Michal Kevicky

Michal Kevicky

By Michal Kevický
Týmto podcastom by som chcel uľahčiť prístup a počúvanie mojich zamyslení a kázní.
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
9. Božie TU
Kolosenským 3,5 Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba. 6 Pre tieto veci prichádza hnev Boží. 7 V nich ste voľakedy aj vy chodili, keď ste žili v nich, 8 ale teraz aj vy odložte všetko: hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst. 9 Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, 10 a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa. 11 Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus. · Nový človek – radikálny boj so starými spôsobmi · Poznanie Krista – nás obnovuje a premieňa · Boží obraz – získavame Boží pohľad na ľudí a stávame sa tak nositeľmi kultúry Božieho kráľovstva Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
24:22
May 23, 2020
8. Hľadaj TO!
List Kolosanom 3:1 Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. 2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.. 1. „Posuň moje hranice“ 2. „Znič ma“ 3. „Uzdrav ma“ Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
32:05
May 10, 2020
7. TO, čo je hore
List Kolosanom 3:1 Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. 2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.. 1. JEŽIŠ má všetku vládu 2. JEŽIŠ Boží Baránok 3. JEŽIŠ modlí sa za nás 4. JEŽIŠ - posiela nás 5. JEŽIŠ čaká na nás Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
29:30
May 10, 2020
6. V Kristovi
List Kolosanom 2:6 A tak tedy, jako ste prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom choďte, 7 zakorenení a budovaní na ňom a upevňovaní vo viere, jako ste naučení, hojnejúc v nej ďakovaním. 1. Zakoreniť v osobnom vzťahu 2. Stavať na Kristovi 3. Zosilnievať vo viere 4. Prekypovať vďakou Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
37:43
May 10, 2020
5. Nebezpečenstvo zvodu
List Kolosanom 2:4 Ale to hovorím, aby vás nikto neoklamal falošnými dôvodmi, pravde podobnou rečou. List Kolosanom 2:8 Hľaďte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista; List Kolosanom 2,16 Tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj alebo pre nejakýsviatok alebo novmesiac alebo pre soboty, List Kolosanom 2,18 Nech vás nikto nepripraví o víťazné chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom 1. Oklamať presvedčeniami 2. Vziať do zajatia ľudských učení 3. Zviazať predpismi zákona 4. Diskvalifikovať náboženstvom Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
42:15
May 10, 2020
4. Bdelosť v zápasoch
Koloským 2:1 Chci, sabyste svěděli, jaký zápasa vedut1 pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodiceji,b i pro všechny, kteří (mne ani osobně)t2 pneviděli. 2 Zápasím o to, aby byli povzbuzenia ve svém srdci a snavzájem sspojenib v lásce byli dovedeni do celého bohatstvíc splné sjistotydporozumění, k splnému spoznání (cBožího tajemství,e Krista), 3 ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.a 1. ZÁPAS – spôsob bdelosti  2. ZÁPAS – prejav bdelosti · povzbudenie srdca · spojenie v láske · poznanie Otca a Krista Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
31:30
May 10, 2020
3. Iba Kristus
List Kolosanom 1:21 I vás, ktorí ste boli kedysi odcudzení a nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch; ale teraz vás zmieril 22 v jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred ním, 23 akže trváte založení na viere a pevní a neuchyľujúci sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, aktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjeliasom sa ja Pavel stal služobníkom. 1. nepriateľstvo  2. zmierenie 3. ospravedlnenie Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
47:49
May 10, 2020
2. Božia vôľa
List Kolosanom 1:9 Preto aj my odo dňa, ktorého sme topočuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, žeby ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou, 10 žeby ste chodili hodne Pána, aby ste sa muvo všetkom ľúbili nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc v známosť Boha, 11 zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou, 12 ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopných k podielu na lose svätých vo svetle. 1. Uveriť 2. Okúsiť 3. Byť naplnený · Život v Božej vôli · Prinášanie ovocia · Spoznávanie Boha · Moc a radosť Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
45:06
May 10, 2020
1. Milosť a Pokoj
List Kolosanom 1:1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. · Božia milosť · Boží pokoj Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
14:31
May 10, 2020
6. Cesta na druhú stranu
Matúš 14:12 Jánovi učeníci prišli, vzali jeho mŕtve telo a pochovali ho. Potom to išli oznámiť Ježišovi. 13 Keď to Ježiš počul, odišiel na lodi a utiahol sa do ústrania na osamelé miesto. Zástupy sa o tom dopočuli a z miest išli pešo za ním. 14 Keď vystúpil z lode a videl veľký zástup ľudí, prišlo mu ich ľúto a uzdravoval ich chorých. Matúš 14:23 A rozpustiac zástupy vyšiel na vrch osobitne modliť sa. A keď bol večer, bol tam sám. Druhá strana · Modlitba · Potreba · Povolanie Séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/aktualna-seria-kazen-2/
