Skip to main content
Právnický podcast UPJŠ

Právnický podcast UPJŠ

By PrF UPJŠ Podcast Team
Právnický podcast UPJŠ je jedným z prvých univerzitných právnických podcastov na Slovensku. Jeho cieľom je študentom poskytnúť relatívne stručné, no prehľadné poznatky z "kuchyne" jednotlivých právnych odvetví. Zároveň má poskytnúť študentom určitý návod, tipy a triky ako pristupovať k učeniu sa matérie. Veríme, že Právnický podcast UPJŠ si časom nájde svoje miesto v elektronickom zariadení nejedného študenta Právnickej fakulty UPJŠ a stane sa tak popri prednáškach, seminároch, či samoštúdiu odbornej literatúry stabilnou a obľúbenou formou osvojovania si právnych vedomostí.
Princípy výstavby spravujúcich subjektov
Medzi spravujúce subjekty vo verejnej správe spadá množstvo líšiacich sa subjektov. Snáď najvýznamnejšie postavenie majú verejnoprávne korporácie, a teda štát, ďalej obce a vyššie územné celky ako subjekty územnej samosprávy a napokon subjekty záujmovej samosprávy. V rámci organizácie verejnej správy taktiež existuje veľké množstvo vykonávateľov verejnej správy, čím rozumieme orgány spravujúcich subjektov. Kombináciou jednotlivých princípov následne vzniká konkrétny orgán, ktorý má svoje miesto v organizácii verejnej správy. Ako si neskôr budete môcť všimnúť, tieto princípy sú vo viacerých prípadoch vymedzené v protikladných dvojiciach, pričom zákonodarca by mal byť pri voľbe použitia konkrétneho princípu vedený snahou o efektívne usporiadanie sústavy verejnej správy v demokratickom a právnom štáte. V tejto epizóde sa študent dozvie viac o jednotlivých princípoch, na ktorých sú, resp. môžu byť vybudované spravujúce subjekty. Ak sa pýtate, prečo sme sa v dnešnej epizóde rozhodli venovať práve tejto problematike, odpoveď je jednoduchá. Naše skúsenosti zo seminárov ukázali, že táto problematika je z dôvodu jej teoretického charakteru pre študentov značne náročná, preto sa v tejto epizóde pokúsime zamerať aj na jej praktické aspekty, čo umožní študentom jednoduchšie porozumieť jednotlivým princípom. Princípy výstavby spravujúcich subjektov správneho práva sú navyše obsahom samostatnej skúšobnej otázky na postupovej skúške z predmetu Správne právo I., ktorú naši študenti absolvujú v zimnom semestri druhého ročníka bakalárskeho štúdia. Aj preto je dnešná epizóda vhodným doplnkom ku štúdiu. Tento diel si pre vás pripravila Diana Repiščáková, ktorá je internou doktorandkou na Katedre ústavného práva a správneho práva PraF UPJŠ.
18:08
May 16, 2022
Formy a metódy činnosti vo verejnej správe
Verejná správa nie je iba teoretickým pojmom, ale predstavuje funkčný aparát. Na to, aby verejná správa vedela reálne fungovať, slúžia metódy a formy činnosti. To znamená, že bez ich existencie by verejná správa nebola schopná plniť ciele, úlohy a funkcie zverené jej štátom. Prostredníctvom nich tak dochádza k preklenutiu verejnej správy do reálneho života. Problematika foriem a metód činnosti vo verejnej správe je značne teoretická a práve preto je pre študentov nezáživná, nezaujímavá a spôsobuje im značné problémy.  V tejto epizóde podcastu preto upriamime našu pozornosť na túto oblasť, s cieľom poskytnúť študentom stručný prehľad tejto problematiky a taktiež poukázať na jej veľký význam, pokiaľ ide o aplikačnú prax. V tejto epizóde podcastu sa študent dozvie: - aký je význam foriem a metód činnosti vo verejnej správe, - čo sú to formy činnosti vo verejnej správe a aké druhy teória rozlišuje, - čo sa skrýva pod pojmami normatívny správny akt a individuálny správny akt, - aké druhy normatívnych a individuálnych správnych aktov poznáme, - aké vady rozhodnutí rozoznávame a nakoniec, - čo chápeme pod pojmom metódy verejnej správy, aký je ich vzťah k formám činnosti vo verejnej správe a aká je ich klasifikácia, resp. členenie. Tento diel si pre vás pripravila Eva Berníková, ktorá je internou doktorandkou na Katedre ústavného práva a správneho práva PraF UPJŠ.
