Skip to main content
Pochoden Praha

Pochoden Praha

By Pochoden Praha
Pochodeň Praha je církví v Praze 17 - Řepích, kde působí od roku 2009. Na tomto podcastu můžete poslouchat kázání z našich bohoslužeb.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

Nenasytná touha
Davidovo kázání o nenasytné touze. Víte, že i nenasytnost a hrabivost lze otočit ve váš prospěch? Tři texty nám předkládají varování před špatným vztahem k penězům, touhu po zaopatřeném životě a správné užívání svého bohatství. Jak nám ve víře pomůže spokojenost? Jak nám pomůže nespokojenost? Pravá chvála totiž nezáleží ani na jednom. #bohosluzba #pochodenpraha #otazkycopali #penize #touha -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
27:46
June 13, 2021
Prosit bez pochybností
"Boží zaslíbení nám jsou přístupná, modlitbami za ně prosíme a vírou si je přivlastňujeme. Bůh nám chce dát svého Ducha a moudrost pro život, ke kterému nás volá. Chce oslavit Ježíše tím, že dá Církvi všechno, zač v jednotě prosí v jeho jménu, ve shodě s jeho vůlí a v důvěře v Boha. A chce nás chránit před sebou samými tím, že nám nedává to, co prohlubuje naše sobectví." Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
37:44
May 30, 2021
Dotknout se a věřit
Druhá bohoslužba ze série Otázky, co pálí. Jak to vypadalo s učedníky, když byli schovaní v místnosti za zamčenými dveřmi a Ježíš přišel? Ježíš překonává bariéry, dává se poznat, naplňuje Duchem a posílá své učedníky pokračovat v jeho poslání. Nechme jej tak rozptýlit naše pochyby, naplnit nás radostí a obdařit nás svou přítomností! -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
29:03
May 16, 2021
Klanět se a pochybovat
Pochybnosti jsou klínem, který štípe naší víru; jsou hlasem nevíry, který nás nahlodává a odvádí do izolace od Boha a od druhých lidí. Víra nás vede do společenství, kde najdeme oporu a pomoc. Víra vede k pokoji, naději a lásce. Dovolme Ježíši vstoupit do našich pochybností. #bohosluzba #online #pochodenpraha #pochybnosti #otazkycopali #pochyby #vira -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
26:60
May 9, 2021
Meč Ducha
Závěrečné zastavení nad Biblí se podívá na důležitý rozměr Božího slova. To je ostré jako meč a dokáže se zaříznout pěkně hluboko. Tak hluboko, že dokáže rozdělit pravé od falešného, čisté od nečistého a upřímné od přetvářky. Necháme Ducha svatého promluvit i k nám? #bohosluzba #online #pochodenpraha #bible #otazkycopali #mec #duch #zivot #zivakniha #bozislovo -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
36:13
May 2, 2021
Chléb Ducha
Nejen chlebem je člověk živ. Jenže abychom tomu mohli věřit, nemůže nám to říkat sytý člověk. Ježíš tento výrok pronáší po čtyřicetidenním půstu na pokraji svých sil. Co pro nás znamená? Sledujte naší další on-line bohoslužbu ze série Otázky, co pálí: Bible. -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
22:31
April 25, 2021
Světlo na cestu
Druhá bohoslužba ze série Otázky, co pálí. Druhé téma k Bibli - co o ní píše nejdelší Žalm ze všech? S pomocí Žalmu 119 můžeme vidět, jak dodržování Hospodinova Zákona vede k požehnání; jak celý Zákon ukazuje na Ježíše a jak nás volá k následování. S vírou při pohledu na Písmo můžeme zaslechnout Boží hlas, zahlédnout Ježíše a vykročit za ním. -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
27:52
April 18, 2021
K čemu je dobrá Bible?
Apoštol Pavel napsal Timoteovi, mladému vedoucímu Církve, kterého povzbuzuje k tomu, aby se držel Bible (a především její zvěsti o Ježíši Kristu) a dává mu k tomu čtyři důvody: (1) protože tak odolá falešným učením, (2) protože mu může dát moudrost ke spasení, (3) protože mu bude ukazovat na Ježíše a (4) protože ho může připravit ke službě evangelia. Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. (2Tm 3,14-17) - Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
23:34
April 11, 2021
Proč Ježíš přišel zemřít?
Martinovo kázání o tom, jak Ježíšova smrt zlomila moc strachu, hříchu i smrti nad našimi životy a jak nám jeho vzkříšení dává naději pro život.   -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz  S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz  https://facebook.com/Pochod.Praha  https://instagram.com/PochodenPraha  https://twitter.com/PochodenPraha
28:15
April 4, 2021
Dobrá zpráva prázdného hrobu
Víra dělá rozdíl. Zásadní rozdíl mezi životopisem a evangeliem. Životopis končí smrtí a pohřbem. Evangelium je radostnou zprávou o vzkříšení. Ježíš vstal z mrtvých a chce se setkat se svými učedníky, přijmeme jeho pozvání? Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?" Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily. Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: `Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.´" Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály. Marek 16,1-8 (ČEP) — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
14:03
April 4, 2021
Ježíš přijíždí do města
Jak to vypadá, když Ježíš přijede do města? Co mají společného prorok, král a osel? Závěrečnou před-velikonoční bohoslužbou se podíváme na hlavní téma Květné neděle. -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
24:57
March 28, 2021
Ježíš, nejlepší velekněz
Třetí před-velikonoční bohoslužba ze série textů, jež nás vedou ke kříži. David tentokrát mluvil o Ježíši jako nejlepším veleknězi. Jak toto zvláštní téma ze zvláštní knihy může být dobrou zprávou i pro člověka ve 21. století? -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
26:27
March 21, 2021
Od smrti k životu
Druhá bohoslužba z naší před-Velikonoční mini série novozákonních textů, které nás vedou ke kříži. Jak nás Ježíš vede od smrti k životu? Jak nám to popisuje apoštol Pavel?    I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
26:39
March 14, 2021