44:47
May 8, 2020
5. Cesta na druhú stranu
Matúš 14:23 A rozpustiac zástupy vyšiel na vrch osobitne modliť sa. A keď bol večer, bol tam sám. 24 A loď už bola naprostred mori, zmietaná vlnami, pretože bol odporný vietor. 25 Potom za štvrtej stráže vnoci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori. 26 A učeníci vidiac ho chodiť po mori zľakli sa a vraveli, že je to nejakáobluda, a skríkli od strachu. 27 Ale Ježiš hneď prehovoril k nim a povedal: Dúfajte, ja som, nebojte sa! Skleslosť a strach 1. Odlož ťarchu 2. Zväzujúci hriech 3. Bež závod 4. Hľaď na Ježiša Séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/aktualna-seria-kazen-2/
56:33
May 8, 2020
4. Cesta na druhú stranu
Matúš 14:28 A Peter mu odpovedal a riekol: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel za tebou po vodách. 29 A on povedal: Poď! A Peter zostúpiac z lode chodil po vodách a prišiel k Ježišovi. 30 Ale hľadiac na silný vietor začal sa báť a počnúc sa noriť skríkol a povedal: Pane, zachráň ma! 31 A Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: Človeče malej viery, prečo si pochyboval? 32 A keď vyšli hore do lode, utíchol vietor. 33 A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si naozaj Syn Boží! Vystúpenie z loďky Séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/aktualna-seria-kazen-2/
36:52
May 8, 2020
3. Cesta na druhú stranu
Marek 6:45 A hneď prinútil svojich učeníkov, aby vošli do lode a predišli ho na druhú stranu k Betsaide, kým vraj on rozpustí zástup. 46 A rozlúčiac sa s nimi odišiel na vrch modliť sa. 47 A keď bol večer, bola loď prostred mora, a on sám na zemi. 48 A keď ich videl trápiť sa veslovaním, lebo mali odporný vietor proti sebe, prišiel k nim okolo štvrtej stráže v noci chodiac po mori a chcel ich obísť. Matúš 14:25 Potom za štvrtej stráže v noci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori. 26 A učeníci vidiac ho chodiť po mori zľakli sa a vraveli, že je to nejaká obluda, a skríkli od strachu. 27 Ale Ježiš hneď prehovoril k nim a povedal: Dúfajte, ja som, nebojte sa! 32 A keď vyšli hore do lode, utíchol vietor. 33 A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si naozaj Syn Boží! Zjavenie v loďke Séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/aktualna-seria-kazen-2/
39:54
May 8, 2020
2. Cesta na druhú stranu
Matúš 14:21 A tých, ktorí jedli, bolo asi päť tisíc mužov, krome žien a detí. 22 A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a predišli ho na druhú stranu, dokiaľ by vrajnerozpustil zástupov. Prečo je tak ťažké nastúpiť do loďky? 1. poslušnosť 2. vytrvalosť 3. obeť Séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/aktualna-seria-kazen-2/
36:12
May 8, 2020
1. Cesta na druhú stranu
Matúš 14:20 Všetci jedli a nasýtili sa, ba nazbierali aj dvanásť plných košov zvyškov. 21 Len mužov, ktorí jedli, bolo asi päťtisíc; okrem nich tam boli aj ženy a deti. 22 Nato hneď prikázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. 1. K osobnému nasledovaniu 2. K vykročeniu vo viere 3. K sebavydaniu Séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/aktualna-seria-kazen-2/
41:06
May 8, 2020
Štít viery
List Efezanom 6:16 A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. 1. Osobná viera 2. Spoločenstvo viery 3. Spoločný boj Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
49:34
May 8, 2020
Obuv evanjelia
List Efezanom 6:15 a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. 1. Účasť na evanjeliu 2. Účel – niesť evanjelium Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
40:37
May 8, 2020
Pancier spravodlivosti
Efezským 6:14  Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravodlivosti... · Ľudská Spravodlivosť · Spravodlivosť zo zákona · Náboženská Spravodlivosť · Božia spravodlivosť Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
37:32
May 8, 2020
Duchovný boj
Efezským 6:10  Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. 11  Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. 12  Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. 13  Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. 1. Realita boja Ja      sám som si najväčším nepriateľom: srdce, myseľ, vôľa, charakter,      vzťahy, čistota, posvätenie... Diabol     je náš protivník: osobná rovina, služba ľuďom, cirkev, spoločnosť,      región... Ľudia     ako naši nepriatelia: náš boj však nie je proti ľuďom: odpustenie, láska,      modlitba, žehnanie... Prostredie     ako nepriateľ: väčšinová verejná mienka, tradícia, vlažnosť... 2. zodpovednosť • Nevyhnutnosť zmocnenia 1. Vnútorný človek 2. Naplnenie Duchom Svätým 3. V Pánovi a v moci Jeho sily • Celistvosť, úplnosť Božej výzbroje a) Úplná vydanosť Pánovi: „Milovať budeš Pána...“ b) Podmienky učeníctva: sebazapretie, nasledovanie Pána, nesenie kríža 3. Výzbroj • Ježiš nám dal všetku autoritu nad Satanom a zlými duchmi (L 10,19; Mk 16,15-20; Mt 28,18-20) • Musíme byť vedení Božím Duchom, aby sme efektívne jednali so zlými duchmi • Nebuďte nevedomí ohľadne jeho stratégií (2 K 2,11) Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