21:45
April 24, 2022
Úvod do trestného práva
V treťom ročníku magisterského štúdia budú Vaše znalosti obohatené aj o problematiku trestného právo, konkrétne o matériu trestného práva hmotného. Nepochybne je to oblasť práva, ktorá je v médiách ale aj celkovo v spoločnosti veľmi známa a preto aj niektoré pojmy ako napríklad trestný čin, páchateľ, či trest odňatia slobody počuli nie sú pre Vás úplne neznámymi. Často však pri ich používaní laickou verejnosťou dochádza k ich dezinpretácii a k istému zľahčovaniu trestného práva ako takého, aj napriek tomu, že sa jedná o veľmi zložitú a špecifickú oblasť práva. Týmto Vás však nechceme na úvod vystrašiť, ale práve naopak, ponúknuť Vám základný prehľad trestnom práve, ktorý by Vám priblížil jeho problematiku a vzbudil vo Vás záujem o jeho hlbšie štúdium. V tejto epizóde podcastu sa o trestnom práve hmotnom dozviete: 1)  čo je účelom trestného práva a aké sú jeho základné funkcie 2)  aké sú základné pojmy trestného práva 3)  čo je to skutková podstata trestného činu a aké sú jej základné znaky 4)  aké trestnoprávne sankcie poznáme. Týmto dielom Vás bude sprevádzať Katarína Koromházová, ktorá je internou doktorandkou na Katedre trestného práva PraF UPJŠ.
08:57
April 11, 2022
Náhrada nemajetkovej ujmy v občianskom práve - odškodňovanie sekundárnych obetí dopravných nehôd so smrteľným následkom
Cieľom tejto epizódy je poskytnúť komplexný krátky , ale najmä stručný pohľad o tom ako občianske právo rieši zásahy do osobnosti človeka. Epizóda sa zaoberá najmä otázkami náhrady nemajetkovej ujmy najmä v súvislosti s dopravnými nehodami so smrteľným následkom a možnými nárokmi uplatňovanými sekundárnymi obeťami. V tejto epizóde sa študent dozvie: 1.  Ako chápe občianske právo pojem nemajetkovej ujmy všeobecne 2.  Kedy vzniká právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch 3.  Ako vzniká nárok na náhradu nemajetkovej ujmy sekundárnym obetiam dopravných nehôd 4.  Osobitosti pasívnej a aktívnej legitimácie v sporoch o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch v súvislosti s úmrtím blízkej osoby pri dopravnej nehode 5.  Iné osobitosti sporových konaní o náhradu nemajetkovej ujmy v súvislosti s úmrtím blízkej osoby (trovy konania, poplatková povinnosť) Moje meno je Lukáš Macko. Som interným doktorandom na Katedre  občianskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vítam Vás pri počúvaní dielu zameraného  na inštitút Náhrady nemajetkovej ujmy v občianskom práve v súvislosti s odškodňovaním sekundárnych obetí dopravných nehôd so smrteľným následkom.
23:39
February 14, 2022
Obchodný podiel v s.r.o.
Obchodný podiel spoločnosti s ručením obmedzeným je neoddeliteľnou súčasťou každého spoločníka, ktorý sa podieľa na založení spoločnosti a jej správnom fungovaní. Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí medzi obchodné spoločnosti, ktoré fyzické osoby tak i právnické osoby využívajú k realizácii svojej podnikateľskej činnosti. Každý spoločník s. r. o. si musí byť plne vedomý všetkých následkov, ktoré mu vyplývajú či už zo zákona alebo zo zakladateľskej zmluvy tým, že nadobúda obchodný podiel, pretože obchodný podiel so sebou neprináša len výhody ale i povinnosti, ktorých nesplnenie má právny dopad na spoločníka. V tomto diely právnického podcastu si priblížime: ·  základnú charakteristiku spoločnosti s ručením obmedzeným ·  vymedzenie pojmu obchodný podiel ·  disponovanie s obchodným podielom ·  niektoré práva a povinnosti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným Moje meno je Martina Semanová. Som interná doktorandka na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vítam vás pri počúvaní dielu zameraného na obchodný podiel spoločnosti.