Moudrost a bláznovství
První před-velikonoční bohoslužba ze série novozákonních textů, které nás povedou ke kříži. Právě poselství o kříži je urážkou, bláznovstvím a nebo mocí ke spasení - to záleží na víře.    -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
25:54
March 7, 2021
Závěrečné vzkazy Koloským
Závěrečná bohoslužba ze série Koloským: Jak věřit a jak žít? David nás provede závěrečnými pokyny apoštola Pavla, které zní vytrvat a žít. Jak vypadá vytrvalá modlitba a život v moudrosti?    — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
23:58
February 28, 2021
Pravidla vzájemného soužití
Apoštol Pavel ukazuje praktický rozměr na třech dvojicích vztahů, jak je evangelium proměňuje. Jak vypadá vykoupené manželství, rodičovství a zaměstnání? -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
33:52
February 21, 2021
Ráz nového života
Pavel píše Koloským, že byli Ježíšem vzkříšeni, byli s Ježíšem sjednoceni a byli jeho Duchem naplněni – a to se má projevit na jejich životě: (1) Byli jste vzkříšeni s Ježíšem, a proto usilujte o to, co je nahoře. (2) Byli jste sjednoceni s Ježíšem, a proto opusťte starý způsob života. (3) Byli naplněni Ježíšovým Duchem, a proto vstupte do jeho skutků. Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
29:40
February 14, 2021
Omezující náboženství
Jak moc náboženství omezuje namísto slibované svobody? Jak stát ve svobodě v Kristu? A jak to souvisí s dietou? To všechno jsou otázky, na které bude odpovídat David Živor na této on-line bohoslužbě ze série Koloským: Jak věřit a jak žít?   "V Ježíši máme svobodu pro život, ke kterému nás Bůh volá. O tuto svobodu ale můžeme stejně jako Koloští snadno přijít, pokud se necháme od Krista odlákat filosofií, náboženstvím, podvodem či nějakým kultem. Jste v Kristu, nenechte se proto podvést pouhými stíny skutečnosti a žijte ve svobodě, kterou vám Bůh dává."   Biblický text: Ko 2,16-23 (B21): Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu. Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž celé tělo, zásobované a propojené klouby a tkáněmi, roste Božím vzrůstem. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě: „Toho se nedotýkej, to neokoušej, na to nesahej!“? Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejichž zneužívání je škodlivé. Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla.   -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz​  S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat:  info@pochoden-praha.cz  https://facebook.com/Pochod.Praha​  https://instagram.com/PochodenPraha​  https://twitter.com/PochodenPraha​
22:05
February 7, 2021
Nový život v Kristu
On-line bohoslužba ze série Koloským: Jak věřit a jak žít? David tentokrát promluví o novém životu, který jako věřící máme v Kristu a o tom, co to pro nás znamená.  „Dopis Koloským pomohl mladé církvi obstát tváří v tvář herezím. Apoštol Pavel jim znovu a znovu připomíná evangelium a to, že v Kristu mají věřící vše, co k životu potřebují. Život v Kristu stojí na pevném základu evangelia a může přinášet ovoce. Modly se Vás od tohoto základu budou snažit odvést, ale Ježíš je silnější. Naplňuje nás svou přítomností a mocí k novému životu, ke kterému nás volá.“  — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz  S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat:  info@pochoden-praha.cz  https://facebook.com/Pochod.Praha  https://instagram.com/PochodenPraha  https://twitter.com/PochodenPraha
22:38
January 31, 2021
Kristus, Boží tajemství
Třetí kázání o Božím tajemství v Kristu ze série Koloským: Jak věřit a jak žít? David na textu z Pavlova dopisu mladé církvi v Kolosách ukázal tři velká témata nejen křesťanského života a jejich naplnění v Kristu: Utrpení, tajemství a duchovní zralost. "Ježíš své následovníky povzbuzuje v srdci, sjednocuje láskou a naplňuje svatým Duchem. Tajemství Božího plánu záchrany spočívá v Kristu. Zachráněni jeho obětí, sjednoceni jeho láskou, povzbuzeni v srdcích a naplněni jeho Duchem jsme jeho Církví; tělem, jehož hlavou je On sám." Chvály: Martin Romančák, Erica Wendel, Elisha Wendel Moderování: Martin Romančák, David Živor Kázání: David Živor — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
36:16
January 24, 2021
Chvála Božího Zachránce
Kázání z druhé on-line bohoslužba ze série Koloským: jak věřit a jak žít? Apoštol Pavel vytahuje silnou zbraň proti falešnému učení - báseň, která oslavuje Ježíše jako Stvořitele, Udržovatele a Vykupitele celého světa a povzbuzuje tak věřící, aby stáli pevně zakotveni v evangeliu.   „Ježíš Kristus, původce a cíl Božího stvořitelského aktu, je ten, jehož prostřednictvím Bůh usmiřuje všechno skrze jeho [Kristovu] smrt na kříži. Prostřednictvím tohoto smíření Bůh ukáže věřící jako přijatelné pro sebe [Boha], pokud budou i nadále pevně stát v evangeliu, které přijali.“ Koloským 1,15-23 (ČEP): On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony – pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem.  —  Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu:  https://pochoden-praha.cz  S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat:  info@pochoden-praha.cz  https://facebook.com/Pochod.Praha  https://instagram.com/PochodenPraha  https://twitter.com/PochodenPraha
23:06
January 17, 2021
Modlitba za Koloské
Jak věřit a jak žít? Tyto otázky jsou tématem Pavlova listu Koloským, který nás bude příštích 8 nedělí provázet. Začínáme úvodním slovem o modlitbě za tento mladý sbor.  -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz  S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat:  info@pochoden-praha.cz  https://facebook.com/Pochod.Praha  https://instagram.com/PochodenPraha  https://twitter.com/PochodenPraha
22:08
January 10, 2021
Ke komu se modlíte?