37:17
May 8, 2020
Tvoj kľúčový zdroj
List Efezanom 5:18 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom 19 hovoriac si navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi, 20 ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista Bohu a Otcovi, 21 podriaďujúc sa jedni druhým v bázni Božej. 1. Spoločenstvo 2. Uctievanie 3. Vďačnosť 4. Podriadenosť Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
41:57
May 8, 2020
Tajomstvo spokojného života
List Efezanom 4:26 Hnevajte sa a nehrešte; slnko nech nezapáda nad vaším rozhnevaním sa, 27 ani nedávajte miesta diablovi. 28 Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo udieľať núdznemu.  29 Nech nevychádza nijaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, právepotrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. 30 A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. 31 Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešľachetné a zlé. 32 Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, jako aj Bôh v Kristu odpustil vám. 1. Denný režim života · Hnev má miesto v našom živote · Hnev môže byť vedomým hriechom · Hnev potrebujeme denne spravovať 2. Duchovný svet · Diabol nesmie dostať miesto · Ducha Svätého môžeme zarmútiť 3. Zmysluplná práca · Nejde len o to: NEKRADNÚŤ · Nejde len o SEBA zabezpečenie · Ide aj o život pre druchých 4. Ovocie našich slov 5. Život v odpustení Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
49:20
May 8, 2020
Pravda v láske
List Efežanom 4:15 Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, 16 z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. 17 Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania, 18 so zatemnenou mysľou, odcudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre tvrdosť ich srdca. 19 Vo svojej otupenosti sa oddali necudnostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu. 20 Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili, 21 ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi. 22 Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, 23 obnovte sa duchovným zmýšľaním 24 a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy. 25 Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údmi. 1. Spoločné štúdium Biblie 2. Spoločenstvo pravdy 3. Nasadenie za pravdu Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
45:23
May 8, 2020
Vystrojovanie kresťanov
List Efezanom 4:11 A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. 14 Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud. · Náprava · Usporiadanie · Uspôsobenie · Oprava · Služba Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
51:52
May 8, 2020
5 kľúčových vplyvov
List Efezanom 4:11 A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov 1. Apoštol – Kam? 2. Prorok – Čo? 3. Evanjelista – Komu? 4. Pastier - S kým? 5. Učiteľ – Ako? Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
31:30
May 8, 2020
Obstáť v zmätku
List Efezanom 4:14 aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a sem a ta nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, schytralosťou mámiť do bludu 1. NEDOSPELOSŤ – spôsobuje rozdelenie – potrebujeme rásť v Krista k zodpovednosti 2. ZMATOK, vlny a vetry – spôsobuje škriepky a konflikty – potrebujeme zápasiť o jednotu 3. NEISTOTA, zvod – ich cieľom je „niečo“ – našim cieľom musí byť Kristus sám 4. ĽSTIVOSŤ, metódy – je to teória a učenia o Bohu – v našom živote by sme mali Boha priamo zažívať Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
49:09
May 8, 2020
Božia milosť v Kristovi skrze Ducha Svätého
Božia milosť v Kristovi skrze Ducha Svätého · Všetka milosť Božia · Všetko je v Kristovi · Duch svätý sprístupňuje všetko · Všetko na Božiu slávu Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
41:12
May 8, 2020
Otvorené dvere
Zjavenie Jána 3:7 A anjelovi zboru vo Filadelfii napíš: Toto hovorí svätý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov: ktorý otvára, a nikto nezaviera, a zaviera, a nikto neotvára. 8 Znám tvoje skutky. Hľa, dal som pred tebou otvorené dvere, a nikto ich nemôže zavrieť, lebo máš malú moc a ostríhal si moje slovo a nezaprel si môjho mena. Pán Boh otvára dvere. Potrebujeme však prekonať našu slabosť, poslúchnuť Pánove vedenie a vedieť, že On otvára dvere kvôli záchrane ľudí. Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
32:19
May 5, 2020
Tí, ktorí klopú
