Skip to main content
Právnický podcast UPJŠ

Právnický podcast UPJŠ

By PrF UPJŠ Podcast Team
Právnický podcast UPJŠ je jedným z prvých univerzitných právnických podcastov na Slovensku. Jeho cieľom je študentom poskytnúť relatívne stručné, no prehľadné poznatky z "kuchyne" jednotlivých právnych odvetví. Zároveň má poskytnúť študentom určitý návod, tipy a triky ako pristupovať k učeniu sa matérie. Veríme, že Právnický podcast UPJŠ si časom nájde svoje miesto v elektronickom zariadení nejedného študenta Právnickej fakulty UPJŠ a stane sa tak popri prednáškach, seminároch, či samoštúdiu odbornej literatúry stabilnou a obľúbenou formou osvojovania si právnych vedomostí.
Currently playing episode

Úvod do medzinárodného práva súkromného

Právnický podcast UPJŠ

1x
Ústavné právo - núdzový stav
Zákonnosť, právna istota, predchádzanie zneužívania právomocí, rovnosť pred zákonom a nediskriminácia a prístup k spravodlivosti sú základné princípy, z ktorých vychádza právny štát. Tieto základné princípy sa však neuplatňujú počas núdzového stavu. Aby bol núdzový stav legitímny, musí brať do úvahy povahu, závažnosť a trvanie mimoriadnej situácie a to by malo určovať druh, rozsah a trvanie núdzových opatrení, ku ktorým sa krajina môže zákonne uchýliť. V tomto diely podcastu sa zameriame na ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Našu pozornosť upriamime predovšetkým na problematiku núdzového stavu a zásahom do základných práv a slobôd v núdzovom stave. Moje meno je Zuzana Olexová, som interná doktorandka na Katedre ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vítam Vás pri počúvaní druhého dielu právnického podcastu UPJŠ zameraného na problematiku núdzového stavu. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
19:25
January 14, 2021
Úvod do ústavného práva
Ústavné právo predstavuje jadro slovenského právneho poriadku. Predmetom skúmania ústavného práva je predovšetkým ústava ako základný zákon štátu s najvyššou vnútroštátnou právnou silou. Práve preto vytvára ústavné právo akúsi základnú konštrukciu, na ktorú sa všetky ostatné právne odvetvia napájajú. Pritom musia byť v súlade so základnou koncepciou ústavného práva tak, ako je definovaná v ústave, ústavných zákonoch a medzinárodných zmluvách s prednosťou pred zákonmi. Ak by tomu tak nebolo, ústava by sa stala len faktickým dokumentom, bez právnej relevancie. V tejto epizóde podcastu sa budeme venovať úvodu do ústavného práva, a to konkrétne vymedzeniu pojmu ústavného práva na Slovensku, ústavnoprávnych vzťahov, prameňov ústavného práva a napokon vzťahu ústavného práva k iným právnym odvetviam. Moje meno je Zuzana Olexová, som interná doktorandka na Katedre ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vítam Vás pri počúvaní prvého dielu právnického podcastu UPJŠ zameraného na odvetvie ústavného práva. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
20:47
January 12, 2021
Všeobecné otázky hospodárskej súťaže
Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam Vás pri ďalšej epizóde právnického podcastu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dnešná časť vás prevedie problematikou hospodárskej súťaže, v ktorej si ozrejmíme základné súvisiace termíny, legislatívu a kľúčové orgány a ich kompetencie. 5 základných otázok ktorým sa budeme venovať znie: - Čo rozumieme pod pojmom hospodárska súťaž? - Aký je rozdiel medzi pojmami hospodárska súťaž a nekalá súťaž? - Aké sú pramene práva upravujú hospodársku súťaž ? Aká je právna úprava hospodárskej súťaže v podmienkach Slovenskej republiky ? - Aký je vzťah generálnej klauzuly nekalej súťaže a ostatných skutkových podstát? - Ktoré orgány rozhodujú vo veciach nekalej súťaže a ktoré vo veciach hospodárskej súťaže? Moje meno je Simona Rudohradská a som internou doktorandkou katedry obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Začíname. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
