Skip to main content
Michal Kevicky

Michal Kevicky

By Michal Kevický
Týmto podcastom by som chcel uľahčiť prístup a počúvanie mojich zamyslení a kázní.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

18. Stretnutie s Bohom
Prvá kniha kráľov 19:11 Dostal odpoveď: Vyjdi a postav sa na vrchu pred Hospodinom! Práve tade prechádzal Hospodin. Strhol sa mohutný a prudký víchor, ktorý vyvracal vrchy a drvil pred ním bralá. Hospodin však nebol vo víchre. Po ňom nastalo zemetrasenie, ale ani v ňom nebol Hospodin. 12 Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest. 13 Len čo ho Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a postavil sa pred vchod do jaskyne. Stretnutie Hlad Vzdialenosť Cesta zmien Utíšenie Celá séria ELIÁŠ DNES: https://bjbviera.sk/byt-eliasom/
34:12
May 09, 2022
17. Na ceste
V bode našej rezignácie, sklamania, depresie, úteku, samoty, púšte... ... sa môže začať naša dlhá cesta na Boží vrch Na tejto ceste nás Pán zmocňuje svojim slovom a Duchom Svätým Prvá kniha kráľov 19:1 Acháb oznámil Ízebel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pozabíjal všetkých prorokov. 2 Ízebel poslala Eliášovi odkaz: Nech ma bohovia čo najprísnejšie potrescú, ak zajtra o tomto čase nenaložím s tvojím životom, ako si ty naložil s hociktorým z nich. 3 Keďže šlo Eliášovi o život, zo strachu vstal a odišiel do judskej Beér-Šeby, kde zanechal svojho sluhu. 4 Sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťou. Keď prišiel, sadol si pod kručinu a žiadal si smrť. Povedal: Dosť už, Hospodin; vezmi si môj život, lebo nie som lepší než moji otcovia. 19:5 Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. Zrazu sa ho dotkol anjel a povedal mu: Vstaň a jedz! 6 Poobzeral sa a tu pri hlave mal posúch, upečený na žeravých uhlíkoch, a krčah vody. Zajedol si, napil sa a zase si ľahol. 7 Nato sa ho anjel Hospodina druhý raz dotkol a povedal: Vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. 8 Vstal teda a najedol sa i napil a posilnený tým pokrmom putoval štyridsať dní a štyridsať nocí až na Boží vrch Horeb. Celá séria ELIÁŠ DNES: https://bjbviera.sk/byt-eliasom/
31:03
May 01, 2022
16. Na púšti
Prvá kniha kráľov 19:1 Acháb oznámil Ízebel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pozabíjal všetkých prorokov. 2 Ízebel poslala Eliášovi odkaz: Nech ma bohovia čo najprísnejšie potrescú, ak zajtra o tomto čase nenaložím s tvojím životom, ako si ty naložil s hociktorým z nich. 3 Keďže šlo Eliášovi o život, zo strachu vstal a odišiel do judskej Beér-Šeby, kde zanechal svojho sluhu. 4 Sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťou. Keď prišiel, sadol si pod kručinu a žiadal si smrť. Povedal: Dosť už, Hospodin; vezmi si môj život, lebo nie som lepší než moji otcovia. Celá séria ELIÁŠ DNES: https://bjbviera.sk/byt-eliasom/
27:40
April 24, 2022
Otvorený hrob
Otvorený hrob (Mk 16,1-8; 1K 15; L 24,34) Ježišov hrob zostal prázdny Naše hroby zostanú prázdne Naše dnešné hroby
33:02
April 18, 2022
Hľadajú sa vodcovia
Debora a Barák  (Sud 4-5) Lekcia pre apoštolov (J 13,1-9)
36:43
April 10, 2022
15. Boží dážď
Prvá kniha kráľov 18:41 Potom povedal Eliáš Achábovi: Vystúp hore, jedz a pi, lebo čujem hukot dažďa. 42 Acháb vystúpil hore, aby jedol a pil. Medzitým vyšiel Eliáš na vrchol Karmela, sklonil sa po zem, vsunul si tvár medzi kolená 43 a povedal svojmu sluhovi: Vyjdi hore a podívaj sa na more. Keď vyšiel a poobzeral sa, hlásil: Nič tam nie je! Kázal mu to sedemkrát zopakovať.44 Keď to bolo po siedme, hlásil: Z mora vystupuje obláčik ako ľudská dlaň. On na to: Odkáž Achábovi: Priahaj a zbehni dolu, aby ťa nezastihol dážď. 45 Nebo sa postupne zatiahlo mrakmi, zadul vietor a spustil sa mohutný lejak. BOŽÍ DÁŽĎ Keď v našom živote neprší, potrebujeme sa v pokání pokoriť a môžeme sa modliť za Boží dážď. Celá séria ELIÁŠ DNES: https://bjbviera.sk/byt-eliasom/
32:28
April 04, 2022
14. Boží oheň
Prvá kniha kráľov 18:37 Odpovedz mi, Hospodin, odpovedz, aby tento ľud spoznal, že ty, Hospodin, si Boh a znovu si získavaš ich srdce. 38 Vtom spadol Hospodinov oheň, strávil spaľovanú obetu, drevo, kamene i prach a vodu v priekope vysušil. 39 Keď to všetok ľud uzrel, padol na tvár a vyznával: Hospodin je Boh, Hospodin je Boh. BOŽÍ OHEŇ Uctievanie, modlitby Misia, učeníctvo, služba Celá séria ELIÁŠ DNES: https://bjbviera.sk/byt-eliasom/
36:12
March 14, 2022
13. Vždy ide o naše srdce
Prvá kniha kráľov 18:36 V čase pokrmovej obety pristúpil prorok Eliáš a povedal: Hospodin, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes spozná, že ty si Bohom v Izraeli a ja tvojím služobníkom, a že všetky tieto veci konám na tvoj pokyn. 37 Odpovedz mi, Hospodin, odpovedz, aby tento ľud spoznal, že ty, Hospodin, si Boh a znovu si získavaš ich srdce . Vždy ide o naše srdce: Otáča Boh tvoje srdce naspäť? Kde je  tvoje  poklad? Celá séria ELIÁŠ DNES: https://bjbviera.sk/byt-eliasom/
30:53
March 07, 2022
12. Miesto pre Božiu odpoveď
Prvá kniha kráľov 18:30 Vtedy povedal Eliáš všetkému ľudu: Pristúpte ku mne! Všetok ľud k nemu pristúpil a on dal do poriadku zrúcaný Hospodinov oltár. 31 Eliáš vzal dvanásť kameňov podľa počtu kmeňov synov Jákoba, ktorému Hospodin naznačil, že sa bude volať Izrael. 32 Z kameňov zbudoval oltár v mene Hospodinovom a vôkol neho vyhĺbil priekopu s výsevnou plochou dvoch seí. 33 Potom upravil drevo, rozsekal býčka a položil ho na drevo. 34 Prikázal: Naplňte štyri vedrá vodou a vylejte na spaľovanú obetu a na drevo! Potom povedal: Zopakujte to! A oni to zopakovali. Znovu povedal: Urobte to i tretí raz! Urobili to i tretí raz. 35 Voda sa roztiekla vôkol oltára a naplnila priekopu. Miesto pre Božiu odpoveď: Jednota Božích detí Pokánie a pokora Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk
33:49
March 01, 2022
11. Modly v našom náboženstve
Prvá kniha kráľov 18:22 Eliáš pokračoval v reči k ľudu: Zostal som už len sám ako prorok Hospodinov, kým Baálových prorokov je štyristopäťdesiat. 23 Nech nám dajú dvoch býčkov. Jedného z nich nech si vyberú, rozsekajú na kusy a položia na drevo, oheň však nech nezakladajú. Ja potom pripravím druhého býčka, položím ho na drevo a oheň nezaložím. 24 Potom budete vzývať svojho boha a ja Hospodina. Boh, ktorý odpovie ohňom, je pravý. Nato všetok ľud odpovedal: To je dobrý návrh! Modly v našom náboženstve: Presnosť doktrín Úspech v službe Morálna čestnosť Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk
28:19
February 06, 2022
10. Modly v našom srdci
Prvá kniha kráľov 18:18 Odvetil: Nie ja, ale ty a tvoja rodina prinášate Izraelu skazu, lebo ste opustili príkazy Hospodina a pridržiavate sa baálov. 19 Teraz však zvolaj ku mne na vrch Karmel všetok Izrael a štyristopäťdesiat prorokov Baálových a štyristo prorokov Ašéry, ktorí jedávajú zo stola Ízebel.  20 Achábrozoslal pozvanie všetkým Izraelitom a zvolal prorokov na vrch Karmel.  21 Tu pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal: Dokedy budete ťahať na dve strany? Ak je Bohom Hospodin, nasledujte ho, ak je ním Baál, choďte za ním! Ľud mu nič neodpovedal. Matúš 6:24 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. Prvý Jánov list 2:15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska.  16 Veď nič z toho, čo je vo svete: žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z Otca, ale zo sveta.  17 A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva naveky. Zjavenie Jána 3:14 Anjelovi cirkvi v Laodiceinapíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia: 15Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiežby si bol studený alebo horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa zo svojich úst. 17 Veď hovoríš: Som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý. 18Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom, a tak zbohatol, i biele  rúcho, a tak sa zaodel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty; a masť na pomazanie očí, aby si videl. 19 Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa!  20 Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.  21 Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom na jeho trón.  22 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí   cirkvám.
35:37
January 30, 2022
Božie kráľovstvo. TWC 16.10.2021
1. Kráľovstvo lásky 2. Kráľovstvo obete 3. Misia kráľovstva
23:08
January 18, 2022
9. V čase Božích súdov
Boh nám dáva milosť a čas ku pokániu a zmene Boh nám nastavuje zrkadlo a odhaľuje naše srdcia • Boh na prvom mieste • Starostlivosť služba iným • Spoločenstvo • Modlitba ako samozrejmosť • Biblia • Spev Prvá kniha kráľov 18:2 Eliáš sa mu šiel ukázať. V Samárii sa však rozmohol hlad. 3 Acháb si zavolal Obadju, správcu paláca, ktorý bol horlivým ctiteľom Hospodina. 4 Keď Ízebel hubila Hospodinových prorokov, Obadja sa ujal sto prorokov, ukryl ich po päťdesiatich mužoch v jaskyni a zaopatril ich chlebom a vodou. 5 Acháb prikázal Obadjovi: Zájdi ku všetkým vodným prameňom a ku všetkým potokom v krajine. Možno sa nájde tráva, aby sme uživili kone i mulice a nemuseli zabíjať dobytok. 6 Nato si rozdelili územie, ktorým mali prejsť. Acháb sa pobral sám jednou cestou, Obadja sám druhou. 7 Obadja bol práve na ceste, keď zrazu stretol Eliáša. Keď ho spoznal, padol na tvár a spýtal sa: Si to ty, Eliáš, môj pane? 8 Odpovedal: Áno, som. Choď povedať svojmu pánovi, že je tu Eliáš. 9 On na to: Čím som sa prehrešil, že vydávaš svojho služobníka na istú smrť Achábovi do rúk? 10 Akože žije Hospodin, tvoj Boh, niet národa ani kráľovstva, kam by ťa môj pán nebol poslal hľadať. Keď tvrdili, že ťa niet, muselo kráľovstvo alebo národ odprisahať, že ťa nenašli. 11 A ty teraz hovoríš: Odkáž svojmu pánovi, že je tu Eliáš. 12 Možno ťa po mojom odchode Duch Hospodina odnesie neviem kam, ja však musím podať Achábovi hlásenie a ak ťa nenájde, zabije ma. Tvoj služobník je predsa od svojej mladosti ctiteľom Hospodina. 13 Azda oznámili môjmu pánovi, čo som vykonal, keď Ízebel vraždila Hospodinových prorokov, ako som ukryl z nich sto mužov, po päťdesiatich v jaskyni a zaopatroval ich chlebom a vodou. 14 Ty však teraz vravíš: Odkáž svojmu pánovi, že je tu Eliáš. Veď ten ma zabije. 15 Eliáš povedal: Akože žije Hospodin zástupov, v službe ktorého stojím, dnes sa mu ukážem. 16 Obadja šiel v ústrety Achábovi a podal mu hlásenie. Nato vyšiel Acháb v ústrety Eliášovi. 17 Keď ho uzrel, povedal mu: Tak si tu, nositeľ skazy Izraela! 18 Odvetil: Nie ja, ale ty a tvoja rodina prinášate Izraelu skazu, lebo ste opustili príkazy Hospodina a pridržiavate sa baálov. Izaiáš 26:8 Na ceste tvojich súdov, Hospodin, dúfame v teba, tvoje meno a spomienka na teba je túžbou duše. 9 Moja duša túži po tebe za noci, aj duch v mojom vnútri ťa hľadá za úsvitu. Keď svoje súdy vykonávaš na zemi, obyvatelia sveta sa priúčajú spravodlivosti. Prvý Petrov list 4:15 Len nech nikto z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, zločinec či ako ten, čo sa mieša do všetkého. 16 Ak však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. 17 Veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome, ak však začne najprv u nás, aký bude koniec tých, čo sa vzpierajú Božiemu evanjeliu? 18 A: ak sa spravodlivý ledva zachráni,kam sa podeje bezbožný a hriešnik? 19 Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému Stvoriteľovi. Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk
28:45
January 09, 2022
8. Faktor času
Prvá kniha kráľov 18:1 Po dlhšom čase, v treťom roku oslovil Hospodin Eliáša: Choď sa ukázať Achábovi, lebo chcem zoslať na zem dážď. Viera založená: Na to kto a aký je Boh a na hlbokom vzťahu s Ním Na Božom slove Lukáš 2:25 V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a bohabojný, očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. 26 Duch Svätý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. 27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, 28 aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami: 29 Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, 30 lebo moje oči uvideli tvoju spásu, 31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: 32 svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. Lukáš 2:36 Vtedy žila aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova z Ašérovho kmeňa. Mala už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom sedem rokov, 37 potom do osemdesiatich štyroch rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.38 Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati. Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk
20:40
December 26, 2021
Transformácia: Ako v nebi, tak i na zemi TWC 17.10.2021
Skutky 9:1  A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku veľkňazovi 2  a vyžiadal siod neho listy na synagógyv Damasku, aby prívržencov toho učenia, aktam niektorých nájde, poviazaných priviedoldo Jeruzalema, mužov aj ženy. 3  Ako šiela blížil sak Damasku, ožiariloho odrazu svetloz neba; 4  padol na zema počul hlas, ktorýmu vravel: Saul, Saul, prečoma prenasleduješ? 5  A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedalmu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6  Ale ťažko sa ti bude spierať ostňu. Trasúc saa diviac, spytoval sa(Saul): Čo chceš, Pane, aby som činil? Pán odpovedal: Vstaňa choďdo mestaa povedia ti, čo máš robiť. 7  A mužovia, ktorí šlis ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. 8  Saul teda vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nič nevidel; i vzaliho za rukya zaviedlido Damasku. 9  A tri dni nevidel, ani nejedol, ani nepil. Od práce pre Pána k Pánovej práci. Od spravodlivosti pred Pánom k Pánovej spravodlivosti. Od sebaistoty k bezmocnosti. Od vedomostí o Pánovi k poznaniu Pána. Od vlastných ciest k Pánovmu povolaniu. Od nezávislosti ku životu v spoločenstve. Od používania Pána k používaniu Pánom.
