Skip to main content
Sư Nguyên Tuệ

Sư Nguyên Tuệ

By Sư Nguyên Tuệ
Sư Nguyên Tuệ giảng về Thiền Tứ niệm xứ, Bát Chánh Đạo, Chánh niệm, Luân Hồi Tái Sinh
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Tọa thiền quán Pháp 7

Sư Nguyên Tuệ

1x
Hướng dẫn Thiền hành
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
03:27
September 24, 2021
Tọa thiền quán Pháp 7
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
36:57
September 24, 2021
Tọa thiền quán Pháp 6
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
41:31
September 24, 2021
Tọa thiền quán Pháp 5
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
47:09
September 24, 2021
Tọa thiền quán Pháp 4
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
48:44
September 24, 2021
Tọa thiền quán Pháp 3
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
45:43
September 24, 2021
Tọa thiền quán Pháp 2
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
52:09
September 24, 2021
Tọa thiền quán Pháp 1
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
59:42
September 24, 2021
Tọa thiền Quán Tâm 5
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
43:32
September 24, 2021
Tọa thiền Quán Tâm 4
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
42:19
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Tâm 3
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
41:59
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Tâm 2
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
43:21
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Tâm 1
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
43:31
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thọ 6
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
50:27
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thọ 5
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
39:47
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thọ 4
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
46:47
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thọ 3
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
42:17
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thọ 2
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
45:25
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thọ 1
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
43:50
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thân 13
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
44:50
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thân 12
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
45:36
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thân 11
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
46:13
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thân 10
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
49:28
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thân 9
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
41:56
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thân 8
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
34:28
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thân 7
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
41:32
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thân 6
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
38:35
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thân 5
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
42:59
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thân 4
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn Học và thực hành để có được: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm Kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh Kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc Cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong
41:49
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thân 3
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
44:37
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thân 2
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
44:40
September 22, 2021
Tọa thiền Quán Thân 1b
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
51:28
September 22, 2021
Bài giảng: Hai thực tại: Phàm và Thánh (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
42:49
September 15, 2021
Bài giảng: 37 Phẩm Đạo Đế (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:08:52
September 15, 2021
Bài giảng: Kinh Kalaka (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
57:31
September 15, 2021
Bài giảng: Đoạn trừ Vô Minh Hữu Ái (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
52:27
September 15, 2021
Bài giảng: Hóa Sinh p2 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
58:01
September 15, 2021
Bài giảng: Hóa Sinh p1 (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:15:41
September 15, 2021
Bài giảng: Luân hồi tái sinh (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
59:44
September 15, 2021
Bài giảng: Nghiệp Nhân Nghiệp Quả (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:15:05
September 15, 2021
Bài giảng: Bản Ngã (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:03:48
September 15, 2021
Bài giảng: Kinh Pháp Môn Căn Bản (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
46:48
September 15, 2021
Bài giảng: Tâm Giải Thoát - Tuệ Giải Thoát (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
59:31
September 15, 2021
Bài giảng: Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:08:33
September 15, 2021
Bài giảng: Lý Duyên Khởi (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:07:53
September 15, 2021
Bài giảng: Tà Định - Chánh Định (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:03:19
September 15, 2021
Bài giảng: Chánh Niệm - Tỉnh Giác (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
52:35
September 15, 2021
Bài giảng: Lộ trình tâm Bát Chánh Đạo (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:14:03
September 15, 2021
Bài giảng: Khổ Đế và Tập Đế (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:06:07
September 15, 2021
Bài giảng: Tưởng và Thức (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
49:07
September 15, 2021
Bài giảng: Tính chất Vô Thường, Vô Ngã (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
41:50
September 15, 2021
Bài giảng: Lộ trình tâm Bát Tà Đạo (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:04:31
September 15, 2021
Bài giảng: Sự giác ngộ của Đức Phật (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:27:07
September 15, 2021
Bài giảng: Mục đích cuộc sống (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:08:43
September 15, 2021
Bài giảng: Tính chất của Giáo Pháp (mới)
Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:00:02
September 15, 2021
CHỮA LÀNH ĐỨA TRẺ BÊN TRONG
Đây là một khái niệm rất mới mẻ xuất hiện trên các trang mạng nói về các khoá học “Chữa lành đứa trẻ bên trong”. Đương nhiên là khoá học dành cho người lớn chứ không phải trẻ con và các từ này cũng bao hàm một ý nghĩa là trong mỗi người lớn đều có một đứa trẻ bị tổn thương nên cần phải được chữa lành. Vậy tại sao mỗi một người lớn lại có một đứa trẻ bên trong, tại sao nó lại bị tổn thương, chữa lành nó để làm gì và phải chữa lành nó bằng cách nào?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
08:21
August 24, 2021
SỰ THẬT VỀ YÊU THƯƠNG
Yêu thương là từ khoá hot nhất mọi thời đại vì trong nhận thức của con người yêu thương là Hạnh phúc. Nghĩa là khi yêu thương và cả khi được yêu thương đều có Hạnh phúc. Và điều này cũng giải thích tại sao từ yêu thương lại là từ hot nhất mọi thời đại, là tại vì nó gắn liền với Hạnh phúc, là tại vì con người suốt trong cuộc đời từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, trong từng giây phút đều khao khát mong mỏi tìm cầu Hạnh phúc, và tại vì nhân loại đã mặc định rằng chỉ có Hạnh phúc, là thứ duy nhất chấm dứt được Khổ đau, và cũng tại vì cuộc đời tuy đa dạng, phức tạp nhưng cũng chỉ xoay quanh Hạnh phúc và Khổ đau mà thôi... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
15:14
August 24, 2021
TUỆ TRI HẠNH PHÚC- PHÂN BIỆT HAI LOẠI HẠNH PHÚC
Tuệ tri là một thuật ngữ Phật học Hán Việt nghĩa là Biết với Trí tuệ mà nói thuần tuý tiếng Việt là Hiểu biết đúng sự thật. Vậy tuệ tri hạnh phúc là hiểu biết đúng sự thật về Hạnh phúc... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
18:13
August 24, 2021
THAM NHŨNG
