Skip to main content
Sư Nguyên Tuệ

Sư Nguyên Tuệ

By Sư Nguyên Tuệ

Sư Nguyên Tuệ giảng về Thiền Tứ niệm xứ, Bát Chánh Đạo, Chánh niệm, Luân Hồi Tái Sinh
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 13 (mới)
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 13 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
01:06:55
May 10, 2022
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 12 (mới)
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 12 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
42:12
May 10, 2022
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 11 (mới)
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 11 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
42:15
May 10, 2022
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 10 (mới)
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 10 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
42:33
May 10, 2022
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 9 (mới)
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 9 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
48:37
May 10, 2022
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 8 (mới)
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 8 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
01:12:23
May 10, 2022
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 7 (mới)
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 7 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
41:52
May 10, 2022
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 6 (mới)
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 6 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
48:21
May 10, 2022
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 5 (mới)
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 5 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
39:04
May 10, 2022
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 4 (mới)
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 4 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
44:09
May 10, 2022
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 3 (mới)
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 3 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
01:17:48
May 10, 2022
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 2 (mới)
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 2 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
42:58
May 10, 2022
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 1 (mới)
Hướng dẫn tọa thiền Quán thân 1 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
58:48
May 10, 2022
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 10
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 10
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
07:21
April 11, 2022
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 9
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 9
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
06:51
April 11, 2022
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 8
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 8
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
07:23
April 11, 2022
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 7
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 7
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
07:38
April 11, 2022
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 6
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 6
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
06:16
April 02, 2022
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 5
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 5
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
08:13
April 02, 2022
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 4
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 4
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
05:27
March 30, 2022
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 3
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 3
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
06:16
March 30, 2022
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 2
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 2
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
09:31
March 30, 2022
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 1
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 1
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
09:31
March 30, 2022
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 12
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 12
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
09:17
March 19, 2022
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 13
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 13
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
09:34
March 19, 2022
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 11
Bài học từ Thiền Sư Nguyên Tuệ phần 11
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
06:17
March 19, 2022
Hệ quy chiếu Duy vật, Duy Tâm và Trung Đạo
Hệ quy chiếu Duy vật, Duy Tâm và Trung Đạo
Khi nghe, đọc hay nghiên cứu một vấn đề phải phân tích so sánh đối chiếu nội dung vấn đề đó với ba hệ quy chiếu hay ba loại tư tưởng để kết luận nó thuộc loại tư tưởng nào: Duy vật, Duy tâm hay Trung đạo duyên khởi. Nếu nó thuộc về Duy tâm hoặc Duy vật thì đó là Vô minh, tà kiến sẽ làm phát sinh Tham Sân Si, phát sinh Khổ đau, Phiền não. Nếu nó thuộc Trung đạo duyên khởi thì nó là Minh, Chánh kiến sẽ chấm dứt Tham Sân Si, chấm dứt Khổ đau, Phiền não... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
04:39
February 05, 2022
Hai hình thái biểu hiện của Tâm Sân
Hai hình thái biểu hiện của Tâm Sân
Vì sao tâm sân biểu hiện bằng hai hình thái ngoài và trong: tức tối giận dữ và lo lắng sợ hãi?.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
06:15
February 05, 2022
Phân biệt Tà kiến, Chánh kiến theo hệ quy chiếu Vô minh và Minh
Phân biệt Tà kiến, Chánh kiến theo hệ quy chiếu Vô minh và Minh
Hệ quy chiếu là một khái niệm trong Vật lý học dùng để quan sát các sự vật hiện tượng. Mỗi một hệ quy chiếu sẽ có một số “Tiên Đề” được mặc định, được công nhận là “Sự thật” mà không thể chứng minh làm cái Gốc cho quan sát, suy luận, chứng minh cho các sự vật hiện tượng khác.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
16:15
February 05, 2022
Trung đạo Duyên Khởi
Trung đạo Duyên Khởi
Trung đạo duyên khởi là ly hai cực đoan Duy vật và Duy tâm để Thấy Biết như thật các sự vật hiện tượng phát sinh theo quy luật Nhân Quả hay quy luật Duyên Khởi do Đức Phật khám phá ra... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
04:49
February 05, 2022
Sự thật Thực tại
Sự thật Thực tại
Thực tại là những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức đang xẩy hàng ngày. Và SỰ THẬT về thực tại ấy là duy nhất, chỉ có một không phải là hai. Nghĩa là không có hai sự thật về thực tại như một số trường phái triết học và tôn giáo chủ trương như là có: Sự thật tuyết đối và Sự thật tương đối, Sự thật chế định và Sự thật vốn có, Sự thật tục đế và Sự thật chân đế…. Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
03:23
February 05, 2022
Thấy biết đúng sự thật Vô Ngã
Thấy biết đúng sự thật Vô Ngã
Một câu chuyện rất hay ... Tất cả phụ nữ trên thế gian này đều có lòng rộng mở. Họ sẵn sàng tha thứ, chia sẽ, cảm thông với những sai lầm khó chấp nhận nhất của người đàn ông - nếu như đó không phải chồng mình... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
06:29
February 05, 2022
Vô cảm và Tình cảm
Vô cảm và Tình cảm
Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến với một thắc mắc: Sống với Bát Chánh Đạo là không thích, không ghét bất kỳ đối tượng nào. Vậy lối sống như vậy có phải là vô cảm không? Để giải đáp câu hỏi này phải hiểu vô cảm là như thế nào đã.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
09:09
February 05, 2022
Có Hạnh phúc chân thực không?
Có Hạnh phúc chân thực không?
Câu trả lời của đa số là Có Hạnh phúc chân thực. Đương nhiên câu trả lời đó phát sinh do tư duy trên hệ quy chiếu có hai loại hạnh phúc: hạnh phúc chân thực và hạnh phúc giả ảo.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
05:55
February 05, 2022
Thay đổi Nhận thức sẽ thay đổi Kỳ vọng
Thay đổi Nhận thức sẽ thay đổi Kỳ vọng
Cái gắn chặt với đời sống nhân loại là Hy vọng, hy vọng một ngày mai Hạnh phúc, một ngày mai Khổ đau sẽ vĩnh viễn chấm dứt, một ngày mai tươi sáng. Hy vọng đó có mặt liên tục trong từng giây phút cuộc đời từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, là phần quan trọng bậc nhất của sự sống... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
08:10
February 05, 2022
Sống với chính Mình
Sống với chính Mình
Sống với chính mình, sống trọn vẹn với chính mình, quay trở về để sống với chính mình, phải là chính mình vv … là quan điểm của rất nhiều người, là suy tư của những người đang băn khoăn về đời sống. Quan điểm này nhận được sự đồng thuận của đa số, đặc biệt là giới trẻ đang băn khoăn trước nhiều đa đoan của cuộc sống... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
06:02
February 05, 2022
Có phải Tu để tìm lỗi mình không tìm lỗi người?
