Skip to main content
Podcast31

Podcast31

By Platform31-IVO
In Podcast31 koppelen kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en onderzoeksinstituut IVO beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering praten we met experts en ervaringsdeskundigen over actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders in stad en regio direct aan de slag kunnen.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

VerDuS-podcast #2 Een beter milieu begint in je straat

Podcast31

1x
Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #4 Grond, locaties en vastgoed voor woonvarianten senioren
Vergrijzing en langer zelfstandig thuis vraagt nieuwe woonvormen. Het bouwen en ontwikkelen van woningen is vooruit kijken. Een visie op wonen, zorg en langer thuis is een eerste, belangrijke stap. Daarna komt het echte werk. Hoe zorgen we dat er ontwikkellocaties zijn om nieuwe initiatieven daadwerkelijk te bouwen, hoe kan een gemeente hierop sturen en wat maakt dat de markt er ook op inspeelt?   In deze podcast gaan we het hebben over grond en lokaal beleid om nieuwe woonvormen mogelijk te maken. Maar waar zijn aantrekkelijke locaties - nabij voorzieningen en groen - te vinden, en wie lukt het om ertussen te komen? Gaat een plek naar de hoogste bieder, de eerste, of het project met het meeste draagvlak? Wie legt deze complexe puzzel? Eén ding is zeker: gemeenten hebben een sleutelrol.  In deze podcast31 gaat journaliste Dore van Duivenbode in gesprek met:  Guido Mertens; zelfstandig adviseur, en expert op het gebied van maatschappelijk grondbeleid  Nienke Miedema; adviseur wonen bij gemeente Rotterdam   Samantha van Rooij; Statact en voorzitter van de kerncoalitie van het ‘Langer Thuis Akkoord Rotterdam 
31:03
July 14, 2022
Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #3 Meerpartijensamenwerking bij ontwikkelen en uitvoeren van de woonzorgvisie
In de derde aflevering van deze podcastreeks zoomen we in op samenwerken om tot een goede, breed gedragen woonzorgvisie te komen én uit te voeren. Dat vraagt niet alleen om samenwerking binnen gemeenten, maar ook tussen gemeenten, wooncorporaties, zorgorganisaties, marktpartijen én bewoners. Hoe betrek je alle partijen? Hoe zorg je ervoor dat er niet langs elkaar, maar mét elkaar wordt gewerkt? Wat is er op dit vlak nodig? Dore van Duivenbode gaat in gesprek met: Trix van Os, directeur-bestuurder van zorgorganisatie Alerimus; Karin Schrederhof, wethouder Wonen, Wmo en sport, gemeente Delft; Frans Grobbe, proces-begeleider van AO organisatieontwikkeling en expert op het gebied van meerpartijen-samenwerking
30:39
March 30, 2022
Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #2 Afwegingen en keuzes achter woonzorginnovaties
Zelfstandig thuis wonen, het liefst steeds langer. En niet alleen een dak boven ons hoofd, maar ook een thuis met voorzieningen in de buurt. Hoe realiseren we dat? Deze vraag staat centraal in de podcastreeks over Toekomstbestendig wonen met zorg. In de tweede aflevering van deze podcastreeks gaan we in op keuzes achter wooninnovaties. Grond en vastgoed voor nieuwe initiatieven zijn schaars; niet alles kan. Dus, is de businesscase toekomstbestendig? Hoe maak je de goede afwegingen? Op deze en andere vragen gaan we in vanuit het perspectief van een burgerinitiatief, een financierder en een corporatie. Dat doen we met: Jan Snijders, oud voorzitter zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt. Hun missie: oudere bewoners, zo lang en zo zelfstandig mogelijk in het dorp laten wonen. Nelleke van Olst, van Triodos Bank over het verstrekken van leningen aan collectieve initiatieven. Floor Mattijssen, ketenregisseur wonen en zorg bij corporatie Trivire, over het shoppen van zorgaanbieders bij corporaties.
24:43
March 01, 2022
Webinar terugluisteren: Bouwen in de directe omgeving van het spoor
Spoorzones staan in veel steden volop in de schijnwerpers. De verstedelijkingsopgave richt zich steeds vaker op deze gebieden, want ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd zijn er belemmeringen en specifieke eisen. Het spoor kan zorgen voor omgevingseffecten als geluid en trillingen. Ook is het van belang rekening te houden met externe veiligheidsaspecten. Daarover organiseerde het programma Stedelijke Transformatie een online themasessie. Meer weten? www.stedelijketransformatie.nl 
01:36:49
February 15, 2022
Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: #1 Onderzoek voor de woonzorgvisie
Zelfstandig thuis wonen, het liefst steeds langer. En niet alleen een dak boven ons hoofd, maar ook een thuis met voorzieningen in de buurt. Hoe realiseren we dat? Deze vraag staat centraal in de podcastreeks over Toekomstbestendig wonen met zorg. In de eerste aflevering van deze podcastreeks zoomen we in op onderzoek voor de woonzorgvisie. George de Kam (emeritus hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt), Martijn Beek (wethouder Veenendaal), Arjen van Drunen (wethouder Breda), Evert Leideman (directeur DeltaWonen) en Karin Dumasy (Stadsdorp Elsrijk, Amstelveen) delen hun visies en ervaringen. Gespreksleider is Dore van Duivenbode. Deze podcast is onderdeel van het kennis- en leertraject Woonzorgvisie, voor gemeentelijke beleidsstrategen en kwartiermakers en hun samenwerkingspartners. Platform31 ontwikkelde dit leertraject met de ministeries van VWS en BZK,  VNG, G40, het ondersteuningsteam Wonen en Zorg, en de Taskforce Wonen en Zorg.
