Skip to main content
PPC

PPC

By PPC
Learning in the Petroleum and Petrochemical and Energy
“จัดการกับปัญหาการขยะนับเป็นวาระสำคัญระดับโลก..ถ้าเราไม่เริ่มต้นแล้ว.. ต่อไปใครจะทำ”
บอกเล่ากล่าวแก้ไข คิดหาทางออกในหลากหลายมิติ  เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยื่น ด้วย หลัก 3Rs ประกอบด้วย Reduce คือ  การลดการใช้ การใช้น้อยเท่าที่จำเป็น หรือการลดสร้างของเสีย Reuse คือ  การใช้ซ้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานและใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น  Recycle คือ การแปรรูปมาใช้ใหม่ โดยดร.วรุณ วารัญญานนท์  ที่ปรึกษาเพื่อภาคีเครือข่ายอุตสาหกรรม  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ  และผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ CHULA Zero Waste.
24:55
December 24, 2020
จากขยะยางรถยนต์เก่าเป็นน้ำน้ำมัน
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า ได้กล่าวไว้ว่า ผลิตน้ามันจากการไพโรไลซิสยางล้อเก่านอกจากจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะปิโตรเคมีที่กำจัดยากแล้ว ยังช่วยลดปัญหาด้านพลังงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์และเป็นการใช้ทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศให้คุ้มค่ามากที่สุดซึ่งสอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
28:16
December 02, 2020
การจัดการขยะและนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
กว่า 10 ปีที่ผ่านมาโลกต้องเผชิญภาวะโลกร้อนทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่วนหนึ่งมาจากปัญหาขยะพลาสติก ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตื่นตัวในเรื่องนี้ จึงเกิดการวิจัยอย่างกว้างขวาง และการวิจัยสำหรับกว่า 10 ปีที่ผ่านมาโลกต้องเผชิญภาวะโลกร้อนทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่วนหนึ่งมาจากปัญหาขยะพลาสติก ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตื่นตัวในเรื่องนี้ จึงเกิดการวิจัยอย่างกว้างขวาง และการวิจัยสำหรับการจัดการของเสียและการนำของเสียมาทำให้เกิดประโยชน์ก็เป็นอีกงานวิจัยหนึ่ง ที่สามารถเจาะลึกถึงวัฏจักรชีวิตของขยะพลาสติก และนำมาซึ้งการนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย ผศ.ดร. อัมพิรา เจริญแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยปิโตรเลียมฯ โดยการศึกษาปัญหาขยะตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการนำทรัพยากรกลับมาใช้หมุนเวียนอย่างครบวงจรและเกิดประโยชน์สูงสุดก็เป็นอีกงานวิจัยหนึ่ง ที่สามารถเจาะลึกถึงวัฏจักรชีวิตของขยะพลาสติก และนำมาซึ้งการนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย ผศ.ดร. อัมพิรา เจริญแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยปิโตรเลียมฯ โดยการศึกษาปัญหาขยะตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการนำทรัพยากรกลับมาใช้หมุนเวียนอย่างครบวงจรและเกิดประโยชน์สูงสุด
24:49
November 18, 2020
พลังงานสำรองแบบมือถือพลังงานสำรองเพื่ออนาคต
พลังงานสำรองหรือ Power Bank เพิ่งรู้จักในระยะเวลาที่ไม่นานเมื่อยุคโลกดิจิตอลได้เข้ามาแทรกแซง โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งวัสดุในการผลิตล้วนมีความแต่งแต่งกันในแต่ละยุคสมัย เราจะบริหารและจัดการอย่างไรกับพลังงานเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมกับโลกดิจิตอล
24:47
November 10, 2020
Research University Network: RUN โดย รศ. ดร. รังรอง ยกส้าน
โครงการขยายผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Research   University Network: RUN)  จุดเริ่มต้นของงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะส่งผลดีต่อระบบภาคอุตสาหกรรมไทยสู่สากลในอนาคต  โดย รศ. ดร. รังรอง ยกส้าน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24:29
August 31, 2020
Biorefinery: A Sustainable Industry of the Future
Biorefinery: A Sustainable Industry of the Future  By: Prof. dr. G.J.M. (Gert-Jan) Gruter, Special appointment of Industrial Sustainable Chemistry (ISC) at the Faculty of Science (FNWI) of the University of Amsterdam  https://www.avantium.com/press-releases/gert-jan-gruter-appointed-extra-ordinary-professor-industrial-sustainable-chemistry/
27:05
August 11, 2020
“Biorefinery in the future”
“Biorefinery in the future” By: Prof. dr. G.J.M. (Gert-Jan) Gruter, Special appointment of Industrial Sustainable Chemistry (ISC) at the Faculty of Science (FNWI) of the University of Amsterdam, Netherlands and Chief Technology Officer, Avantium Netherlands.