Có phải Tu để tìm lỗi mình không tìm lỗi người?
Nhiều và rất nhiều người có nhận thức rằng, cho rằng người tu học Phật giáo là để đi tìm lỗi mình mà không đi tìm lỗi người, chỉ nói lỗi mình mà không nói lỗi người. Nhận thức đó là đúng hay sai với chân nghĩa của Phật?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
05:07
February 05, 2022
Kinh điển có dạy Yêu thương không?
Kinh điển có dạy Yêu thương không?
Nhiều và rất nhiều người tu học Phật giáo, thậm chí là những vị thầy nổi tiếng trong Phật giáo nhận thức rằng, cho rằng tu học theo Phật là để đạt đến một tình yêu thương tuyệt đối, một tình yêu thương vô điều kiện.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
06:29
February 05, 2022
Có tình yêu vô điều kiện không?
Có tình yêu vô điều kiện không?
Nếu có tình yêu vô điều kiện thì tình yêu đó tự nhiên có, luôn luôn có, thường hằng, mãi mãi là như vậy. Nó hoàn toàn không bị chi phối với điều kiện nào, không có điều kiện nào làm phát sinh ra nó, không có điều kiện nào làm nó diệt đi. Như vậy thứ tình yêu này không hề có điều kiện hay Nguyên nhân hay Nhân Duyên phát sinh ra nó, nó không phải là Pháp nhân quả. Nó bất sinh bất diệt... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
02:58
February 05, 2022
 Ai hoan hỷ Sắc người ấy hoan hỷ Khổ
Ai hoan hỷ Sắc người ấy hoan hỷ Khổ
Đây là một mệnh đề được lặp đi lặp lại nhiều lần trong kinh điển, gây một xúc động mạnh trong sâu thẳm tâm thức những người trí. Và đây là câu nói tắt, còn câu đầy đủ là: Ai hoan hỷ Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp là người ấy hoan hỷ khổ... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
03:06
February 05, 2022
Vui và Khổ
Vui và Khổ
Trong kinh điển có nói đến việc Đức Phật đã dùng nhiều phương tiện khác nhau để thuyết giảng cho đệ tử thấu suốt: Các Dục vui ít khổ nhiều não nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Ngài đã ví Dục như khúc xương không, như bó đuốc rơm đi ngược gió, như cây sai trái, như miếng thịt sống, như hố than hừng, như mũi tên nhọn, như đầu rắn hổ mang … Mục đích của sự thuyết giảng này là chỉ rõ SỰ THẬT về các Dục, từ đó chỉ rõ sự Nguy hiểm nếu Tham ái các Dục và mục đích là để ly tham, để chấm dứt tham ái, ràng buộc với Dục. Dục ở đây là nói tắt của Dục Lạc, là Niềm vui, Hạnh phúc thế gian do sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái khởi lên mà gọi tắt là VUI đối lập với KHỔ.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
04:05
February 05, 2022
Có cần dạy con trở thành Vĩ nhân không?
Có cần dạy con trở thành Vĩ nhân không?
Giáo dục dạy dỗ đầu tư cho con thành người thành đạt, nổi tiếng, thành một vĩ nhân là ước mơ của mọi bậc làm cha làm mẹ. Vì sao lại như vậy? Bởi nhận thức của con người đã mặc định rằng thành đạt, nổi tiếng, trở thành vĩ nhân là đồng nghĩa với Hạnh phúc, là làm chủ, sở hữu, tận hưởng được nhiều hạnh phúc. Và làm chủ, sở hữu, tận hưởng được nhiều hạnh phúc là đồng nghĩa với Chám dứt khổ, là đạt đến mục đích tối hậu của cuộc đời.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
06:58
February 05, 2022
Tương tác với con
Tương tác với con
Hãy mở rộng cách tương tác Chánh Niệm với vợ chồng cha mẹ anh em trong nhà để có lời nói, hành động Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng cư xử đúng đắn, đúng mực, tử tế, bi mẫn đối với họ, kinh nghiệm được giải thoát không còn bực bội, tranh cãi, gay gắt với những người thân, giải thoát khổ với người thân trong gia đình.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
04:18
February 05, 2022
Cần thoát nghèo hay cần thoát Khổ?
Cần thoát nghèo hay cần thoát Khổ?
