Skip to main content
พื้นฐานเมตตาสมาธิ - Basic Metthasamadhi Meditation

พื้นฐานเมตตาสมาธิ - Basic Metthasamadhi Meditation

By อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค
เนื้อหาในการฝึกปฏิบัติหลักสูตรเมตตาสมาธิ
1.ทำไมต้องฝึกสมาธิ
2.ความสำคัญของเมตตาสมาธิ
3.ประโยชน์ของสมาธิกับชีวิตทางโลก
4.สัมมาทิฏฐิ
5.การน้อมจิตพิจารณาตาม
6.วิสัยการปฏิบัติธรรม
7.ฌาณ สมาธิ เอกคตารมณ์และอุเบกขารมณ์
8.จับลมหายใจ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
9.เทคนิคการล้างลมหยาบ และอารมณ์พระกรรมฐาน
10.อาการในฌาณ 1 - ฌาณ 4 และการใช้งาน
11.ฌาณ 4 ในลัดนิ้วมือเดียว
12.เมตตาอัปมาณฌาณ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
13.ขอขมากรรม (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
14.รวมบุญ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
15.ทำไมต้องขอขมากรรม และล้างคำอธิษฐาน
16.ศีลและพรหมวิหาร 4

ปฏิบัติธรรมด้วยจิตปราณีต
อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค
Listen on
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

EP16 - ศีลและพรหมวิหาร 4
EP16 - ศีลและพรหมวิหาร 4 เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
07:01
December 08, 2020
EP15 - ทำไมต้องขอขมากรรม ล้างคำอธิษฐาน
EP15 - ทำไมต้องขอขมากรรม ล้างคำอธิษฐาน เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
09:16
December 08, 2020
EP14 - รวมบุญ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
EP14 - รวมบุญ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม) เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
09:38
December 08, 2020
EP13 - ขอขมากรรม (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
EP13 - ขอขมากรรม (ปฏิบัติน้อมจิตตาม) เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
10:39
December 08, 2020
EP12 - เมตตาอัปมาณฌาณ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
EP12 - เมตตาอัปมาณฌาณ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม) เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
25:49
December 08, 2020
EP11 - ฌาณ 4 ในลัดนิ้วมือเดียว
EP11 - ฌาณ 4 ในลัดนิ้วมือเดียว เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
06:12
December 08, 2020
EP10 - อาการในฌาณ 1 - ฌาณ 4 และการใช้งาน
EP10 - อาการในฌาณ 1 - ฌาณ 4 และการใช้งาน เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
17:03
December 08, 2020
EP9 - เทคนิคการล้างลมหยาบและอารมณ์พระกรรมฐาน
EP9 - เทคนิคการล้างลมหยาบและอารมณ์พระกรรมฐาน เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
13:05
December 08, 2020
EP8 - จับลมหายใจ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
EP8 - จับลมหายใจ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม) เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
10:45
December 08, 2020
EP7 - ฌาณ สมาธิ เอกคตารมณ์และอุเบกขารมณ์
EP7 - ฌาณ สมาธิ เอกคตารมณ์และอุเบกขารมณ์ เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
06:51
December 08, 2020
EP6 - วิสัยการปฏิบัติธรรม
EP6 - วิสัยการปฏิบัติธรรม เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
28:11
December 08, 2020
EP5 - การน้อมจิตพิจารณาตาม
EP5 - การน้อมจิตพิจารณาตาม เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
05:41
December 08, 2020
EP4 - สัมมาทิฏฐิ
EP4 - สัมมาทิฏฐิ เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
11:08
December 08, 2020
EP3 - ประโยชน์ของสมาธิกับชีวิตทางโลก
EP3 - ประโยชน์ของสมาธิกับชีวิตทางโลก  เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
12:35
December 08, 2020
EP2 - ความสำคัญของเมตตาสมาธิ
EP2 - ความสำคัญของเมตตาสมาธิ เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
09:27
December 08, 2020
EP1 - ทำไมต้องฝึกสมาธิ
EP1 - ทำไมต้องฝึกสมาธิ  เมตตาสมาธิ - อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
08:00
December 08, 2020