Skip to main content
Na Ceste Brno

Na Ceste Brno

By Na Cestě Brno
K založení společenství Na Cestě nás vedla touha OSLAVIT BOHA.
Majíce v srdci i v mysli modlitbu Pána Ježíše Krista za církev (J 17) chceme tak činit následováním, při kterém je patrná: RADOST ze spasení,
SVATOST jako pokorné usilování o čistý a bezúhonný život navenek i v soukromí,
PRAVDA Písma Svatého osvětlující cestu,
MISIE svědectvím vlastního života, zvěstováním evangelia a službou potřebným,
JEDNOTA respektující rozdíly osobní, odlišnou míru víry a poznání i různá obdarování a pověření,
LÁSKA k Bohu a lidem vyjadřovaná slovy i praktickými činy.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

21|10|24 | Bedřich Smola | O moudrosti
Věříme, že Bůh stvořil svět pro nás? Pokud věříme, že Bůh stvořil svět pro nás, hledejme u Něj způsoby jak v něm dobře žít a Bible je pro nás dobrým návodem, jak na to. Římanům 12:1-2 Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé. Otázky: Nevzdali jsme moudrost? Od koho se můžeme učit? Co můžeme dát?
41:18
October 24, 2021
21|10|17 | Milan Kramoliš | Stal(ň) se služebníkem
Nebojme se tu být pro druhé, když je třeba. Ano, sloužit druhým je někdy opravdu těžké a náročné. Zažíváme hodně zklamání, které nás od toho poslání odhání a odvádí, ale Kristus na kříži pro nás obětoval svůj život a to nám může být posilou, povzbuzením a vzorem pro situace, kdy bychom to vše chtěli vzdát. 'Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. ' Filipským 2:1-11
27:58
October 17, 2021
21|10|10 | Václav Kadlec | Všechno tam nechali a šli za Ježíšem
Ježíš vyzval učedníky, aby ho následovali a oni nechali plné lodě ryb a šli za ním. Stejná výzva je tu i pro nás - budeme ochotní následovat Krista? A za jakou cenu? Lukáš 5:1-11 1 Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2 tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. 3 Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. 4 Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ 5 Šimon mu odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ 6 Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. 7 Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly. 8 Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“ 9 Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; 10 stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“ 11 Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.
29:51
October 10, 2021
21|10|03 | Bedřich Smola | Milost v církvi
Jakou bychom měli být církví pro naše přátele a kamarády? Proč mají různí lidé tak rozdílnou zkušenost s církví? A jak může Ježíš narovnat naši skoliózu - naše pokřivené pokolení. Církev je jako mixpult - je na nás, jaký zvuk naladíme a jestli bude pro ostatní milý. Skutky 2:38-47 '„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“ Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné. '
01:05:16
October 3, 2021
21|09|26 | František Brückner | Povídky z kuchyně
Jde Boha přemluvit, aby dělal, co chceme? A jaké PR mu tady na zemi jako společenství Na Cestě budujeme? I na takové otázky se dnes František zaměřil a Vy se na ně můžete zaměřit také. Exodus 32:7-14 'Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta!‘“ Hospodin Mojžíšovi řekl: „Pozoruji tento lid – ó, jak je tvrdošíjný! Nech mě, ať je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ!“ Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: „Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země‘? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili navěky!‘“ A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel. '
23:28
September 26, 2021
21|09|12 | Bedřich Smola | Jonáš 4 - zapomenutá kapitola
Nestačí Boha jenom poslechnout, potřebujeme přemýšlet, jako On. A jak na to ukazujeme na příběhu Jonáše, který je výbornou satirou k tomuto tématu... Jonáš 4 1 Jonáše ale popadla veliká zlost. Rozzlobilo ho to tak, 2 že se k Hospodinu modlil: „No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal za moře: Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, shovívavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. 3 Radši mě teď, Hospodine, rovnou zabij! To radši zemřu, než abych žil!“ 4 Hospodin mu odpověděl: „Myslíš, že se zlobíš právem?“ 5 Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od něj. Postavil si tam budku a sedl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. 6 Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zle. Jonáš měl z té rostliny opravdu velikou radost. 7 Druhého dne za svítání ale Hospodin zařídil, aby tu rostlinu napadl červ, takže uschla. 8 Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, až omdléval. Bylo mu na umření. Říkal: „Radši zemřu, než abych žil!“ 9 Hospodin Jonášovi odpověděl: „Myslíš, že se zlobíš právem kvůli té rostlině?“ „To bych řekl! Zlobím se k smrti!“ 10 „Tobě je líto té rostliny?“ řekl Hospodin. „Vždyť jsi ji neobdělával a nepěstoval. Přes noc vyrostla, přes noc zašla. 11 A mně nemá být líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice – a k tomu tolik zvířat!“‘
35:08
September 12, 2021
21|08|22 | Pavel Popovič | Nevyslyšená modlitba
Jak je to s našimi modlitbami? Slyší nás vůbec Bůh: Důvěřujeme jeho moci a spoléháme se na ni, i když se nám zdá, že nebe je hluché. O tom mluvil Pavel. Marek 14:32-41 32  Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: „Počkejte tu, než se pomodlím.“ 33  Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. 34  A řekl jim: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!“ 35  Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. 36  Řekl: „Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“ 37  Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „Šimone, ty spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít? 38  Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ 39  Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. 40 A když se vrátil, opět je zastihl spící; oči se jim zavíraly a nevěděli, co by mu odpověděli. 41  Přišel potřetí a řekl jim: „Ještě spíte a odpočíváte? Už dost! Přišla hodina, hle, Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků.
22:40
August 22, 2021
21|08|08 | Tomáš Veselský | Rozkaz zněl jasně! Ale jak dál??