18:09
January 14, 2022
Normotvorba územnej samosprávy
Pramene práva predstavujú matériu, s ktorou prichádzajú študenti práva do styku už v prvom ročníku právnického štúdia. Predmetná problematika ich následne sprevádza počas celého štúdia v procese výučby jednotlivých pozitívno-právnych disciplín. Z hľadiska teritoriálnej pôsobnosti prameňa práva možno diferencovať medzi formami práva s celoštátnou pôsobnosťou a formami práva s miestnou pôsobnosťou (lokálne právo). V tomto diele právnického podcastu si priblížime charakteristiku slovenského lokálneho práva (normotvornej činnosti územnej samosprávy), zmeny všeobecne záväzných nariadení, pochybenia pri ich tvorbe a proces kontroly lokálneho práva. Moje meno je Lukáš Tomaš, som interným doktorandom na Ústave teórie práva Gustava Radbrucha Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vítam vás pri počúvaní tohto dielu podcastu UPJŠ zameraného na problematiku normotvorby územnej samosprávy.
29:49
October 05, 2021
Správne konanie
Chcete si postaviť rodinný dom, ale neviete, na ktorý orgán sa máte obrátiť s návrhom na vydanie stavebného povolenia? Čo má taký návrh vlastne obsahovať a v akej lehote je príslušný orgán povinný o ňom rozhodnúť? Čo ak príslušný orgán Váš návrh zamietne a Vy s takým rozhodnutím nesúhlasíte? Verte, či nie, odpovede na tieto otázky viete relatívne jednoducho vyabstrahovať z ustanovení zákona. Uvedené však platí iba za predpokladu, že disponujete potrebným správno-procesným know-how. V rámci výučby na UPJŠ, PraF sa takémuto know-how venujeme predovšetkým v zimnom semestri 3. ročníka BŠP na predmete SP III. Cieľom tejto epizódy podcastu je študentovi poskytnúť základné informácie o správnom konaní ako o ústrednom pojme, okolo ktorého sa točí výučba spomínaného predmetu. V tejto epizóde sa študent dozvie: - čo je to správne konanie, - aké subjekty vystupujú v správnom konaní, - ktoré právne predpisy upravujú správne konanie a aké sú vzťahy medzi nimi, - aké sú základné zásady správneho konania a - aký je priebeh správneho konania. Moje meno je Lukáš Jančát, som asistentom na katedre ústavného práva a správneho práva PraF UPJŠ a teším sa, že si zapnete ďalšiu epizódu Právnického podcastu UPJŠ.
22:53
October 05, 2021
Ústavné právo - núdzový stav
Zákonnosť, právna istota, predchádzanie zneužívania právomocí, rovnosť pred zákonom a nediskriminácia a prístup k spravodlivosti sú základné princípy, z ktorých vychádza právny štát. Tieto základné princípy sa však neuplatňujú počas núdzového stavu. Aby bol núdzový stav legitímny, musí brať do úvahy povahu, závažnosť a trvanie mimoriadnej situácie a to by malo určovať druh, rozsah a trvanie núdzových opatrení, ku ktorým sa krajina môže zákonne uchýliť. V tomto diely podcastu sa zameriame na ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Našu pozornosť upriamime predovšetkým na problematiku núdzového stavu a zásahom do základných práv a slobôd v núdzovom stave. Moje meno je Zuzana Olexová, som interná doktorandka na Katedre ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vítam Vás pri počúvaní druhého dielu právnického podcastu UPJŠ zameraného na problematiku núdzového stavu. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
19:25
January 14, 2021
Úvod do ústavného práva
Ústavné právo predstavuje jadro slovenského právneho poriadku. Predmetom skúmania ústavného práva je predovšetkým ústava ako základný zákon štátu s najvyššou vnútroštátnou právnou silou. Práve preto vytvára ústavné právo akúsi základnú konštrukciu, na ktorú sa všetky ostatné právne odvetvia napájajú. Pritom musia byť v súlade so základnou koncepciou ústavného práva tak, ako je definovaná v ústave, ústavných zákonoch a medzinárodných zmluvách s prednosťou pred zákonmi. Ak by tomu tak nebolo, ústava by sa stala len faktickým dokumentom, bez právnej relevancie. V tejto epizóde podcastu sa budeme venovať úvodu do ústavného práva, a to konkrétne vymedzeniu pojmu ústavného práva na Slovensku, ústavnoprávnych vzťahov, prameňov ústavného práva a napokon vzťahu ústavného práva k iným právnym odvetviam. Moje meno je Zuzana Olexová, som interná doktorandka na Katedre ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vítam Vás pri počúvaní prvého dielu právnického podcastu UPJŠ zameraného na odvetvie ústavného práva. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
