Skip to main content
Na Ceste Brno

Na Ceste Brno

By Na Cestě Brno

K založení společenství Na Cestě nás vedla touha OSLAVIT BOHA.
Majíce v srdci i v mysli modlitbu Pána Ježíše Krista za církev (J 17) chceme tak činit následováním, při kterém je patrná: RADOST ze spasení,
SVATOST jako pokorné usilování o čistý a bezúhonný život navenek i v soukromí,
PRAVDA Písma Svatého osvětlující cestu,
MISIE svědectvím vlastního života, zvěstováním evangelia a službou potřebným,
JEDNOTA respektující rozdíly osobní, odlišnou míru víry a poznání i různá obdarování a pověření,
LÁSKA k Bohu a lidem vyjadřovaná slovy i praktickými činy.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

23|01|22| Tomáš Veselský | Boží volby
23|01|22| Tomáš Veselský | Boží volby
Bůh si vybral Davida podle jeho srdce a ne podle toho, jak vypadal zvnějšku. A tato premisa platí i pro naši dobu. Bůh se dívá na to, kde je naše srdce a jaké je. 1 Samuel 16:1-13 Hospodin řekl Samuelovi: „Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? Já jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám tě k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem si jednoho z jeho synů vybral za krále.“ „Jak bych mohl jít?“ namítl Samuel. „Až se to dozví Saul, zabije mě.“ Hospodin mu odpověděl: „Vezmeš s sebou jalovici a řekneš: ‚Přišel jsem obětovat Hospodinu.‘ Jišaje pozveš k oběti a já ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu.“ Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: „Přinášíš pokoj?“ „Ano, pokoj,“ odpověděl. „Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti.“ Také Jišaje a jeho syny posvětil a pozval je k oběti. Když přišli, uviděl Eliaba a řekl si: „To jistě bude Hospodinův pomazaný.“ Hospodin ale Samuelovi řekl: „Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce.“ Jišaj pak zavolal Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On ale řekl: „Ani jeho si Hospodin nevybral.“ Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: „Ani jeho si Hospodin nevybral.“ Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel řekl Jišajovi: „Hospodin si nikoho z nich nevybral.“ Samuel se pak Jišaje zeptal: „To už jsou všichni tvoji chlapci?“ „Ještě zbývá nejmladší,“ odpověděl Jišaj. „Pase někde ovce.“ „Pošli pro něj a přiveď ho!“ řekl mu Samuel. „Nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde.“ A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a pěkně urostlý. „To je on,“ řekl Hospodin. „Vstaň a pomaž ho.“ Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do Rámy.
21:37
January 22, 2023
23|01|15| Bedřich Smola | Vánoční memento
23|01|15| Bedřich Smola | Vánoční memento
Vánoce nejsou jen dalším obyčejným příběhem v Bibli, i když se nám to tak může už jevit, protože jsme ho slyšeli mockrát. Je to příběh jedinečný - Bůh, který stvořil vše kolem nás se narodí jako dítě. Dítě, které zachraňuje. Ježíš nás přišel zachránit ne od Boha, ale od hříchu. Matouš 1:18-25 Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“ To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s námi. Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš.
48:27
January 15, 2023
23|01|08| Jan Dvořáček | Vyvedení Mojžíše z Midjánu
23|01|08| Jan Dvořáček | Vyvedení Mojžíše z Midjánu
Příběh o vyvedení Izraelitů z Egypta je poměrně známý. Slyšeli jste ale už příběh o vyvedení Mojžíše z Midjánu? Čím může být příběh Mojžíšovy rodiny inspirativní pro nás dnes?
26:05
January 08, 2023
22|12|18| Klára Helánová | Ženy ve Vánočním příběhu
22|12|18| Klára Helánová | Ženy ve Vánočním příběhu
Jak prožily vánoční příběh jeho dvě účastnice Marie a Alžběta? A můžeme si z jejich přístupu a příběhů vzít něco do našich životů?? Vše se dozvíte ve Vánočním kázání Kláry... Lukáš 1:26-38 Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl: „Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou!“ Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlela. Anděl jí ale řekl: „Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce.“ „Jak se to stane?“ zeptala se Marie anděla. „Vždyť jsem ještě nepoznala muže.“ „Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího,“ odpověděl jí anděl. „To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné.“ Marie řekla: „Hle, jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova!“ Tehdy od ní anděl odešel.
22:09
December 18, 2022
22|12|11 | František Brückner | Pane, ke komu bychom šli?
22|12|11 | František Brückner | Pane, ke komu bychom šli?
Otázka, kterou Ježíš položil učedníkům - "Chcete i Vy odejít?" - je platná i pro nás a provází nás celým naším životem, pokud jsme věřící. Je tu, když se nedaří, když máme problémy, když se naše víra otřásá. Jak jsme na tom doopravdy a jak na ni odpověděli Ježíšovi nejbližší? Jan 6:60-69 Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli: „To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?“ Ježíš v nitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají, a tak jim řekl: „Tohle vás uráží? A co kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život. Někteří z vás ale nevěří.“ (Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí.) Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“ Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a už s ním nechtěli nic mít. „Chcete odejít i vy?“ zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. „Pane, ke komu bychom šli?“ odpověděl mu Šimon Petr. „Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“  
20:09
December 11, 2022
22|12|04 | Milan Kramoliš | Radostný život!?
22|12|04 | Milan Kramoliš | Radostný život!?
Je v současné době vůbec možné žít radostný život? Není starostí a problému příliš? A souvisí Vánoce s radostí? Co s tím - víc v kázání, kdy pokračujeme ve výkaldu knihy Filipským... Filipským 3:1 Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu. Jan 16:19-22,33 Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim řekl: „Dohadujete se o tom, že jsem řekl: ‚Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte‘? Amen, amen, říkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk. I vy teď zakoušíte úzkost, ale až se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme. Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“
22:59
December 04, 2022
22|11|27 | Václav Kadlec | Na Boží stavbě 2 - Nehemjáš 02
22|11|27 | Václav Kadlec | Na Boží stavbě 2 - Nehemjáš 02
Obnova hradeb Jeruzaléma začala poté, co přijel Nehemjáš. Neměl pompézní start, protože dílo korunuje až to, jak je dokončené. Obnova začala u Ovčí brány, která pro nás symbolizuje Beránka který byl obětován za náš hřích jednou provždy a dokonale - dostala nás pod milost! Neh 2:11-20 Tak jsem přišel do Jeruzaléma. Po třech dnech tamního pobytu jsem vstal v noci spolu s několika muži, ale neoznámil jsem nikomu, co  mi můj Bůh vložil do srdce, abych udělal pro Jeruzalém. Neměl jsem s  sebou žádné zvíře kromě toho, na němž jsem jel. Vyjel  jsem v noci Údolní branou směrem k Dračí studni a k Hnojné bráně.  Přitom jsem si pozorně všímal pobořených jeruzalémských hradeb a bran  zničených ohněm. Pak jsem pokračoval k Studničné bráně a ke královskému rybníku; zde však nebylo místo pro zvíře, aby se mnou prošlo. Ubíral  jsem se tedy v noci vzhůru úvalem a pozorně jsem si všímal hradeb. Pak  jsem se obrátil, vjel jsem Údolní branou a vrátil se zpět. Představenstvo  nevědělo o tom, kde jsem chodil a co dělám; dosud jsem totiž nic  neoznámil Judejcům, ani kněžím ani šlechtě ani představenstvu ani  ostatním, kteří pracovali na tom díle. Teď  jsem jim řekl: „Sami vidíte, jak zle jsme postiženi. Jeruzalém je v  troskách, jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďte a stavějme jeruzalémské  hradby. A nebudeme nadále v potupě.“ Sdělil  jsem jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou, také i slova,  jež mi řekl král. Odpověděli: „Nuže, dejme se do stavby!“ I vzchopili se  k dobrému dílu. Když  o tom uslyšel Sanbalat Chorónský, Tóbijáš, ten amónský otrok, a Gešem  Arabský, vysmívali se nám. S pohrdáním nám říkali: „Do čeho se to  pouštíte? Chcete se bouřit proti králi?" Nato  jsem jim odpověděl a řekl: „Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří.  My jsme jeho služebníci. Dali jsme se do stavby. Vy však nemáte žádný  podíl ani právo ani památku v Jeruzalémě.“ Neh 3:1-2a I dal se velekněz Eljašíb se svými bratry kněžími do stavby Ovčí brány.  Když vsadili vrata, posvětili ji, posvětili ji až po věž Meá, a stavěli dál až k věži Chananeelu. Vedle něho stavěli muži z Jericha;
29:35
November 27, 2022
22|11|20 | David Vávra | Boží hněv
22|11|20 | David Vávra | Boží hněv
Bůh o sobě v Bibli říká, že je "pomalý k hněvu". Jak tento výrok chápat? Na některé působí Bůh (hlavně ve Starém zákoně) spíš jako impulzivní cholerik. Neprotiřečí si tak Bible? A přeje trpělivého Boha ostatním anebo jen sobě? Izaiáš 5:25 Hospodin proto vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl proti němu ruku a udeřil, takže se hory zatřásly – v ulicích jako smetí leží mrtvoly! Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit. Exodus 34:6 Hospodin prošel kolem něho a zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti
27:49
November 20, 2022
22|11|13 | Bedřich Smola | Z Jiného světa - 06 - Peníze
22|11|13 | Bedřich Smola | Z Jiného světa - 06 - Peníze
Jsou peníze požehnáním a nebo prokletím? Mnohdy se jeví jako problém - a proč tomu tak je? Nejsme někdy penězi a majetkem zaslepeni? I na to se ptal v dalším kázání ze série Z jiného světa Bedřich. Je totiž velmi těžké vidět, jaké místo v našem životě majetek a peníze skutečně hrají. Otázky Co uděláte se slepotou? Jaký je váš poklad? Kam budete směřovat svůj život? Matouš‬ ‭6‬:‭19‬-‭34‬ ‭B21‬‬ „Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ „Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
41:12
November 13, 2022
22|11|06 | Bedřich Smola | Z Jiného světa - 05 - Nová společnost
22|11|06 | Bedřich Smola | Z Jiného světa - 05 - Nová společnost
Církev by měla být ukázkou toho, jak to bude vypadat. Každý člověk je jiný a někdy bývá tak těžké spolu vydržet. Jsou tu různé "překážky", které nám v tom brání: generační rozdíly různé životní styly různá teologie různá národnost Znakem dospělosti je ochota nést (přijímat) ty nedospělé. Církev by totiž měla být místem, kde usilujeme o společný život s lidmi, kteří jsou úplně jiní. Římanům 14:1-23 Slabého ve víře přijímejte, ale ne proto , abyste posuzovali jeho názory. Někdo věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen zeleninu. Ten, kdo jí, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť nesoudí toho, kdo jí. Vždyť Bůh ho přijal. Kdo jsi ty, že soudíš cizího sluhu? Pro svého pána stojí nebo padá. A on bude stát, neboť Pán je mocen ho postavit. Někdo považuje jeden den za důležitější než druhý, jiný považuje všechny dny za stejně důležité. Každý nechť je plně přesvědčen o tom, jak sám smýšlí. Kdo zachovává určitý den, zachovává jej Pánu. Kdo jí, jí Pánu, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, nejí Pánu a také děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Neboť žijemeli, žijeme Pánu, umírámeli, umíráme Pánu. Ať tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a ožil, aby se stal Pánem mrtvých i živých. Ty pak, proč soudíš svého bratra? Nebo i ty, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni se přece postavíme před soudnou stolici Boží. Neboť je napsáno: "Jakože jsem živ, praví Pán, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná Bohu chválu ." Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo svod. Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě; jen tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Zarmucujeli se tvůj bratr kvůli pokrmu, nejednáš již podle lásky. Neuváděj svým pokrmem do záhuby toho, za nějž Kristus zemřel! Ať se nemluví zle o tom, co je pro vás dobré. Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě. A tak usilujme o to, co vede k pokoji, a o to, co slouží k společnému budování. Neboř kvůli pokrmu Boží dílo. Všechno je sice čisté, ale slouží ke zlému tomu člověku, který pohoršuje druhého tím, co jí. Je dobré nejíst maso a nepít víno ani nedělat to , nad čím se tvůj bratr uráží [nebo co ho přivádí k pádu či zeslabuje]. Víru, kterou máš ty, měj pro sebe před Bohem. Blahoslavený je ten, kdo neodsuzuje sám sebe za to, co pokládá za správné. Ten však, kdo pochybuje a jedl by, je odsouzen, protože nejednal na základě víry. Všecko, co ne ní z víry, je hřích.
43:19
November 06, 2022
22|10|30| Tomáš Veselský | Cesta z přetížení
22|10|30| Tomáš Veselský | Cesta z přetížení
Často narážíme na to, že jsme přetíženi a kvůli tomu pak trpíme my i naše okolí. Ježíš nás chce naučit, jak přejít z života, který je vyčerpávající a únavný do života, kde bude On sám zdrojem našeho odpočinku a také služby. Na nás je se rozhodnout a jít za Ním. Matouš 11:25-30 V ten čas pak Ježíš řekl: “Vzdávám ti chválu, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, protože tak se ti zalíbilo. Všechno mi předal můj Otec; a nikdo nezná Syna, jen Otec, ani Otce nikdo nezná, jen Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.”
31:55
October 30, 2022
22|10|23 | Milan Kramoliš | Výzvy před námi
22|10|23 | Milan Kramoliš | Výzvy před námi
Před každým z nás jsou různé výzvy - někdo je čerstvě ženatý a řeší, jak si nastavit čas a manželství vůbec . Někdo se chystá na přijímačky na střední školu. Někdo zápasí v práci... A výzvy máme také v rámci Na Cestě. Třeba vydržet v nějaké službě ještě nějakou dobu. Nebo se do něčeho nového zapojit. Bible je podobných výzev plná-podíváme se na dva lidi, kteří před sebou výzvy měli, a na to, jak se s nimi poprali... Filipským 2:25-30 Mezitím však pokládám za potřebné poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste ke mně vyslali, aby se staral o mé potřeby. Tesknil po vás všech a trápil se, že jste se doslechli o jeho nemoci. Ano, byl nemocný až na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Posílám ho bezodkladně; vám udělá radost, že ho zase uvidíte, a mně se uleví. Přivítejte ho v Pánu s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte. Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní život, aby mi posloužil za vás za všechny.
