ศูนย์เทปธรรมะท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

ศูนย์เทปธรรมะท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

By ืีnuspecial collection
บรรยายธรรมเทศนา
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
การบรรยายธรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ เรื่อง มิลินทปัญหา ครั้งที่14
อินทรีย์ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา มีลักษณะดังนี้           ศีล มีลักษณะ เป็นที่ตั้ง           ศรัทธา มีลักษณะ ผ่องใส และ แล่นไป           วิริยะ มีลักษณะ ค้ำจุนไว้           สติ มีลักษณะ เตือน และ ถือไว้           สมาธิ มีลักษณะเป็น หัวหน้า           ปัญญา มัลักษณะ ตัด และ ทำให้สว่าง
53:29
April 1, 2020
การบรรยายธรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ เรื่อง มิลินทปัญหา ครั้งที่13
สติย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการสิบหกอย่าง คือ: เกิดขึ้นแก่ผู้รู้บ้าง เกิดขึ้นเพราะความเตือนบ้าง เกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยนิมิตอันสำคัญบ้าง เกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยสิ่งที่เป็นประโยชน์บ้าง เกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์บ้าง เกิดขึ้นเพราะนิมิตอันเหมือนกันบ้าง เกิดขึ้นเพราะนิมิตอันผิดกันบ้าง เกิดขึ้นเพราะลักษณะบ้าง เกิดขึ้นเพราะความระลึกบ้าง เกิดขึ้นเพราะความสังเกตบ้าง เกิดขึ้นเพราะความนับบ้าง เกิดขึ้นเพราะความจำบ้าง เกิดขึ้นเพราะภาวนาบ้าง เกิดขึ้นเพราะแก้ตำรับออกดูบ้าง เกิดขึ้นเพราะความเก็บไว้บ้าง เกิดขึ้นเพราะความเคยพบบ้าง
1:01:06
April 1, 2020
การบรรยายธรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ เรื่อง มิลินทปัญหา ครั้งที่12
วิรียะ หรือความเพียร มีลักษณะค้ำจุน หรือกล้าที่จะทำสิ่งนั้นๆ เช่นวิริยะค้ำจุนศรัทธา หรือเพียรสร้างกุศล หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
59:15
April 1, 2020
การบรรยายธรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ เรื่อง มิลินทปัญหา ครั้งที่11
บุคคลมีศรัทธาต่อสิ่งใด เมื่อระลึกถึงสิ่งนั้น หรือบุคคลนั้น จิตใจย่อมผ่องใส และจิตใจของเขาย่อมแล่นไปยังสิ่งนั้น หรือบุคคลนั้นเสมอ ๆ
1:01:10
April 1, 2020
บทเรียนในอดีตจาดนาลันทามหาวิหาร
บทเรียนในอดีตจากนาลันทามหาวิหารโดยพระธรรปิฎก 
1:03:54
April 1, 2020
การบรรยายธรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ เรื่อง มิลินทปัญหา
ศีลเป็นเครื่องข่มจิต ข่มที่ตัวจิตไม่ให้ตามใจกิเลส สมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลส ไม่ให้มาเบียดเบียนจิตได้ ปัญญานี่เป็นเครื่องขุดรากถอนโคนกิเลส
58:45
April 1, 2020
การบรรยายธรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ เรื่อง มิลินทปัญหา
การนำโยนิโส......มาใช้ในชีวิตประจำวัน(ท่านป.อ. ปยุตโต) โยนิโสมนสิการ” เป็นวิธีการคิดที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ ในการคิดวางแผนในการทำวิจัย การทำงาน แก้ไขปัญหา ช่วยในการตัดสินใจ วิเคราะห์ ติดตามผลการทำงาน จึงได้สรุปเรียบเรียงนำเสนอในที่นี้ คำว่า “โยนิโสมนสิการ” ประกอบด้วยคำสองคำ -- คำแรกคือ โยนิโส มาจาก โยนิ แปลว่า เหตุ ต้นเค้าแหล่งเกิดปัญญา อุบาย วิถีทาง -- คำที่สองคือ มนสิการ แปลว่าการนำในใจ การคิดคำนึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณาเมื่อรวมกันมีความหมายว่า การนึกในใจโดยแยบคายหรือการคิดแบบแยบคาย
56:53
April 1, 2020
ธรรมกถาที่สารนาถ
ธรรมกภาที่สารนาถ โดน พระธรรมปิฎก
11:15
April 1, 2020
การบรรยายธรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ เรื่อง มิลินทปัญหา
" ข้าแต่พระนาคเสน ญาณ เกิดแก่ผู้ใด ปัญญา เกิดแก่ผู้นั้นหรือ ? " " เกิด…มหาราชะ คือ ญาณ เกิดแก่ผู้ใด ปัญญา ก็เกิดแก่ผู้นั้น" " ข้าแต่พระนาคเสน สิ่งใดเป็นญาณสิ่งนั้นหรือเป็นปัญญา? " " ถูกแล้ว…มหาราชะ คือสิ่งใดเป็นญาณก็สิ่งนั้นแหละเป็นปัญญา" " ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ญาณได้เกิดแก่ผู้ใดปัญญานั้นได้เกิดแก่ผู้นั้น ผู้นั้นหลงหรือไม่หลง ? " " มหาราชะ ผู้มีปัญญาหลงในบางสิ่งบางอย่าง ไม่หลงในบางสิ่งบางอย่าง" " หลงในสิ่งไหน ไม่หลงในสิ่งไหน ? "