28:07
February 03, 2022
Webinar terugluisteren: Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen
Het vormgeven van participatie bij gebiedsontwikkelingen is complex. Bijvoorbeeld door de belangen van bewoners, bedrijven en andere gebiedsgebruikers. Maar ook omdat ontwikkelaars steeds vaker initiatief nemen om een gebied te transformeren. Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht wordt privaat georganiseerde participatie belangrijker dan ooit. Tijdens een online themasessie op 16 september verkenden we de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. In dit webinar praten we met: - Wouter Jan Verheul (TU Delft) - Fleur Spijker (gemeente Leiden) - Mireille Knape (BPD) - Stavros Zouridis (Tilburg University)
58:46
October 12, 2021
VerDuS-podcast #3 Grenswerk voor betere interactie burger en professionals in ruimtelijke planprocessen
In deze podcast van VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden) gaat Ymkje de Boer in gesprek met vier VerDuS SURF-onderzoekers die zich bezighouden met ruimtelijke planprocessen en de interactie tussen burgers en professionals. Hoe is die interactie te verbeteren, zodat de participatie optimaal is? De gesprekspartners zijn Arjan van Timmeren (TUD), Annet Kempenaar (RUG), Marleen Buizer (WUR) en Matthijs Hisschemöller (DRIFT/EUR). Binnen VerDuS SURF ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers, in samenwerking met experts uit de praktijk, kennis om in te spelen op verstedelijkingsvraagstukken. VerDuS staat voor Verbinden van Duurzame Steden en is een initiatief van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat. Meer informatie: verdus.nl.
29:45
September 30, 2021
VerDuS-podcast #2 Een beter milieu begint in je straat
In deze podcast van VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden) gaat Ymkje de Boer in gesprek met Luca Bertolini (hoogleraar Universiteit van Amsterdam) over de vraag hoe de planologie bijdraagt aan leefbare steden. Bertolini is en was betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten binnen het VerDuS-SURF programma. Onder deze koepel van onderzoeksprogramma’s ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers, in samenwerking met experts uit de praktijk, kennis om in te spelen op verstedelijkingsvraagstukken. VerDuS staat voor Verbinden van Duurzame Steden en is een initiatief van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat. Meer informatie: verdus.nl.
24:16
August 23, 2021
#8 Zelfstandig wonen in de wijk
Het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang worden getransformeerd. Zelfstandig wonen is nu de norm voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar hoe ziet dit zelfstandig wonen eruit? Er is immers een groot verschil tussen beschermd en zelfstandig wonen. Hoe zorg je dan dat mensen goed ‘landen’ in de wijk? En welke vernieuwende woonvormen zijn er? Daarover praten we, in het kader van het experiment Weer Thuis, in deze Podcast31. Om tegemoet te komen aan de woonbehoeften van mensen met een psychische kwetsbaarheid, is een ‘arsenaal’ aan woonvormen nodig, zo stelde de Commissie Toekomst Beschermd Wonen. Sommige mensen wonen het liefst zelfstandig in de wijk, terwijl andere mensen de voorkeur geven aan geclusterd wonen. Maar wonen alleen is vaak niet genoeg. De kwetsbaarheid van sommige huurders maakt dat op sommige vlakken wat extra's nodig is, zodat iemand bijvoorbeeld deel kan nemen aan de samenleving en een sociaal netwerk kan opbouwen. Welke vernieuwende woonvormen zijn er zodat mensen een ‘zachte landing’ hebben in de wijk? En op welke manier spelen bepaalde aspecten, waaronder ervaringsdeskundigheid en (het belang van) herstel, daarbij een rol? Daarover praten we in deze Podcast31 met: Henke van der Heiden (beleidsadviseur Sociaal Domein, gemeente Gooise Meren) Suzan Popovic (ggz-specialist en projectleider gemengd wonen, zorginstelling Lister) Simone van Raak (projectleider maatschappelijke ontwikkeling, woningcorporatie Zayaz) Verder lezen en luisteren Publicatie Werken aan wonen met ondersteuning voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid Inspiratiebundel woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Interview met Sonja Hartkamp over normaliseren van wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Thuis in Zuidoost over de integrale werkwijze in Den Bosch Herstellen met woorden Herstelnetwerk van Gooi en Vechtstreek Websites van Place2bu in Leidsche Rijn en het Meanderpark in Nieuwegein Henke van der Heiden schreef ook het boek Eigen tijd zijn eigen gekte met portretten van geestelijke verwarring door de eeuwen heen. Op www.platform31.nl vind je nog veel meer onderzoek en achtergrond over de uitstroom vanuit het beschermd wonen.