28:02
October 23, 2022
22|10|16 | Bedřich Smola | Z Jiného světa - 04 - Já už jsem takový/á
22|10|16 | Bedřich Smola | Z Jiného světa - 04 - Já už jsem takový/á
Je změna života něco, co je v křesťanské víře potřeba? Máme se ke změně nějak propracovat, anebo změna přichází sama?? A jaký je vlastně cíl změny, která by se měla v životě křesťana odehrát? Zaposlouchejte se do dalšího kázání ze série "Z jiného světa." Změna v křesťanském životě znamená opouštět věci, které škodí nám a lidem kolem a stávat se podobný tomu, jaký byl Ježíš. Ef 4:17 -24 Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího života. Otupěli a oddali se nestydatosti; páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od Krista nenaučili! Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši, odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy.
35:29
October 16, 2022
22|10|02 | Bedřich Smola | Z Jiného světa - 03 - Pozvání do jiného světa
22|10|02 | Bedřich Smola | Z Jiného světa - 03 - Pozvání do jiného světa
Ježíš nám neřekl, abychom z lidí udělali křesťany, ale učedníky! Anebo je to příliš radikální koncept? K čemu nás vlastně Ježíš zve a k čemu máme zvát i my? Co je posláním církve?  Pokud chcete znát odpovědi, tak si poslechněte další pokračování ze série Z jiného světa... Matouš‬ ‭28:16-20 „Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.““ ‭‭
32:47
October 02, 2022
22|09|25 | Václav Kadlec | Na Boží stavbě - Nehemjáš 01
22|09|25 | Václav Kadlec | Na Boží stavbě - Nehemjáš 01
Jak se nejlépe připravit na to, co je před námi? Stačí se modlit? Anebo je potřeba ještě něco dalšího? Václav zahájil sérii kázání z knihy Nehemjáš. Ve druhé kapitole nám Nehemjáš ukazuje, jak se duchovně i prakticky připravoval na úkol, který mu Bůh dal a z toho si pro své přípravy můžeme vzít inspiraci. Nehemjáš 2:1-10 V měsíci nísanu dvacátého roku Artaxerxova kralování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem před ním nebýval ztrápený. Tu mi král řekl: „Proč vypadáš tak ztrápeně? Vždyť nejsi nemocný! Bezpochyby se něčím trápíš.“ Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi: „Ať žije král na věky! Jak bych neměl vypadat ztrápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm!“ Král mi na to řekl: „Co si tedy přeješ?“ Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi: „Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propusť mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl.“ Král, vedle něhož seděla královna, se mě zeptal: „Jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš?“ Králi se zalíbilo mě propustit, jakmile jsem udal určitý čas. Řekl jsem králi: „Jestliže to král uzná za vhodné, nechť jsou mi dány doporučující listy pro místodržitele v Zaeufratí, aby mi poskytli doprovod, dokud nepřijdu do Judska, a také list pro správce královských obor Asafa, aby mi dodal dříví na trámy k branám hradu při domě Božím , na městské hradby i na dům, k němuž se mám vydat.“ Král mi je dal, neboť dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou. Když jsem přišel k místodržitelům v Zaeufratí, dal jsem jim královské doporučující listy. Král také se mnou poslal velitele vojska a jezdce. Jakmile to uslyšel Sanbalat Chorónský a Tóbijáš, ten amónský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro synů Izraele.
31:53
September 25, 2022
22|09|18 | František Brückner | Kainovo znamení
22|09|18 | František Brückner | Kainovo znamení
Každý z nás máme na sobě "Kainovo" znamení hříchu. Dá se s tím něco dělat? Jak nás ovlivňují naše geny, naše výchova a to, komu věříme? Bůh k nám není lhostejný a nabízí možnost, jak s naší "výbavou" jít za Ním a měnit sebe i svět kolem nás... Genesis 4:1-16 Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: „Získala jsem od Hospodina muže!“ Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, až se mu zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: „Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat.“ Kain svému bratru řekl: „Pojďme na pole!“ A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. „Kde je tvůj bratr Ábel?“ zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. „Jsem snad strážcem svého bratra?“ „Cos to udělal?“ řekl mu Bůh. „Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem, už ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem.“ „Můj trest je větší, než lze unést,“ odpověděl Kain Hospodinu. „Pohleď, dnes mě vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a kdokoli mě najde, ten mě zabije!“ Hospodin mu řekl: „Kdokoli zabije Kaina, ponese sedminásobnou pomstu.“ Hospodin pak na Kaina vložil znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu.
20:26
September 18, 2022
22|09|11 | Bedřich Smola | Z Jiného světa - 02 - Souboj Lásek
22|09|11 | Bedřich Smola | Z Jiného světa - 02 - Souboj Lásek
Mnohdy není naší největší překážkou v cestě víry to, že strašně hřešíme, ale třeba to, že máme na výběr příliš mnoho dobrých možností... Jde s tím něco dělat? Může být Bůh opravdu středobodem našeho života? Může - záleží na našich rozhodnutích. A pokud se to stane, tak jen tehdy může ovlivnit opravdu náš život a to, co děláme. Matouš 22:34-40 Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: „Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?“ Ježíš mu řekl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
40:00
September 11, 2022
22|09|04 | Bedřich Smola | Z Jiného světa - 01 - Úvod
22|09|04 | Bedřich Smola | Z Jiného světa - 01 - Úvod
Ježíšovým záměrem nebylo, aby křesťané žili bezpečně uzavření ve své  vlastní bublině, odděleně od okolního světa. Zároveň ale taky nechtěl,  aby křesťanství a okolní kultura splynuly v jednu - s jejími hodnotami a  postoji. Ježíš přišel na tento svět jako cizinec, ukazuje nám, jak  funguje ten druhý svět, odkud přichází, a nabízí nám, abychom podle něj  začali žít také. Poslechněte si první díl nové série Z jiného světa, která nás bude provázet celým podzimem až do Vánoc.
45:19
September 04, 2022
22|07|24 | František Brückner | Kosmická & kuchyňská perspektiva
22|07|24 | František Brückner | Kosmická & kuchyňská perspektiva
Jak se nenechat semlít každodenností nebo pocity bezvýznamnosti? Ježíš to řešil s Martou i Marií... Lukáš 10:38-42 Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: „Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to jí nikdo nevezme.“
20:31
July 24, 2022
22|07|10 | Bedřich Smola | Dobrý Pastýř
22|07|10 | Bedřich Smola | Dobrý Pastýř
Ježíš říká, že nás zná se vším všudy - lépe než my sami sebe. Ježíš nás zná lépe, než kdokoliv jiný a přesto za nás zemřel. On je ten dobrý pastýř, který je ochoten se obětovat za své ovce. A co my?? Jan‬ ‭10:11-21‬ ‭CSP‬‬ „Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Námezdník, který není pastýř a ovce nejsou jeho vlastní, opouští ovce a utíká, když vidí, že přichází vlk. A vlk je uchvacuje a rozhání. [Námezdník utíká,] protože je námezdník a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako Otec zná mne a já znám Otce. A svou duši pokládám za ovce. Mám ještě jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mne Otec miluje, že já pokládám svou duši, abych ji zase přijal. Nikdo ji ode mne nebere, ale já ji pokládám sám od sebe. Mám moc ji položit, a mám moc ji opět přijmout. Tento příkaz jsem přijal od svého Otce.” Pro tato slova došlo mezi Židy opět k roztržce. Mnozí z nich říkali: “Má démona a blázní. Proč ho posloucháte?” Jiní říkali: “Toto nejsou slova démonizovaného. Může snad démon otevřít oči slepým?” Otázky Pastýř nebo konzultant? Koho hledáme? Kterým lidem se můžu věnovat? Co jste naposledy obětovali Bohu?
33:28
July 10, 2022
22|06|26 | Tomáš Veselský | Počítáme s milostí?
22|06|26 | Tomáš Veselský | Počítáme s milostí?
Milost je jako cizi jazyk, kterým můžeme vyjádřit lásku - můžeme se ho naučit a pak i používat. Za každým darem je dárce - pokud chci poznat dar, je dobře poznat i dárce - Krista... Matouš 18:21-35 Tehdy přistoupil Petr a řekl mu: “Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Až sedmkrát?” Ježíš mu řekl: “Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.” “Proto je království Nebes podobné králi, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc talentů. Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal ho jeho pán prodat i se ženou a dětmi i se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, klaněl se mu a říkal: "Měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím!" I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen sto denárů; popadl ho a začal ho škrtit, říkaje: "Zaplať, co mi dlužíš!" Jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosil ho: "Měj se mnou trpělivost, a zaplatím ti." On však nechtěl, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluotroci uviděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu: "Otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou?" A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Tak i můj nebeský Otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení.”
27:07
June 26, 2022
22|06|19 | Václav Kadlec | Kde brát sílu
22|06|19 | Václav Kadlec | Kde brát sílu
Příběh Gedeona je docela známý. Můžeme v něm najít inspiraci i pro naši dobu a situace, ve kterých se nacházíme?? Kde brát síly, když dochází a když to chceme vzdát? Bůh nás zná a ví na co máme... 1  Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na sedm let do rukou Midjánců. 2  Ruka Midjánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midjánci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. 3  Sotvaže Izrael zasel, přitáhli Midjánci s Amálekem a syny východu a přepadali jej. 4  Položili se proti nim a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci ani býka ani osla. 5  Přitáhli vždy se svými stády a stany; přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. 6  Izrael byl od Midjánců úplně zbídačen. I úpěli Izraelci k Hospodinu.  7  Když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midjáncům, 8  poslal k nim proroka, aby jim řekl: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví. 9  Vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. 10  Řekl jsem vám: Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Ale vy jste mě neuposlechli.“  11  I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Jóašovi Abíezerskému; jeho syn Gedeón mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midjánci. 12  Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: „Hospodin s tebou, udatný bohatýre!“ 13  Gedeón mu odpověděl: „Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali: ‚Což nás Hospodin nevyvedl z Egypta?‘ Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midjánců.“  14  Hospodin se k němu obrátil a pravil: „Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midjánců. Hle, já tě posílám.“ 15  On mu však namítl: „Dovol prosím, Panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější.“ 16  Ale Hospodin mu řekl: „Protože já budu s tebou, pobiješ Midjánce jako jediného muže.“ 17  Tu jej požádal: „Jestliže jsem opravdu našel u tebe milost, dej mi nějaké znamení, že se mnou mluvíš ty sám.
30:36
June 19, 2022
22|06|12 | Pavel Popovič | Zkouška ohněm
22|06|12 | Pavel Popovič | Zkouška ohněm
Nikdo nedokáže zachránit tak jako Bůh! Jen on je svrchovaný a muže to udělat. Tak končí příběh třech můžů v ohnivé peci. A jak jsme na tom my? Co naše zkoušky a komu věříme, na co anebo na koho se spoléháme?? Daniel 3:14-29 Nebúkadnesar se jich otázal: „Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abed-nego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou!“ Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: „Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.“ Tu se Nebúkadnesar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abed-negovi změnil. Rozkázal vytopit pec sedmkrát víc, než se obvykle vytápěla. Mužům, statečným bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Méšaka a Abed-nega svázat a vhodit je do rozpálené ohnivé pece. Ti muži byli hned svázáni ve svých pláštích a suknicích i s čepicemi a celým oblečením a vhozeni do rozpálené ohnivé pece. Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, ony muže, kteří Šadraka, Méšaka a Abed-nega vynesli, usmrtil plamen ohně. A ti tři muži, Šadrak, Méšak a Abed-nego, padli svázaní do rozpálené ohnivé pece. Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: „Což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže?“ Odpověděli králi: „Jistěže, králi.“ Král zvolal: „Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu.“ I přistoupil Nebúkadnesar k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: „Šadraku, Méšaku a Abed-nego, služebníci Boha nejvyššího, vyjděte a pojďte sem !“ Šadrak, Méšak a Abed-nego vyšli z ohně. Satrapové, zemští správci a místodržitelé a královská rada se shromáždili, aby viděli ty muže, nad jejichž těly neměl oheň moc; ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště nedoznaly změny, ani nebyly cítit ohněm. Nebúkadnesar zvolal: „Požehnán buď Bůh Šadrakův, Méšakův a Abed-negův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a klanět se nějakému jinému bohu než Bohu svému. Vydávám rozkaz: Kdokoli z lidí kterékoli národnosti a jazyka by řekl něco proti Bohu Šadrakovu, Méšakovu a Abed-negovu, ať je rozsekán na kusy a jeho dům ať je učiněn hnojištěm, neboť není jiného Boha, který by mohl vyprostit jako tento Bůh .“
25:25
June 12, 2022
22|06|05 | Honza Dvořáček| Víra vs jistota
22|06|05 | Honza Dvořáček| Víra vs jistota
Zvolání "Pomoz mé nevíře" je jedno z nejsilnějších vyjádření v Bibli. Jak to je s námi? Co naše víra? Jak jsme na tom? Spoléháme více na naše jistoty anebo na Krista, i když by nás to mohlo z našich jistot vyvézt? Marek‬ ‭9:2-13‬ „Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho šaty se rozzářily a úplně zbělely, tak jak by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. A uviděli Eliáše a Mojžíše, jak rozmlouvají s Ježíšem. Petr na to Ježíšovi řekl: „Rabbi, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky – jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Byli totiž tak vyděšení, že nevěděl, co by řekl. Vtom se objevil oblak a zahalil je. Z oblaku zazněl hlas: „Toto je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte.“ Hned se rozhlédli, ale neviděli už u sebe nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim přikázal, aby nikomu neříkali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Nechali si to tedy pro sebe. Jen se dohadovali, co to je ‚vstát z mrtvých‘. Potom se ho zeptali: „Proč ale znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?“ On jim odpověděl: „Jistě, ‚nejdříve přijde Eliáš a všechno napraví‘. Co je ale psáno o Synu člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš už přišel a oni mu udělali, co chtěli, jak je to o něm psáno.““ ‭‭Marek‬ ‭9:14-29‬ „Když potom přišel k učedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a znalce Písma, jak se s nimi dohadují. Jakmile ho všichni v zástupu spatřili, byli ohromeni. Běželi k němu a zdravili ho. „Proč se s nimi dohadujete?“ zeptal se jich Ježíš. „Mistře,“ odpověděl mu jeden ze zástupu, „přivedl jsem k tobě svého syna, který má němého ducha. Kdykoli se ho zmocní, trhá jím a on má pěnu u úst, skřípe zuby a celý ztuhne. Řekl jsem tvým učedníkům, ať toho ducha vyženou, ale nedokázali to!“ „Vy nevěřící pokolení!“ zvolal Ježíš. „Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte ho ke mně.“ A tak ho k němu přivedli. Jakmile ho chlapec uviděl, hned jím ten duch začal zmítat, až upadl a s pěnou u úst se válel po zemi. Ježíš se zeptal jeho otce: „Jak dlouho se mu to děje?“ „Od dětství,“ odpověděl. „Často s ním házel i do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!“ „‚Můžeš-li‘?“ opáčil Ježíš. „Pro věřícího je možné všechno.“ „Já věřím!“ zvolal hned chlapcův otec. „Pomoz mé nevíře!“ Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha: „Němý a hluchý duchu, já ti přikazuji: vyjdi z něj a už do něj nevcházej!“ A tak s křikem a velikým zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstal. Jakmile přišel domů, učedníci se ho v soukromí ptali: „Proč jsme ho my nemohli vyhnat?“ Odpověděl jim: „Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu.““ ‭
29:09
June 05, 2022
22|05|29 | Bedřich Smola | Služba jako povolání
22|05|29 | Bedřich Smola | Služba jako povolání
‭‭Covid s námi zamával. Služba by měla být náš životní styl - tedy to, co jsem a ne to, co dělám... A je otázkou, jestli život žijeme podle svých představ anebo podle představ Krista... Ve službě Bohu lze najít smysl života...  Filipským‬ ‭2:1-11‬ Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.