05:07
December 19, 2021
7. Kráľovstvo vzťahov: srdce otca 2
Prvá kniha kráľov 17:17 Potom ochorel syn domácej panej. Jeho choroba bola natoľko vážna, že sa uňho nejavili známky života.  18 Eliášovi vyčítala: Čo si sa zastarel do mňa, Boží muž? Prišiel si mi pripomenúť vinu a usmrtiť mi syna? 19 Eliáš jej povedal: Daj mi svojho syna! Potom jej ho vzal z lona a vyniesol ho do hornej miestnosti, kde býval. Uložil ho na svoje lôžko 20 a volal k Hospodinovi: Hospodin, Bože môj, chceš azda i na vdovu, u ktorej som hosťom, uvaliť nešťastie, keď jej usmrcuješ syna? 21 Potom sa tri razy sklonil nad dieťaťom a volal k Hospodinovi: Hospodin, Bože môj, oživ, prosím, toto dieťa. 22 Hospodin vypočul Eliáša, život sa vrátil do dieťaťa a ožilo. 23 Nato vzal Eliáš to dieťa, preniesol ho z hornej miestnosti dnu a odovzdal ho jeho matke. Povedal: Pozri, tvoj syn žije! 24 Žena odvetila Eliášovi: Teraz som spoznala, že si Boží muž a že slovo Hospodina tebou zvestované je pravdivé. Lukáš 6:12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. 13 Keď sa rozodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich dvanástich a nazval ich apoštolmi. 17 Keď s nimi zostúpil, zastal na rovine a s ním aj veľký zástup jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska a Jeruzalema, i z týrskeho a sidonského pobrežia. Ján 17:5 A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet! 6 Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne; a oni zachovali tvoje slovo. 7 Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba; 8 lebo slová, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im, oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. 9 Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. 10 A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje a ja som v nich oslávený. Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk
25:42
December 05, 2021
6. Kráľovstvo vzťahov: srdce otca 1
Prvá kniha kráľov 17:13 Eliáš jej však povedal: Neboj sa, choď a urob, čo si povedala. No urob z toho najprv malý posúch pre mňa a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi ho pripravíš potom. 14 Lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Múky v hrnci neubudne ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem dážď. 15 Odišla i urobila, ako prikázal Eliáš. Dlhší čas mala čo jesť ona, on i jej domácnosť. 16 Múky v hrnci neubúdalo ani nádoba s olejom sa nevyprázdňovala podľa Hospodinovho slova, ktoré vyslovil Eliáš. Prvý Jánov list 2:12 Píšem vám, dieťatká, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. 13 Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým.14 Píšem vám, deti, že ste poznali Otca. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní, a že slovo Božie zostáva vo vás, a zvíťazili ste nad tým zlým. Matúš 1:20 Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Matúš 2:13 Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta! Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. 19 Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel vo sne zjavil Jozefovi v Egypte 20 a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a vráť sa do izraelskej krajiny, lebo tí, čo chceli vziať život dieťatku, pomreli. Lukáš 2:41 Jeho rodičia každoročne putovali do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk
23:15
November 28, 2021
Zacheus: muž, ktorý chcel niečo viac
Lukáš 19:1 Potom vošiel do Jericha. 2 A tu, muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, 3 túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. 4 Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. 6 On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. 7 Všetci, ktorí to videli, reptali: K hriešnemu človeku si vošiel oddýchnuť. 8 Ale Zachej povedal Pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. 9 Ježiš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahámovým synom. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo
36:59
October 16, 2021
5. Kráľovstvo vzťahov: srdce viery
Prvá kniha kráľov 17:10 Tak sa vybral do Sarepty. Keď prišiel k mestskej bráne, práve tam akási vdova zbierala drevo. Zavolal na ňu: Prines mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. 11 Keď ju šla nabrať, zavolal na ňu: Prines mi so sebou aj kúsok chleba. 12 Povedala: Akože žije Hospodin, tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba za hrsť múky v hrnci a trochu oleja v nádobe. Práve zbieram pár kúskov dreva a potom pôjdem niečo pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, čaká nás smrť. 13 Eliáš jej však povedal: Neboj sa, choď a urob, čo si povedala. No urob z toho najprv malý posúch pre mňa a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi ho pripravíš potom. 14 Lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Múky v hrnci neubudne ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem dážď. 15 Odišla i urobila, ako prikázal Eliáš. Dlhší čas mala čo jesť ona, on i jej domácnosť. Lukáš 4:25 Pravdu vám hovorím: Za čias Eliáša, keď sa nebo na tri roky a šesť mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. 26 Ale Eliáš nebol poslaný k nijakej inej, iba k vdove do sidonskej Sarepty. Matúš 15:21 Odtiaľ sa Ježiš pobral do okolia Týru a Sidonu. 22 Tu vyšla istá kanaánska žena z toho kraja a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Moja dcéra je hrozne posadnutá démonom. 23 On jej však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli a prosili ho: Zbav sa jej, lebo kričí za nami. 24 Odpovedal im: Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. 25 No ona prišla, klaňala sa mu a hovorila: Pane, pomôž mi! 26 On jej však povedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.27 No ona povedala: Áno, Pane, veď aj šteňatá sa živia odrobinami, ktoré padajú zo stola ich pánov. 28 Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako si želáš! A v tú hodinu jej dcéra ozdravela. Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk
30:13
October 10, 2021
4. Kráľovstvo vzťahov: srdce misionára
Prvá kniha kráľov 17:8 Hospodin oslovil Eliáša: 9 Zober sa a odíď do Sarepty, ktorý patrí Sidonu, a usaď sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. 10 Tak sa vybral do Sarepty. Keď prišiel k mestskej bráne, práve tam akási vdova zbierala drevo. Zavolal na ňu: Prines mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. Matúš 5:13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. 14 Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. 15 Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach! Matúš 15:21 Odtiaľ sa Ježiš pobral do okolia Týru a Sidonu. 22 Tu vyšla istá kanaánska žena z toho kraja a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Moja dcéra je hrozne posadnutá démonom. 23 On jej však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli a prosili ho: Zbav sa jej, lebo kričí za nami. 24 Odpovedal im: Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. 25 No ona prišla, klaňala sa mu a hovorila: Pane, pomôž mi! 26 On jej však povedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.27 No ona povedala: Áno, Pane, veď aj šteňatá sa živia odrobinami, ktoré padajú zo stola ich pánov. 28 Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako si želáš! A v tú hodinu jej dcéra ozdravela. Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk
29:05
October 10, 2021
3. Život v skrytosti: Božie zabezpečenie
Prvá kniha kráľov 17:2 A stalo sa slovo Hospodinovo k nemu povediac: 3 Odídi odtiaľto a obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. 4 A bude tak, že z potoka budeš piť, a krkavcom som prikázal, aby ťa tam zaopatrovali potravou. 5 A tak odišiel a učinil podľa slova Hospodina. A odíduc usadil sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. 6 A krkavci mu donášali chlieb  a mäso ráno a chlieb a mäso večer, a z potoka pil. Lukáš 12:22 A svojim učeníkom povedal: Preto vám hovorím: Nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. 23 Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev.24 Pozrite sa na havrany! Nesejú ani nežnú. Nemajú ani komoru, ani stodolu, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci! 25 A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? 26 Ak teda nevládzete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk
24:33
October 03, 2021
2. Život v skrytosti: Skrytý život s Bohom
Prvá kniha kráľov 17:2 A stalo sa slovo Hospodinovo k nemu povediac: 3 Odídi odtiaľto a obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. 4 A bude tak, že z potoka budeš piť, a krkavcom som prikázal, aby ťa tam zaopatrovali potravou. 5 A tak odišiel a učinil podľa slova Hospodina. A odíduc usadil sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. 6 A krkavci mu donášali chlieb  a mäso ráno a chlieb a mäso večer, a z potoka pil. Marek 1:35 A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil. Matúš 6:6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk 
29:33
October 03, 2021
1. Stáť pred Božou tvárou
Byť Eliášom – prorokom v tejto dobe - začína tam, kde máme kontakt s Božou tvárou, kde Ho hľadáme celým svojim srdcom. Prvá kniha kráľov 17:1 Vtedy povedal Eliáš Tišbänský, ktorý bol z cudzích obyvateľov Gileáda, Achabovi:  Jako že žije Hospodin, Bôh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak isté je, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa, len na moje slovo. Druhá kniha kroník 16:9 Lebo oči JeHoVaHove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Mt 5,8 Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Pr 4,23 Nado všetko, čo treba strážiť, strež svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Žalmy 139:23 Prezkúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce! Zkús ma a poznaj moje myšlienky 24 a vidz, či je vo mne nejaká zlá cesta, a veď ma cestou večnosti. Prorocké slová pre Slovensko od Dávida Wilkersona v septembri 2003: https://www.youtube.com/watch?v=OtoVyV12fNE Celá séria ELIÁŠ DNES: Byť Eliášom - www.bjbviera.sk
34:21
September 26, 2021
Atmosféra dôvery
1. Vedomie vlastnej nedôveryhodnosti 2. Transparentný zápas o nasledovanie Krista 3. Autentická láska 4. Pozitívny praktický príklad Prvý Jánov list 1:7 Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Prvý Jánov list 3:18 Deti, nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom, opravdivo. Prvý Jánov list 4:19 My milujeme, lebo on nás miloval prvý. 20Ak niekto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. 21A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
30:15
August 23, 2021
Dvaja nepriatelia
1. Idealizmus 2. Rezignácia Druhá kniha kráľov 13:14 Keď Elizeusupadol do smrteľnej choroby, prišiel k nemu izraelský kráľ Jóaš. Rozplakal sa nad ním a zvolal: Otec môj, otec môj, vozy Izraela a jeho jazdci! 15 Elizeus mu povedal: Vezmi luk a šípy! Priniesol mu luk a šípy. 16Izraelskému kráľovi prikázal: Napni luk! Keď to urobil, položil si Elizeussvoje ruky na ruky kráľove. 17Prikázal: Otvor okno na východ! Otvoril. Elizeusnato: Vystreľ! Vystrelil. Poznamenal: Je to víťazný šíp Hospodina a šíp víťazstva nad Aramom. Pripravíš Sýrčanom v Afékuzdrvujúcu porážku. 18Povedal ďalej: Vezmi šípy! Keď ich vzal, prikázal izraelskému kráľovi: Bodaj do zeme! Trikrát zabodol a prestal. 19 Boží muž sa preto na neho nahneval a zvolal: Mal si zabodnúť päť až šesťkrát. Spôsobil by si tým Aramu zdrvujúcu porážku. Takto iba tri razy porazíš Aram.
27:60
August 23, 2021
Na ceste dôvery
Rast v osobnej integrite - cirkev ako formujúce spoločenstvo kresťanov. 1. Buď súčasťou spoločenstva kresťanov 2. Buď pravdivý 3. Buď transparentný 4. Buď v kruhu ľudí budujúcich dôveru Prvý Timotejovi 4:12 Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. List Hebrejom 10:24 Venujme pozornosť jeden druhému a povzbudzujme sa k láske a dobrým skutkom. 25Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. List Hebrejom 12:6 lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. 7Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne?
33:55
August 09, 2021
Dôveryhodnosť
Buď dôveryhodným človekom! Prvý Timotejovi 4:12 Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. prejavy nedostatku integrity cirkev ako formujúce spoločenstvo
32:45
July 26, 2021
Obnova dôvery
Sk 6,1-7; 15,1-41; 1K 1,19-15; 3,1-7; Mt5,9 "Veľká 5-ka" - dôvody straty dôvery v cirkvi: 1.Záujmové skupiny 2.Zákon verzus milosť 3.Skúsenosť v spolupráci 4.Identifikácia s vodcom/skupinou 5.Konflikt / narušenie vzťahu Obnova dôvery: 1.Modlitba 2.Iniciatíva 3.Pochopenie 4.Sebareflexia 5.Komunikácia 6.Spolupráca 7.Obnova vzťahu
35:06
July 16, 2021
Príbeh jednej dôvery
Kľúčová úloha dôvery v spolupráci kresťanov. Útok nepriateľa na našu dôveru. Možnosť obnovenia dôvery vo vzťahu a spolupráci. Sk 11,24-26; 15,36-41; Kol4,10; 2 Tim4,11
32:24
July 01, 2021
Spolupráca kresťanov
Spolupráca kresťanov - dielo Ducha Svätého 1. úcta 2. účel Skutky apoštolov 2:42 A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. 43 A prišla bázeň na každú dušu, a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. 44 A všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. 45 Aj statky a majetky predávali a delili ich všetkým, ako komu bolo treba. 46 A každodenne zotrvávajúc jednomyseľne v chráme a lámuc chlieb po domoch brali pokrm v plesaní a v prostote srdca, 47chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň. 4:32 A toho množstva uverivších bolo jedno srdce a jedna duša, a ani jeden z nichnehovoril o ničom z toho, čo mal, že je to jeho vlastné, ale mali všetko spoločné. 33 A apoštolovia vydávali sveľkou mocou svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša, a veľká milosť bola na nich na všetkých. 34 Lebo ani nebolo nikoho medzi nimi núdzneho; lebo všetci, ktorí boli majiteľmi polí alebo domov, predávali icha nosili peniaze za to, čo ktorí predali, 35a kládli k nohám apoštolov, a rozdávalo sa každému podľa toho, ako to ktorý potreboval.
28:45
May 23, 2021
Nežijeme pre seba
Skutky apoštolov 26:16 Ale vzchop sa a postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby si sa stal mojím služobníkom a svedkom toho, čo si videl, i toho, čo ti ukážem; 17vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa posielam,  18 aby si im otvoril oči, aby sa odvrátili od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu, a tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvätení vierou vo mňa. Apoštol Pavel: dostal víziu; prijal víziu; šiel za víziou; mal svoje PRETO
29:45
May 09, 2021
TWC svedectvo: Identita - boj viery
Boj viery Nič v nasledovaní Pána a našom povolaní, naše obdarovanie, ovocie, Boží zámer... nič sa nestane len tak samé od seba bez boja. Je to boj viery. Nie len duchovný boj s neviditeľným nepriateľom. Je to boj uprostred naše mysli a srdca so sebou samým, so svojim egom. Je to boj o to, či si to budem chcieť zaslúžiť, alebo zostanem závislý na Božej milosti. Nie je to boj o to, aby som „sa na to cítil“, aby som „bol kvalifikovaný a dostatočne pripravený“, aby som „bol ako niekto iný...“ Nie!. Je to boj viery. Je to o tom, či v každom okamihu budeš veriť Bohu,  Jeho milosti a zasľúbeniam, alebo uveríš sebe, ľuďom a okolnostiam. Je to boj viery. Je to boj. Tak sa vzchop a bojuj! · Aké sú tvoje výhovorky a argumenty “prečo nie...” na Božie povolanie v tvojom živote? · Skús si úprimne odpovedať do akej miery ťa ovplyvňuje to, čo si myslíš, že si iní ľudia o tebe myslia v porovnaní s tým, čo si o tebe myslí Boh?