29:37
August 10, 2021
VerDuS-podcast #1 Stedelijke duurzaamheidstransities
In deze podcast van VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden) gaat Ymkje de Boer in gesprek met Frank Reniers (Agenda Stad) en Joop de Kraker (hoogleraar Universiteit Maastricht en Open Universiteit) over het thema stedelijke duurzaamheidstransities. Naar aanleiding van onderzoek vanuit het Verdus-SURF programma. Onder deze koepel van onderzoeksprogramma’s ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers, in samenwerking met experts uit de praktijk, kennis om in te spelen op verstedelijkingsvraagstukken. VerDuS staat voor Verbinden van Duurzame Steden en is een initiatief van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat. Meer informatie: verdus.nl.
38:45
May 26, 2021
Webinar terugluisteren: Stikstof en woningbouw
Hoe kun je omgaan met stikstof bij woningbouw? Tijdens een online themasessie op 12 mei bespraken we de kansen, risico’s en mogelijkheden met o.a. Enno Been (Antea Group) en Friso de Zeeuw (Expertteam Woningbouw). Liever terugkijken? Dat kan op YouTube. Op www.stedelijketransformatie.nl vind je meer informatie, praktijkvoorbeelden en handige publicaties over binnenstedelijke gebiedstransformaties.
01:15:50
May 20, 2021
Webinar terugluisteren: Woningbouw in spoorzones
Stationsgebieden zijn in trek voor woningbouw. Ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd vergt groeiende OV-mobiliteit meer ruimte. Kansen, combinaties en lastige keuzes. Daarover organiseerden we samen met het Expertteam Woningbouw een digitale themasessie. In dit webinar praten we met:   - Antoinette van Heijningen (Expertteam Woningbouw) - Damo Holt (Expertteam Woningbouw) - Daan Klaase (NS-stations) - Erik Feenstra (gemeente ’s-Hertogenbosch) - Harm-Jan Stalman (gemeente Purmerend)
02:04:16
May 12, 2021
Luisterartikel: Ondermijning op vakantieparken
In Gelderland doen gemeenten, samen met onder andere de politie, regelmatig grootscheepse controleacties op vakantieparken in het kader van het Ariadne Project. Ze proberen dan informatie in te winnen en illegale praktijken tegen te gaan. Platform31-onderzoeker Anne Heeger ging (nog vóór de coronamaatregelen) mee om te zien wat zich achter de slagboom van een verouderd vakantiepark kan afspelen. In dit luisterartikel vertelt ze wat ze toen zag en meemaakte. In het Ariadne Project werken onder andere de provincie Gelderland, 51 gemeenten, politie en Openbaar Ministerie werken samen aan de aanpak van ondermijning op en rondom vakantieparken in provincie Gelderland. De samenwerking maakt controles op vakantieparken effectiever, gaat waterbedeffecten binnen de provincie tegen en legt onderliggende verdienmodellen van criminelen bloot. Platform31-onderzoeker Anne Heeger ging mee tijdens zo’n controleactie en schreef daarover de voorgelezen reportage.  De reportage kun je ook teruglezen in het online magazine Werken aan integrale vernieuwing van vakantieparken – lessen uit de regionale leerkringen. Daarin vind je meer achtergrondartikelen, columns en interviews over relevante thema’s en vraagstukken bij de aanpak van vakantieparken die aan vernieuwing toe zijn, compleet met verwijzing naar actuele onderzoeken, instrumenten en verdere verdieping. Meer weten over de aanpak van vakantieparken? Kijk op www.platform31.nl
10:47
May 05, 2021
#7 De meerwaarde van de ervaringsdeskundige
In de ggz werd ooit gestart met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Inmiddels worden ervaringsdeskundigen steeds vaker in verschillende sectoren ingezet. Dat is niet zonder reden, want ervaringsdeskundigheid kan een enorme meerwaarde bieden voor cliënten, beleids- en praktijkprofessionals en ervaringsdeskundigen zelf. In deze Podcast31 praten we in het kader van het experiment Weer Thuis over wat ervaringsdeskundigheid precies is en waarom hun inzet zo van belang is binnen de ggz. Ervaringsdeskundigen in de ggz zetten zich op verschillende manieren in. Zo bieden zij onder andere ondersteuning aan cliënten en denken zij mee over werkprocessen en beleid. Maar ook buiten de ggz kan een ervaringsdeskundige van meerwaarde zijn, bijvoorbeeld bij een gemeente. Toch gebeurt dit vaak nog weinig in de praktijk. Wat is ervoor nodig om ervaringsdeskundigheid te borgen binnen je organisatie? Hoe is het om zelf ervaringsdeskundig te zijn? En zijn er al geleerde lessen? Om antwoord te krijgen op deze (en méér) vragen, praten we daarover met: Trista Hanssens (ervaringsdeskundige en medewerker herstelondersteuning Kwintes) Marina Rovers (Limburgse geestelijke gezondheidszorgaanbieder MET ggz) Alie Weerman (lector GGZ en samenleving bij Hogeschool Windesheim) Meer informatie: www.platform31.nl