Matúš 7:7 Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. 8 Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí. Lukáš 11:5 A potom im povedal: Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ, požičaj mi tri chleby, 6 lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť. 7 A on zvnútra odpovie: Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú už so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. 8 Hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že je jeho priateľom, vstane a dá mu, čo potrebuje, pre jeho neodbytnosť. 9 A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám. Tí, ktorí klopú: - Sa nenechajú odradiť - Sú naliehaví - Sú neodbytní Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
27:00
May 5, 2020
III. Tí, ktorí hľadajú
V evanjeliu Lukáša v 15.k. je príbeh o otcovi a dvoch synoch. Je to príbeh o otcoch , ktorí hľadajú svoje deti a o synoch: niektorí sa strácajú a niektorí slúžia – obidvaja však míňajú svoje synovstvo a svojho Otca. Tento príbeh je o každom jednom z nás. Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
49:38
May 5, 2020
II. Tí, ktorí hľadajú
Lukáš 15:8 Alebo: Keď má nejaká žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, či nezažne lampu, nevymetie a neprehľadá dôkladne dom, kým ju nenájde? 9 Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: Radujte sa so mnou! Našla som stratenú drachmu. 10 Hovorím vám: Taká radosť je aj medzi Božími anjelmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. Niekedy potrebujeme hľadať to, čo sme stratili. A bez veľkého upratovania to nenájdeme. Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
47:47
May 5, 2020
I. Tí, ktorí hľadajú
Lukáš 15:1 Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. 2 Farizeji a zákonníci však reptali: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. 3 Vtedy im povedal toto podobenstvo: 4 Ak niekto z vás má sto oviec a jednu z nich stratí, či nenechá deväťdesiatdeväť na púšti  a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde?  5 A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. 6 Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. 7 Hovorím vám: Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú Niekedy proste potrebujeme hľadať stratenú ovečku. Vypraviť sa za ňou. Ako to môžeme robiť my dnes? Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
39:09
May 5, 2020
Tí, ktorí prosia
Matúš 7:7 Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. 8 Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí. Na jednej strane nemáme v modlitbe zbytočne veľa hovoriť (Mt 6,7-8), no na druhej strane sa máme modliť neprestajne (1 Tes 5,17). Zdá sa, že modlitba je niečo iné ako rozprávanie: - Nie je to výkon, ale vzťah - Vrúcnosť a vášeň - Vytrvalosť a viera Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
39:06
May 5, 2020
Božie "A"
Matúš 7:7 Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. V tejto vete je 3 krát spojka „A“. Je to Božie „A“, ktoré: - Je omnoho viac - Je pre hrdinov - Zachraňuje ľudí Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
16:45
May 5, 2020
Náš Otec
Proste Pán Ježiš nás pozýva k modlitbe s neobmedzeným zasľúbením. Kľúčové je pre nás poznať Boha. Pán Ježiš nám Ho predstavuje ako nášho Otca, v ktorom sa spája: - Milosť a pravda - Láska a spravodlivosť - Zmocnenie a svätosť Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
43:47
May 5, 2020
Na evanjelium odpovedajú s odovzdanosťou a nekomplikovanou celistvosťou.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Deviata z týchto vlastností znie:   Na evanjelium odpovedajú s odovzdanosťou a nekomplikovanou celistvosťou. Príklad  ženy hriešnice, ktorá vošla do domu farizeja Šimona, v čase keď on  usporiadal vo svojom dome banket pre svojich priateľov, na ktorý ako  hlavný bod programu pozval Ježiša (L 7,36-50), je pre mňa fascinujúci.  Nádherne vykresľuje kontrast medzi postojom bohatých a chudobných: http://proroctvo.blogspot.com/2011/11/x.html
44:09
May 2, 2020
Evanjelium im znie ako dobrá správa a nie ako hrozba, či káranie.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Deviata z týchto vlastností znie: Evanjelium im znie ako dobrá správa a nie ako hrozba, či káranie. Znovu  by som chcel na úvod pripomenúť, že volanie ku chudobe duchom je  volaním Svätého Ducha v tomto čase. Verím, že je nesmierne strategické  nie len počuť, ale aj reagovať na toto volanie. Verím, že je najvyšší  čas pre nás získať túto mentalitu chudobných duchom, pre ktorých Pán je  všetkým: zdrojom, naplnením - uspokojením, odmenou, cieľom. http://proroctvo.blogspot.com/2011/09/ix-chudobni-duchom.html
44:45
May 2, 2020
Ich obavy sú realistické a menej prehnané...