29:56
May 29, 2022
22|05|22 | Milan Kramoliš | Vyvážený život.?!
22|05|22 | Milan Kramoliš | Vyvážený život.?!
Římanům 12:1-2 Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou [své] mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Nejdřív přinést živou oběť – protože za mne byl obětován Kristus, poté se obnovovat ve své mysli tak, abychom se nepřizpůsobovali myšlením tohoto světa a pak hledat Boží vůli pro život…
27:23
May 22, 2022
22|05|15 | Olda Auda | Pozvěme Boha do svých nejistot
22|05|15 | Olda Auda | Pozvěme Boha do svých nejistot
Bůh nám dal příběhy. Jedním z nich je příběh Jákoba. Byl cílevědomý, měl své plány a dlouhodobě na nich pracoval. Během krátké doby se ale zhroutilo vše, co budoval. Ocitl se v naprosté nejistotě. A v ní se s ním setkává Bůh a povzbuzuje ho. Genesis 28:1-22  Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: „Neber si manželku z kanaánských dcer. Vstaň a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž tě rozplodí a rozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi.“ Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu k Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Rebeky, matky Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že když mu žehnal, přikázal mu: „Neber si manželku z kanaánských dcer,“ a že Jákob poslechl svého otce a matku a odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které už měl, si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele, sestru Nebajotovu. Jákob odešel z Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce už zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země až k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Nadto v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle, já jsem s tebou! Budu tě chránit, kamkoli půjdeš, a znovu tě přivedu do této země. Neopustím tě, dokud nevykonám, co jsem ti řekl.“ Jákob se probudil a zvolal: „Na tomto místě je opravdu Hospodin – a já jsem to nevěděl!“ V posvátné hrůze pokračoval: „Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!“ Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: „Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na mé cestě a dá mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek.“
29:13
May 15, 2022
22|05|08 | David Vávra | Kde hledat návaznost
22|05|08 | David Vávra | Kde hledat návaznost
Když ve Starém Zákoně čteme o tom, jak lidé prožívali svojí víru, vidíme silně formalizované náboženství plné pevných struktur a rituálů. Důležitou roli tenkrát hrál chrám a také kněží, kteří v něm sloužili a stejně tak měla klíčový význam i oběť. Když čteme Nový zákon, zdá se, že většina rituálů a formalit je pryč. Věřící se dokonce potkávají u někoho doma v obýváku. Existuje vůbec návaznost mezi Starým a Novým zákonem v tom, jak lidé prožívají svou víru? A co to znamená dnes pro nás? 1 Petr‬ ‭2:4-5 „Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu.“ ‭‭ Římanům‬ ‭12:1‬‬‬ „Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba.“ ‭‭
26:32
May 08, 2022
22|05|01 | Bedřich Smola | Test
22|05|01 | Bedřich Smola | Test
Nemáme rádi testy, odhalují naše nedostatky. Ale test nemusí být jenom nepříjemná záležitost, ale příležitost ukázat, co v nás je a o co nám skutečně jde. V Bibli je pro člověka také připraven test, musí si vybrat jestli bude prosazovat svoji představu o světě, nebo tu, kterou má Bůh. Genezis 3:1-24 1 Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ 2 „Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi. 3 „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘“ 4 Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete! 5 Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“ 6 Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. 7 Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. 8 Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. 9 „Kde jsi?“ volal Hospodin Bůh na Adama. 10 Ten odpověděl: „Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl.“ 11 „Kdo ti řekl, že jsi nahý?“ tázal se Bůh. „Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ 12 Adam odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.“ 13 „Cos to udělala?“ řekl Hospodin Bůh ženě. „Had mě podvedl, a tak jsem jedla,“ odpověděla. 14 Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: „Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. 15 Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“ 16 Ženě řekl: „Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet.“ 17 Adamovi řekl: „Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách; 18 bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. 19 V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!“ 20 Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých. 21 Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. 22 Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť znádobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“ 23 Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. 24 Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Otázky, které máme, když se podíváme na svět kolem nás: Proč lidé dělají rozhodnutí, která ubližují? Proč nefunguje svět kolem nás? Proč nejsou věci, tak jak bych chtěl? A jaký je tedy náš Bůh? Bůh, který respektuje naše rozhodnutí? Bůh, který vidí všechno a stejně má trpělivost.
43:02
May 01, 2022
22|04|24 | Honza Heřmanský | Vyznávání hříchů
22|04|24 | Honza Heřmanský | Vyznávání hříchů
Když se rozhlédneme kolem, tak vidíme, že svět asi nefunguje ideálně. Bůh nám v Bibli jasně říká, že věci jsou špatně, protože mají nějaké následky... Šťastný je ten, kdo ví, že je hříšný a kdo ví, že mu Bůh odpouští. Žalmy‬ ‭32:1-5‬ Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel, mé kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila mě ve dne v noci, z mé mízy stal se letní suchopár. séla Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl jsem: „Vyznám Hospodinu své zločiny!“ a tys mi odpustil mou vinu a hřích. ‭‭
25:08
April 24, 2022
22|04|17 | Bedřich Smola | Věčný život
22|04|17 | Bedřich Smola | Věčný život
Jak lidé rozumí pojmu věčný život v současnosti a jak mu rozuměli v době, kdy se psala Bible? Je to totéž? Věčný život není jenom nekonečný život, ale takový život, který si představuje Bůh.  Jan 3:16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. OTÁZKY Chceme takový věčný život? Kde se podílím na životě ve starém věku? Jak můžu ukazovat lidem kolem, jak vypadá nový věk?
34:15
April 17, 2022
22|04|15 | Milan Kramoliš | Jeden za všechny
22|04|15 | Milan Kramoliš | Jeden za všechny
Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. (Jan 15:12-13) Ježíšova oběť je v jeho pojetí tím největším skutkem lásky Udělal to pro nás jako pro své přátele Tak jak On miluje nás – tedy láskou, jejíž velikost se vyjadřuje obětí – bychom se měli milovat i my navzájem a dělat to jedni pro druhé jako pro přátele Filipským 2:5-8 Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! V poslední době jsem slyšel brát různé agresory, diktátory a manipulátory do svých úst Bibli. Nedávno i dnešní verš - "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele", použil Putin, když se snažil ospravedlnit útok na Ukrajinu. Ale on a jemu podobní se pletou, nepochopili tu zvěst Velikonoc. Ježíš se za nás obětoval – jeden umřel za všechny. To je ta zvěst, to je to, co si dnes připomínáme. Mnozí ti Putinovi podobní vedou mnohé na smrt, aby umřeli za ně, za jednoho vůdce. To není ale zvěst, křesťanství. Ta opravdová zvěst Velikonoc je obráceně – jeden, který se obětoval pro všechny ostatní!
20:06
April 15, 2022
22|04|10 | Jan Panovský | Zvazuje víra?
22|04|10 | Jan Panovský | Zvazuje víra?
Zavazuje nás naše víra k něčemu konkrétnímu? Jak o závazcích mluvil Ježíš a další? A jak se s nimi vyrovnáváme... více v Hansově kázání... Římanům 8:29-30 Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, které předem určil, ty také povolal; a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Matouš 22:2-14 “Království Nebes je podobné králi, který vystrojil svatbu svému synu. A poslal své otroky, aby zavolali pozvané na svatbu; ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné otroky se slovy: "Řekněte pozvaným: Hle, přichystal jsem svou hostinu, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, přijďte na svatební hostinu." Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní se zmocnili jeho otroků, ztýrali je a zabili. Král se rozhněval, poslal svá vojska, zahubil ony vrahy a jejich město vypálil.  Potom řekl svým otrokům: "Svatba je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte tedy na křižovatky cest a každého, koho naleznete, pozvěte na svatební hostinu." I vyšli ti otroci na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil, aby se na stolovníky podíval, spatřil tam člověka, který na sobě neměl svatební šat. I řekl mu: "Příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního roucha?" A on oněměl. Tehdy řekl král služebníkům: "Svažte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do nejzazší temnoty; tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.”
21:59
April 10, 2022
22|03|24 | Pavel Popovič | Cesta za štěstím
22|03|24 | Pavel Popovič | Cesta za štěstím
Každý chceme mít štěstí - v češtině nerozlišujeme dva výrazy jako v angličtině - luck (náhoda) anebo happiness (dlouhodobé štěstí) - a tak se nám to může někdy poplést. My bychom měli hledat to, které nám nabízí víra v Krista - k opravdovému štěstí se nikdy nepropracujeme bez Něj. Marek 10:17-23 'Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: „Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?“ „Proč mě nazýváš dobrým?“ opáčil Ježíš. „Nikdo není dobrý, jen jediný – Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, nepodváděj, cti svého otce i matku.‘“ „Mistře,“ odpověděl, „to všechno jsem dodržoval odmalička.“ Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: „Schází ti jen jedno – jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“ Ta slova ho ale zarmoutila, a tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Ježíš se ohlédl a řekl svým učedníkům: „Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ '  
25:27
March 27, 2022
22|03|20 | Bedřich Smola | Smysl života
22|03|20 | Bedřich Smola | Smysl života
Jaký má život člověka smysl? každý z nbás se ptá podobné otázky:  Proč existuje člověk? Proč existuju já? Proč mi život nedává smysl? Odpovědi aspoň na některé můžeme najít v Bibli - více v Bedřichově kázání. Smyslem života člověka je být zástupcem Boha na zemi, konkrétně - dávat život a kultivovat svět kolem sebe. „Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“ Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“ Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny“ – a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.“ ‭‭Genesis‬ ‭1:26-31‬ ‭B21‬‬
39:59
March 20, 2022
22|03|13 | Václav Kadlec | Moje ovce slyší můj hlas, já je znám
22|03|13 | Václav Kadlec | Moje ovce slyší můj hlas, já je znám
Ke skutečné změně našeho života potřebujeme víru a pokání. Bůh nás znás mnohem lépe, než se známe sami a nabízí nám změnu, když si přivlastníme zásluhy Ježíše Krista - když přiznáme vlastní hřích a vyznáme, že on je naším pastýřem, kterého dál chceme následovat a které chceme poslouchat... Jan 10:22-30 Byly právě svátky posvěcení jeruzalémského chrámu; bylo to v zimě. Ježíš se procházel v chrámě, v sloupoví Šalomounově. Židé ho obklopili a řekli mu: „Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně!“ Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mně vydávají svědectví. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život; nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.“
30:12
March 13, 2022
22|02|27 | František Brückner | Rút II
22|02|27 | František Brückner | Rút II
Druhá část z příběhu Rút se odehrává po jejím návratu s Noemi do Izraele. Přečtěte si druhou až čtvrtou kapitolu pro kontext. František se i v kontextu toho, co se děje na Ukrajině, věnoval několik otázkám: Necháme prostor pro paběrkující? Staneme se zastánci těch, kteří zastání nemají?
22:20
February 27, 2022
22|02|20 | Bedřich Smola | Vděčnost
22|02|20 | Bedřich Smola | Vděčnost
Někdy nám chybí vděčnost, protože se díváme na svůj život a připadá nám, že Bůh nic nedělá, že se nic neděje. Pomůže nám, pokud se nebude dívat jen na sebe a současnost, ale rozhlédneme se kolem sebe a podíváme se také do toho, co Bůh pro nás a naše okolí udělal v minulosti. Žalmy 136:1-26 'Haleluja! Oslavujte Hospodina, je tak dobrý – jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha bohů – jeho láska trvá navěky! Oslavujte Pána pánů – jeho láska trvá navěky! On jediný veliké divy působí – jeho láska trvá navěky! On ve své moudrosti nebe učinil – jeho láska trvá navěky! On na vodách zemi rozložil – jeho láska trvá navěky! On veliká světla učinil, – jeho láska trvá navěky! Učinil slunce, aby vládlo dni – jeho láska trvá navěky! Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí – jeho láska trvá navěky! On pobil prvorozené v Egyptě – jeho láska trvá navěky! Vyvedl z jejich středu Izrael – jeho láska trvá navěky! V mocné ruce a paži vztažené – jeho láska trvá navěky! On Rudé moře vedví rozdělil – jeho láska trvá navěky! A jeho středem provedl Izrael – jeho láska trvá navěky! Faraona s vojskem smetl do moře – jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti – jeho láska trvá navěky! On porazil krále veliké – jeho láska trvá navěky! A pobil krále věhlasné – jeho láska trvá navěky! Emorejského krále Sichona – jeho láska trvá navěky! I Oga, krále Bášanu – jeho láska trvá navěky! A jejich zemi dal za dědictví – jeho láska trvá navěky! Dědictví Izraeli, svému sluhovi – jeho láska trvá navěky! On na nás pamatoval v naší porobě – jeho láska trvá navěky! Vytrhl nás z ruky našich nepřátel – jeho láska trvá navěky! On veškeré tvorstvo sytí pokrmem – jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha nebe – jeho láska trvá navěky! ' 
36:11
February 21, 2022
22|02|13 | Josef Horský | Ať vidím!