Phần đa nhân loại sẽ trả lời chỉ cần thoát nghèo thôi thì tự động sẽ thoát khổ, không cần phải thoát khổ. Tại vì ai cũng mặc định nghèo là khổ nên chỉ cần thoát nghèo là sẽ thoát được khổ.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
07:02
February 05, 2022
Trả lời câu hỏi về Người sống thực vật
Trả lời câu hỏi về Người sống thực vật
Thưa Sư cho con hỏi: khi một người bị tai nạn, phải sống đời sống thực vật do mất ý thức thì người ấy có còn tâm không? Nếu mất thì tâm lìa khỏi thân, thì làm sao vẫn sống được và có người nói rằng có những người (sống thực vật) khi nghe họ nói chuyện vẫn chảy nước mắt. Nếu còn tâm thì sao không thể hoạt động bình thường? Xin Sư chỉ dạy. Xin tri ân sư!.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
05:33
February 05, 2022
Điều khác biệt Căn bản
Điều khác biệt Căn bản
Có một câu nói được đa số chấp nhận là: Về căn bản các tôn giáo chẳng có gì khác biệt, tất cả đều hướng đến ánh sáng và tình yêu. Phật, Chúa Giê su, Lão tử, Khổng tử hay Mô ha mét … đều giác ngộ giống nhau... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
01:40
February 05, 2022
Bờ này và Bờ kia
Bờ này và Bờ kia
Trong kinh điển Phật giáo thường nói đến bờ này và bờ kia. Theo nghĩa đen thì bờ này và bờ kia chỉ cho hai bờ của một dòng sông, hai bờ bị chia cắt, bị tách biệt bởi dòng sông. Nghĩa bóng của bờ này bờ kia là để chỉ cho hai đời sống, hai thực tại của Phàm và Thánh. Bờ này là đời sống, là thực tại của Phàm phu, gọi là thực tại Thế gian mà Phàm phu đã kinh nghiệm và đang sống trong nó. Bờ kia là đời sống, là thực tại của những người giác ngộ, đã chấm dứt khổ, gọi là thực tại Xuất thế gian. Dòng sông rộng dài, dữ dội, nguy hiểm chia cắt bờ này, bờ kia chính là dòng sông tham sân si... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
04:02
February 05, 2022
Nhìn đời bằng con mắt Tuệ
Nhìn đời bằng con mắt Tuệ
Có hai cách nhìn đời: Nhìn đời bằng con mắt Vô minh, thích ghét và Nhìn đời bằng con mắt Tuệ, giải thoát... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
02:57
February 05, 2022
Phân biệt Giới và Luật
Phân biệt Giới và Luật
Các tín đồ Phật giáo cả Bắc tông và Nam tông hiện nay đa phần đều không phân biệt được Giới và Luật mà đồng hoá hai khái niệm này làm một. Thậm chí một số bài kinh cũng đồng hoá Giới và Luật làm một. Vì vậy do hiểu biết sai, cho Giới là Luật, Luật là Giới dẫn đến chấp thủ, ràng buộc không thể giải thoát.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
13:06
February 05, 2022
Các pháp độc lập hay phụ thuộc?
Các pháp độc lập hay phụ thuộc?
Bàn đến các pháp độc lập hay phụ thuộc là bàn đến mối quan hệ giữa các pháp với nhau hay quan hệ giữa các sự vật hiện tượng với nhau. Quan hệ giữa các pháp là quan hệ giữa pháp này (khi pháp đó  đang tồn tại, đang hiện hữu) với các pháp khác theo chiều thời gian và theo chiều không gian.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
14:41
February 05, 2022
Chân nghĩa Phật dạy
Chân nghĩa Phật dạy
Bốn mươi lăm năm thuyết giảng Đức Phật chỉ xoay quanh hai vấn đề: Khổ và Chấm dứt Khổ. Mọi lời thuyết giảng của Phật, chỉ để làm sáng tỏ hai vấn đề này, ngoài hai vấn đề này Ngài không đề cập đến vấn đề nào khác... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
04:60
January 08, 2022
Đọc Kinh với Chánh tư duy, Tà tư duy
Đọc Kinh với Chánh tư duy, Tà tư duy
Nghiên cứu kinh điển cũng như rộng hơn là nghiên cứu tam tạng kinh điển gồm Kinh Luật Luận có thể xẩy ra theo hai cách: Tà tư duy và Chánh tư duy. Khi đọc sách, để hiểu được nội dung cuốn sách thì Tư duy khởi lên theo lộ trình: Niệm - Tư duy - Ý thức phát sinh tâm biết Ý thức, hiểu biết nội dung sách nói chuyện gì. Tư duy là so sánh đối chiếu thông tin đọc được với những thông tin tri thức kinh nghiệm đã có từ trước, lưu giữ trong bộ nhớ tâm thức được Niệm kích hoạt. Vậy thì khi đọc Kinh Luật Luận quá trình cũng xẩy ra theo tiến trình Niệm - Tư duy - Ý thức nhưng được phân chia thành hai loại. Loại thứ nhất là Tà niệm - Tà tư duy - Tà tri kiến gọi tắt là Tà tư duy. Loại thứ hai là Chánh niệm - Chánh tư duy - Chánh tri kiến gọi tắt là Chánh tư duy.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
12:45
January 08, 2022
Bản ngã và Chấm dứt Bản ngã
Bản ngã và Chấm dứt Bản ngã
Lộ trình tâm Bát tà đạo với Tà niệm kích hoạt thông tin Vô minh, chấp ngã (Ta của Ta) trong bộ nhớ tâm thức, tức nó cung cấp thông tin đó làm HỆ QUY CHIẾU cho Tà tư duy, làm phát sinh ý thức Tà tri kiến (theo lộ trình Tà niệm - Tà tư duy - Tà tri kiến). Vì vậy, nội dung của Tà tri kiến xuất hiện một cái Ta tự có, gọi là Tự ngã hay tiếng Hán là Bản ngã, là trung tâm, là kẻ điều khiển, là chủ nhân chủ sở hữu của thấy biết, của lời nói hành động, của cái này cái kia.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
04:23
January 08, 2022
Chánh tư duy và Tà tư duy
Chánh tư duy và Tà tư duy
Muốn phân biệt được Chánh tư duy và Ta tư duy phải hiểu Tư duy là như thế nào? Trong kinh điển Phật giáo có nói đến: Xúc - Thọ - Tưởng - Tư - Tác ý, là cái sườn chính của lộ trình tâm. Chi phần Tư trong tiến trình này đa phần hiểu Tư là tâm sở tạo nghiệp nhưng trong các bộ kinh Nikaya, Tư được nhắc đi nhắc lại, Tư là Tư lương, Tư lường, Thầm ý. Và hành vi tư lương, tư lường, thầm ý là chỉ cho hành vi suy nghĩ, hành vi tư duy. Nhưng kể cả Kinh cũng nhưng Luận đều không phân tích chỉ rõ tư duy xẩy ra như thế nào..... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
08:52
January 08, 2022
Khoan vội tin, Khoan vội bác bỏ
Khoan vội tin, Khoan vội bác bỏ
Trong Kinh điển Phật giáo có bài kinh Kalama nhấn mạnh đến khoan vội tin cũng khoan vội bác bỏ, kể cả điều đó do một người tuyên bố là chính tai tôi nghe Đức Phật nói, hay chính kinh điển ghi lại rằng Phật nói như vậy. Chấp nhận hay bác bỏ điều đó là Phật nói hay không phải Phật nói phải thận trọng, nghĩa là sau khi tư duy, phân tích so sánh đối chiếu để xem đó có phải là sự thật không đã. Bởi vì Phật là Bậc Giác ngộ chân lý, đã tự mình khám phá ra sự thật thực tại, đã thuyết giảng sự thật thực tại mà Ngài đã khám phá ra.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
03:53
January 08, 2022
Thấy Biết như thật Khổ
Thấy Biết như thật Khổ
Ai cũng có thể quan sát để thấy được Khổ và Vui (Đau khổ và Hạnh phúc) không có nơi thế giới bên ngoài, không có nơi các pháp mà nó phát sinh nơi lộ trình tâm của mỗi người một cách dễ dàng..... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
14:30
January 08, 2022
Hành Thiền để thấy gì?
