Skip to main content
Raadsvergadering Gemeente soest by Radioeemvallei

Raadsvergadering Gemeente soest by Radioeemvallei

By Raadsvergadering_Soest
Podcast by Radioeemvallei
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 10 juni 2021

Raadsvergadering Gemeente soest by Radioeemvallei

1x
Besluitvormende Raadsvergadering 29 september 2022
Agenda: 1. Vaststelling agenda 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Voorgesteld als hamerstukken: a. Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) b. Overzicht toezeggingen (bijgevoegd) c. Planningkalender 2022 per beleidsveld (bijgevoegd) d. Besluitenlijst van: - Raadhuisplein 2022-5 van 7 juli 2022 e. Herbenoeming leden bezwaarschriftencommissie Kan de raad instemmen met de herbenoeming van de leden van de bezwaarschriftencommissie (voor raadsbesluiten)? f. Uitgangspunten en benoeming rapporteurs verbonden partijen Kan de raad instemmen met de uitgangspunten voor de benoeming van de rapporteurs verbonden partijen en kan de raad instemmen met het laten besluiten door de Agendacommissie over de personele invulling van het rapporteurschap verbonden partijen? 4. Overige agendapunten: a. Rapport Rekenkamercommissie; Toegankelijkheid digitale dienstverlening Op basis van de opiniërende bespreking van het rapport van de Rekenkamercommissie Soest ‘Toegankelijkheid digitale dienstverlening’ zal de griffie een raadsvoorstel voorbereiden. Het raadsvoorstel volgt naar
31:42
October 02, 2022
OPINIËRENDE RAADSBIJEENKOMST 22 SEPTEMBER 2022
OPINIËRENDE RAADSBIJEENKOMST 22 SEPTEMBER 2022
02:18:41
September 23, 2022
Informatieavond gebiedsvisie Soesterberg Noord 15-09-2022
In het college-weekbericht van 12 juli  jl. is de geïnformeerd over het ‘Plan van aanpak Soesterberg Noord’, het  plan voor de transformatie van bedrijventerrein Soesterberg Noord in  het kader van het Masterplan Soesterberg. Om de transformatie van dit  gebied vorm te geven wordt een gebiedsvisie opgesteld die een integraal  toetsingskader wordt voor de ruimtelijke plannen. In het proces van het  opstellen van de gebiedsvisie zijn verschillende participatiemomenten  ingepland met bewoners, organisaties, grondeigenaren en ontwikkelaars.  De raad was uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn op de  bijeenkomsten van 23 en 25 augustus 2022. Het college wil de raad graag op 15 september tijdens een  Informatiebijeenkomst de uitkomsten voorleggen van de eerste  participatiebijeenkomsten voor de op te stellen gebiedsvisie en het  overzicht van de gemeentelijke (beleids)wensen voor dit gebied. De raad  heeft dan ook de gelegenheid om hierop te reageren, vragen te stellen en  wensen en bedenkingen te uiten. De bijeenkomst start met een korte  presentatie. Daarna gaat de raad in 4 groepen uiteen om geeltjes te  plakken. De bijeenkomst is qua opzet vergelijkbaar met de  participatiebijeenkomsten voor inwoners en ontwikkelaars. Alle inbreng voor de op te stellen gebiedsvisie wordt vervolgens bij  elkaar gevoegd in een Nota van uitgangspunten die dient als input voor  het opstellen van de definitieve gebiedsvisie. De gebiedsvisie wordt aan  de raad naar verwachting begin 2023 aangeboden ter vaststelling. Het vlot trekken van het project Soesterberg Noord is een van de  opdrachten voor de taskforce Bouwen en Wonen. De opdracht is, om met  tijdelijke capaciteit (2022), een plan van aanpak en een  grondexploitatie te maken en zorg te dragen voor de versnelling van de  particuliere initiatieven in het gebied. Het ontwikkelen van een  gebiedsvisie is daaraan toegevoegd. De taskforce heeft in een tweede  opdracht ook een integrale beschrijving en doorrekening van de opgave  Soesterberg breed laten maken. Het rapport met een aantal aanbevelingen  is inmiddels opgeleverd. Bij de inleiding op 15 september zullen wij de  raad ook informeren over de door TwijnstraGudde opgeleverde integrale  beschrijving.
22:33
September 19, 2022
Rapport Rekenkamercommissie Soest 14-09-2022
De Rekenkamercommissie heeft een  onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de digitale  dienstverlening van de gemeente Soest. De centrale onderzoeksvragen van  dit onderzoek zijn: Hoe toegankelijk is de digitale dienstverlening van  de gemeente Soest voor inwoners met een beperking? Is het beleid en de  uitvoering daarvan doeltreffend en doelmatig? Geconcludeerd wordt dat de toegankelijkheid van de digitale  dienstverlening van de gemeente Soest voor verbetering vatbaar is. Er is  bij de digitale dienstverlening geen structurele aandacht voor inwoners  met een beperking en digitaal minder vaardige inwoners. Soest voldoet  overigens wél aan de toegankelijkheidsnormen, maar het kan beter! Tijdens deze Informatiebijeenkomst presenteert de Rekenkamercommissie  Soest het rapport. De raad heeft de gelegenheid vragen ter  verduidelijking te stellen over het rapport (met name over het  onderzoek, de conclusies en de aanbevelingen). Na deze bijeenkomst wordt de rapportage door de raad opiniërend  besproken op 22 september 2022. De raad heeft dan de gelegenheid  bestuurlijke vragen te stellen aan het college van B en W (over de  bestuurlijke reactie in relatie tot de conclusies en aanbevelingen). Daarna dient de raad, overeenkomstig de Verordening op de  Rekenkamercommissie, de conclusies van het onderzoek vast te stellen.  Dit vindt plaats op 29 september 2022. De griffie zal hiertoe een  raadsvoorstel voorbereiden.
53:37
September 15, 2022
Kennismaking en Presentatie RMN 14-09-2022
Tijdens deze bijeenkomst zal de RMN zich presenteren. O.a. zal ingegaan worden op de financiële situatie van de RMN.
01:33:37
September 15, 2022
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 7 juli 2022
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 7 juli 2022 Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt er een petitie door omwonenden van de Insingerstraat aan de raad aangeboden,
01:52:19
July 08, 2022
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 30 juni 2022
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 30 juni 2022 
02:23:27
July 01, 2022
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 9 juni 2022
De hele agenda met toelichting hier Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Overige agendapunten: Bespreking van het coalitieakkoord Advies ad hoc commissie benoembaarheid wethouders Benoeming wethouders Installatie wethouders (eed of belofte en verklaring) Onderzoek geloofsbrieven en besluit over toelating raadsleden Installatie van nieuw toegelaten raadsleden (eed of belofte en verklaring) Installatie fractie-assistenten (eed of belofte en verklaring) Sluiting
02:08:01
June 11, 2022
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 12 mei 2022
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 12 mei 2022
37:18
May 16, 2022
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 21 april 2022
1 Opening en vaststelling agenda                   2 Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp        3 Bestemmingsplan Kampweg 2 te Soesterberg Op het perceel Kampweg 2 in Soesterberg  staat een voormalig kantoorpand van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het  pand staat nu leeg. Het pand is gelegen binnen de bestemmingsplannen  ‘Soesterberg’ en ‘Parapluplan Retail en Nota parkeernormen auto en  fiets’. De initiatiefnemer wil het bestaande pand renoveren en uitbouwen  tot een appartementencomplex met maximaal zes appartementen. Hiervoor  dient de huidige bestemming ‘Maatschappelijk – militaire zaken’ te  worden gewijzigd in ‘Wonen’ en 'Tuin. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop 1  zienswijze ingediend is. In de Nota van Zienswijze wordt ingegaan op de  reactie. De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te  passen. De raad wordt op 12 mei 2022 voorgesteld het Bestemmingsplan Kampweg 2 te Soesterberg vast te stellen. 4 Weigeren verklaring van geen bedenking legaliseren 4 recreatiewoningen
43:21
April 23, 2022
Informatieavond donderdag 7 april 2022
 Presentatie advies informateur                         
01:28:27
April 23, 2022
Besluitvormende Raadsvergadering woensdag 30 maart 2022
Agendapunten 1. Vaststelling agenda 2. Mededelingen van de voorzitter                 3.a Installatie raadsleden (eed of belofte en verklaring)   3.b Installatie fractie-assistenten (eed of belofte en verklaring)    4. Sluiting                    
30:58
March 31, 2022
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 10 februari 2022
meer informatie 
03:20:45
February 12, 2022
Informatieavond woensdag 9 februari 2022
Informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen rondom de Waterinkschool en De Egelantier.
