ac offer llaw. Gan bod Ffiws ar gau ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19, dyma sgwrs yn trafod Ffiws rhwng Rhys, Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig, a Menai, un o dechnegwyr Ffiws. 
20:33
February 12, 2021
Themâu Arloesi Gwynedd Wledig
Ymunwch â Rhian, Elin a Rhys - Uwch Swyddogion Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig i ddysgu mwy am y cynllun! Maent yn trafod y themâu, sef Mentro, Gwytnwch a Lleoedd, ac yn trafod rhai o'r prosiectau sydd o few y themâu yma. 
30:24
December 18, 2020
Hawl i fyw adra?
Mae sefyllfa ail gartefi yng Ngwynedd a Môn yn peri ofn a phryder ymysg trigolion y ddwy Sir. Dyma bodlediad yn trafod effaith yr argyfwng ar ein pobl ifanc, ein iaith a’n diwylliant, gyda Rhys Tudur a Mared Llywelyn - aelodau blaenllaw o Gyngor Tref Nefyn. Ymgais Llwyddo’n Lleol yw cefnogi pobl ifanc i allu byw bywyd llawn yn eu cynefinoedd, ond rhaid gofyn y cwestiwn - oes hawl gan bobl ifanc i wneud hyn pan mae’r farchnad dai yn gweithredu fel ag y mae hi?
41:15
November 7, 2020
What are we going to do with wool? A chat with Geraint Hughes about the AGW webinars
In this episode Elin, project officer at AGW chats to Geraint Hughes about the situation of the wool industry, and what AGW are doing to help.
14:20
November 6, 2020
Be wnawn ni hefo hefo gwlân? Sgwrs gyda Geraint Hughes am webinarau AGW
Yn y bennod yma mae Elin, Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig yn sgwrsio gyda Geraint Hughes am yr heriau sy’n wybebu’r diwydiant gwlân.
15:13
November 6, 2020
Cwblhau gradd Prifysgol o sied, mewn gardd, yn Nefyn...
Sgwrs am y byd ffasiwn rhwng Swyn Ann Rice ac Eurgain Lloyd. Pan ddaw ein ‘steddfod, gigs, a digwyddiadau cymdeithasol yn ôl, bydd dilladau organig, unigryw a glow in the dark yn barod ar ein cyfer! 😍
32:48
October 2, 2020
A’i trend ydy symud i Gaerdydd?
Datganoli adranau o’r llywodraeth? 🤔 A’i trend ydy symud i Gaerdydd? 😱 Ydy’r system addysg wedi dyddio? 🥱 Ffermwyr mewn siwtiau a tyrau gwydr? 🤭 Gwrandewch ar bodlediad diweddaraf Llwyddo’n Lleol i glywed y sgwrs ddifyr yma. Mae’n hen bryd i bobl ifanc gymryd y set flaen i drafod pethau fel hyn. Diolch Sioned ac Osian am gymryd rhan.
31:45
September 4, 2020
Lleucu Gwenllian, un o griw LlLl 2050 yn holi’r artist, Lisa Taylor.
Mae Lleucu Gwenllian yn un o’r 14 entrepreneur ifanc sy’n rhan o griw Llwyddo’n Lleol 2050. Ei breuddwyd yw agor stiwdio greadigol yng Ngogledd Cymru, sy’n cynnig llwyfan a sicrwydd i unigolion eraill sy’n rhannu’r un doniau. Mae Lisa Taylor yn artist anhygoel, ac yn engrhaifft arbennig o rhywun sydd wedi taclo’r ddamcaniaeth nad oes posib llwyddo yn ei milltir sgwar. Dyma gyfle i Lleucu i’w holi hi am ei phrofiadau. Gwrandewch!
34:32
July 29, 2020
Iechyd Meddwl - rhywbeth sy’n bwysig i ni gyd. Arddun, Erin ac Elen sy’n trafod...
Mae gan bawb iechyd meddwl, ond nid pawb sy’n siwr sut i siarad amdano ar adegau. Mae hyn yn enwedig pan nad yw’r meddwl mor iach ac y gallai fod. Dyma Arddun (meddwl.org) yn sgwrsio gyda Erin, un o’r criw Llwyddo’n Lleol sydd newydd gymhwyso fel hyfforddwraig iechyd meddwl ac eisiu datblygu ei gwasanaeth. Trafodaeth gonest sydd yma, gan obeithio fydd y gwaith mae’r ddwy yn ei wneud yn eu meysydd yn cynnig help llaw i’r rhai hynny sydd ei angen. “Does dim cywilydd gofyn am help...”
31:33
July 14, 2020
Llundain > Gogledd Orllewin Cymru?