První bohoslužba roku 2021 o modlitbě a Bohu, ke kterému se modlíme.   "Namísto různých technik, slov a formulí Ježíš ukázal, jaký je Bůh, ke kterému se modlíme. Hlavní důvod, proč se modlíme není něco získat, ale s Někým být. Důvodem, proč se modlíme je, že chceme být s naším Bohem, který je všemocný a přesto přístupný; pro kterého žádná prosba není dost velká ani dost malá; a který je ještě lepším Otcem, než nejlepší člověk na světě."   —  Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz
24:47
January 3, 2021
Vládce pokoje
Davidovo čtvrté adventní on-line kázání o posledním jménu předpovídaného Mesiáše, Vládce pokoje. Ježíš je Vládcem pokoje, který nám pokojem vládne, pokojem nás vede a pokojem nás naplňuje. Pokoj máme v tom, že patříme do jeho rodiny a že je stále s námi v Duchu svatém. Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz
20:12
December 20, 2020
Otec věčnosti
Martinovo kázání ze třetí adventní on-line bohoslužby. Třetí přezdívka Mesiáše, Otec věčnosti, se na první pohled může zdát neuchopitelná, avšak Martin nás k tématu přiblížil zdatně.  Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz
16:58
December 13, 2020
Božský bohatýr
Ježíš je Božským bohatýrem, který nás zachraňuje, raduje se z nás a miluje nás. ... Ať už vás trápí cokoliv a váš boj se zdá beznadějný, Ježíš je Božským bohatýrem na Vaší straně. Bojuje za Vás a s Vámi. Neposílá do těch bojů Vás, protože se mu nechce; prochází ty boje s Vámi, aby dal vyrůst vaší víře a dal Vám hlouběji poznat, jaký je Bůh. Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz
25:59
December 6, 2020
Divuplný rádce
 První adventní neděli jsme zahájili novou sérii bohoslužeb Lid, který  chodí v temnotách. Začali jsme u jména Divuplný Rádce a tématem naděje.  "Moudrost je spojena s nadějí v Bohu; vychází z víry a spolehnutí se na  Boží charakter, se kterým se dívá do budoucnosti a rozhoduje se, že díky  Bohu to dobře dopadne, i když nevidíme jak."   Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na  našem webu: https://pochoden-praha.cz
18:45
November 29, 2020
Duchovní zralost
Davidovo závěrečné kázání ze série Proměněni pro život s tématem  duchovní zralosti. Jak jí poznáme a jak do ní můžeme vstupovat? V čem to  spočívá? Podívejme se na tři oblasti, ve kterých se rodí...   "Být učedníkem Ježíše Krista je základem duchovní zralosti. Být  učedníkem Ježíše Krista není jen přicmrndávání z bezpečné vzdálenosti,  ale znamená to naplno se vydat Bohu a vzít vážně přikázání: (1) miluj  Boha, (2) miluj bližního a (3) získávej mi učedníky. A když takové  učednictví dozraje, nese ovoce Ducha."  Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na  našem webu: https://pochoden-praha.cz
23:06
November 22, 2020
Duchovní disciplína
Davidovo kázání o duchovní disciplíně a o tom, proč je tak důležitá pro život křesťanů. "Téma duchovní disciplíny úzce souvisí s proměnou života: je to neustálá výzva postavit se entropii a vnést do svého života řád. Naučit se spoléhat na Boží milost, ale také vytvářet ve svém životě prostor, ve kterém může působit." Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz
13:49
November 15, 2020
Žít štědrý život
Jeden z praktických dopadů setkání s Ježíšem je proměna ke štědrosti. Štědrost nás chrání před lakotou a egoismem, otevírá nás pro větší víru a pro přijímání bohatství nebeského království. Více informací o nás a poznámky k bohoslužbě najdete na https://pochoden-praha.cz
21:57
November 8, 2020
Hledání Boží vůle
On-line bohoslužba ze série Proměněni pro život. David má slovo o  hledání Boží vůle pro náš život. Jaká je Boží vůle pro člověka? Jde jí  vůbec poznat a pokud ano, jak? Věříme, že poznat lze a že je dobrá. A že  když do ní vstoupíme, přijmeme požehnání nejen pro sebe, ale i pro  druhé lidi. Pro více informací o nás, poznámky a záznam z bohoslužby navštivte naše webové stránky https://pochoden-praha.cz
24:16
November 1, 2020
Sebevědomí a sebepřijetí
Davidovo inspirativní kázání o sebevědomí a sebepřijetí ze série  Proměněni pro život.  "Špatný sebeobraz ovlivní dokonce i naše duchovní životy. Pokud si  nemyslíme, že v sobě máme nějakou hodnotu, pak si myslíme, že nám Bůh  nepožehná a nepoužije nás. Naopak zdravé sebevědomí a sebepřijetí  vychází z vědomí identity v Kristu a přijetí jeho lásky a moci do  života."  Více informací o nás, poznámky a záznam z kázání ke stažení a další  materiály najdete na našem webu: http://pochoden-praha.cz
25:09
October 25, 2020
Žít v milosti
Davidovo kázání ze série Proměněni pro život o milosti a o tom, jak je v  ní těžké žít. "Milost je zmocnění od Boha, které mi umožňuje nehřešit.  Milost nám umožňuje žít nový život, který nám byl dán v Kristu. Milost  je Boží moc, která mi umožňuje žít tak, jak Bůh chce, abych žil. Tato  milost není úplná, ale musí v našich životech růst." Více informací o nás, poznámky a záznam z kázání ke stažení najdete na  našem webu: https://pochoden-praha.cz
23:33
October 18, 2020
Vypořádat se s vinou
Davidovo inspirativní kázání o vině a jejím dopadu na život. „Bůh nechce, abychom žili ve svém hříchu, protože nikdy nechtěl, aby nad námi měl moc hřích nebo cokoli jiného. Osvobodil nás smrtí Ježíše na kříži, nejen od trestu za hřích, ale také z moci hříchu. Tato svoboda je proto, abychom mohli žít tak, jak to Bůh zamýšlel – ve svobodě a naplnění. Nedovolte, aby vás vina připravila o svobodu, kterou pro vás Ježíš získal.“
27:20
October 11, 2020
Strach a úzkost
Davidovo včerejší kázání ze série Proměněni pro život. Druhá třetina  této série, kterou budeme procházet v říjnu, se zabývá problémy, kterým  čelíme během proměny, kterou v nás Ježíš působí svým Duchem. Jednou z  největších překážek je náš strach a úzkost. Jaký vliv mají na náš život? „Strach nás činí malými lidmi v malém světě plném malých věcí, malé víry a malého požehnání. Když se dostanete do kolotoče strachu a obav, které zmenšují váš svět, podívejte se na sebe, na druhé a na Boha - a tenhle pohled budí víru, která strach zahání.“ Více informací o nás a poznámky a záznam bohoslužby ke stažení najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz
30:05
October 4, 2020
Rozhodování a Boží záměry
Davidovo kázání o rozhodování a Božích záměrech ze série Proměněni pro život. Občas nás svírají obavy, které nám nedovolují dělat důležitá rozhodnutí. Obavy nás nepovedou k Bohu, ale od něj. Dobré rozhodnutí chce častokrát odvahu, sílu a víru. Apoštol Pavel mladému Timoteovi připomíná, že „Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.“ „Dát se vést Duchem [svatým] je život a pokoj.“ Vykročme tedy v každém svém rozhodnutí ve víře vstříc Božím záměrům pro náš život. Více informací o nás, poznámky a záznam ke stažení najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz
29:31
September 27, 2020
Kde sloužím?
Davidovo kázání o službě ze série Proměněni pro život.   "Služba Bohu není jen něco, co církev chce, aby lidé dělali; je něčím,  k čemu nás volá Ježíš a dává nám k tomu svůj vlastní příklad. Bůh po nás  nežádá službu, protože to potřebuje, ale protože to potřebujeme my.  Připravuje nás, aby nám mohl požehnat. Bůh může bez nás udělat všechno,  ale my bez něj nemůžeme udělat nic. Když do služby vstoupíme, poznáme  Boha tak, jako nikdy předtím a přijmeme požehnání, o kterých se nám ani  nesnilo."   Více informací o nás a našich aktivitách, stejně jako poznámky a záznam z  bohoslužby ke stažení najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz
21:41
September 20, 2020
Žít své povolání
Co děláte? Odpovědí na otázku po našem zaměstnání můžeme odhalit naše vášně a zájmy. Jsme stvořeni pro Boží povolání. První, ale ne nutně nejčastější otázka je otázkou po smyslu života: Kdo jsem? Proč jsem tady? Jaký je smysl života? Další otázky se týkají problémů, kterým denně čelíme a životním těžkostem: Co mám dělat, když mě svírají strach a úzkost? Jak se vypořádat s vinou? Proč je tak těžké žít v milosti? A co mám dělat, když mě trápí příliš nízké nebo naopak příliš vysoké sebevědomí? Poslední série otázek se týká praktické aplikace víry – a co to pro mě znamená? Jak najít Boží vůli pro svůj život, jak žít štědrý život a jak dosáhnout duchovní zralosti. Jako křesťané věříme, že Ježíš je odpovědí na všechny tyto otázky. Věříme, že když se jej chytneme vírou a když mu dáme šanci promluvit do těchto situací, může nás proměnit životodárným způsobem. Tato série bohoslužeb nás povzbudí k tomu, abychom mu otevřeli své životy, vydali se za ním a nechali se proměnit pro život, ke kterému nás volá. Více informací o nás, poznámky a záznam z bohoslužby najdete na našem webu https://pochoden-praha.cz
23:52
September 13, 2020
Proč jsem tady?