28:47
April 29, 2021
Terugluisteren: Verkiezingsdebat Ruimte en Wonen
Op 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De onderwerpen ruimte en wonen zijn belangrijker dan ooit. De schaarse ruimte wordt vanuit alle hoeken geclaimd. Uit een publieksenquête van I&O Research blijkt dat de woningnood, na COVID-19, de grootste uitdaging vormt voor het nieuwe kabinet. Wat moet de nieuwe regering doen? Op vrijdag 26 februari ging Platform31 hierover in gesprek met politici (VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie) en experts op dit vakgebied.  Onder leiding van Paul Gerretsen (Deltametropool) werd een debat gevoerd over:  - Oplossingen voor de woonproblematiek - Keuzes voor de inrichting van de schaarse ruimte - De bestuurlijke organisatie van ruimte en wonen De drie onderdelen zijn ingeleid door de experts Hans Leeflang, Hugo Priemus en Co Verdaas (samen 150 jaar ervaring) en de volgende zeven politici (allen kandidaat voor een zetel in de Tweede Kamer) gingen met elkaar in debat:  Sandra Beckerman (SP), Daniel Koerhuis (VVD), Julius Terpstra (CDA), Paul Smeulders (GroenLinks), Matthijs van Neerbos (PvdA), Faissal Boulakjar (D66) en Pieter Grinwis (ChristenUnie)  Liever terugkijken?  Dat kan op YouTube: https://youtu.be/ZWrTnzSB1eg  Meer weten?  - Artikel Ruimte en Wonen over verkiezingsprogramma’s: https://www.ruimteenwonen.nl/gewenst-noodzakelijk-waarschijnlijk  - Onderzoek naar de gevolgen van 30 jaar volkshuisvestingsbeleid op sociaal wonen: Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!: https://www.platform31.nl/publicaties/gebouw-van-de-volkshuisvesting-renovatie-gewenst  - Verkiezingsnotitie: Hoe het Rijk kan bijdragen aan de veerkracht, weerbaarheid en brede welvaart in steden en regio’s: https://www.platform31.nl/publicaties/kompas-voor-keuzes  - Analyse, duiding en reflectie Rijksbegroting 2021: https://www.platform31.nl/publicaties/analyse-rijksbegroting-2021   - Rapport Hugo Priemus: Doelgericht woonbeleid: https://www.platform31.nl/publicaties/doelgericht-woonbeleid
01:45:16
March 09, 2021
Luisterartikel: Wat maakt een bewonersinitiatief succesvol in de energietransitie?
Waarom werkt het ene bewonersinitiatief wel en het andere minder goed? Platform31 ging op onderzoek. We keken wat werkt bij verschillende bewoners-voor-bewonersinitiatieven in de energietransitie. In dit luisterartikel vertelt onderzoeker Merel Ooms de belangrijkste resultaten.  Lees ook het rapport Bewoners-voor-bewoners initiatieven in de energietransitie op www.platform31.nl: https://www.platform31.nl/publicaties/bewoners-voor-bewonersinitiatieven-in-de-energietransitie Wil je dit voorgelezen artikel liever teruglezen? Je vindt het hier: https://www.platform31.nl/nieuws/wat-maakt-een-bewonersinitiatief-succesvol-in-de-energietransitie
08:45
March 02, 2021
Webinar terugluisteren: De impact van de coronacrisis op binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen
Wat is de impact van de coronacrisis op binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen? Tijdens een webinar gingen we met onder andere Co Verdaas (TU Delft) en Johan Snel (AM) in gesprek over de gevolgen op korte én langere termijn. En we verkenden hoe gemeenten en marktpartijen bij gebiedstransformaties kunnen inspelen op deze veranderingen. Liever terugkijken? Dat kan op YouTube. Op www.stedelijketransformatie.nl vind je meer informatie, praktijkvoorbeelden en handige publicaties over binnenstedelijke gebiedstransformaties.
01:04:58
February 01, 2021
Empathie, hoop of menselijkheid: de waarde van de ervaringsdeskundige
Tijdens het Festival Forensische Zorg deelde onderzoeker Margriet Lenkens (IVO) de resultaten van haar onderzoek waarin ze zeventien ervaringsdeskundigen interviewde over hun ondersteuning aan jonge mensen met crimineel gedrag. Ze gaat in gesprek met ervaringsdeskundige en onderzoeker Leonard van der Kolk en een cliënt over wat deze resultaten betekenen voor de praktijk. Over wat nu écht de belangrijkste overeenkomst is tussen cliënten en voormalig cliënten, waarom openheid tot een menselijker relatie kan leiden en hoe ervaringsdeskundigen een voorbeeld kunnen zijn voor hulpverleners zonder strafblad. Meer weten over dit onderzoek? Lees dan het artikel ‘I (really) know what you mean’. Mechanisms of experiential peer support for young people with criminal behavior: a qualitative study.