01:05:32
February 12, 2022
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 3 februari 2022
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 3 februari 2022 
02:19:05
February 05, 2022
Opiniërende Raadsbijeenkomst woensdag 2 februari 2022
Opiniërende Raadsbijeenkomst woensdag 2 februari 2022  
03:59:56
February 05, 2022
Informatieavond donderdag 27 januari 2022
1  Participatieraad sociaal domein De gemeente Soest heeft de ambitie om de  voormalige adviesraad Sociaal Domein om te vormen tot een  Participatieraad Sociaal Domein. De participatieraad is de  onafhankelijke gesprekspartner en adviseur van het college van B en W.  In deze nieuw te vormen Participatieraad komen diverse onderwerpen aan  de orde met als doel de gemeente (gevraagd en ongevraagd) te adviseren  met betrekking tot ontwikkeling en uitvoering van beleid in het Sociaal  Domein. Op 10 februari 2022 wordt de raad voorgesteld de Verordening  Participatieraad sociaal domein vast te stellen. Tijdens deze bijeenkomst stellen de kwartiermakers zich voor en wordt  er een toelichting op het proces gegeven en wat het belang is van de  Participatieraad. 2 Project De Meent  Programma 20.00 uur: aftrap door portefeuillehouder Aukje Treep 20.15 uur: presentatie door de projectleider                     1. Vertrekpunten voor uitwerking                     2. Participatie en communicatie                     3. Programma en uitwerkingen inclusief plankosten 21.00 uur: toelichting vervolg en besluitvorming najaarsnota (door portefeuillehouder) 21.15 uur: ruimte voor vragen 22.00 uur: afsluiting Toelichting Tijdens deze Informatiebijeenkomst informeert het college de  gemeenteraad over het dossier de Meent, vanaf de start (de aanleiding)  tot nu, inclusief een integrale financiële verantwoording, uitmondend in  een integraal inzicht in de nog te maken keuzes en een planning wanneer  die keuzes door de raad gemaakt zouden moeten worden. In dit brede  perspectief wordt ook de in 2021 noodzakelijk gemaakte extra kosten  verantwoord, die – met het oog op het budgetrecht van de raad en de  verantwoordingsplicht van het college - hebben geleid tot het in de  najaarsnota opgenomen budget. Aanleiding van deze informatiebijeenkomst Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 2 december 2021 stemde  de raad in met de voorstellen uit de najaarsnota 2021, met uitzondering  van het voorstel om het budget voor het project De Meent te verhogen met  €160.000. De raad besloot dit voorstel op 16 december opiniërend te  bespreken en de besluitvorming hierover uit stellen naar 22  december. Het college constateerde dat de kritische vragen en  opmerkingen niet alleen gaan over de hoogte van het aanvullend gevraagde  bedrag, maar ook over de vraag of de raad tijdig is geïnformeerd, of  het college binnen de kaders van de raad is gebleven en of de raad  tijdig is of wordt betrokken bij nog te maken keuzes. Deze vragen kunnen  slechts in onderlinge samenhang van een antwoord worden voorzien. Het  college stelde daarom voor niet in december een besluit te nemen, maar  eerst een Informatiebijeenkomst over dit onderwerp te houden. De raad  dient op 10 februari 2022 alsnog een besluit te nemen over het opgenomen  bedrag van € 160.000 in de Najaarsnota 2021.
01:38:28
January 30, 2022
Informatieavond woensdag 26 januari 2022
 Rapport Rekenkamercommissie Soest: Soester Jeugd geholpen?  De rekenkamercommissie heeft onderzocht  of de gemeente Soest de gestelde doelen op het gebied van jeugdzorg op  een effectieve en efficiënte wijze bereikt. Ook is onderzocht of de  jeugdigen de juiste zorg tijdig krijgen als gevolg van het gevoerde  gemeentelijke beleid. Uit het onderzoek blijkt dat Soest een gedateerd  beleid heeft met doelen met een sterk open-einde karakter, dat nog niet  alle doelen bereikt zijn en dat de huidige wijze van monitoren  ongeschikt is. Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat een ruime  meerderheid van de jongeren en/of hun ouders/verzorgers tevreden is over  de ondersteuning die zij ontvingen. Een analyse van de wachtlijsten van  een aantal grotere zorgorganisaties maakt duidelijk dat de wachttijd in  Soest korter is dan elders. Geconcludeerd wordt dat Soest op kengetallen beter presteert dan het  landelijke en regionale gemiddelde op het gebied van jeugdzorg. Er zijn  geen signalen dat de kwaliteit van de jeugdzorg ondermaats is.  Belangrijkste knelpunt voor de korte tot middellange termijn blijft de  financiële beheersbaarheid van de jeugdzorg en de grip op externe  verwijzers, waarbij kwalitatief goede jeugdzorg het uitgangspunt blijft.  Het meten van effecten van beleid is echter onder de maat waardoor er  geen goed zicht is op de ontwikkelingen in het sociaal domein. De rekenkamercommissie adviseert de raad om zo snel mogelijk te komen  tot een evaluatie van de huidige Strategische Agenda en om een nieuwe  Strategische Agenda vast te stellen. Het college van B en W krijgt het  advies de informatiehuishouding te verbeteren. Tijdens deze Informatiebijeenkomst presenteert de Rekenkamercommissie  Soest het rapport. De raad heeft de gelegenheid vragen ter  verduidelijking te stellen over het rapport (met name over het  onderzoek, de conclusies en de aanbevelingen). Na deze bijeenkomst wordt de rapportage door de raad opiniërend  besproken op 2 februari 2022. De raad heeft dan de gelegenheid  bestuurlijke vragen te stellen aan het college van B en W (over de  bestuurlijke reactie in relatie tot de conclusies en aanbevelingen). Daarna dient de raad, overeenkomstig de Verordening op de  Rekenkamercommissie, de conclusies van het onderzoek vast te stellen.  Dit vindt plaats op 10 februari 2022. De griffie zal hiertoe een  raadsvoorstel voorbereiden.
40:58
January 30, 2022
Avond Samenleving woensdag 19 januari 2022
Locatie Teams Voorzitter Rob Metz Volg de livestream ook via https://www.youtube.com/watch?v=yZYlLag9ov0. Agendapunten 1. Verzoek COA opvang vluchtelingen kamp Zeist                           Bedoeling van de bijeenkomst is om met  Soesterbergers in gesprek te gaan om als raad hun belangen (wensen en  zorgen) te kunnen vertegenwoordigen richting de gemeenteraad van Zeist. Opzet van de avond De avond begint om 19.30 uur en is live te volgen via soest.nl/gemeenteraad. In het eerste deel van de bijeenkomst wordt alle informatie die al bekend is over de aanvraag gedeeld. Daarna  is er ruimte voor de inwoners om hun wensen en zorgen over de aanvraag  aan de raad mee te geven. Eventueel kunnen de raadsleden nog  verduidelijkende vragen stellen aan de inwoners die inspreken. Daar waar  mogelijk wordt op de vragen die vanuit de inwoners worden gesteld, al  een antwoord gegeven. Nadat alle insprekers aan het woord zijn geweest,  wordt nog ingegaan op het traject richting 25 januari (besluitvorming  gemeenteraad Zeist) en daarna. Bijlag 20211228 Persbericht verzoek COA inwoneravond raad Soest 19 januari 2022.pdf Raadsvoorstel_gemeenteraad_Zeist.pdf
03:07:05
January 22, 2022
Besluitvormende Raadsvergadering dinsdag 21 december 2021
Besluitvormende Raadsvergadering dinsdag 21 december 2021
03:02:48
December 22, 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 16 december 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 16 december 2021
03:48:52
December 22, 2021
Informatieavond donderdag 9 december 2021
Agendapunten 1. Regionale inkoop sociaal domein  Op 27 oktober 2021 heeft wethouder Van Aalst de raad geïnformeerd over de Inkoop Jeugdzorg en WMO 2023 regio Amersfoort. Op dit moment heeft de regio contracten met vierhonderd aanbieders. In de nieuwe inkoopplannen wordt voorgesteld om met één contractpartner per perceel een contract te sluiten. De aanbesteding betreft de volgende percelen: • Specialistische Jeugdhulp (inclusief crisis en verblijf); • Wmo ambulante begeleiding, time out plekken en Beschermd Thuis en Beschermd Wonen • Maatschappelijk Opvang en Vrouwenopvang. Het werken met enkele contractpartners maakt het voor gemeenten mogelijk om een intensieve samenwerkingsrelatie op te bouwen voor een langere termijn en betere afspraken te maken over goede, passende en betaalbare hulp en ondersteuning voor alle inwoners die dat nodig hebben. Het voorstel is een looptijd van negen jaar: te beginnen met drie jaar met optie tot twee keer verlenging met drie jaar. Tijdens deze Informatiebijeenkomst wordt de raad geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe regionale inkoopstrategie Jeugd en WMO 2023. Een nadere toelichting op de voorgenomen strategie, het proces naar de aanbesteding en de punten waaraan wij in de aanloop naar de aanbesteding toe extra aandacht besteden wordt gegeven. 2. Dalweg In vervolg op de bijeenkomst van juni 2021 wordt de raad nu meegenomen in de verdere uitwerking van de gebiedsvisie met de kaders en spelregels. Ingegaan wordt op het mogelijke woningbouwprogramma, het bestemmingsplan in voorbereiding en wijze van de gronduitgifte/tender. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar het vervolgproces in 2022.