19:22
December 18, 2020
Úvod do obchodného práva
Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam Vás pri ďalšej epizóde právneho podcastu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dnešná časť vás prevedie úvodom do problematiky obchodného práva, pričom sa zameriame najmä na fundamentálne otázky ako - Akým právnym odvetvím je obchodné právo a aký je jeho vzťah k ostatným právnym odvetviam? - Aké sú pramene obchodného práva? - Čo rozumieme pod hospodárskym právom? - Aká je systematika Obchodného zákonníka  a ako možno vnútorne členiť obchodné právo? - Ako je to s dualizmom záväzkového práva v podmienkach Slovenskej republiky ? Moje meno je Simona Rudohradská a som internou doktorandkou katedry obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Začíname. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
22:40
December 18, 2020
Správne trestanie
Poznáte to, rodičia vám v období dospievania povedali, aby ste boli do 21:00 doma, no vy ste prišli o 15 minút neskôr. Okrem veľkého kriku po vašom príchode vás neminul aj „zaslúžený“ trest v podobe tzv. „zaracha“, teda zákazu chodenia von s kamarátmi na nejaký čas. Rodičia uloženým trestom sledovali, aby vás prevychoval a v budúcnosti ste sa podobných porušení pravidiel nedopúšťali. Podobné mechanizmy vyvodzovania zodpovednosti za porušenie právom stanovených povinností vytvára aj štát. Ich cieľom je, aby porušiteľa právnej povinnosti neminul spravodlivý trest, ktorého  uloženie, podobne ako vo Vašom prípade s neskorým príchodom, zabezpečilo jeho nápravu a zároveň bolo pre neho istým varovaním do budúcna, aby sa podobného alebo ešte horšieho protiprávneho konania nedopúšťal. V očiach verejnosti má kľúčovú úlohu v procese nastoľovania spravodlivosti a poriadku predovšetkým odvetvie trestného práva, v rámci ktorého súdy rozhodujú o vine a treste páchateľov trestných činov. Teda takých konaní, ktoré porušujú normy trestného práva a sú z hľadiska spoločenskej nebezpečnosti najzávažnejšie. Ohrozujú najmä život, zdravie, ľudskú dôstojnosť osôb, či ich majetok. Avšak, nemenej významnú úlohu v procese nastoľovania spravodlivosti a poriadku má aj odvetvie správneho práva. Ide konkrétne o jednu z jeho oblastí, označovanú tiež ako správne trestanie. V tejto epizóde podcastu našu pozornosť upriamime práve na túto oblasť, ktorej hlavným cieľom je potrestať páchateľov správnych deliktov a nastoliť tak poriadok pri spravovaní veci verejných. Hoci porušenia pravidiel stanovených normami administratívneho práva sa v očiach verejnosti považujú za menej spoločensky nebezpečné, o to dôležitejšie je tieto pravidlá efektívne vynucovať. Ak totiž kompetentný orgán nedokáže rýchlo a spravodlivo potrestať páchateľov správnych deliktov, vytvára živnú pôdu k páchaniu aj spoločensky nebezpečnejších konaní, a to spomínaných trestných činov. V tejto epizóde podcastu sa študent dozvie: - čo je to správne trestanie a aký je jeho vzťah ku trestnému právu, - čo sa skrýva pod pojmami právna zodpovednosť a administratívnoprávna zodpovednosť, skutková podstata, sankcia či ochranné opatrenie, - čo je to správny delikt a aké druhy správnych deliktov poznáme a - aké pramene práva upravujú oblasť administratívneho trestania. Moje meno je Lukáš Jančát, som asistentom na Katedre ústavného práva a správneho práva PraF UPJŠ a vítam vás pri počúvaní Právnického podcastu UPJŠ. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