18:21
April 17, 2021
7. Pokorený milosťou
1 Tim 1,12-16; G 1,11-16; Fil 3,4-7 1. Nová identita 2. Pánova cirkev 3. Všetky národy Celá séria tu: https://bjbviera.sk/pokora-v-akcii/
27:32
April 10, 2021
6. Pokorený láskou
J 18-19, Iz 53,5-7; 1J 4,10; 1Pt 5,5-7 1. Pánova pokora 2. Pánova láska 3. Pokorený láskou Celá séria tu: https://bjbviera.sk/pokora-v-akcii/
26:43
April 01, 2021
5. Desivá pokora
Mt 21,1-16: Pán prichádza ako pokorný Kráľ. Jeho pokora však otriasa naše náboženstvo a konfrontuje našu pýchu. 1. Pokorenie sa 2. Pokánie 3. Premena Premena prichádza po pokorení, pokání, prevrate a pomenovaní toho, čo je v protiklade s Pánovoým povolaním. Premena je proces. Premena je vonkajším prejavom vnútornej pokory a Božieho života v nás. Táto premena je tak príťažlivá, že púta pozornosť, prebúdza zvedavosť a záujem. Naša premena bude premieňať iných. Premenou nás Pán bude meniť svet. Celá séria tu: https://bjbviera.sk/pokora-v-akcii/
26:12
March 26, 2021
4. Škola pokory
Boh robí novú vec. A táto časť je o pokore „nádob pre nové víno“. Pozrieme sa na pokoru v živote apoštola Petra. 1. Aktivita 2. Angažovanosť 3. Atestácia Celá séria tu: https://bjbviera.sk/pokora-v-akcii/
31:23
March 14, 2021
3. Cesta pokory
Izaiáš 43:18 Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. 19 Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. 20 Bude ma uctievať poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. 21 Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu. Ján 1:19 Toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov  a levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty?  20 On vyznal a nezaprel. Vyznal: Ja nie som Mesiáš. 23 Povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnajte Pánovu cestu, ako povedal prorok Izaiáš. 27 ten, čo prichádza po mne; ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Ján 3:28 Vy mi sami svedčíte, že som povedal: Ja nie som Kristus, ale že som poslaný pred ním. 30 On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Boh robí novú vec aj s cirkvou. 1. Modlitba 2. Model cirkvi 3. Misia Celá séria tu: https://bjbviera.sk/pokora-v-akcii/
27:25
February 28, 2021
2. Excelencia pokory
Numeri 12:1 Mirjam s Áronom reptali proti Mojžišovi pre jeho ženu Kúšijku, ktorú si vzal. Oženil sa totiž s Kúšijkou. 2 Vraveli: Hovoril azda Hospodin len prostredníctvom Mojžiša? Či nehovorí aj prostredníctvom nás? Hospodin to počul. 3 Mojžiš bol veľmi pokorný človek, najpokornejší, aký kedy na zemi žil. Matúš 11:28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. 30 Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. 1. Pokorujúce momenty (Ako mi bolo ukrivdené); Momenty úspechu (Ako Boh  konal skrze mňa); a Božie momenty (Aký je Boh a Jeho milosť) 2. Zákernosť pýchy (Väzenie horkosti a rezignácie) a Excelencia pokory (Sloboda odpustenia) Celá séria tu: https://bjbviera.sk/pokora-v-akcii/
28:47
January 22, 2021
1. Časová os pokory
Druhá Samuelova 7:8 Teraz povieš môjmu služobníkovi Dávidovi: Takto vraví Hospodin zástupov: Vzal som ťa z pastvy od oviec, aby si sa stal vojvodcom môjho izraelského ľudu. 9 Sprevádzal som ťa všade, kam si šiel a vyhubil som všetkých tvojich nepriateľov. Preslávim tvoje meno ako meno pozemských velikánov. 10 Svojmu izraelskému ľudu určím miesto a usadím ho. Bude bývať na svojom mieste, nebude sa už chvieť, zlosynovia ho už nebudú utláčať, ako robievali predtým; 11 odvtedy, ako som ustanovil sudcov nad svojím izraelským ľudom, budeš nažívať v pokoji so všetkými nepriateľmi. Hospodin ti oznamuje, že tebe on postaví dom. 12 Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc. 13 On postaví dom na počesť môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón. 14 Budem mu otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrescem ho palicou a údermi ako kohokoľvek z ľudí. 15 Svoju milosť mu však neodopriem, ako som ju odoprel Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. 16 Tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, tvoj trón bude navždy pevný. 1 Obeť Pána Ježiša Krista: Čo všetko mi bolo odpustené 2 Božie požehnanie: Čo všetko mi bolo darované 3 Božie povolanie: Čo všetko mi je zverené 4 Príbytok v nebi: Čo všetko mi je zasľúbené Celá séria tu: https://bjbviera.sk/pokora-v-akcii/
26:23
January 10, 2021
9. Pokora
Príslovia 3:34  Posmievačom sa posmieva  a pokorným dáva milosť. Poučiteľnosť Príslovia 5:12 Potom povieš: Ako som len nenávidel napomínanie a moje srdce pohŕdalo výčitkami, 13 nepočúval som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som si ucho k tým, čo ma učili. 14 Takmer som upadol do úplného zla uprostred zhromaždenia a spoločenstva. Spolupráca Príslovia 18:1 Ten, kto sa svojmyseľne oddeľuje, hľadá to, čo sa jemu ľúbi, a stavia sa na odpor všetkému, čo by prospelo. Dedičstvo Príslovia 22:4 Důsledkem pokory a a bázně před Hospodinem  je bohatství, sláva a život. Celá séria tu: http://bjbviera.sk/balans-v-praci/
22:37
December 26, 2020
8. Vyhnúť sa zlému
Jasný CIEĽ Správny ÚČEL Radikálne NIE Príslovia 16:17 Hradskou cestou úprimných je odstúpiť od zlého; ten, kto ostríha svoju dušu, strežie svoju cestu. Druhý Timotejovi 2:22  Ale pred žiadosťami mladosti utekaj a žeň sa za spravodlivosťou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čistého srdca. Matúš 18:8 A ak ťa pohoršuje tvoja ruka alebo tvoja noha, odtni ju a zahoď od seba. Lepšie ti je, aby si vošiel do života chromý alebo okyptený, než aby si mal dve ruky a dve nohy a bol uvrhnutý do večného ohňa. Celá séria tu: http://bjbviera.sk/balans-v-praci/
34:29
December 13, 2020
7. Usilovnosťou k úspechu
RAST VERZUS ÚPADOK Príslovia 10:4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilovných obohacuje. CHCEM VERZUS MUSÍM Príslovia 12:24 Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivosť vedie k nútenej práci. DOSŤ VERZUS MÁLO Príslovia 12:27 Lenivec si neupečie svoj úlovok, kým vzácnym vlastníctvom človeka je usilovnosť. SPOKOJNOSŤ VERZUS... Príslovia 13:4 Duša lenivca túži a nemá nič, ale duša usilovných je úplne spokojná. PLÁN VERZUS NÁHODA Príslovia 21:5 Plány usilovného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náhli. Celá séria tu: http://bjbviera.sk/balans-v-praci/
29:39
November 30, 2020
10. Sebazapretie
Strážna brána Doteraz sme sa venovali obnove 8 brán Jeruzalema za čias Nehemiáša. V 3.kapitole knihy Nehemiáš sa spomínajú ešte dve brány zničeného Jeruzalema v dôsledku hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu. Tieto brány sú obrazom obnovy strategicky dôležitých oblastí (brán) v našom živote. Východná brána, na ktorú sa pozrieme, tiež ukazujú na konkrétnu oblasť v našom živote, ktorá možno potrebuje obnovu: Nehemiáš 3:31 Za ním opravoval Malkija, jeden zo zlatníkov, až po dom chrámových nevoľníkov a kupcov oproti Strážnej bráne až po prístrešok na rohu. Strážna brána smerovala na východ od Jeruzalema smerom na Getsemane. A už asi aj tušíte, že v našom živote predstavuje veľmi dôležitú oblasť našej viery: miesto, kde bojujeme o naše osobné určenie a kde ide buď o naše sebazapretie a odovzdanie sa Bohu, alebo naopak. Ak v srdci očakávame nášho Pána, tak nám to pripomína, že raz budeme pred Kristom vydávať počet z toho, čo sme urobili s Jeho povolaním a ako sme sa postavili k jeho vôli pre náš život. A to predstavuje Strážna brána. Tiež smerovala na východ a zrejme bola najbližšie Getsemanskej záhrade, kde sa náš Pán modlil: „nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa“. Jej meno, je odvodene od hebr. koreňa PKD a má tieto významy: dohliadať, mať dohľad, byť pod dohľadom, dozerať, byť poverený správou, povolaný do služby, byť povolaný, odvedený. Zrejme na tomto mieste sa konali prehliadky brancov, ustanovovania do služby a podobne. Tiež je zaujímavé, že ju opravoval jeden zo zlatníkov, čo nám jasne ukazuje na čistenie a spracovanie zlata a teda na preskúšanie našej viery, ktorá má byť „omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom“ (1Pt 1,7; Jk 1,3). Pozrime sa úprimne na tieto oblasti našej viery: Ako sme na tom s našim sebazapretím na miestach Getsemane v našom živote, kde sa križuje naša vôľa s Božou? Rozhodujeme sa pre Božiu, alebo našu cestu; pre širokú, alebo úzku cestu; pre širokú, alebo úzku bránu? Ako obstála/stojí naša viera v ťažkých skúškach (Getsemane = lis na olej)? Čo sme robili a čo robíme v najťažších momentoch a obdobiach života? Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 
06:51
November 25, 2020
9. Pánov súd
Východná brána Doteraz sme sa venovali obnove 8 brán Jeruzalema za čias Nehemiáša. V 3.kapitole knihy Nehemiáš sa spomínajú ešte dve brány zničeného Jeruzalema v dôsledku hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu. Tieto brány sú obrazom obnovy strategicky dôležitých oblastí (brán) v našom živote. Východná brána, na ktorú sa pozrieme, tiež ukazujú na konkrétnu oblasť v našom živote, ktorá možno potrebuje obnovu: Nehemiáš 3:29 Za nimi opravoval oproti svojmu domu Immérov syn Cádok a za ním opravoval strážca Východnej brány Šekanjov syn Šemaja. Východná brána smerovala na východ od Jeruzalema teda smerom na Olivovývý vrch. V našom živote predstavuje veľmi dôležitú oblasť našej viery: Očakávanie nášho Kráľa pri jeho druhom príchode. Zrejme práve východnou bránou vchádzal Ježiš do Jeruzalema sediaci na osliatku za pokriku davu ľudí „Hosana Synovi Dávidovmu!“. Dnes je táto brána zamurovaná a je známa pod menom Zlatá brána. Podľa tradície Židov bude zamurovaná až pokiaľ nepríde ich Mesiáš, ktorý vzkriesi mŕtvych. Práve preto je práve na tomto mieste najznámejší židovský cintorín. Túto bránu opravoval Šemajah (v hebr. to znamená „Hospodin vypočul, Vypočutý Bohom“), syn Šekanejahov (v hebr. „Usídlil sa Hospodin, prebývajúci, prítomný..“) – strážca tejto brány. Táto brána predstavuje našu pozornosť (stráženie) upriamený na Krista a Jeho druhý príchod: svoje oči pozdvihujeme k slnku spravodlivosti (Mal 3,20) na Krista a nebo (Kol 3,1-2). Ide o našu perspektívu neba a naše nastavenie na večný život s Kristom. Takéto nastavenie nám pripomína, že raz budeme pred Kristom vydávať počet z toho, čo sme urobili s Jeho povolaním a ako sme sa postavili k jeho vôli pre náš život. Pozrime sa úprimne na túto oblasť našej viery: Sme naozaj úplne upriamení na nebo a pripravení na Pánov druhý príchod, aby sme Ním boli nájdení ako verní? Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 
08:05
November 23, 2020
8. Sila k boju
Konská brána 3.kapitola knihy Nehemiáš opisuje obnovu hradieb a brán zničeného Jeruzalema v dôsledku hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu. Obrazne môže byť pre nás mapou obnovy strategicky dôležitých hraníc (hradieb) a oblastí (brán) v našom živote. Konská brána, na ktorú sa ú pozrieme, tiež ukazuje na konkrétnu oblasť v našom živote, ktorá možno potrebujú obnovu: Nehemiáš 3:28 Povyše Konskej brány opravovali kňazi, každý oproti svojmu domu. Ako Vodná, tak aj Konská brána sa nachádzala na východnej časti južného Jeruzalema. Teda bola to časť mesta medzi Dávidovým mestom a medzi chrámovou horou. Na tomto mieste si zrejme potom neskoršie postavil svoj palác kráľ Šalamún. Aj túto bránu opravovali ľudia pracujúci v chráme a starajúci sa o jeho prevádzku a o uctievanie Boha. Vodnú bránu opravovali chrámoví nevoľníci, ale Konskú bránu opravovali sami kňazi, ktorí v jej blízkosti mali svoje domy. Oni boli oddelení pre celoživotné kňazstvo. Dodržiavali vlastné predpisy a životný štýl prispôsobený iba tejto jedinej úlohe. V celej Biblii kone obrazne reprezentujú silu, boj, odolnosť. Niekedy až v tom negatívnom význame, keď sa človek spolieha na vlastnú silu. Táto brána predstavuje našu bojovú schopnosť kresťana a oddelenosť pre Boha ako je vojak naozaj oddelený len pre svoje poslanie (2 Tim 2,4). Proste sme tu pre Pánovu misiu (Ef 2,10), potrebujeme si obliekať ako vojaci celú Božiu výzbroj (Ef 6,11) a bojovať dobrý boj viery (1 Tim 6,12). Pozrime sa, či táto oblasť nepotrebuje zásadnú rekonštrukciu a obnovu v našom živote: Ako som na tom ako Jeho vojak v Jeho armáde s mojou oddanosťou, pohotovosťou a ochotou bojovať za veci jeho kráľovstva? Celé séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 
06:60
November 21, 2020
7. Božie slovo
Vodná brána 3.kapitola knihy Nehemiáš opisuje obnovu hradieb a brán zničeného Jeruzalema v dôsledku hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu. Obrazne môže byť pre nás mapou obnovy strategicky dôležitých hraníc (hradieb) a oblastí (brán) v našom živote. Vodná brána, na ktorú sa ú pozrieme, tiež ukazuje na konkrétnu oblasť v našom živote, ktorá možno potrebuje obnovu: Nehemiáš 3:26 Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele a opravovali až po miesto oproti Vodnej bráne na východe a po vyčnievajúcu vežu. 27 Za nimi opravovali Tekóania ďalší úsek spred veľkej vyčnievajúcej veže až po hradbu na Ófele. Táto brána sa nachádzala na východnej časti južného Jeruzalema a pri nej bola hradba okolo vrchu Ófel (v hebr. opuch, hrbolec, pahorok, kopec, vrch). Teda bola to časť mesta medzi Dávidovým mestom a medzi chrámovou horou. Na tomto mieste si zrejme potom neskoršie postavil svoj palác kráľ Šalamún. Opravovali ju ľudia pracujúci v chráme a starajúci sa o jeho prevádzku a o uctievanie Boha. Vodnú bránu opravovali chrámoví nevoľníci – v henr. Netineji = darovaní, poddaní... Boli to ľudia, najčastejšie nie zo židovstva, ktorí sa buď dobrovoľne odovzdali tejto práci, alebo pozdejšie, ktorých ako otrokov darovali iní králi tým Izraelským (pozdejšie Júdskym). Vodná brána viedla k hlavnému vodnému zdroju – prameňu Gíchon a pri nej bolo námestie, kde Nehemiáš celý deň vyučoval Boží zákon (Neh 8,2-4) a kde prebiehala hlavná časť sviatku stánkov. V NZ čítame o umytí vodou Božieho slova (J 15,3; Ef 5,26) a aj o tom, že ak má tento kúpeľ naozaj zaúčinkovať, potrebujeme sa podrobiť pravde Božieho slova, aplikovať ho vo svojom živote (Jak 1,22-25; Mt 7,24-27). Doslova sa potrebujeme stať Pánovými otrokmi. Inak je pre nás Božie slovo iba zrkadlom, v ktorom nachvíľu uzrieme svoju podobu. Vodná brána je v našom živote miestom kde sa sústredene venujeme Božiemu slovu (študujeme, čítame, počúvame...) a kde toto Božie slovo aj aplikujeme (poslúchame, zariaďujeme sa podľa neho...). Pozrime sa, či táto oblasť nepotrebuje zásadnú rekonštrukciu a obnovu v našom živote: Ako som na tom čo sa týka otrockej poslušnosti Pánovi, štúdiu a aplikovaniu Jeho slova? Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 