Otázka po smyslu je tak silná právě proto, že podle odpovědi na ní bude vypadat váš život. Čemu život zasvětíte, tomu budete patřit. Pokud život zasvětíte věcem, bude mrtvý; pokud necháte Boha, aby jej utvářel, bude jako rozkvetlý strom.
29:21
September 6, 2020
Víra a budoucnost
Davidovo kázání ze série Jakube, poraď nám! "Spoléhat se na Boha ve své budoucnosti je krok víry. Ne vždy se nám jej daří dělat a ne vždy je výsledek takový, jak bychom si představovali. Je to však krokem, který od nás Bůh očekává a na který se moc těší, až ho uděláme. Chce se nám totiž dát poznat právě v takových situacích a ukázat nám, že je dobrý a že to, kudy nás provází, je vždy tím, co je pro nás dobré." Více informací o nás, poznámky ke stažení a záznam z bohosluyžby najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz
25:40
June 7, 2020
Víra odmítající diskriminaci
Davidovo kázání ze série Jakube, poraď nám! o víře, ve které není místo pro diskriminaci!
26:22
May 10, 2020
Slyšet a konat
Jsme povoláni k tomu vystavovat se vlivu Božího slova. Číst a studovat Bibli, poslouchat kázání, vnímat chvály a hledat Boha ve světě. Být vystaven Božímu slovu natolik, že se dostane do nás a začne nás proměňovat a naplňovat životem. Jsme voláni k tomu nechat tento život vyplout na povrch tím, že budeme podle slova jednat. Buďme lidmi slova a činu. A konečně jsme voláni k tomu, abychom plní slova, proměnění slovem a žijící slovem toto slovo nesli dál – abychom mluvili: předávali svědectví o Slovu, které se stalo tělem.
21:53
May 3, 2020
Víra ve zkouškách
Záznam z on-line bohoslužby ve vyšší kvalitě. Víra, která se drží  Ježíše, nám pomůže přejít přes období zkoušek. Jakub popisuje zaslíbení  radosti a požehnání budoucnosti; víra je proces spoléhání se na Ježíšovu  pomoc v přítomnosti. Víra deklaruje Boží pravdu nad našimi životy,  která se stává realitou, ve které žijeme a která určuje naše činy. Záznam z bohoslužby a poznámky ke kázání si můžete stáhnout na našem webu: https://pochoden-praha.cz/kazani/  #bohosluzba #online #pochodenpraha #jakub #vira #zkousky  #jakubeporadnam
18:32
April 26, 2020
Hadi
Davidovo kázání o hadech smrťácích a Boží záchraně.  Bůh si může použít i něco tak odporného, jako je had, aby přinesl uzdravení a záchranu. Bůh skrz nástroj smrti přináší život. Skrze hada přináší uzdravení; skrze kříž přináší spasení a skrze smrt přináší život. Bůh rád obrací situace vzhůru nohama, aby se v nich oslavil a aby mohl zlé obrátit v dobré, aby v temnotě mohl zazářit světlem a v krajině smrti přinést život. Pokud mu vírou dáte prostor, může tímto úžasným způsobem začít obracet zlé v dobré i ve vašem životě. Více informací o nás, záznam z bohoslužby a poznámky ke stažení najdete na našem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermons/hadi/
22:43
April 19, 2020
Konec, který není koncem
Davidovo Velikonoční kázání o konci, který není koncem. Ježíš žije,  vzkříšení je realitou. Co dál?  Více informací o nás, záznam z bohoslužby a poznámky ke stažení najdete  na našem webu zde:  https://pochoden-praha.cz/sermons/konec-ktery-neni-koncem/
26:25
April 12, 2020
Vzkříšení
Velikonoční bohoslužba při svítání proběhla na kopci v Řepích. Martin si  připravil povzbudivé kázání o vzkříšení.   Ježíš je Pán laskavosti, vlídnosti, milosti a lásky a proto říká, jděte a  oznamte mým bratřím. Neříká, jděte a oznamte mým učedníkům, ale mým  bratřím. Bůh se smiloval nad ukřižovaným Ježíšem a v něm i nad jeho  učedníky, nad jeho rodinou, nad celým světem, tedy i nad námi, nad  každým z nás!   Více informací o nás, záznam z bohoslužby a poznámky ke stažení najdete  na našem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermons/vzkriseni/ 
17:12
April 12, 2020
Tři beránci a Duch
Davidovo čtvrté karanténní před-Velikonoční kázání o třech beráncích a  Duchu.   Beránek zachraňuje životy, vede nás do svobody, otevírá vztah s Bohem a  dává nám budoucnost. Beránek vždy předchází Ducha. Ježíš nám dává nové  srdce, nového Ducha a nový život. Více informací o nás, záznam z bohoslužby a poznámky ke stažení najdete  na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermons/tri-beranci-a-duch/
17:31
April 5, 2020
Žízním
Davidovo třetí kázání z obýváku o žízni a jejím uhašení.   Mojžíš udeřil do skály a vytryskla voda. Ježíš se stal naší skálou, na kterou se můžeme spolehnout. Ježíše udeřili (přibili na kříž) a potom, co vstal z mrtvých, se stal zdrojem životodárné vody všem žíznivým. Můžu Vás ujistit, že jeho zaslíbení „Já budu s Tebou“, platí a že se na něj můžete spolehnout. Jsem přesvědčený, že se dá najít všem, kdo ho hledají a že svou živou vodu neodepře nikomu, kdo k němu přichází. Hledejte a naleznete. Proste a bude Vám dáno. Zkuste Ho a poznáte, že je dobrý. Více informací o nás, poznámky ke stažení a audio a videozáznam z bohoslužby najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermons/ziznim/
17:53
March 29, 2020
Boží zázračné ale
Davidovo druhé "obývákové" kázání z předvelikonočního cyklu.   Nechme Ježíše říct ALE do všech situací, kterým zrovna čelíme. V současné situaci nám zbývá už jen modlitba. ALE to vůbec není málo. Modlitba Říká já už ne, ALE Bůh. ALE Bůh to má ve svých rukou. Má mě ve svých rukou. A nehodlá mě pustit.