Hành Thiền để thấy gì?
Quan điểm cho rằng hành thiền minh sát để thấy tất cả các pháp là khổ, cái gì cũng khổ, đâu đâu cũng khổ, Năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, tức tất cả các pháp là khổ và các pháp là khổ do các pháp vô thường. Đấy có phải là chân nghĩa lời Phật dạy hay không?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
03:10
January 08, 2022
Thế giới quan và Hệ tọa độ
Thế giới quan và Hệ tọa độ
Thế giới quan của nhân loại là tư tưởng nhận thức cho rằng các sự vật hiện tượng (các pháp) hiện hữu trong không gian và thời gian với một đồ hình 4 chiều. Ba chiều không gian gồm chiều dọc, chiều ngang, chiều đứng và Chiều thứ tư là thời gian. Đồ hình này là hệ toạ độ bốn chiều và đương nhiên hệ toạ độ đó phải có GỐC là điểm KHÔNG..... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
09:28
January 08, 2022
Cảnh giác với Yêu Thương
Cảnh giác với Yêu Thương
Khi người tu hành nói đến yêu thương, chủ trương yêu thương, khuyến khích yêu thương, ca tụng yêu thương thì được đa số tín đồ ca ngợi tán thán. Vì sao vậy? Vì cái kiến thức đó, hiểu biết đó phù hợp với nhận thức của họ. Rằng yêu thương là hạnh phúc, yêu thương là vị ngọt và họ gán cho Phật yêu thương đến tột đỉnh, yêu thương tất cả muôn vật muôn loài không trừ một ai thì được gọi là từ bi. Và họ cho rằng, khi đạt đến yêu thương tất cả muôn vật muôn loài gọi là từ bi như vậy thì lúc đó cuộc đời chỉ toàn là hạnh phúc, toàn là vị ngọt, khổ đau không còn nữa.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
05:32
January 08, 2022
Trọn vẹn với Thực Tại
Trọn vẹn với Thực Tại
Có nhiều ngôn từ được nói ra rất thời thượng, hấp dẫn làm bao người mê say. Nào là sống trọn vẹn với thực tại, sống tỉnh thức với thực tại, thấy các pháp như chúng đang là vv….... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
01:45
January 08, 2022
Kinh nghiệm và Tuệ Tri
Kinh nghiệm và Tuệ Tri
Khi thực hành Tứ Niệm Xứ có thể kinh nghiệm được kết quả tu tập nhưng phải tuệ tri tức hiểu biết đúng như thật kết quả đó, tiến trình xẩy ra kết quả đó. Khi tuệ tri được kết quả và tuệ tri tiến trình phát sinh kết quả đó thì sẽ diễn đạt được nó một cách chính xác dễ hiểu, trực quan không mơ hồ trừu tượng..... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
06:46
January 08, 2022
Tuệ tri Khổ Đế và Tập Đế rốt ráo
Tuệ tri Khổ Đế và Tập Đế rốt ráo
Tuệ tri Khổ đế và Tập đế là nhìn những nỗi khổ cuộc đời bằng con mắt khác, con mắt trí tuệ, con mắt chánh kiến chứ không nhìn những nỗi khổ cuộc đời bằng con mắt vô minh, con mắt tà kiến như xưa. Nhìn những nỗi khổ cuộc đời bằng con mắt tuệ, con mắt chánh kiến với ba cấp độ theo lộ trình Văn - Tư - Tu...... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
15:09
January 08, 2022
Sống Thích nghi, An nhiên tự tại với Dịch bệnh
Sống Thích nghi, An nhiên tự tại với Dịch bệnh
Dịch bệnh Covid đang gia tăng, kéo dài chưa biết bao giờ kết thúc. Nhiều người nổi tiếng trong giới khoa học dự đoán dịch bệnh này còn kéo dài mươi năm hoặc lâu hơn nữa và con người buộc lòng phải chung sống với dịch bệnh. Vậy thì nỗi khổ con người như hiện nay phải chịu đựng bao giờ mới chấm dứt?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
02:10
December 22, 2021
Chân Lý là sự thật mang tính phổ quát
Chân Lý là sự thật mang tính phổ quát
Có hai loại hiểu biết hay nhận thức về các sự vật hiện tượng (thuật ngữ Phật học gọi là các pháp). *Loại hiểu biết thứ nhất: là hiểu biết hay nhận thức đúng cho người này không đúng cho người kia, đúng chỗ này không đúng cho chỗ kia, đúng cho thời gian này không đúng cho thời gian kia. Loại hiểu biết này không có tính phổ quát nên gọi là kinh nghiệm cá nhân. *Loại hiểu biết thứ hai: là hiểu biết hay nhận thức đúng cho tất cả mọi người, đúng cho mọi lúc, đúng cho mọi nơi. Hiểu biết này có tính phổ quát, vượt ra khỏi kinh nghiệm cá nhân nên gọi là Chân Lý, gọi là Giác Ngộ... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
05:32
December 22, 2021
Thấy các Pháp đang là – Là cái gì?
Thấy các Pháp đang là – Là cái gì?