08:25
November 19, 2020
6. Duch Svätý
Pramenná brána 3.kapitola knihy Nehemiáš opisuje obnovu hradieb a brán zničeného Jeruzalema v dôsledku hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu. Zborené hradby sú obrazom absencie jasných hraníc voči čomukoľvek, čo by mohlo ohroziť Boží život v nás a naše povolanie Božích detí. Nuž a spálené brány symbolizujú neschopnosť nevpustiť nič, čo chce ničiť a zároveň slabú otvorenosť veciam, ktoré môžu byť pre nás a našich blížnych bohatým prameňom radosti, pokoja, spoločenstva a rastu. Pramenná (alebo aj Studničná) brána, na ktorú sa pozrieme, tiež ukazuje na konkrétnu oblasť v našom živote, ktorá možno potrebuje obnovu: Nehemiáš 3:15 A Studničnú bránu opravoval Šallúm, syn Kol-chozeho, knieža okresu Micpy. Ten ju vystavil a pokryl ju a postavil jej vráta s jej zámkami a s jej závorami i múr rybníka Šelacha pri zahrade kráľovej a až po schody, ktoré sostupujú z mesta Dávidovho. Táto brána sa nachádzala v JV časti Jeruzalema v blízkosti jazera Siloe. Práve tu prebiehala oslava sviatku stánkov (pripomienka 40 ročného putovania po púšti, ale aj oslava zberu úrody), pri ktorej kňaz obetovával vodu z prameňa Gíchon a ľudia pri tom spievali slová Iz 12,3: „S radosťou budete čerpať vodu z prameňa spasenia...“ Práve tu zrejme stál Pán Ježiš, keď volal: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a napije sa...!“ (J 7,37-39). Táto brána jasne ukazuje na našu schopnosť a úroveň toho ako (a či vôbec) čerpáme (a pijeme) z prameňa vôd Ducha Svätého. Znovu je veľmi zaujímavé všimnúť si význam hebr. mien, ktoré sú v súvislosti s obnovou tejto brány spomenuté: Šalun z hebr. kmeňa ŠLH znamená: kľudný, mať kľud, byť spokojný. Meno Kol-choze sa skladá z dvoch slov a doslovne by sme by sme ho preložili ako vše-vidiaci. Meno mesta Micpa má tieto významy: strážna veža, rozhľadňa, miesto očakávania. A ešte je tu meno rybníka Šelach – alebo Siloe a to znamená: poslanie, vyslanie, uchopenie. Aj toto všetko nás jasne odkazuje na dielo Ducha Svätého v živote veriaceho. Duch Svätý skúma a vidí všetko (1K 2,10) a odhaľuje dokonca aj náš hriech, vovádza nás do všetkej pravdy, je nám Radcom a rozlieva Boží pokoj v našom vnútri (J 14,16-17.26-27; 15,26; 16,7-14). Duch svätý obnovuje našu bdelosť (R 8,26) a schopnosť vnímať a porozumieť Božiemu povolaniu (napr. Sk 8,29; 10,19; 11,12; 13,2-4). Táto pramenná brána predstavuje doslova naše vchádzanie – ku prameňu Ducha Svätého - a vychádzanie – chodenie v zmocnení Duchom Svätým. Ako sme na tom my?  Chodíme denne k tomuto nášmu jedinému prameňu? Pijeme z Neho? Ako zakúšame toto jedinečné dielo a pôsobenie Ducha Svätého v našom živote? Možno práve teraz na začiatku školského roka je úplne strategické nanovo sa otvoriť Duchu Svätému a obnoviť tie aktivity v našom živote, ktoré Duchu Svätému vytvárajú priestor, aby v nás mohol čo najviac pôsobiť. List Efezanom 5:18 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom 19 hovoriac si navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi, 20 ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista Bohu a Otcovi, 21 podriaďujúc sa jedni druhým v bázni Božej. Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 
08:13
November 17, 2020
6. Skromnosť a lepšia voľba
Príslovia 15:16 Lepšie je mať málo a bázeň pred Hospodinom než veľký poklad a preň nepokoj. 17 Lepší je pokrm zo zeleniny tam, kde je láska, ako vykŕmený vôl tam, kde je nenávisť. 16:8 Lepšie je málo získané spravodlivo, ako veľké zisky nadobudnuté neprávom. 17:1 Lepší je kúsok suchého chleba v pokoji ako dom plný obetných hostín so zvadou. Skromnosť nám pomáha rozhodnúť sa pre lepšiu voľbu: Nestratiť osobný vzťah s Bohom Nestratiť dobrých priateľov Nestratiť čisté svedomie a poctivosť Nestratiť manželstvo a deti Celá séria tu: http://bjbviera.sk/balans-v-praci/
28:40
November 15, 2020
5. Pokánie
Hnojná brána V knihe Nehemiáš čítame strhujúci príbeh obnovy hradieb a brán zničeného Jeruzalema. Zároveň však môžeme prežívať podobnú obnovu v našom živote. Čítame o dôsledkoch hriechu a neposlušnosti Bohu (zničené hradby a spálené brány Jeruzalema), zároveň však vidíme potrebu obnovenia aj v našich životoch dnes. Zborené hradby znamenajú absenciu jasných hraníc voči čomukoľvek, čo by mohlo ohroziť Boží život v nás a naše povolanie Božích detí. Nuž a spálené brány hovoria o neschopnosti nevpustiť nič, čo chce ničiť a zároveň o slabej otvorenosti veciam, ktoré môžu byť pre nás a našich blížnych bohatým prameňom radosti, pokoja, spoločenstva a rastu. Ďalšia, v poradí piata brána Jeruzalema, na ktorú sa pozrieme, sa volala Hnojná brána: Nehemiáš 3:14 A Hnojnú bránu opravil Malkiáš, syn Rechabov, knieža okresu Bét-hakkérema. Ten ju vystavil a postavil jej vráta s jej zámkami a s jej závorami. Najpravdepodobnejšie ide o Črepinovú bránu, ktorá je spomenutá v knihe proroka Jeremiáša:  Takto riekol Hospodin: Choď, kúp si hlinený krčah od hrnčiara, vezmi so sebou niektorých zo starších ľudu i zo starších kňazstva, vyjdi do údolia Ben Hinnóm, ktoré je pri vchode do Črepinovej brány, a hlásaj tam slová, ktoré ti poviem. (Jer 19,1-2) Táto brána viedla na smetisko a teda bola dôležitá pre hygienu v meste. Pre nás symbolizuje našu úroveň duchovnej hygieny, našu schopnosť rozoznávať čo je smetím a čoho sa potrebujeme zbaviť. Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. (F 3,7-8) „Všetko pokladám za smeti...“ -  V našom živote sú veci, ktoré sú len smeťami a špinia našu cestu s Bohom. Pavol o tom hovorí takto: Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie, očisťme sa od všetkých poškvŕn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje posvätenie.(2K 7,1) Zaujímavé je, že túto bránu obnovoval muž, ktorého hebr. meno Malkíjah znamená „Môj kráľ je Hospodin“ a bol kniežeťom okresu BétHakkerem, čo v preklade znamená Dom vinice. Bez toho aby sme Nášho Boha urobili skutočne našim kráľom, nebudeme vedieť niesť ovocie. O tom hovorí 15.kap. evanjelia Jána. Jednoznačné rozhodnutie zbaviť sa smetí a neplodných vecí z nášho života prichádza vtedy, keď sa rozhodujeme úplne sa poddať Pánovi ako Kráľovi. Vtedy sa rozhodujeme zostávať v Ňom a zbavujeme sa všetkého, čo nám v tom akokoľvek bráni. A vtedy prichádza do nášho života aj orezávanie. Práve táto Hnojná brána predstavuje našu ochotu a schopnosť vykročiť na smetisko a vyniesť tam všetko, čo patrí naozaj len a len na smetisko. V našom živote je veľa vecí, ktoré by sme mali pri Hnojnej bráne odhodiť. Keď cez Slovo a Ducha vidíme veci, ktoré sú v skutočnosti len smeťami a špinia našu vieru, odhoďme ich! Dovoľ Pánovi, aby ti ukázal, čo musí ísť preč z tvojho života... Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 
07:20
November 15, 2020
4. Prenasledovanie
Údolná brána Verím, že knihu Nehemiáš nemusíme čítať len ako časť histórie Izraela. Môžeme ju dnes znovu prežívať, ak začneme zápasiť o obnovu v našich životoch. Možno je to pre niekoho príliš alegorický výklad vidieť zničené mesto Jeruzalem (kvôli hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu) ako náš osobný život (často narušený našou neposlušnosťou a hriechom). Ale je to jeden z možných prístupov  ku tejto knihe. Pozrime sa na ďalšiu bránu Jeruzalema, ktorej rekonštrukcia je popísaná v 3.kapitole. Štvrtá brána (o prvých dvoch som písal v predchádzajúcich úvodníkoch), sa volala Údolná brána: Nehemiáš 3:13 Údolnú bránuopravoval Chánun a obyvatelia Zánoachu. Oni ju postavili, osadili jej vráta i jej zvislé a priečne závory. Opravili aj tisíc lakťov hradby až po Hnojnú bránu. Údolná brána sa nachádzala v juhozápadnej časti hradieb Jeruzalema a viedla z mesta dolu, do údolia Ben Hinnom – nám dnes známym pod menom Gehenna (peklo). Prorok Jeremiáš (7,32) toto údolie nazýva údolím zabíjania, pretože sa tu konali ohavné detské obete pri uctievaní modly Molocha. Keď premýšľame o údolí v Písme, iste nám zaznie známy verš zo Žalmu 23: „Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím.“ Tieto údolia sú na ceste každého jedného z nás tak nevyhnutne ako sa toto údolie stále nachádza v bezprostrednej blízkosti Jeruzalema. Každý z nás niekedy nastupujeme cestu, ktorá sa zvažuje nadol do údolia, kde prechádzame ťažkými vecami, zomieraním sebe, utrpením, preskúšaním... Podobne ako Boh viedol Izrael po slávnom vyslobodení z Egypta do zasľúbenej krajiny cez púšť a cez mnohé údolia skúšok (5M 8,2-3), tak aj naša cesta nasledovania Pána Ježiša a duchovného rastu vedie cez rôzne takéto údolia. Túto Údolnú bránu opravovali: Chánun (v hebr. = omilostený, požehnaný, blahoslavený...) s obyvateľmi mestečka Zánoach (v hebr. = odhodený, zanechaný, odvrhnutý). Aj mená týchto budovateľov nám krásne odhaľujú čo to pre nás znamená kráčať touto bránou do niektorého z údolí v našom živote: · Cítime sa tam Bohom (a často aj ľuďmi) opustení, zavrhnutí a zabudnutí. Pýtame sa „Prečo sa mi to deje? Prečo tým musím prechádzať? Prečo práve ja? Ako to, že Boh už nezasiahne a nezmení to?“... atď. · Potrebujeme však vedieť, že cesta duchovného rastu vedie nadol. Ťažkosťami života, či prenasledovaním neprechádzame preto, že sa na nás Boh hnevá, alebo že na nás zabudol, ale preto, že tieto údolia zjavujú, čo v našom srdci naozaj je a pomáhajú nám upnúť sa skutočne k Bohu. Zároveň práve tam zakúšame Božiu milosť a požehnanie... Táto brána vlastne predstavuje našu ochotu a pripravenosť na skúšky, ťažkosti života a na prenasledovanie – na prechádzanie údoliami. Je to Údolná brána. Ak v našom živote nie je funkčná, nie sme pripravení obstáť v čase skúšok (ako napr. obstál Jób – sme viac podobní jeho trom priateľom), v čase prenasledovania (alebo posmechu, nepochopenia...) pre našu vieru (ako obstáli prví kresťania), alebo v čase rôznych tlakov a ťažkostí života. Ak je však funkčná, potom naše odovzdanie sa Bohu – naša viera – je ako zlato prepálené v ohni, potom sme dokázaní v skúškach a zostávame Pánovi verní, aj keď nevidíme Jeho ochranu, alebo sa veci vyvíjajú úplne inak ako by sme chceli. Je v tvojom živote Údolná brána? Vieš si spomenúť kedy si ňou prechádzal? Čo bolo tvojim najťažším údolím tvojho života? Ako si ním/nimi prechádzal? Ako to zmenilo tvoj život? Vieš hovoriť aj o Božej milosti a požehnaní v súvislosti s tým údolím? Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa
08:34
November 13, 2020
3. Základy viery
Stará brána Verím, že knihu Nehemiáš nemusíme čítať len ako časť histórie Izraela. Môžeme ju dnes znovu prežívať, ak začneme zápasiť o obnovu v našich životoch. Možno je to pre niekoho príliš alegorický výklad vidieť zničené mesto Jeruzalem (kvôli hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu) ako náš osobný život (často narušený našou neposlušnosťou a hriechom). Ale je to jeden z možných prístupov  ku tejto knihe. Pri hlbšom štúdiu 3.kapitoly knihy Nehemiáš som si všimol 10 brán, ktoré potrebovali obnovu (v 12.kapitole sú spomínané ešte ďalšie dve). Keď som uvažoval o každej z nich a pýtal sa Pána, či tieto brány nepotrebujú obnovu aj v mojom živote, postupne som objavil 10 konkrétnych oblastí. A myslím si, že sú naozaj všetky pre náš duchovný život dôležité. Tretia brána (o prvých dvoch som písal v predchádzajúcich úvodníkoch), ktorá je spomínaná v 3.kapitole sa volala Stará brána: Nehemiáš 3, 6 Starú bránu opravoval Páseachov syn Jójada a Besódijov syn Mešullám. Oni ju vystužili trámami, osadili jej vráta, i jej zvislé a priečne závory. Táto brána sa nachádzala v severozápadnom rohu hradieb. Už jej názov naznačuje, že snáď ona bola najstaršou. Hovorí o niečom starom, trvalom a osvedčenom. Pri tomto názve mi zvlášť zaznieva Jeremiášova výzva: Jeremiáš 6:16 Takto hovorí Hospodin: Zastavte sa na cestách, pozerajte a skúmajte dávne chodníky. Kde je dobrá cesta, po nej choďte a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Odpovedali však: Nepôjdeme! Jeremiáš volal Boží ľud naspäť na staré a osvedčené cesty chodenia s Bohom. Evidentne to predstavuje základ vzťahu s Bohom, poznanie Boha takého aký naozaj je. Izrael sa odklonil od tohto fundamentu o Bohu, ktorý mu bol daný. Ba dokonca v čase Novej zmluvy vidíme ako farizejom a zákonníkom Pán Ježiš vyčíta, že k tomuto základu (Tóry . Božieho slova - a chodenia s Bohom) postupne popridávali množstvo svojich vlastných prikázaní, aplikácií a presvedčení, ktoré ich v konečnom dôsledku viedli k životu náboženskej pýchy, vyprázdnenia vzťahu s Bohom a životu bez lásky k blížnemu. Myslím, že toto isté hrozí aj nám dnes: nové teologické dôrazy, nové formy budovania zboru a služieb, nové trendy... Koniec koncov v snahe niesť evanjelium a byť relevantný našej kultúre je vždy skryté reálne nebezpečenstvo prílišného prispôsobenia sa dobe, kultúre a stratenia striktných hodnôt a živého spoločenstva s Bohom. V tomto zmysle stará brána predstavuje poklad dobrých a stále osvedčených základov našej viery. Sú to jednak dobré základy učenia (o Bohu a našom spasení v Kristovi) a jednak dobré základy vzťahu a chodenia s Bohom. Je v tvojom živote? Zakúšaš takéto premieňajúce spoločenstvo s Bohom? Si Ním poznaný a odhalený; Jeho milosťou zachránený; radostne a oddane Ho uctievajúci a chodiaci v spoločenstve s Ním? Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 
08:46
November 11, 2020
2. Poslanie
