Skip to main content
Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

By Menter Môn
Cyfle i ni gyflwyno rhagor o wybodaeth am gynlluniau a cyfweld arbenigwyr, rhanddeiliaid a partneriaid. Mwynhewch!
An opportunity for us to present more information about projects and interview the experts, stakeholders and partners. Enjoy!
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Llundain > Gogledd Orllewin Cymru?

Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Llundain > Gogledd Orllewin Cymru?

Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

1x
Cwblhau gradd Prifysgol o sied, mewn gardd, yn Nefyn...
Sgwrs am y byd ffasiwn rhwng Swyn Ann Rice ac Eurgain Lloyd. Pan ddaw ein ‘steddfod, gigs, a digwyddiadau cymdeithasol yn ôl, bydd dilladau organig, unigryw a glow in the dark yn barod ar ein cyfer! 😍
32:48
October 2, 2020
A’i trend ydy symud i Gaerdydd?
Datganoli adranau o’r llywodraeth? 🤔 A’i trend ydy symud i Gaerdydd? 😱 Ydy’r system addysg wedi dyddio? 🥱 Ffermwyr mewn siwtiau a tyrau gwydr? 🤭 Gwrandewch ar bodlediad diweddaraf Llwyddo’n Lleol i glywed y sgwrs ddifyr yma. Mae’n hen bryd i bobl ifanc gymryd y set flaen i drafod pethau fel hyn. Diolch Sioned ac Osian am gymryd rhan.
31:45
September 4, 2020
Lleucu Gwenllian, un o griw LlLl 2050 yn holi’r artist, Lisa Taylor.
Mae Lleucu Gwenllian yn un o’r 14 entrepreneur ifanc sy’n rhan o griw Llwyddo’n Lleol 2050. Ei breuddwyd yw agor stiwdio greadigol yng Ngogledd Cymru, sy’n cynnig llwyfan a sicrwydd i unigolion eraill sy’n rhannu’r un doniau. Mae Lisa Taylor yn artist anhygoel, ac yn engrhaifft arbennig o rhywun sydd wedi taclo’r ddamcaniaeth nad oes posib llwyddo yn ei milltir sgwar. Dyma gyfle i Lleucu i’w holi hi am ei phrofiadau. Gwrandewch!
34:31
July 29, 2020
Iechyd Meddwl - rhywbeth sy’n bwysig i ni gyd. Arddun, Erin ac Elen sy’n trafod...
Mae gan bawb iechyd meddwl, ond nid pawb sy’n siwr sut i siarad amdano ar adegau. Mae hyn yn enwedig pan nad yw’r meddwl mor iach ac y gallai fod. Dyma Arddun (meddwl.org) yn sgwrsio gyda Erin, un o’r criw Llwyddo’n Lleol sydd newydd gymhwyso fel hyfforddwraig iechyd meddwl ac eisiu datblygu ei gwasanaeth. Trafodaeth gonest sydd yma, gan obeithio fydd y gwaith mae’r ddwy yn ei wneud yn eu meysydd yn cynnig help llaw i’r rhai hynny sydd ei angen. “Does dim cywilydd gofyn am help...”
31:32
July 14, 2020
Llundain > Gogledd Orllewin Cymru?
Mae Ifan Huw yn wreiddiol o Morfa Nefyn ond bellach yn byw yn Llundain... gwrandewch i glywed ei bersbectif o ar fywyd mewn dau fyd mor wahanol.
39:22
June 30, 2020
Y da a’r drwg am aros yn lleol - gyda Jim Ellis
Sgwrs gonest yn cwestiynu, procio a herio’r sefyllfa sy’n wynebu ni fel pobl ifanc yng nghefn gwlad Cymru. Yda ni’n disgwl gormod? Yda ni’n styc mewn limbo? Oes na gyfleoedd? Gwrandewch ar beth sydd gan Jim i’w ddweud am ei ymgais o i lwyddo, a hynny yn lleol.
31:25
June 18, 2020
Reboot Covid i Llwyddo’n Lleol
Mae Llwyddo’n Lleol wedi gorfod addasu yn sgîl COVID ond mae’r angen cymaint ag erioed. Dyma Elen a Dafydd yn siarad am y cynllun a sut byddwn yn cydweithio â phobl ifanc Môn a Gwynedd i ddangos fod modd llwyddo’n lleol.