Hầu như mọi người đều nhận thức Tham nhũng là một vấn nạn của xã hội loài người từ xa xưa cho đến ngày nay, một vấn nạn làm nhức nhối tâm can bao người. Và cũng từ xa xưa con người cũng đã đề ra rất nhiều phương cách để chấm dứt nạn tham nhũng nhưng cho đến ngày nay không những nó không chấm dứt mà nó còn có chiều hướng ngày càng gia tăng. Vậy tham nhũng là gì?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
12:13
August 24, 2021
NGƯỜI NGU VÀ NGƯỜI TRÍ
Nhân loại này được chia làm hai loại người là ngu và trí nhưng khái niệm ngu và trí cũng có hai loại khác nhau, khái niệm ngu trí của thế gian và khái niệm ngu trí trong Phật học. Khái niệm ngu trí của thế gian cho rằng người trí là người thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát trong cách nghĩ cách làm, là người hiểu nhiều biết rộng, là người uyêm thâm, uyêm bác, người ngu là người chậm lụt, người không có kiến thức, người ít học thậm chí là vô học. Còn ngu trí theo quan điểm Phật Giáo là như thế nào?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
16:54
August 24, 2021
SỐNG VỚI TỨ NIỆM XỨ LÀ LÀM TỐT VIỆC CỦA MÌNH
SỐNG VỚI TỨ NIỆM XỨ LÀ LÀM TỐT VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG XEN VÀO VIỆC CỦA NGƯỜI, KHÔNG LO CHUYỆN THIÊN HẠ Tu tập Tứ Niệm Xứ để khởi lên lộ trình tâm Bát Chánh Đạo siêu thế không chỉ là một phương pháp tu tập mà hơn thế nữa, nó là một lối sống. Lối sống với Trí nhớ chánh hay thuật ngữ Phật học là Chánh niệm, đó là : Sống trú quán thân nơi thân với Chánh niệm Nhiệt tâm Tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu trong đời, Sống quán thọ nơi thọ …, Sống trú quán tâm nơi tâm …, Sống trú quán pháp nơi pháp với Chánh niệm Nhiệt tâm Tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu trong đời. Lối sống này là lối sống thích nghi, lối sống chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây, lối sống này phát sinh kết quả: * Một là làm tốt việc của mình * Hai là không xen vào việc của người khác * Ba là không lo chuyện trời đất, chuyện thiên hạ... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
11:27
August 24, 2021
CHÂN THIỆN MỸ
Lý tưởng Chân Thiện Mỹ xuất hiện trong xã hội loài người đã lâu lắm rồi, có thể là từ khi con người biết suy nghĩ, biết tư duy. Triết học, văn học nghệ thuật, điện ảnh cho đến toán học, kỹ nghệ đều đang nỗ lực, phấn đấu cho lý tưởng Chân Thiện Mỹ, đều đang nỗ lực phấn đấu để tiêu diệt cái Giả, cái Ác, cái Xấu để xây dựng, để hoàn thiện một thế giới với Chân, với Thiện, với Mỹ. Nhưng từ cổ chí kim, tuy cái lý tưởng đó nung đốt nhân loại nhưng chưa bao giờ nhân loại đạt đến lý tưởng thế giới chỉ còn Chân Thiện Mỹ không còn Giả Xấu Ác mà thế giới vẫn tồn tại song hành cả Chân Thiện Mỹ và Giả Xấu Ác. Vì sao vậy?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
11:20
August 24, 2021
ẨN DỤ VỀ BA CHỮ NGỘ TRONG TÂY DU KÝ
Thưa sư, trong Tây du ký nhân vật nổi bật nhất là Tôn ngộ không còn được gọi là Tôn hành giả, nhân vật thứ hai là Trư bát giới còn được gọi là Trư ngộ năng và nhân vật thứ ba là Sa tăng còn được gọi là Sa ngộ tĩnh. Cả ba nhân vật đi thỉnh kinh này đều có chữ ngộ nhằm nói đến cái gì trong Phật Giáo ạ?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
16:53
August 24, 2021
TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
Thực tại của đời sống con người là các loại Cảm giác và hiểu sâu hơn theo khái niệm mới là khái niệm thông tin thì thế giới thực tại của con người là THÔNG TIN. Thông tin di truyền cài đặt nơi 6 giác quan ( Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Ý ) tương tác với thông tin có trong 6 trần cảnh ( Ánh sáng, Âm thanh, Mùi, Vị, Xúc trần và Thông tin pháp trần ) làm phát sinh các THÔNG TIN, là các Cảm giác ( Cảm thọ )... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
05:49
July 28, 2021
TUỆ TRI VÔ NGÃ
Một trong các mục đích căn bản của tu chỉ và tu quán là Tuệ tri vô ngã hay thân chứng Vô ngã. Đó là thân chứng không có Bản ngã, không có Tôi, Ta nào, không có một ai, một ông A, bà B nào là chủ nhân sở hữu của các sự vật hiện tượng, điều khiển các sự vật hiện tượng ( thuật ngữ Phật học gọi là các pháp ). Đặc biệt là các loại Tâm biết, không có Ta thấy, Ta nghe, Ta cảm nhận, Ta nhận thức... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
02:33
July 28, 2021
HY VỌNG
Đã là con người thì sống bởi hy vọng. Hy vọng một ngày mai tốt lành, hy vọng một tương lai tươi sáng, hy vọng có được niềm vui, hạnh phúc ở tương lai, hy vọng chấm dứt mọi nỗi khổ trong tương lai. Già trẻ, gái trai, giàu nghèo ngu trí đều sống với hy vọng... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
05:44
July 28, 2021
Ý CHỈ BÀI KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN
Nghĩa của tựa đề Căn Bản Pháp Môn là gì? Chữ Căn Bản trong Tiếng Tàu là CỐT LÕI, là phần quan trọng nhất nên Căn Bản Pháp Môn là bài kinh chỉ rõ cái CỐT LÕI, cái quan trọng nhất trong toàn bộ Giáo Pháp hay trong toàn bộ các Môn Học ( Pháp Môn ) về Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và thuyết giảng... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
12:30
July 28, 2021
CHÁNH NIỆM : NHỚ ĐẾN TÍCH CỰC CHÚ TÂM GHI NHẬN CÁC ĐỐI TƯỢNG NỔI TRỘI
Trong cuộc sống hàng ngày, tại một thời điểm có rất nhiều đối tượng xuất hiện sinh diệt nhanh chóng đan xen nhau nhưng bao giờ tại thời điểm đó cũng có một ĐỐI TƯỢNG NỔI TRỘI nhất sinh lên rồi diệt đi và tiếp nối lại có một ĐỐI TƯỢNG NỔI TRỘI khác sinh lên rồi diệt đi... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
09:42
July 28, 2021
KHỔ ĐẾ - CẦU BẤT ĐẮC KHỔ
Mong cầu cái gì mà không đạt được thì khổ sẽ phát sinh. Đây là một sự thật hiển nhiên mà con người bình thường ai cũng kinh nghiệm được và là sự thật hiển nhiên như đất dưới chân mỗi người. Sự thật trong đời sống của mỗi một người có vô số mong cầu nhưng có rất ít mong cầu đạt được, nó ít ỏi như cách ví von trong kinh điển là đất trong móng tay so với đất trên quả địa cầu, ít ỏi vô cùng. Và vì vậy, cuộc đời này vui thì ít, khổ thì nhiều, não nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
10:09
July 28, 2021
THẤY SỰ THẬT GÌ QUA ĐẠI DỊCH COVID 19
Bài viết dài có 3 phần : một là Sự thật quy luật nhân quả hay lý duyên khởi, hai là Sự thật Khổ và Nguyên nhân Khổ, bà là Sự thật Khổ diệt và Con đường Khổ diệt nên sẽ đăng tuần tự từng phần... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:05:26
July 28, 2021
ĐỨC PHẬT DẠY NHÌN ĐỜI NHƯ THẾ NÀO
Đức Phật không dạy các đệ tử nhìn đời bằng các quan điểm Duy vật hay Thường kiến và Duy tâm hay Đoạn kiến... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
09:12
July 28, 2021
TỪ BỎ CÁC PHƯỚC BÁO
Từ bỏ các phước báo là điều sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt qua mọi tư duy lý luận suông, tế nhị, chỉ người trí mới có khả năng giác hiểu. Vì sao vậy ? Vì quần chúng này từ vô thủy đã Mặc Định, chỉ khi nào có đầy đủ Hạnh phúc, lúc đó Khổ mới chấm dứt. Chính vì nhận thức, CHỈ CÓ HẠNH PHÚC MỚI CHẤM DỨT ĐƯỢC KHỔ chi phối đời sống, nên kẻ Phàm phu trong từng giây phút một, từng tháng năm một, suốt trong cả cuộc đời khao khát tìm cầu Hạnh phúc, phước báo chỗ này chỗ kia như Dục ái, Hữu ái, Phi Hữu ái... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
05:09
July 28, 2021
ĐẠO PHẬT THẬT CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TRÍ
Một ngộ nhận của đa số người học Phật là Đạo Phật cứu khổ được muôn loài, là Đạo dành cho tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh. Điều ngộ nhận này trái với Đạo Phật thật, trái với Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo léo thuyết giảng gồm 5 tính chất là : Thiết thực hiện tại; Đến để mà thấy; Không bị chi phối bởi thời gian; Có tính hướng thượng và Cho Người Trí Tự Mình Giác Ngộ... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
11:45
July 28, 2021
ĐỨC PHẬT VÀ KHOA HỌC
Khoa học có khả năng sáng chế ra tất cả những gì mà họ muốn, khoa học thực là ghê ghớm. Tuy vậy có MỘT VIỆC DUY NHẤT mà Khoa Học không thể làm được, mà việc đó lại chính là MỤC ĐÍCH CỦA KHOA HỌC. Đó là Khoa học KHÔNG LÀM CHO CON NGƯỜI HẾT KHỔ ĐƯỢC mà chỉ ĐỔI CÁI KHỔ NÀY LẤY CÁI KHỔ KHÁC MÀ THÔI. Vì sao vậy?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
04:34
July 28, 2021
CHỨNG NGỘ TỨ THÁNH ĐẾ VỚI LẠC VÀ HỶ
Vậy thì, khi tu tập Bát Chánh Đạo, sẽ chứng ngộ Diệt Đế và Đạo Đế với Lạc Hỷ do Chánh Định khởi lên chứ không chứng ngộ với Khổ Ưu vì Khổ Ưu đã chấm dứt trên Bát Chánh Đạo... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
09:36
July 28, 2021
Có Phật Thật Không?