26:16
August 10, 2020
อัพเดทข่าวสารและศาสตร์ในวงค์ Biorefinery โดย ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
 อัพเดทข่าวสารและศาสตร์ในวงค์ Biorefinery โดย ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ Biorefinery ความยั่งยืนในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย
27:02
July 09, 2020
นวัตกรรมพลาสติกและปิโตรเคมีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
ปิโตรเคมีและพลาสติกที่มีอยู่รอบตัวเราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งนอนหลับ ใครๆ ก็เห็นว่าพลาสติกเป็นตัวร้ายและคิดหาทางทำลาย แต่แท้จริงแล้วยังมีทางเลือกใหม่ๆ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสร้างนางร้ายให้เป็นประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ กับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เรานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางต่อไป
25:28
July 09, 2020
อุตสาหกรรมยางในประเทศไทย
"ยาง  วัสดุมหัศจรรย์จากลุ่มน้ำอะเมซอน" สู่อุตสาหกรรมที่มาพร้อมนวัตกรรมที่ท้าทายในประเทศไทย โดย ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล
26:15
June 26, 2020
โพลิเมอร์ศาสตร์วัสดุขั้นสูงที่อยู่รอบตัวเรา
โพลิเมอร์ เป็นคำที่ใช้อ้างถึงกลุ่มของวัสดุธรรมชาติและสังเคราะห์กลุ่มใหญ่ที่มีคุณสมบัติและการใช้งานต่างกัน  พอลิเมอร์ธรรมชาติเช่นชแล็กและอำพันที่ใช้มาเป็นเวลากว่าศตวรรษ  พอลิเมอร์ชีวภาพ เช่น  โปรตีนและกรดนิวคลีอิกที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางชีวภาพ  พอลิเมอร์ธรรมชาติอื่น ๆ เช่นเซลลูโลสที่เป็นองค์ประกอบหลักของกระดาษและไม้ พอลิเมอร์สังเคราะห์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ บาเกไลต์, นีโอพรีน, ไนลอน, พีวีซี, พอลิสไตรีน, พอลิอคริโลไนไตรล์ และพีวีบี การศึกษาเกี่ยวกับพอลิเมอร์ได้แก่ เคมีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์พอลิเมอร์และวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
26:12
April 07, 2020
"หน้ากากอนามัย" ทำมาจากอะไร? และควรใช้อย่างไร?
หน้ากากอนามัย คือ  หน้ากากที่ใช้เพื่อช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ สารพิษ และเชื้อโรค  ในหลายกรณี  แพทย์มักแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ   เนื่องจากเป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสจากคนสู่คนได้   หากรู้วิธีใช้ที่ถูกต้องก็จะช่วยให้การป้องกันนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหน้ากากอนามัย   ผลิตขึ้นจากผ้าหรือพอลิโพรไพลีนซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้  โดยหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพจะต้องมีชั้นกรองอย่างน้อย 3 ชั้น  เพื่อช่วยในการป้องกันเชื้อโรค มลพิษหรือของเหลวจากภายนอก  และช่วยดูดซับสารคัดหลั่งหรือความชื้นที่มาจากผู้ใช้  ป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจายสู่ผู้อื่น
26:24
March 10, 2020
จากขยะสู่น้ำมัน
“จากขยะสู่นํ้ามัน เทคโนโลยีผลิตพลังงาน ทางเลือกที่ดูแลสิ่งแวดล้อม” โดย ศ.ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า อาจารย์ประจำวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23:17
March 05, 2020
พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนวรรณ  มกรพันธุ์   อาจารย์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  งานวิจัยเด่น    สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง  ชาติ ปี  2562 “ภาชนะพลาสติกชีวภาพทนร้อนเย็นย่อยสลายได้“
23:33
March 03, 2020
เตรียมความพร้อมสู่มาตราฐานยูโร 5
คำว่า ยูโร (Euro) ย่อมาจากคำว่า  ยุโรป หรือกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งเป็นกฎระเบียบกำหนดมาตรฐานไอเสียรถยนต์  เพื่อช่วยป้องกันดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ให้มลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐานไล่มาตั้งแต่  Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 (ปัจจุบันเมืองไทยยังใช้มาตรฐานยูโร 4 อยู่) และมาตรฐาน Euro 5  เป็นระบบเครื่องยนต์ไอเสียสะอาดทั้งเครื่องเบนซินและดีเซล  เริ่มอนุมัติใช้ในยุโรปตั้งแต่ปี 2552  โดยติดตั้งกรองเขม่าไอเสียดักจับฝุ่นละออง (Diesel Particulate Filter :  DPF) จับเขม่าขนาดเล็กได้ถึง 99%การติดตั้งจะทำให้ต้นทุนการผลิตรถสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว แล้วประทเศไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะใช้ มาตราฐานยูโร 5