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Ďalšia z týchto vlastností znie: Ich obavy sú realistické a menej prehnané... Keď  Pán hovoril učeníkom o utrpení a smrti, ktoré má podstúpiť, Peter  zhrozene zareagoval: „To sa ti nesmie stať!“ Z jeho vnútra sa ozval  strach, obavy, zhrozenie... verím, že toto je niečo prirodzené, čomu  čelíme aj my. Bojíme sa strát, utrpenia, ťažkostí, odmietnutia... Bohatí  v tomto veku sa boja. Tí ktorí sa usilujú zachrániť si svoj život, ho  strácajú. Bohatí majú väčšie obavy, lebo majú viac čo stratiť a menej  zakúšali vo svojom živote ťažké veci. Chudobní už toho nemajú veľa čo  stratiť a naučili sa prispôsobovať a žiť naozaj veľmi skromne. http://proroctvo.blogspot.com/2011/07/viii-chudobni-duchom.html
40:42
May 2, 2020
Vodcovstvo chudobných duchom
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Úvod Na úvod by som chcel zdôrazniť čo vôbec nechcem a naopak čo chcem týmto vyučovaním dosiahnuť – o čo mi naozaj ide: Toto vyučovanie nie je odborným vyučovaním o vodcovstve a nijako nechce suplovať vyučovanie o zručnostiach a vystrojení vodcov. Uvedomujem  si že pojmy „vodca, vodcovia, vodcovstvo“ je trochu chúlostivé a mnohí  neradi tieto pojmy v cirkvi používajú. Myslím týmto označením všetkých,  ktorí stoja v službe na pozíciách vplyvu a zodpovednosti – a samozrejme  zvlášť ľudí zamestnaných v cirkvi na plný úväzok. Áno,  je pravda, že my sami by sme sa nemali nazývať „vodcami“ (Mt 23,10), na  druhej strane je napísané „Poslúchajte si vodcov...“ (Žid 13,7.17.24.).  Preto používam tento pojem nie na vyvýšenie vodcov, ale na ich  identifikovanie. Vonkoncom  nechcem týmto vyučovaním vzbudiť ďalšie súdenie vodcov, ich  kritizovanie a odmietanie. Toho – verím – už bolo v našej krajine naozaj  dosť. Naopak:  chcel by som podnietiť skutočné modlitebné nasadenie za vodcov (Kol  4,3; 1Tes 5,25; 2Tes 3,1; Žid 13,18) a postoj úcty voči nim (1Tes  5,12-13; 2Tim 5,17-19) tak ako sme k tomu Písmom vyzývaní. Ak sa aj odvažujem hovoriť o niektorých úskaliach vodcov, hovorím tak z vlastnej skúsenosti a poznania svojho vlastného srdca. Toto  vyučovanie je vlastne mojim volaním, keď sa modlím za seba a vodcov v  našej krajine. Je to vlastne modlitba. Vzniklo na modlitbách a dúfam, že  zostane modlitbou aj vašich sŕdc. http://proroctvo.blogspot.com/2011/06/vodcovstvo-chudobnych-duchom.html
47:19
May 2, 2020
Modlitba chudobných duchom
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Modlitba chudobných duchom: „...pre Pána neodolateľný spôsob prístupu k Nemu - neodolateľnému Pánovi - odolávajúci všetkým prekážkam...“ Marek  7:24  Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín týrskych a sidonských.  Vošiel do domu, lebo nechcel, aby niekto zvedel o Ňom. Ale nemohol sa  utajiť, 25  lebo hneď počula o Ňom žena, ktorá mala dcéru posadnutú  nečistým duchom; prišla a padla Mu k nohám. 26  A tá žena bola Grékyňa,  rodom Sýrofeničanka. Prosila Ho, aby vyhnal z jej dcéry démona. 27  Ale  On jej povedal: Nech sa najprv deti najedia; lebo nie je dobre vziať  chlieb deťom a hodiť šteňatám. 28  Ona Mu však odvetila: Áno, Pane, ale  aj šteňatá jedia pod stolom z omrviniek po deťoch. 29  Nato jej povedal:  Pre tieto (tvoje) slová: Choď! Démon vyšiel z tvojej dcéry. 30  Odišla  teda domov a našla dieťa ležať na posteli; démon už vyšiel z neho. Päť “P” modlitby chudobných duchom: http://proroctvo.blogspot.com/2011/06/modlitba-chudobnych-duchom.html
33:00
May 2, 2020
2.časť Nemajú prehnaný pocit vlastnej dôležitosti ani prehnanú potrebu súkromia.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Siedma z týchto vlastností znie: Nemajú prehnaný pocit vlastnej dôležitosti ani prehnanú potrebu súkromia.. Nikodém  tiež v niečom predstavuje postoje bohatých: On prichádza za Ježišom  tajne, v noci, zo strachu pred židmi. Hoci bol váženým mužom, ktorý mal  zrejme vysoké postavenie! Prichádza len v noci. Len tajne. Jeho povesť,  spoločenské konvencie, postavenie boli pre neho v tej dobe dôležitejšie.  Nebol slobodný v tom nasledovať Pána a byť s Ním bez obmedzení, stále.  Sám seba vlastne okrádal o Pánovu prítomnosť a limitoval tak mieru  svojho nasledovania. http://proroctvo.blogspot.com/2011/05/vii-chudobni-duchom.html
31:45
May 2, 2020
1.časť Nemajú prehnaný pocit vlastnej dôležitosti ani prehnanú potrebu súkromia..
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Siedma z týchto vlastností znie: Nemajú prehnaný pocit vlastnej dôležitosti ani prehnanú potrebu súkromia.. Nikodém  tiež v niečom predstavuje postoje bohatých: On prichádza za Ježišom  tajne, v noci, zo strachu pred židmi. Hoci bol váženým mužom, ktorý mal  zrejme vysoké postavenie! Prichádza len v noci. Len tajne. Jeho povesť,  spoločenské konvencie, postavenie boli pre neho v tej dobe dôležitejšie.  Nebol slobodný v tom nasledovať Pána a byť s Ním bez obmedzení, stále.  Sám seba vlastne okrádal o Pánovu prítomnosť a limitoval tak mieru  svojho nasledovania. http://proroctvo.blogspot.com/2011/05/vii-chudobni-duchom.html
35:10
May 2, 2020