22|02|13 | Josef Horský | Ať vidím!
Lukáš 18:31-43  'Ježíš si vzal stranou svých dvanáct učedníků a řekl jim: „Jdeme teď do Jeruzaléma a tam se vyplní všechno, co napsali starodávní proroci o Synu člověka. Budu vydán do rukou pohanů, budou se mi vysmívat, budou mne týrat a plivat na mě. Pak mne zbičují a zabijí, ale třetího dne vstanu z mrtvých.“ Učedníci to vůbec nechápali a jeho slova jim byla záhadou. Když se blížili k Jerichu, seděl u cesty slepec a žebral. Slyšel, že kolem proudí davy lidí a ptal se, co to má znamenat. Řekli mu, že tudy jde Ježíš z Nazaretu. Začal volat: „Ježíši, Davidův potomku, slituj se nade mnou.“ Lidé, kteří Ježíše provázeli, slepce okřikovali, ale on volal tím víc: „Králi z Davidova rodu, slituj se nade mnou.“ Ježíš se zastavil a zavolal slepce k sobě. Když ho k němu přivedli, zeptal se Ježíš: „Co pro tebe mám udělat?“ Slepec odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě zachránila.“ V tom okamžiku slepec nabyl zrak, děkoval Bohu a šel za Ježíšem. A všichni, kteří toho byli svědky, chválili Boha.'  Otázky Kdo byl ten slepý v příběhu? Nenní někdy lepší zůstat slepý? Máme toužit po tom, abychom viděli?
20:54
February 13, 2022
22|02|06 | Milan Kramoliš | Držte se!
22|02|06 | Milan Kramoliš | Držte se!
Mnohokrát druhým přejem, aby se "drželi" v náročnějších situacích, které prožívají. Čeho se ale máme držet? A jde to vydržet? Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. 'Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se – raduji se s vámi všemi. Stejně tak se radujte i vy – radujte se se mnou. ' Filipským 2:14-18 1. Slovo života, slibuje že výsledek našeho života je v bezpečí - 1:6 'Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše. ' 2. Slovo života slibuje, že veškerá bolest poslušnosti bude nakonec plně odměněna, jako byla odměněna ta Kristova poslušnost. - 2:5-11 'Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. ' 3. Slovo života slibuje, že všechny zdánlivé životní nezdary a těžkosti se mohou obrátit ke slávě evangelia. - 1:12 'Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia. ' 4. Slovo života nám slibuje, že se již nyní těšíme z neocenitelného pokladu poznání Ježíše Krista. - 3:8 'A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! '
26:12
February 06, 2022
22|01|30 | Bedřich Smola | Nabízíme, co nikdo nechce?
22|01|30 | Bedřich Smola | Nabízíme, co nikdo nechce?
Ježíš nepřišel proto, aby nám dal chleba, ale aby chlebem byl. Po mnoha zázracích chtěli lidé další a další. Soustředili se jen na mně, ale Ježíš nám přišel nabídnout něco mnohem lepšího... 'Když ho pak našli na druhém břehu jezera, ptali se ho: „Rabbi, kdy ses sem dostal?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Nehledáte mě proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť.“ „Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?“ zeptali se ho. Ježíš jim odpověděl: „Toto je ten Boží skutek – abyste věřili v toho, kterého on poslal.“ „Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti?“ zeptali se ho. „Co děláš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.‘“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebe. Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ „Pane, dávej nám ten chléb vždycky,“ řekli mu. Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří, má věčný život. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo z něj jí, nezemřel. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa.“ ' Jan 6:25-35,47-51
36:26
January 30, 2022
22|01|23 | František Brückner | Rút I
22|01|23 | František Brückner | Rút I
František zahájil výkladovou "mini"sérii z knihy Rút. První kapitola před položila dvě otázky: Kde je můj Moáb? Co mne táhne pryč od Boha? Kde můžu udělat něco navíc, než se ode mne čeká? Abyste si na tyto otázky mohli odpovědět a porozumněli kontextu, ve kterém jsou kladeny, tak si kázání určitě pusťte... Rút 1 1  Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na Moábských polích. 2  Jmenoval se Elímelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlón a Kiljón. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na Moábská pole a přebývali tam. 3  Ale Noemin muž Elímelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. 4  Ti se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi deset let. 5  Oba, Machlón i Kiljón, rovněž zemřeli, a tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. 6  Proto se přichystala se svými snachami k návratu z Moábských polí. Uslyšela totiž na Moábských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. 7  Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vracely do judské země, 8  vybídla cestou Noemi obě své snachy: „Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovaly zemřelým i mně. 9  Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže.“ A políbila je. Rozplakaly se hlasitě 10  a namítaly jí: „Nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu.“ 11  Ale Noemi jim domlouvala: „Jen se vraťte, mé dcery! Proč byste se mnou chodily? Cožpak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? 12  Vraťte se, mé dcery, jděte! Vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, 13  čekaly byste proto, až by dospěli? Zdráhaly byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký: Dolehla na mne Hospodinova ruka.“ 14  Tu se rozplakaly ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchyni na rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla. 15  Noemi jí řekla: „Hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou!“ 16  Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. 17  Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt.“ 18  Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat. 19  Tak šly obě, až došly do Betléma. Když přišly do Betléma, shluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptaly: „Je toto Noemi?“ 20  Odvětila jim: „Nenazývejte mě Noemi (to je Rozkošná). Nazývejte mě Mara (to je Trpká), neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. 21  Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohly nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi Všemohoucí určil zlý úděl?“ 22  Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z Moábských polí její snacha, moábská Rút. Přišly do Betléma, když začínala sklizeň ječmene. 
23:37
January 23, 2022
22|01|16 | Václav Kadlec | Vcházejte těsnou branou.
22|01|16 | Václav Kadlec | Vcházejte těsnou branou.
5.M 30:19 … Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ … Mat 7:13-14 13 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. 14 Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Bůh nabízí spásu - vede k ní úzká brána, nenalezne ji masa lidí a  vede tam úzká cesta na jejímž konci čeká život. Stojí za to Krista následovat, i když to někdy znamená nejít s davem. 
27:07
January 16, 2022
22|01|09 | Bedřich Smola | Jak funguje vedení v církvi?
22|01|09 | Bedřich Smola | Jak funguje vedení v církvi?
Skutky 20:28 Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. 1.Petrova 5:1 Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena: 2 Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním – ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. 3 Nepanujte nad svěřeným stádem,  ale jděte mu příkladem, 4 abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. Vedení církve, jak je pojímáme v Na Cestě, Májaku atd. se skládá ze 4 neoddělitelných částí: osob vedoucích (starších) práci s lidmi, kteří společenství tvoří práci v týmu oběti
34:37
January 09, 2022
21|12|19 | Milan Kramoliš | Vánoce Na Cestě
21|12|19 | Milan Kramoliš | Vánoce Na Cestě
Bůh se před dvěma tisíci lety vlomil fyzicky do našeho světa v dítěti proto, aby náš svět změnil. To byly ty první Vánoce, které si připomínáme. Kristus zazářil v temnotě a ukázal nám jakou má člověk v Božích očích hodnotu. Potom za nás v temnotě zemřel. Ale nenechal nás tu o samotě. Poslal nám Ducha Svatého, který nám připomíná a oživuje to, co tu Kristus říkal a ztělesňoval. A dal nám úkol – než přijdou ty druhé Vánoce, které čeká celé stvoření. To se Kristus do našeho světa opět vlomí a změní jeho chod jednou provždy. Do té doby tu jsme na Zemi jako jednotlivci i jako společenství věřících – jeho církev. Filipským 2:12-18 B21 Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se – raduji se s vámi všemi. Stejně tak se radujte i vy – radujte se se mnou.
13:32
December 19, 2021
21|12|12 | Bedřich Smola | Světlo ve tmě
21|12|12 | Bedřich Smola | Světlo ve tmě
Bůh přichází do světa ale aby jej skrze nás změnil, ne proto aby nás z něj vytáhl. Matouš 2:1-18 Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. „Kde je ten narozený židovský král?“ ptali se. „Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš. „V judském Betlémě,“ odpověděli mu. „Neboť tak je psáno skrze proroka: ‚Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Izrael, můj lid.‘“ Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: „Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já.“ Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy. A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil.“ Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka: „Povolal jsem svého Syna z Egypta.“ Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: „V Rámě je slyšet křik – naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!“
32:48
December 12, 2021
21|12|05 | David Vávra | Pojďte ke mně všichni
21|12|05 | David Vávra | Pojďte ke mně všichni
Ježíš řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout". V církvi i mimo církev potkáváme spoustu  unavených lidí. Jaký odpočinek nám Ježíš nabízí? Co se z tohoto textu můžeme dozvědět o poselství křesťanství? Matouš 11:28-30 Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.“ 
23:54
December 05, 2021
21|11|28 | Pete Lupton | Odvrácená strana pornografie
21|11|28 | Pete Lupton | Odvrácená strana pornografie
Nikdo na světě není imunní vůči pokušením, zvlášť pokušení sexuálnímu, které je v této době všude. V Bohu máme někoho, kdo může naše všechny potřeby naplnit víc, než kdokoliv jiný... Porno ničí vztahy a životy lidí. O tom, co se dá dělat proti tomu, abychom mu nepropadli, přijel něco říct Pete Lupton, který vede službu NePornu, o které také něco málo řekl.  Matouš 5:27-30 Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.‘ Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.
48:54
November 28, 2021
21|11|21 | Josef Horský | Doma mezi nebem a zemí
21|11|21 | Josef Horský | Doma mezi nebem a zemí
Jak se dívat na ten "rozpor" v tom, kde je vlastně náš domov - je tady na zemi a nebo v nebi? A co to znamená pro to, jak tady žít? 2 Korintským 5:1-10 Víme, že až ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se už v našem nebeském příbytku – až jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku! Proto stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou, a ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. Ať už tedy zůstáváme doma anebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu líbili. Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré anebo zlé.
21:35
November 21, 2021
21|11|14 | Bedřich Smola | Moudrost - 5 obrazů o manželství
21|11|14 | Bedřich Smola | Moudrost - 5 obrazů o manželství
Efeským 5:21-33  Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla. „Proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem.“ Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi. Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena ať má svého manžela v úctě. O mnželství existuje mnoho představ jaké by mělo být a jaké je to "správné". Bedřich přiblížil zdravé manželství na pěti obrazech... 1.Obraz - nůž 2.Obraz - mixpult 3.Obraz - koleje 4.Obraz - spojenci anebo nepřátelé  5.Obraz - ne smlouva, ale slib
35:03
November 14, 2021
21|11|07 | Tomáš Veselský | Proč potřebujeme lékaře?
21|11|07 | Tomáš Veselský | Proč potřebujeme lékaře?
Proč  potřebujeme lékaře? Ježíš jednou řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale  nemocní." Jak to tehdy Ježíš myslel? A jak se to dnes týká nás?
22:46
November 07, 2021
21|10|24 | Bedřich Smola | O moudrosti
21|10|24 | Bedřich Smola | O moudrosti
Věříme, že Bůh stvořil svět pro nás? Pokud věříme, že Bůh stvořil svět pro nás, hledejme u Něj způsoby jak v něm dobře žít a Bible je pro nás dobrým návodem, jak na to. Římanům 12:1-2 Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé. Otázky: Nevzdali jsme moudrost? Od koho se můžeme učit? Co můžeme dát?
41:18
October 24, 2021
21|10|17 | Milan Kramoliš | Stal(ň) se služebníkem
21|10|17 | Milan Kramoliš | Stal(ň) se služebníkem
Nebojme se tu být pro druhé, když je třeba. Ano, sloužit druhým je někdy opravdu těžké a náročné. Zažíváme hodně zklamání, které nás od toho poslání odhání a odvádí, ale Kristus na kříži pro nás obětoval svůj život a to nám může být posilou, povzbuzením a vzorem pro situace, kdy bychom to vše chtěli vzdát. 'Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. ' Filipským 2:1-11
27:58
October 17, 2021
21|10|10 | Václav Kadlec | Všechno tam nechali a šli za Ježíšem
21|10|10 | Václav Kadlec | Všechno tam nechali a šli za Ježíšem
Ježíš vyzval učedníky, aby ho následovali a oni nechali plné lodě ryb a šli za ním. Stejná výzva je tu i pro nás - budeme ochotní následovat Krista? A za jakou cenu? Lukáš 5:1-11 1 Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2 tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. 3 Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. 4 Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ 5 Šimon mu odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ 6 Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. 7 Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly. 8 Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“ 9 Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; 10 stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“ 11 Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.
29:51
October 10, 2021
21|10|03 | Bedřich Smola | Milost v církvi
21|10|03 | Bedřich Smola | Milost v církvi
Jakou bychom měli být církví pro naše přátele a kamarády? Proč mají různí lidé tak rozdílnou zkušenost s církví? A jak může Ježíš narovnat naši skoliózu - naše pokřivené pokolení. Církev je jako mixpult - je na nás, jaký zvuk naladíme a jestli bude pro ostatní milý. Skutky 2:38-47 '„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“ Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné. '
01:05:16
October 03, 2021
21|09|26 | František Brückner | Povídky z kuchyně
21|09|26 | František Brückner | Povídky z kuchyně
Jde Boha přemluvit, aby dělal, co chceme? A jaké PR mu tady na zemi jako společenství Na Cestě budujeme? I na takové otázky se dnes František zaměřil a Vy se na ně můžete zaměřit také. Exodus 32:7-14 'Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta!‘“ Hospodin Mojžíšovi řekl: „Pozoruji tento lid – ó, jak je tvrdošíjný! Nech mě, ať je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ!“ Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: „Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země‘? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili navěky!‘“ A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel. '
23:28
September 26, 2021
21|09|12 | Bedřich Smola | Jonáš 4 - zapomenutá kapitola
21|09|12 | Bedřich Smola | Jonáš 4 - zapomenutá kapitola
Nestačí Boha jenom poslechnout, potřebujeme přemýšlet, jako On. A jak na to ukazujeme na příběhu Jonáše, který je výbornou satirou k tomuto tématu... Jonáš 4 1 Jonáše ale popadla veliká zlost. Rozzlobilo ho to tak, 2 že se k Hospodinu modlil: „No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal za moře: Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, shovívavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. 3 Radši mě teď, Hospodine, rovnou zabij! To radši zemřu, než abych žil!“ 4 Hospodin mu odpověděl: „Myslíš, že se zlobíš právem?“ 5 Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od něj. Postavil si tam budku a sedl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. 6 Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zle. Jonáš měl z té rostliny opravdu velikou radost. 7 Druhého dne za svítání ale Hospodin zařídil, aby tu rostlinu napadl červ, takže uschla. 8 Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, až omdléval. Bylo mu na umření. Říkal: „Radši zemřu, než abych žil!“ 9 Hospodin Jonášovi odpověděl: „Myslíš, že se zlobíš právem kvůli té rostlině?“ „To bych řekl! Zlobím se k smrti!“ 10 „Tobě je líto té rostliny?“ řekl Hospodin. „Vždyť jsi ji neobdělával a nepěstoval. Přes noc vyrostla, přes noc zašla. 11 A mně nemá být líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice – a k tomu tolik zvířat!“‘
35:08
September 12, 2021
21|08|22 | Pavel Popovič | Nevyslyšená modlitba
21|08|22 | Pavel Popovič | Nevyslyšená modlitba
Jak je to s našimi modlitbami? Slyší nás vůbec Bůh: Důvěřujeme jeho moci a spoléháme se na ni, i když se nám zdá, že nebe je hluché. O tom mluvil Pavel. Marek 14:32-41 32  Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: „Počkejte tu, než se pomodlím.“ 33  Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. 34  A řekl jim: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!“ 35  Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. 36  Řekl: „Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“ 37  Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „Šimone, ty spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít? 38  Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ 39  Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. 40 A když se vrátil, opět je zastihl spící; oči se jim zavíraly a nevěděli, co by mu odpověděli. 41  Přišel potřetí a řekl jim: „Ještě spíte a odpočíváte? Už dost! Přišla hodina, hle, Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků.