V Bibli je spousta příkazů, které mají nás a ostatní provést životem do pomyslného cíle. Často se ale stává, že někde bloudíme, ztrácíme motivaci nebo nám docházejí síly. Proč a jak bychom měli pokračovat dál, ať se nacházíme kdekoli? Právě o tom a dalších myšlenkách, jak zůstat na cestě, bylo Tomášovo nedělní kázání. Jan 14:15-26 „Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: „Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
15:03
August 8, 2021
21|07|25 | Josef Horský | Dejte vy jim jíst
Někdy se snažíme najít "spasitele", který by za nás vše odmakal, ale jsou chvíle a příležitosti, kdy nikdo jiný, než my tu danou věc udělat nemůže. Jan 6:1-15 1 Ježíš se vydal na druhou stranu Galilejského jezera, jinak zvaného Tiberiadské. 2 Lidé viděli, že mnohé uzdravil, a hrnuli se za ním v zástupech. 3 Ježíš vystoupil na jednu horu a tam se posadil se svými učedníky. 4 Bylo krátce před velikonočními svátky 5 a Ježíš ze svého vyvýšeného místa viděl, že se mnoho poutníků připojuje k zástupu jeho posluchačů. Obrátil se na Filipa s otázkou: Kde nakoupíme tolik chleba, aby se všichni ti lidé najedli? 6 (Ježíš chtěl tou otázkou vyzkoušet Filipovu víru; sám již věděl, jak tu situaci vyřeší.) 7 Filip mu odpověděl: Pane, i kdybychom měli chleba za deset tisíc, stále by to pro ně bylo málo, i kdyby každý jen ochutnal. 8 Jeden z učedníků, Šimonův bratr Ondřej, Ježíše upozornil: 9 Je tu jeden chlapec, který má s sebou pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale to je jako kapka do moře! 10 Zařiďte, ať se všichni lidé posadí, přikázal Ježíš učedníkům. Rozsadili se tedy pohodlně po travnatém úbočí; jen mužů tam bylo asi pět tisíc. 11 Ježíš vzal těch pět chlebů, poděkoval za ně Bohu, rozlamoval je a učedníci je roznášeli sedícím. Stejně tak učinil i s rybami a každý dostal, kolik chtěl. 12 Když se všichni najedli, přikázal Ježíš učedníkům: Seberte všechny zbytky, ať nic nepřijde nazmar. 13 Nasbírali dvanáct košů zbytků. 14-15 Lidé si uvědomili, jak velký zázrak Ježíš udělal, a s úžasem říkali: To je jistě ten prorok, na kterého už tak dlouho čekáme. A chtěli ho provolat králem, třeba proti jeho vůli. Ježíš to však poznal, a proto se vrátil sám do hor.
23:30
July 25, 2021
21|07|11 | Bedřich Smola | Bůh se představuje
Exodus 34 "Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v  milosrdenství a věrnosti, zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu,  přestoupení a hřích, jistě však nenechá viníka bez trestu, navštěvuje s  trestem vinu otců na synech i na synech synů, na třetí i čtvrté  generaci." To je jeden z nejcitovanějších veršů ze Starého Zákona, ve kterém Bůh představuje některé části svého charakteru. V tomhle výčtu vlastností můžeme vidět napětí mezi Božím milosrdenstvím a spravedlností, ale taky ujištění, že jeho charakter je neměnný.
38:10
July 11, 2021
21|06|27 | Milan Kramoliš | Jak žít čestně?
Filipským 1:27-30 Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha. Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u mě, a jak slyšíte, vedu jej i nadále. Znamená v dnešní době ještě něco slov čest? A můžeme naším životem křesťanů 21. století dělat čest Kristu? Jde to nějak anebo je to jen relikt z  prvního století?
25:34
June 27, 2021
21|06|20 | Nepochybuj a věř | Víra, která se nebojí otázek | 03 z 03
Ostřílená víra se nebojí reality života. Možná se musíme naučit říkat nevím. Příběh s hodinami a nakouknutí pod pokličku překladu Bible z  původních jazyků - nejen tohle zaznělo ve třetím pohledu na téma  pochybností a otázek, kterým musí naše víra čelit. Poslechněte si závěrečné kázíání série, tentokrát od Tomáše Kadlece
37:18
June 20, 2021
21|06|13 | Václav Kadlec | 10 družiček
O deseti družičkách „Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly. O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!‘ Všechny družičky vstaly a připravily si lampy. Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.‘ Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.‘ Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely. Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.‘ Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu.“ O kom je toto velmi známé podobenství? Je to svět vs církev? není - je o každém z nás. Buďme připravení
24:09
June 13, 2021
21|06|06 | Domeček z karet | Víra, která se nebojí otázek | 02 z 03
Jako křesťané se někdy bojíme otázek. Víru bereme jako něco mystického, nezpochybnitelného, co tak prostě je a basta. O čem se nediskutuje.  Někteří s takovým přístupem nemají problém a vyhovuje jim - a to je v  pořádku. Mnohé ale v realitě života napadají různé palčivé otázky, na které nezbytně potřebují získat odpovědi. Například mají strach z kladení otázek, protože by mohla přijít nečekaná odpověď, která by naši víru zničila, jako když se vytáhne jedna karta z domku z karet. O tom i o příběhu Joba mluvil Bedřich Smola v druhém díle krátké série Víra, která se nebojí otázek.
35:19
June 6, 2021
21|05|30 | Církev? | František Brückner
Je dnešní církev vůbec k něčemu dobrá? Má smysl se potkávat každou neděli? Jak svědčit o Kristu lidem kolem nás, aby nám porozuměli? Na tyto otázky se dnes snažil odpovědět František s pomocí příbehu letnic, které jsem si minulou děli připomínali. 'Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: „Hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Frygie i Pamfylie, Egypta i krajů Libye vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak proselyté, Parthové, Médové, Elamité a obyvatelé Mezopotámie, Judeje i Kappadokie, Pontu a Asie, Kréťané i Arabové – slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!“ Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. „Co má tohle znamenat?“ ptali se jeden druhého. '  Skutky 2:1-12 https://my.bible.com/bible/15/ACT.2.1-12
25:54
May 30, 2021
21|05|23 | Hledání pravdy | Víra, která se nebojí otázek | 01 z 03
Jako křesťané se někdy bojíme otázek. Víru bereme jako něco mystického, nezpochybnitelného, co tak prostě je a basta. O čem se nediskutuje.  Někteří s takovým přístupem nemají problém a vyhovuje jim - a to je v  pořádku. Mnohé ale v realitě života napadají různé palčivé otázky, na které nezbytně potřebují získat odpovědi. Co s tím? O tom mluvil Bedřich Smola v prvním dílu krátké série Víra, která se nebojí otázek.
34:06
May 23, 2021
21|04|04 | Vyměněné role | Zaostřeno na kříž | 04 z 04
Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé  trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Na kříži jsme si s Ježíšem vyměnili role - měli jsme tam být my, ale  byl tam místo nás on. Proč to bylo vůbec potřeba? Proč to nešlo vyřešit  nějak jinak? Také o tom bude tento díl. Velikonoční speciál...
27:11
April 4, 2021
21|03|28 | Víra v časech konzumu | Zaostřeno na kříž | 03 z 04
Když se na  Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Na svět se v naší kultuře hodně díváme našima očima - jde především o  mě, o to, abych byl šťastný/šťastná, abych dělal/a zábavné věci, aby život nebyl příliš složitý, abych se nemusel/a omezovat. Koneckonců, covidová epidemie podle toho u nás tak vypadá. To je ale v poměrně  silném rozporu s tím, jak žil Ježíš. Jak se s tím můžeme jako křesťané vyrovnat?
26:13
March 28, 2021
21|03|21 | Laťka příliš vysoko | Zaostřeno na kříž | 02 z 04
Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit  pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této  velikonoční sérii.  Všichni chybujeme a selháváme. A většina z nás snáze vidí chyby na  druhých, než na sobě samých. Nastavujeme laťku příliš vysoko. Co nám ukazuje Ježíšův život a jeho oběť?