Mae Ifan Huw yn wreiddiol o Morfa Nefyn ond bellach yn byw yn Llundain... gwrandewch i glywed ei bersbectif o ar fywyd mewn dau fyd mor wahanol.
39:23
June 30, 2020
Y da a’r drwg am aros yn lleol - gyda Jim Ellis
Sgwrs gonest yn cwestiynu, procio a herio’r sefyllfa sy’n wynebu ni fel pobl ifanc yng nghefn gwlad Cymru. Yda ni’n disgwl gormod? Yda ni’n styc mewn limbo? Oes na gyfleoedd? Gwrandewch ar beth sydd gan Jim i’w ddweud am ei ymgais o i lwyddo, a hynny yn lleol.
31:25
June 18, 2020
Reboot Covid i Llwyddo’n Lleol
Mae Llwyddo’n Lleol wedi gorfod addasu yn sgîl COVID ond mae’r angen cymaint ag erioed. Dyma Elen a Dafydd yn siarad am y cynllun a sut byddwn yn cydweithio â phobl ifanc Môn a Gwynedd i ddangos fod modd llwyddo’n lleol.
10:48
June 5, 2020
The potential of producing and using Hydrogen as a fuel source on Ynys Môn
Dafydd from MM and Guto Owen from discuss the creation of a Hydrogen Hub on Ynys Mon to take advantage of renewable energy production in the area, and serve a potential significant market.
08:38
February 10, 2020
Potensial cynhyrchu a defnyddio Hydrogen ar Ynys Môn.
Dafydd o MM a Guto Owen o Ynni Glan yn trafod potensial cynhyrchu a defnyddio Hydrogen yng Nghaergybi. English version also available.
08:28
February 10, 2020
Why did Arloesi Gwynedd Wledig put Fitbits on cows?
In this episode we're discussing Arloesi Gwynedd Wledig's Fitbit on Cows project, which trialled tracking devices on a sample of cows at Glynllifon Farm College. Listen to expert James McIntyre, who installed the technology on the farm, and Rhodri Owen, Glynllifon Farm Manager, discuss the pilot and their initial opinion on the data collected.  The project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. It’s also part funded by the Nuclear Decommissioning Authority (NDA) and Gwynedd Council.
11:01
January 30, 2020
How Crowdfunding has helped Menter Y Plu
In this episode Eleth talks to Tegid Jones from Menter y Plu and Rhian Hughes from Arloesi Gwynedd Wledig about their crowdfunding campaign. In the summer of 2019 Arloesi Gwynedd Wledig helped Menter y Plu run a crowdfunding campaign to raise money towards buying Tafarn y Plu in Llanystumdwy. The project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. It’s also part funded by the Nuclear Decommissioning Authority (NDA) and Gwynedd Council.
09:17
January 30, 2020
Sut mae Cyllid Torfol wedi helpu Menter y Plu
Mae Eleth yn siarad gyda Tegid Jones o Menter y Plu a Rhian Hughes o Arloesi Gwynedd Wledig am eu hymgyrch cyllid torfol. Yn haf 2019 bu i Arloesi Gwynedd Wledig helpu Menter y Plu i greu ymgyrch cyllid torfol ar gyfer codi arian i'w galluogi i brynu Tafarn y Plu yn Llanystumdwy. Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) a Chyngor Gwynedd.
12:34
January 30, 2020
How wifi has made Cardigan smarter.
Dafydd talks with Clive Davies about how Cardigan went about installing a public wifi system in the town and have analysed data for the benefit of businesses, residents and visitors.
02:06:59
January 20, 2020
Sut mae defnyddio wifi cyhoeddus yn Aberteifi i greu data defnyddio er budd busnesau a trigolion.
Mae Dafydd yn cyfweld a Clive Davies am system wifi cymunedol sydd wedi ei osod yn Aberteifi. Mae’r system yn casglu data sydd yn cael ei ddadansoddi a’i ddefnyddio i helpu busnesau, trigolion a ymwelwyr.
07:04
January 20, 2020
Trosolwg o Gynllun Ffermio Fertigol
Trosolwg o gynllun ffermio fertigol Menter Môn gyda Geraint Hughes a Dafydd Gruffydd - fersiwn Gymraeg
13:07
November 29, 2019
Vertical Farming - an introduction
An overview of Menter Mon's vertical farming project - English Version
12:48
November 29, 2019
Llwyddo'n Lleol - Dylanwadwyr
Beth ydi Llwyddo'n Lleol 2050? Beth ydi 'dylanwadwr'? Bydd y cwestiynau yma yn cael eu hateb gan Dafydd ac Aaron.
09:10
November 29, 2019