01:48:18
December 10, 2021
Avond Samenleving woensdag 8 december 2021
Omgevingsvisie Soest en Soesterberg Deze Avond Samenleving staat in het teken van het toelichten van de zienswijzen door de indieners van een zienswijze op de Omgevingsvisie Soest en Soesterberg. Op 8 juli jl. heeft de raad ingestemd met (de terinzagelegging van) de ontwerp omgevingsvisie, inclusief amendementen. De terinzagelegging heeft geresulteerd in 124 ontvangen zienswijzen. In de Nota van Beantwoording wordt gereageerd op de zienswijzen. De indieners van een zienswijze krijgen maximaal vijf minuten de tijd om aan de raad de zienswijze toe te lichten. Na de inspraakbijdrage kunnen de raadsleden/fractieassistenten nog vragen aan de spreker stellen; dit om voor hen een nader beeld te krijgen van de (toelichting op de) zienswijze. De fracties kunnen de input gebruiken bij hun verdere afwegingen richting de opiniërende raadsbijeenkomst op 16 december en de uiteindelijke besluitvorming op 22 december. De Omgevingsvisie Soest en Soesterberg geeft het antwoord op de vraag: Wat voor gemeente willen wij in 2040 zijn? De visie bevat de hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving in de gemeente. Doel van de visie is om stap voor stap toe te werken naar de beschreven doelen. De visie helpt onder meer om plannen/initiatieven uit de samenleving en van de gemeente zelf mogelijk te maken op het moment dat ze bijdragen aan de doelen die we met elkaar hebben opgeschreven. De raad wordt op 22 december 2021 o.a. voorgesteld de Omgevingsvisie en de Nota van Beantwoording vast te stellen. Alle raadsbijeenkomsten zijn op dit moment digitaal, zo ook de bijeenkomst van 8 december. U kunt via ZOOM aan de bijeenkomst deelnemen. Mocht u nog vragen hebben over hoe ZOOM werkt of het digitaal deelnemen als een knelpunt ervaren, dan is er ondersteuning vanuit onze raadsgriffie mogelijk. De raadsgriffier is bereikbaar via m.vanesterik@soest.nl of 0648782494. De raadsgriffier helpt met het testen/oefenen met ZOOM of kijkt met u samen naar een andere mogelijkheid om uw bijdrage aan de bijeenkomst op 8 december mogelijk te maken.
01:41:34
December 10, 2021
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 2 december 2021
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 2 december 2021
02:13:49
December 03, 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 25 november 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 25 november 2021
02:07:03
November 27, 2021
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 11 november 2021
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 11 november 2021
02:45:26
November 13, 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 4 november 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 4 november 2021
02:55:40
November 06, 2021
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 14 oktober 2021
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 14 oktober 2021
54:20
October 16, 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 7 oktober 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 7 oktober 2021
01:03:16
October 08, 2021
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 23 september 2021
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 23 september 2021
01:03:16
September 24, 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomstdonderdag 16 september 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomstdonderdag 16 september 2021
02:11:04
September 18, 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 1 juli 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 1 juli 2021
03:53:07
July 05, 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst woensdag 30 juni 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst woensdag 30 juni 2021
02:57:28
July 05, 2021
Besluitvormende Raadsvergadering donderdag 17 juni 2021
donderdag 17 juni 2021
28:12
June 20, 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 10 juni 2021
donderdag 10 juni 2021
01:44:58
June 20, 2021
Besluitvormende Raadsvergadering 8 april 2021
Besluitvormende Raadsvergadering 8 april 2021
02:03:36
April 10, 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst woensdag 31 maart 2021
Opiniërende Raadsbijeenkomst woensdag 31 maart 2021 1 Opening en vaststelling agenda 2 Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp 3 RV 21-06: Bestemmingsplan Koninginnelaan 81-83 Op het perceel Koninginnelaan 81-83 was een groothandel en importeur in textiel gevestigd. Dit bedrijf is inmiddels verhuisd naar een grotere locatie. De huidige eigenaar van het perceel heeft een principeverzoek ingediend om de bestemming van het perceel te veranderen ten behoeve van woningbouw. Het bestemmingsplan Koninginnelaan 81-83 maakt de bouw van 11 nieuwe woningen (7 appartementen en 4 rijwoningen) mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop 1 zienswijze ontvangen is. In de Nota van Zienswijzen wordt hierop gereageerd. De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Op 8 april 2021 wordt de raad gevraagd in te stemmen met de Nota van Zienswijze en het Bestemmingsplan Koninginnelaan 83-85 vast te stellen. 4 RV 21-16: Bestemmingsplan Bosstraat 84 B en C19:31 In 2011 is een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van het projectbesluit 'Bos en Duin' opgesteld waardoor 20 halfvrijstaande woningen en 2 vrijstaande woningen op ruime kavels ontwikkeld konden worden aan de Bosstraat in Soest. Een klein perceel aan de zuidwestzijde van dat plangebied is bestemd als horeca. Het oorspronkelijke pand is gesloopt en het terrein ligt momenteel braak. Aangezien er geen plannen meer zijn om hier horeca te vestigen, leent de locatie zich voor woningbouw. Het geldende bestemmingsplan staat een bestemmingswijziging van een horecavoorziening naar woningen niet toe. Daarom is een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor de realisatie van 2 woningen. Tot het plangebied behoort tevens de strook grond met de bestemming Groen - Wijkgroen. Deze gronden mogen alleen gebruikt worden ten bate van openbaar groen. Voorop staat dat het groene karakter van deze strook behouden moet blijven en niet bebouwd mag worden. Dit bestemmingsplan voorziet in de aanpassing van de regels binnen de groenbestemming. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop 1 zienswijze ontvangen is. Deze zienswijze is later ingetrokken. Op 8 april 2021 wordt de raad gevraagd het Bestemmingsplan Bosstraat 84 B en C vast te stellen.
51:45
April 01, 2021
BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 4 MAART 2021
BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 4 MAART 2021
03:21:33
March 05, 2021
Besluitvormende Raadsvergadering 4 februari 2021
Besluitvormende Raadsvergadering 4 februari 2021
01:51:16
February 06, 2021
BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 17 DECEMBER 2020
BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 17 DECEMBER 2020
03:09:48
December 20, 2020
Besluitvormende Raadsvergadering 26 november
Besluitvormende Raadsvergadering 26 november
01:49:44
November 29, 2020
OPINIËRENDE RAADSBIJEENKOMST 19 NOVEMBER 2020
Opening en vaststelling agenda Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp RV 20-47: Weigeren aanvraag vaststellen bestemmingsplan Peter van den Breemerweg tegenover nr. 1 en 3 Op 4 maart 2020 heeft de heer Van Dorresteijn een verzoek ingediend om het geldende bestemmingsplan te mogen wijzigen voor het realiseren van een nieuw agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg zuidzijde t/o nrs. 1 en 3. De gemeenteraad besloot op 19 mei 2020 tot afwijzing van het verzoek. Dit is nu verder uitgewerkt tot een formeel besluit. De voornaamste reden voor de weigering van de aanvraag is dat de vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg vanwege cultuurhistorische en landschappelijke overwegingen onwenselijk is en een ongewenst risico geeft op precedentwerking. De raad wordt op 26 november 2020 voorgesteld om het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan d.d. 4 maart 2020 ten behoeve van het vestigen van een agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg tegenover nrs. 1 en 3, te weigeren. RV 20-48: Verkenning naar vestigingsmogelijkheden nieuw agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg tegenover nr. 1 en 3 In de raadsvergadering van 19 mei 2020 is het volgende besloten (kort samengevat): 1. Op ruimtelijk juridisch planologische gronden niet meewerken aan het ingediende verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan Peter van de Breemerweg zuidzijde; 2. Een technische ruimtelijke verkenning starten naar maximale bebouwingsmogelijkheden op de locatie aan de Peter van den Breemerweg; 3. Op basis van deze verkenning een nieuw ruimtelijk kader laten vaststellen; 4. Uitkomst verkenning bespreken met familie Van Dorresteijn met de vraag of een rendabel boerenbedrijf mogelijk is; conclusies van dit gesprek t.k.n. aan de gemeenteraad; 5. Juridische toets uitvoeren over de consequenties van besluitvorming; 6. Een quick-scan uitvoeren naar vrijkomende agrarische bebouwing in de regio Eemland en West-Veluwe die realistisch gebruikt kan worden voor de bedrijfsvoering. Bij dit agendapunt gaat het om de uitwerking van de beslispunt 2, 5 en 6. De gevraagde onderzoeken zijn uitgevoerd. Op basis van de onderzoeken wordt op 26 november 2020 voorgesteld om: -  Te concluderen dat het onwenselijk is om aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg bebouwingsmogelijkheden voor de vestiging van een agrarisch bedrijf te bieden. Met als voornaamste reden dat bebouwing aan de zuidzijde de cultuurhistorisch waardevolle ontginningsstructuur zal aantasten. En dat het toestaan van nieuwe bebouwing een omslag vormt in de ontwikkeling van dit agrarisch lint door de jaren heen, wat mogelijk tot een ongewenste precedentwerking kan leiden. -  Te concluderen dat de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een agrarisch bedrijf voor de heer Van Dorresteijn beëindigd is omdat het onderzoek naar een andere geschikte locatie in de regio geen resultaat opgeleverd heeft. Ten aanzien van punt 5 “de juridische toets” is een apart raadsvoorstel en - besluit aan u voorgelegd voor de bekrachtiging van de geheimhouding op 5 november 2020. Als er behoefte is aan een bespreking van de juridische toets dient een besloten gedeelte hierover te worden ingelast. 5. RV 20-46: Gebiedsvisie Dalweg Soest staat volgens het college van B en W voor een aantal uitdagingen. Woningbouw realiseren binnen de rode contouren, het bouwen van een nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Eng en een goede bestemming vinden voor het aangekochte politiebureau zijn de meest