31:46
March 21, 2021
21|03|14 | Záchrana od nás samotných | Zaostřeno na kříž | 01 z 04
Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit  pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této  velikonoční sérii. Mnoho lidí se ptá, jak dnes můžeme poznat Boha, když je kolem nás tolik  přístupů ke spiritualitě a náboženství? Jak to vlastně bylo s Ježíšem?  Proč přišel na zem, zemřel a vstal z mrtvých? Jakou hraje roli v našem  životě, co můžeme čekat my od něj a co on od nás? Nejen o tom bude  mluvit Petr Uhřík v prvním dílu série.
25:53
March 14, 2021
21|03|07 | Nebe na zemi | Apokalypsa | 04 z 04
Křesťanské nebe někdy působí jako hodně nudné místo, takže jsme vlastně  nakonec rádi, že jsme ještě neumřeli, protože se tam ani netěšíme. Pokud  také věříme tomu, že to tady jednou všechno skončí a my odletíme někam  jinam, pak nemá smysl dělat věci pořádně nebo o něco usilovat, protože  to stejně jednou zanikne. Jak ale prezentujeme v této sérii, existuje  ještě jiný způsob, jak si biblickou apokalyptickou literaturu vykládat -  a ten nás vede k velmi odlišnému životu. Téma si připravil Tomáš  Kadlec.
26:49
March 7, 2021
21|02|28 | Boží soud | Apokalypsa | 03 z 04
V této sérii témat "Apokalypsa" probíráme žánr apokalyptické literatury a zejména  knihu Zjevení. Jedním z motivů, kterému se v knize Zjevení nemůžeme  vyhnout, je otázka Božího soudu. Co pro nás bude tato událost znamenat?  Někteří by řekli, že hříšníci půjdou do pekla a věřící do nebe. Jiní se  snaží se tématu soudu úplně vyhnout a vůbec na něj nemyslet. Existuje  ještě nějaká další alternativa?
55:48
February 28, 2021
21|02|21 | Jak žijeme | Apokalypsa | 02 z 04
V sérii Apokalypsa procházíme pro lidi někdy těžko uchopitelný žánr  apokalyptické literatury zaznamenané v Bibli a především knihu Zjevení.  Ježíš už na Zemi jednou byl, ale slíbil, že se vrátí. Co máme dělat  předtím, než se tak stane? Jaká je úloha církve a křesťanů?
24:32
February 21, 2021
21|02|14 | Co nás čeká po smrti | Apokalypsa | 01 z 04
V této sérii témat "Apokalypsa" se podíváme na žánr apokalyptické literatury a  zejména na knihu Zjevení. Slovo apokalypsa v nás vzbuzuje spíše  negativní pocity spojené s koncem, zánikem, válkou. Původně byl ale  význam tohoto slova odlišný - a přinášel spíše naději, než zánik. V čem  naše naděje spočívá?
45:49
February 14, 2021
21|02|07 | Otázky a odpovědi | Ze života | 05 z 05
V lednové sérii nedělních témat "Ze života" jsme se dívali na několik praktických oblastí z pohledu Bible. V posledním díle série jsme odpovídali na  otázky, které jste nám během celého měsíce posílali, takže to stálo za to!
57:41
February 7, 2021
21|01|31 | Práce šlechtí | Ze života | 04 z 05
V lednové sérii nedělních témat "Ze života" se díváme na několik praktických oblastí z pohledu Bible. Předposlední díl se týká práce. V dnešní kultuře najdeme různé extrémy - od workoholismu až po princip pomalého života, kde práce dávno spadla na žebříčku hodnot pod důležitější věci. Málokdo má vlastně na práci zdravý pohled, protože se všichni blížíme k jednomu, nebo druhému přístupu. Co můžeme o tématu práce najít v Bibli? Co je smyslem práce? Jak k ní přistupovat? V čem je "křesťanská" práce jiná?
51:05
January 31, 2021
21|01|24 | Moje Peníze? | Ze života | 03 z 05
V lednové sérii nedělních témat "Ze života" se díváme na několik praktických oblastí  z pohledu Bible. Třetí téma se bude týkat peněz - oblasti, která  přichází na přetřes také na mnoha místech v Bibli. Najdeme v ní nějaké  principy, které můžeme použít i v dnešní době? Jak vlastně s penězi  moudře nakládat? Jak s penězi souvisí trpělivost a štědrost?
01:01:53
January 24, 2021
21|01|17 | Šťastně až do smrti | Ze života | 02 z 05
V lednové sérii nedělních témat "Ze života" se díváme na několik praktických oblastí  z pohledu Bible. Další z témat se bude týkat manželství. Ve společnosti  jsou motivy pro vstup do manželství různé - od romantické lásky až po  ekonomický benefit. Křesťanství založené na biblických hodnotách by ale  mělo být odlišné - už jen proto, že je odrazem vztahu Boha k člověku.
46:52
January 17, 2021
21|01|10 | Já versus my | Ze života | 01 z 05
V lednové sérii nedělních témat "Ze života" se podíváme na několik praktických oblastí z pohledu Bible. Jako první přichází na řadu vztahy a komunita.  Je to oblast, kterou jsme během posledního roku moc rozvíjet nemohli, na druhou stranu lidé jsou vztahové bytosti a vytváření přátelství a  komunity k životu v určité míře potřebujeme. Jako církev jsme se přihlásili k novému králi - Ježíši - a chceme žít pod jeho vládou. Nutně to vede k vytváření alternativní společnosti. Jaké jsou výzvy, které to přináší, a s jakými problémy v našem porozumění vztahům se musíme vypořádat?
58:23
January 10, 2021
20|12|20 | Jiný než jsme čekali | Než přijde | 05 z 05
Poslední adventní neděli jsme si připravili speciální vysílání - kromě  Bedřichova vánočního tématu ze série "Než přijde" si můžete poslechnout několik písní v podání Tomáše a Nely.
42:25
December 20, 2020
20|12|13 | Nový začátek | Než přijde | 04 z 05
V sérii "Než přijde" během předvánočního času procházíme několik biblických úseků, které mluví o Ježíši. Téma si tentokrát připravil Dan Hurta a společně se podíváme na úsek z knihy proroka Jeremiáše.
53:25
December 13, 2020
20|12|06 | (Ne)dokonalý Král | Než přijde | 03 z 05
V sérii "Než přijde" během předvánočního času procházíme několik biblických proroctví, které mluví o Ježíši. Téma si tentokrát připravil  Tomáš Kadlec, bude mluvit o proslulém izraelském králi Davidovi.
52:59
December 6, 2020
20|11|29 | Izraelský Masaryk | Než přijde | 02 z 05
Tato epizoda pokračuje v sérii témat "Než přijde", ve které se díváme na několik biblických proroctví, která směřují k Ježíši. O Mojžíšovi z knihy Exodus tentokrát mluvil Petr Uhřík.
49:35
November 29, 2020
20|11|22 | Vlastní pravidla | Než přijde | 01 z 05
V předvánoční sérii "Než přijde" se podíváme na několik biblických  proroctví, která mluví o Ježíši. A vezmeme to pěkně od začátku, protože první téma vychází z textu prvních kapitol Genesis. Připravil si jej Bedřich Smola.