1:00:56
April 1, 2020
ธรรมกถาภายใต้พระศรีมหาโพธิ์
ธรรมกถาภายใต้พระศรีมหาโพธิ์ โดยพระธรรมปิฎก
57:50
April 1, 2020
การบรรยายธรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ เรื่อง มิลินทปัญหา ครั้งที่7
คนที่เกิดมาแล้วจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ ท่านเข้าใจว่าเป็นคนละคนกัน พระนาคเสนจึงชี้แจงว่า ความจริงก็เป็นคนเดียวกัน แต่ที่ท่านตอบว่า จะเป็นผู้นั้นก็ไม่ใช่จะเป็นผู้อื่นก็ไม่ใช่นั้น ก็เพราะอาศัย สันตติ ความสืบต่อกัน เปรียบเหมือนเปลวไฟและนมสดที่เปลี่ยนไป เมื่อเปลี่ยนไปแล้ว จะว่าเป็นของเดิมก็ไม่ได้ จะว่าเป็นของอื่นก็ไม่ใช่ แต่ต้องอาศัยความสืบต่อกันไป เหมือนกับร่างกายที่เกิดมาก็อาศัยอวัยวะเดิมแล้วค่อยเปลี่ยนแปลง เติบโตขึ้นมาจนกว่าจะแก่เฒ่าไป ก็ชื่อว่าเป็นบุคคลเดียวกันนั่นเอง
1:00:05
April 1, 2020
ทางสายกลาง ความไม่ประมาท
ทางสายกลาง ความไม่ประมาท บรรยายโดย พระธรรมปิฎก
1:02:41
April 1, 2020
การบรรยายธรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ เรื่อง มิลินทปัญหา ครั้งที่6
ในมิลินทปัญหา  โฆรสวรรค ให้ความหมายของคุณสมบัติของผู้จะบรรลุธรรมมีอย่างไร และต้องปฏิบัติอย่างไร โดยความหมายก็คือปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นพระอรหันต์  หรือข้อธรรมอันใดที่จะปฏิบัติเพื่อไปสู่การเป็นพระอรหันต์  สาระในโฆรสวรรค ก็เพื่อเป็นการชี้ให้เห็นข้อธรรมอันจะเป็นการเปรียบเทียบ ระหว่างธรรมกับสภาวะธรรม  ที่เป็นคุณสมบัติของสัตว์
54:46
April 1, 2020
ถ้ำอซันตา-เอลโรรา
 ถ้ำอชันตา (Ajanta Caves) เมืองออรังกาบาด รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย...ได้ชื่อว่าเป็น วัดถ้ำในพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลก สร้างเมื่อ พ.ศ.๓๕๐
52:58
April 1, 2020
ความพอดี ธรรมะ และวินัย
ความพอดี ธรรมะ และการมีวินัย โดยพระธรรมปิฎก
1:03:01
April 1, 2020
การบรรยายธรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ เรื่อง มิลินทปัญหา ครั้งที่5
อันดับนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินท์ภูมินทราธิบดี  จึงจินตนาการหาอรรถปัญหาที่จะไต่ ถามพระนาคเสนต่อไป  ก็เกิดวิมัติกังขาสงสัยอันใหญ่ขึ้นในข้อที่พระภิกษุถือธุดงค์  อยู่ในอรัญ- ญิกประเทศและคฤหัสถ์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ ก็สามารถจะได้บรรลุมรรคผลคุณวิเศษได้เหมือนกันว่า ผิแลว่าคฤหัสถ์ย่อมตรัสรู้ธรรมวิเศษได้เหมือนภิกษุที่ถือธุดงค์แล้วไซร้  ธุดงคคุณที่ภิกษุถือนั้น จะไม่มีประโยชน์อะไร  เป็นอันไร้ผล  ถือไปให้ลำบากเปล่าๆ อาตมาจักถามปัญหาข้อนี้กะ พระนาคเสน  ผู้ทรงพระไตรปิฎก ผู้ฉลาดในการที่จะสาธกเปรียบเทียบแก้ปัญหา  และมีวาจาไพ- เราะอันประเสริฐ  ท่านจะได้บรรเทาความสงสัยของเราให้เสื่อมสิ้น  คลี่คลายหายไป  ทีนั้นสม เด็จพระเจ้ามิลินท์ก็ทรงยินดีที่จะถามปัญหาข้อนั้น ทรงร่าเริงบันเทิงพระหฤทัยยิ่งนัก  โคโณ  วิย
56:44
April 1, 2020
การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
การฟื้นฟูพระพุทธศานาในอินเดีย  โดย พระธรรมปิฎก 
1:03:47
April 1, 2020
แนะนำบทสวดมนต์ ม้วนที่2
บทสวดมนต์ โดย  พระเทพวิสุทธิ กวี  (พิจิต  ฐิตวณโณ)
1:02:17
April 1, 2020
แนะนำบทสวดมนต์ ม้วนที่ 1
บทสวดมนต์โดย พระเทพวิสุทธ์  กวี  (พิจิต  ฐิตวณโณ) 
1:02:29
April 1, 2020
ความสำคัญของกรณี เมตตาสูตร ตอนที่1 ม้วนที่ 1
เมตตาสูตร ผู้บรรยาย พระเทพวิสุทธิ  กวี ( พิจิต ฐิตวณโณ)
1:12:31
March 31, 2020
เมตตา ม้วนที่10
เมตตา คือ ความเป็นมิตร ความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น โดยไม่จำเพาะเจาะจง เมตตาจะมีได้ต้องอาศัยการเจริญ อบรมในชีวิตประจำวันนั่นเอง
1:02:08
March 31, 2020
เมตตา ม้วนที่9
เมตตา คือ ความเป็นมิตร ความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น โดยไม่จำเพาะเจาะจง เมตตาจะมีได้ต้องอาศัยการเจริญ อบรมในชีวิตประจำวันนั่นเอง
1:01:55