14:52
March 22, 2020
Je rozhodnuto!
Davidovo druhé kázání na knihu Nahum. Boží charakter se zjevuje v jeho jednání s člověkem: odvrací zlé, napravuje křivdu, způsobuje víru a změnu života. Už se nemusíme cítit ohrožení vším, co se kolem nás zrovna děje; můžeme se namísto toho polehnout na Boha, který odvrací zlé, zjednává nápravu a dává život. Více informací o nás, poznámky a záznam z kázání můžete najít na našem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermons/je-rozhodnuto-nahum/ 
26:25
March 1, 2020
Chraň své srdce
Davidovo úvodní slovo z Valentýnské párty o Šalamounově radě synovi, ať  chrání své srdce. Jak to souvisí s láskou a co si z toho můžeme odnést  dodnes? Jak láska dává život? Poslouchejte, komentujte, sdílejte!   Poznámky ke stažení a více informací o nás najdete na našem webu:  https://pochoden-praha.cz/sermons/chran-sve-srdce/
10:29
February 16, 2020
Chci důkaz
Kázání ze společné bohoslužby s Vinohradským sborem. Vlado Vovkanič,  druhý pastor na Vinohradech si připravil kázání na téma, které je  vlastní mnohým z nás: Chci důkaz! O co se můžeme ve víře opřít? Na co  spolehnout a co je nám důkazem? Zkušenost jednoho z apoštolů, Tomáše,  který si potřeboval sáhnout, aby uvěřil nám může být povzbuzením i v  našem zápase za víru. Více informa o nás, záznam z bohoslužby a poznámky ke stažení najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermons/chci-dukaz/ #bohosluzba #pochodenpraha #vira #dukaz #nevericitomas
32:12
February 9, 2020
2. Janův dopis
Pravda bez lásky totiž nemůže existovat, jsou to dvě strany téže mince. Pokud jedno zanedbáte, opustíte tím křesťanskou víru a zničíte tím buď sebe nebo svoje okolí. Vztah s Ježíšem a dávání se k dispozici Duchu svatému nás vede k životu plnému pravdivé lásky a laskavé pravdy. Více informací o nás, záznam z bohoslužby a poznámky ke staženíá najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermons/2-januv-dopis/
24:17
February 2, 2020
Judův dopis
Držme se Boha, protože Bůh nás drží a nepustí. Spolupracujme s Bohem na své víře: střezme svou víru a spolehněme se na Boha, že nás má v rukou a má moc nenechat nás padnout. Společenství s Bohem a společenství Církve je metoda, jak toho dosáhnout – abychom obstáli, žili a oslavili Boha. Více informací o nás, záznam z bohoslužby a poznámky ke stažení najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermons/juduv-dopis/
27:37
January 26, 2020
Filemonovi
Martinovo nedělní kázání, kterým zahájil novou sérii krátkých listů Nového zákona.  "Ani kazatelé a starší nejsou řediteli sboru, kteří vydávají nařízení, ani důstojníci, kteří rozdávají povely. Kazatelé a starší jsou a mají být sami služebníky, kteří slouží druhým a prosí druhé ve jménu lásky o službu bratřím. Obecně v životě, v rodinách a v křesťanské službě zvlášť platí, že pokora a laskavost zmůže víc než nadřazenost a rozkazy. Kéž se stane naší soukromou modlitbou:  ́Pane rád bych nějak projevil účast na společné víře. Ukaž mi, co dobrého ti mohu učinit uprostřed svých bratří. ́" Více informací o nás, záznam z bohoslužby a poznámky ke stažení najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermons/filemonovi/
30:41
January 19, 2020
Církev
Závěrečné kázání k aliančnímu týdni modliteb 2020 s tématem církev. Náš pastor, David Živor měl povzbudivé slovo! Společenství má velkou cenu, protože není dobré, aby byl člověk sám. Byli jsme stvořeni jako vztahové bytosti a osamoceni trpíme. Následkem hříchu je, že se vztahy bortí a jsou těžké. Ale právě harmonické vztahy charakterizované jednotou jsou tím, co je před Bohem dobré a krásné. V takovém společenství můžeme nacházet život. Poznámky ke stažení a videozáznam najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermons/cirkev/
18:53
January 12, 2020
Vláda, politika a věci veřejné
Úvodní slovo našeho pastora, Davida Života, k aliančnímu týdni modliteb. O ovládání sebe sama psal apoštol v našem textu. Apoštol nám dává na svém vlastním příkladu vidět jak upřímný pohled na sebe sama: pohled, který má dvě strany – že to není žádná sláva, zároveň ale stejně tak, že to ještě není zcela ztraceno. Odkazuje na evangelium Boží milosti, která přichází v Kristu. On sám je dobrou zprávou pro každého člověka. Poznámky ke stažení a videozáznam najdete na našem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermons/vlada-politika-a-veci-verejne/
31:56
January 5, 2020
Znovu a lépe!
Kázání k druhé adventní neděli
27:15
December 8, 2019
Zachriáš a jeho víra
První adventní kázání 2019 od Davida Dejme během tohoto adventu Bohu novou šanci, aby k nám promluvil, aby nám dal do srdcí vize a sny; aby nám dal otevřené oči a odšpuntované uši, abychom mohli zaslechnout jeho hlas a zahlédnout jeho dílo v našich životech. I letos se Bůh chystá navštívit zem. Očekávejme Boží jednání a pojďme mu vstříc vírou.
34:08
December 1, 2019
Zázračná návštěva
Nedělní kázání o Eliášově návštěvě jedné vdovy.
24:27
November 24, 2019
Daniel a jeho přátelé
Kázání od pastora Vlada Vovkaniče z baptistického sboru na Vinohradech. Povzbudil nás poselstvím z knihy Daniel o víře a přátelství, které může vše změnit. Jako křesťané máme nejen přátelství s Bohem, ale i s jeho lidem, které se nám může stát oporou v těžkých chvílích. "Buďme ostražití do jaké miry převezmeme a budeme akceptovat kulturu, trendy a měnící se zvyky. Važme si přátelství a společenství božího lidu." Více informací o nás, poznámky ke stažení a záznam z bohoslužby najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/daniel-1/
38:40
November 17, 2019
Plná polní
Davidovo kázání o Boží zbroji pro duchovní boj. Bůh nechce, abychom padli, ale chce nás posílit a chce se oslavit skrz náš příběh. Proto nám dal nejen plnou Boží zbroj, ale dává nám i sílu, abychom mohli uspět. My to musíme přijmout a začít používat. Tak naše víra poroste, Bůh bude oslaven, Církev povzbuzena a svět uslyší svědectví o jeho lásce a moci. Více informací a poznámky ke kázání najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/plna-polni/
32:35
November 10, 2019
Síla ke službě
Závěrečné kázání ze série Jozue: Víc, než dobyvatel. Kde vzít sílu ke službě, když se začne stávat břemenem? Jozue nám dává tři příklady, kde hledat: (1) pozitivní příklad z minulosti; (2) negativní příklad z budoucnosti a (3) vlastní příklad, ke kterému nás zve také. Více informací a poznámky ke stažení najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/sila-ke-sluzbe/ 
38:22
October 27, 2019
Jak získat horu?