Đối với người Phật tử, câu hỏi này được xem là tà kiến, là của ngoại đạo, là sự phỉ báng đối với Đạo Phật. Và câu trả lời của họ là một khẳng định : Đức Phật là một con người có thật, đã được sinh ra, đã giác ngộ và đã nhập diêt tại Ấn Độ cách nay hơn 2600 năm trước... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
12:08
July 28, 2021
GIỚI CẤM THỦ VÀ GIỚI TRONG GIỚI LUẬT BẬC THÁNH
Có hai khái niệm khác nhau nhưng đa số người học Phật nhầm lẩn, đồng hoá chúng, không phân biệt chúng rõ ràng, đó là GIỚI và LUẬT... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
09:16
July 28, 2021
Chịu Đựng và Chờ Đợi - Thiền Sư Nguyên Tuệ
Tâm thức nhân loại vận hành theo một LẬP TRÌNH đã được cài đặt, Lập trình ấy có 8 chi phần gọi là Tám Tà ( Bát Tà Đạo ) gồm Trí nhớ tà ( Tà niệm ) - Tư duy tà ( Tà tư duy ) - Hiểu biết tà ( Tà kiến ) - Chú tâm tà ( Tà định ) - Tích cực tà ( Ta tinh tấn ) - Lời nói tà, Hành động tà, Nuôi mạng tà ( Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng ). Và kết quả của sự vận hành lập trình Tám tà ấy là CHỊU ĐỰNG VÀ CHỜ ĐỢI. Nghĩa là với mọi đầu vào của lập trình là Sáu Căn tiếp xúc Sáu Trần thì đầu ra là Chịu Đựng và Chờ Đợi. Chịu đựng và Chờ đợi cái gì?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
05:43
July 24, 2021
Thành Công và Thất Bại - Thiền Sư Nguyên Tuệ
Thành công và Thất bại cũng thuộc về Tám ngọn gió đời ( Sống Chết, Sướng Khổ, Vinh Nhục, Khen Chê ) đang cuốn trôi con người trong dòng xoáy bất tận của nó, quăng quật con người từ chỗ nọ sang chỗ kia, từ đời này cho đến đời kia trong luân hồi bất tận và vì vậy, phải gánh chịu biết bao cay đắng, sầu bi khổ não. Vì sao vậy ?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
06:06
July 24, 2021
TỈNH GIÁC CHÍNH LÀ TRỰC GIÁC
Tỉnh Giác là một thuật ngữ Phật học Hán Việt xuất hiện trong kinh điển Bắc tông lẫn Nam tông. Ngôn từ Tỉnh Giác là pháp chế định, là quy ước của con người, do con người đặt ra, dùng làm phương tiện truyền thông, nhằm trỏ đến một hiện tượng đang xẩy ra. Hiện tượng đó là trạng thái tâm chỉ có duy nhất một loại tâm biết “TRỰC TIẾP GIÁC QUAN” ghi nhận hay nhận biết đối tượng còn loại tâm biết Ý thức không khởi lên... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
08:19
July 24, 2021
TRẢ LỜI XUANGA DANG VỀ TÀ VÀ CHÁNH
Câu hỏi: Đại Đức Nguyên Tuệ, phần trên Sư giảng con hiểu nhưng phần dưới về Bát Chánh Đạo hiệp thế con chưa rõ. Vì nói như Sư, nếu phàm nhân có niềm tin tu tập theo Bát Chánh Đạo thì đều là “tà” hết sao Sư ?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
08:31
July 24, 2021
PHÀM LÀM VIỆC GÌ PHẢI NGHỈ ĐẾN HẬU QUẢ
Đây là câu nói được nhiều người nhấn mạnh, được xem là nguyên lý sống, nguyên lý của sự tu tập Phật Giáo vì đa phần đều cho rằng, lỗi lầm mà con người phạm phải là không tính đến hậu quả của lời nói việc làm. Chính vì hiểu biết như vậy nên đa phần chủ trương tu học Phật giáo là tu LỜI NÓI, HÀNH ĐỘNG là hàng đầu, là quan trọng nhất. Nhưng sự thật không phải như vậy. Nhân loại này ai ai cũng đã so đo tính toán kết quả của việc làm trước khi hành động, không ai không suy nghĩ về kết quả (hậu quả) trước khi hành động cả... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
02:34
July 24, 2021
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NHÂN LOẠI VÀ ĐỨC PHẬT
Toàn thể nhân loại cho dù gái trai, già trẻ, giàu nghèo, ngu trí đang phấn đấu nỗ lực, làm các công việc với một mục đích giống nhau và duy nhất là CHẤM DỨT KHỔ. Đức Phật cũng tuyên bố : Xưa và nay ta chỉ nói về KHỔ và CON ĐƯỜNG CHẤM DỨT KHỔ. Vì vậy, mục đích tối hậu mà nhân loại hướng đến và mục đích giáo pháp mà Đức Phật chứng ngộ và thuyết giảng trùng nhau, không có sai khác. Vậy thì có sự khác biệt gì giữa Đức Phật và Nhân Loại ?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:60
July 24, 2021
THẤY VÀ BIẾT CỦA PHẬT HAY TRI KIẾN PHẬT
Tu là để thay đổi THẤY và BIẾT từ Thấy Biết của Phàm phu là Thấy Biết không đúng sự thật, là Thấy Biết có tưởng tượng và do Thấy Biết không đúng sự thật mà có Tham Sân Si, có Khổ THÀNH Thấy Biết của bậc Thánh đúng sự thật, không có tưởng tượng... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
10:57
July 24, 2021
A LA HÁN - Thiền Sư Nguyên Tuệ
Để trở thành một vị A La Hán phải đoạn trừ, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn tận ba điều : - Một là VÔ MINH và HỮU ÁI. - Hai là TƯ TƯỞNG THƯỜNG KIẾN và ĐOẠN KIẾN hay còn gọi là Tư tưởng Chấp Có và Chấp Không, Tư Tưởng Chấp Thường và Chấp Đoạn, Tư tưởng Duy Vật và Duy Tâm. - Ba là TƯ TƯỞNG CHẤP NGÃ cũng tức là NĂM THỦ UẨN... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
03:36
July 24, 2021
Mục đích Giáo Pháp là Tuệ Tri Tham và Đoạn Tham
Mục đích Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và thuyết giảng là Tuệ tri Tham và Đoạn Tham nghĩa là gì? Nghĩa là Hiểu biết đúng như thật Tham ( Dục ái, Hữu ái, Phi Hữu ái ) là Nguyên nhân Khổ, Đoạn trừ Tham là Đoạn trừ Khổ. Và để Đoạn trừ Tham thì phải tu tập Bát Chánh Đạo hay Con đường Đoạn trừ Tham là Bát Chánh Đạo... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
19:04
July 24, 2021
Chánh Định - Thiền Sư Nguyên Tuệ