22:40
August 22, 2021
21|08|08 | Tomáš Veselský | Rozkaz zněl jasně! Ale jak dál??
21|08|08 | Tomáš Veselský | Rozkaz zněl jasně! Ale jak dál??
V Bibli je spousta příkazů, které mají nás a ostatní provést životem do pomyslného cíle. Často se ale stává, že někde bloudíme, ztrácíme motivaci nebo nám docházejí síly. Proč a jak bychom měli pokračovat dál, ať se nacházíme kdekoli? Právě o tom a dalších myšlenkách, jak zůstat na cestě, bylo Tomášovo nedělní kázání. Jan 14:15-26 „Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: „Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
15:03
August 08, 2021
21|07|25 | Josef Horský | Dejte vy jim jíst
21|07|25 | Josef Horský | Dejte vy jim jíst
Někdy se snažíme najít "spasitele", který by za nás vše odmakal, ale jsou chvíle a příležitosti, kdy nikdo jiný, než my tu danou věc udělat nemůže. Jan 6:1-15 1 Ježíš se vydal na druhou stranu Galilejského jezera, jinak zvaného Tiberiadské. 2 Lidé viděli, že mnohé uzdravil, a hrnuli se za ním v zástupech. 3 Ježíš vystoupil na jednu horu a tam se posadil se svými učedníky. 4 Bylo krátce před velikonočními svátky 5 a Ježíš ze svého vyvýšeného místa viděl, že se mnoho poutníků připojuje k zástupu jeho posluchačů. Obrátil se na Filipa s otázkou: Kde nakoupíme tolik chleba, aby se všichni ti lidé najedli? 6 (Ježíš chtěl tou otázkou vyzkoušet Filipovu víru; sám již věděl, jak tu situaci vyřeší.) 7 Filip mu odpověděl: Pane, i kdybychom měli chleba za deset tisíc, stále by to pro ně bylo málo, i kdyby každý jen ochutnal. 8 Jeden z učedníků, Šimonův bratr Ondřej, Ježíše upozornil: 9 Je tu jeden chlapec, který má s sebou pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale to je jako kapka do moře! 10 Zařiďte, ať se všichni lidé posadí, přikázal Ježíš učedníkům. Rozsadili se tedy pohodlně po travnatém úbočí; jen mužů tam bylo asi pět tisíc. 11 Ježíš vzal těch pět chlebů, poděkoval za ně Bohu, rozlamoval je a učedníci je roznášeli sedícím. Stejně tak učinil i s rybami a každý dostal, kolik chtěl. 12 Když se všichni najedli, přikázal Ježíš učedníkům: Seberte všechny zbytky, ať nic nepřijde nazmar. 13 Nasbírali dvanáct košů zbytků. 14-15 Lidé si uvědomili, jak velký zázrak Ježíš udělal, a s úžasem říkali: To je jistě ten prorok, na kterého už tak dlouho čekáme. A chtěli ho provolat králem, třeba proti jeho vůli. Ježíš to však poznal, a proto se vrátil sám do hor.
23:30
July 25, 2021
21|07|11 | Bedřich Smola | Bůh se představuje
21|07|11 | Bedřich Smola | Bůh se představuje
Exodus 34 "Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v  milosrdenství a věrnosti, zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu,  přestoupení a hřích, jistě však nenechá viníka bez trestu, navštěvuje s  trestem vinu otců na synech i na synech synů, na třetí i čtvrté  generaci." To je jeden z nejcitovanějších veršů ze Starého Zákona, ve kterém Bůh představuje některé části svého charakteru. V tomhle výčtu vlastností můžeme vidět napětí mezi Božím milosrdenstvím a spravedlností, ale taky ujištění, že jeho charakter je neměnný.
38:10
July 11, 2021
21|06|27 | Milan Kramoliš | Jak žít čestně?
21|06|27 | Milan Kramoliš | Jak žít čestně?
Filipským 1:27-30 Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha. Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u mě, a jak slyšíte, vedu jej i nadále. Znamená v dnešní době ještě něco slov čest? A můžeme naším životem křesťanů 21. století dělat čest Kristu? Jde to nějak anebo je to jen relikt z  prvního století?
25:34
June 27, 2021
21|06|20 | Nepochybuj a věř | Víra, která se nebojí otázek | 03 z 03
21|06|20 | Nepochybuj a věř | Víra, která se nebojí otázek | 03 z 03
Ostřílená víra se nebojí reality života. Možná se musíme naučit říkat nevím. Příběh s hodinami a nakouknutí pod pokličku překladu Bible z  původních jazyků - nejen tohle zaznělo ve třetím pohledu na téma  pochybností a otázek, kterým musí naše víra čelit. Poslechněte si závěrečné kázíání série, tentokrát od Tomáše Kadlece
37:18
June 20, 2021
21|06|13 | Václav Kadlec | 10 družiček
21|06|13 | Václav Kadlec | 10 družiček
O deseti družičkách „Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly. O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!‘ Všechny družičky vstaly a připravily si lampy. Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.‘ Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.‘ Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely. Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.‘ Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu.“ O kom je toto velmi známé podobenství? Je to svět vs církev? není - je o každém z nás. Buďme připravení
24:09
June 13, 2021
21|06|06 | Domeček z karet | Víra, která se nebojí otázek | 02 z 03
21|06|06 | Domeček z karet | Víra, která se nebojí otázek | 02 z 03
Jako křesťané se někdy bojíme otázek. Víru bereme jako něco mystického, nezpochybnitelného, co tak prostě je a basta. O čem se nediskutuje.  Někteří s takovým přístupem nemají problém a vyhovuje jim - a to je v  pořádku. Mnohé ale v realitě života napadají různé palčivé otázky, na které nezbytně potřebují získat odpovědi. Například mají strach z kladení otázek, protože by mohla přijít nečekaná odpověď, která by naši víru zničila, jako když se vytáhne jedna karta z domku z karet. O tom i o příběhu Joba mluvil Bedřich Smola v druhém díle krátké série Víra, která se nebojí otázek.
35:19
June 06, 2021
21|05|30 | Církev? | František Brückner
21|05|30 | Církev? | František Brückner
Je dnešní církev vůbec k něčemu dobrá? Má smysl se potkávat každou neděli? Jak svědčit o Kristu lidem kolem nás, aby nám porozuměli? Na tyto otázky se dnes snažil odpovědět František s pomocí příbehu letnic, které jsem si minulou děli připomínali. 'Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: „Hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Frygie i Pamfylie, Egypta i krajů Libye vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak proselyté, Parthové, Médové, Elamité a obyvatelé Mezopotámie, Judeje i Kappadokie, Pontu a Asie, Kréťané i Arabové – slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!“ Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. „Co má tohle znamenat?“ ptali se jeden druhého. '  Skutky 2:1-12 https://my.bible.com/bible/15/ACT.2.1-12
25:54
May 30, 2021
21|05|23 | Hledání pravdy | Víra, která se nebojí otázek | 01 z 03
21|05|23 | Hledání pravdy | Víra, která se nebojí otázek | 01 z 03
Jako křesťané se někdy bojíme otázek. Víru bereme jako něco mystického, nezpochybnitelného, co tak prostě je a basta. O čem se nediskutuje.  Někteří s takovým přístupem nemají problém a vyhovuje jim - a to je v  pořádku. Mnohé ale v realitě života napadají různé palčivé otázky, na které nezbytně potřebují získat odpovědi. Co s tím? O tom mluvil Bedřich Smola v prvním dílu krátké série Víra, která se nebojí otázek.
34:06
May 23, 2021
21|04|04 | Vyměněné role | Zaostřeno na kříž | 04 z 04
21|04|04 | Vyměněné role | Zaostřeno na kříž | 04 z 04
Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé  trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Na kříži jsme si s Ježíšem vyměnili role - měli jsme tam být my, ale  byl tam místo nás on. Proč to bylo vůbec potřeba? Proč to nešlo vyřešit  nějak jinak? Také o tom bude tento díl. Velikonoční speciál...
27:11
April 04, 2021
21|03|28 | Víra v časech konzumu | Zaostřeno na kříž | 03 z 04
21|03|28 | Víra v časech konzumu | Zaostřeno na kříž | 03 z 04
Když se na  Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Na svět se v naší kultuře hodně díváme našima očima - jde především o  mě, o to, abych byl šťastný/šťastná, abych dělal/a zábavné věci, aby život nebyl příliš složitý, abych se nemusel/a omezovat. Koneckonců, covidová epidemie podle toho u nás tak vypadá. To je ale v poměrně  silném rozporu s tím, jak žil Ježíš. Jak se s tím můžeme jako křesťané vyrovnat?
26:13
March 28, 2021
21|03|21 | Laťka příliš vysoko | Zaostřeno na kříž | 02 z 04
21|03|21 | Laťka příliš vysoko | Zaostřeno na kříž | 02 z 04
Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit  pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této  velikonoční sérii.  Všichni chybujeme a selháváme. A většina z nás snáze vidí chyby na  druhých, než na sobě samých. Nastavujeme laťku příliš vysoko. Co nám ukazuje Ježíšův život a jeho oběť?
31:46
March 21, 2021
21|03|14 | Záchrana od nás samotných | Zaostřeno na kříž | 01 z 04
21|03|14 | Záchrana od nás samotných | Zaostřeno na kříž | 01 z 04
Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit  pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této  velikonoční sérii. Mnoho lidí se ptá, jak dnes můžeme poznat Boha, když je kolem nás tolik  přístupů ke spiritualitě a náboženství? Jak to vlastně bylo s Ježíšem?  Proč přišel na zem, zemřel a vstal z mrtvých? Jakou hraje roli v našem  životě, co můžeme čekat my od něj a co on od nás? Nejen o tom bude  mluvit Petr Uhřík v prvním dílu série.
25:53
March 14, 2021
21|03|07 | Nebe na zemi | Apokalypsa | 04 z 04
21|03|07 | Nebe na zemi | Apokalypsa | 04 z 04
Křesťanské nebe někdy působí jako hodně nudné místo, takže jsme vlastně  nakonec rádi, že jsme ještě neumřeli, protože se tam ani netěšíme. Pokud  také věříme tomu, že to tady jednou všechno skončí a my odletíme někam  jinam, pak nemá smysl dělat věci pořádně nebo o něco usilovat, protože  to stejně jednou zanikne. Jak ale prezentujeme v této sérii, existuje  ještě jiný způsob, jak si biblickou apokalyptickou literaturu vykládat -  a ten nás vede k velmi odlišnému životu. Téma si připravil Tomáš  Kadlec.
26:49
March 07, 2021
21|02|28 | Boží soud | Apokalypsa | 03 z 04
21|02|28 | Boží soud | Apokalypsa | 03 z 04
V této sérii témat "Apokalypsa" probíráme žánr apokalyptické literatury a zejména  knihu Zjevení. Jedním z motivů, kterému se v knize Zjevení nemůžeme  vyhnout, je otázka Božího soudu. Co pro nás bude tato událost znamenat?  Někteří by řekli, že hříšníci půjdou do pekla a věřící do nebe. Jiní se  snaží se tématu soudu úplně vyhnout a vůbec na něj nemyslet. Existuje  ještě nějaká další alternativa?
55:48
February 28, 2021
21|02|21 | Jak žijeme | Apokalypsa | 02 z 04
21|02|21 | Jak žijeme | Apokalypsa | 02 z 04
V sérii Apokalypsa procházíme pro lidi někdy těžko uchopitelný žánr  apokalyptické literatury zaznamenané v Bibli a především knihu Zjevení.  Ježíš už na Zemi jednou byl, ale slíbil, že se vrátí. Co máme dělat  předtím, než se tak stane? Jaká je úloha církve a křesťanů?
24:32
February 21, 2021
21|02|14 | Co nás čeká po smrti | Apokalypsa | 01 z 04
21|02|14 | Co nás čeká po smrti | Apokalypsa | 01 z 04
V této sérii témat "Apokalypsa" se podíváme na žánr apokalyptické literatury a  zejména na knihu Zjevení. Slovo apokalypsa v nás vzbuzuje spíše  negativní pocity spojené s koncem, zánikem, válkou. Původně byl ale  význam tohoto slova odlišný - a přinášel spíše naději, než zánik. V čem  naše naděje spočívá?
45:49
February 14, 2021
21|02|07 | Otázky a odpovědi | Ze života | 05 z 05
21|02|07 | Otázky a odpovědi | Ze života | 05 z 05
V lednové sérii nedělních témat "Ze života" jsme se dívali na několik praktických oblastí z pohledu Bible. V posledním díle série jsme odpovídali na  otázky, které jste nám během celého měsíce posílali, takže to stálo za to!