Martinovo kázání ze série #vicnezdobyvatel o Kálebově věrnosti. Káleb chtěl toto místo ne kvůli sobě, ale protože byl věrný Bohu a spoléhal na něj. A stejně tak i my můžeme čerpat z požehnání, které nám vydobyl sám Ježíš Kristus. Z tohoto požehnání můžeme žít nejen my, ale i lidé, kteří toto požehnání přijmou! Záznam z bohoslužby a poznámky ke stažení najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/jak-ziskat-horu/
23:18
October 20, 2019
Slunce, mlč!
Kázání ze série Jozue: víc, než dobyvatel o Hospodinově vítězství a zastaveném Slunci.  Gibeoňané přijali svobodu vírou když činili pokání. Nyní jsou svědky toho, jak Bůh zlomil moc jejich starých falešných bohů. Ježíš má moc lámat okovy, které nás svazují, porážet aliance nepřátel, jež nás děsí a zastínit modly zářivé jako slunce, aby mohl zvítězit pro nás a s námi. Záznam z kázání, poznámky ke stažení a další informace o nás najdete na webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/slunce-mlc/ 
23:21
October 13, 2019
Nenechte se napálit!
Ježíš je pravý a lepší Jozue, který zachraňuje život těm, kdo nepatří k Božímu lidu a na základě jejich víry a pokání je přijímá do svého lidu a do své rodiny. Více informací a poznámky ke stažení na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/nenechte-se-napalit-2/
29:21
October 6, 2019
Znovuzískání ztraceného města
Martinovo kázání ze série #vicnezdobyvatel Nemusíme bojovat o nějaké území, ale nezapomínejme, že bojujeme každý den a že máme po boku většího Jozueho: samotného Krista, který bojuje s námi. Více informací o nás, záznam bohoslužby a poznámky ke stažení najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/znovuziskani-ztraceneho-mesta/
23:36
September 29, 2019
Co se stane, když selžeme?
Davidovo kázání o selhání jednoho - selhání všech z knihy Jozue. Všichni za jednoho nám připomíná, že můjhřích se netýká jen mě, ale i lidí v mém okolí. Má vina, mé utrpení – to si odnesou i moji blízcí. Odstraníme­‑li ze svého života hřích, budemezakoušet vítězství. Boží vítězství. Jeden za všechny nám připomíná, že potřebujeme pomoc. Přichází Ježíš jako lepší Achan, který na sebe bere trest za náš hřích, aby už nad námi neměl moc. Více informací o nás, poznámky a video z kázání najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/co-se-stane-kdyz-selzeme/
26:13
September 22, 2019
Jak překonat překážky?
Nebojujte sami, ale nechte zvítězit Boha, který bude oslaven, nám to přinese život a lidem kolem nás svědectví o Boží velikosti. Bůh chce bojovat za nás.  Více informací o nás a poznámky ke stažení na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/jak-prekonat-prekazky/
20:55
September 15, 2019
Jak se tak dostaneme?
Kázání z úvodní bohoslužby k sérii Jozue.  Jozue je víc než dobyvatel. Je předobrazem toho, jak nás Bůh chce vést. Jeho příběh je předobrazem Ježíše Krista, který nás volá i dnes k víře. Je Bohem osobním, mocným a přítomným, který nás chce uvést do země zaslíbené. Pojďme ji dobývat spolu s ním! Více informací, poznámky ke stažení a další materiály jsou na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/jak-se-tam-dostaneme
30:47
September 8, 2019
Hledání odpuštění
S Willem jsme zahájili novou sezónu v Lukášovi. Jak odpuštění proměňuje lidské životy? Jak nám k němu mohou pomoct přátelé? A jakou roli v tom hraje Ježíš? Záznam z bohoslužby a poznámky ke kázání najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/hledani-odpusteni/
36:33
September 1, 2019
Neznámý Bůh: Athény
Pavlova reakce na to, že viděl město plné model, byla reakcí lásky k bližnímu. Neodsuzoval, nenadával, nesvolával na ně peklo. Ani se nestáhl do ústraní, kde by si postěžoval, jak je to město bezbožné, prohnilé a zkažené. Namísto toho s začal rozmlouvat, kde to jen šlo – v synagóze, na náměstí, na tržišti. Trpělivě rozmlouval a debatoval s lidmi. Začal kázat a přesvědčovat o pravdě evangelia. Více informací, poznámky a záznam z bohoslužby najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/neznamy-buh-atheny/ 
26:14
August 18, 2019
Kdo by to byl řekl? Saul
Kázání z English campové bohoslužby o Boží milosti, která obrací naše životy vzhůru nohama. Více informací o ná a poznámky z boholsužby ke stažení najdete na našem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermon/kdo-by-to-byl-rekl-saul/
42:05
July 28, 2019
Haleluja navzdory: Štěpán
Když dovolíte Duchu svatému, aby Vás proměňoval, začnete se stále víc podobat Ježíši. Evangelium bude obsahem vašich slov a stane se tím, co ve vás uvidí lidé. Více informací o nás, záznam z kázání a poznámky ke stažení najdete na anšem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermon/haleluja-navzdory-stepan 
29:36
July 21, 2019
Už se nebojme: svatá smělost
Davidovo kázání o odvaze, která v nás způsobí, že Ježíš je důležitější než naše obavy. Duch svatý působí 3 věci: (1) nás naplňuje odvahou mluvit o Ježíši; (2) nás proměňuje v Ježíše, takže jsme víc jako On; (3) vede nás i naše okolí k oslavování Boha. Poznámky ke stažení a záznam z bohoslužby najdete také zde: https://pochoden-praha.cz/sermon/uz-se-nebojme-svata-smelost/
29:37
June 16, 2019
Vstávej! Uzdravení těla a vztahů
Ježíš nám otevírá oči, abychom viděli svět Božíma očima. Ježíš má moc, kterou uzdravuje a obnovuje životy lidí. Ježíš je obsahem zvěsti, která zázrak následuje. Více informací, poznámky a záznam z bohoslužby najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/vstavej-uzdraveni-tela-a-vztahu/
29:56
June 2, 2019
Co teď? Odpověď Duchu svatému