March 31, 2020
เมตตา ม้วนที่8
เมตตา คือ ความเป็นมิตร ความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น โดยไม่จำเพาะเจาะจง เมตตาจะมีได้ต้องอาศัยการเจริญ อบรมในชีวิตประจำวันนั่นเอง
1:02:13
March 31, 2020
เมตตา ม้วนที่ 7
เมตตา หมายถึง ความรัก หวังดี ไมตรี เห็นใจ ใฝ่ใจ เอื้ออาทร การสร้างเสริมประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ปราศจากความอาฆาต เคียดแค้น ชิงชัง มีแต่จะแสดงให้เห็นสีหน้ายิ้มละไม มีดวงตาแจ่มใสแช่มชื่น มองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันเอิบอิ่ม เปี่ยมด้วยความปรารถนาดี หวังให้ทุกคนมีความสงบสุขสมบูรณ์ทั่วหน้า ห่างภัยไกลเวรไร้อุปสรรค อันตราย
1:02:11
March 30, 2020
เมตตา ม้วนที่6
เมตตา หมายถึง ความรัก หวังดี ไมตรี เห็นใจ ใฝ่ใจ เอื้ออาทร การสร้างเสริมประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ปราศจากความอาฆาต เคียดแค้น ชิงชัง มีแต่จะแสดงให้เห็นสีหน้ายิ้มละไม มีดวงตาแจ่มใสแช่มชื่น มองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันเอิบอิ่ม เปี่ยมด้วยความปรารถนาดี หวังให้ทุกคนมีความสงบสุขสมบูรณ์ทั่วหน้า ห่างภัยไกลเวรไร้อุปสรรค อันตราย
1:02:08
March 30, 2020
การบรรยายธรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ เรื่อง มิลินทปัญหา ครั้งที่4 วันที่ 30 มีนาคม 2534
ความกังวล ๑๖ ประการนั้นคือ    ๑. กังวลด้วยอาภรณ์ คือเครื่องประดับ    ๒. กังวลด้วยช่างทอง    ๓. กังวลด้วยการขัดสี     ๔. กังวลด้วยการเก็บเครื่องประดับ     ๕. กังวลด้วยการฟอกผมสระผม     ๖. กังวลด้วยดอกไม้     ๗. กังวลด้วยของหอม     ๘. กังวลด้วยเครื่องอบ     ๙. กังวลด้วยเสมอ     ๑๐. กังวลด้วยมะขามป้อม     ๑๑. กังวลด้วยดินเหนียว (สมอ มะขามป้อม ดิน ทั้ง ๓ ประการนี้ ทำเป็นยาสระผม)     ๑๒. กังวลด้วยเข็มปักผม     ๑๓. กังวลด้วยผ้าผูกผม     ๑๔. กังวลด้วยหวี     ๑๕. กังวลด้วยช่างตัดผม     ๑๖. กังวลด้วยการอาบน้ำชำระผม รวมเป็น ๑๖ ประการด้วยกัน
1:01:04
March 30, 2020
เมตตา ม้วนที่ 5
เมตตา คือ ความเป็นมิตร ความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น โดยไม่จำเพาะเจาะจง เมตตาจะมีได้ต้องอาศัยการเจริญ อบรมในชีวิตประจำวันนั่นเอง
1:02:03
March 30, 2020
การบรรยายธรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ เรื่อง มิลินทปัญหา ครั้งที่2(ต่อ)
สิ่งที่ทำให้คัมภีร์มิลินทปัญหามีความน่าสนใจแม้ในยุคปัจจุบัน  คือคัมภีร์มิลินทปัญหา  เป็นผลของการผสมผสานวัฒนธรรมเฮเลนนิสติกกรีกและศาสนาพุทธจากอินเดีย  กษัตริย์มิลินท์ถามคำถามที่เกี่ยวกับปรัชญาของศาสนาพุทธต่อพระนาคเสน ซึ่งเป็นคำถามที่เราก็อาจสงสัย  และพระนาคเสนก็ตอบด้วยปรัชญาอย่างชาญฉลาด  พร้อมยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
1:01:22
March 30, 2020
เมตตา ม้วนที่4
เมตตา คือ ความเป็นมิตร ความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น โดยไม่จำเพาะเจาะจง เมตตาจะมีได้ต้องอาศัยการเจริญ อบรมในชีวิตประจำวันนั่นเอง
1:02:18
March 30, 2020
การบรรยายธรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ เรื่อง มิลินทปัญหา ครั้งที่2
คำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เรียนรู้แล้วต้องปฏิบัติด้วยจึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนรู้ แต่ถ้าจะเอาแค่ฟัง-คิด-ถาม-เขียน เพื่อให้เกิดความเท่ในการเรียนรู้ แล้วตนเองไม่ปฏิบัติ หรือสอนแต่ให้เชื่อกันโดยไม่สอนเน้นถึงความมีเหตุเป็นผล
1:03:17
March 30, 2020
เมตตา ม้วนที่3
เมตตา คือ ความเป็นมิตร ความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น  โดยไม่จำเพาะเจาะจง เมตตาจะมีได้ต้องอาศัยการเจริญ  อบรมในชีวิตประจำวันนั่นเอง   โดยเริ่มจากบุคคลที่ใกล้ตัวเราที่สุด   แล้วค่อยๆขยายวงกว้างออกไปขึ้นเรื่อยๆ  จนกระทั่งถึงบุคคลที่ไม่เป็นที่รักคือศัตรู
1:01:35
March 30, 2020
การบรรยายธรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ เรื่อง มิลินทปัญหา ประจำวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2534 ครั้งที่1
ในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา ที่มีชื่อว่า มิลินทปัญหา มีรายละเอียดเรื่อง ครู กับ ศิษย์ ที่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าชื่อพระนาคเสน ได้บอกกับคนมีปัญญา(ซึ่งช่างซัก)ชื่อพระยามิลินท์ ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระไตยปิฏกไว้ตั้งแต่เมื่อสองพันปีที่ผ่านมา
1:00:57
March 30, 2020
เมตตา ม้วนที่ 1
เมตตา คือ ความเป็นมิตร ความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น  โดยไม่จำเพาะเจาะจง เมตตาจะมีได้ต้องอาศัยการเจริญ  อบรมในชีวิตประจำวันนั่นเอง   โดยเริ่มจากบุคคลที่ใกล้ตัวเราที่สุด   แล้วค่อยๆขยายวงกว้างออกไปขึ้นเรื่อยๆ  จนกระทั่งถึงบุคคลที่ไม่เป็นที่รักคือศัตรู
1:02:41
March 30, 2020
สงกรานต์39 ม้วนที่16
กิจกรรมวิปัสสนา ณ บ้านบุญชู  เธียรสวน ระหว่างวันที่5-15 เมษายน 2539 
1:02:00
March 27, 2020
สงกรานต์39 ม้วนที่15
กิจกรรมวิปัสสนา ณ บ้าน บุญชู  เธียรสวน ระหว่างวันที่ 5-15 เมษายน 2539
1:02:00
March 27, 2020
สงกรานต์39 ม้วนที่14
กิจกรรมวิปัสสนา ณ บ้านบุญชู  เธียรสวน  ระหว่างวันที่ 5-15 เมษายน 2539 
1:03:02
March 27, 2020
สงกรานต์39 ม้วนที่ 13
กิจกรรมวิปัสสนา บ้านบุญชู เธียรสวน ระหว่าง วันที่5-15 เมษายน  2539  โดย พระอาจารย์ ประจักษ์  สิริวัญโณ  ดำเนินรายการ โดย ท่านอาจารย์นิศา เชนะกุล
1:02:00
March 26, 2020
สงกรานต์39 ม้วนที่12
กิจกรรมวิปัสสนา บ้าน บุญชู เธียรสวน ระหว่าง วันที่5-15 เมษายน  2539  โดย พระอาจารย์ ประจักษ์  สิริวัญโณ  ดำเนินรายการ โดย ท่านอาจารย์นิศา เชนะกุล
1:02:37
March 26, 2020
สงกรานต์39 ม้วนที่11
กิจกรรมวิปัสสนาธรรม บ้านบุญชู เธียรสวนระหว่าง วันที่5-15 เมษายน  2539  โดย พระอาจารย์ ประจักษ์  สิริวัญโณ  ดำเนินรายการ โดย ท่านอาจารย์นิศา เชนะกุล
1:02:12
March 26, 2020
สงกรานต์39 ม้วนที่10
กิจกรรมวิปัสสนา ณ  บ้าน คุณบุญชู   เธียรสวน ระหว่าง วันที่5-15 เมษายน  2539  โดย พระอาจารย์ ประจักษ์  สิริวัญโณ  ดำเนินรายการ โดย ท่านอาจารย์นิศา เชนะกุล
1:02:59
March 26, 2020
สงกรานต์39 ม้วนที่9
กิจกรรมวิปัสสนา ณ  บ้าน คุณบุญชู   เธียรสวน ระหว่าง วันที่5-15 เมษายน  2539  โดย พระอาจารย์ ประจักษ์  สิริวัญโณ  ดำเนินรายการ โดย ท่านอาจารย์นิศา เชนะกุล
1:02:41
March 26, 2020
สงกรานต์39 ม้วนที่8
กิจกรรมวิปัสสนา ณ  บ้าน คุณบุญชู   เธียรสวน ระหว่าง วันที่5-15 เมษายน  2539  โดย พระอาจารย์ ประจักษ์  สิริวัญโณ  ดำเนินรายการ โดย ท่านอาจารย์นิศา เชนะกุล
1:02:46
March 26, 2020
สงกรานต์ ม้วนที่7
กิจกรรมวิปัสสนา ณ  บ้าน คุณบุญชู   เธียรสวน ระหว่าง วันที่5-15 เมษายน  2539  โดย พระอาจารย์ ประจักษ์  สิริวัญโณ  ดำเนินรายการ โดย ท่านอาจารย์นิศา เชนะกุล
1:03:25
March 26, 2020
สงกรานต์39 ม้วนที่6
กิจกรรมวิปัสสนา ณ  บ้าน คุณบุญชู   เธียรสวน ระหว่าง วันที่5-15 เมษายน  2539  โดย พระอาจารย์ ประจักษ์  สิริวัญโณ  ดำเนินรายการ โดย ท่านอาจารย์นิศา เชนะกุล
1:13:38
March 26, 2020
สงกรานต์35 ม้วนที่5
กิจกรรมวิปัสสนา ณ  บ้าน คุณบุญชู   เธียรสวน ระหว่าง วันที่5-15 เมษายน  2539  โดย พระอาจารย์ ประจักษ์  สิริวัญโณ  ดำเนินรายการ โดย ท่านอาจารย์นิศา เชนะกุล
1:01:44
March 26, 2020
สงกรานต์39 ม้วนที่4
กิจกรรมวิปัสสนา ณ  บ้าน คุณบุญชู   เธียรสวน ระหว่าง วันที่5-15 เมษายน  2539  โดย พระอาจารย์ ประจักษ์  สิริวัญโณ  ดำเนินรายการ โดย ท่านอาจารย์นิศา เชนะกุล
1:02:54
March 26, 2020
สงกรานต์39 ม้วนที่3
กิจกรรมวิปัสสนา ณ  บ้าน คุณบุญชู   เธียรสวน ระหว่าง วันที่5-15 เมษายน  2539  โดย พระอาจารย์ ประจักษ์  สิริวัญโณ  ดำเนินรายการ โดย ท่านอาจารย์นิศา เชนะกุล
1:03:03
March 26, 2020
สติในพระพุทธศาสนา
ธรรมะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดปัญญา 
1:31:56
March 25, 2020
สงกรานต์39 ม้วนที่2
วิปัสสนา ณ.บ้านบุญชู เธียรสวน โดย พระประจักษ์ สิริวัณโณ สรุป โดย อาจารย์นิศา เชนะกุล วันที่ 5-15 เมษายน พ.ศ 2539
1:04:28
March 25, 2020
สงกรานต์ 39 ม้วนที่1