Rybná brána Kniha Nehemiáš nám rozpráva strhujúci príbeh obnovy hradieb a brán zničeného Jeruzalema. Zničený bol pre neposlušnosť a modlárstvo Božieho ľudu. Myslím, že môžeme povedať, že predstavuje dôsledky hriechu a neposlušnosti Bohu aj v našich životoch dnes. Zborené hradby znamenajú absenciu jasných hraníc voči čomukoľvek, čo by mohlo ohroziť Boží život v nás a naše povolanie Božích detí. Nuž a spálené brány  hovoria o neschopnosti nevpustiť nič, čo chce ničiť a zároveň o slabej otvorenosti veciam, ktoré môžu byť pre nás a našich blížnych bohatým prameňom radosti, pokoja, spoločenstva a rastu. Tento príbeh obnovy Jeruzalema nemusí byť len časťou histórie Izraela. Môžeme ho dnes nie len čítať, ale znovu ho prežívať, ak začneme zápasiť o obnovu v našich životoch. Pri dôkladnejšom štúdiu 3.kapitoly knihy Nehemiáš som si všimol, že vtedajší Jeruzalem mal 10 brán, ktoré potrebovali obnovu. Keď som uvažoval o každej z nich a pýtal sa Pána, či tieto brány nepotrebujú obnovu aj v mojom živote, postupne som objavil 10 konkrétnych oblastí. A myslím si, že sú naozaj všetky pre náš duchovný život dôležité. Druhá brána (o prvej som písal v predchádzajúcom úvodníku), ktorá je spomínaná v 3.kapitole sa volala Rybná brána: Nehemiáš 3:3 Rybnú bránu stavali Senáovi synovia. Oni ju vystužili trámami, osadili jej vráta i jej zvislé a priečne závory. Táto brána smerovala na sever a bola zrejme jednou z hlavných v čase prvého chrámu. V jej blízkosti bol trh s rybami. Ňou vchádzali obchodníci z rôznych strán, prinášajúci okrem iného aj ryby. To ma vedie k jednej z najsilnejších výziev v NZ: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí! A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho.“ (Mt 4,18-20) Pán Ježiš si prvých učeníkov vybral spomedzi rybárov. Najskôr použil ich loďku, aby kázal zástupom, potom ich vyzval k rybačke a dal im zakúsiť zázračný úlovok a povolal ich k nasledovaniu a tomu, aby sa stali „rybármi ľudí“. Pri hlbšom štúdiu obnovy tejto brány som si všimol, že ju opravovali synovia muža, ktorý sa volal Senaáh. Jeho meno by sme mohli preložiť ako „tŕnitý“ a z toho istého hebr. koreňa je odvodené aj slovo „tŕnitý ker“ (hebr. seneh), pri ktorom Boh povolal Mojžiša. Božie povolanie ku službe, Jeho zámer pre náš život je oblasť, ktorú potrebujeme neustále obnovovať. Ak sme si vedomí Božieho povolania, potom žijeme svoj život s týmto zámerom. Vtedy je naša „Rybná brána“ zavretá čomukoľvek, čo by nás od tohto Božieho povolania odťahovalo. A naopak: otvára sa tomu, čo nám pomáha sa posúvať v smere nášho povolania (služby, obdarovania...). Ako je na tom vedomie Božieho povolania v našom živote? Vnímame ho? Vieme ho konkretizovať? Ako ovplyvňuje tento Boží zámer naše rozhodnutia, naše priority, voľný čas...? Každý z nás máme špecifické povolanie a obdarovanie. Sme rôzni. Ale ten hlavný Boží zámer s každým z nás je spoločný: Matúš 28:18 Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. 19 Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Ako ovplyvňuje toto Pánove „veľké“ povolanie náš život? Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 
05:07
November 09, 2020
1. Spasenie
Ovčia brána Neh 1,3: Hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom. Keď Nehemiáš počul, že brány Jeruzalema sú spálené ohňom, úplne ho to zložilo. Sadol si, plakal, modlil sa celé dni, robil pokánie a prosil o urgentnú zmenu toho stavu.  Prečo taká radikálna reakcia? Prečo taká zlomenosť, bremeno a odhodlanie to zmeniť? Tie brány nepredstavovali len obranu a rozsudzovanie čo prijmeme a čo odmietneme. Zároveň predstavovali aj správu celého mesta. Tam mali sedieť starší, tam sa konali súdy a uzatvárali sa dôležité obchody a zmluvy. Navyše každá z tých brán mala svoj dôležitý význam. Bez brán bol Jeruzalem bezbranný, bez správy, bez súdnictva, bez bezpečného trhu bez vymožiteľnosti práva... Život na takom mieste nie je ľahký a už asi chápeme prečo bolo málo osídlené a navrátilci sa tam nechceli vrátiť (Neh 7,4; 11,1-2). Úlohou brány je nevpustiť dovnútra nič, čo chce ničiť a zároveň má byť otvorená veciam, ktoré môžu byť pre teba a tvojho blížneho bohatým prameňom radosti, pokoja, spoločenstva a rastu. Ako prvá pri opravách sa spomína Ovčia brána (na iných miestach nazývaná aj Benjamínska): Nehemiáš 3:1 Veľkňaz Eljášib a jeho bratia sa dali do práce a vystavali Ovčiu bránu. Sami ju obnovili a osadili jej vráta. Obnovili ju po vežu Méa a potom po vežu Chananeel. Táto brána smerovala na sever a vchádzalo sa ňou na ceste do chrámu. Tu sa dali kúpiť obetné zvieratá a v jej blízkosti bolo jazierko Bethezda, kde Pán uzdravil chromého, ktorý čakal na svoje uzdravenie 38 rokov (J 5). Táto brána predstavuje naše spasenie v Baránkovi Ježišovi Kristovi. To On je tou jedinou a dostatočnou obeťou, ktorou sme boli zmierení s nebeským Otcom. Táto brána predstavuje v našom živote prístup k Večeri Pánovej. V nej sa stretávame s našim veľkňazom. To On nás obnovuje (meno veľkňaza Eljašíba znamená „Boh obnovuje“). V tejto bráne robíme pokánie a zároveň prijímame milosť a odpustenie. V tejto bráne si neustále uvedomujeme ako draho a dokonale sme boli kúpení. Vďaka tejto bráne je obnovovaná naša prvá láska a náš Pán je pre nás predrahým Spasiteľom a Veľkňazom. V blízkosti tejto brány sa spomínajú dve veže: Meno prvej je Mea a znamená „sto, stovky“ ale aj „úroky z požičaných peňazí“ (Neh 5,11). Meno Chanáel znamená „Boh sa zmilúva“. Prechádzajúc touto bránou si uvedomujeme tieto dve skutočnosti: 1. Ako veľmi veľa je našich hriechov a aké hrozné úroky by mali z nich byť od nás vymáhané. 2. Ako sa nad nami Boh zmilúva a odpúšťa nám všetky naše hriechy a dokonale zachraňuje od Božieho budúceho hnevu a odplaty bezbožných. A to nás nenecháva vlažnými a ľahostajnými k Pánovi a k tomu ako žijeme. Ak je však táto brána spálená ohňom, z našej prvej lásky zostal len popol, rastie naša tendencia nebrať hriech tak vážne a posúvať sa ku kompromisom a vlažnosti. Prestávame čerstvo vnímať pohľad Božieho Baránka až na dno nášho srdca. Ovčia brána je otvorená! Otvoril ju Ježiš! No je to tvoja a moja zodpovednosť, či cez ňu prejdeme a budeme sa k nej znovu a znovu vracať! Celá séria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9SIIgp-I4_V6KGZSq5GL6K8Y8zKux6aa 
06:29
November 07, 2020
Ku komu pojdem?
Ján 6:66 Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním. 67 Vtedy povedal Ježiš tým dvanástim: Či azda i vy chcete od ísť? 68 A Šimon Peter mu odpovedal: Pane, ku komu pojdeme? Slová večného života máš; 69 a my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten Syn živého Boha.
25:41
November 01, 2020
6. Radcovia
Príslovia 12 15 Bláznovi sa vidí jeho cesta správnou, múdry však poslúcha radu. Múdrosť nechať si poradiť. Hlavne v oblastiach: Božieho povolania, aby nasledovanie Krista bolo vždy tou „hlavnou cestou“ Rozhodovania sa „na križovatkách“ v živote Zvládania ťažkých „úsekov častých dopravných nehôd“ Celá séria tu: http://bjbviera.sk/balans-v-praci/
37:35
October 25, 2020
5. Etapy na Božom diele
Nehemiáš 3 kapitola Vedenie Práca Spolupráca Únava a obrana Riešenie konfliktov Úspech a oslava Delegovanie, spravovanie Celá séria tu: http://bjbviera.sk/nehemias/
50:03
October 23, 2020
4. Nástrahy nepriateľa
Nehemiáš 2 -4 kapitola Realita boja Stratégia boja Víťazstvo v boji nad: nedostatočnosťou, vyčerpanosťou a strachom Celá séria tu: http://bjbviera.sk/nehemias/
39:38
October 21, 2020
3. Muži v akcii
Nehemiáš 2:17 Potom som im povedal: Sami vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalem je zbúraný a jeho brány sú zničené ohňom. Nože, postavme hradby Jeruzalema, aby sme neboli ďalej na posmech. 18 Keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou, i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali: Vzchopme sa a dajme sa do stavby! Nato priložili ruky k dobrému dielu. Nehemiáš 4:8 Rozhliadol som sa, vzpriamil a prehovoril som k šľachticom, predákom a ostatnému ľudu: Nebojte sa ich! Pamätajte na veľkého a hrozného Pána a bojujte za svojich bratov, synov i dcéry, za ženy aj za domácnosti. Význam hradieb a brán mesta Spoločný cieľ Obeť a zodpovednosť Zodpovednosť Celá séria tu: http://bjbviera.sk/nehemias/
33:37
October 19, 2020
2. Obnovitelia hradieb
2. Obnovitelia hradieb Nehemiáš 1-2 kapitola 1:4 A stalo sa, keď som počul tie slová, že som sadol a plakal som a smútil som niekoľko dní, postil som sa a modlil pred Bohom nebies. · Obnovitelia hradieb: vidia ruiny, vrúcne sa modlia, snívajú a plánujú, Boh im otvára dvere, nastupujú na misijnú cestu, identifikujú to čo je zborené, zapájajú ostatných do obnovy... Celá séria tu: http://bjbviera.sk/nehemias/
44:07
October 17, 2020
1. Začalo to plačom
Nehemiáš 1:4 A stalo sa, keď som počul tie slová, že som sadol a plakal som a smútil som niekoľko dní, postil som sa a modlil pred Bohom nebies. Vrúca modlitba Schopnosť byť pohnutý Celá séria tu: http://bjbviera.sk/nehemias/
39:38
October 16, 2020
4. Disciplína a lenivosť
Príslovia 6: 6 Lenivec, zájdi k mravenisku, pozoruj cestičky mravca a zmúdrej. 7 Hoci nemá vodcu, predstaveného ani vládcu, 8 v lete si pripravuje potravu, cez žatvu  si zhromažďuje pokrm. Disciplína v živote kresťana: 1. Je založená na vnútornej motivácii vo vzťahu s Bohom 2. Má perspektívu večnosti a preto koná proaktívne 3. Je založená na spolupráci 4. Rozoznáva vhodné časy a obdobia Celá séria tu: http://bjbviera.sk/balans-v-praci/
33:37
October 04, 2020
3. Práca a odpočinok
Príslovia 18:9 Aj ten, kto je vo svojej práci nedbanlivý, je bratom ničiteľa. 10 Hospodinovo meno je pevná veža, spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí. Dva piliere pre prácu aj odpočinok: 1. Božia bázeň 2. Disciplína Celá séria tu: http://bjbviera.sk/balans-v-praci/
23:00
September 20, 2020
2. Plánovanie a dôvera
Príslovia 16:3 Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. Príslovia 16:9 Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. . Plánovanie Dôvera Celá séria tu: http://bjbviera.sk/balans-v-praci/
30:30
September 11, 2020
1. Postoj k práci
1. Postoj k práci List Kolosanom 3:22 Vy, sluhovia, poslúchajte svojich pánov v tele vo všetkom a neslúžte verne iba naoko ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale v prostote srdca bojac sa Boha. 23 A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako Pánovi a nie ľuďom 24 vediac, že od Pána vezmete odplatu dedičstva, lebo Pánu Kristovi slúžite. 25 A ten, kto pácha neprávosť, odnesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Boh nehľadí na osobu. 4:1 Vy, páni, dávajte sluhom to, čo je spravodlivé a rovnosť vediac, že aj vy máte Pána v nebesiach. 1. TU už nie je otrok ani slobodný – vypočuj si kázeň „Božie TU“ 1. Náš Boh pracuje 2. Sme povolaní k práci: práca ako uctievanie, práca ako evanjelizácia, práca ako povolanie Celá séria tu: http://bjbviera.sk/balans-v-praci/
29:14
September 11, 2020
Byť človekom Božieho vplyvu
List Kolosenským 4, 12 Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste stáli ako dokonalí, plniac vo všetkom vôľu Božiu. 13 Vydávam mu svedectvo, že má mnoho námahy s vami a s tými, čo sú v Laodikei a v Hierapolise. 1. Byť verným služobníkom 2. Odovzdávať vieru - učeníctvo 3. Vidieť skutočné potreby 4. Niesť bremeno Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
31:20
September 10, 2020
Postoj k práci
List Kolosanom 3:22 Vy, sluhovia, poslúchajte svojich pánov v tele vo všetkom a neslúžte verne iba naoko ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale v prostote srdca bojac sa Boha. 23 A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako Pánovi a nie ľuďom 24 vediac, že od Pána vezmete odplatu dedičstva, lebo Pánu Kristovi slúžite. 25 A ten, kto pácha neprávosť, odnesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Boh nehľadí na osobu. 4:1 Vy, páni, dávajte sluhom to, čo je spravodlivé a rovnosť vediac, že aj vy máte Pána v nebesiach. 1. TU už nie je otrok ani slobodný – vypočuj si kázeň „Božie TU“ 2. Náš Boh pracuje 3. Sme povolaní k práci: práca ako uctievanie, práca ako evanjelizácia, práca ako povolanie Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
29:14
August 06, 2020
Vplyv otcov
List Kolosanom 3:21 Vy, otcovia, nedráždite svojich detí, aby nestratili smelosti a vôle. Otcovia Predstavujú Boží obraz a hrajú kľúčovú rolu v životoch svojich a nie len svojich detí. Vytvárajú prostredie zdravého rastu (dospievania) - nazývam to rámec otcovstva- alebo ho devastujú. Určujú budúcnosť. Vytvárajú (formujú) ju vo svojich deťoch. Rámec (prostredie) otcovstva: 1 otec je vzorom - nasledovania hodným príkladom - ukazuje víziu 2 dáva hodnoty - hlboko vkladá spôsoby ako robí veci, ako sa správa k iným 3 prijíma, miluje, zaujíma sa, je aktívny - buduje vzťah 4 povzbudzuje, vytvára bezpečie (riskovať, robiť nové, prekonať prekážky, robiť chyby, ísť za povolaním...) Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
24:37
July 28, 2020
Božia škola v rodine
List Kolosanom 3:18 Ženy, podriaďujte sa svojim mužom, ako sa sluší v Pánovi. 19 Muži, milujte svoje ženy a nesprávajte sa k nim drsne. 20 Deti, vo všetkom poslúchajte svojich rodičov, lebo to sa páči Pánovi. Božia škola v rodine: 1. Láska 2. Podriadenosť 3. Poslušnosť Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
29:54
July 28, 2020
Pokoj Boží
List Kolosanom 3: 15 A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. 16 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! 17 A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.. · 1. pokoj s Bohom, 2. pokoj s ľuďmi, 3. pokoj v nás · 1. Nech rozhoduje 2. vo vašom srdci 3. k nemu ste boli povolaní 4. ako jedno telo · 1. Vďačnosť 2. Božie slovo 3. chvála Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
42:47
June 23, 2020
Ochutnávka neba
List Kolosanom 3:12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť, 13 navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým! 14 Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. Vyvolení, svätí, milovaní 1. milosrdenstvo, 2. dobrotivosť, 3. pokora, 4. Krotkosť a tichosť, 5. zhovievavosť, 6. znášanie sa a odpúšťanie, 7. láska Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
39:32
June 10, 2020
9. Božie TU
Kolosenským 3,5 Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba. 6 Pre tieto veci prichádza hnev Boží. 7 V nich ste voľakedy aj vy chodili, keď ste žili v nich, 8 ale teraz aj vy odložte všetko: hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst. 9 Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, 10 a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa. 11 Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus. · Nový človek – radikálny boj so starými spôsobmi · Poznanie Krista – nás obnovuje a premieňa · Boží obraz – získavame Boží pohľad na ľudí a stávame sa tak nositeľmi kultúry Božieho kráľovstva Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