02:56:46
November 21, 2020
BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 NOVEMBER 2020
Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Overige agendapunten: Interpellatie procesgang rond het (voorontwerp) bestemmingsplan voor de locatie van agrariër Van Dorresteijn Door de fractie van LAS is een verzoek tot interpellatie ontvangen over de procesgang rond het (voorontwerp) bestemmingsplan voor de locatie van agrariër Van Dorresteijn. Het debat zal in lijn liggen met wat in het Reglement van Orde is vermeld bij artikel 45 Interpellatie. Kenmerkend is dat te stellen vragen van te voren bekend zijn. Deze dienen door de fractie van LAS uiterlijk dinsdag 10 november 2020 om 19.30 uur bij de voorzitter van de gemeenteraad ingediend te zijn. Artikel 45. Interpellatie1. 1. Indien een lid van oordeel is dat het college van burgemeester en wethouders over een onderwerp, dat niet op de voorlopige agenda van de Besluitvormende Raadsvergadering voorkomt, aan de gemeenteraad inlichtingen dient te verstrekken omtrent het door hem gevoerde bestuur, vraagt deze bij de voorzitter een interpellatie aan; 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de burgemeester voor het door hem als bestuursorgaan van de gemeente gevoerde bestuur; 3. Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, tenminste 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk of elektronisch bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen; 4. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden. Bij de behandeling van de ingekomen stukken van de eerstvolgende vergadering na indiening wordt het verzoek in stemming gebracht. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden; 5. De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige leden niet meer dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.      4. Sluiting 
01:44:22
November 21, 2020
Informatiebijeenkomst Evaluatie GR BBS
In opdracht van de colleges van Baarn, Bunschoten en Soest is adviesbureau Twynstra Gudde in de afrondende fase van een evaluatie onderzoek met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling BBS Uitvoeringsorganisatie (BBS). Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op 10 november 2020 om 19.30 uur, waarin Twynstra Gudde u een toelichting zal geven op haar bevindingen & aanbevelingen en ruimte is voor het stellen van verduidelijkende vragen. Aanleiding voor deze evaluatie De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest werken sinds 2008 samen op het gebied van werk en inkomen. Sinds 2016 heeft deze samenwerking vorm gekregen in een Gemeenschappelijke Regeling BBS. BBS voert uitvoeringstaken uit voor de 3 gemeenten op het gebied van de Participatiewet, zorgadministratie, werkgeverschap sociale teams en overige maatwerktaken. In de regeling is afgesproken de BBS elke vier jaar te evalueren, voor het eerst in 2020. Het doel hiervan is in ieder geval de efficiëntie van de bedrijfsvoering te beoordelen en na te gaan of de regeling voldoet aan de geformuleerde doelstellingen. Vervolgstappen Na deze bijeenkomst zal het rapport, bestaande uit bevindingen en aanbevelingen, worden behandeld in de colleges. Vervolgens zullen de raden worden geïnformeerd over de besluitvorming en eventuele vervolgstappen.
56:12
November 21, 2020
BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 5 NOVEMBER 2020
Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Overige agendapunten: 2a. NIEUW AGENDAPUNT Afscheid van mevrouw R.T. Coppes als raadslid van de gemeente Soest Mevrouw Coppes heeft aangegeven haar raadslidmaatschap te willen beëindigen in verband met een nieuwe baan die slecht verenigbaar is met het raadslidmaatschap. 2b. NIEUW AGENDAPUNT Toelating raadslid/installatie nieuw toegelaten raadslid de heer T. de Ruijter In de door het vertrek van mevrouw Coppes ontstane vacature wordt voorzien door een nieuw raadslid voor GL te installeren. Dat is de heer T. de Ruijter. 3. RV 20-44: Begroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024 Op 25 september 2020 is de begroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022- 2024 gepresenteerd welke inhoudelijke besproken wordt op donderdag 29 oktober 2020 bij de Opiniërende Raadsbijeenkomst. Bij deze Besluitvormende Raadsvergadering is de vraag aan de orde of de raad de begroting 2021 inclusief de meerjarenraming 2022–2024 en het investeringsoverzicht 2021 en de diverse belastingverordeningen kan vaststellen (zie het raadsvoorstel). De bespreking start met een stemverklaring per fractie met daarin benoeming van het dictum van de eigen moties en/of amendementen, gevolgd door een reactie op de andere moties en amendementen. Daarna zal eerst besluitvorming plaatsvinden over de ingediende moties en amendementen, daarna over de meerjarenbegroting zelf en de diverse belastingverordeningen. Moties en amendementen die op donderdag 5 november 2020 uiterlijk om 11.00 uur bij de griffie zijn aangeleverd, zullen als set aan de raad toegezonden worden. De in deze set opgenomen moties en amendementen zullen vanaf het begin van de vergadering deel uitmaken van de beraadslaging. 4. RV 20-45: Nota lokale heffingen Kan de raad de Nota lokale heffingen vaststellen? Nieuw Agendapunt 4a. RV 20-49: Bekrachtiging geheimhouding juridische toets over de consequenties van besluitvorming over het standpunt inzake aanvraag bestemmingsplanwijziging Peter van den Breemerweg tegenover 1 en 3. Kan de raad de opgelegde geheimhouding op de juridische toets door het college van B en W bekrachtigen? Vragenkwartier Sluiting
03:46:20
November 07, 2020
Opiniërende Raadsbijeenkomst donderdag 29 oktober 2020
Opening en vaststelling agenda Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp en over de begroting 2021-2024 RV 20-44: Begroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024 Het college van B en W heeft ervoor gekozen om een behoedzaam begrotingsscenario uit te werken in de begroting 2021 wat geresulteerd heeft in een begroting die structureel sluitend is. Voor het jaar 2021 is nog een tekort voorzien van € 351.000. Voorgesteld wordt om daarvoor de algemene reserve aan te wenden. De volgende jaarschijven laten een positief saldo zien oplopend van € 19.000 in 2022 tot € 1.192.000 in 2024. De raad heeft bij de Kaderbrief 2021 aan het college meegegeven om o.a. de thema’s wonen en sociaal domein metvoorrang vorm te geven. Voor het sociaal domein is het uitgangspunt dat dit duurzaam toegankelijk en betaalbaar blijft voor de inwoners die dat nodig hebben. Op het gebied van wonen zal komend jaar gewerkt worden aan het wegwerken van de wachtlijsten bij ruimtelijke plannen. Risico’s die benoemd zijn in de begroting 2021 zijn de onzekere impact van corona en de herverdeling van het Gemeentefonds. De Opiniërende bespreking van de begroting 2021 vindt als volgt plaats: -  Gestart wordt met een bijdrage per fractie van max. vijf minuten. Iedere fractie heeft de gelegenheid zijn beschouwing te geven op de voorliggende begroting. Tevens dienen in deze bijdrage de politiek/bestuurlijke vragen aan het college van B en W gesteld te worden. -  Na de bijdrage van de twaalf fracties is er een schorsing om het college van B en W gelegenheid te geven een reactie te formuleren. Er zal door hen alleen gereageerd worden op politiek/bestuurlijke vragen, andere vragen worden schriftelijk beantwoord. -  Na de schorsing reageert het college – per collegelid – op de gestelde politieke/bestuurlijke vragen. -  Daarna is de tweede termijn van de raad. Hierin is er gelegenheid voor reactie op de bijdragen van het college en op de bijdragen van elkaar. Voor zover dan al bij fracties bekend worden moties en/of amendementen alvast aangekondigd. Deze behandelwijze van de begroting betekent geen behandeling per programma. Op 5 november 2020 wordt de raad gevraagd de begroting 2021, inclusief de meerjarenraming 2022-2024 en het investeringsoverzicht 2021 vast te stellen. Ook wordt de raad gevraagd de diverse belastingverordeningen vast te stellen. 4. RV 20-45: Nota lokale heffingen Volgens de financiële verordening dient eens in de vier jaar de nota lokale heffingen aan de raad ter vaststelling te worden aangeboden. De Nota lokale heffingen behandelt de gemeentelijke belastingen en heffingen die in de gemeente Soest worden geheven. Ook wordt in deze nota aangegeven welke overige gemeentelijke belastingen er zijn die kunnen worden geheven. Geconcludeerd wordt dat er op korte termijn geen aanleiding bestaat de gemeentelijke belastingen of heffingen te wijzigen of uit te breiden. Op 5 november 2020 wordt de raad gevraagd de Nota lokale heffingen vast te stellen. Nieuw Agendapunt 4a. RV 20-49: Bekrachtiging geheimhouding juridische toets over de consequenties van besluitvorming over het standpunt inzake aanvraag bestemmingsplanwijziging Peter van den Breemerweg tegenover 1 en 3. De gemeenteraad heeft op 19 mei 2020 een besluit genomen over de mogelijke vestiging van een agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg tegenover 1 en 3. Het beslispunt 5 van het raadsbesluit betreft de volgende opdracht aan het college: “Het laten uitvoeren van een juridische toets over de consequenties van besluitvorming en deze vertrouwelijk te
02:25:05
October 31, 2020
Vragen vanuit de raadswerkgroep over het thema Jeugd INFORMATIEAVOND 1 OKTOBER 2020
Op verzoek van de Raadswerkgroep geven wij op 1 oktober tijdens de informatieavond Sociaal Domein een presentatie over de ontwikkelingen in de jeugdzorg. De inhoud van de presentatie is gebaseerd op de specifieke vragen die wij hierover van u ontvangen hebben. De presentatie zal met name ingaan op de samenwerkingsafspraken die wij regionaal hebben met de Breed Spectrum Aanbieders.