Dokážu čakať, lebo si vypestovali nezlomiteľnú trpezlivosť z vedomia, že nie sú nezávislí.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Šiesta z týchto vlastností znie: Dokážu čakať, lebo si vypestovali nezlomiteľnú trpezlivosť z vedomia, že nie sú nezávislí. Na  prvý pohľad sa zdá pozícia bohatých, ktorí sú nezávislí na pomoci  zvonku veľmi dobrá. Môžu mať všetko, čo chcú bez čakania, bojov,  odriekania, viery... V skutočnosti však prichádzajú o niečo, čo by sme  mohli nazvať vnútornou pevnosťou, hrdinstvom viery, skalopevnou  vytrvalosťou. Pri nasledovaní Boha však práve toto potrebujeme. Je napr.  zaujímavé vidieť, že Izraelci síce dostali zasľúbenú zem, ale museli o  ňu vážne bojovať. Ako náhle prestali bojovať o zasľúbenú zem, odpadávali  od Hospodina. Generácia, ktorá tieto boje nepoznala bola odpadlícka a  Boh im musel vzbudzovať prirodzených nepriateľov, aby oni znovu hľadali  Boha a boli na Ňom závislí (Sud 3,1-2). http://proroctvo.blogspot.com/2011/04/chudobni-duchom-vi.html
1:01:11
May 2, 2020
Dokážu rozlíšiť medzi životnými nutnosťami a prepychom.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Piata z týchto vlastností znie: Dokážu rozlíšiť medzi životnými nutnosťami a prepychom. Typickým príkladom myslenia bohatých je  Judáš. Keď videl ženu, ktorá rozbila nádobu s nardovou masťou, ktorá  predstavovala jej veno a mala hodnotu ročného príjmu, aby ňou jeden  jediný krát pomazal Pána Ježiša..., neveril vlastným očiam. Bolo to pre  neho nepredstaviteľné plytvanie. Vôbec nerozumel uctievaniu, prejavu  lásky a odovzdanosti tejto ženy k Pánovi. Videl peniaze, hodnotu,  projekty, svoje možnosti s týmito prostriedkami... http://proroctvo.blogspot.com/2011/03/chudobni-duchom-v.html
44:03
May 2, 2020
Očakávajú len málo od súťaženia, ale veľa od spolupráce.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Štvrtá z týchto vlastností znie: Očakávajú len málo od súťaženia, ale veľa od spolupráce. Myslím,  že ani netreba odhaľovať túto vlastnosť bohatých: stále sa porovnávajú s  inými (či už s vnútornou potrebou vyniknúť, alebo so závisťou a svojou  vlastnou vnútornou nespokojnosťou). Bohatí súťažia, porovnávajú sa, vedú  boj, ukazujú prstom, súdia iných. Akoby im vedomie ich silnej stránky  dávalo mandát súdiť iných. http://proroctvo.blogspot.com/2011/02/iv-chudobni-duchom.html
30:23
May 2, 2020
Svoju istotu nezakladajú na veciach, ale na ľuďoch.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Tretia z týchto vlastností znie: Svoju istotu nezakladajú na veciach, ale na ľuďoch. Chcel  by som na začiatku zdôrazniť, že verím, že toto nie je len téma, o  ktorej hovoríme, alebo séria kázní. Verím, že je to posolstvom pre nás.  Je to tiahnutie, pozvanie Ducha Svätého pre nás v tomto čase: je totiž  čas schudobnieť v duchu, aby nám Boh mohol zveriť veci Jeho nebeského  kráľovstva. Ako sa modlím v týchto dňoch vnímam toto Božie volanie: „Kto  bude natoľko chudobný, aby prejavil záujem o moje bohatstvo? Kto  schudobnie zo svojich ambícií, aby začal hľadať moje plány a moju vôľu  pre neho? Kto sa stane chudobným – neuspokojeným inými vecami – aby  hľadal svoje uspokojenie vo Mne? Kto schudobnie v dôvere v seba a svoje  zdroje, aby dôveroval Mne a hľadal moje požehnanie?“ Verím, že Boh hľadá  takto chudobných ľudí a oni dnes hľadajú Jeho. A toto je nesmierne  strategické. Pretože sme ľahko oklamateľní a ovplyvniteľní našou dobou,  hodnotami vo svete a relatívnou prosperitou a slobodou. Teraz je však  čas prípravy na Pánovu žatvu a aj na dni, v ktorých to, čo máme dnes,  mať už nemusíme. Skôr či neskôr budeme preverení vodami, vetrami a  búrkami (myslím to obrazne, aj keď je viac než pravdepodobné, že  klimatické zmeny a vrtochy počasia sú stále viac extrémne a  nepredvídateľné). Teraz je čas stavať svoj dom na Skale, ktorou je  Kristus. Teraz je čas schudobnieť z iných skál, na ktorých si zakladáme a  používame ako oporu, či nádej. http://proroctvo.blogspot.com/2011/01/iii-chudobni-duchom.html
29:24
May 2, 2020
Vedia aj o svojej závislosti na sebe navzájom.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Druhá z týchto vlastností znie: Vedia aj o svojej závislosti na sebe navzájom. Bohatí  nepotrebujú pomoc ľudí, lebo si vedia pomôcť sami. Často práve táto  okolnosť ich nezávislosti v nich vypestuje presvedčenie a spôsob života  akoby aj naozaj boli nezávislí od ľudí. Preto sa ľuďmi neobklopujú –  aspoň nie tými, na ktorých by boli nejako závislí. Preto neradi vstupujú  do situácií, ktoré nemajú oni sami pevne v rukách. Nevstupujú do  služby, kde by boli závislí na iných kresťanoch. Často postavia svoju  službu na sebe samých. Ich orientácia je jasne na ich silné stránky,  obdarovania, schopnosti, zdroje... Nechcú vidieť svoje slabé stránky a  jednať s nimi. Sú presvedčení, že práve ich úspech a sila v niektorých  oblastiach je potvrdením ich samých, ich pravosti, učenia, charakteru...  Keby to bolo na nich, nikdy by sa nedostali v živote do situácií, kedy  padajú pod krížom... http://proroctvo.blogspot.com/2011/01/ii-chudobni-duchom.html
21:33
May 2, 2020
Chudobní vedia, že potrebujú vykúpenie.