57:41
February 07, 2021
21|01|31 | Práce šlechtí | Ze života | 04 z 05
21|01|31 | Práce šlechtí | Ze života | 04 z 05
V lednové sérii nedělních témat "Ze života" se díváme na několik praktických oblastí z pohledu Bible. Předposlední díl se týká práce. V dnešní kultuře najdeme různé extrémy - od workoholismu až po princip pomalého života, kde práce dávno spadla na žebříčku hodnot pod důležitější věci. Málokdo má vlastně na práci zdravý pohled, protože se všichni blížíme k jednomu, nebo druhému přístupu. Co můžeme o tématu práce najít v Bibli? Co je smyslem práce? Jak k ní přistupovat? V čem je "křesťanská" práce jiná?
51:05
January 31, 2021
21|01|24 | Moje Peníze? | Ze života | 03 z 05
21|01|24 | Moje Peníze? | Ze života | 03 z 05
V lednové sérii nedělních témat "Ze života" se díváme na několik praktických oblastí  z pohledu Bible. Třetí téma se bude týkat peněz - oblasti, která  přichází na přetřes také na mnoha místech v Bibli. Najdeme v ní nějaké  principy, které můžeme použít i v dnešní době? Jak vlastně s penězi  moudře nakládat? Jak s penězi souvisí trpělivost a štědrost?
01:01:53
January 24, 2021
21|01|17 | Šťastně až do smrti | Ze života | 02 z 05
21|01|17 | Šťastně až do smrti | Ze života | 02 z 05
V lednové sérii nedělních témat "Ze života" se díváme na několik praktických oblastí  z pohledu Bible. Další z témat se bude týkat manželství. Ve společnosti  jsou motivy pro vstup do manželství různé - od romantické lásky až po  ekonomický benefit. Křesťanství založené na biblických hodnotách by ale  mělo být odlišné - už jen proto, že je odrazem vztahu Boha k člověku.
46:52
January 17, 2021
21|01|10 | Já versus my | Ze života | 01 z 05
21|01|10 | Já versus my | Ze života | 01 z 05
V lednové sérii nedělních témat "Ze života" se podíváme na několik praktických oblastí z pohledu Bible. Jako první přichází na řadu vztahy a komunita.  Je to oblast, kterou jsme během posledního roku moc rozvíjet nemohli, na druhou stranu lidé jsou vztahové bytosti a vytváření přátelství a  komunity k životu v určité míře potřebujeme. Jako církev jsme se přihlásili k novému králi - Ježíši - a chceme žít pod jeho vládou. Nutně to vede k vytváření alternativní společnosti. Jaké jsou výzvy, které to přináší, a s jakými problémy v našem porozumění vztahům se musíme vypořádat?
58:23
January 10, 2021
20|12|20 | Jiný než jsme čekali | Než přijde | 05 z 05
20|12|20 | Jiný než jsme čekali | Než přijde | 05 z 05
Poslední adventní neděli jsme si připravili speciální vysílání - kromě  Bedřichova vánočního tématu ze série "Než přijde" si můžete poslechnout několik písní v podání Tomáše a Nely.
42:25
December 20, 2020
20|12|13 | Nový začátek | Než přijde | 04 z 05
20|12|13 | Nový začátek | Než přijde | 04 z 05
V sérii "Než přijde" během předvánočního času procházíme několik biblických úseků, které mluví o Ježíši. Téma si tentokrát připravil Dan Hurta a společně se podíváme na úsek z knihy proroka Jeremiáše.
53:25
December 13, 2020
20|12|06 | (Ne)dokonalý Král | Než přijde | 03 z 05
20|12|06 | (Ne)dokonalý Král | Než přijde | 03 z 05
V sérii "Než přijde" během předvánočního času procházíme několik biblických proroctví, které mluví o Ježíši. Téma si tentokrát připravil  Tomáš Kadlec, bude mluvit o proslulém izraelském králi Davidovi.
52:59
December 06, 2020
20|11|29 | Izraelský Masaryk | Než přijde | 02 z 05
20|11|29 | Izraelský Masaryk | Než přijde | 02 z 05
Tato epizoda pokračuje v sérii témat "Než přijde", ve které se díváme na několik biblických proroctví, která směřují k Ježíši. O Mojžíšovi z knihy Exodus tentokrát mluvil Petr Uhřík.
49:35
November 29, 2020
20|11|22 | Vlastní pravidla | Než přijde | 01 z 05
20|11|22 | Vlastní pravidla | Než přijde | 01 z 05
V předvánoční sérii "Než přijde" se podíváme na několik biblických  proroctví, která mluví o Ježíši. A vezmeme to pěkně od začátku, protože první téma vychází z textu prvních kapitol Genesis. Připravil si jej Bedřich Smola.
44:33
November 22, 2020
20|11|15 | Danielův sen | Kdo tahá za nitky | 04 z 04
20|11|15 | Danielův sen | Kdo tahá za nitky | 04 z 04
V posledním díle série "Kdo tahá za nitky" vycházející z biblické knihy proroka Daniela se Petr Uhřík zaměřil na jedno na první pohled docela komplikované proroctví v 7. kapitole knihy. Pusťte si podcast a zjistěte, na co přišel.
52:55
November 15, 2020
20|11|08 | Posunuté hodnoty | Kdo tahá za nitky | 03 z 04
20|11|08 | Posunuté hodnoty | Kdo tahá za nitky | 03 z 04
Dalším dílem pokračuje série s názvem "Kdo tahá za nitky", vycházející z  příběhu biblického proroka Daniela. Křesťané často zmiňují slovo "svatý", což v původním významu znamená "oddělený pro Boha". V tomto  díle se blíže podíváme na to, co to znamená v dnešní době.
50:56
November 08, 2020
20|10|25 | Co vlastně Bůh dělá? | Kdo tahá za nitky | 02 z 04
20|10|25 | Co vlastně Bůh dělá? | Kdo tahá za nitky | 02 z 04
Pokračujeme v sérii s názvem "Kdo tahá za nitky", vycházející z příběhu biblického proroka Daniela. Kdo má prsty v tom, co jsme dokázali? Jsme to my sami a naše dovednosti? Je to všechno Boží zásluhou a my jsme neudělali nic? Nebo platí oboje zároveň? A kde leží hranice?
42:33
October 25, 2020
20|10|18 | Má Bůh věci pod kontrolou? | Kdo tahá za nitky | 01 z 04
20|10|18 | Má Bůh věci pod kontrolou? | Kdo tahá za nitky | 01 z 04
Tohle je první záznam z online série "Kdo tahá za nitky" vycházející z biblické knihy Daniel. Jako křesťané často mluvíme o tom, že Bůh má věci pod kontrolou. Co tohle tvrzení ale vlastně znamená? Je tím myšlený bezstarostný život? Pokud ano, proč tomu realita často neodpovídá? A pokud je to něco jiného, v čem pak spočívá naše naděje?
51:35
October 18, 2020
20|10|04 | Václav Kadlec | Ať jdou vepři k čertu!
20|10|04 | Václav Kadlec | Ať jdou vepři k čertu!
Bůh nás v životě staví před mnoho voleb. Jednou z nich je, co v našem živtě převládne - naši "vepři" anebo lidé, kterým máme sloužit? Čtení: Marek 5:1-20 1 Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. 2 Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. 3 Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. 4 Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit. 5 A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením. 6 Když spatřil zdálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem 7 a hrozně křičel: „Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě!“ 8 Ježíš mu totiž řekl: „Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!“ 9 A zeptal se ho: „Jaké je tvé jméno?“ Odpověděl: „Mé jméno je ‚Legie‘, poněvadž je nás mnoho.“ 10 A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. 11 Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. 12 Ti zlí duchové ho prosili: „Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů!“ 13 On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů; a stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na dva tisíce. 14 Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. 15 Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který míval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně; a zděsili se. 16 Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. 17 Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. 18 Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. 19 Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl: „Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval.“ 20 Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš; a všichni se divili.
30:40
October 04, 2020
20|09|28 | Bedřich Smola | Má cenu žít duchovní život?
20|09|28 | Bedřich Smola | Má cenu žít duchovní život?
Čtení: Jan 15:1-17 1 „Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. 2 Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. 3 Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. 4 Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. 5 Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic. 6 Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří. 7 Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to. 8 Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci. 9 Jako Otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 10 Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 11 Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá. 12 Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. 13 Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. 14 Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. 15 Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 16 Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu. 17 Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé.“ Duchovní život má smysl tehdy, pokud nás vede k většímu poznání a poslušnosti Ježíše. Otázky: Co mi v životě pomáhá lépe znát a poslouchat Ježíše?
42:40
September 28, 2020
20|09|20 | Milan Kramoliš | Naděje v chaosu
20|09|20 | Milan Kramoliš | Naděje v chaosu
Čtení: Marek 4:35-41 Toho dne, když nastal večer, jim říká: “Přeplavme se na druhou stranu.” Opustili zástup a vzali ho v té lodi, v níž byl; byly s ním také jiné lodě. Tu nastala veliká větrná bouře a vlny se přelévaly do lodě, takže se loď již naplňovala. A on spal na zádi na podušce. Vzbudili ho a řekli mu: “Učiteli, nezajímá tě, že hyneme?” Probudil se, pohrozil větru a řekl moři: “Mlč, buď zticha!” A vítr přestal a nastal úplný klid. Řekl jim: “Proč jste [tak] ustrašení? Ještě nemáte víru?” Padla na ně veliká bázeň a říkali jeden druhému: “Kdo to tedy je, že ho poslouchají i vítr i moře?” Naděje nám pomáhá překonávat těžké situace. A uprostřed jedné velké bouře se právě nacházíme. Jak to zvládnout? Odpověď najdete v kázání.
29:42
September 20, 2020
20|09|13 | František Brückner | Jak silná je naše víra?
20|09|13 | František Brückner | Jak silná je naše víra?
Marek 2: 1-12 Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma.  Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali: „Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?“ Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: „Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému: ‚Odpouštějí se ti hříchy,‘ anebo říci: ‚Vstaň, vezmi své lože a choď?‘  Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – řekne ochrnutému: „Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: „Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.“
25:03
September 13, 2020
20|08|09 | Tomáš Veselský |Na každém záleží!
20|08|09 | Tomáš Veselský |Na každém záleží!
Kdo je součástí těla Kristova? Proč jsme každý jiný? Jak budovat Kristovo tělo? 1. Korintským 12:4-31a Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch; jsou rozdíly v službách, ale tentýž Pán; a jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dáván projev Ducha ke společnému prospěchu. Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož Ducha slovo poznání; dalšímu víra v témž Duchu, jinému dary uzdravování v témž Duchu; jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků. Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoli je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít. Vždyť také tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby noha řekla: ‚Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu‘, nepatří snad proto k tomu tělu? A kdyby řeklo ucho: ‚Protože nejsem oko, nepatřím k tělu‘, nepatří snad proto k tělu? Kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? Ale Bůh umístil údy: každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? Je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko však nemůže říci ruce: ‚Nepotřebuji tě,‘ ani hlava nemůže říci nohám: ‚Nepotřebuji vás.‘ Naopak ty údy těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné. A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní ctí a našim neslušným částem dáváme tím větší slušnost, což naše slušné údy nepotřebují. Ale Bůh sestavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly. A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy; a když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Mají snad všichni projevy moci? Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Nebo je snad všichni vykládají? Vy však usilujte o větší dary milosti.
36:22
August 09, 2020
20|07|12 | Michael Carlson | Proč Ježíš přijímá zlomené lidi?
20|07|12 | Michael Carlson | Proč Ježíš přijímá zlomené lidi?
Lukáš 15:1-7 1 Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat. 2 Farizeové a znalci Písma si ale stěžovali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ 3 Vyprávěl jim tedy toto podobenství: 4 „Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch devadesát devět v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? 5 Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, 6 přijde domů a svolá přátele i sousedy: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!‘ 7 Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“
42:37
July 12, 2020
20|06|28 | Bedřich Smola | Lístek do nebe?
20|06|28 | Bedřich Smola | Lístek do nebe?
Matouš 4:12-17 'Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách Zabulon a Neftalí. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: „Země Zabulon a země Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem, Galilea pohanů: Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo.“ Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“ ' Ježíš nás zve, abychom znovu začali žít pod Boží vládou. Odráží můj život Boží vládu, nebo chci žít minimalistickou verzi křesťanství?
43:41
June 28, 2020
20|06|21 | Václav Kadlec | Správná a špatná strana cesty
20|06|21 | Václav Kadlec | Správná a špatná strana cesty
Lukáš 10:25-37 A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: „Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ Odpověděl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ „Správně jsi odpověděl,“ řekl mu Ježíš. „Dělej to a budeš žít.“ On se ale chtěl nějak ospravedlnit, a tak se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš  mu odpověděl: „Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha  přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a  odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval; když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého mezka, dovezl do hostince a postaral se o něj. Druhého  dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ‚Postarej se o  něj. Cokoli bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím.‘ Co myslíš – kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním?“ „Ten, který mu prokázal milosrdenství,“ odpověděl znalec Zákona. „Jdi a jednej tak i ty,“ řekl mu Ježíš. Otázkou pro nás je - Jak se stát bližním těm, kteří jsou kolem nás?
27:25
June 21, 2020
20|06|07 | Bedřich Smola | Co jsme se naučili
20|06|07 | Bedřich Smola | Co jsme se naučili
Jan 15:1-17 1 „Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. 2 Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. 3 Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. 4 Zůstaňte  ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud  nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. 5 Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic. 6 Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří. 7 Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to. 8 Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci. 9 Jako Otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 10 Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 11 Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá. 12 Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. 13 Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. 14 Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. 15 Nebudu  vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás  jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel  od svého Otce. 16 Já  jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli  ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v  mém jménu. 17 Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé.“ OTÁZKY - Co čekáte od Boha? - Co jste se naučili? - Co můžete změnit?