27:43
December 15, 2020
Pracovné právo - skončenie pracovného pomeru
Pracovný pomer je základným pracovnoprávnym vzťahom, v rámci ktorého vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa závislú prácu. Zakladá sa výlučne pracovnou zmluvou, ktorej zmluvnými stranami sú zamestnávateľ a zamestnanec. Trvanie pracovného pomeru ovplyvňujú rôzne skutočnosti. Z toho dôvodu upravuje Zákonník práce kogentnými ustanoveniami jednotlivé spôsoby jeho skončenia. V tomto diely právnického podcastu si priblížime: ·  skončenie pracovného pomeru na základe právneho úkonu ·  skončenie pracovného pomeru na základe právnej udalosti ·  skončenie pracovného pomeru na základe úradného rozhodnutia a ·  skončenie pracovného pomeru na základe zákona. Moje meno je Katarína Skolodová. Som interná doktorandka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vítam vás pri počúvaní dielu zameraného na skončenie pracovného pomeru. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
17:25
December 15, 2020
Medzinárodné dedičské právo
Výskyt cudzieho prvku v dedičskoprávnej veci znamená, že sudca nemôže hneď vziať do ruky svoj domáci hmotnoprávny a procesnoprávny predpis a posudzovať dedenie rovnako, ako za rýdzo vnútroštátnej konštelácie. Najskôr sa musí vysporiadať so špecifickými otázkami, ktoré cudzí prvok vyvoláva: po prvé, súdy ktorého štátu smú prejednať cezhraničné dedičstvo a rozhodnúť o ňom? po druhé, právny poriadok ktorého štátu majú na vec aplikovať? po tretie, môžu sa rozhodnutia v dedičských veciach použiť aj v iných štátoch, než v tom, v ktorom boli vydané? Všimnime si, že aj v medzinárodnom dedičskom práve máme dočinenia so základnými piliermi MPS, a to s posudzovaním medzinárodnej právomoci; s určovaním rozhodného práva; a s uznávaním a výkonom cudzích rozhodnutí. V tejto epizóde podcastu sa o medzinárodnom dedičskom práve dozviete: · v akých prameňoch práva je obsiahnuté a aké sú vzťahy medzi týmito prameňmi · všeobecnú charakteristiku nariadenia o dedení · základy určovania rozhodného práva podľa nariadenia o dedení · základy posudzovania medzinárodnej právomoci podľa nariadenia o dedení · čo je európske osvedčenie o dedičstve a načo slúži · základy uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí podľa nariadenia o dedení Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
37:17
December 3, 2020
Úvod do pracovného práva
Pracovné právo. Kodifikované odvetvie práva, ktoré zasahuje a ovplyvňuje život každého jednotlivca, ktorý vykonáva závislú prácu alebo pre ktorého je závislá práca vykonávaná. Odvetvie, s ktorým prichádzajú do styku študenti práva už v druhom ročníku a sprevádza ich počas celého ich štúdia. Odvetvie, ktoré aj napriek tomu, že by sme ho na prvý pohľad zaradili medzi súkromnoprávne odvetvia, obsahuje množstvo prvkov verejného práva. V tomto diely právnického podcastu si priblížime charakteristiku pracovného práva, jeho pramene, pôsobnosť a vzťah k iným právnym odvetviam. Moje meno je Katarína Skolodová. Som interná doktorandka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vítam vás pri počúvaní dielu zameraného na odvetvie pracovného práva. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
21:55
November 27, 2020
Úvod do medzinárodného práva súkromného
