Skip to main content
شناخت موسیقی دستگاهی ایران

شناخت موسیقی دستگاهی ایران

By Mohammad Hossein Salari
از فواید بازگشت لطفی در سال ۸۵ از آمریکا به ایران برنامه‌هایی بود که برای رادیو فرهنگ و جهت آموزش عمومی موسیقی دستگاهی ایران ساخت
. بایگانی این پادکستها را در اینجا میتوانید به دست آورید

تمامی این ۵۹ قسمت از کانال تلگرام "نقد خیال" گرفته شده اند و من صرفا اینجا آپلودشون کردم.
@naghdehaal
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

قسمت پنجاهم

شناخت موسیقی دستگاهی ایران

1x
قسمت پنجاه و نهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و نهم [این آخرین قسمت از مجموعه شناخت موسیقی دستگاهی ایران می‌باشد]
25:22
May 17, 2018
قسمت پنجاه و هشتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و هشتم
28:16
May 17, 2018
قسمت پنجاه و هفتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و هفتم
24:59
May 17, 2018
قسمت پنجاه و ششم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و ششم
25:22
May 17, 2018
قسمت پنجاه و پنجم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و پنجم
21:11
May 17, 2018
قسمت پنجاه و چهارم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و چهارم
29:58
May 13, 2018
قسمت پنجاه و سوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و سوم
18:49
May 13, 2018
قسمت پنجاه و دوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و دوم
26:55
May 12, 2018
قسمت پنجاه و یکم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و یکم
21:00
May 12, 2018
قسمت پنجاهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاهم
20:32
May 09, 2018
قسمت چهل و نهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و نهم
27:17
May 09, 2018
قسمت چهل و هشتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و هشتم
29:17
May 09, 2018
قسمت چهل و هفتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و هفتم
24:14
May 07, 2018
قسمت چهل و ششم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و ششم
22:53
May 07, 2018
قسمت چهل و پنجم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و پنجم
24:03
May 07, 2018
قسمت چهل و چهارم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و چهارم
29:13
May 07, 2018
قسمت چهل و سوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و سوم
29:47
May 07, 2018
قسمت چهل و دوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و دوم
20:41
May 07, 2018
قسمت چهل و یکم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و یکم
25:39
May 07, 2018
قسمت چهلم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهلم
23:37
May 07, 2018
قسمت سی و نهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و نهم
22:12
May 07, 2018
قسمت سی و هشتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و هشتم
22:59
May 07, 2018
قسمت سی و هفتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و هفتم
26:08
May 07, 2018
قسمت سی و ششم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و ششم
23:29
May 07, 2018
قسمت سی و پنجم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و پنجم
27:22
May 07, 2018
قسمت سی و چهارم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و چهارم
23:17
May 07, 2018
قسمت سی و سوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و سوم
25:02
May 07, 2018
قسمت سی و دوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و دوم
25:51
May 07, 2018
قسمت سی و یکم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و یکم
23:44
May 07, 2018
قسمت سی‌ام
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی‌ام
23:39
May 07, 2018
قسمت بیست و نهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و نهم
18:53
May 07, 2018
قسمت بیست و هشتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و هشتم
25:30
May 07, 2018
قسمت بیست و هفتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و هفتم
24:02
May 07, 2018
قسمت بیست و ششم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و ششم
22:50
May 07, 2018
قسمت بیست و پنجم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و پنجم
26:25
May 07, 2018
قسمت بیست و چهارم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و چهارم
23:46
May 07, 2018
قسمت بیست و سوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و سوم
26:38
May 07, 2018
قسمت بیست و دوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و دوم
25:55
May 07, 2018
قسمت بیست و یکم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و یکم
22:52
May 07, 2018
قسمت بیستم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیستم
23:56
May 07, 2018
قسمت نوزدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت نوزدهم
22:35
May 07, 2018
قسمت هجدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت هجدهم
24:43
May 07, 2018
قسمت هفدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت هفدهم
28:40
May 06, 2018
قسمت شانزدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت شانزدهم
25:22
May 06, 2018
قسمت پانزدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پانزدهم
22:12
May 06, 2018
قسمت چهاردهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهاردهم
25:34
May 06, 2018
قسمت سیزدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سیزدهم
26:19
May 06, 2018
قسمت دوازدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت دوازدهم
27:26
May 06, 2018
قسمت یازدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت یازدهم
27:14
May 06, 2018
قسمت دهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت دهم
25:46
May 06, 2018
قسمت نهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت نهم
28:13
May 06, 2018
قسمت هشتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت هشتم
26:60
May 06, 2018
قسمت هفتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت هفتم
23:60
May 06, 2018
قسمت ششم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت ششم
24:01
May 06, 2018
قسمت پنجم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجم
25:45
May 06, 2018
قسمت چهارم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهارم
23:31
May 06, 2018
قسمت سوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سوم
27:19
May 06, 2018
قسمت دوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت دوم
28:30
May 06, 2018
قسمت اول
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت اول
29:56
May 06, 2018