44:33
November 22, 2020
20|11|15 | Danielův sen | Kdo tahá za nitky | 04 z 04
V posledním díle série "Kdo tahá za nitky" vycházející z biblické knihy proroka Daniela se Petr Uhřík zaměřil na jedno na první pohled docela komplikované proroctví v 7. kapitole knihy. Pusťte si podcast a zjistěte, na co přišel.
52:55
November 15, 2020
20|11|08 | Posunuté hodnoty | Kdo tahá za nitky | 03 z 04
Dalším dílem pokračuje série s názvem "Kdo tahá za nitky", vycházející z  příběhu biblického proroka Daniela. Křesťané často zmiňují slovo "svatý", což v původním významu znamená "oddělený pro Boha". V tomto  díle se blíže podíváme na to, co to znamená v dnešní době.
50:56
November 8, 2020
20|10|25 | Co vlastně Bůh dělá? | Kdo tahá za nitky | 02 z 04
Pokračujeme v sérii s názvem "Kdo tahá za nitky", vycházející z příběhu biblického proroka Daniela. Kdo má prsty v tom, co jsme dokázali? Jsme to my sami a naše dovednosti? Je to všechno Boží zásluhou a my jsme neudělali nic? Nebo platí oboje zároveň? A kde leží hranice?
42:33
October 25, 2020
20|10|18 | Má Bůh věci pod kontrolou? | Kdo tahá za nitky | 01 z 04
Tohle je první záznam z online série "Kdo tahá za nitky" vycházející z biblické knihy Daniel. Jako křesťané často mluvíme o tom, že Bůh má věci pod kontrolou. Co tohle tvrzení ale vlastně znamená? Je tím myšlený bezstarostný život? Pokud ano, proč tomu realita často neodpovídá? A pokud je to něco jiného, v čem pak spočívá naše naděje?
51:35
October 18, 2020
20|10|04 | Václav Kadlec | Ať jdou vepři k čertu!
Bůh nás v životě staví před mnoho voleb. Jednou z nich je, co v našem živtě převládne - naši "vepři" anebo lidé, kterým máme sloužit? Čtení: Marek 5:1-20 1 Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. 2 Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. 3 Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. 4 Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit. 5 A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením. 6 Když spatřil zdálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem 7 a hrozně křičel: „Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě!“ 8 Ježíš mu totiž řekl: „Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!“ 9 A zeptal se ho: „Jaké je tvé jméno?“ Odpověděl: „Mé jméno je ‚Legie‘, poněvadž je nás mnoho.“ 10 A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. 11 Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. 12 Ti zlí duchové ho prosili: „Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů!“ 13 On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů; a stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na dva tisíce. 14 Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. 15 Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který míval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně; a zděsili se. 16 Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. 17 Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. 18 Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. 19 Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl: „Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval.“ 20 Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš; a všichni se divili.
30:40
October 4, 2020
20|09|28 | Bedřich Smola | Má cenu žít duchovní život?
Čtení: Jan 15:1-17 1 „Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. 2 Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. 3 Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. 4 Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. 5 Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic. 6 Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří. 7 Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to. 8 Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci. 9 Jako Otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 10 Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 11 Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá. 12 Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. 13 Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. 14 Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. 15 Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 16 Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu. 17 Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé.“ Duchovní život má smysl tehdy, pokud nás vede k většímu poznání a poslušnosti Ježíše. Otázky: Co mi v životě pomáhá lépe znát a poslouchat Ježíše?
42:40
September 28, 2020
20|09|20 | Milan Kramoliš | Naděje v chaosu
Čtení: Marek 4:35-41 Toho dne, když nastal večer, jim říká: “Přeplavme se na druhou stranu.” Opustili zástup a vzali ho v té lodi, v níž byl; byly s ním také jiné lodě. Tu nastala veliká větrná bouře a vlny se přelévaly do lodě, takže se loď již naplňovala. A on spal na zádi na podušce. Vzbudili ho a řekli mu: “Učiteli, nezajímá tě, že hyneme?” Probudil se, pohrozil větru a řekl moři: “Mlč, buď zticha!” A vítr přestal a nastal úplný klid. Řekl jim: “Proč jste [tak] ustrašení? Ještě nemáte víru?” Padla na ně veliká bázeň a říkali jeden druhému: “Kdo to tedy je, že ho poslouchají i vítr i moře?” Naděje nám pomáhá překonávat těžké situace. A uprostřed jedné velké bouře se právě nacházíme. Jak to zvládnout? Odpověď najdete v kázání.
29:42
September 20, 2020
20|09|13 | František Brückner | Jak silná je naše víra?
Marek 2: 1-12 Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma.  Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali: „Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?“ Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: „Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému: ‚Odpouštějí se ti hříchy,‘ anebo říci: ‚Vstaň, vezmi své lože a choď?‘  Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – řekne ochrnutému: „Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: „Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.“
25:03
September 13, 2020
20|08|09 | Tomáš Veselský |Na každém záleží!
Kdo je součástí těla Kristova? Proč jsme každý jiný? Jak budovat Kristovo tělo? 1. Korintským 12:4-31a Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch; jsou rozdíly v službách, ale tentýž Pán; a jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dáván projev Ducha ke společnému prospěchu. Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož Ducha slovo poznání; dalšímu víra v témž Duchu, jinému dary uzdravování v témž Duchu; jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků. Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoli je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít. Vždyť také tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby noha řekla: ‚Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu‘, nepatří snad proto k tomu tělu? A kdyby řeklo ucho: ‚Protože nejsem oko, nepatřím k tělu‘, nepatří snad proto k tělu? Kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? Ale Bůh umístil údy: každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? Je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko však nemůže říci ruce: ‚Nepotřebuji tě,‘ ani hlava nemůže říci nohám: ‚Nepotřebuji vás.‘ Naopak ty údy těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné. A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní ctí a našim neslušným částem dáváme tím větší slušnost, což naše slušné údy nepotřebují. Ale Bůh sestavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly. A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy; a když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Mají snad všichni projevy moci? Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Nebo je snad všichni vykládají? Vy však usilujte o větší dary milosti.
36:22
August 9, 2020
20|07|12 | Michael Carlson | Proč Ježíš přijímá zlomené lidi?
Lukáš 15:1-7 1 Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat. 2 Farizeové a znalci Písma si ale stěžovali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ 3 Vyprávěl jim tedy toto podobenství: 4 „Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch devadesát devět v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? 5 Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, 6 přijde domů a svolá přátele i sousedy: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!‘ 7 Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“
42:37
July 12, 2020
20|06|28 | Bedřich Smola | Lístek do nebe?
Matouš 4:12-17 'Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách Zabulon a Neftalí. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: „Země Zabulon a země Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem, Galilea pohanů: Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo.“ Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“ ' Ježíš nás zve, abychom znovu začali žít pod Boží vládou. Odráží můj život Boží vládu, nebo chci žít minimalistickou verzi křesťanství?