Chánh Định là một trạng thái tâm phát sinh khi có sự CHÚ TÂM LIÊN TỤC từ đối tượng này đến đối tượng khác cho dù là đối tượng dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Sự chú tâm liên tục này bao gồm hai loại chú tâm : Một là chú tâm có tầm có tứ tức chú tâm có hướng đến đối tượng và duy trì sự chú tâm trên đối tượng ( hoặc một loại đối tượng ). Hai là chú tâm không tầm không tứ, nghĩa là chú tâm không hướng đến, không duy trì sự chú tâm trên bất kỳ đối tượng nào ( hoặc bất kỳ loại đối tượng nào ) mà tự động xẩy ra từ đối tượng này đến đối tượng khác... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
06:26
July 24, 2021
Vu Lan báo hiếu - Thiền Sư Nguyên Tuệ
Lễ Vu Lan là một ngày lễ đặc biệt trong năm của Phật giáo Bắc tông (và một số chùa của Phật giáo Nam tông Việt nam) được tổ chức rất long trọng, hoành tráng và phương tiện đó đã kích hoạt được tấm lòng hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ ông bà còn hiện tiền. Lễ bông hồng cài áo, các bài hát về mẹ cha, lễ con cái rửa chân cho cha mẹ ... làm cả cha mẹ, lẫn con cái đều hân hoan, đều hoàn hỉ trong tình thương yêu, trong lòng biết ơn vô tận... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
07:32
July 21, 2021
Phân biệt 2 loại Hạnh Phúc - Thiền Sư Nguyên Tuệ
Cảm nhận Hạnh phúc và Khổ đau thì ai ai cũng cảm nhận được dù ngu hay trí, hễ các giác quan còn lành lặn thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc và khổ đau, không cần phải học hỏi nghiên cứu, không cần ai chỉ dạy. Nhưng HIỂU BIẾT về hạnh phúc và khổ đau thì lại khác, có hai loại HIỂU BIẾT. Một là HIỂU BIẾT SAI SỰ THẬT của phàm phu, của nhân loại, hai là HIỂU BIẾT ĐÚNG SỰ THẬT của Phật, của những người giác ngộ hoặc đang trên đường đi đến giác ngộ... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
09:18
July 21, 2021
Sướng và Khổ - Thiền Sư Nguyên Tuệ
Con người dù già trẻ gái trai giàu nghèo ngu trí, dù thuộc sắc tộc hay tôn giáo nào ( ngoại trừ những người đã Giác Ngộ ) có thể hiểu biết nhiều lĩnh vực khác nhau, làm nhiều công việc khác nhau, tìm kiếm khác nhau, mục đích có vẻ khác nhau nhưng đều xoay quanh SƯỚNG và KHỔ, đồng quy về SƯỚNG KHỔ hay xoay quanh Khổ và Vui, đồng quy về Khổ Vui. Cụ thể mục đích sống của nhân loại là nỗ lực cố gắng để HẾT KHỔ ĐƯỢC VUI.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
03:53
July 21, 2021
51. Đúng và Sai - sách Niệm Định Tuệ
Đúng Sai là một cặp khái niệm đối lập để phán định một TRI THỨC HIỂU BIẾT là Đúng hay là Sai. Đúng hay Sai phát sinh như thế nào?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
10:44
July 18, 2021
50. Đức Tin và Trí Tuệ - sách Niệm Định Tuệ
Đức Tin là nền tảng của tôn giáo phát sinh do những Tri Thức Hiểu Biết đã được tôn giáo ấy "Nhồi Sọ". Đó là những cảnh giới, những miền đất hứa cao vời, mầu nhiệm nhưng lại rất mơ hồ trừu tượng không thể kiểm chứng bởi Sự Thật cuộc sống... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
09:39
July 18, 2021
49. Thượng Trí - sách Niệm Định Tuệ
Thượng trí là trí tuệ, là HIỂU BIẾT ĐÚNG NHƯ THẬT tột cùng, do bậc Chánh Đẳng Giác chứng ngộ và tuyên thuyết. Vậy THƯỢNG TRÍ ấy dùng để làm gì?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:35
July 18, 2021
48. Chỉ và Quán - sách Niệm Định Tuệ
Chỉ và Quán là hai pháp hành trong Bát Chánh Đạo 1 - CHỈ là Đình Chỉ, là Dừng Lại, nhưng Dừng Lại cái gì? Trong lộ trình tâm khởi lên tâm biết đối tượng, tuần tự xuất hiện hai loại tâm biết: Tâm biết Trực Tiếp Giác Quan có phận sự Nhận Biết đối tượng (bao gồm Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, Thiệt thức, Thân thức, Tưởng thức) và tiếp theo Tâm biết Ý Thức khởi lên có phận sự xác định đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
07:25
July 18, 2021
47. Khổ Diệt hay Niết Bàn - sách Niệm Định Tuệ
NIẾT BÀN là một từ Hán Việt được phiên âm từ tiếng Ấn độ và nếu dịch sang tiếng Việt thì có nghĩa là KHỔ DIỆT hay SỰ VẮNG MẶT KHỔ. Đây là một trong Bốn Sự Thật hay Bốn Chân Lý mà bậc Thánh đã giác ngộ và tuyên thuyết. Đây cũng là một đề tài mà đa phần học giả, đa phần tín đồ Phật giáo xem là cao siêu, mầu nhiệm, vi tế không thể nào hiểu biết một cách rõ ràng, một điều bất khả tư nghì (không thể nghĩ bàn), tuy nó được Đức Phật định nghĩa hết sức đơn giản: Niết Bàn là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
20:48
July 18, 2021
46. Tưởng Tri - sách Niệm Định Tuệ
Tưởng tri là một từ thuần tuý Hán ngữ và nếu hiểu theo tiếng Việt thì Tưởng tri là biết do Tưởng. Đa phần người học lại đồng nhất "Tưởng" vởi tưởng tượng nên suy luận ra, Tưởng tri là biết do tưởng tượng và từ đó kết luận: Tưởng tri là biết sai lầm, là tri giác sai, là do tưởng tượng mà có, hay thế giới của tưởng(tượng). Nghĩa chử Tưởng và tưởng tri đa phần người học Phật dùng là như vậy, nhưng nghĩa của Tưởng tri không phải như vậy... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
06:33
July 18, 2021
45. Niệm - Tư Duy - Ý Thức _ sách Niệm Định Tuệ
Trong đời sông nhân loại, khi xuất hiện một đối tượng (được thấy, được nghe, được cảm nhận) thì cũng sẽ xuất hiện Hiểu Biết về đối tượng đó. Do Hiểu Biết về đối tượng mà sẽ phát sinh Thái Độ với đối tượng. Do có Thái Độ với đối tượng mà sẽ phát sinh Lời Nói, Hành Động đối với đối tượng. Và do Lời Nói, Hành Động mà sẽ phát sinh Kết Quả là Khổ hay Vui. Đây là một lộ trình Duyên Khởi hay lộ trình diễn tiến Nhân Quả nối tiếp nhau... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