45:05
January 27, 2021
Webinar terugluisteren: Korte voedselketens en de gemeente
Korte voedselketens kunnen in potentie bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening, gezonde leefstijl en florerende economie. Dit gaat niet vanzelf. Initiatieven in de korte keten roeien vaak tegen de stroom in. Continuïteit en opschaling blijken vaak lastig. Als gemeente kun je verschillende stappen zetten om het produceren en consumeren van voedsel in korte ketens te stimuleren en ondersteunen. In dit webinar krijg je inspiratie hoe. Ruud Dorenbos en David Louwerse van Platform31 bespreken samen met Martijn Rol (Rabobank), Hiltje van der Wal (gemeente Groningen) en  Froukje Idema (gemeente Ede) onder andere de volgende vragen: Hoe wordt in Nederland momenteel invulling gegeven aan het concept ‘korte voedselketens’? Wat zijn (potentiële) voordelen van de korte voedselketen? Hoe kun je als gemeente de ontwikkeling van korte ketens aanjagen en hoe ben je een betrouwbare en behulpzame partner richting ondernemers en samenleving? Discussie: welke instrumenten staan gemeenten ter beschikking en welke aanvullende tools zijn nodig? Verslag lezen of helemaal terugkijken? Klik hier.
01:48:37
January 20, 2021
Webinar terugluisteren: Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten
Middelgrote gemeenten hebben te maken met grote opgaven en uitdagingen. Je moet bijvoorbeeld werk maken van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. En zorgen dat het voorzieningenniveau op peil blijft en een passend woningaanbod bieden. Door decentralisaties vanuit het Rijk kregen gemeenten er de afgelopen jaren veel verantwoordelijkheden bij. Tegelijkertijd beschikken middelgrote gemeenten over een beperkt budget en capaciteit om deze (extra) taken uit te voeren. Platform31 ging op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten. De belangrijkste opbrengsten werden tijdens een webinar op 18 december besproken. Liever terugkijken? Dat kan op YouTube. Op www.platform31.nl/middelgrote-gemeenten vind je meer informatie,
01:21:53
December 22, 2020
#6 Inkopen met impact
Als publieke organisatie kun je verschil maken met hoe en waar je diensten of producten inkoopt. Zo kun je bijvoorbeeld bijdragen aan een slimme, groene en gezonde toekomst door te kiezen voor duurzame producten of circulaire materialen. Of kiezen voor bepaalde dienstverleners die ook bijdragen aan een inclusieve samenleving. Inkoopkeuzes hebben dus maatschappelijk impact. Hoe kun je daarop sturen? En wat zijn de mogelijkheden als publieke organisatie?  Daarover praten we in deze Podcast31 met: ·         Elisabetta Manunza (Universiteit Utrecht) ·         Alan Wemmenhove (gemeente Apeldoorn) ·         Jolijn Creutzberg (Vanhulley) Kennisdossier: Sociaal ondernemerschap Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over sociaal ondernemerschap in het online kennisdossier Sociaal ondernemerschap. Met daarin onder andere een roadmap met praktische instrumenten om sociaal ondernemerschap in de regio te stimuleren, relevante vragen bij gemeentelijk inkopen met impact en de nieuwste trends en ontwikkelingen op het vlak van ecosysteemverbetering voor sociaal ondernemerschap.
32:52
December 10, 2020
Webinar terugluisteren: Maatschappelijke waarden bij gebiedstransformaties
Op welke manier kunnen maatschappelijke waarden een bijdrage zijn voor een stad? Hoe kun je deze waarden meten en meenemen in een uitvraag of opdracht? En hoe neem je ze mee in grondbeleid? In dit webinar gaan we met deze vragen aan de slag, samen met onder andere Tako Postma (stadsbouwmeester Delft), Antoinette Kemper (Rebel Group) en Guido Mertens (zelfstandig adviseur grondbeleid).   Liever terugkijken? Dat kan op YouTube. Op www.stedelijketransformatie.nl vind je meer informatie, praktijkvoorbeelden en handige publicaties over binnenstedelijke gebiedstransformaties.
01:54:58
November 26, 2020
#5 - Hoe breng je leven in de Participatiewet?
De Participatiewet is erop gericht dat mensen weer aan het werk komen, maar in de praktijk vinden veel gemeenten de uitvoering best lastig. In Tilburg is gekeken hoe het beter kan. In deze Podcast31 kijken we naar de aanpak en opbrengsten van hun Vertrouwensexperiment: helpen we mensen beter met minder regels en meer vrijheid? En welke ruimte biedt de Participatiewet daarvoor? Veel gemeenten ervaren het stelsel van regels en verplichtingen van de Participatiewet als complex en bureaucratisch. Ze missen ruimte voor individuele ondersteuning, maatwerk en begeleiding en zien vooral nadruk op controle en handhaving.  De gemeente Tilburg twijfelde ook over de effectiviteit van de wet en mocht, net als Utrecht, Deventer, Nijmegen, Wageningen en Groningen, een jaar lang experimenteren met een andere bijstandsaanpak. Tilburg zette in het Vertrouwensexperiment de eigen regie van bijstandsgerechtigden voorop. Ze experimenteerden met vrijstellen van de sollicitatieplicht, de mogelijkheid tot bijverdienen en een extra bedrag bij een baan krijgen. Ook werd ingezet op een meer intensieve begeleiding met mogelijkheden tot maatwerk. Wat leverde dat experiment op? En welke lessen hebben zij voor andere gemeenten? Welke ruimte biedt de Participatiewet? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Fenneke van der Aa met: Ruud Muffels (onderzoeker Tilburg University) Jos Mevis (projectleider Vertrouwensexperiment) Wannes van der Grinten (coach Vertrouwensexperiment) Meer weten? Kijk dan op www.platform31.nl.