วิปัสสนา ณ.บ้านบุญชู เธียรสวน โดย พระประจักษ์ สิริวัณโณ สรุป โดย อาจารย์นิศา เชนะกุล วันที่ 5-15 เมษายน พ.ศ 2539
1:02:44
March 25, 2020
สนทนาธรรมชุดพระไตรปิฎกภาษา ม้วนที่10
สนทนาธรรมบรรยายธรรมโดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวรรณเขตต์
31:53
March 25, 2020
สนทนาธรรมชุดพระไตรปิฎกภาษา ม้วนที่9
สนทนาธรรมบรรยายโดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวรรณเขตต์
1:03:22
March 25, 2020
สนทนาธรรมชุดพระไตรปิฎกภาษา ม้วนที่8
สนทนาธรรม บรรยายโดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวรรณเขตต์
1:02:21
March 25, 2020
สนทนาธรรมชุดพระไตรปิฎกภาษา ม้วนที่7
สนทนาธรรมบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวรรณเขตต์
1:04:28
March 25, 2020
สนทนาธรรมชุดพระไตรปิฎกภาษา ม้วนที่6
สนทนาธรรมบรรยายโดย อาจารย์สุจืนต์ บริการวรรณเขตต์
1:03:34
March 24, 2020
สนทนาธรรมชุดพระไตรปิฎกภาษา ม้วนที่5
สนทนาธรรมบรรยายโดยอาจารย์สุจนินต์ บริหารวรรณเขตต์
52:19
March 24, 2020
สนทนาธรรมชุดพระไตรปิฎกภาษา ม้วนที่4
สนทนาธรรมบรรยายโดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวรรณเขตต์
50:40
March 24, 2020
สนทนาธรรมชุดพระไตรปิฎกภาษา ม้วนที่ 3
สนทนาธรรมโดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวรรณเขตต์
1:03:26
March 24, 2020
สนทนาธรรมชุดพระไตรปิฎกภาษา ม้วนที่2
บรรยายธรรมโดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวรรณเขตต์
1:02:37
March 24, 2020
สนทนาธรรม ชุดพระไตรปิฎกภาษา ม้วนที่ 1
สนทนาธรรมโดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวรรณเชตต์
1:03:09
March 23, 2020
สนทนาธรรม ม้วนที่5
สนทนาธรรมนำสุข
1:01:48
March 23, 2020
สนทนาธรรม ม้วนที่4
สนทนาธรรมนำสุข
1:01:11
March 23, 2020
สนทนาธรรม ม้วนที่3
สนทนาธรรมนำสุข
1:01:25
March 23, 2020
สนทนาธรรม ม้วนที่2
สนทนาธรรมนำสุข 
1:01:43
March 23, 2020
สนทนาธรรม ม้วนที่1
สนทนาธรรมนำสุข
1:02:03
March 23, 2020
วินัยคฤหัสถ์ ม้วนที่10
คฤหัสถ์ หมายถึง อุบาสกอุบาสิกาทั่วไป มิใช่สงฆ์
1:02:59
March 23, 2020
วินัยคฤหัสถ์ ม้วนที่ 9
คฤหัสถ์ หมายถึง อุบาสกอุบาสิกาทั่วไป  มิใช่สงฆ์
1:03:05
March 23, 2020
วินัยคฤหัสถ์ ม้วนที่8
ชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิต
1:02:30
March 19, 2020
วินัยคฤหัสถ์ ม้วนที่7
ชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิต
1:02:11
March 19, 2020
วินัยคฤหัสถ์ ม้วนที่6
ชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิต
1:02:34
March 19, 2020
วินัยคฤหัสถ์ ม้วนที่5
ชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิต
1:02:43
March 19, 2020
วินัยคฤหัสถ์ ม้วนที4
ธรรมที่ทรงแสดงไว้ ให้ท่านย้อนกลับมาพิจารณาด้วยสติ
1:02:32
March 18, 2020
วินัยคฤหัสถ์ ม้วนที่3
ธรรมที่ทรงแสดงไว้ ให้ท่านย้อนกลับมาพิจารณาด้วยสติ
1:02:30
March 18, 2020
วินัยคฤหัสถ์ ม้วนที่2
ธรรมที่ทรงแสดงไว้ ให้ท่านย้อนกลับมาพิจารณาด้วยสติ
1:02:11
March 18, 2020
วินัยคฤหัสถ์ ม้วนที่1
ธรรมที่ทรงแสดงไว้ ให้ท่านย้อนกลับมาพิจารณาด้วยสติ
1:02:29
March 18, 2020
ปัฎฐาน24 ม้วนที่10
ปัฏฐานแห่งพระอภิธรรมปิฎก คือพระไตรปิฎกบาลี
1:01:11
March 18, 2020
ปัฎฐาน24 ม้วนที่9
ปัฏฐานแห่งพระอภิธรรมปิฎก คือพระไตรปิฎกบาลี
1:01:34
March 18, 2020
ปัฎฐาน24 ม้วนที่8
ปัฏฐานแห่งพระอภิธรรมปิฎก คือพระไตรปิฎกบาลี
1:01:12
March 17, 2020
ปัฎฐาน24 ม้วนที่7
ปัฏฐานแห่งพระอภิธรรมปิฎก คือพระไตรปิฎกบาลี
1:01:25
March 17, 2020
ปัฎฐาน24 ม้วนที่6
ปัฏฐานแห่งพระอภิธรรมปิฎก คือพระไตรปิฎกบาลี
1:02:13
March 17, 2020
ปัฎฐาน24 ม้วนที่5
ปัฏฐานแห่งพระอภิธรรมปิฎก คือพระไตรปิฎกบาลี
1:00:51
March 17, 2020
ปัฎฐาน24 ม้วนที่4
ปัฏฐานแห่งพระอภิธรรมปิฎก คือพระไตรปิฎกบาลี
1:01:44
March 17, 2020
ปัฎฐาน24 ม้วนที่3
ปัฏฐานแห่งพระอภิธรรมปิฎก คือพระไตรปิฎกบาลี
1:01:55
March 17, 2020
ปัฎฐาน24 ม้วนที่2
ปัฏฐานแห่งพระอภิธรรมปิฎก คือพระไตรปิฎกบาลี
1:02:14
March 17, 2020
ปัฎฐาน 24 ม้วนที่ 1