20:47
January 12, 2021
Všeobecné otázky hospodárskej súťaže
Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam Vás pri ďalšej epizóde právnického podcastu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dnešná časť vás prevedie problematikou hospodárskej súťaže, v ktorej si ozrejmíme základné súvisiace termíny, legislatívu a kľúčové orgány a ich kompetencie. 5 základných otázok ktorým sa budeme venovať znie: - Čo rozumieme pod pojmom hospodárska súťaž? - Aký je rozdiel medzi pojmami hospodárska súťaž a nekalá súťaž? - Aké sú pramene práva upravujú hospodársku súťaž ? Aká je právna úprava hospodárskej súťaže v podmienkach Slovenskej republiky ? - Aký je vzťah generálnej klauzuly nekalej súťaže a ostatných skutkových podstát? - Ktoré orgány rozhodujú vo veciach nekalej súťaže a ktoré vo veciach hospodárskej súťaže? Moje meno je Simona Rudohradská a som internou doktorandkou katedry obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Začíname. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
19:22
December 18, 2020
Úvod do obchodného práva
Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam Vás pri ďalšej epizóde právneho podcastu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dnešná časť vás prevedie úvodom do problematiky obchodného práva, pričom sa zameriame najmä na fundamentálne otázky ako - Akým právnym odvetvím je obchodné právo a aký je jeho vzťah k ostatným právnym odvetviam? - Aké sú pramene obchodného práva? - Čo rozumieme pod hospodárskym právom? - Aká je systematika Obchodného zákonníka  a ako možno vnútorne členiť obchodné právo? - Ako je to s dualizmom záväzkového práva v podmienkach Slovenskej republiky ? Moje meno je Simona Rudohradská a som internou doktorandkou katedry obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Začíname. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
22:40
December 18, 2020
Správne trestanie
Poznáte to, rodičia vám v období dospievania povedali, aby ste boli do 21:00 doma, no vy ste prišli o 15 minút neskôr. Okrem veľkého kriku po vašom príchode vás neminul aj „zaslúžený“ trest v podobe tzv. „zaracha“, teda zákazu chodenia von s kamarátmi na nejaký čas. Rodičia uloženým trestom sledovali, aby vás prevychoval a v budúcnosti ste sa podobných porušení pravidiel nedopúšťali. Podobné mechanizmy vyvodzovania zodpovednosti za porušenie právom stanovených povinností vytvára aj štát. Ich cieľom je, aby porušiteľa právnej povinnosti neminul spravodlivý trest, ktorého  uloženie, podobne ako vo Vašom prípade s neskorým príchodom, zabezpečilo jeho nápravu a zároveň bolo pre neho istým varovaním do budúcna, aby sa podobného alebo ešte horšieho protiprávneho konania nedopúšťal. V očiach verejnosti má kľúčovú úlohu v procese nastoľovania spravodlivosti a poriadku predovšetkým odvetvie trestného práva, v rámci ktorého súdy rozhodujú o vine a treste páchateľov trestných činov. Teda takých konaní, ktoré porušujú normy trestného práva a sú z hľadiska spoločenskej nebezpečnosti najzávažnejšie. Ohrozujú najmä život, zdravie, ľudskú dôstojnosť osôb, či ich majetok. Avšak, nemenej významnú úlohu v procese nastoľovania spravodlivosti a poriadku má aj odvetvie správneho práva. Ide konkrétne o jednu z jeho oblastí, označovanú tiež ako správne trestanie. V tejto epizóde podcastu našu pozornosť upriamime práve na túto oblasť, ktorej hlavným cieľom je potrestať páchateľov správnych deliktov a nastoliť tak poriadok pri spravovaní veci verejných. Hoci