تست و نکته

تست و نکته

Avatar
By Mohammad Ganji
تست و نکته فیزیک به روش باهوشانه - جمع بندی کامل مطالب .
کار و انرژی
فیزیک دهم . کنکور . مفاهیم و تعاریف
23:35
April 26, 2019
بخش اول . اندازه گیری
کمیت. قانون . اصل . یکا . انواع کمیت ها . نماد علمی . دقت اندازه گیری . تخمین . کولیس و ریزسنج
23:43
April 6, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!

Like what you see? Try making your own podcast for free with Anchor.