35:43
October 03, 2020
Toelichting scenario’s Sociaal Domein INFORMATIEAVOND 1 OKTOBER 2020
Bij de behandeling van de kaderbrief 2021 verzocht u het college om voor het sociaal domein de scenario’s 2 en 3 verder uit te werken. Scenario 2, het versnellen van de transformatie, is uitgewerkt in een aantal businesscases. Daarnaast hebben wij voor scenario 3, versoberingsvoorstellen, een overzicht gemaakt van de verschillende mogelijkheden. Op 1 oktober neemt bureau Nautus, die ons heeft begeleid bij het uitwerken van beide scenario’s, u tijdens de informatieavond mee in het proces dat we hebben doorlopen en de afwegingen die we hebben gemaakt. Zij zullen u inzicht geven in het totaalpakket aan maatregelen dat wij bedacht hebben. Tijdens de avond zullen wij specifiek ingaan op de businesscases en versoberingsvoorstellen die wij hebben opgenomen in de begroting 2021-2024 en wat de financiële, maatschappelijke en organisatorische effecten hiervan zijn. Uiteraard bieden wij ook ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen.
01:18:19
October 03, 2020
Opinierende Raad 24 september 2020
Opinierende Raad 24 september
01:15:20
September 26, 2020
Opinierende Raad 17 september 2020
Opinierende Raad 17 september 2020
02:10:55
September 26, 2020
BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 9 JULI 2020
Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Voorgesteld als hamerstukken: Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) Overzicht toezeggingen (bijgevoegd) Planningkalender 2020 per beleidsveld (bijgevoegd) Verslaglegging van: - Raadhuisplein 2020-4 van 23 april, 7, 13, 14 en 19 mei 2020 RV 20-36: Bestemmingsplan Wieksloterweg Westzijde 37 Kan de Raad het Bestemmingsplan Wieksloterweg Westzijde 37 vaststellen? Overige agendapunten: RV 20-37: Strategische aankoop grond op Soesterberg Noord voor nieuwbouw Postiljonschool RV 20-29: Jaarstukken 2019 RV 20-35: Voorjaarsnota 2020 RV 20-38: Kaderbrief 2021 Vragenkwartier Sluiting
01:56:44
July 12, 2020
OPINIËRENDE RAADSBIJEENKOMST 2 JULI 2020
Opening en vaststelling agenda Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp RV 20-36: Bestemmingsplan Wieksloterweg Westzijde 37 RV 20-37: Strategische aankoop grond op Soesterberg Noord voor nieuwbouw Postiljonschool RV 20-20-29: Jaarstukken 2019 RV 20-35: Voorjaarsnota 2020 RV 20-38: Kaderbrief 2021 Sluiting
02:24:22
July 04, 2020
Besluitvormende Raadsvergadering 11 juni 2020
Besluitvormende Raadsvergadering11 juni 2020
03:27:55
June 14, 2020
Opiniërende Raadsbijeenkomst 04 juni 2020 Bestemmingsplan Veenzoom 6
Raadzaal, -21.15 - 23.00 uur RV 20-23: Bestemmingsplan Veenzoom 6 notitieBijlage normaal Het bestemmingsplan Veenzoom 6 gaat over de ontwikkeling van een extra woning op het perceel Veenzoom 6, de aanleg van natuur, de aanleg van een recreatief klompenpad, het vrijspelen van een van de twee agrarische percelen en de uitvoering van een landschappelijk inpassingsplan in het Soesterveen. Het plan is strijdig met het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied. Voor het perceel in kwestie geldt dat het ligt buiten de rode contour zoals deze geldt op grond van de PRV. Voor deze locatie geldt dat het is gelegen in de zone die door de provincie is aangewezen als “Kernrandzone”. Het plan voldoet aan de voorwaarden uit de PRV. De provincie heeft laten weten te kunnen instemmen met de voorgestelde ontwikkeling. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop 16 zienswijzen ingediend zijn. In de Nota van Zienswijzen wordt hierop gereageerd. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven het bestemmingsplan aan te passen. Tijdens deze bijeenkomst is er maximaal 1 uur beschikbaar voor het spreekrecht. Op 11 juni 2020 wordt de raad voorgesteld de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan Veenzoom 6 vast te stellen.