43:41
June 28, 2020
20|06|21 | Václav Kadlec | Správná a špatná strana cesty
Lukáš 10:25-37 A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: „Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ Odpověděl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ „Správně jsi odpověděl,“ řekl mu Ježíš. „Dělej to a budeš žít.“ On se ale chtěl nějak ospravedlnit, a tak se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš  mu odpověděl: „Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha  přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a  odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval; když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého mezka, dovezl do hostince a postaral se o něj. Druhého  dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ‚Postarej se o  něj. Cokoli bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím.‘ Co myslíš – kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním?“ „Ten, který mu prokázal milosrdenství,“ odpověděl znalec Zákona. „Jdi a jednej tak i ty,“ řekl mu Ježíš. Otázkou pro nás je - Jak se stát bližním těm, kteří jsou kolem nás?
27:25
June 21, 2020
20|06|07 | Bedřich Smola | Co jsme se naučili
Jan 15:1-17 1 „Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. 2 Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. 3 Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. 4 Zůstaňte  ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud  nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. 5 Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic. 6 Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří. 7 Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to. 8 Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci. 9 Jako Otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 10 Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 11 Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá. 12 Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. 13 Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. 14 Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. 15 Nebudu  vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás  jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel  od svého Otce. 16 Já  jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli  ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v  mém jménu. 17 Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé.“ OTÁZKY - Co čekáte od Boha? - Co jste se naučili? - Co můžete změnit?
37:31
June 7, 2020
20|03|15 | Václav Kadlec | Dětství jako vrchol zralosti / dospělosti
Genezis 1:22 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Marek 10:13-16 Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“ Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Matouš 18:1-3 V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.  Jan 3:3 Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“
20:09
March 15, 2020
20|03|01 | Milan Kramoliš | Žít - to je pro mne Kristus
Filipským 1:20-26 Už se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, ať už skrze život anebo smrt. Žít – to je pro mě Kristus, a umřít – to je zisk! Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro mě plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost, neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší; zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám. Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu, aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, až se k vám vrátím. Co znamená žít život, v jehož centru je sám Kristus? Zdá se to snadné, ale jaký dopad to má na naše každodenní myšlení a rozhodování? Kde a jak vůbec najít hranici mezi životem pod Boží milostí a soudem? Jde to vůbec? Jak žít každý den svoji víru se vším, co život přináší? Shrnutí - Jak žít Krista: Plodná práce Služba druhým Důvěřovat Kristu Znát a poznávat Krista
27:06
March 1, 2020
20|02|23 | Josef Horský | Vedoucí církve
Potřebuje i církev své vedoucí? A jaké vlastnosti a dovednosti by měl vůbec mít člověk, který je ve vedení církve? Vedoucím církve by měl být člověk, který má proměněný charakter a jemuž leží na srdci Boží dílo. Titovi 1:5-9 Proto  jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a  ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Mají to být lidé bezúhonní, jen jednou ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. 1. Timoteovi 3:1-7 Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné; nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah.
19:46
February 23, 2020
20|02|16 | Bedřich Smola | Modlitba - 06
"Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům." Bible Slova modlitby, kterou kdysi učil Ježíš své učedníky. Ale co my? Potřebujeme vůbec ještě dnes odpuštění? Ve světě, kde  selhání prakticky neexistuje a kde vše je pouhá zkušenost, která nás  posouvá někam dál? Odpuštění je způsob jak přivést viru do skutečného života. Potřebujete odpuštění? Kde se potřebujeme vrátit zpátky k tomu co Bůh říká? Komu potřebujeme odpustit?
45:07
February 16, 2020
20|02|09 | Bedřich Smola | Modlitba - 05
Mluví s námi Bůh? Pokud má být modlitba rozhovor a nejen náš monolog,  jak vlastně odpovídá Bůh na naše modlitby? A dělá to vůbec? Správně budeme rozumět tomu, co nám Bůh říká jenom tehdy, když s Ním budeme mluvit jako se skutečnou osobou a ne s automatem na splněná přání. Chceme naslouchat anebo povídat? Jak můžu být odpovědí na modlitby?
34:59
February 9, 2020
20|02|02 | František Brückner | Modlitba - 04
Žijeme s Bohem? A žijeme naši víru opravdově nebo svoji zbožnost dáváme druhým na odiv či ji naopak skrýváme podle toho, jak to situace zrovna  vyžaduje a jak se nám nejlépe hodí? A co ve skutečnosti znamená modlitba v skrytu? Modlit se je těžké a musíme se to učit. Modlit se znamená jít k Otci, který je v skrytu. Modlit se neznamená chrlit množství slov. Modlit se znamená přijímat, ze Bůh vi, co potřebujeme. Modlit se znamená připustit moc modlitby.
27:34
February 2, 2020
20|01|27 | Václav Kadlec | Modlitba - 03
Nehemjáš 1:1-11 Příběhy Nehemjáše, syna Chakaljášova. V měsíci kislevu dvacátého roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu, přišel Chananí, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi: „Ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem: Ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky.“ Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili; hřešili jsme i já a dům mého otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi: „Zpronevěříte-li se, já vás rozptýlím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno.“ Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Ach Panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování. Byl jsem totiž královským číšníkem.“ 4 Pravidla modlitby: Bázeň Boží Duchovní nedostatečnost Důvěra a naděje Milost Boží
34:56
January 26, 2020
20|01|19 | Milan Kramoliš | Modlitba - 02
Boha světíme tím, že k němu přicházíme s bázní, protože má moc a s radostí, protože nás zachránil. Matouš 6:5-13 'Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. ' Posvěť se jméno Tvé. Slova modlitby, kterou Ježíš učil své učedníky. Jak se ale světí Boží jméno? Nějak samo? Nikoli. Světíme ho my. Svým přístupem k Bohu. Světíme ho tak, že upřímně budujeme svůj vztah s  Bohem. Když hledáme svoji hodnotu v Něm a ne v tom, co o nás říkají ostatní lidé, ani v tom co si o sobě myslíme my sami.
26:01
January 19, 2020
20|01|12 | Bedřich Smola | Modlitba - 01
Modlitba je každodenní rozhovor dítěte s otcem. Matouš 6:5-13 'Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. '   Jako  křesťané věříme Bohu, který nás miluje a touží po tom, abychom ho stále  více poznávali. Věříme Bohu, který není lhostejný k našim životům, ale  naopak se o nás bytostně zajímá. Bůh se stal v podobě Ježíše jedním z  nás a nechal nám své slovo - Bibli, a také nám dal úžasný způsob, díky  kterému s ním můžeme mluvit každý den, v každé situaci, v každém jazyce,  kdekoli se právě nacházíme. Není to způsob, díky kterému dostaneme od Boha vše po čem toužíme. Stejně jako my svým dětem nedáváme vše, po čem touží. Ne proto, že bychom je nemilovali, ale  právě proto. A stejně s námi jedná i Bůh. Modlitba je tedy  především možnost, díky které můžeme být Bohu blízko každý den. Zda této  možnosti ale využijeme nebo ne, je už zcela na naší vůli a každodenním rozhodnutí. A právě o modlitbě se budeme bavit v následující sérii kázání. Začínáme už tuto neděli. Jste zváni!
