MT:28 فارسی

MT:28 فارسی

By MT:28 farsi
MT:28 فارسی
Will provide short encouraging messages about daily life. Also giving some insights of introduction to diverse topics around the old and new testament. This podcast will only provide messges in Farsi.
Encouragement on a day's journey - تشویق در سفر یک روزه by Dr. Ramin Changizi
Everyboday needs a word of encouragement on their journey. For the next task, the next step, the next mountain you might have to overcome. همه در سفر خود به کلمه تشویق نیاز دارند. برای کار بعدی ، قدم بعدی ، کوه بعدی که ممکن است مجبور شوید بر آن غلبه کنید.
58:19
May 27, 2020
Easter - turning crisis into victory / عید پاک - تبدیل بحران به پیروزی by Dr. Ramin Changizi
Is it possible that the worst case and crisis, a moment of defeat and loss of all future dreams may bring forth any good?  آیا ممکن است بدترین حالت و بحران ، لحظه ای از شکست و از بین رفتن همه رویاهای آینده موجب خیر و خوشی شود؟ Find out about easter a turning point beyond you might imagin. در مورد عید پاک یک نقطه عطف فراتر از آنچه ممکن است تصور کنید بدانید.
41:39
May 27, 2020
Old Testament Introduction - معرفی عهد عتیق by Dr. Ramin Changizi
Find out about the Old Testament and start a journey to meet God alongside! در مورد عهد عتیق اطلاعات کسب کنید و سفری را برای دیدار با خدا در کنار هم آغاز کنید!
3:00:14
May 27, 2020