คัมภีร์ที่ละเอียดลึกซึ้ง สุขุมคัมภีร์ภาพด้วยปัจจัยแห่งปรมัตถธรรม โดยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องราวความเป็นไปของสภาพธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กัน โดยนัยมากมาย
1:01:33
March 16, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่20
ศิล  สมาธิ  ปัญญา บังเกิดแก่ผู้ปฎิบัติธรรมทั้งปวง 
1:02:44
March 16, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่ 19
การให้ทาน การถือศีล และการเจริญภาวนา
1:02:17
March 16, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่18
ศีล สมาธิ ปัญญา  ย่อม บังเกิดแด่ผู้ปฎิบัติธรรม
1:04:07
March 16, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่17
การให้ทาน การถือศีล และการเจริญภาวนา
1:02:19
March 13, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่16
บารมีเกิดจาก การให้ทาน การถือศีล และการเจริญภาวนา
1:01:26
March 13, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่ 15
ด้วย การให้ทาน การถือศีล และการเจริญภาวนา 
1:01:48
March 13, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่13
วิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู่ ๓ ขั้นตอนคือการให้ทาน การถือศีล และการเจริญภาวนา ที่นิยมเรียกกันว่า "ทาน ศีล ภาวนา"
1:01:34
March 13, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่ 13
วิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู่ ๓ ขั้นตอนคือการให้ทาน การถือศีล และการเจริญภาวนา ที่นิยมเรียกกันว่า "ทาน ศีล ภาวนา"
1:01:35
March 13, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่12
บารมี คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง มี ๑๐ คือ ทาน, ศีล เนกขัมมะ, ปัญญา, วิริยะ, ขันติ, สัจจะ, อธิษฐาน, เมตตา, อุเบกขา
1:01:57
March 11, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่ 11
บารมี คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง มี ๑๐ คือ ทาน, ศีล เนกขัมมะ, ปัญญา, วิริยะ, ขันติ, สัจจะ, อธิษฐาน, เมตตา, อุเบกขา
1:01:56
March 11, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่ 10
บารมี คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง มี ๑๐ คือ ทาน, ศีล เนกขัมมะ, ปัญญา, วิริยะ, ขันติ, สัจจะ, อธิษฐาน, เมตตา, อุเบกขา
1:01:57
March 11, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่ 9
การศึกษาเรื่องของบารมีทั้ง ๑๐ ก็เพื่อพิจารณาสำรวจตัวเองว่ายังยิ่งหย่อนบารมีใด จะได้อบรมบารมีนั้นให้ยิ่งขึ้น จนสามารถเป็นปัจจัยให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ ถ้ามุ่งที่จะให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน โดยไม่คำนึงถึงการอบรมเจริญบารมีก็จะต้องพ่ายแพ้ต่ออกุศลธรรม เพราะอกุศลธรรมมีปัจจัยเกิดขึ้นมากกว่ากุศลธรรม
1:01:24
March 10, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่ 8
การศึกษาเรื่องของบารมีทั้ง ๑๐ ก็เพื่อพิจารณาสำรวจตัวเองว่ายังยิ่งหย่อนบารมีใด จะได้อบรมบารมีนั้นให้ยิ่งขึ้น จนสามารถเป็นปัจจัยให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ ถ้ามุ่งที่จะให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน โดยไม่คำนึงถึงการอบรมเจริญบารมีก็จะต้องพ่ายแพ้ต่ออกุศลธรรม เพราะอกุศลธรรมมีปัจจัยเกิดขึ้นมากกว่ากุศลธรรม
1:01:21
March 10, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่7
การศึกษาเรื่องของบารมีทั้ง ๑๐ ก็เพื่อพิจารณาสำรวจตัวเองว่ายังยิ่งหย่อนบารมีใด จะได้อบรมบารมีนั้นให้ยิ่งขึ้น จนสามารถเป็นปัจจัยให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ ถ้ามุ่งที่จะให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน โดยไม่คำนึงถึงการอบรมเจริญบารมีก็จะต้องพ่ายแพ้ต่ออกุศลธรรม เพราะอกุศลธรรมมีปัจจัยเกิดขึ้นมากกว่ากุศลธรรม
1:01:45
March 10, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่ 6