44:18
January 12, 2020
20|01|05 | Bedřich Smola | Církev
Jaký význam má církev? A jakou roli v ní vlastně hrajeme jako  jednotlivci? Záleží vůbec na tom, abychom jako křesťané byli její  součástí? To jsou otázky, které jsme si kladli. V kázání na ně najdete odpovědi. Základním úkolem církve je, aby pomáhala lidem najít nový život s Ježíšem.
43:21
January 5, 2020
19|12|22 | Bedřich Smola | Proč musíme čekat?
Advent je obdobím čekání. Všichni víme, že advent po čtyřech týdnech  čekání skončí a přijdou Vánoce. Jenže v našich životech často čekáme na  věci bez záruky, že se jich vůbec kdy dočkáme. A každý z nás si občas klade otázky typu: "Proč se daří těm, kteří v životě podvádí a lžou? Copak to Bůh nevidí?" "Jaký má vlastně smysl žít podle Božích zákonů?" "Proč nemůžeme mít děti, když bychom je jistě milovali víc než tito lidé?" "Proč můj muž/žena ode mě odešel/odešla?" Jak na tyto a další otázky odpovídá vánoční příběh? O tom jsme přemýšleli s Bedřichem...
30:25
December 22, 2019
19|12|15 | Saša Flek | Na koho (ještě) čekáme?
Každý člověk má v sobě čekání. Každý touží po něčem víc, po lepším,  smysluplnějším, krásnějším a sťastnějším životě. Často čekáme, kdy se věci změní — nebo kdo je změní pro nás. Často upínáme své očekávání do spasitelů, které si sami vytvoříme — nebo kteří se nám sami nabídnou. Výsledkem je zklamání. Pro někoho je takovým zklamáním i samo křesťanství. I Jan Křtitel po  svém uvěznění pochyboval, zda je Ježíš „ten, na koho čekáme“. Je jím? Je  jím i dnes? A proč? Takto se budeme ptát a společně hledat odpovědi nad biblickým (i parabiblickým) textem. Všichni čekající, vyhlížející i ti, kdo bojují se zklamáním, jsou vítáni! (Matouš 11:2-11) Jana Potápníka nakonec zavřeli za hanobení  hlavy státu. Když se ale ve vězení doslechl, jak na jeho hnutí odvážně  navázal jeho bratranec Ježíš a co všechno veřejně říká a dělá, poslal za  ním pár svých stoupenců s otázkou: „Jsi to ty, na koho jsme čekali?  Nebo přijde někdo lepší?“ Ježíš jim odpověděl: „Pozdravujte Jana a povězte mu, co se tady děje: zrušili jsme otroctví,    ženy jsou rovnoprávné s muži,    stavíme nemocnice a školy pro všechny,    bohatí nežijí na úkor chudých,    kdo byli zaslepení, teď vidí v druhých bratry    a zoufalci slyší, že Bůh je s nimi. Je tohle to, na co jste čekali? Jestli ano, tak blahopřeji!“ A když se s nimi rozloučil, obrátil se znovu k zástupům: „Vzpomínáte si  na Jana? Proč jste se za ním tak daleko vláčeli? Koho jste čekali?  Bezpáteřného slabocha? Kam vítr, tam plášť? Koho jste to chtěli vidět?  Panáka v módních šatech? Panáci v módních šatech jsou k vidění v  obchodních domech! Koho jste to vyhlíželi? Nového guru nebo mystika?  Potřebujete někoho mnohem víc – někoho, kdo se vymyká všem škatulkám! Na  Janovi se naplnila biblická slova: ‚Posílám napřed svého kurýra,    aby připravil můj příchod k vám.‘ Říkám vám, že Jan Potápník je největší borec, jakého kdy svět viděl.  Svět, jak ho známe, ale končí a rodí se nový. V tom světě se znovu spojí  nebe se zemí – a nebudou už žádní borci a žádní looseři.”
51:41
December 15, 2019
19|12|08 | Jan Dvořáček | Bůh spravedlivý / milující?
Je Bůh jen spravedlivý anebo milující a jak spolu souvisí příběh Adama a Evy a narození Krista? Více si poslechněte v kázání. Genesis 3:1-19 'Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ „Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi. „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘“ Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“ Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. „Kde jsi?“ volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: „Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl.“ „Kdo ti řekl, že jsi nahý?“ tázal se Bůh. „Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ Adam odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.“ „Cos to udělala?“ řekl Hospodin Bůh ženě. „Had mě podvedl, a tak jsem jedla,“ odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: „Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“ Ženě řekl: „Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet.“ Adamovi řekl: „Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!“ ' 
23:26
December 8, 2019
19|12|01 | Pavel Popovič | Z vězení na svobodu
Rozhodnutím pro Krista se dostáváme na začátek cesty z vězení na svobodu. Věznit nás vlastně může úplně cokoliv. Svobodu nám dá ale jen Kristus. Čtení: Skutky 16:23-33 Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: „Nedělej to! Jsme tu všichni!“ Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: „Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?“ Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“ A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít.
21:15
December 1, 2019
19|11|17 | Bedřich Smola | Základ Manželství 05 - muž a žena
Jako ženy a muži jsme různí. Jaké jsou ale naše role podle Bible? A jak můžeme vlastně žít a naplňovat své role uprostřed dnešního světa?
32:26
November 17, 2019
19|11|10 | Václav Kadlec | Spoután hříchem
Hřích.  Jako lidé se mu nemůžeme vyhnout. Každý den selháváme v našich myšlenkách, slovech i v jednání. Co se ale stane, když hřích zcela ovládne náš život? A je vůbec nějaká cesta ven z vězení vlastního hříchu?
31:58
November 10, 2019
19|11|03 | Bedřich Smola | Základ Manželství 04 - Jedno tělo.
Jaké bude naše manželství záleží především na nás. Jakou cestu si zvolíme? Budeme budovat vzájemné nepřátelství anebo se naopak spojenectví, které obstojí v tomto světě? A v čem je opravdová síla manželství?  Je tu další kázání ze série na téma manželství. Tentokrát na téma Jedno tělo. Jelikož se kázání v Na Cestě nepodařilo vlivem selhání techniky a lidského faktoru nahrát, poslechněte si kázání, které v rámci stejné série zaznělo letos na jaře v Církvi bratrské Maják na Vsetíně.
46:48
November 3, 2019
19|10|27 | Bedřich Smola | Základ Manželství 03 - Better Together?
Pekli jste někdy dort? Každý se peče trochu jinak, ale vždy začnete tak, že vezmete určité suroviny a postupně je smícháte dohromady. Vajíčka, mouku, cukr, kakao... A když dort upečete a vyndáte z trouby už nemáte vajíčka, mouku, cukr, kakao...máte dort. Všechny suroviny, které jste do něj přidali, v něm stále jsou. Už ale nejdou oddělit.  A právě takové je manželství...  Pokračujeme v sérií kázání o manželství tentokrát na téma "Better together?" Je pro vás téma manželství aktuální? Tak si určitě poslechněte i předchozí kázání z této série.