02:28:55
June 06, 2020
Opiniërende Raadsbijeenkomst 04 juni 2020
Opiniërende Raadsbijeenkomst04 juni 2020
48:45
June 05, 2020
Opiniërende Raadsbijeenkomst 03 juni 2020 2-2 oude tempel
Opiniërende Raadsbijeenkomst 03 juni 2020 2-2 oude tempel
03:00:00
June 05, 2020
Opiniërende Raadsbijeenkomst 03 juni 2020 1-2
Opiniërende Raadsbijeenkomst 03 juni 2020 1-2
01:00:40
June 05, 2020
Besluitvormende Raadsvergadering 19 mei 2020 Deel 2-2
Besluitvormende Raadsvergadering 19 mei 2020 
01:56:54
May 27, 2020
Besluitvormende Raadsvergadering 19 mei 2020 Deel 1-2
Agenda: Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter 2a. NIEUW AGENDAPUNT Afscheid van de heer T. de Ruijter als raadslid van de gemeente Soest 2b. NIEUW AGENDAPUNTToelating raadslid/installatie nieuw toegelaten raadslid mevr. E.M. Ter Beek- Suijkerbuijk Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) Overzicht toezeggingen (bijgevoegd) Planningkalender 2020 per beleidsveld (bijgevoegd) Verslaglegging van: - Raadhuisplein 2020-2 van 20 februari en 12 en 19 maart 2020. Raadzaal dhr. Metz dhr. Van Vliet Een commissie uit de gemeenteraad zal eerst de geloofsbrieven onderzoeken van mevrouw Ter Beek-Suijkerbuijk. Na haar toelating als raadslid zal zij direct aansluitend geïnstalleerd worden door het afleggen van de eed. Overige agendapunten: VERVALLEN RV 20-23: Bestemmingsplan Veenzoom 6 9.NIEUW AGENDAPUNT RV 20-18: Masterplan Wonen Het Masterplan Wonen is opiniërend besproken op 12 maart 2020, besluitvorming was toen voorzien op 19 maart 2020. Toen is besloten de besluitvorming over dit onderwerp uit te stellen. Nu wordt de raad gevraagd het Masterplan Wonen Soest vast te stellen. RV 20-16: Bekrachtiging geheimhouding Grondexploitatie Orlando Kan de raad de door het college van B en W opgelegde geheimhouding op de Grondexploitatie Orlando bekrachtigen? RV 20-24: Grondexploitatie Orlando Kan de raad de Grondexploitatie Orlando vaststellen? RV 20-25: Bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie Molenstraat 137-157 Kan de raad de door het college van B en W opgelegde geheimhouding op de Grondexploitatie Molenstraat 137-157 bekrachtigen? RV 20-26: Grondexploitatie Molenstraat 137-157 Kan de raad de Grondexploitatie Moelenstraat 137-157 vaststellen? RV 20-05: Startnotitie Cultuurvisie 2021- 2025
01:31:33
May 27, 2020
BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 19 MAART 2020
Agenda: Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Voorgesteld als hamerstukken: Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) Overzicht toezeggingen (bijgevoegd) Planningkalender 2020 per beleidsveld (bijgevoegd) Verslaglegging van: - Raadhuisplein 2020-1 van 22, 23 en 30 januari en 6 februari 2020. RV 20-17: Bestemmingsplan Wieksloterweg OZ 73 Kan de raad het bestemmingsplan Wieksloterweg OZ 73 vaststellen? Overige agendapunten: RV 20-12: Correctie APV 2020 m.b.t. geluidsnormen en meting Cabrio Kan de raad de verordening tot wijziging van de APV vaststellen zodat de geluidsnormen en meting voor Cabrio gewijzigd worden? RV 20-13: Bestemmingsplan Houtsnip Kan de raad instemmen met de Nota van zienswijze Houtsnip en het bestemmingsplan Houtsnip vaststellen? RV 20-19: Bestemmingsplan Amersfoortsestraat 124 Kan de raad instemmen met de Nota van zienswijzen en het bestemmingsplan Amersfoortsestraat 124 vaststellen? Raadzaal dhr. Metz dhr. Van Vliet 1 RV 20-15: Landschaps- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024 Kan de raad instemmen met de Nota van Inspraak en de (ambtshalve) wijzigingen en het Landschap- en natuurontwikkelingsplan Soest 2019-2024 vaststellen? RV 20-05: Startnotitie Cultuurvisie 2021- 2025 Stemt de raad in met de voorgestelde opgaven en speerpunten uit de Starnotitie Cultuurvisie 2021-2025 en kan de raad het college opdracht geven deze verder uit te werken? RV 20-18: Masterplan Wonen Kan de raad het Masterplan Wonen Soest vaststellen? RV 20-14: Besteding restbudget VERDER Kan de raad het Regionaal Fietsplan Soest uitbreiden en de volgende projecten deel uit laten maken van de maatregelen die in het kader van het programma VERDER in Soest worden uitgevoerd: -  Tweerichtingenfietspad Koningsweg tussen Beckeringhstraat en Jachthuislaan. -  Fietsstroken op bedrijventerrein Soestdijkse Grachten. RV 20-20: Plan van Aanpak Transitiefase Omgevingsplan Kan de raad het Plan van Aanpak Transitiefase Omgevingsplan vaststellen? Vragenkwartier Sluiting
29:17
March 20, 2020
Opiniërende Raadsbijeenkomst 12 maart 2020
Volledige Agenda & Stukken
03:25:23
March 15, 2020
20-02-2020 Opiniërende Raadsbijeenkomst Omgevingsvisie
Agenda: Volledige agenda en stukken 1. Opening en vaststelling agenda 2. Thema’s en opgaven Omgevingsvisie De Omgevingsvisie vormt straks onze integrale (middel)lange termijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Soest, Soesterberg en het buitengebied. De visie geeft antwoord op de vraag : ‘Wat voor gemeente willen wij zijn en waar zetten we op in?’. Het proces om tot een eindbeeld te komen krijgt in samenspraak met de samenleving, invulling. Op 23 januari 2020 zijn de uitkomsten van de ophaalfase voor de Omgevingsvisie (‘Op de koffie’) met de raad gedeeld. In de huidige fase bereiden we ons voor op het ‘Filteren’ van de uitkomsten. Er wordt toegewerkt naar een overzicht van de opgaven die een plek moeten krijgen binnen het visietraject. Dit leidt tot een zogenaamde ‘Opgavennotitie’ die op 23 april a.s. in een informatieavond met de raad gedeeld zal worden. Bij het vaststellen van het Plan van Aanpak voor de Omgevingsvisie (11 juli 2019), heeft de raad een motie aangenomen waarmee het college verzocht is de rol van de raad niet te beperken tot toezicht op het proces maar om ook voldoende invulling te geven aan de kaderstellende en de controlerende rol van de raad bij de visie. Daarom is deze sessie toegevoegd aan het proces. De raad wordt meegenomen in de thema’s en opgaven en de bijbehorende onderzoeksvragen die in de opgavennotitie opgenomen moeten worden. Het gaat daarbij om (het antwoord op) de vraag: waar kan en waar moet de visie over gaan? Oftewel de vraag: Wat moeten wij gaan onderzoeken bij het opstellen van deze visie? De raad wordt gevraagd zicht uit te spreken of u zich herkent in de thema’s en opgaven of dat u wellicht nog wat mist. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijlage. Dit geldt ook voor de lijst met thema’s en onderwerpen voor de Omgevingsvisie. 3. Sluiting
01:21:46
February 21, 2020
OPINIËRENDE RAADSBIJEENKOMST 30 JANUARI 2020
1.Opening en vaststelling agenda 2.Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp 3.RV 20-10: Bestemmingsplan Jachthuislaan 55 4.RV 20-02: Bestemmingsplan Ferdinand Huycklaan tussen 9 en 11 RV 20-09: Programma energietransitie 2020-2025 Monitor Sociaal Domein  RV 20-06: Onderwijshuisvesting Soesterberg RV 20-08: Verordening maatschappelijke ondersteuning RV 20-04: Actualisering Algemene Subsidieverordening 2020  RV 20-01: Definitieve ozb-tarieven 2020 RV 20-07: Wijziging gemeenschappelijke regeling RID Utrecht RV 20-11: Strategische agenda Regio Amersfoort Sluiting
03:31:46
January 31, 2020
Programma Energietransitie 2020-2025
De raad heeft eerder besloten om de doelstelling voor de energietransitie voor Soest gelijk te trekken aan de landelijke lijn en heeft opdracht gegeven om een Programma Energietransitie op te stellen aan de hand van de vastgestelde startnotitie. Dit programma is nu gereed. Het programma energietransitie bundelt 30 projecten die we in de programmaperiode tot en met 2025 voorstellen om uit te voeren om de gestelde doelstelling te halen. De projecten zijn gegroepeerd naar de pijlers wonen, werken, mobiliteit en gemeente als voorbeeld. Daarnaast zijn er projecten gedefinieerd voor energieopwekking. Tijdens deze Informatiebijeenkomst wordt het grote geheel geschetst van het programma. Ook zal er ingegaan worden op de Transitievisie Warmte en beleid voor grootschalige elektriciteitsopwekking in Soest. In de Transitievisie Warmte leggen we vanuit een participatief proces de volgorde vast waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke instelling in de verschillende buurten en wijken van het aardgas afgaan, in welk tempo en wat de mogelijke alternatieve warmtebron is. In het proces naar het opstellen van beleid voor elektriciteitsopwekking gaan we op zoek naar de voorwaarden voor en locaties waar grootschalige elektriciteitsopwekking mogelijk gemaakt kan worden in onze gemeente. Dit aansluitend bij het RES proces. De avond heeft daarmee drie onderwerpen: 1. Programma Energietransitie 2. Transitievisie Warmte 3. Grootschalige elektriciteitsopwekking Bij ieder onderdeel is er ruimte voor vragen en gesprek. De agenda van de avond ziet er als volgt uit: - 19:30 Opening - 19:35 Toelichting Programma Energietransitie - 20:20 Presentatie WattNou (swipocratie en ontwerpsessie): de mening van Soester jongeren over de Energietransitie - 20:50 Pauze - 21:05 Toelichting proces beleid grootschalige elektriciteitsopwekking en Transitievisie Warmte - 22:05 Einde Volledige informatie en stukken
02:38:46
January 26, 2020
Omgevingsvisie, uitkomsten participatie
Als onderdeel van het tot stand komen van de Omgevingsvisie heeft in het vierde kwartaal van 2019 een uitgebreid participatietraject met de Soester samenleving plaats gevonden. Hierbij ging het om de vraag Wat voor Soest(erberg) willen we zijn? Tijdens deze Informatiebijeenkomst wordt de opgehaalde informatie gepresenteerd. Nadrukkelijk zijn bij deze Informatiebijeenkomst de inwoners uitgenodigd die geïnterviewd zijn. Zowel raadsleden als aanwezige burgers kunnen vervolgens vragen stellen. Tot slot zal er een doorkijk gegeven worden naar de volgende bijeenkomst op 20 februari 2020 waar de vraag centraal staat: waar kan en waar moet de visie over gaan? Volledige informatie & Stukken 
02:28:35
January 26, 2020
Soester Nieuwjaars ontmoeting 6 Januari 2020
Nieuwjaars ontmoeting gehouden 6 januari 2020 Te Soest
12:28
January 07, 2020
BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 19 DECEMBER 2019