การศึกษาเรื่องของบารมีทั้ง ๑๐ ก็เพื่อพิจารณาสำรวจตัวเองว่ายังยิ่งหย่อนบารมีใด จะได้อบรมบารมีนั้นให้ยิ่งขึ้น จนสามารถเป็นปัจจัยให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ ถ้ามุ่งที่จะให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน โดยไม่คำนึงถึงการอบรมเจริญบารมีก็จะต้องพ่ายแพ้ต่ออกุศลธรรม เพราะอกุศลธรรมมีปัจจัยเกิดขึ้นมากกว่ากุศลธรรม
1:01:45
March 10, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่5
การศึกษาเรื่องของบารมีทั้ง ๑๐ ก็เพื่อพิจารณาสำรวจตัวเองว่ายังยิ่งหย่อนบารมีใด จะได้อบรมบารมีนั้นให้ยิ่งขึ้น จนสามารถเป็นปัจจัยให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ ถ้ามุ่งที่จะให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน โดยไม่คำนึงถึงการอบรมเจริญบารมีก็จะต้องพ่ายแพ้ต่ออกุศลธรรม เพราะอกุศลธรรมมีปัจจัยเกิดขึ้นมากกว่ากุศลธรรม
1:01:12
March 10, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่4
การศึกษาเรื่องของบารมีทั้ง ๑๐ ก็เพื่อพิจารณาสำรวจตัวเองว่ายังยิ่งหย่อนบารมีใด จะได้อบรมบารมีนั้นให้ยิ่งขึ้น จนสามารถเป็นปัจจัยให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ ถ้ามุ่งที่จะให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน โดยไม่คำนึงถึงการอบรมเจริญบารมีก็จะต้องพ่ายแพ้ต่ออกุศลธรรม เพราะอกุศลธรรมมีปัจจัยเกิดขึ้นมากกว่ากุศลธรรม
1:02:55
March 10, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่3
การศึกษาเรื่องของบารมีทั้ง ๑๐ ก็เพื่อพิจารณาสำรวจตัวเองว่ายังยิ่งหย่อนบารมีใด จะได้อบรมบารมีนั้นให้ยิ่งขึ้น จนสามารถเป็นปัจจัยให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ ถ้ามุ่งที่จะให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน โดยไม่คำนึงถึงการอบรมเจริญบารมีก็จะต้องพ่ายแพ้ต่ออกุศลธรรม เพราะอกุศลธรรมมีปัจจัยเกิดขึ้นมากกว่ากุศลธรรม
1:00:14
March 10, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่ 2
การอบรมเพื่อเจริญบารมีในชีวิตประจำวัน
1:00:29
March 6, 2020
บารมีในชีวิตประจำวัน ม้วนที่ 1
การอบรมเจริญให้เกิดบารมีในชีวิตประจำวัน
1:00:35
March 6, 2020
ธรรมในชีวิตประจำวัน ม้วนที่5
หลักศีลธรรมสำหรับชาวพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานสั่งสอนไว้ มีมากมายหลายระดับ ทั้งที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน และระดับที่สูงขึ้นไป หากพุทธศาสนิกชนทุกคนล้วนแต่ตั้งมั่นอยู่ในคำสั่งสอนของท่าน ย่อมบังเกิดความสงบสุขในการดำเนินชีวิต
58:43
March 6, 2020
ธรรมในชีวิตประจำวัน ม้วนที่4
หลักศีลธรรมสำหรับชาวพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานสั่งสอนไว้ มีมากมายหลายระดับ ทั้งที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน และระดับที่สูงขึ้นไป หากพุทธศาสนิกชนทุกคนล้วนแต่ตั้งมั่นอยู่ในคำสั่งสอนของท่าน ย่อมบังเกิดความสงบสุขในการดำเนินชีวิต
58:47
March 6, 2020
ธรรมในชีวิตประจำวัน ม้วนที่ 3
หลักศีลธรรมสำหรับชาวพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานสั่งสอนไว้ มีมากมายหลายระดับ ทั้งที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน และระดับที่สูงขึ้นไป หากพุทธศาสนิกชนทุกคนล้วนแต่ตั้งมั่นอยู่ในคำสั่งสอนของท่าน ย่อมบังเกิดความสงบสุขในการดำเนินชีวิต
59:14
March 6, 2020
ธรรมในชีวิตประจำวัน ม้วนที่ 2
หลักศีลธรรมสำหรับชาวพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานสั่งสอนไว้ มีมากมายหลายระดับ ทั้งที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน และระดับที่สูงขึ้นไป หากพุทธศาสนิกชนทุกคนล้วนแต่ตั้งมั่นอยู่ในคำสั่งสอนของท่าน ย่อมบังเกิดความสงบสุขในการดำเนินชีวิต
58:58
March 6, 2020
ธรรมในชีวิตประจำวัน ม้วนที่1
หลักธรรมะง่ายๆ ที่เหมาะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน
13:06
March 6, 2020
วัฏฏกปริตร
ทำให้พ้นจากอัคคีภัย
43:35
February 26, 2020
อังคุลิมาละปะริตตัง
อังคุลิมาละปะริตตัง ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา  โวโรเปตา  เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.