23:50
July 18, 2021
44. Bộc Lưu - sách Niệm Định Tuệ
Bộc lưu là dòng thác lũ nhấn chìm và cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó. Bộc Lưu nói đến trong đoạn kinh này là dòng thác lũ Tham Sân Si đang nhận chìm và cuốn trôi kẻ Phàm phu. Đương nhiên đang bị nhận chìm, đang bị cuốn trôi, đang bị đuối nước như vậy thì kẻ Phàm phu vô cùng đau khổ và muốn thoát ra khỏi Bộc Lưu, muốn lên bờ để được an toàn, để hết khổ... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
04:36
July 18, 2021
43. Hai điều rất khóa lĩnh hội của Phật Pháp - sách Niệm Định Tuệ
Giác Ngộ, Giải Thoát là mục đích cuộc sống nhân loại và đó cũng là mục đích của Phạm Hạnh mà Đức Phật đã thuyết giảng trong 45 năm. Nhưng những người đã Giác Ngộ, đã Giải Thoát lại rất ít ỏi và hiếm hoi trong lịch sử nhân loại. Thời Phật còn tại thế, Ngài đã tự thán và điều này được lưu dấu trong Kinh Điển.  "Pháp mà Ta chứng được sâu kín, tịch tỉnh, mỹ diệu, vượt qua mọi tư duy lý luận suông, chỉ có người trí mới có khả năng giác hiểu. Còn quần chúng này thì đam mê Ái Dục, bị Ái Dục ràng buộc nên Lý Duyên Khởi là một điều rất khó lĩnh hội và Niết Bàn, sự từ bỏ mọi Tham ái, sự chấm đứt mọi Tham ái, sự đoạn tận mọi Tham Ái cũng là điều rất khó lĩnh hội". Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
14:49
July 18, 2021
42. Tâm là gì? - sách Niệm Định Tuệ
Để có được hiểu biết đầy đủ, rốt ráo, trả lời được câunhỏi Tâm là gì không phải là chuyện dễ dàng, không phải ai cũng làm được. Từ cổ chí kim, các nghành Triết học, Khoa học, Tâm lý học, Tôn giáo đều nỗ lực khám phá về Tâm và kết quả của sự nỗ lực đó chỉ là những mảnh ghép rời rạc, những hiểu biết manh mún về Tâm. Trong lịch sử nhân loại, chỉ có một con người duy nhất, độc nhất vô nhị, đã khám phá, đã hiểu biết rốt ráo, đã Giác Ngộ Tâm... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
21:14
July 18, 2021
41. Ràng buộc hay Giải Thoát đều do Tư Tưởng - sách Niệm Định Tuệ
Khát vọng của nhân loại là ĐỘC LẬP TỰ DO cho mỗi một con người, mỗi một gia đình, mỗi một đất nước. Nhưng cho dù nhân loại có "vùng vẩy" kiểu nào đi nữa thì ĐỘC LẬP TỰ DO hay GIẢI THOÁT cũng chỉ là Khát Vọng, không phải là Hiện Thực, ngoài trừ một số bậc Thánh đã Giác Ngộ, rất ít ỏi. Vì sao vậy? Vì nhân loại không hiểu được RÀNG BUỘC NÔ LỆ hay TỰ DO GIẢI THOÁT đều do TƯ TƯỞNG. Vậy tư tưởng là cái gì?.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
07:26
July 18, 2021
40. Khổ Tập Diệt Đạo - sách Niệm Định Tuệ
Đa phần người người học Phật, đặc biệt là tầng lớp trí thức đều muốn tìm hiểu những kiến thức trong kinh Phật để xoá tan những nghi vấn của mình mà kiến thức thời đại không giải quyết nổi. Đặc biệt là các câu hỏi con người từ đâu mà đến, khi chết đi về đâu, thế gới sau khi chết như thế nào, con người liên quan như thế nào với thế giới, với vũ trụ vạn hữu, thế giới vũ trụ vạn hữu này là như thế nào, từ đâu mà có, hữu biên hay vô biên, ngoài trái đất này có chổ nào có sự sống không... Trong giáo lý Phật giáo đề cao Khổ Tập Diệt Đạo, nhưng khi được nghe về Khổ Tập Diệt Đạo, thì họ cảm thấy quá đơn giản và ai cũng thấy mình đã thấu suốt.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
15:11
July 18, 2021
39. Sống Trong Hiện Tại - sách Niệm Định Tuệ
Đức Phật giảng dạy sự tu tập đưa đến Sống Trong Hiện Tại. Nhưng Nhân loại cũng đang Sống Trong Hiện Tại chứ không có ai có thể quay ngược thời gian để sống trong quá khứ, không ai có thể sống trong tương lai vì quá khứ thì đã qua, mà tương lai thì chưa tới. Vậy thì Thánh hay Phàm đều đang sống trong hiện tại, vậy hà cớ gì mà Đức Phật lại dạy cho đệ tử sống trong hiện tại? Vấn đề cốt lõi là phải PHÂN BIỆT ĐƯỢC giữa sống trong hiện tại của Phàm phu và sống trong hiện tại của bậc Thánh mà Đức Phật giảng dạy... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
06:42
July 18, 2021
38. Ngã Mạn - sách Niệm Định Tuệ
Tư tưởng CHẤP NGÃ, cho rằng có một cái TA (mà tiếng tàu gọi là NGÃ) không sinh không diệt là chủ nhân, chủ sở hữu của Sắc Thọ Tưởng Hành Thức gồm có ba nội dung hay ba phương diện: - Cho rằng đối tượng đó LÀ TA - Cho rằng đối tượng đó là CỦA TA - So sánh với đối tượng và cho rằng TA HƠN, TA KÉM,TA BẰNG đối tượng... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
03:41
July 18, 2021
37. Thực Tướng vô tướng - sách Niệm Định Tuệ
Bị Vô minh che đậy, không Tuệ tri SÁU XÚC XỨ, nên không biết đúng như thật các pháp tức các đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức, nhân loại thường rơi vào hai cực đoan: Chấp các pháp là CÓ hoặc KHÔNG CÓ.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
04:06
July 18, 2021
36. Kiến tánh thành Phật - sách Niệm Định Tuệ
Nội dung của từ này là để chỉ cho Tánh Chất hoặc Tính Chất của các pháp. Chữ Kiến là ngôn ngữ Hán đã được Việt hoá để chỉ cho hành vi Thấy và Biết. Từ KIẾN TÁNH phải được hiểu là Thấy Biết Như Thật, Thấy Biết đúng sự thật TÁNH CHẤT của các pháp mà Kinh Pháp Môn Căn Bản thuộc Kinh Trung Bộ gọi là Liễu Tri tất cả pháp. Một người nếu Liễu Tri tất cả pháp hay Thấy Biết đúng sự thật TÁNH CHẤT của tất cả pháp thì gọi là KIẾN TÁNH và người đó Thành Phật. Phật trong ngữ cảnh này được hiểu là có ba loại: Phật Chánh Đẳng Giác, Phật Độc Giác, Phật Thanh Văn Giác (ALahan)... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