24:22
May 23, 2020
8. Hľadaj TO!
List Kolosanom 3:1 Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. 2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.. 1. „Posuň moje hranice“ 2. „Znič ma“ 3. „Uzdrav ma“ Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
32:05
May 10, 2020
7. TO, čo je hore
List Kolosanom 3:1 Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. 2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.. 1. JEŽIŠ má všetku vládu 2. JEŽIŠ Boží Baránok 3. JEŽIŠ modlí sa za nás 4. JEŽIŠ - posiela nás 5. JEŽIŠ čaká na nás Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
29:30
May 10, 2020
6. V Kristovi
List Kolosanom 2:6 A tak tedy, jako ste prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom choďte, 7 zakorenení a budovaní na ňom a upevňovaní vo viere, jako ste naučení, hojnejúc v nej ďakovaním. 1. Zakoreniť v osobnom vzťahu 2. Stavať na Kristovi 3. Zosilnievať vo viere 4. Prekypovať vďakou Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
37:44
May 10, 2020
5. Nebezpečenstvo zvodu
List Kolosanom 2:4 Ale to hovorím, aby vás nikto neoklamal falošnými dôvodmi, pravde podobnou rečou. List Kolosanom 2:8 Hľaďte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista; List Kolosanom 2,16 Tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj alebo pre nejakýsviatok alebo novmesiac alebo pre soboty, List Kolosanom 2,18 Nech vás nikto nepripraví o víťazné chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom 1. Oklamať presvedčeniami 2. Vziať do zajatia ľudských učení 3. Zviazať predpismi zákona 4. Diskvalifikovať náboženstvom Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
42:15
May 10, 2020
4. Bdelosť v zápasoch
Koloským 2:1 Chci, sabyste svěděli, jaký zápasa vedut1 pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodiceji,b i pro všechny, kteří (mne ani osobně)t2 pneviděli. 2 Zápasím o to, aby byli povzbuzenia ve svém srdci a snavzájem sspojenib v lásce byli dovedeni do celého bohatstvíc splné sjistotydporozumění, k splnému spoznání (cBožího tajemství,e Krista), 3 ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.a 1. ZÁPAS – spôsob bdelosti  2. ZÁPAS – prejav bdelosti · povzbudenie srdca · spojenie v láske · poznanie Otca a Krista Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
31:31
May 10, 2020
3. Iba Kristus
List Kolosanom 1:21 I vás, ktorí ste boli kedysi odcudzení a nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch; ale teraz vás zmieril 22 v jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred ním, 23 akže trváte založení na viere a pevní a neuchyľujúci sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, aktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjeliasom sa ja Pavel stal služobníkom. 1. nepriateľstvo  2. zmierenie 3. ospravedlnenie Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
47:49
May 10, 2020
2. Božia vôľa
List Kolosanom 1:9 Preto aj my odo dňa, ktorého sme topočuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, žeby ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou, 10 žeby ste chodili hodne Pána, aby ste sa muvo všetkom ľúbili nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc v známosť Boha, 11 zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou, 12 ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopných k podielu na lose svätých vo svetle. 1. Uveriť 2. Okúsiť 3. Byť naplnený · Život v Božej vôli · Prinášanie ovocia · Spoznávanie Boha · Moc a radosť Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
45:06
May 10, 2020
1. Milosť a Pokoj
List Kolosanom 1:1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. · Božia milosť · Boží pokoj Celá séria tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu-2/
14:31
May 10, 2020
6. Cesta na druhú stranu
Matúš 14:12 Jánovi učeníci prišli, vzali jeho mŕtve telo a pochovali ho. Potom to išli oznámiť Ježišovi. 13 Keď to Ježiš počul, odišiel na lodi a utiahol sa do ústrania na osamelé miesto. Zástupy sa o tom dopočuli a z miest išli pešo za ním. 14 Keď vystúpil z lode a videl veľký zástup ľudí, prišlo mu ich ľúto a uzdravoval ich chorých. Matúš 14:23 A rozpustiac zástupy vyšiel na vrch osobitne modliť sa. A keď bol večer, bol tam sám. Druhá strana · Modlitba · Potreba · Povolanie Séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/aktualna-seria-kazen-2/
44:48
May 08, 2020
5. Cesta na druhú stranu
Matúš 14:23 A rozpustiac zástupy vyšiel na vrch osobitne modliť sa. A keď bol večer, bol tam sám. 24 A loď už bola naprostred mori, zmietaná vlnami, pretože bol odporný vietor. 25 Potom za štvrtej stráže vnoci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori. 26 A učeníci vidiac ho chodiť po mori zľakli sa a vraveli, že je to nejakáobluda, a skríkli od strachu. 27 Ale Ježiš hneď prehovoril k nim a povedal: Dúfajte, ja som, nebojte sa! Skleslosť a strach 1. Odlož ťarchu 2. Zväzujúci hriech 3. Bež závod 4. Hľaď na Ježiša Séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/aktualna-seria-kazen-2/
56:34
May 08, 2020
4. Cesta na druhú stranu
Matúš 14:28 A Peter mu odpovedal a riekol: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel za tebou po vodách. 29 A on povedal: Poď! A Peter zostúpiac z lode chodil po vodách a prišiel k Ježišovi. 30 Ale hľadiac na silný vietor začal sa báť a počnúc sa noriť skríkol a povedal: Pane, zachráň ma! 31 A Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: Človeče malej viery, prečo si pochyboval? 32 A keď vyšli hore do lode, utíchol vietor. 33 A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si naozaj Syn Boží! Vystúpenie z loďky Séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/aktualna-seria-kazen-2/
36:53
May 08, 2020
3. Cesta na druhú stranu
Marek 6:45 A hneď prinútil svojich učeníkov, aby vošli do lode a predišli ho na druhú stranu k Betsaide, kým vraj on rozpustí zástup. 46 A rozlúčiac sa s nimi odišiel na vrch modliť sa. 47 A keď bol večer, bola loď prostred mora, a on sám na zemi. 48 A keď ich videl trápiť sa veslovaním, lebo mali odporný vietor proti sebe, prišiel k nim okolo štvrtej stráže v noci chodiac po mori a chcel ich obísť. Matúš 14:25 Potom za štvrtej stráže v noci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori. 26 A učeníci vidiac ho chodiť po mori zľakli sa a vraveli, že je to nejaká obluda, a skríkli od strachu. 27 Ale Ježiš hneď prehovoril k nim a povedal: Dúfajte, ja som, nebojte sa! 32 A keď vyšli hore do lode, utíchol vietor. 33 A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si naozaj Syn Boží! Zjavenie v loďke Séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/aktualna-seria-kazen-2/
39:55
May 08, 2020
2. Cesta na druhú stranu
Matúš 14:21 A tých, ktorí jedli, bolo asi päť tisíc mužov, krome žien a detí. 22 A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a predišli ho na druhú stranu, dokiaľ by vrajnerozpustil zástupov. Prečo je tak ťažké nastúpiť do loďky? 1. poslušnosť 2. vytrvalosť 3. obeť Séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/aktualna-seria-kazen-2/
36:12
May 08, 2020
1. Cesta na druhú stranu
Matúš 14:20 Všetci jedli a nasýtili sa, ba nazbierali aj dvanásť plných košov zvyškov. 21 Len mužov, ktorí jedli, bolo asi päťtisíc; okrem nich tam boli aj ženy a deti. 22 Nato hneď prikázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. 1. K osobnému nasledovaniu 2. K vykročeniu vo viere 3. K sebavydaniu Séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/aktualna-seria-kazen-2/
41:07
May 08, 2020
Štít viery
List Efezanom 6:16 A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. 1. Osobná viera 2. Spoločenstvo viery 3. Spoločný boj Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
49:34
May 08, 2020
Obuv evanjelia
List Efezanom 6:15 a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. 1. Účasť na evanjeliu 2. Účel – niesť evanjelium Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
40:37
May 08, 2020
Pancier spravodlivosti
Efezským 6:14  Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravodlivosti... · Ľudská Spravodlivosť · Spravodlivosť zo zákona · Náboženská Spravodlivosť · Božia spravodlivosť Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
37:32
May 08, 2020
Duchovný boj
Efezským 6:10  Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. 11  Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. 12  Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. 13  Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. 1. Realita boja Ja      sám som si najväčším nepriateľom: srdce, myseľ, vôľa, charakter,      vzťahy, čistota, posvätenie... Diabol     je náš protivník: osobná rovina, služba ľuďom, cirkev, spoločnosť,      región... Ľudia     ako naši nepriatelia: náš boj však nie je proti ľuďom: odpustenie, láska,      modlitba, žehnanie... Prostredie     ako nepriateľ: väčšinová verejná mienka, tradícia, vlažnosť... 2. zodpovednosť • Nevyhnutnosť zmocnenia 1. Vnútorný človek 2. Naplnenie Duchom Svätým 3. V Pánovi a v moci Jeho sily • Celistvosť, úplnosť Božej výzbroje a) Úplná vydanosť Pánovi: „Milovať budeš Pána...“ b) Podmienky učeníctva: sebazapretie, nasledovanie Pána, nesenie kríža 3. Výzbroj • Ježiš nám dal všetku autoritu nad Satanom a zlými duchmi (L 10,19; Mk 16,15-20; Mt 28,18-20) • Musíme byť vedení Božím Duchom, aby sme efektívne jednali so zlými duchmi • Nebuďte nevedomí ohľadne jeho stratégií (2 K 2,11) Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
37:17
May 08, 2020
Tvoj kľúčový zdroj
List Efezanom 5:18 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom 19 hovoriac si navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi, 20 ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista Bohu a Otcovi, 21 podriaďujúc sa jedni druhým v bázni Božej. 1. Spoločenstvo 2. Uctievanie 3. Vďačnosť 4. Podriadenosť Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
41:58
May 08, 2020
Tajomstvo spokojného života
List Efezanom 4:26 Hnevajte sa a nehrešte; slnko nech nezapáda nad vaším rozhnevaním sa, 27 ani nedávajte miesta diablovi. 28 Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo udieľať núdznemu.  29 Nech nevychádza nijaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, právepotrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. 30 A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. 31 Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešľachetné a zlé. 32 Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, jako aj Bôh v Kristu odpustil vám. 1. Denný režim života · Hnev má miesto v našom živote · Hnev môže byť vedomým hriechom · Hnev potrebujeme denne spravovať 2. Duchovný svet · Diabol nesmie dostať miesto · Ducha Svätého môžeme zarmútiť 3. Zmysluplná práca · Nejde len o to: NEKRADNÚŤ · Nejde len o SEBA zabezpečenie · Ide aj o život pre druchých 4. Ovocie našich slov 5. Život v odpustení Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
49:20
May 08, 2020
Pravda v láske
List Efežanom 4:15 Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, 16 z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. 17 Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania, 18 so zatemnenou mysľou, odcudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre tvrdosť ich srdca. 19 Vo svojej otupenosti sa oddali necudnostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu. 20 Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili, 21 ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi. 22 Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, 23 obnovte sa duchovným zmýšľaním 24 a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy. 25 Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údmi. 1. Spoločné štúdium Biblie 2. Spoločenstvo pravdy 3. Nasadenie za pravdu Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