Thấy các pháp đang là hay thấy các pháp như chúng đang là, là một câu nói rất thời thượng trong giới tu tập Phật giáo hiện nay và được xem là cách tu tập đúng đắn, hiệu quả nhất của Phật giáo. Và để giải thích cho mệnh đề chính này có mệnh đề phụ ngay sau đó là: Thấy các pháp đang là chứ không phải thấy các pháp đã là, sẽ là hay phải là... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
05:15
December 22, 2021
Hiểu sai Khổ Đế
Hiểu sai Khổ Đế
Thực trạng hiện nay là gần như đa phần người tu học Phật giáo kể cả những nhân vật lừng lẫy, nổi tiếng nhất của Phật giáo từ trước tới nay đều hiểu sai khái niệm Khổ Đế mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng. Họ cho rằng Khổ đế là thấy cho được cuộc đời này là khổ, đời là biển khổ, bây giờ đang sống khổ sau khi chết lại tiếp tục khổ, khổ từ trong nhà ra ngoài ngõ, khổ muôn năm, khổ muôn đời muôn kiếp vv… Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
11:37
December 22, 2021
Tàm Quý của phàm và Thánh
Tàm Quý của phàm và Thánh
Nếu nói hễ có Tàm Quý tức hễ có Xấu hổ, Sợ hãi thì đó là bậc thánh Nhập Lưu. Thế thì phải chăng tất cả nhân loại ai ai cũng có xấu hổ, cũng có sợ hãi thì đều là bậc thành nhập lưu cả rồi sao? Điều đó là không đúng, vì vậy phải phân biệt rõ ràng Tàm Quý của bậc Thánh nhập lưu khác biệt với tàm quý của kẻ Phàm phu... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
04:31
December 22, 2021
Hai nỗi sợ: Khổ và Chết
Hai nỗi sợ: Khổ và Chết
Có hai nỗi sợ căn bản chi phối con người. Đó là SỢ KHỔ và SỢ CHẾT. Từ hai nỗi sợ căn bản này mà phát sinh các sợ hãi khác. Vì vậy, chấm dứt được hai nỗi sợ căn bản, sợ khổ và sợ chết thì chấm dứt được mọi sợ hãi. Lúc đó sẽ đối diện với mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng với tâm thích nghi, tự do, tự tại, không lo lắng, không sợ hãi, không thích, không ghét, không khổ đau... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
02:20
December 22, 2021
Khổ vì mâu thuẫn, Khổ vì cầu mong
Khổ vì mâu thuẫn, Khổ vì cầu mong
Triết học duy vật biện chứng phát hiện ra bản chất của thế giới luôn luôn tồn tại hai mặt đối lập, mâu thuẫn chống đối nhau, phủ định lẫn nhau. Nhưng sự thật không phải vậy, vì Thực tại không phải là thế giới vật chất trong cặp nhị nguyên Con người (là chủ thể nhận thức) và Thế giới vật chất (là đối tượng được nhận thức ) như hiểu biết đã mặc định của nhân loại, mà Thực tại là TÂM do Con người và Thế giới vật chất tương tác với nhau mà phát sinh... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
04:11
December 22, 2021
Nhà Hiền Triết
Nhà Hiền Triết
Thời văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại có một nhà hiền triết rất nổi tiếng đã có một việc làm kỳ quặc. Đó là ông ta đi giữa phố vào ban ngày không mặc quần áo với một cây đèn cháy sáng trên tay. Nhiều người đã chất vấn cái hành vi kỳ quặc của ông ta và được ông ta giải thích: Ông ta đốt đèn lên để đi tìm con người thực của chính mình chứ không phải cái con người hàng ngày đang sống với vô số mặt nạ khác nhau, thậm chí có lúc mâu thuẫn, trái ngược nhau... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
04:14
December 22, 2021
Hiện tại hay Tương lai
Hiện tại hay Tương lai
... Caesar đã nói thay cho toàn thể nhân loại, hãy cố gắng chịu đựng gian khổ trong hiện tại để chinh phục, cai quản, điều khiển thế giới trong tương lai. Khi nào làm chủ, điều khiển, cai quản được thế giới theo ý thích của mình thì lúc đó không còn lệ thuộc, không còn bị rình rập đe doạ, không còn bị lo lắng, sợ hãi chi phối. Lúc đó có thể an tâm mà ngủ một giấc ngon lành. Vậy ra cả một đời chịu đựng gian khổ trong hiện tại để cuối cùng được hết lo lắng, hết suy nghĩ, hết sợ hãi, để được ngủ một giấc ngon lành trong tương lai?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
02:50
December 22, 2021
Bốn loại Thức Ăn
Bốn loại Thức Ăn
Để Liễu tri bốn loại thức ăn này tức hiểu biết đúng sự thật rốt ráo đầy đủ bốn phương diện của thức ăn gồm : sự thật về thức ăn, sự thật tập khởi thức ăn, sự thật đoạn diệt thức ăn, sự thật con đường đoạn diệt thức ăn theo công thức mà Đức Phật đã khám phá và truyền dạy về bốn khía cạnh của khổ gồm sự thật khổ, sự thật tập khởi khổ, sự thật đoạn diệt khổ, sự thật con đường đoạn diệt khổ.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn * Học và thực hành để có được: + Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm + Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh + Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc + Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
05:58
December 22, 2021
Hướng dẫn Thiền hành
Hướng dẫn Thiền hành
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
03:27
September 24, 2021
Tọa thiền quán Pháp 7
Tọa thiền quán Pháp 7
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
36:57
September 24, 2021
Tọa thiền quán Pháp 6
Tọa thiền quán Pháp 6
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
41:31
September 24, 2021
Tọa thiền quán Pháp 5
Tọa thiền quán Pháp 5
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
47:09
September 24, 2021
Tọa thiền quán Pháp 4
Tọa thiền quán Pháp 4
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
48:44
September 24, 2021
Tọa thiền quán Pháp 3
Tọa thiền quán Pháp 3
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
45:43
September 24, 2021
Tọa thiền quán Pháp 2
Tọa thiền quán Pháp 2
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
52:09
September 24, 2021