porušenia pravidiel stanovených normami administratívneho práva sa v očiach verejnosti považujú za menej spoločensky nebezpečné, o to dôležitejšie je tieto pravidlá efektívne vynucovať. Ak totiž kompetentný orgán nedokáže rýchlo a spravodlivo potrestať páchateľov správnych deliktov, vytvára živnú pôdu k páchaniu aj spoločensky nebezpečnejších konaní, a to spomínaných trestných činov. V tejto epizóde podcastu sa študent dozvie: - čo je to správne trestanie a aký je jeho vzťah ku trestnému právu, - čo sa skrýva pod pojmami právna zodpovednosť a administratívnoprávna zodpovednosť, skutková podstata, sankcia či ochranné opatrenie, - čo je to správny delikt a aké druhy správnych deliktov poznáme a - aké pramene práva upravujú oblasť administratívneho trestania. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
27:43
December 15, 2020
Pracovné právo - skončenie pracovného pomeru
Pracovný pomer je základným pracovnoprávnym vzťahom, v rámci ktorého vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa závislú prácu. Zakladá sa výlučne pracovnou zmluvou, ktorej zmluvnými stranami sú zamestnávateľ a zamestnanec. Trvanie pracovného pomeru ovplyvňujú rôzne skutočnosti. Z toho dôvodu upravuje Zákonník práce kogentnými ustanoveniami jednotlivé spôsoby jeho skončenia. V tomto diely právnického podcastu si priblížime: ·  skončenie pracovného pomeru na základe právneho úkonu ·  skončenie pracovného pomeru na základe právnej udalosti ·  skončenie pracovného pomeru na základe úradného rozhodnutia a ·  skončenie pracovného pomeru na základe zákona. Moje meno je Katarína Skolodová. Som interná doktorandka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vítam vás pri počúvaní dielu zameraného na skončenie pracovného pomeru. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
17:25
December 15, 2020
Medzinárodné dedičské právo
Výskyt cudzieho prvku v dedičskoprávnej veci znamená, že sudca nemôže hneď vziať do ruky svoj domáci hmotnoprávny a procesnoprávny predpis a posudzovať dedenie rovnako, ako za rýdzo vnútroštátnej konštelácie. Najskôr sa musí vysporiadať so špecifickými otázkami, ktoré cudzí prvok vyvoláva: po prvé, súdy ktorého štátu smú prejednať cezhraničné dedičstvo a rozhodnúť o ňom? po druhé, právny poriadok ktorého štátu majú na vec aplikovať? po tretie, môžu sa rozhodnutia v dedičských veciach použiť aj v iných štátoch, než v tom, v ktorom boli vydané? Všimnime si, že aj v medzinárodnom dedičskom práve máme dočinenia so základnými piliermi MPS, a to s posudzovaním medzinárodnej právomoci; s určovaním rozhodného práva; a s uznávaním a výkonom cudzích rozhodnutí. V tejto epizóde podcastu sa o medzinárodnom dedičskom práve dozviete: · v akých prameňoch práva je obsiahnuté a aké sú vzťahy medzi týmito prameňmi · všeobecnú charakteristiku nariadenia o dedení · základy určovania rozhodného práva podľa nariadenia o dedení · základy posudzovania medzinárodnej právomoci podľa nariadenia o dedení · čo je európske osvedčenie o dedičstve a načo slúži · základy uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí podľa nariadenia o dedení Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
37:17
December 03, 2020
Úvod do pracovného práva
Pracovné právo. Kodifikované odvetvie práva, ktoré zasahuje a ovplyvňuje život každého jednotlivca, ktorý vykonáva závislú prácu alebo pre ktorého je závislá práca vykonávaná. Odvetvie, s ktorým prichádzajú do styku študenti práva už v druhom ročníku a sprevádza ich počas celého ich štúdia. Odvetvie, ktoré aj napriek tomu, že by sme ho na prvý pohľad zaradili medzi súkromnoprávne odvetvia, obsahuje množstvo prvkov verejného práva. V tomto diely právnického podcastu si priblížime charakteristiku pracovného práva, jeho pramene, pôsobnosť a vzťah k iným právnym odvetviam. Moje meno je Katarína Skolodová. Som interná doktorandka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vítam vás pri počúvaní dielu zameraného na odvetvie pracovného práva. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