37:31
June 07, 2020
20|03|15 | Václav Kadlec | Dětství jako vrchol zralosti / dospělosti
20|03|15 | Václav Kadlec | Dětství jako vrchol zralosti / dospělosti
Genezis 1:22 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Marek 10:13-16 Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“ Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Matouš 18:1-3 V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.  Jan 3:3 Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“
20:09
March 15, 2020
20|03|01 | Milan Kramoliš | Žít - to je pro mne Kristus
20|03|01 | Milan Kramoliš | Žít - to je pro mne Kristus
Filipským 1:20-26 Už se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, ať už skrze život anebo smrt. Žít – to je pro mě Kristus, a umřít – to je zisk! Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro mě plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost, neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší; zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám. Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu, aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, až se k vám vrátím. Co znamená žít život, v jehož centru je sám Kristus? Zdá se to snadné, ale jaký dopad to má na naše každodenní myšlení a rozhodování? Kde a jak vůbec najít hranici mezi životem pod Boží milostí a soudem? Jde to vůbec? Jak žít každý den svoji víru se vším, co život přináší? Shrnutí - Jak žít Krista: Plodná práce Služba druhým Důvěřovat Kristu Znát a poznávat Krista
27:06
March 01, 2020
20|02|23 | Josef Horský | Vedoucí církve
20|02|23 | Josef Horský | Vedoucí církve
Potřebuje i církev své vedoucí? A jaké vlastnosti a dovednosti by měl vůbec mít člověk, který je ve vedení církve? Vedoucím církve by měl být člověk, který má proměněný charakter a jemuž leží na srdci Boží dílo. Titovi 1:5-9 Proto  jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a  ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Mají to být lidé bezúhonní, jen jednou ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. 1. Timoteovi 3:1-7 Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné; nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah.
19:46
February 23, 2020
20|02|16 | Bedřich Smola | Modlitba - 06
20|02|16 | Bedřich Smola | Modlitba - 06
"Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům." Bible Slova modlitby, kterou kdysi učil Ježíš své učedníky. Ale co my? Potřebujeme vůbec ještě dnes odpuštění? Ve světě, kde  selhání prakticky neexistuje a kde vše je pouhá zkušenost, která nás  posouvá někam dál? Odpuštění je způsob jak přivést viru do skutečného života. Potřebujete odpuštění? Kde se potřebujeme vrátit zpátky k tomu co Bůh říká? Komu potřebujeme odpustit?
45:07
February 16, 2020
20|02|09 | Bedřich Smola | Modlitba - 05
20|02|09 | Bedřich Smola | Modlitba - 05
Mluví s námi Bůh? Pokud má být modlitba rozhovor a nejen náš monolog,  jak vlastně odpovídá Bůh na naše modlitby? A dělá to vůbec? Správně budeme rozumět tomu, co nám Bůh říká jenom tehdy, když s Ním budeme mluvit jako se skutečnou osobou a ne s automatem na splněná přání. Chceme naslouchat anebo povídat? Jak můžu být odpovědí na modlitby?
34:59
February 09, 2020
20|02|02 | František Brückner | Modlitba - 04
20|02|02 | František Brückner | Modlitba - 04
Žijeme s Bohem? A žijeme naši víru opravdově nebo svoji zbožnost dáváme druhým na odiv či ji naopak skrýváme podle toho, jak to situace zrovna  vyžaduje a jak se nám nejlépe hodí? A co ve skutečnosti znamená modlitba v skrytu? Modlit se je těžké a musíme se to učit. Modlit se znamená jít k Otci, který je v skrytu. Modlit se neznamená chrlit množství slov. Modlit se znamená přijímat, ze Bůh vi, co potřebujeme. Modlit se znamená připustit moc modlitby.
27:34
February 02, 2020
20|01|27 | Václav Kadlec | Modlitba - 03
20|01|27 | Václav Kadlec | Modlitba - 03
Nehemjáš 1:1-11 Příběhy Nehemjáše, syna Chakaljášova. V měsíci kislevu dvacátého roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu, přišel Chananí, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi: „Ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem: Ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky.“ Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili; hřešili jsme i já a dům mého otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi: „Zpronevěříte-li se, já vás rozptýlím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno.“ Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Ach Panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování. Byl jsem totiž královským číšníkem.“ 4 Pravidla modlitby: Bázeň Boží Duchovní nedostatečnost Důvěra a naděje Milost Boží
34:56
January 26, 2020
20|01|19 | Milan Kramoliš | Modlitba - 02
20|01|19 | Milan Kramoliš | Modlitba - 02
Boha světíme tím, že k němu přicházíme s bázní, protože má moc a s radostí, protože nás zachránil. Matouš 6:5-13 'Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. ' Posvěť se jméno Tvé. Slova modlitby, kterou Ježíš učil své učedníky. Jak se ale světí Boží jméno? Nějak samo? Nikoli. Světíme ho my. Svým přístupem k Bohu. Světíme ho tak, že upřímně budujeme svůj vztah s  Bohem. Když hledáme svoji hodnotu v Něm a ne v tom, co o nás říkají ostatní lidé, ani v tom co si o sobě myslíme my sami.
26:01
January 19, 2020
20|01|12 | Bedřich Smola | Modlitba - 01
20|01|12 | Bedřich Smola | Modlitba - 01
Modlitba je každodenní rozhovor dítěte s otcem. Matouš 6:5-13 'Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. '   Jako  křesťané věříme Bohu, který nás miluje a touží po tom, abychom ho stále  více poznávali. Věříme Bohu, který není lhostejný k našim životům, ale  naopak se o nás bytostně zajímá. Bůh se stal v podobě Ježíše jedním z  nás a nechal nám své slovo - Bibli, a také nám dal úžasný způsob, díky  kterému s ním můžeme mluvit každý den, v každé situaci, v každém jazyce,  kdekoli se právě nacházíme. Není to způsob, díky kterému dostaneme od Boha vše po čem toužíme. Stejně jako my svým dětem nedáváme vše, po čem touží. Ne proto, že bychom je nemilovali, ale  právě proto. A stejně s námi jedná i Bůh. Modlitba je tedy  především možnost, díky které můžeme být Bohu blízko každý den. Zda této  možnosti ale využijeme nebo ne, je už zcela na naší vůli a každodenním rozhodnutí. A právě o modlitbě se budeme bavit v následující sérii kázání. Začínáme už tuto neděli. Jste zváni!
44:18
January 12, 2020
20|01|05 | Bedřich Smola | Církev
20|01|05 | Bedřich Smola | Církev
Jaký význam má církev? A jakou roli v ní vlastně hrajeme jako  jednotlivci? Záleží vůbec na tom, abychom jako křesťané byli její  součástí? To jsou otázky, které jsme si kladli. V kázání na ně najdete odpovědi. Základním úkolem církve je, aby pomáhala lidem najít nový život s Ježíšem.
43:21
January 05, 2020
19|12|22 | Bedřich Smola | Proč musíme čekat?
19|12|22 | Bedřich Smola | Proč musíme čekat?
Advent je obdobím čekání. Všichni víme, že advent po čtyřech týdnech  čekání skončí a přijdou Vánoce. Jenže v našich životech často čekáme na  věci bez záruky, že se jich vůbec kdy dočkáme. A každý z nás si občas klade otázky typu: "Proč se daří těm, kteří v životě podvádí a lžou? Copak to Bůh nevidí?" "Jaký má vlastně smysl žít podle Božích zákonů?" "Proč nemůžeme mít děti, když bychom je jistě milovali víc než tito lidé?" "Proč můj muž/žena ode mě odešel/odešla?" Jak na tyto a další otázky odpovídá vánoční příběh? O tom jsme přemýšleli s Bedřichem...
30:25
December 22, 2019
19|12|15 | Saša Flek | Na koho (ještě) čekáme?
19|12|15 | Saša Flek | Na koho (ještě) čekáme?
Každý člověk má v sobě čekání. Každý touží po něčem víc, po lepším,  smysluplnějším, krásnějším a sťastnějším životě. Často čekáme, kdy se věci změní — nebo kdo je změní pro nás. Často upínáme své očekávání do spasitelů, které si sami vytvoříme — nebo kteří se nám sami nabídnou. Výsledkem je zklamání. Pro někoho je takovým zklamáním i samo křesťanství. I Jan Křtitel po  svém uvěznění pochyboval, zda je Ježíš „ten, na koho čekáme“. Je jím? Je  jím i dnes? A proč? Takto se budeme ptát a společně hledat odpovědi nad biblickým (i parabiblickým) textem. Všichni čekající, vyhlížející i ti, kdo bojují se zklamáním, jsou vítáni! (Matouš 11:2-11) Jana Potápníka nakonec zavřeli za hanobení  hlavy státu. Když se ale ve vězení doslechl, jak na jeho hnutí odvážně  navázal jeho bratranec Ježíš a co všechno veřejně říká a dělá, poslal za  ním pár svých stoupenců s otázkou: „Jsi to ty, na koho jsme čekali?  Nebo přijde někdo lepší?“ Ježíš jim odpověděl: „Pozdravujte Jana a povězte mu, co se tady děje: zrušili jsme otroctví,    ženy jsou rovnoprávné s muži,    stavíme nemocnice a školy pro všechny,    bohatí nežijí na úkor chudých,    kdo byli zaslepení, teď vidí v druhých bratry    a zoufalci slyší, že Bůh je s nimi. Je tohle to, na co jste čekali? Jestli ano, tak blahopřeji!“ A když se s nimi rozloučil, obrátil se znovu k zástupům: „Vzpomínáte si  na Jana? Proč jste se za ním tak daleko vláčeli? Koho jste čekali?  Bezpáteřného slabocha? Kam vítr, tam plášť? Koho jste to chtěli vidět?  Panáka v módních šatech? Panáci v módních šatech jsou k vidění v  obchodních domech! Koho jste to vyhlíželi? Nového guru nebo mystika?  Potřebujete někoho mnohem víc – někoho, kdo se vymyká všem škatulkám! Na  Janovi se naplnila biblická slova: ‚Posílám napřed svého kurýra,    aby připravil můj příchod k vám.‘ Říkám vám, že Jan Potápník je největší borec, jakého kdy svět viděl.  Svět, jak ho známe, ale končí a rodí se nový. V tom světě se znovu spojí  nebe se zemí – a nebudou už žádní borci a žádní looseři.”
51:41
December 15, 2019
19|12|08 | Jan Dvořáček | Bůh spravedlivý / milující?
19|12|08 | Jan Dvořáček | Bůh spravedlivý / milující?
Je Bůh jen spravedlivý anebo milující a jak spolu souvisí příběh Adama a Evy a narození Krista? Více si poslechněte v kázání. Genesis 3:1-19 'Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ „Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi. „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘“ Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“ Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. „Kde jsi?“ volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: „Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl.“ „Kdo ti řekl, že jsi nahý?“ tázal se Bůh. „Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ Adam odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.“ „Cos to udělala?“ řekl Hospodin Bůh ženě. „Had mě podvedl, a tak jsem jedla,“ odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: „Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“ Ženě řekl: „Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet.“ Adamovi řekl: „Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!“ ' 
23:26
December 08, 2019
19|12|01 | Pavel Popovič | Z vězení na svobodu
19|12|01 | Pavel Popovič | Z vězení na svobodu
Rozhodnutím pro Krista se dostáváme na začátek cesty z vězení na svobodu. Věznit nás vlastně může úplně cokoliv. Svobodu nám dá ale jen Kristus. Čtení: Skutky 16:23-33 Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: „Nedělej to! Jsme tu všichni!“ Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: „Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?“ Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“ A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít.
21:15
December 01, 2019
19|11|17 | Bedřich Smola | Základ Manželství 05 - muž a žena
19|11|17 | Bedřich Smola | Základ Manželství 05 - muž a žena
Jako ženy a muži jsme různí. Jaké jsou ale naše role podle Bible? A jak můžeme vlastně žít a naplňovat své role uprostřed dnešního světa?
32:26
November 17, 2019
19|11|10 | Václav Kadlec | Spoután hříchem
19|11|10 | Václav Kadlec | Spoután hříchem
Hřích.  Jako lidé se mu nemůžeme vyhnout. Každý den selháváme v našich myšlenkách, slovech i v jednání. Co se ale stane, když hřích zcela ovládne náš život? A je vůbec nějaká cesta ven z vězení vlastního hříchu?
31:58
November 10, 2019
19|11|03 | Bedřich Smola | Základ Manželství 04 - Jedno tělo.
19|11|03 | Bedřich Smola | Základ Manželství 04 - Jedno tělo.
Jaké bude naše manželství záleží především na nás. Jakou cestu si zvolíme? Budeme budovat vzájemné nepřátelství anebo se naopak spojenectví, které obstojí v tomto světě? A v čem je opravdová síla manželství?  Je tu další kázání ze série na téma manželství. Tentokrát na téma Jedno tělo. Jelikož se kázání v Na Cestě nepodařilo vlivem selhání techniky a lidského faktoru nahrát, poslechněte si kázání, které v rámci stejné série zaznělo letos na jaře v Církvi bratrské Maják na Vsetíně.
46:48
November 03, 2019
19|10|27 | Bedřich Smola | Základ Manželství 03 - Better Together?
19|10|27 | Bedřich Smola | Základ Manželství 03 - Better Together?
Pekli jste někdy dort? Každý se peče trochu jinak, ale vždy začnete tak, že vezmete určité suroviny a postupně je smícháte dohromady. Vajíčka, mouku, cukr, kakao... A když dort upečete a vyndáte z trouby už nemáte vajíčka, mouku, cukr, kakao...máte dort. Všechny suroviny, které jste do něj přidali, v něm stále jsou. Už ale nejdou oddělit.  A právě takové je manželství...  Pokračujeme v sérií kázání o manželství tentokrát na téma "Better together?" Je pro vás téma manželství aktuální? Tak si určitě poslechněte i předchozí kázání z této série.
28:12
October 27, 2019
19|10|20 | Josef Horský | Modlíte se?
19|10|20 | Josef Horský | Modlíte se?
Jako  křesťané věříme, že Bůh, kterého uctíváme je živý a skutečný. A i když  ho nevidíme, můžeme s Ním mluvit o všem, čím žijeme. Děláme to ale? Je modlitba opravdovou součástí našich životů nebo si na ni vzpomeneme jen  tehdy, když už nevíme jak dál? Nezáleží na tom, kde se modlíme, ale jak!
20:07
October 20, 2019
19|10|13 | Milan Kramoliš | Radost až za hrob?
19|10|13 | Milan Kramoliš | Radost až za hrob?
Kdo nebo co je v životě naše největší radost? A máme ji ve svém životě vůbec nebo spíš prožíváme prchavé okamžiky štěstí, když se aspoň na chvíli roztrhnou bouřkové mraky našeho života? Je možné mít ve svém životě radost doslova až za hrob? I když Kristus neudělá náš život jednodušší a snadnější, tak je pořád hoden toho, abychom za něj položili svůj život. křesťanská víra je radostná radost je možné prožívat i navzdory utrpení zdrojem radosti je v první řadě Kristu radost se dá prožívat souběžně se smutkem
25:45
October 13, 2019
19|10|06 | Bedřich Smola | Základ Manželství 02 - Jiná Láska
19|10|06 | Bedřich Smola | Základ Manželství 02 - Jiná Láska
Příběh Romea a Julie je ideálem romantiky, kterou by asi všichni lidé chtěli zažít. Na druhou stranu všichni vědí, že toto období v životě nevydrží. Co je tedy ta opravdová láska? Co vůbec s tím? Jsme odsouzení jen k nudným a rutinním manželstvím? Je pravda to, co říká Chris Rock: “Vyberte si... můžete být single a osamělí, nebo se oženit a nudit”? Obětavá láska buduje blízkost. Manželství není smlouva, je to slib!