Tọa thiền quán Pháp 1
Tọa thiền quán Pháp 1
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
59:42
September 24, 2021
Tọa thiền Quán Tâm 5
Tọa thiền Quán Tâm 5
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
43:32
September 24, 2021
Tọa thiền Quán Tâm 4
Tọa thiền Quán Tâm 4
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
42:19
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Tâm 3
Tọa thiền Quán Tâm 3
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
41:59
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Tâm 2
Tọa thiền Quán Tâm 2
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
43:21
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Tâm 1
Tọa thiền Quán Tâm 1
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
43:31
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thọ 6
Tọa thiền Quán Thọ 6
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
50:27
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thọ 5
Tọa thiền Quán Thọ 5
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
39:47
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thọ 4
Tọa thiền Quán Thọ 4
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
46:47
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thọ 3
Tọa thiền Quán Thọ 3
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
42:17
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thọ 2
Tọa thiền Quán Thọ 2
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
45:25
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thọ 1
Tọa thiền Quán Thọ 1
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
43:50
September 22, 2021
Bài giảng: Hai thực tại: Phàm và Thánh (mới)
Bài giảng: Hai thực tại: Phàm và Thánh (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
42:49
September 15, 2021
Bài giảng: 37 Phẩm Đạo Đế (mới)
Bài giảng: 37 Phẩm Đạo Đế (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:08:52
September 15, 2021
Bài giảng: Kinh Kalaka (mới)
Bài giảng: Kinh Kalaka (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
57:31
September 15, 2021
Bài giảng: Đoạn trừ Vô Minh Hữu Ái (mới)
Bài giảng: Đoạn trừ Vô Minh Hữu Ái (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
52:27
September 15, 2021
Bài giảng: Hóa Sinh p2 (mới)
Bài giảng: Hóa Sinh p2 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
58:01
September 15, 2021
Bài giảng: Hóa Sinh p1 (mới)
Bài giảng: Hóa Sinh p1 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:15:41
September 15, 2021
Bài giảng: Luân hồi tái sinh (mới)
Bài giảng: Luân hồi tái sinh (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
59:44
September 15, 2021
Bài giảng: Nghiệp Nhân Nghiệp Quả (mới)
Bài giảng: Nghiệp Nhân Nghiệp Quả (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:15:05
September 15, 2021
Bài giảng: Bản Ngã (mới)
Bài giảng: Bản Ngã (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:03:48
September 15, 2021
Bài giảng: Kinh Pháp Môn Căn Bản (mới)
Bài giảng: Kinh Pháp Môn Căn Bản (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
46:48
September 15, 2021
Bài giảng: Tâm Giải Thoát - Tuệ Giải Thoát (mới)
Bài giảng: Tâm Giải Thoát - Tuệ Giải Thoát (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
59:31
September 15, 2021
Bài giảng: Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (mới)
Bài giảng: Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:08:33
September 15, 2021
Bài giảng: Lý Duyên Khởi (mới)
Bài giảng: Lý Duyên Khởi (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:07:53
September 15, 2021
Bài giảng: Tà Định - Chánh Định (mới)
Bài giảng: Tà Định - Chánh Định (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:03:19
September 15, 2021
Bài giảng: Chánh Niệm - Tỉnh Giác (mới)
Bài giảng: Chánh Niệm - Tỉnh Giác (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
52:35
September 15, 2021
Bài giảng: Lộ trình tâm Bát Chánh Đạo (mới)
Bài giảng: Lộ trình tâm Bát Chánh Đạo (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:14:03
September 15, 2021
Bài giảng: Khổ Đế và Tập Đế (mới)
Bài giảng: Khổ Đế và Tập Đế (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:06:07
September 15, 2021
Bài giảng: Tưởng và Thức (mới)
Bài giảng: Tưởng và Thức (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
49:07
September 15, 2021
Bài giảng: Tính chất Vô Thường, Vô Ngã (mới)
Bài giảng: Tính chất Vô Thường, Vô Ngã (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
41:50
September 15, 2021
Bài giảng: Lộ trình tâm Bát Tà Đạo (mới)
Bài giảng: Lộ trình tâm Bát Tà Đạo (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:04:31
September 15, 2021
Bài giảng: Sự giác ngộ của Đức Phật (mới)
Bài giảng: Sự giác ngộ của Đức Phật (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:27:07
September 15, 2021
Bài giảng: Mục đích cuộc sống (mới)
Bài giảng: Mục đích cuộc sống (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:08:43
September 15, 2021
Bài giảng: Tính chất của Giáo Pháp (mới)
Bài giảng: Tính chất của Giáo Pháp (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:00:02
September 15, 2021
CHỮA LÀNH ĐỨA TRẺ BÊN TRONG
CHỮA LÀNH ĐỨA TRẺ BÊN TRONG
Đây là một khái niệm rất mới mẻ xuất hiện trên các trang mạng nói về các khoá học “Chữa lành đứa trẻ bên trong”. Đương nhiên là khoá học dành cho người lớn chứ không phải trẻ con và các từ này cũng bao hàm một ý nghĩa là trong mỗi người lớn đều có một đứa trẻ bị tổn thương nên cần phải được chữa lành. Vậy tại sao mỗi một người lớn lại có một đứa trẻ bên trong, tại sao nó lại bị tổn thương, chữa lành nó để làm gì và phải chữa lành nó bằng cách nào?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
