Skip to main content
Radio Mey

Radio Mey

By BehradX
برای ذهن‌های دغدغه‌مند.
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

دایی‌جان‌ناپلئونیسم: نگاهی به مرز علم و شبه علم
چرا تئوری‌های توطئه عجیب و باورناپذیرند ولی منطقی به نظر می‌رسند؟ چگونه آن‌ها را تشخیص دهیم؟ آیا تئوری‌های توطئه ارزش بحث‌کردن دارند؟ ضبط‌شده در استودیو وی
20:26
October 21, 2020
سنت و مدرنیته: تاریخ و مفهوم روشن‌فکری
در این قسمت نگاهی می‌اندازیم به این که سنت چیست؟ روشن‌فکر کیست و روشن‌فکری یعنی چه؟
28:01
October 14, 2020
رادیو مِی: قسمت شماره صفر
گاه‌نامه‌ای نوشتاری و شنیداری، برای ذهن‌های دغدغه‌مند.
01:52
October 8, 2020