49:35
February 25, 2020
ธชัคคปริตร
ธชัคคปริตรหรือธชัคคสูตรเป็นบทที่ว่าด้วยยอดธง คืออานุภาพของพระรัตนตรัยที่สามารถระงับความสะดุ้งหวาดกลัวลงได้ และมีอานุภาพยิ่งกว่าที่พึ่งอื่นใดในโลก ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะสามารถปฏิบัติกิจต่างๆ ของตนให้สำเร็จลุล่วงได้โดยสวัสดี
51:24
February 20, 2020
อาฏานาฏิยปริตร
อาฏานาฏิยปริตร พระพุทธมนต์ที่เชื่อกันว่าสามารถป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวงได้ บางแห่งกล่าวไว้ว่า สามารถป้องกันภัยจากอมนุษย์.
57:40
February 20, 2020
โมรปริตร
โมรปริตตปาฐะ เป็นบทสวดมนต์เรียบเรียงไว้เป็นส่วนหนึ่งในภาณวารหรือหนังสือบทสวดมนต์หลวง รวมถึงในบทสวดมนต์เจ็ดสองตำนาน และสิบสองตำนาน
49:54
February 20, 2020
รัตนสูตร ...อนุภาพแห่งรัตนคุณ
รัตนสูตร พระสูตรในพระสุตตันตปิฎก หมวดขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และยังปรากฏในหมวดสุตตนิบาต เป็นพระคาถาจำนวน 17 บท แต่ปรากฏในพากย์ภาษาสันสกฤตจำนวน 19 บท
57:48
February 20, 2020
กรรม 12
ผลของกรรม  คือกระบวนการที่ก่อให้เกิดการกระทำและการให้ผลของการกระทำ มี 2 ประการคือ การกระทำดี ย่อมได้รับผลดี กระทำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1:01:22
February 20, 2020
มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
มงคลชีวิต ๓๘ ประการ เป็นหมวดธรรมะ ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และการนำไปปฎิบัติ เพราะเป็นหมวดธรรมะ ที่เป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวเนื่องกัน และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสมบูรณ์พร้อม คือฝึกให้เป็นคนดี, สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง, ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์, บำเพ็ญประโยชน์ ต่อครอบครัวและสังคม, ธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่, การฝึกภาคปฏิบัต ิเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป, ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส และยังประโยชน์สูงสุด ของการปฏิบัติให้เกิดขึ้น คือ ผู้ปฏิบัติจะมีจิตใจที่สะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์ หมดกิเลส สามารถทำพระนิพพานให้แจ้ง สร้างบารมีให้ถึงที่สุดแห่งธรรมได้ในที่สุด
54:36
February 20, 2020
มงคลในพระพุทธศาสนา
พุทธปฎิบัติของชาวพุทธ
25:31
February 20, 2020
หลักธรรมเนื่องในพิธีสงกรานต์
หลักธรรมเนื่องในพิธีสงกรานต์ โดยพระเมธีวรญาณ
1:01:46
February 20, 2020
พุทธโอสถ ธรรมโอสถ สังฆโอสถ
ธรรมะเพื่อใช้ปฎิบัติในชีวิตประจำวัน
51:49
February 18, 2020
ลอยกระทง
ลอยกระทง ลอยประทีปบูชารอยพระพุทธบาท
57:08
February 18, 2020
การปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
การปฎิบัติธรรมกรรมฐาน
43:27
February 14, 2020
กฐินประเพณีทำบุญในพระพุทธศาสนา
ธรรมะบรรยายเนื่องประเพณีกฐินประจำปี 
1:02:17
February 14, 2020
วันออกพรรษา วันสำคัญทางพุทธศาสนา
บรรยายธรรมะเพื่อปฎิบัติเนื่องในวันออกพรรษา
1:00:50
February 14, 2020
สนทนาธรรมนำสุข
ธรรมะในชีวิตประจำวัน 
1:01:05
February 14, 2020
บุญกริยา ทำอย่างๆไร ทำไม ตอนที่ 2
บรรยายธรรมะเพื่อการดำรงชีวิตในประจำวัน 
1:00:41
February 14, 2020
บุญกริยา ทำอย่างไร ทำไม ตอนที่ 1
บรรยายเทศนาธรรม เกี่ยวกับบุญกริยา ในชีวิตประจำวัน  
1:01:47
February 13, 2020