10:48
June 5, 2020
The potential of producing and using Hydrogen as a fuel source on Ynys Môn
Dafydd from MM and Guto Owen from discuss the creation of a Hydrogen Hub on Ynys Mon to take advantage of renewable energy production in the area, and serve a potential significant market.
08:37
February 10, 2020
Potensial cynhyrchu a defnyddio Hydrogen ar Ynys Môn.
Dafydd o MM a Guto Owen o Ynni Glan yn trafod potensial cynhyrchu a defnyddio Hydrogen yng Nghaergybi. English version also available.
08:27
February 10, 2020
Why did Arloesi Gwynedd Wledig put Fitbits on cows?
In this episode we're discussing Arloesi Gwynedd Wledig's Fitbit on Cows project, which trialled tracking devices on a sample of cows at Glynllifon Farm College. Listen to expert James McIntyre, who installed the technology on the farm, and Rhodri Owen, Glynllifon Farm Manager, discuss the pilot and their initial opinion on the data collected.  The project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. It’s also part funded by the Nuclear Decommissioning Authority (NDA) and Gwynedd Council.
11:00
January 30, 2020
How Crowdfunding has helped Menter Y Plu
In this episode Eleth talks to Tegid Jones from Menter y Plu and Rhian Hughes from Arloesi Gwynedd Wledig about their crowdfunding campaign. In the summer of 2019 Arloesi Gwynedd Wledig helped Menter y Plu run a crowdfunding campaign to raise money towards buying Tafarn y Plu in Llanystumdwy. The project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. It’s also part funded by the Nuclear Decommissioning Authority (NDA) and Gwynedd Council.
09:16
January 30, 2020
Sut mae Cyllid Torfol wedi helpu Menter y Plu
Mae Eleth yn siarad gyda Tegid Jones o Menter y Plu a Rhian Hughes o Arloesi Gwynedd Wledig am eu hymgyrch cyllid torfol. Yn haf 2019 bu i Arloesi Gwynedd Wledig helpu Menter y Plu i greu ymgyrch cyllid torfol ar gyfer codi arian i'w galluogi i brynu Tafarn y Plu yn Llanystumdwy. Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) a Chyngor Gwynedd.
12:33
January 30, 2020
How wifi has made Cardigan smarter.
Dafydd talks with Clive Davies about how Cardigan went about installing a public wifi system in the town and have analysed data for the benefit of businesses, residents and visitors.
2:06:58
January 20, 2020
Sut mae defnyddio wifi cyhoeddus yn Aberteifi i greu data defnyddio er budd busnesau a trigolion.
Mae Dafydd yn cyfweld a Clive Davies am system wifi cymunedol sydd wedi ei osod yn Aberteifi. Mae’r system yn casglu data sydd yn cael ei ddadansoddi a’i ddefnyddio i helpu busnesau, trigolion a ymwelwyr.
07:04
January 20, 2020
Trosolwg o Gynllun Ffermio Fertigol
Trosolwg o gynllun ffermio fertigol Menter Môn gyda Geraint Hughes a Dafydd Gruffydd - fersiwn Gymraeg
13:07
November 29, 2019
Vertical Farming - an introduction
An overview of Menter Mon's vertical farming project - English Version
12:47
November 29, 2019
Llwyddo'n Lleol - Dylanwadwyr
Beth ydi Llwyddo'n Lleol 2050? Beth ydi 'dylanwadwr'? Bydd y cwestiynau yma yn cael eu hateb gan Dafydd ac Aaron.
09:10
November 29, 2019