08:21
August 24, 2021
SỰ THẬT VỀ YÊU THƯƠNG
SỰ THẬT VỀ YÊU THƯƠNG
Yêu thương là từ khoá hot nhất mọi thời đại vì trong nhận thức của con người yêu thương là Hạnh phúc. Nghĩa là khi yêu thương và cả khi được yêu thương đều có Hạnh phúc. Và điều này cũng giải thích tại sao từ yêu thương lại là từ hot nhất mọi thời đại, là tại vì nó gắn liền với Hạnh phúc, là tại vì con người suốt trong cuộc đời từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, trong từng giây phút đều khao khát mong mỏi tìm cầu Hạnh phúc, và tại vì nhân loại đã mặc định rằng chỉ có Hạnh phúc, là thứ duy nhất chấm dứt được Khổ đau, và cũng tại vì cuộc đời tuy đa dạng, phức tạp nhưng cũng chỉ xoay quanh Hạnh phúc và Khổ đau mà thôi... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
15:14
August 24, 2021
TUỆ TRI HẠNH PHÚC- PHÂN BIỆT HAI LOẠI HẠNH PHÚC
TUỆ TRI HẠNH PHÚC- PHÂN BIỆT HAI LOẠI HẠNH PHÚC
Tuệ tri là một thuật ngữ Phật học Hán Việt nghĩa là Biết với Trí tuệ mà nói thuần tuý tiếng Việt là Hiểu biết đúng sự thật. Vậy tuệ tri hạnh phúc là hiểu biết đúng sự thật về Hạnh phúc... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
18:13
August 24, 2021
THAM NHŨNG
THAM NHŨNG
Hầu như mọi người đều nhận thức Tham nhũng là một vấn nạn của xã hội loài người từ xa xưa cho đến ngày nay, một vấn nạn làm nhức nhối tâm can bao người. Và cũng từ xa xưa con người cũng đã đề ra rất nhiều phương cách để chấm dứt nạn tham nhũng nhưng cho đến ngày nay không những nó không chấm dứt mà nó còn có chiều hướng ngày càng gia tăng. Vậy tham nhũng là gì?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
12:13
August 24, 2021
NGƯỜI NGU VÀ NGƯỜI TRÍ
NGƯỜI NGU VÀ NGƯỜI TRÍ
Nhân loại này được chia làm hai loại người là ngu và trí nhưng khái niệm ngu và trí cũng có hai loại khác nhau, khái niệm ngu trí của thế gian và khái niệm ngu trí trong Phật học. Khái niệm ngu trí của thế gian cho rằng người trí là người thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát trong cách nghĩ cách làm, là người hiểu nhiều biết rộng, là người uyêm thâm, uyêm bác, người ngu là người chậm lụt, người không có kiến thức, người ít học thậm chí là vô học. Còn ngu trí theo quan điểm Phật Giáo là như thế nào?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
16:54
August 24, 2021
SỐNG VỚI TỨ NIỆM XỨ LÀ LÀM TỐT VIỆC CỦA MÌNH
SỐNG VỚI TỨ NIỆM XỨ LÀ LÀM TỐT VIỆC CỦA MÌNH
SỐNG VỚI TỨ NIỆM XỨ LÀ LÀM TỐT VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG XEN VÀO VIỆC CỦA NGƯỜI, KHÔNG LO CHUYỆN THIÊN HẠ Tu tập Tứ Niệm Xứ để khởi lên lộ trình tâm Bát Chánh Đạo siêu thế không chỉ là một phương pháp tu tập mà hơn thế nữa, nó là một lối sống. Lối sống với Trí nhớ chánh hay thuật ngữ Phật học là Chánh niệm, đó là : Sống trú quán thân nơi thân với Chánh niệm Nhiệt tâm Tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu trong đời, Sống quán thọ nơi thọ …, Sống trú quán tâm nơi tâm …, Sống trú quán pháp nơi pháp với Chánh niệm Nhiệt tâm Tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu trong đời. Lối sống này là lối sống thích nghi, lối sống chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây, lối sống này phát sinh kết quả: * Một là làm tốt việc của mình * Hai là không xen vào việc của người khác * Ba là không lo chuyện trời đất, chuyện thiên hạ... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
11:27
August 24, 2021
CHÂN THIỆN MỸ
CHÂN THIỆN MỸ
Lý tưởng Chân Thiện Mỹ xuất hiện trong xã hội loài người đã lâu lắm rồi, có thể là từ khi con người biết suy nghĩ, biết tư duy. Triết học, văn học nghệ thuật, điện ảnh cho đến toán học, kỹ nghệ đều đang nỗ lực, phấn đấu cho lý tưởng Chân Thiện Mỹ, đều đang nỗ lực phấn đấu để tiêu diệt cái Giả, cái Ác, cái Xấu để xây dựng, để hoàn thiện một thế giới với Chân, với Thiện, với Mỹ. Nhưng từ cổ chí kim, tuy cái lý tưởng đó nung đốt nhân loại nhưng chưa bao giờ nhân loại đạt đến lý tưởng thế giới chỉ còn Chân Thiện Mỹ không còn Giả Xấu Ác mà thế giới vẫn tồn tại song hành cả Chân Thiện Mỹ và Giả Xấu Ác. Vì sao vậy?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
11:20
August 24, 2021
ẨN DỤ VỀ BA CHỮ NGỘ TRONG TÂY DU KÝ
ẨN DỤ VỀ BA CHỮ NGỘ TRONG TÂY DU KÝ
Thưa sư, trong Tây du ký nhân vật nổi bật nhất là Tôn ngộ không còn được gọi là Tôn hành giả, nhân vật thứ hai là Trư bát giới còn được gọi là Trư ngộ năng và nhân vật thứ ba là Sa tăng còn được gọi là Sa ngộ tĩnh. Cả ba nhân vật đi thỉnh kinh này đều có chữ ngộ nhằm nói đến cái gì trong Phật Giáo ạ?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
16:53
August 24, 2021
TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
Thực tại của đời sống con người là các loại Cảm giác và hiểu sâu hơn theo khái niệm mới là khái niệm thông tin thì thế giới thực tại của con người là THÔNG TIN. Thông tin di truyền cài đặt nơi 6 giác quan ( Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Ý ) tương tác với thông tin có trong 6 trần cảnh ( Ánh sáng, Âm thanh, Mùi, Vị, Xúc trần và Thông tin pháp trần ) làm phát sinh các THÔNG TIN, là các Cảm giác ( Cảm thọ )... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
05:49
July 28, 2021
TUỆ TRI VÔ NGÃ
TUỆ TRI VÔ NGÃ