Mini-sérii bohoslužeb Květen s Duchem svatým jsme zakončili odpovědí Duchu - co teď? Pozveme ho dál, aby proměnil naše životy? Pastor Josh Jones z Legacy Church ve Swansea si připravil nejen povzbudivé kázání, ale i příběhy moci Ducha, která provází Ježíšovy následovníky. Záznam z bohoslužby a více informací o nás najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/co-ted-odpoved-duchu-svatemu/
29:36
May 26, 2019
Vize dobrého konce
V neděli 12. května jsme měli společnou bohoslužbu s naším mateřským sborem z Vinohrad. Pastor Erik Poloha mluvil o Janově vizi dobrého konce z knihy Zjevení.  Více informací o nás, poznámky a záznam z bohoslužby najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/vize-dobreho-konce/
32:08
May 12, 2019
Zaslíbení a příchod Ducha svatého
Davidovo kázání, kterým zahájil novou sérii #SkutkyVPochodni a #kvetenDuchaSvateho. Sesláním Ducha svatého se z ustrašené skupinky učedníků z Boží moci stali vyslanci Božího království, kteří změnili svět. Poznánky ke kázání, více informací o nás a záznam z bohoslužby najdete zde: https://pochoden-praha.cz/sermon/zaslibeni-a-prichod-ducha-svateho/ 
39:45
May 5, 2019
Bůh se zjeví na cestě do Emauz
Davidovo velikonoční kázání o zjevení Vzkříšeného na cestě do Emauz. Ježíš je blíž, než si často myslíme; setkávání s ním popisují tři momenty: (1) Mlha, která brání učedníkům poznat Ježíše; on pomáhá tuto mlhu rozptýlit, abychom mohli dojít k (2) prozření a setkání s ním. (3) Radost vede ke sdílení s bližními. Více informací o nás, poznámky a záznam z bohoslužby najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/buh-se-zjevi-na-ceste-do-emauz/
33:39
April 21, 2019
Bůh si ušpiní nohy
Závěrečné před-velikonoční kázání ze série Boží záchraná mise. Díky Ježíši máme naději v Bohu, který nám rozumí, protože byl jedním z nás. Díky Ježíši máme příklad k následování. Díky Ježíši vidíme nejen Pána, ale i Božího služebníka; nejen proroka, ale i zavrženého; nejen kněze, ale i oběť. To vše k Boží slávě a vyznání, že Ježíš je Pán. Více informací o nás, poznámky a záznam z kázání najdete na našem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermon/buh-si-uspini-nohy-2/
35:21
April 14, 2019
První pokus o vyznání vin
Naše vyznání otevírá Bůh. Až se budeme modlit, zkusme si položit otázku, kterou Bůh začíná rozhovor: Kde jsi? Postní doba vybízí, abychom se naučili odpovídat. Více informací o nás, záznam a poznámky ke kázání najdete na našem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermon/uzdravujici-moc-vyznani-vin/ ‎
22:28
April 7, 2019
Bůh se stěhuje do velkého domu
Druhá před-velikonoční bohoslužba o chrámu, do kterého se Bůh nastěhoval. Bůh chce být nablízku jeho lidu, proto vznikla mobilní svatyně. Když se lid usadil, ze zkušeností s putováním Hospodinem vyšla touha krále vybudovat mu chrám. Více informací o nás, záznam z kázání a poznámky ke stažení najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/buh-se-stehuje-do-velkeho-domu/
28:47
March 31, 2019
Bůh jde kempovat
Zahájení nové série Boží záchraná mise o Božím přicházení k nám, lidem. Bůh jde kempovat s putujícím lidem v mobilní svatyni. Co to pro nás znamená? Více informací o nás, video a poznámky ke stažení najdte na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/buh-jde-kempovat/
23:55
March 25, 2019
My, Pochodeň Praha
Závěrečné kázání ze série Tohle jsme my. Bůh volá svůj lid k zápasu za obnovu města. Ježíšovi následovníci jsou nástroji Boží obnovy světa. Církev je povolána k tomu, aby zpřítomňovala Boží království. Více informací o nás, záznam z bohoslužby a poznámky ke stažení najdete na anšem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/my-pochoden-praha/
26:24
March 17, 2019
My Církev Kristova
Třetí kázání ze série Tohle jsme my. Metafora církve jako těla je jednou z odpovědí, kterou apoštol Pavel rozpracoval do větších podrobností. Církev je tělem Kristovým, které charakterizuje jeho jednota, rozmanitost jednotlivých částí a jejich vzájemná provázanost. Ježíš je Zachráncem, který z nás dělá svůj lid, jež ho následuje jako svého Pána a nebeského Otce. Více informací o nás, poznámky ke kázání a audionahrávku najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/my-cirkev-kristova/
26:20
March 10, 2019
My, Ježíšovi následovníci
Davidovo druhé kázání ze série Tohle jsme my, ve kterém mluvil o třech úrovních následování Ježíše. Zvědavost nás přitáhne, víra s námi pohne, ale setkání s Ježíšem nás povede k následování. Když Ježíš přichází, vždy si uvědomujeme tíži svých vin a hříchů. Když Ježíš přichází, vždy chce, abychom věřili jeho slovům. Třetí, závěrečná část Lukášova textu nám ukazuje, že následování Ježíše stojí na vztahu, víře a zkušenosti. Šimonova zkušenost vede k víře a vztahu. Šimon říká: Jdu za tebou, protože nemůžu jinak; a stává se z něj Petr. Ježíš nás zve, abychom šli za ním. Více informací najdete na našem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermon/my-jezisovi-nasledovnici/ ‎
30:12
March 3, 2019
My, zachránění ztracení
Davidovo první kázání ze série Tohle jsme my.  Bůh náv v Ježíši dává záchranu, naději a radost. Záchrana znamená, že Boha nezajímá vaše minulost, protože se s ní vypořádal na kříži; naděje znamená, že Boha zajímá vaše budoucnost, pro kterou s Vámi počítá a ve které máte nezastupitelné místo. Radost je spojována s oslavou Boha pro to kým je, co pro nás učinil a s tím, jak se rozmáhá jeho království na zemi. Poznámky ke stažení a videozáznam najdete na našem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermon/my-zachraneni-ztraceni/
25:27
February 25, 2019
O hořčičném semínku a o kvasu
Kázání z neděle 10. února 2019. Steve mluvil o Ježíšově podobenství o hořčičném zrníčku a o kvasu.