23:35
November 25, 2020
Terugluisteren: Debat renovatie van de volkshuisvesting
Het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven, zoals de zorg of energietransitie. Dat blijkt uit ons onderzoeksrapport Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!. Op 28 oktober organiseerden we, onder leiding van Arthur Frieser, een online debat over de uitkomsten van het onderzoek.  Het onderzoeksrapport brengt de gevolgen van 30 jaar rijksbeleid in beeld. Kort samengevat: huurders zagen hun huren harder stijgen dan de inflatie, wachtlijsten voor een sociale huurwoning liepen op en steeds meer mensen hebben moeite om de huren te betalen. Platform31 vroeg aan acht deskundigen om de onderzoeksresultaten uit verschillende domeinen om een opinie. O.a. deze deskundigen gaan tijdens dit debat met elkaar in discussie. Dit hoort u allemaal terug: Opening door Hamit Karakus (algemeen directeur Platform31) Presentatie conclusies en aanbevelingen rapport door Anouk Corèl (Platform31) Eerste reactie op het rapport en de conclusies rondom de ijzeren driehoek Deelnemers: o.a. Martin van Rijn (voorzitter Aedes) Zeno Winkels (directeur Woonbond) Bert van Delden (ministerie van BZK) Podiumdebat 1: de waarde van de sociale huursector voor de opgaven rond leefbaarheid, zorg en verduurzaming Deelnemers: Erik Dannenberg (voorzitter Divosa) Karin Schrederhof (wethouder Delft) Bert van Delden (ministerie van BZK) Debat met de zaal en online publiek Podiumdebat 2: bouwstenen voor een integrale duurzame visie op het sociaal wonen Deelnemers: Zeno Winkels (algemeen directeur Woonbond) Martin van Rijn (voorzitter Aedes) Marja Elsinga (hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft) Jos Koffijberg (De Galan Group, hiervoor directeur Stichting Visitaties Woningcorporaties) Debat met de zaal en online publiek Afronding door Hamit Karakus Debat terugkijken? Dat kan ook: klik hier.
02:27:59
October 30, 2020
Webinar terugluisteren: Tips voor een succesvolle aanvraag Woningbouwimpuls
Gemeenten kunnen vanaf 26 oktober weer projecten indienen voor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. Met deze regeling kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. Voor deze tweede aanvraagronde is 225 miljoen euro beschikbaar. De beoordelingscriteria uit de eerste ronde blijven hetzelfde. Daarom verkent het programma Stedelijke Transformatie welke lessen we kunnen trekken uit de eerste ronde. In een online themasessie deelde het ministerie van BZK ervaringen. De gemeenten Enschede en Breda vertelden over hun gehonoreerde aanvraag.  Liever terugkijken? Dat kan op de website van het programma Stedelijke Transformatie. 
01:07:04
October 29, 2020
Webinar terugluisteren: Panelgesprek Mobility Mentoring® in Alphen aan den Rijn
De gemeente Alphen aan den Rijn startte eind 2017 met een pilot Mobility Mentoring® informed werken. Een onderzoeksteam vanuit de Hogeschool Utrecht en Platform31 keek mee: wat levert deze methodiek op voor inwoners met hulpvragen op meerdere leefgebieden? En hoe verloopt de implementatie? Daarover praat gespreksleider Fenneke van der Aa met: Wethouder Han de Jager Beleidsadviseur Mieke Martens  Toegangsmedewerker Debbie Stoof Onderzoeker Susanne Tonnon van de Hogeschool Utrecht Meer weten? Kijk op www.mobilitymentoring.nl Of bekijk de onderzoeksresultaten op www.platform31.nl
54:38
October 21, 2020
Luisterartikel: Maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkelingen
Nederlandse steden veranderen in sneltreinvaart. De woningbouwopgave, verduurzaming van bestaande gebouwen en effecten van online winkelen hebben een enorme impact op onze omgeving. Vaak gaan de ontwikkelingen zo snel, dat het lijkt alsof er geen ruimte is voor maatschappelijke initiatieven. Hoe kunnen we dit soort groepen en voorzieningen wél faciliteren? Maarten Hoorn van het programma Stedelijke Transformatie vertelt in dit luisterartikel dat hiervoor een andere blik op de financiering en beoordeling nodig is. Dit artikel is eerder gepubliceerd op Ruimte+Wonen en is ook terug te lezen op de website van het programma Stedelijke Transformatie.
19:49
October 14, 2020
Webinar terugluisteren: Starters op de woningmarkt | hoe kunnen gemeenten hen helpen?