Một trong các mục đích căn bản của tu chỉ và tu quán là Tuệ tri vô ngã hay thân chứng Vô ngã. Đó là thân chứng không có Bản ngã, không có Tôi, Ta nào, không có một ai, một ông A, bà B nào là chủ nhân sở hữu của các sự vật hiện tượng, điều khiển các sự vật hiện tượng ( thuật ngữ Phật học gọi là các pháp ). Đặc biệt là các loại Tâm biết, không có Ta thấy, Ta nghe, Ta cảm nhận, Ta nhận thức... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
02:33
July 28, 2021
HY VỌNG
HY VỌNG
Đã là con người thì sống bởi hy vọng. Hy vọng một ngày mai tốt lành, hy vọng một tương lai tươi sáng, hy vọng có được niềm vui, hạnh phúc ở tương lai, hy vọng chấm dứt mọi nỗi khổ trong tương lai. Già trẻ, gái trai, giàu nghèo ngu trí đều sống với hy vọng... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
05:44
July 28, 2021
Ý CHỈ BÀI KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN
Ý CHỈ BÀI KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN
Nghĩa của tựa đề Căn Bản Pháp Môn là gì? Chữ Căn Bản trong Tiếng Tàu là CỐT LÕI, là phần quan trọng nhất nên Căn Bản Pháp Môn là bài kinh chỉ rõ cái CỐT LÕI, cái quan trọng nhất trong toàn bộ Giáo Pháp hay trong toàn bộ các Môn Học ( Pháp Môn ) về Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và thuyết giảng... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
12:30
July 28, 2021
CHÁNH NIỆM : NHỚ ĐẾN TÍCH CỰC CHÚ TÂM GHI NHẬN CÁC ĐỐI TƯỢNG NỔI TRỘI
CHÁNH NIỆM : NHỚ ĐẾN TÍCH CỰC CHÚ TÂM GHI NHẬN CÁC ĐỐI TƯỢNG NỔI TRỘI
Trong cuộc sống hàng ngày, tại một thời điểm có rất nhiều đối tượng xuất hiện sinh diệt nhanh chóng đan xen nhau nhưng bao giờ tại thời điểm đó cũng có một ĐỐI TƯỢNG NỔI TRỘI nhất sinh lên rồi diệt đi và tiếp nối lại có một ĐỐI TƯỢNG NỔI TRỘI khác sinh lên rồi diệt đi... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
09:42
July 28, 2021
KHỔ ĐẾ - CẦU BẤT ĐẮC KHỔ
KHỔ ĐẾ - CẦU BẤT ĐẮC KHỔ
Mong cầu cái gì mà không đạt được thì khổ sẽ phát sinh. Đây là một sự thật hiển nhiên mà con người bình thường ai cũng kinh nghiệm được và là sự thật hiển nhiên như đất dưới chân mỗi người. Sự thật trong đời sống của mỗi một người có vô số mong cầu nhưng có rất ít mong cầu đạt được, nó ít ỏi như cách ví von trong kinh điển là đất trong móng tay so với đất trên quả địa cầu, ít ỏi vô cùng. Và vì vậy, cuộc đời này vui thì ít, khổ thì nhiều, não nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
10:09
July 28, 2021
THẤY SỰ THẬT GÌ QUA ĐẠI DỊCH COVID 19
THẤY SỰ THẬT GÌ QUA ĐẠI DỊCH COVID 19
Bài viết dài có 3 phần : một là Sự thật quy luật nhân quả hay lý duyên khởi, hai là Sự thật Khổ và Nguyên nhân Khổ, bà là Sự thật Khổ diệt và Con đường Khổ diệt nên sẽ đăng tuần tự từng phần... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:05:26
July 28, 2021
ĐỨC PHẬT DẠY NHÌN ĐỜI NHƯ THẾ NÀO
ĐỨC PHẬT DẠY NHÌN ĐỜI NHƯ THẾ NÀO
Đức Phật không dạy các đệ tử nhìn đời bằng các quan điểm Duy vật hay Thường kiến và Duy tâm hay Đoạn kiến... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
09:12
July 28, 2021
TỪ BỎ CÁC PHƯỚC BÁO
TỪ BỎ CÁC PHƯỚC BÁO
Từ bỏ các phước báo là điều sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt qua mọi tư duy lý luận suông, tế nhị, chỉ người trí mới có khả năng giác hiểu. Vì sao vậy ? Vì quần chúng này từ vô thủy đã Mặc Định, chỉ khi nào có đầy đủ Hạnh phúc, lúc đó Khổ mới chấm dứt. Chính vì nhận thức, CHỈ CÓ HẠNH PHÚC MỚI CHẤM DỨT ĐƯỢC KHỔ chi phối đời sống, nên kẻ Phàm phu trong từng giây phút một, từng tháng năm một, suốt trong cả cuộc đời khao khát tìm cầu Hạnh phúc, phước báo chỗ này chỗ kia như Dục ái, Hữu ái, Phi Hữu ái... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
05:09
July 28, 2021
ĐẠO PHẬT THẬT CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TRÍ
ĐẠO PHẬT THẬT CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TRÍ
Một ngộ nhận của đa số người học Phật là Đạo Phật cứu khổ được muôn loài, là Đạo dành cho tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh. Điều ngộ nhận này trái với Đạo Phật thật, trái với Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo léo thuyết giảng gồm 5 tính chất là : Thiết thực hiện tại; Đến để mà thấy; Không bị chi phối bởi thời gian; Có tính hướng thượng và Cho Người Trí Tự Mình Giác Ngộ... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
11:45
July 28, 2021
ĐỨC PHẬT VÀ KHOA HỌC
ĐỨC PHẬT VÀ KHOA HỌC
Khoa học có khả năng sáng chế ra tất cả những gì mà họ muốn, khoa học thực là ghê ghớm. Tuy vậy có MỘT VIỆC DUY NHẤT mà Khoa Học không thể làm được, mà việc đó lại chính là MỤC ĐÍCH CỦA KHOA HỌC. Đó là Khoa học KHÔNG LÀM CHO CON NGƯỜI HẾT KHỔ ĐƯỢC mà chỉ ĐỔI CÁI KHỔ NÀY LẤY CÁI KHỔ KHÁC MÀ THÔI. Vì sao vậy?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
04:34
July 28, 2021
CHỨNG NGỘ TỨ THÁNH ĐẾ VỚI LẠC VÀ HỶ
CHỨNG NGỘ TỨ THÁNH ĐẾ VỚI LẠC VÀ HỶ
Vậy thì, khi tu tập Bát Chánh Đạo, sẽ chứng ngộ Diệt Đế và Đạo Đế với Lạc Hỷ do Chánh Định khởi lên chứ không chứng ngộ với Khổ Ưu vì Khổ Ưu đã chấm dứt trên Bát Chánh Đạo... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
09:36
July 28, 2021
Có Phật Thật Không?
Có Phật Thật Không?
Đối với người Phật tử, câu hỏi này được xem là tà kiến, là của ngoại đạo, là sự phỉ báng đối với Đạo Phật. Và câu trả lời của họ là một khẳng định : Đức Phật là một con người có thật, đã được sinh ra, đã giác ngộ và đã nhập diêt tại Ấn Độ cách nay hơn 2600 năm trước... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
12:08
July 28, 2021
GIỚI CẤM THỦ VÀ GIỚI TRONG GIỚI LUẬT BẬC THÁNH