04:58
February 25, 2020
การพัฒนาเครื่องยนต์เบนซินสำหรับรถเก๋งในอนาคต
การพัฒนาเครื่องยนต์เบนซินสำหรับรถเก๋งในอนาคต
05:17
February 24, 2020
น้ำมันหล่อลื่นbigbikที่มีประสิทธิภาพควารเป็นอย่างไรEp.2
เพื่อประสิธิภาพที่ดีของการขับขี่bigbikควรเลือกน้ำมันหล่อลื่นที่มีเหมาะสมกับเครื่องยนต์แต่ละประเทภ นั้น ๆ ติดตามต่อได้ในรายการสถานีปิโตร 4.0 
11:06
February 20, 2020
น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสำหรับBigbikeEp.1
Bigbike คือรถจักยานต์ที่มีขนาดความจุตั้งแต่ 250 cc ขึ้นไปจนถึง 2400 cc  และด้านเครื่องยนต์นั้นจะแตกต่างกันออกไปในรถของแต่ละค่าย นอกจากนี้ Bigbike  จะถูกแตกแขนงแยกออกมาเป็น 4 ประเภทหลักๆ  ได้แก่ Sport, Naked, Touring, และ Chopper นั้นเอง
04:33
February 18, 2020
ไบโอพลาสติก พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ไบโอพลาสติก เป็นการผลิตพลาสติกตามชีวภาพที่ย่อยสลายได้  โดยเป็นการผลิตจากพืช  และเมื่อทิ้งไปยังผืนดินก็สามารถย่อยสลายได้กลายเป็นดิน  เป็นวงจรแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งสิ่งที่เกิดคำถามเสมอ คือ  แยกคำว่าย่อยสลายได้อย่างไร โดยการย่อยสลายของพลาสติก  สามารถแบ่งพลาสติกได้ในรูปแบบของ Biodegradation  พลาสติกที่ย่อยสลายตามชีวภาพ ย่อยสลายได้ 100% Compostable polymers  พลาสติกแบบฝังกลับและได้เป็นปุ๋ย มีมาตรฐาน D6400  ว่าเมื่อมีการนำพลาสติกไปฝังกลบต้องหายไปหมดเกลี้ยงภายใน 180วัน...ติดตามและหาความรู้ได้ที่ เทปนี้ เลยจร้า
26:24
February 14, 2020
Cello-gum การสกัดและดัดแปรแบคทีเรียเซลลูโลสจากเศษวุ้นมะพร้าวสู่การเพิ่มมูลค่าสู่เชิงพาณิชย์ from Biotechnology to Bio Economy
Cello-gum การสกัดและดัดแปรแบคทีเรียเซลลูโลสจากเศษวุ้นมะพร้าวสู่การเพิ่มมูลค่าสู่เชิงพาณิชย์ from Biotechnology to Bio Economy
25:48
February 13, 2020
ไมโครพลาสติก?
ไมโครพลาสติก หมายรวมถึง อนุภาคพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 5 มม.  มีแหล่งกำเนิดมาจากพลาสติกที่ใช้เป็นสารตั้งต้นที่ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก  อุตสาหกรรมเคมี ได้แก่  เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตและสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น  สารตั้งต้นประเภท Polyethylene  Polypropylene  Polystyrene (Fendall and  Sewell, 2009) และ ไมโครพลาสติกที่ใช้เป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์เวชสำอาง  อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ชำระล้าง (Rinse-off cosmetic) รวมถึง  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลัดเซลล์ผิวหน้า ได้แก่ เม็ดบีดส์ (Microbeads/  scrubbers) ที่พบในโฟมล้างหน้า สบู่อาบน้ำ ยาสีฟัน แชมพูสระผม เป็นต้น  โดยทั่วไปมักพบในรูปร่างทรงกลม ทรงรี หรือมีรูปร่างไม่แน่นอน  มักผลิตจากวัสดุพอลิเมอร์หรือพลาสติกชนิดต่างๆ  ที่ไม่สามารถย่อยสลายทางธรรมชาติในระยะเวลาอันสั้นและยังหมายรวมถึงการย่อยสลายของขยะพลาสติกชิ้นใหญ่  ขยะที่มีเส้นใยหรือมีพลาสติกเป็นองค์ประกอบเองอีกด้วย
25:50
February 12, 2020
'สปันบอนด์' ดีจริงหรือไม่ ?
"สปันบอนด์" ผลิตภัณฑ์ที่ร้ายกว่าพาสติกจริงหรือไม่? แท้ที่จริงแล้ว "สปันบอนด์" คืออะไรและเราจะใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
25:53
February 11, 2020
ใช้พลาสติกอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ใช้พลาสติกอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
24:56
February 03, 2020
โพลิเมอร์ฟิสิกส์คืออะไร
โพลิเมอร์ฟิสิกส์คืออะไร โดย Professor Dr. Lei Zhu, Department of Macromolecular Science and Engineering, Case Western Reserve University 
26:06
January 30, 2020
PPC CU มหาบัณฑิตจากอาเซียน
จากแรงบันดาลใจ สู่ชีวิตนิสิต และการเป็นมหาบัณฑิต บากัส โยกา ปราดานา นิสิต PPC จากประเทศอินโดนีเซีย
26:05
January 29, 2020