45:24
May 08, 2020
Vystrojovanie kresťanov
List Efezanom 4:11 A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. 14 Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud. · Náprava · Usporiadanie · Uspôsobenie · Oprava · Služba Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
51:52
May 08, 2020
5 kľúčových vplyvov
List Efezanom 4:11 A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov 1. Apoštol – Kam? 2. Prorok – Čo? 3. Evanjelista – Komu? 4. Pastier - S kým? 5. Učiteľ – Ako? Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
31:31
May 08, 2020
Obstáť v zmätku
List Efezanom 4:14 aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a sem a ta nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, schytralosťou mámiť do bludu 1. NEDOSPELOSŤ – spôsobuje rozdelenie – potrebujeme rásť v Krista k zodpovednosti 2. ZMATOK, vlny a vetry – spôsobuje škriepky a konflikty – potrebujeme zápasiť o jednotu 3. NEISTOTA, zvod – ich cieľom je „niečo“ – našim cieľom musí byť Kristus sám 4. ĽSTIVOSŤ, metódy – je to teória a učenia o Bohu – v našom živote by sme mali Boha priamo zažívať Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
49:09
May 08, 2020
Božia milosť v Kristovi skrze Ducha Svätého
Božia milosť v Kristovi skrze Ducha Svätého · Všetka milosť Božia · Všetko je v Kristovi · Duch svätý sprístupňuje všetko · Všetko na Božiu slávu Celá séria je tu: http://bjbviera.sk/serie-kazni/studium-listu-efezskym/
41:12
May 08, 2020
Otvorené dvere
Zjavenie Jána 3:7 A anjelovi zboru vo Filadelfii napíš: Toto hovorí svätý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov: ktorý otvára, a nikto nezaviera, a zaviera, a nikto neotvára. 8 Znám tvoje skutky. Hľa, dal som pred tebou otvorené dvere, a nikto ich nemôže zavrieť, lebo máš malú moc a ostríhal si moje slovo a nezaprel si môjho mena. Pán Boh otvára dvere. Potrebujeme však prekonať našu slabosť, poslúchnuť Pánove vedenie a vedieť, že On otvára dvere kvôli záchrane ľudí. Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
32:20
May 05, 2020
Tí, ktorí klopú
Matúš 7:7 Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. 8 Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí. Lukáš 11:5 A potom im povedal: Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ, požičaj mi tri chleby, 6 lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť. 7 A on zvnútra odpovie: Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú už so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. 8 Hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že je jeho priateľom, vstane a dá mu, čo potrebuje, pre jeho neodbytnosť. 9 A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám. Tí, ktorí klopú: - Sa nenechajú odradiť - Sú naliehaví - Sú neodbytní Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
27:01
May 05, 2020
III. Tí, ktorí hľadajú
V evanjeliu Lukáša v 15.k. je príbeh o otcovi a dvoch synoch. Je to príbeh o otcoch , ktorí hľadajú svoje deti a o synoch: niektorí sa strácajú a niektorí slúžia – obidvaja však míňajú svoje synovstvo a svojho Otca. Tento príbeh je o každom jednom z nás. Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
49:38
May 05, 2020
II. Tí, ktorí hľadajú
Lukáš 15:8 Alebo: Keď má nejaká žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, či nezažne lampu, nevymetie a neprehľadá dôkladne dom, kým ju nenájde? 9 Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: Radujte sa so mnou! Našla som stratenú drachmu. 10 Hovorím vám: Taká radosť je aj medzi Božími anjelmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. Niekedy potrebujeme hľadať to, čo sme stratili. A bez veľkého upratovania to nenájdeme. Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
47:48
May 05, 2020
I. Tí, ktorí hľadajú
Lukáš 15:1 Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. 2 Farizeji a zákonníci však reptali: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. 3 Vtedy im povedal toto podobenstvo: 4 Ak niekto z vás má sto oviec a jednu z nich stratí, či nenechá deväťdesiatdeväť na púšti  a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde?  5 A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. 6 Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. 7 Hovorím vám: Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú Niekedy proste potrebujeme hľadať stratenú ovečku. Vypraviť sa za ňou. Ako to môžeme robiť my dnes? Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
39:09
May 05, 2020
Tí, ktorí prosia
Matúš 7:7 Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. 8 Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí. Na jednej strane nemáme v modlitbe zbytočne veľa hovoriť (Mt 6,7-8), no na druhej strane sa máme modliť neprestajne (1 Tes 5,17). Zdá sa, že modlitba je niečo iné ako rozprávanie: - Nie je to výkon, ale vzťah - Vrúcnosť a vášeň - Vytrvalosť a viera Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
39:06
May 05, 2020
Božie "A"
Matúš 7:7 Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. V tejto vete je 3 krát spojka „A“. Je to Božie „A“, ktoré: - Je omnoho viac - Je pre hrdinov - Zachraňuje ľudí Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
16:45
May 05, 2020
Náš Otec
Proste Pán Ježiš nás pozýva k modlitbe s neobmedzeným zasľúbením. Kľúčové je pre nás poznať Boha. Pán Ježiš nám Ho predstavuje ako nášho Otca, v ktorom sa spája: - Milosť a pravda - Láska a spravodlivosť - Zmocnenie a svätosť Celá séria: http://bjbviera.sk/serie-kazni/ti-ktori-prosia-hladaju-klopu/
43:48
May 05, 2020
Na evanjelium odpovedajú s odovzdanosťou a nekomplikovanou celistvosťou.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Deviata z týchto vlastností znie:   Na evanjelium odpovedajú s odovzdanosťou a nekomplikovanou celistvosťou. Príklad  ženy hriešnice, ktorá vošla do domu farizeja Šimona, v čase keď on  usporiadal vo svojom dome banket pre svojich priateľov, na ktorý ako  hlavný bod programu pozval Ježiša (L 7,36-50), je pre mňa fascinujúci.  Nádherne vykresľuje kontrast medzi postojom bohatých a chudobných: http://proroctvo.blogspot.com/2011/11/x.html
44:10
May 02, 2020
Evanjelium im znie ako dobrá správa a nie ako hrozba, či káranie.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Deviata z týchto vlastností znie: Evanjelium im znie ako dobrá správa a nie ako hrozba, či káranie. Znovu  by som chcel na úvod pripomenúť, že volanie ku chudobe duchom je  volaním Svätého Ducha v tomto čase. Verím, že je nesmierne strategické  nie len počuť, ale aj reagovať na toto volanie. Verím, že je najvyšší  čas pre nás získať túto mentalitu chudobných duchom, pre ktorých Pán je  všetkým: zdrojom, naplnením - uspokojením, odmenou, cieľom. http://proroctvo.blogspot.com/2011/09/ix-chudobni-duchom.html
44:45
May 02, 2020
Ich obavy sú realistické a menej prehnané...
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Ďalšia z týchto vlastností znie: Ich obavy sú realistické a menej prehnané... Keď  Pán hovoril učeníkom o utrpení a smrti, ktoré má podstúpiť, Peter  zhrozene zareagoval: „To sa ti nesmie stať!“ Z jeho vnútra sa ozval  strach, obavy, zhrozenie... verím, že toto je niečo prirodzené, čomu  čelíme aj my. Bojíme sa strát, utrpenia, ťažkostí, odmietnutia... Bohatí  v tomto veku sa boja. Tí ktorí sa usilujú zachrániť si svoj život, ho  strácajú. Bohatí majú väčšie obavy, lebo majú viac čo stratiť a menej  zakúšali vo svojom živote ťažké veci. Chudobní už toho nemajú veľa čo  stratiť a naučili sa prispôsobovať a žiť naozaj veľmi skromne. http://proroctvo.blogspot.com/2011/07/viii-chudobni-duchom.html
40:42
May 02, 2020
Vodcovstvo chudobných duchom
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Úvod Na úvod by som chcel zdôrazniť čo vôbec nechcem a naopak čo chcem týmto vyučovaním dosiahnuť – o čo mi naozaj ide: Toto vyučovanie nie je odborným vyučovaním o vodcovstve a nijako nechce suplovať vyučovanie o zručnostiach a vystrojení vodcov. Uvedomujem  si že pojmy „vodca, vodcovia, vodcovstvo“ je trochu chúlostivé a mnohí  neradi tieto pojmy v cirkvi používajú. Myslím týmto označením všetkých,  ktorí stoja v službe na pozíciách vplyvu a zodpovednosti – a samozrejme  zvlášť ľudí zamestnaných v cirkvi na plný úväzok. Áno,  je pravda, že my sami by sme sa nemali nazývať „vodcami“ (Mt 23,10), na  druhej strane je napísané „Poslúchajte si vodcov...“ (Žid 13,7.17.24.).  Preto používam tento pojem nie na vyvýšenie vodcov, ale na ich  identifikovanie. Vonkoncom  nechcem týmto vyučovaním vzbudiť ďalšie súdenie vodcov, ich  kritizovanie a odmietanie. Toho – verím – už bolo v našej krajine naozaj  dosť. Naopak:  chcel by som podnietiť skutočné modlitebné nasadenie za vodcov (Kol  4,3; 1Tes 5,25; 2Tes 3,1; Žid 13,18) a postoj úcty voči nim (1Tes  5,12-13; 2Tim 5,17-19) tak ako sme k tomu Písmom vyzývaní. Ak sa aj odvažujem hovoriť o niektorých úskaliach vodcov, hovorím tak z vlastnej skúsenosti a poznania svojho vlastného srdca. Toto  vyučovanie je vlastne mojim volaním, keď sa modlím za seba a vodcov v  našej krajine. Je to vlastne modlitba. Vzniklo na modlitbách a dúfam, že  zostane modlitbou aj vašich sŕdc. http://proroctvo.blogspot.com/2011/06/vodcovstvo-chudobnych-duchom.html
47:20
May 02, 2020
Modlitba chudobných duchom
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Modlitba chudobných duchom: „...pre Pána neodolateľný spôsob prístupu k Nemu - neodolateľnému Pánovi - odolávajúci všetkým prekážkam...“ Marek  7:24  Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín týrskych a sidonských.  Vošiel do domu, lebo nechcel, aby niekto zvedel o Ňom. Ale nemohol sa  utajiť, 25  lebo hneď počula o Ňom žena, ktorá mala dcéru posadnutú  nečistým duchom; prišla a padla Mu k nohám. 26  A tá žena bola Grékyňa,  rodom Sýrofeničanka. Prosila Ho, aby vyhnal z jej dcéry démona. 27  Ale  On jej povedal: Nech sa najprv deti najedia; lebo nie je dobre vziať  chlieb deťom a hodiť šteňatám. 28  Ona Mu však odvetila: Áno, Pane, ale  aj šteňatá jedia pod stolom z omrviniek po deťoch. 29  Nato jej povedal:  Pre tieto (tvoje) slová: Choď! Démon vyšiel z tvojej dcéry. 30  Odišla  teda domov a našla dieťa ležať na posteli; démon už vyšiel z neho. Päť “P” modlitby chudobných duchom: http://proroctvo.blogspot.com/2011/06/modlitba-chudobnych-duchom.html
33:01
May 02, 2020
2.časť Nemajú prehnaný pocit vlastnej dôležitosti ani prehnanú potrebu súkromia.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Siedma z týchto vlastností znie: Nemajú prehnaný pocit vlastnej dôležitosti ani prehnanú potrebu súkromia.. Nikodém  tiež v niečom predstavuje postoje bohatých: On prichádza za Ježišom  tajne, v noci, zo strachu pred židmi. Hoci bol váženým mužom, ktorý mal  zrejme vysoké postavenie! Prichádza len v noci. Len tajne. Jeho povesť,  spoločenské konvencie, postavenie boli pre neho v tej dobe dôležitejšie.  Nebol slobodný v tom nasledovať Pána a byť s Ním bez obmedzení, stále.  Sám seba vlastne okrádal o Pánovu prítomnosť a limitoval tak mieru  svojho nasledovania. http://proroctvo.blogspot.com/2011/05/vii-chudobni-duchom.html
31:45
May 02, 2020
1.časť Nemajú prehnaný pocit vlastnej dôležitosti ani prehnanú potrebu súkromia..