Starters hebben het lastig op de woningmarkt. Er is een woningtekort, lange wachttijden, prijzen stijgen en er is de afgelopen jaren veel veranderd. Hoe kunnen gemeenten huur- en koopstarters helpen? Daarover ging het webinar op 29 september.
01:08:29
September 30, 2020
Luisterartikel: Een gezin met multiproblematiek uit hun noodwoning helpen.
In veel visies en beleidsnota’s staat de bewoner centraal en wordt een integraal en preventief beleid met de menselijke maat als maatstaf beloofd. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe werkt het bijvoorbeeld als een gezin meerdere problemen heeft en hun woning heeft verloren? Luister naar hoe de brede aanpak van de Uitvoeringsbrigade Patrick en Daisy hielp duurzaam vooruitgang te boeken.
08:25
September 10, 2020
Webinar terugluisteren: Meer sociale woningbouw door samenwerking corporaties en ontwikkelaars
Hoe kun je, ondanks de beperkte mogelijkheden als woningcorporatie, het tekort aan sociale woningen verkleinen? Wanneer de gemeente geen actief grondbeleid in transformatiegebieden voert, kun je proberen samen met ontwikkelaars toch de gewenste sociale huur toe te voegen. Hoe werkt dat dan? In een online themasessie van het programma Stedelijke Transformatie vertelden Bob van Ree (Stichting de Alliantie Ontwikkeling), Marnix van Delft en Rosalie de Boer (Synchroon) over hun samenwerking in Amsterdam.  Liever terugkijken? Dat kan op de website het programma Stedelijke Transformatie. 
01:36:49
September 03, 2020
#4 Data in de stad
Gemeenten beschikken over steeds meer data binnen het sociale, economische en fysieke domein. Dit soort data is enorm waardevol, want hiermee kun je bijvoorbeeld vraagstukken beter begrijpen en beleid gerichter opstellen of aanpassen. Daarmee kun je de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder maken. Maar hoe en waar begin je dan met data? En wat is ethisch verantwoord? In Podcast31 praten we over de mogelijkheden en moeilijkheden van datagestuurd werken. In het magazine Data in de stad klopte Platform31 aan bij verschillende data-experts om de kansen en uitdagingen van datagestuurd werken voor gemeenten in kaart te brengen. Hoe en welke data kun je bijvoorbeeld koppelen? En hoe houd je rekening met de verschillende publieke waarden? In Podcast31 praten we verder over datagestuurd werken. Wat vergt dit van je ambtelijke organisatie? Hoe begin je? Wat levert het op? En welke ethische overwegingen moet je maken? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Fenneke van der Aa met: Jeroen Weekers (gemeente Eersel, coördinator Rural Data Center) Tom Pots (gemeente Zaanstad) Jiska Engelbert (Erasmus Universiteit en Centre for Bold Cities) Meer weten? Kijk op www.platform31.nl.
32:13
August 26, 2020
Luisterartikel: Schoolgebouwen aardgasvrij, energieneutraal en circulair verbouwd
Hoe kun je je basisschool klimaatneutraal en circulair renoveren? En daarmee een aardgasvrij gebouw met een gezond binnenklimaat creëren? Binnen het innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen onderzoeken basisscholen hoe zij hun gebouw duurzaam en aardgasvrij kunnen renoveren. In dit luisterartikel hoor je hoe basisschool De Kameleon in Haarlemmermeer het aanpakt. Meer weten over het programma Aardgasvrije en frisse basisscholen? Kijk dan op www.platform31.nl of op www.aardgasvrijescholen.nl. Het voorgelezen artikel is eerder gepubliceerd in ROmagazine.
12:45
August 12, 2020
Webinar terugluisteren: De coronacrisis en de stad
De coronacrisis heeft allerlei directe en indirecte gevolgen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Koos van Dijken van Platform31 en Genie Hendriks van het G40-stedennetwerk delen in dit webinar handvatten en een denkkader om in dit moeilijke proces keuzes te maken. Liever terugkijken? Dat kan op de website van Platform31. Het webinar is gebaseerd op het rapport ‘De coronacrisis en de stad’. Hierin staan 3 scenario’s over het verloop van de crisis, 6 integrale, gestileerde handelingsperspectieven, mogelijke integrale maatregelenpakketten, meer dan 70 beschreven effecten en 35 beleidsopties.
01:16:08
July 31, 2020
Webinar terugluisteren: Samen naar een slimme stad
Het webinar ‘Samen naar een slimme stad’ is een spoedcursus smart city voor beleidsmedewerkers die het volgende willen leren: wat een smart city en datagestuurd werken inhoudt welke kansen digitalisering en technologisering bieden voor verschillende beleidsdomeinen en hoe je dat praktisch kunt toepassen hoe je de publieke waarden goed kunt borgen Liever terugkijken? Kijk dan op YouTube.  Op www.platform31.nl vind je het verslag en meer informatie over werken met data in stad en regio.
48:09
June 18, 2020
Luisterartikel: Hoe te handelen als iemand huis en kinderen kan kwijtraken?