21:55
November 27, 2020
Úvod do medzinárodného práva súkromného
V doterajšom štúdiu ste sa už stihli oboznámiť s nemalým počtom rôznych právnych odvetví, či už zo súdka verejného práva, alebo súkromného práva. Občianske právo, obchodné právo, správne právo, trestné právo, medzinárodné právo európske právo. S istou mierou zjednodušenia môžeme povedať, že pri týchto predmetoch ste mali vopred približnú predstavu a očakávania o tom, čo bude ich obsahovou náplňou. Inými slovami, názov predmetu vo vás evokoval niečo viac či menej konkrétne. V zimnom semestri štvrtého ročníka vaše juristické poznatky obohatí predmet s názvom medzinárodné právo súkromné, skrátene aj „MPS“. Na rozdiel od ostatných predmetov, o ktorých som sa pred chvíľou zmienil, nie je a priori celkom zrejmé, na aké spoločenské javy MPS reaguje – teda čím sa MPS vlastne zaoberá. Tento fakt je možno istým zadosťučinením medzinárodnému právu súkromnému. Myšlienkové pochody sprevádzajúce toto odvetvie totiž prebiehajú v úplne iných, niekedy až tajuplných dimenziách, v ktorých sa študent musí chvíľu aklimatizovať. Tento hádam nelichotivý prológ k MPS v niektorých študentoch možno vzbudzuje[u1]  obavy, v iných zas zvedavosť či iné podobné pocity. Všetky kategórie študentov by však mala uspokojiť prvá časť podcastu venovaná úvodu do medzinárodného práva súkromného. Spoločne sa oboznámime s tým, ako správne nastúpiť na palubu lode zvanej MPS a ako sa na nej plaviť bez toho, aby ste sa potopili. V tejto epizóde podcastu sa o medzinárodnom práve súkromnom dozviete: · čo je jeho predmetom · čo je jeho účelom a ako sa člení · čo znamená, ak sa právne vzťahy s cudzím prvkom riešia tzv. priamou metódou alebo kolíznou metódou · ktoré sú jeho základné pojmové znaky · aký je jeho vzťah k iným právnym odvetviam Volám sa Ľuboslav Sisák, som interným doktorandom na ústave medzinárodného práva a európskeho práva PrF UPJŠ a vítam vás pri prvej epizóde Právnického podcastu venovanej medzinárodnému právu súkromnému. Na spracovanie podcastu sme využili nasledovné diela: CSACH, K. – GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ. – JÚDOVA, E. Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. BAMBERGER, G. – ROTH, H. – HAU, W. – POSECK, R. (hrsg). Beck’sche Online-Kommentare BGB. 53. Edition, Verlag C.H.Beck München, 2020. V. HEIN, J. (hrsg). Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 12, Internationales Privatrecht I, Europäisches Kollisionsrecht, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1-26). 8. Auflage, 2020. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
24:25
November 26, 2020
Úvod do správneho práva
Správne alebo administratívne právo je dynamické, nekodifikované a zrejme ani nekodifikovateľné právne odvetvie verejného práva. Uvedené charakteristiky vzbudzujú obavy zo „správneho“ poznania  matérie tohto odvetvia nie len v študentovi. Pre študenta Právnickej fakulty UPJŠ sú však tieto obavy ešte umocnené tým, že ide o jedno z prvých praktických odvetví, s ktorým prichádza počas svojho štúdia do kontaktu a zároveň je prvým právnym odvetvím, z ktorého ho čaká štátna skúška. Sú tieto obavy, ale opodstatnené? Naozaj si študent nevie nájsť systém, ktorý mu pomôže preklenúť študijné nástrahy spájajúce sa s učením poznatkov tohto právneho odvetvia? Táto epizóda podcastu má byť prológom, ktorý má študentovi pomôcť sa zorientovať v odvetví administratívneho práva a byť prvým krokom k odstráneniu jeho obáv a preklenutiu nástrah. V tejto epizóde sa študent dozvie: - čo je to správne právo a verejná správa, - čím sa líši správne právo od iných právnych odvetví, - na aké pododvetvia sa diferencuje, - čo je predmetom ich regulácie a - aký je jeho vzťah k iným právnym odvetviam. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
20:05
November 26, 2020