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Siedma z týchto vlastností znie: Nemajú prehnaný pocit vlastnej dôležitosti ani prehnanú potrebu súkromia.. Nikodém  tiež v niečom predstavuje postoje bohatých: On prichádza za Ježišom  tajne, v noci, zo strachu pred židmi. Hoci bol váženým mužom, ktorý mal  zrejme vysoké postavenie! Prichádza len v noci. Len tajne. Jeho povesť,  spoločenské konvencie, postavenie boli pre neho v tej dobe dôležitejšie.  Nebol slobodný v tom nasledovať Pána a byť s Ním bez obmedzení, stále.  Sám seba vlastne okrádal o Pánovu prítomnosť a limitoval tak mieru  svojho nasledovania. http://proroctvo.blogspot.com/2011/05/vii-chudobni-duchom.html
35:10
May 02, 2020
Dokážu čakať, lebo si vypestovali nezlomiteľnú trpezlivosť z vedomia, že nie sú nezávislí.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Šiesta z týchto vlastností znie: Dokážu čakať, lebo si vypestovali nezlomiteľnú trpezlivosť z vedomia, že nie sú nezávislí. Na  prvý pohľad sa zdá pozícia bohatých, ktorí sú nezávislí na pomoci  zvonku veľmi dobrá. Môžu mať všetko, čo chcú bez čakania, bojov,  odriekania, viery... V skutočnosti však prichádzajú o niečo, čo by sme  mohli nazvať vnútornou pevnosťou, hrdinstvom viery, skalopevnou  vytrvalosťou. Pri nasledovaní Boha však práve toto potrebujeme. Je napr.  zaujímavé vidieť, že Izraelci síce dostali zasľúbenú zem, ale museli o  ňu vážne bojovať. Ako náhle prestali bojovať o zasľúbenú zem, odpadávali  od Hospodina. Generácia, ktorá tieto boje nepoznala bola odpadlícka a  Boh im musel vzbudzovať prirodzených nepriateľov, aby oni znovu hľadali  Boha a boli na Ňom závislí (Sud 3,1-2). http://proroctvo.blogspot.com/2011/04/chudobni-duchom-vi.html
01:01:11
May 02, 2020
Dokážu rozlíšiť medzi životnými nutnosťami a prepychom.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Piata z týchto vlastností znie: Dokážu rozlíšiť medzi životnými nutnosťami a prepychom. Typickým príkladom myslenia bohatých je  Judáš. Keď videl ženu, ktorá rozbila nádobu s nardovou masťou, ktorá  predstavovala jej veno a mala hodnotu ročného príjmu, aby ňou jeden  jediný krát pomazal Pána Ježiša..., neveril vlastným očiam. Bolo to pre  neho nepredstaviteľné plytvanie. Vôbec nerozumel uctievaniu, prejavu  lásky a odovzdanosti tejto ženy k Pánovi. Videl peniaze, hodnotu,  projekty, svoje možnosti s týmito prostriedkami... http://proroctvo.blogspot.com/2011/03/chudobni-duchom-v.html
44:04
May 02, 2020
Očakávajú len málo od súťaženia, ale veľa od spolupráce.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Štvrtá z týchto vlastností znie: Očakávajú len málo od súťaženia, ale veľa od spolupráce. Myslím,  že ani netreba odhaľovať túto vlastnosť bohatých: stále sa porovnávajú s  inými (či už s vnútornou potrebou vyniknúť, alebo so závisťou a svojou  vlastnou vnútornou nespokojnosťou). Bohatí súťažia, porovnávajú sa, vedú  boj, ukazujú prstom, súdia iných. Akoby im vedomie ich silnej stránky  dávalo mandát súdiť iných. http://proroctvo.blogspot.com/2011/02/iv-chudobni-duchom.html
30:23
May 02, 2020
Svoju istotu nezakladajú na veciach, ale na ľuďoch.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Tretia z týchto vlastností znie: Svoju istotu nezakladajú na veciach, ale na ľuďoch. Chcel  by som na začiatku zdôrazniť, že verím, že toto nie je len téma, o  ktorej hovoríme, alebo séria kázní. Verím, že je to posolstvom pre nás.  Je to tiahnutie, pozvanie Ducha Svätého pre nás v tomto čase: je totiž  čas schudobnieť v duchu, aby nám Boh mohol zveriť veci Jeho nebeského  kráľovstva. Ako sa modlím v týchto dňoch vnímam toto Božie volanie: „Kto  bude natoľko chudobný, aby prejavil záujem o moje bohatstvo? Kto  schudobnie zo svojich ambícií, aby začal hľadať moje plány a moju vôľu  pre neho? Kto sa stane chudobným – neuspokojeným inými vecami – aby  hľadal svoje uspokojenie vo Mne? Kto schudobnie v dôvere v seba a svoje  zdroje, aby dôveroval Mne a hľadal moje požehnanie?“ Verím, že Boh hľadá  takto chudobných ľudí a oni dnes hľadajú Jeho. A toto je nesmierne  strategické. Pretože sme ľahko oklamateľní a ovplyvniteľní našou dobou,  hodnotami vo svete a relatívnou prosperitou a slobodou. Teraz je však  čas prípravy na Pánovu žatvu a aj na dni, v ktorých to, čo máme dnes,  mať už nemusíme. Skôr či neskôr budeme preverení vodami, vetrami a  búrkami (myslím to obrazne, aj keď je viac než pravdepodobné, že  klimatické zmeny a vrtochy počasia sú stále viac extrémne a  nepredvídateľné). Teraz je čas stavať svoj dom na Skale, ktorou je  Kristus. Teraz je čas schudobnieť z iných skál, na ktorých si zakladáme a  používame ako oporu, či nádej. http://proroctvo.blogspot.com/2011/01/iii-chudobni-duchom.html
29:24
May 02, 2020
Vedia aj o svojej závislosti na sebe navzájom.
Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. V  knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi  objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s  bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Druhá z týchto vlastností znie: Vedia aj o svojej závislosti na sebe navzájom. Bohatí  nepotrebujú pomoc ľudí, lebo si vedia pomôcť sami. Často práve táto  okolnosť ich nezávislosti v nich vypestuje presvedčenie a spôsob života  akoby aj naozaj boli nezávislí od ľudí. Preto sa ľuďmi neobklopujú –  aspoň nie tými, na ktorých by boli nejako závislí. Preto neradi vstupujú  do situácií, ktoré nemajú oni sami pevne v rukách. Nevstupujú do  služby, kde by boli závislí na iných kresťanoch. Často postavia svoju  službu na sebe samých. Ich orientácia je jasne na ich silné stránky,  obdarovania, schopnosti, zdroje... Nechcú vidieť svoje slabé stránky a  jednať s nimi. Sú presvedčení, že práve ich úspech a sila v niektorých  oblastiach je potvrdením ich samých, ich pravosti, učenia, charakteru...  Keby to bolo na nich, nikdy by sa nedostali v živote do situácií, kedy  padajú pod krížom... http://proroctvo.blogspot.com/2011/01/ii-chudobni-duchom.html
21:34
May 02, 2020
Chudobní vedia, že potrebujú vykúpenie.
Chudobní vedia, že potrebujú vykúpenie. To  znie celkom logicky. Chudobní ľudia sú odkázaní na pomoc iných. Ich  situácia je takmer neustála potreba pomoci zvonka. Samozrejme otázka:  „Koho pokladáme za chudobného?“ by bola zodpovedaná veľmi rozmanito.  Vlastne ani ju nepotrebujeme teraz riešiť. Verím, že Pán Ježiš nemyslel  na situáciu materiálnej chudoby, keď vyslovil túto prvú vetu jeho „Kázne  na hore“. Preto by sme sa asi nemali pozerať v prvom rade na sociálnu  úroveň, výšku príjmu, zabezpečenie atď. Verím, že Pán Ježiš myslel na  postoj srdca človeka, postoj duchovnej chudoby. V evanjelickom preklade  Biblie nájdeme pri tomto verši poznámku: „ponížení, ktorí uznávajú svoju  úbohosť pred Bohom“. Takýto  ľudia vedia, že potrebujú vykúpenie, Spasiteľa, záchranu, odpustenie,  milosť... A táto potreba je v ich živote obrovská. Pre nich to nie je  len teológia, teória, či poznanie doktríny o spasení v Kristovi  (soteriológia). Pre nich je to zúfalá, osobná, bytostná potreba. To ich  vedie ku Bohu Otcovi skrze Krista, skrze Jeho obeť na kríži. Doslova ich  to znovu a znovu vedie k prijímaniu milosti a uvedomeniu si  skutočnosti, že všetko je Božia milosť. http://proroctvo.blogspot.com/2011/01/i-chudobni-duchom.html
27:50
May 02, 2020
Perspektíva "chudobní duchom"
Verím,  že prechádzame procesom prípravy na to, čo Boh chce robiť v našej  krajine. My by sme už možno chceli zakúšať veľké veci, prebudenia, zmeny  celých miest, zakladanie nových zborov, obrátené zástupy, nonstop domy  modlitby... Predsa však: nie je múdre pozerať pasívne na to čo nie je. A  nie je ani múdre zostávať sklamaný s nostalgickými spomienkami na to,  čo bolo na začiatku 90-tich rokov v našej krajine. Verím, že múdre je  pochopiť to, čo Boh s nami robí teraz a neminúť to. Verím, že je to  príprava. Príprava na dielo služby (Ef 4,12). Príprava na veľkú žatvu (J  4,35). Kľúčové v tejto príprave je schudobnieť: Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. http://proroctvo.blogspot.com/2011/01/perspektiva-pre-rok-2011.html
42:23
May 02, 2020
Chudobní duchom
Bohom vyhľadávaný postoj srdca človeka Matúš 5:3 Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Existuje vnútorný postoj človeka, o ktorom Boh hovorí, že ho hľadá. Ľudia s týmto postojom zakúšajú Boha, pretože On sám, ku ním prichádza, aby sa ich dotkol, aby ich pozdvihol, viedol a požehnal. http://proroctvo.blogspot.com/2010/12/chudobni-duchom.html
58:57
May 02, 2020
Druhá míľa v kľúčovom vzťahu - zastavenie
Ak počúvaš túto druhú časť, zrejme si sa rozhodol, alebo rozhoduješ to predsa len nevzdať a zabojovať. Výborne! Druhá míľa v kľúčovom vzťahu znamená rozhodnutie o tento vzťah zabojovať. A v tom ťa rozhodne povzbudzujem. Je niečo, čo by som ti chcel doporučiť pre tvoje zastavenie. Mne to celkom pomohlo. Kniha Koniec spoluzávislosti: https://ulozto.sk/hledej?q=koniec-spoluzavislosti-pdf  Prečítaj ju! Nevyhováraj sa, že to nie je pre teba a že ty so závislosťami nič nemáš! Viem prečo ti ju odporúčam, ako ju mne odporučil niekto, koho som požiadal o pomoc. Prečítaj ju! Neponáhľaj sa! Nadýchni sa, modli sa, aby ti Pán Boh nastavil zrkadlo pravdy a čítaj. A ešte jedna vec: Rob si poznámky ak ti niečo zasvieti.
03:45
May 01, 2020
Smrť Mesiáša (Mt 27,45-54)
Proces a okolnosti súdneho procesu Ježiša odhaľujú bezprecedentné  porušenie mnohých zásad spravodlivého súdneho procesu či podľa  židovských pravidiel, alebo zákonov Rímskej ríše.  • Môžeme len žasnúť ako veľmi sme kvôli svojmu hriechu odlúčení od Boha,  že musel Mesiáš namiesto nás niesť naše hriechu  a náš trest. Bolo to  nevyhnutné. Nebol a neexistuje ani dnes iná cesta naspäť k nebeskému  Otcovi ako cesta zmierenia skrze obeť Jeho Syna.  • Môžeme len žasnúť ako veľmi milovaní nebeským Otcom, že dal za nás  svojho milovaného Syna a spolu s Ním nám daroval všetko.  List Hebrejom 2:17 pre čo bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený  bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom čo do vecí u Boha, aby  smieril hriechy ľudu. 18 Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže  spomáhať pokúšaným. List Hebrejom 4:14 Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol  nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. 15 Lebo nemáme veľkňaza,  ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo  všetkom, podobne nám, bez hriechu. List Hebrejom 5:7 Ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným krikom a  so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho  mohol zachrániť od smrti, a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť, 8 on,  hoci bol Syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel, 9 a súc  zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného  spasenia  Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/
28:47
May 01, 2020
Večera Pánova (J 13,1-30)
1. Pokora a služba. Ježiš slúži učeníkom, umýva im nohy a ukazuje cestu  pokory a služby. K Večeri Pánove prichádzame s pokorou a s postojom  služby iným – úprimnou snahou pomôcť im v zápase o čistotu...  2. Zradca – Judáš. Pri Večeri Pánovej, v cirkvi, sú aj zradcovia, ľudia,  ktorí nechcú alebo nevedia porozumieť Mesiášovi a nasledovať Ho. K  Večeri Pánove prichádzame skúmajúc svoje srdce v Božom svetle.  3. Večera Pánova. „Vezmite a jedzte!“ Nie „vezmite a hádajte sa o  slovíčka, či to je, alebo nie je moje telo a do akej miery...“ Pri  Večeri Pánovej jednoduchou vierou prijímame Pána a Jeho milosť.  Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/
30:25
May 01, 2020
Náboženstvo verzus zbožnosť (Mt 23,1-12)
1. Dôraz na učenie (teória, ale zanedbanie života) verzus život (prax a učenie) – Mt 23,1-3  2. Zameranie na výkon (zaslúženie si priazne Boha) verzus vzťah - Mt 23,4  3. Samospravodlivosť (sebaklam, sebaistota, predvádzanie sa) verzus pokora (odpoveď na milosť) – Mt 23,5-7  4. Pýcha  (ješitnosť, tituly...) verzus služba (nejde o mňa) – Mt 23,8-12  5. Korupcia (zisk, obchod, ide o peniaze) verzus dávanie (nežijeme pre seba) – Mk 12,40  Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/
28:19
May 01, 2020
Vyčistenie chrámu Mt 21,10-17
1. 12 roč. Ježiš na Veľkú noc zostáva v chráme „A všetci, ktorí ho  počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpoveďami“  (L 2,41-52)  2. Svoju službu začína na Veľkú noc v chráme prvým vyčistením chrámu a  konfrontovaním náboženstva (J 2,13-25)  3. Svoju službu končí na Veľkú noc v chráme znovu jasným konfrontovaním  náboženstva a kvasu farizejov a zákonníkov. (Mt 21,10-17)  Pán má svoj dom. Nejde o to ako my nazývame svoje domy/chrámy Jeho menom  a do akej miery sme presvedčení, že Mu patríme. Ide o to, či nás On  môže nazvať „môj dom“.  • máme byť Jeho vlastníctvom • máme byť Jeho domom modlitby pre všetky národy • nesmieme stratiť to podstatné kvôli akejkoľvek inštitucionálnej  zbožnosti • musíme sa vyvarovať korupcii v cirkvi a snahe obohacovať sa na Pánov  úkor  Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/
27:47
May 01, 2020
Kráľ a Mesiáš (J 12,12-19)
Na ceste z Olivovej hory do Jeruzalema môžeme vidieť v akcii 3 druhy  zbožností:  Mária: Osobná zbožnosť, aktívna, reagujúca na Pána a kvôli nemu, robí  svoje vlastné autentické kroky...  Zástupy: Kolektívna zbožnosť, spoločná, reaktívna – reagujúca na  niečo od Pána, očakávajúca na to, čo Pán urobí, vypočítavé  Chrám: inštitucionálna zbožnosť, formálna a rituálna, obrady,  zvyklosti, formy zbožnosti, doktríny...  Napĺňajú sa proroctvá o Mesiášovi, dejú sa mesiášske  zázraky...  Prichádza Kráľ a Mesiáš... Prichádza však úplne inak ako bol očakávaný a ako by sme si to  predstavovali a chceli (aj dnes) my. Neprichádza aby ľudia slúžili Jemu,  ale aby On slúžil. Neprichádza zaujať trón na zemi, ale prichádza sa  obetovať a zomrieť namiesto nás. A ukazuje nám Jeho cestu, na ktorú nás  volá, aby sme Ho nasledovali: cestu služby a obetovania sa.  Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/
27:30
May 01, 2020
Obetavá služba a zodpovednosť
Práve na tejto poslednej ceste Pána Ježiša do Jeruzalema kde Ho čakalo utrpenie a krutá smrť sa učeníci najviac hádali medzi sebou kto je dôležitejší, väčší a kto bude v tom očakávanom kráľovstve sedieť na prvých dvoch pozíciách po ich Majstrovi. Pán Ježiš im aj nám dáva cenné lekcie Jeho kráľovstva a ukazuje úplne iný model vodcovstva. Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/
29:08
May 01, 2020
Obeť a poslušnosť
Budeme sa venovať poslednej ceste Pána Ježiša do Jeruzalema. Tá začala v okolí Cezarei Filipovej na severe kam Ježiš vzal svojich učeníkov, spýtal sa ich za koho Ho pokladajú a prvý krát im povedal, čo ho v Jeruzaleme čaká. A práve o tom je táto prvá časť. Celá séria Cesta Mesiáša: http://bjbviera.sk/cesta-mesiasa/
37:51
April 30, 2020
Druhá míľa v kľúčovom vzťahu
Možno ste v nejakom vzťahu dlho niesli bremeno a tvrdo pracovali. Často sú takéto vzťahy s niekým na kom nám záleží. Možno manželský partner. Možno priateľ. Investujeme veľa, nasadzujeme sa, vkladáme svoje emócie povzbudzujeme, potešujeme, pomáhame... Lenže aj čakáme veľa a nedostatočná odozva, nenaplnené potreby a sklamania bolia a postupne privedú na križovatku.
03:12
April 30, 2020