V doterajšom štúdiu ste sa už stihli oboznámiť s nemalým počtom rôznych právnych odvetví, či už zo súdka verejného práva, alebo súkromného práva. Občianske právo, obchodné právo, správne právo, trestné právo, medzinárodné právo európske právo. S istou mierou zjednodušenia môžeme povedať, že pri týchto predmetoch ste mali vopred približnú predstavu a očakávania o tom, čo bude ich obsahovou náplňou. Inými slovami, názov predmetu vo vás evokoval niečo viac či menej konkrétne. V zimnom semestri štvrtého ročníka vaše juristické poznatky obohatí predmet s názvom medzinárodné právo súkromné, skrátene aj „MPS“. Na rozdiel od ostatných predmetov, o ktorých som sa pred chvíľou zmienil, nie je a priori celkom zrejmé, na aké spoločenské javy MPS reaguje – teda čím sa MPS vlastne zaoberá. Tento fakt je možno istým zadosťučinením medzinárodnému právu súkromnému. Myšlienkové pochody sprevádzajúce toto odvetvie totiž prebiehajú v úplne iných, niekedy až tajuplných dimenziách, v ktorých sa študent musí chvíľu aklimatizovať. Tento hádam nelichotivý prológ k MPS v niektorých študentoch možno vzbudzuje[u1]  obavy, v iných zas zvedavosť či iné podobné pocity. Všetky kategórie študentov by však mala uspokojiť prvá časť podcastu venovaná úvodu do medzinárodného práva súkromného. Spoločne sa oboznámime s tým, ako správne nastúpiť na palubu lode zvanej MPS a ako sa na nej plaviť bez toho, aby ste sa potopili. V tejto epizóde podcastu sa o medzinárodnom práve súkromnom dozviete: · čo je jeho predmetom · čo je jeho účelom a ako sa člení · čo znamená, ak sa právne vzťahy s cudzím prvkom riešia tzv. priamou metódou alebo kolíznou metódou · ktoré sú jeho základné pojmové znaky · aký je jeho vzťah k iným právnym odvetviam Volám sa Ľuboslav Sisák, som interným doktorandom na ústave medzinárodného práva a európskeho práva PrF UPJŠ a vítam vás pri prvej epizóde Právnického podcastu venovanej medzinárodnému právu súkromnému. Na spracovanie podcastu sme využili nasledovné diela: CSACH, K. – GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ. – JÚDOVA, E. Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. BAMBERGER, G. – ROTH, H. – HAU, W. – POSECK, R. (hrsg). Beck’sche Online-Kommentare BGB. 53. Edition, Verlag C.H.Beck München, 2020. V. HEIN, J. (hrsg). Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 12, Internationales Privatrecht I, Europäisches Kollisionsrecht, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1-26). 8. Auflage, 2020. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
24:25
November 26, 2020
Úvod do správneho práva
Správne alebo administratívne právo je dynamické, nekodifikované a zrejme ani nekodifikovateľné právne odvetvie verejného práva. Uvedené charakteristiky vzbudzujú obavy zo „správneho“ poznania  matérie tohto odvetvia nie len v študentovi. Pre študenta Právnickej fakulty UPJŠ sú však tieto obavy ešte umocnené tým, že ide o jedno z prvých praktických odvetví, s ktorým prichádza počas svojho štúdia do kontaktu a zároveň je prvým právnym odvetvím, z ktorého ho čaká štátna skúška. Sú tieto obavy, ale opodstatnené? Naozaj si študent nevie nájsť systém, ktorý mu pomôže preklenúť študijné nástrahy spájajúce sa s učením poznatkov tohto právneho odvetvia? Táto epizóda podcastu má byť prológom, ktorý má študentovi pomôcť sa zorientovať v odvetví administratívneho práva a byť prvým krokom k odstráneniu jeho obáv a preklenutiu nástrah. V tejto epizóde sa študent dozvie: - čo je to správne právo a verejná správa, - čím sa líši správne právo od iných právnych odvetví, - na aké pododvetvia sa diferencuje, - čo je predmetom ich regulácie a - aký je jeho vzťah k iným právnym odvetviam. Moje meno je Lukáš Jančát, som asistentom na Katedre ústavného práva a správneho práva PraF UPJŠ a teším sa, že ste sa rozhodli vypočuť túto epizódu. Táto epizóda podcastu vznikla s finančnou podporou grantového systému VVGS UPJŠ. Za podporu ďakujeme!
20:05
November 26, 2020