Chudobní vedia, že potrebujú vykúpenie. To  znie celkom logicky. Chudobní ľudia sú odkázaní na pomoc iných. Ich  situácia je takmer neustála potreba pomoci zvonka. Samozrejme otázka:  „Koho pokladáme za chudobného?“ by bola zodpovedaná veľmi rozmanito.  Vlastne ani ju nepotrebujeme teraz riešiť. Verím, že Pán Ježiš nemyslel  na situáciu materiálnej chudoby, keď vyslovil túto prvú vetu jeho „Kázne  na hore“. Preto by sme sa asi nemali pozerať v prvom rade na sociálnu  úroveň, výšku príjmu, zabezpečenie atď. Verím, že Pán Ježiš myslel na  postoj srdca človeka, postoj duchovnej chudoby. V evanjelickom preklade  Biblie nájdeme pri tomto verši poznámku: „ponížení, ktorí uznávajú svoju  úbohosť pred Bohom“. Takýto  ľudia vedia, že potrebujú vykúpenie, Spasiteľa, záchranu, odpustenie,  milosť... A táto potreba je v ich živote obrovská. Pre nich to nie je  len teológia, teória, či poznanie doktríny o spasení v Kristovi  (soteriológia). Pre nich je to zúfalá, osobná, bytostná potreba. To ich  vedie ku Bohu Otcovi skrze Krista, skrze Jeho obeť na kríži. Doslova ich  to znovu a znovu vedie k prijímaniu milosti a uvedomeniu si  skutočnosti, že všetko je Božia milosť. http://proroctvo.blogspot.com/2011/01/i-chudobni-duchom.html
27:50
May 2, 2020
Perspektíva "chudobní duchom"
Verím,  že prechádzame procesom prípravy na to, čo Boh chce robiť v našej  krajine. My by sme už možno chceli zakúšať veľké veci, prebudenia, zmeny  celých miest, zakladanie nových zborov, obrátené zástupy, nonstop domy  modlitby... Predsa však: nie je múdre pozerať pasívne na to čo nie je. A  nie je ani múdre zostávať sklamaný s nostalgickými spomienkami na to,  čo bolo na začiatku 90-tich rokov v našej krajine. Verím, že múdre je  pochopiť to, čo Boh s nami robí teraz a neminúť to. Verím, že je to  príprava. Príprava na dielo služby (Ef 4,12). Príprava na veľkú žatvu (J  4,35). Kľúčové v tejto príprave je schudobnieť: Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. http://proroctvo.blogspot.com/2011/01/perspektiva-pre-rok-2011.html
42:22
May 2, 2020
Chudobní duchom
Bohom vyhľadávaný postoj srdca človeka Matúš 5:3 Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Existuje vnútorný postoj človeka, o ktorom Boh hovorí, že ho hľadá. Ľudia s týmto postojom zakúšajú Boha, pretože On sám, ku ním prichádza, aby sa ich dotkol, aby ich pozdvihol, viedol a požehnal. http://proroctvo.blogspot.com/2010/12/chudobni-duchom.html
58:57
May 2, 2020
Druhá míľa v kľúčovom vzťahu - zastavenie
Ak počúvaš túto druhú časť, zrejme si sa rozhodol, alebo rozhoduješ to predsa len nevzdať a zabojovať. Výborne! Druhá míľa v kľúčovom vzťahu znamená rozhodnutie o tento vzťah zabojovať. A v tom ťa rozhodne povzbudzujem. Je niečo, čo by som ti chcel doporučiť pre tvoje zastavenie. Mne to celkom pomohlo. Kniha Koniec spoluzávislosti: https://ulozto.sk/hledej?q=koniec-spoluzavislosti-pdf  Prečítaj ju! Nevyhováraj sa, že to nie je pre teba a že ty so závislosťami nič nemáš! Viem prečo ti ju odporúčam, ako ju mne odporučil niekto, koho som požiadal o pomoc. Prečítaj ju! Neponáhľaj sa! Nadýchni sa, modli sa, aby ti Pán Boh nastavil zrkadlo pravdy a čítaj. A ešte jedna vec: Rob si poznámky ak ti niečo zasvieti.