Hoe handel je bij mensen die niet zelfredzaam zijn, met meerdere problemen kampen en hun huis dreigen kwijt te raken? Waarom willen sommige mensen dan niet meewerken aan hulpverlening? Wat gaat er door hun hoofd? Luister naar het verhaal van Frances, die op het punt stond haar huis en kinderen kwijt te raken. En hoe de aanpak van de Uitvoeringsbrigade dit hielp voorkomen. Artikel lezen? Dat kan op de website van Platform31. Daar vind je ook andere voorbeelden die passen bij de aanpak van Mobility Mentoring®.
09:57
June 17, 2020
Podcast31 Update #1 - Resultaten MKBA voor Mobility Mentoring® (met bonusvragen)
In de Podcast31 - update reflecteren experts op actuele vraagstukken binnen onze thema’s of resultaten van een project. In deze eerste update van Podcast31 praten we over de resultaten van de indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse voor Mobility Mentoring®. Wat zijn de werkzame elementen en (financiële) effecten van de aanpak? En wat zijn de mogelijke maatschappelijke opbrengsten? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Maite Gadellaa met: • Susan van Klaveren, projectleider bij Platform31 betrokken bij Mobility Mentoring® • Willemijn Jonkheer, economisch adviseur bij adviesbureau Rebel • Yvonne Wiltjer, projectleider Mobility Mentoring® bij gemeente de Wolden-Hoogeveen In deze versie zitten extra bonusvragen die vooral interessant zijn voor de leden van Mobility Mentoring®.
29:57
May 18, 2020
Podcast31 Update #1 - Resultaten MKBA voor Mobility Mentoring®
In de Podcast31 - update reflecteren experts op actuele vraagstukken binnen onze thema’s of resultaten van een project. In deze eerste update van Podcast31 praten we over de resultaten van de indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse voor Mobility Mentoring®. Wat zijn de werkzame elementen en (financiële) effecten van de aanpak? En wat zijn de mogelijke maatschappelijke opbrengsten? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Maite Gadellaa met - Susan van Klaveren, projectleider bij Platform31 betrokken bij Mobility Mentoring® - Willemijn Jonkheer, economisch adviseur bij adviesbureau Rebel - Yvonne Wiltjer, projectleider Mobility Mentoring® bij gemeente de Wolden-Hoogeveen
23:17
May 18, 2020
#3 Gedragsbewust beleid: hoe dan?
Als je beleid en interventies wilt inzetten om gedrag te veranderen, dan moet je kennis hebben van dat gedrag. Toch zien we bij Platform31 dat de beschikbare kennis over gedrag nog niet altijd wordt vertaald naar in beleid of naar handvatten voor de praktijk. Dat geldt ook in het sociale domein. Hoe ontwikkel je dan wel gedragsbewust beleid? En hoe kun je dat bijvoorbeeld inzetten om mensen met financiële problemen vroegtijdig te bereiken, motiveren en ondersteunen? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Fenneke van der Aa met: - Minou van der Werf, manager van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag van de Universiteit Leiden - Dick van Maanen, directeur van schuldhulpverlener Stadsring51 - Maria Buur, projectleider bij de gemeente Nijmegen
24:25
April 01, 2020
#2 Dealen met dilemma’s bij stedelijke transformatie
In Podcast31 koppelen we beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering bespreken we actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. In deze tweede aflevering van Podcast31 praten we over veelvoorkomende dilemma’s bij stedelijke transformatie en mogelijke oplossingen. Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. We krijgen 1 miljoen huishoudens erbij in de komende decennia en kampen nu al met een flink woningtekort. Vooral in steden moet een belangrijk deel van de woningen komen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Welke beren zijn er op de weg? En hoe kun je die omzeilen of oplossen? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Fenneke van der Aa met: - Desirée Uitzetter, NEPROM-voorzitter en directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD - Joep Frenken, programmamanager vastgoed Spoorzone, gemeente Tilburg - Wouter Jan Verheul, onderzoeker TU Delft Urban Development Management Meer weten? Platform31 voert het programma Stedelijke Transformatie uit. Hierin werken overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen samen om de transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren. Meer informatie: www.stedelijketransformatie.nl.
23:48
February 12, 2020
#1 De cyclus van armoede en schulden doorbreken met Mobility Mentoring®
In deze eerste aflevering van Podcast31 praten we over het doorbreken van de cyclus van armoede en schulden door de inzet van Mobility Mentoring®. Hoe werkt Mobility Mentoring®? Wat maakt deze aanpak anders voor zowel deelnemers als de betrokken organisaties en professionals? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Fenneke van der Aa met: Silke van Alphen, projectleider bij Platform31 en eerder betrokken bij een pilot met Mobility Mentoring® bij de gemeente Rotterdam. Edwin van Staveren, strategisch adviseur bij de gemeente Deventer en voorzitter van de themagroep Armoede en Schulden van het G40-Stedennetwerk. Haroun, die uit de schulden kwam dankzij de aanpak van Mobility Mentoring® en nu zelf wordt opgeleid tot mentor bij de gemeente Zaanstad.
26:20
January 09, 2020