39:19
July 18, 2021
35. Thất Giác Chi hay Bảy yếu tố Giác Ngộ - sách Niệm Định Tuệ
Bảy yếu tố đưa đến Giác Ngộ và Giải Thoát được phát sinh và đi đến viên mãn trong khi tu tập Bát Chánh Đạo siêu thế. Đó là Niệm giác chi, Trách Pháp giác chi, Tinh Tấn giác chi, Hỷ giác chi, Khinh An giác chi, Định giác chi, Xã giác chi.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
08:11
July 18, 2021
34. Ngũ Căn - Ngũ Lực - sách Niệm Định Tuệ
A- NGŨ CĂN: Là năm yếu tố căn bản, năm yếu tố cốt lõi của sự tu học Phật Pháp. Đó là TÍN - TẤN - NIỆM - ĐỊNH - TUỆ. Sự tu học Phật pháp có rất nhiều việc phải làm, nhưng tất cả mọi việc đó đều nhằm phát triển năm yếu tố căn bản này. Năm yếu tố căn bản này phát sinh và được làm cho viên mãn theo trình tự duyên khởi: Tín - Tấn - Niệm - Định - Tuệ, sẽ đi đến thành tựu Giác Ngộ và Giải Thoát, nếu thiếu đi dù một trong năm yếu tố căn bản này thì sẽ không thành tựu Giác Ngộ và Giải Thoát.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
15:24
July 18, 2021
33. Tứ Như Ý Túc - sách Niệm Định Tuệ
NHƯ Ý TÚC là đầy đủ, viên mãn sự vừa ý, sự hài lòng, sự thoả mãn không cần thêm một cái gì nữa. Đức Phật dạy có bốn yếu tố cần phải học tập và thực hành để đạt được NHƯ Ý TÚC. Đó là Dục như ý túc, Tinh tấn như ý túc, Định như ý túc và Tuệ như ý túc.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
08:58
July 18, 2021
32. Hạnh phúc có thật hay không - sách Niệm Định Tuệ
Trong đời sống thường ngày của Nhân loại, ai ai cũng  CẢM NHẬN được Hạnh phúc. Hạnh phúc là Thực Tại, là  có thật nhưng hiểu biết Hạnh phúc là cái gì, tính chất của  nó ra sao thì hiểu biết của mỗi người lại khác nhau. Tuy vậy  hiểu biết về Hạnh phúc của đa phần Nhân loại là sai lạc,  không đúng như thật và Đức Phật đã xếp các hiểu biết đó  thành hai cực đoan: CHẤP CÓ và CHẤP KHÔNG... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
10:50
June 13, 2021
31. Tự mình nương tựa chính mình - sách Niệm Định Tuệ
Một trong những Phật ngôn quan trọng mà người tu  phải ghi nhớ: Hãy tự mình là ngọn đèn, tự mình là hải đảo,  tự mình nương tựa nơi chính mình, nương tựa nơi Chánh  Pháp, đừng nương tựa một gì khác. Nhưng còn quan  trọng hơn là Phật ngôn kèm theo: Và thế nào là TỰ MÌNH  NƯƠNG TỰA NƠI CHÍNH MÌNH, NƯƠNG TỰA NƠI  CHÁNH PHÁP KHÔNG NƯƠNG TỰA MỘT GÌ KHÁC.  Vị Tỷ kheo, sống trú quán thân nơi thân với chánh niệm,  nhiệt tâm, tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu ở đời, sống trú  quán thọ nơi thọ..., sống trú quán tâm nơi tâm..., sống trú  quán pháp nơi pháp, với chánh niệm, nhiệt tâm, tỉnh giác  để nhiếp phục tham ưu ở đời, là Tỷ kheo tự mình nương  tựa nơi chính mình, nương tựa nơi chánh pháp, không  nương tựa một gì khác... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
07:38
June 13, 2021
30. Các Hành vô thường_các Pháp vô ngã - sách Niệm Định Tuệ
Tất cả các sự vật và các hiện tượng được thuật ngữ Phật học gọi là các pháp. Những sự vật, hiện tượng thuộc về vật chất thì gọi là Sắc Pháp, các sự việc, hiện tượng thuộc tinh  thần gọi là Danh pháp. Tất cả Sắc pháp và Danh pháp được  phân chia hay sắp xếp thành Năm Nhóm mà thuật ngữ Phật học gọi là Năm Uẩn bao gồm: Sắc Thọ Tưởng Hành Thức. Tất cả các pháp thuộc Năm Uẩn Sắc Thọ Tưởng Hành Thức đều VÔ THƯỜNG và VÔ NGÃ. Nhưng trong Kinh điển có nhắc đến mệnh đề: CÁC HÀNH VÔ THƯỜNG, CÁC  PHÁP VÔ NGÃ hay có chỗ nói Chư Hành vô thường, chư  Pháp vô ngã có mâu thuẫn gì với Tất cả các pháp đều Vô  thường, Vô ngã không?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
04:17
June 13, 2021
29. Niệm hơi thở vô_hơi thở ra - sách Niệm Định Tuệ
Trong ba bản kinh chuyên về Pháp Hành thuộc Trung  Bộ Kinh là Kinh Niệm Xứ, Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm  và Kinh Thân Hành Niệm, phần Niệm hơi thở, thuộc về  Niệm Thân, đều giống nhau và được diễn tả như sau:  "Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là nhập tức xuất tức  niệm được tu tập? Như thế nào, làm cho sung mãn, khiến  bốn niệm xứ được viên mãn? Khi nào, này các Tỷ-kheo,  Tỷ-kheo thở vô dài, vị ấy biết: “Tôi thở vô dài”. Hay khi thở  ra dài, vị ấy biết “Tôi thở ra dài”. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết:  “Tôi thở vô ngắn”. Hay khi thở ra ngắn, vị ấy biết: “Tôi thở  ra ngắn”. “Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập.  “Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “An tịnh  thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh thân hành, tôi  sẽ thở ra”, vị ấy tập. Trong khi tùy quán thân trên thân, này  các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh  niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời"... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
18:43
June 13, 2021
28. Con đường độc nhất_Tứ Niệm Xứ - sách Niệm Định Tuệ
