Skip to main content
Recht der Werkelijkheid

Recht der Werkelijkheid

By Vereniging voor de Sociaal-Wetenschappelijke Bestudering van het Recht
Dit is Recht der Werkelijkheid, een podcast waarin onderzoekers reflecteren op de werking van het recht in de praktijk. We laten onderzoekers aan het woord, die een bijdrage hebben geschreven voor het tijdschrift Recht der Werkelijkheid.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

#2.2 Roldynamiek binnen juridische professies: in gesprek met Arnt Mein

Recht der Werkelijkheid

1x
#2.4 Roldynamiek binnen juridische professies: in gesprek met Marijke ter Voert
Vreemdelingenrechters zijn vooral pragmatisch omgegaan met de van hogerhand opgelegde coronamaatregelen. Onderzoeker Marijke ter Voert laat zien dat er tussen rechters onderling verschil van inzicht en aanpak bestond over hoe precies aan die coronamaatregelen uitvoering moest worden gegeven. Sommige rechters volstonden met een schriftelijke afdoening van de zaak; voor andere rechters was het horen van de vreemdeling een essentiële voorwaarde voor een eerlijk proces. Hosts: Nienke Doornbos & Danielle Chevalier Productie: Daniël van de Poppe
16:01
November 24, 2021
#2.3 Roldynamiek binnen juridische professies: in gesprek met Klaske de Jong
Als gevolg van de nieuwe professionele stan­daarden voor de bestuursrechter is de verwachting dat ook gemachtigden van bestuursorganen zich ter zitting flexibeler en inschikkelijker opstellen en meehelpen te zoeken naar een oplos­sing van het voorliggende geschil. Onderzoeker Klaske de Jong bespreekt de strategieën van gemachtigden om besluiten judge proof te maken voordat de zaak op zitting komt. In die voorbereiding van beroepszaken gebeurt meer dan vaak gedacht wordt, maar juist daardoor stellen gemachtigden zich ter zitting primair op als verdedigers van overheidsbesluiten. Hosts: Nienke Doornbos & Danielle Chevalier Productie: Daniël van de Poppe
16:12
November 24, 2021
#2.2 Roldynamiek binnen juridische professies: in gesprek met Arnt Mein
De klassieke juridische adviseursrol waarin de overheidsjurist met enige regelmaat aan de bel moet trekken omdat een besluit niet aan rechtmatigheidseisen voldoet, verschuift langzaam aan in de richting van een meer instrumentele rolinvulling, waarin de jurist dienstbaar is aan beleidsdoelen. De jurist wordt zo in plaats van ‘moeilijk doener’ veel meer een ‘mogelijk maker’. Onderzoeker Arnt Mein plaatst kritische vraagtekens bij deze rolverschuiving: een jurist moet wel degelijk in staat zijn om zijn/haar kritische stem krachtig te laten horen. Hosts: Nienke Doornbos & Danielle Chevalier Productie: Daniël van de Poppe
18:30
November 24, 2021
#2.1 Roldynamiek binnen juridische professies: in gesprek met Eline Linthorst
Maatwerk bieden is tegenwoordig een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van wetgeving. Maar hoe komen professionals van een open norm naar concrete uitvoering? Onderzoeker Eline Linthorst bespreekt de ‘regelparadox’ van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: juist de open norm van maatwerk die bedoeld is om te dejuridiseren, leidt in de praktijk tot meer gedetailleerde regelgeving in de vorm van nieuwe, uitgewerkte normenkaders voor huishoudelijke hulp en beleids­instrumenten. Hosts: Nienke Doornbos & Danielle Chevalier Productie: Daniël van de Poppe
16:58
November 24, 2021
#1.2 Corona & Recht - In gesprek met Tobias Arnoldussen & Frans van Dijk.
Wie heeft er recht op een bed in het ziekenhuis en wie niet? En welke impact heeft de corona crisis op de rechtspleging, en de toegang tot het recht voor burgers en bedrijven? Dit zijn de twee onderwerpen van het tweede deel van de podcast. Recht der Werkelijkheid redacteuren Nienke Doornbos en Danielle Chevalier nemen je mee door het landschap van de sociale werking van het recht in corona tijd, en in het bijzonder de impact van corona regels op het maatschappelijk leven. Eerst buigt filosoof/socioloog Tobias Arnoldussen zich over het verdelingsvraagstuk, aan de hand van het werk van Ulrich Beck over de risicomaatschappij. Daarna is het woord aan raadsadviseur en hoogleraar Frans van Dijk, die ingaat op de uitdagingen van de corona crisis voor de organisatie van de rechtspraak. Hosts: Nienke Doornbos & Daniëlle Chevalier Productie: Daniël van de Poppe
31:19
December 03, 2020
#1.1 Corona & Recht - In gesprek met Edwin Kruisbergen, Marco Haas & Roel Pieterman
Welke impact heeft de corona crisis op de criminaliteitscijfers? En: pakken de maatregelen om de crisis te beheersen niet erger uit dan de crisis zelf, en hoe bepaal je dat? Dit zijn de twee onderwerpen van het eerste deel van de podcast. Recht der Werkelijkheid redacteuren Nienke Doornbos en Danielle Chevalier nemen je mee door het landschap van de sociale werking van het recht in corona tijd, en in het bijzonder de impact van corona regels op het maatschappelijk leven. Eerst vertellen onderzoekers Edwin Kruisbergen en Marco Haas over hun analyse van de ontwikkeling van criminaliteit als gevolg van de lockdown. Daarna spreekt rechtssocioloog Roel Pieterman over zijn analyse van de kosten versus de baten van de genomen corona maatregelen. Hosts: Nienke Doornbos & Daniëlle Chevalier. Productie: Daniël van de Poppe.
29:43
December 03, 2020