28:12
October 27, 2019
19|10|20 | Josef Horský | Modlíte se?
Jako  křesťané věříme, že Bůh, kterého uctíváme je živý a skutečný. A i když  ho nevidíme, můžeme s Ním mluvit o všem, čím žijeme. Děláme to ale? Je modlitba opravdovou součástí našich životů nebo si na ni vzpomeneme jen  tehdy, když už nevíme jak dál? Nezáleží na tom, kde se modlíme, ale jak!
20:07
October 20, 2019
19|10|13 | Milan Kramoliš | Radost až za hrob?
Kdo nebo co je v životě naše největší radost? A máme ji ve svém životě vůbec nebo spíš prožíváme prchavé okamžiky štěstí, když se aspoň na chvíli roztrhnou bouřkové mraky našeho života? Je možné mít ve svém životě radost doslova až za hrob? I když Kristus neudělá náš život jednodušší a snadnější, tak je pořád hoden toho, abychom za něj položili svůj život. křesťanská víra je radostná radost je možné prožívat i navzdory utrpení zdrojem radosti je v první řadě Kristu radost se dá prožívat souběžně se smutkem
25:45
October 13, 2019
19|10|06 | Bedřich Smola | Základ Manželství 02 - Jiná Láska
Příběh Romea a Julie je ideálem romantiky, kterou by asi všichni lidé chtěli zažít. Na druhou stranu všichni vědí, že toto období v životě nevydrží. Co je tedy ta opravdová láska? Co vůbec s tím? Jsme odsouzení jen k nudným a rutinním manželstvím? Je pravda to, co říká Chris Rock: “Vyberte si... můžete být single a osamělí, nebo se oženit a nudit”? Obětavá láska buduje blízkost. Manželství není smlouva, je to slib!
31:43
October 6, 2019
19|09|29 | František Brückner | Bůh, člověk, klima
"Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů".  - Bible Bůh stvořil Zemi se vším, co je na ní a člověku předal výsadu i  zodpovědnost užívat ji i spravovat. Aktuálním tématem dnešní doby je  změna klimatu, se kterou souvisí spoustu palčivých otázek týkající se  budoucnosti celé planety🌳.  Jak se máme jako křesťané k těmto novým výzvám postavit? Co je naše  zodpovědnost a kde je hranice mezi ní a důvěrou v samotného Stvořitele? Kladete si podobné otázky i vy? Pak si neváhejte pustit toto kázání z našeho nedělního setkání... Všechno zkoumejme, dobrého se držme Volme dobře Buďme střídmí Nepropadejme skepsi
25:10
September 29, 2019
19|09|22 | Václav Kadlec | Vždycky se radujte!
"Vždycky se radujte" Bible. Jak se ale radovat, když se nám  život sesypal jako domeček z karet? Jak se radovat ve chvílích, kdy nás  zradil někdo, komu jsme důvěřovali? Jak najít znovu radost, když jsme  sami udělali chybu, kterou už nelze vzít zpět?
27:02
September 23, 2019
19|09|15 | Bedřich Smola | Základ manželství 01
Má ve 21. století manželství ještě nějaký smysl? Vážně potřebujeme papír ke stvrzení lásky, když polovina manželství stejně končí rozvodem? Má  manželství vůbec nějaký zvláštní význam a přesah pro náš partnerský  vztah i osobní život? Pálí vás podobné otázky? Je manželství vaše aktuální životní téma? Pak si nenechte ujít podzimní sérii kázání. Dnes začínáme... EF 5:21 | Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Otázky k diskuzi a přemýšlení: Na čem zakládáte vaše manželství? V čem se liší vaše manželství? Co děláte pro to, abyste porazili svoje sobectví?
32:36
September 16, 2019
19|09|08 | Milan Kramoliš | Ležíme si na srdci?
Kdo jsou pro nás lidé, které potkáváme každou neděli na bohoslužbě? Mají  v našich životech své místo nebo jsou jen náhodnými spolusedícími? A  záleží na tom vůbec? Na základě příkladu modlitby apoštola Pavla za Filipské jsme shrnuli část 1. kapitoly do následující výzvy - Buďme za sebe navzájem neustále vděční a každý den se za sebe s láskou, radostí, vděčností a zájmem modleme!
32:15
September 8, 2019
19|08|18 | František Brückner | Pochybnosti
Co dělat, když přijdou pochybnosti? Má smysl se jimi zabývat? Jaké jsou vlastně příčiny pochybností, co s námi dělají a co si s nimi počít?  Příčiny pochybností   Srovnavání se s ostatními    Nespravedlnost, kterou zažíváme každý den  Zklamání z lidí  Zklamání z církve, z nevyslyšených modliteb   Negativní zkusenosti s druhými křesťany  Co s námi pochybnosti dělají   Působí na náš intelekt   Působí na emoce  Působí na naše tělo  Působí na naši vůli  Co si s pochybnostmi počít   Řešte pochybnosti v pravý cas   Rozpomeňte se na svoji první lásku   Neopouštějte společenství církve   Nespoléhejte pouze na svůj rozum   Představte si, jaké by to bylo, kdybychom podlehli svým pochybnostem   Zkuste zaměřit svou pozornost na Krista  
31:08
August 18, 2019
19|08|04 | Josef Horský | Ježíšovo pozvání
Ježíšovo pozvání tvořit network, který svět neviděl, neplatilo jen pro učedníky. Platí pro všechny křesťany na všech míst a v každém čase - i pro nás!
19:28
August 4, 2019
19|07|21 | Václav Kadlec | Volba je na Tobě
Lehko se věří, když se daří. Když je ale život naprd, tak se věří mnohem hůř. Volba je ale na nás, nikdo jiný ji za nás neudělá. Chceme přes všechny okolnosti následovat Krista, ať už se děje cokoliv?
30:50
July 21, 2019
19|06|23 | Pavel Popovič | Ježíš? A to je kdo?
Ježíš je ten, který nám může změnit život, jak bychom to sami třeba nikdy nechtěli! Ježíš zaplatil za naše hříchy a tak je náš dluh smazán.
22:33
June 25, 2019
19|06|16 | Bedřich Smola | Má to vůbec cenu?
Má to vůbec cenu? Jsme vůbec ochotní žít pro Boha bez ohledu na výsledek? I když se snažíme a děláme vše dobře a ono se to nedaří?? Má to tedy pro nás smysl? To jsou otázky, které kladl Bedřich a snažil se na ně také odpovědět.
29:05
June 18, 2019
19|06|09 | Josef Horský | Duch Svatý
Kdo vlastně je Duch Svatý. Co dělá a jak se projevuje v našich životech? Bez něj by naše víra nemohla existovat. O tom pojďme přemýšlet.