18:15
February 20, 2019
Proměňující láska
Davidovo nejnovější kázání z Post-valentýnské párty 17.2. Láska je následkem životodárného setkání s Boží láskou, která přichází v Ježíši. Toto setkání nás může hluboce zasáhnout. Když se ho chytíme vírou, když dovolíme lásce vstoupit do svého života a necháme ji nás vést, může se stát proměňující silou v našich životech. Boží láska k nám přichází v Ježíši Kristu a my jí můžeme nechat vyplout na povrch a proměnit naše životy i naše vidění světa a naše vztahy s okolím. Více informací o nasty, poznámky ke stažení a videozáznam najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/promenujici-laska/
18:57
February 19, 2019
O dvou rozsévačích
Davidovo třetí kázání ze série Ježíšových podobenství. Ježíš vypráví toto podobenství, aby nás varoval před aktivistickým urychlováním příchodu jeho království. Více informací, poznámky ke stažení a videozáznam kázání najdete na anšem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/o-dvou-rozsevacich/
33:08
February 5, 2019
O hřivnách a talentech
Možná je to právě Vaše hřivna, která změní životy mnoha lidí. Neochraňujete svou tradici, ale své poslání – tomu buďte věrní. Držte se víry a jděte odvážně tam, kam Vás Bůh posílá. A nenechávejte si své hřivny pro sebe. Věřím, že každý z Vás má od Boha právě takovou kombinaci darů, nadání, talentů, vztahů a příležitostí, která může změnit životy mnoha lidí a vy v tom budete hrát klíčovou roli. Více informací, poznámky ke stažení a videozáznam z bohoslužby najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/o-hrivnach-a-talentech/
28:40
January 28, 2019
O zatoulané ovci
Davidovo první kázání z nové série Ježíšova podobenství. Nezapomínejme na to, abychom se na nikoho nedívali skrz prsty. Nedívejte se na zbloudilé skrz prsty, ale způsobem, který přináší milost. Bůh o nich ví; mají svého anděla;Bohu stojí za to, aby nechal stranou většinu a šel za nimi; Bůh si nepřeje, aby zahynul byť jediný z nich. Záznam a poznámky z kázání najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/o-zatoulane-ovci/
27:50
January 22, 2019
Pravda v post-pravdivé době
Bůh je Ten, kdo uvádí své učedníky do veškeré Pravdy, jež nás osvobozuje. Ježíš je tou Pravdou, tou pravou cestou k životu, jež jsme posláni zvěstovat dál.  Poznámky ke kázání, audio i video záznam najdete na našem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermon/pravda-v-post-pravdive-dobe/
21:38
January 14, 2019
Milovat nepřátele?!
Davidovo slovo z první letošní bohoslužby o nelehkém tématu. Videozáznam a poznámky ke stažení najdete na našem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermon/milovat-nepratele/ Život, který Ježíš dává, je svobodný pro životodárné vztahy; je svobodný od sebe sama, aby tu mohl být pro druhé. Život, který Ježíš dává, je životem, ve kterém nalezneme tu největší radost, kterou nám už nic nevezme. A život, který Ježíš dává, je životem v království, kde vládne sám Bůh,kde jedni pokládají druhé za přednější a kde vztahy popisuje slovo láska.
25:57
January 6, 2019
Pastýři a andělé
Jak anděl, tak Ježíšovo narození jsou radostnou zprávou o naději, která se týká i nás. Anděl přišel za pastýři; za těmi opomenutými, odmítanými a tak trochu opuštěnými lidmi. Přišel za těmi posledními, abychom nemohli říct, že nemůže přijít k nám, protože jsme takoví či onací; více či méně hodní jeho zásahu. Bůh přišel do toho nejmenšího, nejponíženějšího způsobu. Přišel do té největší bídy, abychom nemohli říct, že kvůli naší bídě nemůže přijít k nám. Bůh v Ježíši přichází především právě i k nám. Moje Vánoční přání je, abychom v malém miminku mohli vírou rozpoznat Božího Syna, který je Spasitelem, Mesiášem a Pánem. A aby jím byl i pro naše životy. Pak budeme zakoušet ten nadpřirozený pokoj, který zvěstovali andělé pastýřům a staneme se pastýři, jež ponesou dobrou zprávu všem lidem a budou chválit Boha na nebesích. Poznámky ke stažení, audio a video záznam najdete na našem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermon/pastyri-a-andele/
25:30
December 24, 2018
Narodil se Kristus Pán
Tématem těchto slov je česká vánoční hymna – Narodil se Kristus Pán, její historie, biblický základ a její zvěst. Poznámky ke slovu, audio a video záznamy jsou na našem webu zde: https://pochoden-praha.cz/sermon/narodil-se-kristus-pan/
14:29
December 17, 2018
Betlémský Vládce
Druhá adventní bohoslužba byla o betlémském Vládci, jež přináší pokoj. Poznámky ke kázání, videozáznam a další informace najdete na našem webu www.pochoden-praha.cz Vírou můžeme v malém dítěti najít naději, samotného Boha, jež se k nám z lásky sklání, aby nás uvedl do svobodného života. Ten Bůh má jméno Ježíš a ta víra jej přijímá za Vládce svého života, jež přichází s pokojem. Přijměme pokoj, jež nám v něm Bůh dává!
23:37
December 10, 2018
Soutisková značka proroctví
Kázání k první neděli adventní 2.12.2018 na text z Jeremiáše 23,5-8: „Přijde čas,“ pokračoval dále Hospodin, „kdy z Davidova rodu vyraší spravedlivá ratolest. Král, který bude moudře a spravedlivě vládnout celé zemi. Jeho panování přinese Judsku a Izraeli vysvobození a bezpečí. Všichni lidé jej nazvou: „Hospodin je naše spravedlnost“.“ „Není daleko doba,“ řekl Hospodin, „kdy už se o mně nebude hovořit jako o Hospodinu, který vyvedl Izraelce z Egypta, ale jako o Bohu, který vysvobodil jejich potomky z vyhnanství na severu a ze všech ostatních zemí, kam je nepřátelé odvlekli. Opět je přivedu do jejich vlasti.“ Soutisková značka proroctví, která se v Ježíši naplnila, nás nenechávajína pochybách o tom, že Ježíš je očekávaným Mesiášem; Bohem, který vstoupil do našeho světa, vstoupil do naší historie a přinesl naději nám i celému světu. Poznámky ke kázání a videozáznam jsou na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/soutiskova-znacka-proroctvi/
29:57
December 4, 2018
Boží vize pro Pochodeň
Kázání z bohoslužby 16.9.2018. David zahájil sérii kázání o Boží vizi - pro svět, pro církev a pro Pochodeň. Kázání, poznámky a videozáznam najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/bozi-vize-pro-pochoden-2/
36:11
November 26, 2018
Boží vize pro Církev
Kázání z bohoslužby 9.9.2018. David zahájil sérii kázání o Boží vizi - pro svět, pro církev a pro Pochodeň. Kázání, poznámky a videozáznam najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/bozi-vize-pro-cirkev-2/
25:41
November 26, 2018
Boží vize pro svět
Kázání z bohoslužby 2.9.2018. David zahájil sérii kázání o Boží vizi - pro svět, pro církev a pro Pochodeň. První kázání, poznámky a videozáznam najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/bozi-vize-pro-svet-2/
18:45
November 26, 2018
Bez Ježíše nemůžeme nic (J 15,1-8)
Kázání z bohoslužby 18.11.2018. David kázal o tom, jak bez Ježíše nemůžeme udělat nic, na čem by v Božím království záleželo. Poznámky ke kázání a audio a video záznam si můžete prohlédnout na našem webu: https://pochoden-praha.cz/sermon/bez-jezise-nemuzeme-nic-2/
23:56
November 19, 2018