31:43
October 06, 2019
19|09|29 | František Brückner | Bůh, člověk, klima
19|09|29 | František Brückner | Bůh, člověk, klima
"Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů".  - Bible Bůh stvořil Zemi se vším, co je na ní a člověku předal výsadu i  zodpovědnost užívat ji i spravovat. Aktuálním tématem dnešní doby je  změna klimatu, se kterou souvisí spoustu palčivých otázek týkající se  budoucnosti celé planety🌳.  Jak se máme jako křesťané k těmto novým výzvám postavit? Co je naše  zodpovědnost a kde je hranice mezi ní a důvěrou v samotného Stvořitele? Kladete si podobné otázky i vy? Pak si neváhejte pustit toto kázání z našeho nedělního setkání... Všechno zkoumejme, dobrého se držme Volme dobře Buďme střídmí Nepropadejme skepsi
25:10
September 29, 2019
19|09|22 | Václav Kadlec | Vždycky se radujte!
19|09|22 | Václav Kadlec | Vždycky se radujte!
"Vždycky se radujte" Bible. Jak se ale radovat, když se nám  život sesypal jako domeček z karet? Jak se radovat ve chvílích, kdy nás  zradil někdo, komu jsme důvěřovali? Jak najít znovu radost, když jsme  sami udělali chybu, kterou už nelze vzít zpět?
27:02
September 23, 2019
19|09|15 | Bedřich Smola | Základ manželství 01
19|09|15 | Bedřich Smola | Základ manželství 01
Má ve 21. století manželství ještě nějaký smysl? Vážně potřebujeme papír ke stvrzení lásky, když polovina manželství stejně končí rozvodem? Má  manželství vůbec nějaký zvláštní význam a přesah pro náš partnerský  vztah i osobní život? Pálí vás podobné otázky? Je manželství vaše aktuální životní téma? Pak si nenechte ujít podzimní sérii kázání. Dnes začínáme... EF 5:21 | Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Otázky k diskuzi a přemýšlení: Na čem zakládáte vaše manželství? V čem se liší vaše manželství? Co děláte pro to, abyste porazili svoje sobectví?
32:36
September 16, 2019
19|09|08 | Milan Kramoliš | Ležíme si na srdci?
19|09|08 | Milan Kramoliš | Ležíme si na srdci?
Kdo jsou pro nás lidé, které potkáváme každou neděli na bohoslužbě? Mají  v našich životech své místo nebo jsou jen náhodnými spolusedícími? A  záleží na tom vůbec? Na základě příkladu modlitby apoštola Pavla za Filipské jsme shrnuli část 1. kapitoly do následující výzvy - Buďme za sebe navzájem neustále vděční a každý den se za sebe s láskou, radostí, vděčností a zájmem modleme!
32:15
September 08, 2019
19|08|18 | František Brückner | Pochybnosti
19|08|18 | František Brückner | Pochybnosti
Co dělat, když přijdou pochybnosti? Má smysl se jimi zabývat? Jaké jsou vlastně příčiny pochybností, co s námi dělají a co si s nimi počít?  Příčiny pochybností   Srovnavání se s ostatními    Nespravedlnost, kterou zažíváme každý den  Zklamání z lidí  Zklamání z církve, z nevyslyšených modliteb   Negativní zkusenosti s druhými křesťany  Co s námi pochybnosti dělají   Působí na náš intelekt   Působí na emoce  Působí na naše tělo  Působí na naši vůli  Co si s pochybnostmi počít   Řešte pochybnosti v pravý cas   Rozpomeňte se na svoji první lásku   Neopouštějte společenství církve   Nespoléhejte pouze na svůj rozum   Představte si, jaké by to bylo, kdybychom podlehli svým pochybnostem   Zkuste zaměřit svou pozornost na Krista  
31:08
August 18, 2019
19|08|04 | Josef Horský | Ježíšovo pozvání
19|08|04 | Josef Horský | Ježíšovo pozvání
Ježíšovo pozvání tvořit network, který svět neviděl, neplatilo jen pro učedníky. Platí pro všechny křesťany na všech míst a v každém čase - i pro nás!
19:28
August 04, 2019
19|07|21 | Václav Kadlec | Volba je na Tobě
19|07|21 | Václav Kadlec | Volba je na Tobě
Lehko se věří, když se daří. Když je ale život naprd, tak se věří mnohem hůř. Volba je ale na nás, nikdo jiný ji za nás neudělá. Chceme přes všechny okolnosti následovat Krista, ať už se děje cokoliv?
30:50
July 21, 2019
19|06|23 | Pavel Popovič | Ježíš? A to je kdo?
19|06|23 | Pavel Popovič | Ježíš? A to je kdo?
Ježíš je ten, který nám může změnit život, jak bychom to sami třeba nikdy nechtěli! Ježíš zaplatil za naše hříchy a tak je náš dluh smazán.
22:33
June 25, 2019
19|06|16 | Bedřich Smola | Má to vůbec cenu?
19|06|16 | Bedřich Smola | Má to vůbec cenu?
Má to vůbec cenu? Jsme vůbec ochotní žít pro Boha bez ohledu na výsledek? I když se snažíme a děláme vše dobře a ono se to nedaří?? Má to tedy pro nás smysl? To jsou otázky, které kladl Bedřich a snažil se na ně také odpovědět.
29:05
June 18, 2019
19|06|09 | Josef Horský | Duch Svatý
19|06|09 | Josef Horský | Duch Svatý
Kdo vlastně je Duch Svatý. Co dělá a jak se projevuje v našich životech? Bez něj by naše víra nemohla existovat. O tom pojďme přemýšlet.
18:45
June 10, 2019
19|06|02 | Milan Kramoliš | Život skrytý spolu s Kristem v Bohu
19|06|02 | Milan Kramoliš | Život skrytý spolu s Kristem v Bohu
Náš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. To je naše hlavní identita jako křesťanů na tomto světě a je to i motorem pro naše konání.
28:25
June 10, 2019
19|05|26 | František Brückner | Naděje - kotva duše
19|05|26 | František Brückner | Naděje - kotva duše
Naděje je pro náš život víry stejně důležitá jako je kotva pro loď. Jak v bouřlivých, tak i klidných dobách nám poskytuje možnost ukotvit náš život tak, aby se od Krista neodpoutal.
26:12
May 27, 2019
19|05|19 | Václav Kadlec | Skutečně Svobodní
19|05|19 | Václav Kadlec | Skutečně Svobodní
Skutečná svoboda nepřichází sama. Následuje pravdu a náš život musí být zakotven v Kristu. Musíme zůstávat v jeho slovu a být jeho učedbníci. Jinak skutečbnou svobodu opravdu nenajdeme.
26:16
May 19, 2019
19|05|12 | Bedřich Smola | Bůh je velký
19|05|12 | Bedřich Smola | Bůh je velký
Bůh je velký a tak nemusíme mít věci pod kontrolou, i když bychom tak rádi. Ale Bůh je velký a proto nikdy neztratí kontrolu a ví co dělá!
33:01
May 12, 2019
19|05|05 | František Brückner | Co je ti do toho aneb intimita v církvi
19|05|05 | František Brückner | Co je ti do toho aneb intimita v církvi
Písmo nás vybízí k tomu, abychom si navzájem vyznávali naše selhání a naše hříchy. Děláme to? Máme k někomu tak velkou důvěru, abychom mu nabo jí řekli, co se nám nepovedlo? jak velká je intimita pro sdílení mezi Vámi a Vašimi přáteli?
21:34
May 05, 2019
19|04|28 | Milan Kramoliš | Služba
19|04|28 | Milan Kramoliš | Služba
Jako křesťané jsme povoláni sloužit. Co si ale máme pod tímhle pojmem vlastně představit? Co je ta "pravá" služba a jde to jednoznačně definovat?
33:37
April 29, 2019
19|04|21 | Josef Horský | Velikonoční hoax
19|04|21 | Josef Horský | Velikonoční hoax
Na Velikonoce se staly tři důležité věci - Ježíš byl ukřižován, Ježíš zemřel a Ježíš vstal z mrtvých. Nicméně pro mnohé to byl vlastně jen hoax. Falešná zpráva. Pro mnohé se ale stala zprávou o naději, která se od té doby šíří do světa.
15:45
April 21, 2019
19|04|19 | Václav Kadlec | Ukřižování
19|04|19 | Václav Kadlec | Ukřižování
Co Ježíš prožíval při ukřižování? Ježíš byl opuštěn - přáteli i Bohem, nesl hřích světa, to co je špatně v našich životech; sám se stal hříchem, zůstal úplně sám! Žalmista o tom napsal mnoho let před tím, než se to stalo, ale popis byl velmi přesný...
22:34
April 19, 2019
19|04|14 | Bedřich Smola | Bůh je dobrý
19|04|14 | Bedřich Smola | Bůh je dobrý
Bůh je dobrý a proto nemusíme hledat jinde! Naše potřeby se na tomto světě nikdy nepodaří dokonale naplnit. Člověk byl stvořen tak, aby byl závislý. Bůhse staral o Izraelce po celou dobu na poušti, i když reptali a nadávali. Jak jsme na tom s vděčností my? Neměli bychom se na to, co máme dívat s jinou perspektivou??
35:57
April 14, 2019
19|03|31 | Václav Kadlec | Soudit či nesoudit
19|03|31 | Václav Kadlec | Soudit či nesoudit
Soudit či nesoudit? Na tuto otázku jsme hledali dnes odpověď. Klíčem nám byl příběh Ježíše a cizoložnice. Jak s ní jednal a jak odvrátil její kamenování. I když vlastně schvaloval požadovaný trest, tak k jeho vykonání nakonec nikdo nenašel dosrt odvahy a také čistoty. Nikdo prostě nebyl bez viny...
29:55
March 31, 2019
19|03|24 | Josef Horský | Proč vstupuji do církve
19|03|24 | Josef Horský | Proč vstupuji do církve
Proč vlastně vstupujeme do církve, jaké k tomu můžeme mít motivy a potřebujeme jako křesťané vůbec církev? Cílem není naše ego, ale služba.
20:52
March 25, 2019
19|03|17 | Bedřich Smola | Bůh je milostivý
19|03|17 | Bedřich Smola | Bůh je milostivý
Bůh je milostivý a proto (si) nemusíme nic dokazovat. Dnešní kultura nás vede k tomu, že si vše musíme zasloužit, ale Bůh to vidí opravdu jinak. Beřich Pokračuje v sérii kázání "Bůh je".
33:20
March 17, 2019
19|03|10 | František Brückner | Půst
19|03|10 | František Brückner | Půst
Návodů na nejrůznější diety i detoxikaci organismu najdeme v dnešní době všude víc než dost. Půst ale není další cestou jak rychle shodit přebytečná  kila. O čem ve skutečnosti při půstu jde? Má půst nějaký smysl i dnes? A proč se postit zrovna před Velikonocemi?
23:07
March 10, 2019
19|03|03 | Václav Kadlec | Noe - když víra zachraňuje
19|03|03 | Václav Kadlec | Noe - když víra zachraňuje
Noe. Postava ze Starého Zákona. V čem nás může jeho příběh a jeho přístup povzbudit a dát naději v zápasech, které vedem a které nás čekají.
29:10
March 03, 2019
19|02|24 | Milan Kramoliš | Zakladatelé sborů
19|02|24 | Milan Kramoliš | Zakladatelé sborů
Být zakladatelé sborů znamená mít úsilí přivést lidi k víře v Krista a zapojit je do rostoucího společenství, které je schopné se dále reprodukovat.
30:38
February 24, 2019
19|02|17 | Josef Horský | Věřit jako dítě, aneb prostá víra
19|02|17 | Josef Horský | Věřit jako dítě, aneb prostá víra
Sola Fide - prostá víra stačí, aby byl člověk spasen - je jednou z halvní tezí Martina Luthera. Stačí u této prosté - dětské - víry zůstat?
16:05
February 17, 2019
19|02|10 | Bedřich Smola | Bůh je slavný
19|02|10 | Bedřich Smola | Bůh je slavný
Co to znamená, když se řekne, že Bůh je slavný? Jak se to projevuje v našem každodenním křesťanství a naší víře. Má to vůbec dopad?
35:02
February 10, 2019
19|02|03 | František Brückner | Odpuštění
19|02|03 | František Brückner | Odpuštění
Svět se dělí na ty hříšníky, kteří si jsou vědomi svých chyb a hledají jejich odpuštění a těch, kteří si toho vědomi být nechtějí a tak nehledají.
27:40
February 03, 2019
19|01|27 | Vašek Andrš | Modlitba za druhé je boj
19|01|27 | Vašek Andrš | Modlitba za druhé je boj
Modlitba. Co pro nás znamená. Věříme, že nám pomůže se modlit? Jsme vytrvalí, nenecháme se odradit? Umíme se vůbec modlit anebo jen hrneme fráze nahoru?
29:34
January 27, 2019
19|01|20 | Josef Horský | Boží záměr
19|01|20 | Josef Horský | Boží záměr
Jaký má Bůh záměr s naším životem? Je možné vždy pochopit vše, co se s námi děje? Může Bůh použít i ty těžké a náročné věci?
12:41
January 20, 2019
19|01|13 | Bedřich Smola | Ester II
19|01|13 | Bedřich Smola | Ester II
V knize Ester není zmínka o Bohu. Přesto tam je – skrytě, podobně i v našich životech. Bůh pořád něco dělá a my jsme to většinou schopni vidět až s odstupem času.
41:49
January 13, 2019
19|01|06 | František Brückner | Duchovní růst
19|01|06 | František Brückner | Duchovní růst
Duchovni růst, který má náš život s Kriustem charakterizovat je postupný, musí být patrný, vychází zevnitř a směřuje ke Kristově plnosti.
21:20
January 06, 2019