18:45
June 10, 2019
19|06|02 | Milan Kramoliš | Život skrytý spolu s Kristem v Bohu
Náš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. To je naše hlavní identita jako křesťanů na tomto světě a je to i motorem pro naše konání.
28:25
June 10, 2019
19|05|26 | František Brückner | Naděje - kotva duše
Naděje je pro náš život víry stejně důležitá jako je kotva pro loď. Jak v bouřlivých, tak i klidných dobách nám poskytuje možnost ukotvit náš život tak, aby se od Krista neodpoutal.
26:12
May 27, 2019
19|05|19 | Václav Kadlec | Skutečně Svobodní
Skutečná svoboda nepřichází sama. Následuje pravdu a náš život musí být zakotven v Kristu. Musíme zůstávat v jeho slovu a být jeho učedbníci. Jinak skutečbnou svobodu opravdu nenajdeme.
26:16
May 19, 2019
19|05|12 | Bedřich Smola | Bůh je velký
Bůh je velký a tak nemusíme mít věci pod kontrolou, i když bychom tak rádi. Ale Bůh je velký a proto nikdy neztratí kontrolu a ví co dělá!
33:01
May 12, 2019
19|05|05 | František Brückner | Co je ti do toho aneb intimita v církvi
Písmo nás vybízí k tomu, abychom si navzájem vyznávali naše selhání a naše hříchy. Děláme to? Máme k někomu tak velkou důvěru, abychom mu nabo jí řekli, co se nám nepovedlo? jak velká je intimita pro sdílení mezi Vámi a Vašimi přáteli?
21:34
May 5, 2019
19|04|28 | Milan Kramoliš | Služba
Jako křesťané jsme povoláni sloužit. Co si ale máme pod tímhle pojmem vlastně představit? Co je ta "pravá" služba a jde to jednoznačně definovat?
33:37
April 29, 2019
19|04|21 | Josef Horský | Velikonoční hoax
Na Velikonoce se staly tři důležité věci - Ježíš byl ukřižován, Ježíš zemřel a Ježíš vstal z mrtvých. Nicméně pro mnohé to byl vlastně jen hoax. Falešná zpráva. Pro mnohé se ale stala zprávou o naději, která se od té doby šíří do světa.
15:45
April 21, 2019
19|04|19 | Václav Kadlec | Ukřižování
Co Ježíš prožíval při ukřižování? Ježíš byl opuštěn - přáteli i Bohem, nesl hřích světa, to co je špatně v našich životech; sám se stal hříchem, zůstal úplně sám! Žalmista o tom napsal mnoho let před tím, než se to stalo, ale popis byl velmi přesný...
22:34
April 19, 2019
19|04|14 | Bedřich Smola | Bůh je dobrý
Bůh je dobrý a proto nemusíme hledat jinde! Naše potřeby se na tomto světě nikdy nepodaří dokonale naplnit. Člověk byl stvořen tak, aby byl závislý. Bůhse staral o Izraelce po celou dobu na poušti, i když reptali a nadávali. Jak jsme na tom s vděčností my? Neměli bychom se na to, co máme dívat s jinou perspektivou??
35:57
April 14, 2019
19|03|31 | Václav Kadlec | Soudit či nesoudit
Soudit či nesoudit? Na tuto otázku jsme hledali dnes odpověď. Klíčem nám byl příběh Ježíše a cizoložnice. Jak s ní jednal a jak odvrátil její kamenování. I když vlastně schvaloval požadovaný trest, tak k jeho vykonání nakonec nikdo nenašel dosrt odvahy a také čistoty. Nikdo prostě nebyl bez viny...
29:55
March 31, 2019
19|03|24 | Josef Horský | Proč vstupuji do církve
Proč vlastně vstupujeme do církve, jaké k tomu můžeme mít motivy a potřebujeme jako křesťané vůbec církev? Cílem není naše ego, ale služba.
20:52
March 25, 2019
19|03|17 | Bedřich Smola | Bůh je milostivý
Bůh je milostivý a proto (si) nemusíme nic dokazovat. Dnešní kultura nás vede k tomu, že si vše musíme zasloužit, ale Bůh to vidí opravdu jinak. Beřich Pokračuje v sérii kázání "Bůh je".
33:20
March 17, 2019
19|03|10 | František Brückner | Půst
Návodů na nejrůznější diety i detoxikaci organismu najdeme v dnešní době všude víc než dost. Půst ale není další cestou jak rychle shodit přebytečná  kila. O čem ve skutečnosti při půstu jde? Má půst nějaký smysl i dnes? A proč se postit zrovna před Velikonocemi?
23:07
March 10, 2019
19|03|03 | Václav Kadlec | Noe - když víra zachraňuje
Noe. Postava ze Starého Zákona. V čem nás může jeho příběh a jeho přístup povzbudit a dát naději v zápasech, které vedem a které nás čekají.
29:10
March 3, 2019
19|02|24 | Milan Kramoliš | Zakladatelé sborů
Být zakladatelé sborů znamená mít úsilí přivést lidi k víře v Krista a zapojit je do rostoucího společenství, které je schopné se dále reprodukovat.
30:38
February 24, 2019
19|02|17 | Josef Horský | Věřit jako dítě, aneb prostá víra
Sola Fide - prostá víra stačí, aby byl člověk spasen - je jednou z halvní tezí Martina Luthera. Stačí u této prosté - dětské - víry zůstat?
16:05
February 17, 2019
19|02|10 | Bedřich Smola | Bůh je slavný
Co to znamená, když se řekne, že Bůh je slavný? Jak se to projevuje v našem každodenním křesťanství a naší víře. Má to vůbec dopad?
35:02
February 10, 2019
19|02|03 | František Brückner | Odpuštění
Svět se dělí na ty hříšníky, kteří si jsou vědomi svých chyb a hledají jejich odpuštění a těch, kteří si toho vědomi být nechtějí a tak nehledají.
27:40
February 3, 2019
19|01|27 | Vašek Andrš | Modlitba za druhé je boj
Modlitba. Co pro nás znamená. Věříme, že nám pomůže se modlit? Jsme vytrvalí, nenecháme se odradit? Umíme se vůbec modlit anebo jen hrneme fráze nahoru?
29:34
January 27, 2019
19|01|20 | Josef Horský | Boží záměr
Jaký má Bůh záměr s naším životem? Je možné vždy pochopit vše, co se s námi děje? Může Bůh použít i ty těžké a náročné věci?
12:41
January 20, 2019
19|01|13 | Bedřich Smola | Ester II
V knize Ester není zmínka o Bohu. Přesto tam je – skrytě, podobně i v našich životech. Bůh pořád něco dělá a my jsme to většinou schopni vidět až s odstupem času.
41:49
January 13, 2019
19|01|06 | František Brückner | Duchovní růst
Duchovni růst, který má náš život s Kriustem charakterizovat je postupný, musí být patrný, vychází zevnitř a směřuje ke Kristově plnosti.
21:20
January 6, 2019