03:44
May 1, 2020
Smrť Mesiáša (Mt 27,45-54)
Proces a okolnosti súdneho procesu Ježiša odhaľujú bezprecedentné  porušenie mnohých zásad spravodlivého súdneho procesu či podľa  židovských pravidiel, alebo zákonov Rímskej ríše.  • Môžeme len žasnúť ako veľmi sme kvôli svojmu hriechu odlúčení od Boha,  že musel Mesiáš namiesto nás niesť naše hriechu  a náš trest. Bolo to  nevyhnutné. Nebol a neexistuje ani dnes iná cesta naspäť k nebeskému  Otcovi ako cesta zmierenia skrze obeť Jeho Syna.  • Môžeme len žasnúť ako veľmi milovaní nebeským Otcom, že dal za nás  svojho milovaného Syna a spolu s Ním nám daroval všetko.  List Hebrejom 2:17 pre čo bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený  bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom čo do vecí u Boha, aby  smieril hriechy ľudu. 18 Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže  spomáhať pokúšaným. List Hebrejom 4:14 Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol  nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. 15 Lebo nemáme veľkňaza,  ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo  všetkom, podobne nám, bez hriechu. List Hebrejom 5:7 Ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným krikom a  so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho  mohol zachrániť od smrti, a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť, 8 on,  hoci bol Syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel, 9 a súc  zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného  spasenia  Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/
28:46
May 1, 2020
Večera Pánova (J 13,1-30)
1. Pokora a služba. Ježiš slúži učeníkom, umýva im nohy a ukazuje cestu  pokory a služby. K Večeri Pánove prichádzame s pokorou a s postojom  služby iným – úprimnou snahou pomôcť im v zápase o čistotu...  2. Zradca – Judáš. Pri Večeri Pánovej, v cirkvi, sú aj zradcovia, ľudia,  ktorí nechcú alebo nevedia porozumieť Mesiášovi a nasledovať Ho. K  Večeri Pánove prichádzame skúmajúc svoje srdce v Božom svetle.  3. Večera Pánova. „Vezmite a jedzte!“ Nie „vezmite a hádajte sa o  slovíčka, či to je, alebo nie je moje telo a do akej miery...“ Pri  Večeri Pánovej jednoduchou vierou prijímame Pána a Jeho milosť.  Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/
30:25
May 1, 2020
Náboženstvo verzus zbožnosť (Mt 23,1-12)
1. Dôraz na učenie (teória, ale zanedbanie života) verzus život (prax a učenie) – Mt 23,1-3  2. Zameranie na výkon (zaslúženie si priazne Boha) verzus vzťah - Mt 23,4  3. Samospravodlivosť (sebaklam, sebaistota, predvádzanie sa) verzus pokora (odpoveď na milosť) – Mt 23,5-7  4. Pýcha  (ješitnosť, tituly...) verzus služba (nejde o mňa) – Mt 23,8-12  5. Korupcia (zisk, obchod, ide o peniaze) verzus dávanie (nežijeme pre seba) – Mk 12,40  Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/
28:19
May 1, 2020
Vyčistenie chrámu Mt 21,10-17
1. 12 roč. Ježiš na Veľkú noc zostáva v chráme „A všetci, ktorí ho  počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpoveďami“  (L 2,41-52)  2. Svoju službu začína na Veľkú noc v chráme prvým vyčistením chrámu a  konfrontovaním náboženstva (J 2,13-25)  3. Svoju službu končí na Veľkú noc v chráme znovu jasným konfrontovaním  náboženstva a kvasu farizejov a zákonníkov. (Mt 21,10-17)  Pán má svoj dom. Nejde o to ako my nazývame svoje domy/chrámy Jeho menom  a do akej miery sme presvedčení, že Mu patríme. Ide o to, či nás On  môže nazvať „môj dom“.  • máme byť Jeho vlastníctvom • máme byť Jeho domom modlitby pre všetky národy • nesmieme stratiť to podstatné kvôli akejkoľvek inštitucionálnej  zbožnosti • musíme sa vyvarovať korupcii v cirkvi a snahe obohacovať sa na Pánov  úkor  Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/
27:47
May 1, 2020
Kráľ a Mesiáš (J 12,12-19)
Na ceste z Olivovej hory do Jeruzalema môžeme vidieť v akcii 3 druhy  zbožností:  Mária: Osobná zbožnosť, aktívna, reagujúca na Pána a kvôli nemu, robí  svoje vlastné autentické kroky...  Zástupy: Kolektívna zbožnosť, spoločná, reaktívna – reagujúca na  niečo od Pána, očakávajúca na to, čo Pán urobí, vypočítavé  Chrám: inštitucionálna zbožnosť, formálna a rituálna, obrady,  zvyklosti, formy zbožnosti, doktríny...  Napĺňajú sa proroctvá o Mesiášovi, dejú sa mesiášske  zázraky...  Prichádza Kráľ a Mesiáš... Prichádza však úplne inak ako bol očakávaný a ako by sme si to  predstavovali a chceli (aj dnes) my. Neprichádza aby ľudia slúžili Jemu,  ale aby On slúžil. Neprichádza zaujať trón na zemi, ale prichádza sa  obetovať a zomrieť namiesto nás. A ukazuje nám Jeho cestu, na ktorú nás  volá, aby sme Ho nasledovali: cestu služby a obetovania sa.  Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/
27:29
May 1, 2020
Obetavá služba a zodpovednosť
Práve na tejto poslednej ceste Pána Ježiša do Jeruzalema kde Ho čakalo utrpenie a krutá smrť sa učeníci najviac hádali medzi sebou kto je dôležitejší, väčší a kto bude v tom očakávanom kráľovstve sedieť na prvých dvoch pozíciách po ich Majstrovi. Pán Ježiš im aj nám dáva cenné lekcie Jeho kráľovstva a ukazuje úplne iný model vodcovstva. Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/
29:07
May 1, 2020
Obeť a poslušnosť
Budeme sa venovať poslednej ceste Pána Ježiša do Jeruzalema. Tá začala v okolí Cezarei Filipovej na severe kam Ježiš vzal svojich učeníkov, spýtal sa ich za koho Ho pokladajú a prvý krát im povedal, čo ho v Jeruzaleme čaká. A práve o tom je táto prvá časť. Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/
37:51
April 30, 2020
Druhá míľa v kľúčovom vzťahu
Možno ste v nejakom vzťahu dlho niesli bremeno a tvrdo pracovali. Často sú takéto vzťahy s niekým na kom nám záleží. Možno manželský partner. Možno priateľ. Investujeme veľa, nasadzujeme sa, vkladáme svoje emócie povzbudzujeme, potešujeme, pomáhame... Lenže aj čakáme veľa a nedostatočná odozva, nenaplnené potreby a sklamania bolia a postupne privedú na križovatku.
03:12
April 30, 2020