Agenda: Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Voorgesteld als hamerstukken: Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming Overzicht toezeggingen Planningkalender 2019 per beleidsveld Verslaglegging van: - Raadhuisplein 2019-9 van 31 oktober en 7 november 2019. RV 19-58: Wijziging statuten Stichting Meerkring RV 19-56: Wijzigen gemeenschappelijke regeling RWA RV 19-60: Wijzigen gemeenschappelijke regeling BBS 9a NIEUW AGENDAPUNT: RV 19-61: Aanwijzingsbesluit griffier en plv. griffier Overige agendapunten: RV 19-51: Benoeming tweede gemeentelijke ombudsman RV 19-59: Rapport Rekenkamercommissie Soest “Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)” RV 19-57: (Her)benoeming leden Rekenkamercommissie Soest NIEUW AGENDAPUNT: Initiatiefvoorstel DSN – Ondertekenen VN kernwapenverdrag Vragenkwartier Sluiting
01:21:44
December 21, 2019
OPINIËRENDE RAADSBIJEENKOMST 12 DECEMBER 2019
Agenda: Opening en vaststelling agenda Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp RV 19-51: Benoeming tweede gemeentelijk ombudsman RV 19-59: Rapport Rekenkamercommissie Soest “Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) 5. RV 19-57: (Her)benoeming leden Rekenkamercommissie Soest RV 19-58: Wijziging statuten Stichting Meerkring RV 19-56: Wijzigen gemeenschappelijke regeling RWA RV 19-60: Wijzigen gemeenschappelijke regeling BBS NIEUW AGENDAPUNT: Initiatiefvoorstel DSN – Ondertekenen VN kernwapenverdrag Sluiting Voor Volledige Agenda met Documenten https://gemeenteraad.soest.nl/Vergaderingen/Opinierende-Raadsbijeenkomst/2019/12-december/19:30
49:47
December 15, 2019
Besluitvormende Raadsvergadering 28 november 2019
Vaststelling agenda Herbenoeming burgemeester Metz Burgemeester Rob Metz wordt herbenoemd. Dit gebeurt door het afleggen van de belofte en verklaring. Speeches o.a. door de Commissaris van de Koning Sluiting
45:35
November 29, 2019
OPINIËRENDE RAADSBIJEENKOMST 14 NOVEMBER 2019
OPINIËRENDE RAADSBIJEENKOMST 14 NOVEMBER 2019
03:39:59
November 21, 2019
Besluitvormende Raadsvergadering 07 november 2019
Volledige agenda incl Stukken 1 Vaststelling agenda 2 Mededelingen van de voorzitter OVERIGE AGENDAPUNTEN 3 RV 19-50: Begroting 2020, inclusief meerjarenraming 2021-2023 Op 30 september 2019 is de begroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 gepresenteerd welke inhoudelijke besproken wordt op donderdag 31 oktober 2019 bij de Opiniërende Raadsbijeenkomst. Bij deze Besluitvormende Raadsvergadering is de vraag aan de orde of de raad de begroting 2020 inclusief de meerjarenraming 2021–2023 en het investeringsoverzicht 2020 en de diverse belastingverordeningen kan vaststellen (zie het raadsvoorstel). De bespreking start met een stemverklaring per fractie met daarin benoeming van het dictum van de eigen moties en/of amendementen, gevolgd door een reactie op de andere moties en amendementen. Daarna zal eerst besluitvorming plaatsvinden over de ingediende moties en amendementen, daarna over de meerjarenbegroting zelf en de diverse belastingverordeningen. Moties en amendementen die op donderdag 7 november 2019 uiterlijk om 11.00 uur bij de griffie zijn aangeleverd, zullen als set aan de raad toegezonden worden. De in deze set opgenomen moties en amendementen zullen vanaf het begin van de vergadering deel uitmaken van de beraadslaging. 4 Vragenkwartier 5 Sluiting
03:23:06
November 12, 2019
Opiniërende Raadsbijeenkomst 31 oktober 2019
Agenda en Stukken 
02:45:02
November 01, 2019
Opiniërende Raadsbijeenkomst 03 oktober 2019
Opiniërende Raadsbijeenkomst03 oktober 2019
03:38:40
October 08, 2019
Opinierende Raadsbijeenkomst 4 juli 2019
Opinierende Raadsbijeenkomst 4 juli 2019
02:59:30
July 09, 2019
OPINIËRENDE RAADSBIJEENKOMST 25 JUNI 2019
OPINIËRENDE RAADSBIJEENKOMST 25 JUNI 2019
01:42:14
June 26, 2019
Besluitvormende Raadsvergadering 20 juni 2019
Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Voorgesteld als hamerstukken: Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) Overzicht toezeggingen (bijgevoegd) Planningkalender 2019 per beleidsveld (bijgevoegd) Verslaglegging van: - Raadhuisplein 2019-4 van 8, 9, 16 en 22 mei 2019 Overige agendapunten: RV 19-25: Bestemmingsplan Birkstraat achter 122B Kan de raad instemmen met de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan Birkstraat achter 122B vaststellen? RV 19-21: Huisvestingsverordening Soest 2019 Kan de raad de Huisvestingsverordening Soest 2019 vaststellen? RV 19-23: Voorjaarsnota 2019 Kan de raad instemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen die voldoen aan de 3 O's, instemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen voor kredieten en instemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard? Vragenkwartier Sluiting
01:10:13
June 25, 2019
Voorstel tot herbenoeming burgermeester Metz
De gemeenteraad heeft unaniem besloten om burgemeester Rob Metz van harte aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Soest. De gemeenteraad is van mening dat de gemeente Soest met Rob Metz een positief ingestelde, gedreven en enthousiaste burgemeester heeft, die de afgelopen jaren in die rol is gegroeid.  De huidige benoemingsperiode van Rob Metz eindigt per 28 november 2019. Rob Metz gaf eerder aan graag voor een herbenoeming van zes jaar in aanmerking te komen. Via de Commissaris van de Koning komt de aanbeveling bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Minister doet aan de Koning een voordracht over de herbenoeming. Ervan uitgaande dat de procedure leidt tot herbenoeming vindt de beëdiging waarschijnlijk plaats tijdens een extra openbare raadsvergadering op 28 november 2019. Rob Metz is burgemeester van Soest sinds 28 november 2013.
03:21
June 25, 2019
Opinierende Raadsbijeenkomst 13 juni 2019
Opinierende Raadsbijeenkomst 13 juni 2019
01:16:21
June 17, 2019
Besluitvormende Raadsvergadering 22 mei 2019
Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Voorgesteld als hamerstukken: Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) Overzicht toezeggingen (bijgevoegd) Planningkalender 2019 per beleidsveld (bijgevoegd) Verslaglegging van: - Raadhuisplein 2019-3 van 27 en 28 maart en 4 en 11 april 2019 RV 19-18: Bijdrage in kosten opsporing ongesprongen conventionele explosieven Kan de raad de gemaakte kosten in de periode 2015-2018 voor de opsporing en ruiming van ongesprongen conventionele explosieven vaststellen op € 123.218,22 (excl. BTW), waarvan € 111.748,22 gemaakt door de gemeente Soest en € 11.470 door drinkwaterbedrijf Vitens? Overige agendapunten: RV 19-15: Voorkeursmodel ontwikkeling buitensport Bosstraat Kan de raad instemmen met het opgestelde voorkeursmodel en dit verder uitwerken c.q. uitvoeren, om de eigen bijdrage regeling niet van toepassing te verklaren op de transformatie van het hoofdveld van vv SEC en akkoord gaan met de gewijzigde invulling van het krediet? RV 19-19: Huisvesting Kolibrie speciaal onderwijs Kan de raad instemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 574.880 aan Stichting Meerkring voor de herhuisvesting en uitbreiding van de Kolibrie? Kan de raad daarnaast instemmen met de bijbehorende jaarlijksekapitaalslasten van € 42.000, ten lastevan de Reserve Integraal Accommodatiebeleid? RV 19-20: Onderzoek ondernemersfonds Stemt de raad in met het beschikbaarstellen van € 20.000 voor de laatste fasevan onderzoek en voorbereidingen voor het ondernemersfonds? RV 19-17: Jaarstukken 2018 Kan de raad instemmen met: De jaarstukken 2018 (programmaverantwoording en jaarrekening), inclusief de deelvoorstellen: a. De kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 6.3 van de jaarrekening; b. Een bedrag van € 375.000 oormerkenzoals aangegeven in hoofdstuk 5.7 (Resultaatbestemming) en deze gelden in 2019 ter beschikking stellen; c. Het na resultaatbestemming resterendebedrag (voordelig € 163.000) toevoegen aan de algemene reserve; d. Afsluiten van de bouwgrondexploitatie Staringlaan? Verzoek ontheffing woonplaatsvereistewethouder Kundić De Gemeentewet stelt het als vereiste dat wethouders ingezetene zijn van de gemeente waarin zij de functie vervullen. Onder bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat de gemeenteraad een ontheffing voor de duur van een jaarverleend. Wethouder Kundić is op 16 mei2018 als wethouder geïnstalleerd.Wethouder Kundić heeft de raad verzochthaar deze ontheffing voor wederom een jaar te verlenen. Kan de raad instemmen met het verzoekvan wethouder Kundić? Vragenkwartier Sluiting Volledige agenda via deze link
01:53:25
May 24, 2019
Opiniërende Raadsbijeenkomst 16 Mei 2019
Opening en vaststelling agenda Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp RV 19-15: Voorkeursmodel ontwikkeling buitensport Bosstraat 3 1 RV 19-15: Voorkeursmodel ontwikkeling buitensport Bosstraat 3 2 Notitie inpassingsstudie sportvelden Bosstraat SWECO 3 3 RB 19-15 Voorkeursmodel ontwikkeling buitensport Bosstraat 3 4 Adviesnota-Voorkeursmodel-ontwikkeling-buitensport-Bosstraat Opening, vaststellen agenda en behandeling voorkeursmodel buitensport Bosstraat Bijdragen insprekers buitensport Bosstraat RV 19-19: Huisvesting Kolibrie speciaal onderwijs 4 1 RV 19-19 Huisvesting Kolibrie speciaal onderwijs 4 2 RB 19-19 Huisvesting Kolibrie speciaal onderwijs 4 3 Adviesnota Huisvesting Kolibrie speciaal onderwijs Behandeling huisvesting Kolibrie RV 19-20: Onderzoek ondernemersfonds 5 1 RV 19-20 Onderzoek ondernemersfonds 5 2 RB 19-20 Onderzoek ondernemersfonds 5 3 Adviesnota Onderzoek ondernemersfonds RV 19-18: Bijdrage in kosten opsporing ongesprongen conventionele explosieven RV 19-17: Jaarstukken 2018  Sluiting
03:19:01
May 21, 2019
Bijpraten Woningcorporaties
De woningcorporaties Portaal en de Alliantie willen de raad graag bijpraten over de volgende onderwerpen: - Wat is de woningbouwopgave voor Soest de komende jaren? - Welke bijdrage gaan de woningcorporaties de Alliantie en Portaal daaraan leveren? - Hoeveel huizen kunnen we bouwen en welke locaties zijn daarvoor beschikbaar? - Hoe gaan we onze ruim 4200 sociale huurwoningen verduurzamen, van het aardgas loskoppelen en CO2-neutraal maken? - Hoe houden we de woonlasten (huur, energie, gemeentelijke belastingen) betaalbaar voor huurders? - Op welke manier voorkomen we dat het stapelen van ambities het geheel onbetaalbaar maakt?