Mở đầu và Kết thúc bài Kinh Niệm Xứ, một bản kinh  quan trọng bậc nhất cho Pháp Hành thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã lặp đi, lặp lại hai lần: "Này các Tỷ kheo, đây là CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT đưa đến thanh tịnh cho chúng  sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh  trí, chứng ngộ Niết bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ". Tại sao trong  Tứ Thánh Đế, Đức Phật dạy Đạo Đế, Con đường Chấm  dứt Khổ là Bát Chánh Đạo và trong Kinh điển, Đức Phật  dạy đến 37 chi phần thuộc về Đạo Đế, nhưng tại đây Ngài  lại khẳng định, Bốn Niệm Xứ là "con đường độc nhất". Vậy  có gì mâu thuẫn trong lời dạy của Ngài?.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
07:16
June 13, 2021
27. Thấy - biết và Kinh Pháp Môn Căn Bản - sách Niệm Định Tuệ
Quá trình nhận thức một đối tượng xẩy ra theo hai giai  đoạn: Nhận thức cảm tính đối tượng và Nhận thức lý tính  đối tượng mà nói ngắn gọn là THẤY và BIẾT đối tượng, và  quá trình xẩy ra theo tuần tự THẤY rồi mới BIẾT. Ví như  một cái điện thoại tiếp xúc với mắt một đứa bé vừa sinh,  Nhãn thức khởi lên THẤY hình ảnh đó nhưng BIẾT không  khởi lên, đứa bé không BIẾT đối tượng là cái gì. Tương  tự, người lớn cũng THẤY hình ảnh như đứa trẻ mới sinh  nhưng sau khi THẤY, BIẾT sẽ khởi lên, BIẾT đối tượng là  cái điện thoại với các đặc tính to hay nhỏ, trắng hay vàng,  đẹp hay xấu... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
06:20
June 13, 2021
26. Lạc tu mà nhanh chứng - sách Niệm Định Tuệ
Và thế nào là LẠC TU mà NHANH CHỨNG. Đó là  thực hành Bát Chánh Đạo với tám chi phần phát sinh tuần  tự gồm: Chánh Niệm - Chánh Tinh Tấn - Chánh Định -  Chánh Tư Duy - Chánh Kiến - Chánh ngữ, Chánh nghiệp,  Chánh mạng. Khi thực hành Bát Chánh Đạo, Hành giả sẽ  an trú Hỷ Lạc của Sơ thiền, Nhị thiền, Lạc của Tam thiền,  Xả niệm thanh tịnh của Tứ thiền do Bát Chánh Đạo có 190 Niệm Định Tuệ Tỷ Khưu Nguyên Tuệ 191 chi phần Chánh Định, với các mức độ Định là Sơ thiền,  Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền. Đây chính là LẠC TU.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:43
June 13, 2021
25. Chánh niệm về Tham sân si - sách Niệm Định Tuệ
Có vấn đề mà nhiều người tu tập băn khoăn: Có phải  dùng Chánh Niệm để quan sát Tham Sân Si và lúc đó Tham  Sân Si sẽ diệt đi không? Có phải khi Tham Sân Si khởi lên thì chỉ cần biết có Tham Sân Si là đủ và sống trọn vẹn với "cái thực tại đang là" ấy không? Đây là những hiểu lầm,  hiểu sai rất tai hại khi tu tập Giáo Pháp, nó xuất phát từ tư duy, lý luận suông mà tưởng tượng ra các kiến giải như vậy. Người tu phải ngay nơi Pháp học, Pháp hành thấy biết như  thật, có hai thực tại: Thực tại Thế gian của Phàm phu có  Tham Sân Si và Thực tại Xuất thế gian của bậc Thánh (Hữu  học và Vô học) Vô Tham, Vô sân, Vô Si... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
08:14
June 13, 2021
24. GIỚI LUẬT LÀ GỐC HAY TRÍ TUỆ LÀ GỐC ĐẠO PHẬT - sách Niệm Định Tuệ
Nhiều người cho rằng Giới Luật là Gốc của Đạo Phật, họ  tuyên bố Giới Luật còn thì Đạo Phật còn. Quan điểm như  vậy là do chấp thủ các hiểu biết sai lạc về lời dạy của Đức Thế tôn, do Không Thấy Biết Như Thật lời dạy của Ngài. Những người đó tuy có nghe, có đọc Kinh điển nhưng bị  Vô minh che đậy, bị tham ái triền phược nên không có cách  nào để thẩm thấu nội dung mà Đức Thế Tôn thuyết giảng. Trong Kinh Phạm Võng, bản kinh mở đầu bộ kinh Trường  Bộ, là bản tuyên ngôn về sự giác ngộ của Đức Phật, Ngài  đã không đề cao Giới Luật, không xem Giới Luật là gốc của  Đạo Phật... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
09:54
June 13, 2021
23. Mục đích giáo pháp - sách Niệm Định Tuệ
Trong Tương Ưng Bộ Kinh, tập 4, Chương Một: Tương  Ưng Sáu Xứ, Phẩm Bệnh mô tả Đức Phật thăm hỏi một Tỷ  kheo bị bệnh nặng. Đây là trích đoạn của bản kinh đó:  10 - Này Tỷ kheo, nếu đối với giới của mình, Ông không  có gì để khiển trách, thời này Tỷ kheo, thế nào Ông cũng có  nghi ngờ đối với vấn đề gì đó, cũng có hối hận gì đó. - Bạch Thế Tôn, con không hiểu pháp Thế Tôn dạy về  mục đích thanh tịnh trì giới.  11- Này Tỷ kheo, nếu Ông không hiểu pháp Ta dạy về  mục đích thanh tịnh trì giới, Ông hiểu pháp Ta dạy như  thế nào? - Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp do Thế Tôn dạy là THAM  và ĐOẠN THAM.   12 - Lành thay, lành thay, này Tỷ kheo! Lành thay, này  Tỷ kheo ! Ông hiểu pháp ta dạy là tham và đoạn tham. Với  MỤC ĐÍCH THAM VÀ ĐOẠN THAM, NÀY TỶ KHEO,  LÀ PHÁP TA DẠY... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
02:06
June 13, 2021
22. GIỚI ĐỊNH TUỆ hay NIỆM ĐỊNH TUỆ - sách Niệm Định Tuệ
Giới - Định - Tuệ được đa phần người tu học Phật giáo  cho rằng, đây là tiến trình tu tập đúng đắn duy nhất. Trên các bài giảng này thì chỉ luận bàn, giảng giải sự tu tập theo lộ  trình NIỆM - ĐỊNH - TUỆ mà không luận bàn về GIỚI -  ĐỊNH - TUỆ. Tại sao lại như vậy? Trong 20 năm đầu của 45 năm Đức Phật giáo hoá, Ngài  chưa chế định một giới điều nào. Các giới điều mà Phật tử  tại gia thực hành ngày nay như Năm Giới, Bát Quan Trai  Giới (Tám Giới) và Thập Thiện Giới (Mười Giới) đã sẵn  có trong đời sống tôn giáo ở Ấn Độ trước khi Đức Phật  ra đời, Đức Phật không chế định các điều giới đó... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
18:46
June 13, 2021
21. Tại sao chỉ là Tham ái - sách Niệm Định Tuệ