01:06:43
May 16, 2019
openbare Besluitvormende Raadsvergadering. 11-04-2019
1. Vaststelling agenda 2. Mededelingen van de voorzitter VOORGESTELD ALS HAMERSTUKKEN 3. Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 4. Overzicht toezeggingen 5. Planningkalender 2019 per beleidsveld 6. Verslaglegging van: 7. RV 19-13: Benoeming lid Auditcommissie 8. RV 19-12: Verhoging legestarieven kabels en leidingen 9. RV 19-08: Openen grondexploitatiecomplex 10. RV 19-09: Duurzaamheidslening 11. RV 19-11: Bestemmingsplan Koninginnelaan 114 OVERIGE AGENDAPUNTEN 12. RV 19-10: Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022 13. Vragenkwartier 14 Afscheid van mevrouw J.G.S. Pijnenborg als raadslid van de gemeente Soest 15 Toelating raadslid/installatie nieuw toegelaten raadslid dhr. B.R. Groothuis 16. Sluiting Uitgebreiden agenda
02:13:33
April 17, 2019
openbare Opiniërende Raadsvergadering. 04-04-2019
1. Opening en vaststelling agenda 2. Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp 3. RV 19-11: Bestemmingsplan Koninginnelaan 114 4. Regionale energiestrategie 5. RV 19-10: Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022 6. RV 19-13: Benoeming lid Auditcommissie 7. RV 19-12: Verhoging legestarieven kabels en leidingen 8. RV 19-08: Openen grondexploitatiecomplex 9. RV 19-09: Duurzaamheidslening 10. Sluiting
01:49:37
April 17, 2019
Bijeenkomst Soester Zakenkring, Ondernemersfonds
De Soester Zakenkring wil een Ondernemersfonds op richten. Momenteel loopt de onderzoeksfase. De Soester Zakenkring wil zowel de betrokkenen als ook de gemeenteraad meenemen in dit hele proces.  Uiteindelijk zal de raad hierover moeten besluiten. De Soester Zakenkring heeft daarom verzocht om tijdens een Avond Samenleving de raad te informeren over de stand van zaken. Na de presentatie is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
35:57
March 30, 2019
Bijeenkomst houtrook
Sfeer voor de één, overlast voor de ander Ongeveer 20% van de huishoudens in Nederland heeft een kachel of open haard en dat aantal neemt verder toe. Eigenaren roemen vooral de gezelligheid van een houtgestookte warmtebron in huis, maar omwonenden hebben nogal eens last van de houtrook. Wegen de voordelen van de één op tegen de nadelen van de ander? Tijdens deze Avond Samenleving worden verschillende kanten van de zaak belicht. Alle belangrijke informatie over houtrook passeert de revue, zoals:  Hoe groot zijn de gezondheidseffecten van houtrook voor mensen met én zonder luchtwegproblemen (zoals astma)? Is de overlast te verminderen met de juiste installatie? Zijn houtkachels inderdaad een duurzaam alternatief voor een gasgestookte cv-ketel? En wat kan de gemeente doen om de overlast en negatieve gezondheidseffecten te beperken? Twee sprekers informeren inwoners en raadsleden op deze avond over de verschillende aspecten van houtrook: de heren Huub Piepers van het Longfonds en Gert Kooij van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche. Er is ruime gelegenheid voor een gesprek tussen inwoners, raadsleden en beide sprekers.
01:30:34
March 30, 2019
openbare Opiniërende Raadsvergadering. 07-03-2019
1. Opening en vaststelling agenda   2. Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp   3. RV 19-05: Haalbaarheidsonderzoek inpassing nieuwe sporthal op het terrein van sportboulevard de Engh  4. Dialooggroepen Strategische Agenda Regio Amersfoort   5. RV 19-07: Benoeming accountant 6. Sluiting
01:49:48
March 08, 2019
Vergadering Besluitvormende Raadsvergadering 07-02-2019
1. Vaststelling agenda 2. Mededelingen van de voorzitter VOORGESTELD ALS HAMERSTUKKEN 3. Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 4. Overzicht toezeggingen 5. Planningkalender 2019 per beleidsveld 6. Verslaglegging van: - Raadhuisplein 2018-9 van 14,15, 22 en 29 november 2019; - Raadhuisplein 2018-10 van 6, 13 en 20 december 2018. 7. RV 19-01: Definitieve ozb-tarieven 2019 OVERIGE AGENDAPUNTEN: 8. RV 19-04: Bepalen ruimtelijk kader om in de polder een agrarisch bedrijf te vestigen Kan de raad het ruimtelijk kader handhaven dat er geen nieuw agrarisch bouwvlak gerealiseerd mag worden in de polder met uitzondering van de locatie tussen Peter van den Breemerweg nrs. 7 en 9? Kan de raad instemmen met het collegebesluit tot afwijzen van het voorontwerpbestemmingsplan voor een nieuw agrarisch bouwperceel tegenover Peter van den Breemerweg 1-3? 9. RV 19-03: Beleidsplan Onderwijskansenbeleid 2019-2022   10. RV 19-02: Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting 11. Vragenkwartier DSN, Soest 2002, GL, CDA en PvdA verzoeken het college om in 2019 een pilot te starten voor vrijwillig vuurwerkvrije zones waarmee inwoners zelf hun straat of plein vuurwerkvrij kunnen verklaren en hiertoe voor de zomer van 2019 een voorstel aan de raad voor te leggen. 12. Sluiting
02:51:37
February 16, 2019
Besluitvormende Raadsvergadering 20-12-2018
Besluitvormende Raadsvergadering 20-12-2018 1. Vaststelling agenda 2. Mededelingen van de voorzitter VOORGESTELD ALS HAMERSTUKKEN 3. Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 4. Overzicht toezeggingen 5. Planningkalender 2018 per beleidsveld 6. Verslaglegging van: 7. RV 18-43: Wijziging verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 8. RV 18-46: Aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning 9. RV 18-47: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGDrU als gevolg van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 10. RV 18-40: Aanpassen subsidieverordening afkoppelen hemelwater OVERIGE AGENDAPUNTEN: 11. RV 18-48: Rapport Rekenkamercommissie Doeltreffendheid uitvoering participatiewet door BBS 12. RV 18-45: Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 13. RV 18-44: Versnelling energietransitie Soest 14. Vragenkwartier 15. Sluiting
01:11:19
December 20, 2018