Trong hiểu biết đúng đắn của người học đạo cũng như  trong tinh thần thấm nhuần toàn bộ Kinh điển, Nguyên  nhân Khổ là Tham Sân Si, nhưng tại sao trong bài kinh  Chuyển Pháp Luân và một số bài kinh quan trọng khác  Đức Phật chỉ nói Tham ái là Nguyên nhân Khổ. Cụ thể  Nguyên nhân Khổ là do "Tham ái đưa đến tìm cầu hỷ lạc  chỗ này chổ kia như Dục ái, Hữu ái, Phi Hữu ái". Muốn  hiểu tại sao Đức Phật chỉ nói Tham ái là Nguyên nhân Khổ,  mà không nói đến Sân Si cũng là Nguyên nhân khổ, phải  quan sát sự thật, đang xẩy ra trong đời sống hàng ngày của  nhân loại.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
03:54
June 13, 2021
20. Sự hiểu lầm về Tâm - sách Niệm Định Tuệ
Hiểu biết về Tâm của nhân loại, bao gồm quan niệm  của người bình dân, của Triết học, của Tâm lý học cổ điển  hay hiện đại, kể cả hiểu biết của số đông tín đồ Phật Giáo,  đều hiểu Tâm là một CẤU TRÚC NGUYÊN KHỐI, và  cái TÂM CẤU TRÚC NGUYÊN KHỐI ấy có nhiều tính  năng, có nhiều tác dụng khác nhau. Tâm với CẤU TRÚC  NGUYÊN KHỐI ấy là Chủ nhân, Chủ sở hữu của các tính  năng, của các tác dụng ấy và các tính năng, các tác dụng ấy  gọi là các Tâm Sở. Tâm như vậy, có thể di chuyển từ chỗ này  đến chổ khác, thấy biết đối tượng này đến đối tượng khác,  ràng buộc vào đối tượng này hay đối tượng khác.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
17:02
June 13, 2021
19. Buông xả là chấm dứt tư tưởng sở hữu - sách Niệm Định Tuệ
BẢN TÁNH các pháp là VÔ CHỦ, VÔ SỞ HỮU, điều này đồng nghĩa với không có một cái TA hay không có một BẢN NGÃ thường hằng, không sinh không diệt nào là CHỦ NHÂN, CHỦ SỞ HỮU các pháp. Một cách nói khác là các pháp VÔ NGÃ. Nhưng nhân loại bị Vô Minh che đậy, không thể Thấy Biết sự thật VÔ NGÃ, do chấp thủ một cái TA hay BẢN NGÃ thường hằng, và vì vậy từng giây tường phút một sống với TƯ TƯỞNG LÀM CHỦ, TƯ TƯỞNG SỠ HỮU. Chính TƯ TƯỞNG LÀM CHỦ, TƯ TƯỞNG SỞ HỮU (Cái này là của TA) đưa đến sự Ràng buộc vào các đối tượng và chính sự Ràng buộc (Thủ) làm phát sinh Sầu Bi Khổ Ưu Não, Sinh Già Bệnh Chết.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
03:02
June 6, 2021
18. Hai con đường - sách Niệm Định Tuệ
Đức Phật đã chỉ rõ, có hai con đường:  Đường này đến Thế Gian Đường kia đến Niết Bàn Tỷ kheo, đệ tử Phật  Phải ý thức rõ ràng Đường đến Thế Gian là Bát Tà Đạo có KHỔ có VUI. Đường đến Niết Bàn là Bát Chánh Đạo, VẮNG MẶT cả KHỔ lẫn VUI. Vì vậy, Bát Chánh Đạo là CON ĐƯỜNG CHẤM DỨT KHỔ, Con đường THANH TỊNH cả Hạnh phúc lẫn Khổ đau. Đây là con đường Đức Phật hiển thị, phân tích, chỉ dẫn rành mạch và khuyến khích các đệ tử tu học. Con đường này chỉ NHẤT HƯỚNG NHÀM CHÁN, LY THAM HẠNH PHÚC, nó đi ngược lại mọi xu hướng, mọi hiểu biết của Nhân loại và chỉ dành cho một thiểu số người trí tự mình giác hiểu. Hãy từ bỏ con đường Bát Tà Đạo, con đường tìm kiếm Hạnh phúc vì nó sẽ đưa đến Khổ 152 Niệm Định Tuệ Tỷ Khưu Nguyên Tuệ 153đau và hãy bước đi trên con đường Bát Chánh Đạo, con đường không có tìm kiếm Hạnh phúc mà sẽ có Khổ diệt, Niết bàn... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
03:39
June 6, 2021
17. Văn Tư Tu - sách Niệm Định Tuệ
Bốn mươi lăm năm thuyết pháp, Đức Phật đã dày công thiết lập nên lộ trình TU CHỨNG duy nhất là VĂN - TƯ - TU. Vì thế, không có phương pháp tu tập nào, không có cách thức nào có thể Giác Ngộ mà không tuân thủ lộ trình VĂN - TƯ - TU.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
06:35
June 6, 2021
16. Bậc Thấu Thị - sách Niệm Định Tuệ
Bậc Thấu Thị là Bậc Nhìn Thấu, bậc Thấu Suốt. Chỉ  có Đức Phật Chánh Đẳng Giác và các vị A La Hán, đệ tử  Thanh Văn của Ngài là các bậc thấu thị. Nhưng các Bậc  Giác Ngộ đó đã THẤU THỊ những gì? Chư vị Giác Ngộ đó đã Thấu Thị TẤT CẢ PHÁP như  thấy rõ quả xoài trong lòng bàn tay với công thức Tứ  Thánh Đế: - Thấu Rõ NỘI DUNG PHÁP ĐÓ - Thấu Rõ TẬP KHỞI PHÁP ĐÓ - Thấu Rõ ĐOẠN DIỆT PHÁP ĐÓ - Thấu Rõ CON ĐƯỜNG ĐOẠN DIỆT PHÁP ĐÓ... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
03:58
June 6, 2021
15. Đạo quả - Niết bàn - sách Niệm Định Tuệ
Theo các Chú Giải được lưu truyền trong TẠNG LUẬN có Bốn Đạo, Bốn Quả và Niết Bàn là chín. Bốn Đạo hay Bốn Con Đường đưa đến Bốn Quả là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Mỗi một Đạo khởi lên thì ngay liền có Quả và vị đó thấy rõ Niết Bàn. Niết Bàn được hiểu là một, duy nhất. Phải lần lượt và tuần tự thấy rõ Niết Bàn bốn lần như vậy. Đây là quan điểm của các LUẬN SƯ không phải do sự Tu Chứng có được, mà chỉ là Tư Duy Lý Luận Suông, suy diễn tưởng tượng ra như vậy. Những quan điểm này chỉ lưu truyền trong TẠNG LUẬN, là quan điểm của các LUẬN SƯ mà không có nơi TẠNG KINH, là tạng do ĐỨC PHẬT thuyết giảng. Những quan điểm trong TẠNG LUẬN như vậy không phù hợp, thậm chí là trái ngược với TẠNG KINH do Đức Phật thuyết giảng... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
09:07
June 6, 2021
14. Bản ngã - sách Niệm Định Tuệ
Ngôn từ là pháp được chế định, dùng làm phương tiện truyền thông, nhắm trỏ đến một "một sự vật, một hiện tượng, hay một pháp" nào đó. Để THẤU ĐẠT một pháp do từ ngữ đó ám chỉ, thì không phải là nghiên cứu cấu trúc từ ngữ ấy do những ngữ căn nào cấu tạo nên, xuất xứ từ đâu để suy diễn ra pháp đó mà phải quan sát sự thật để thấy ra ngôn từ ấy nhằm trỏ đến sự vật, hiện tượng nào. Muốn THẤU TRIỆT pháp được gọi tên là BẢN NGÃ, phải quan sát sự thật để Thấu Triệt bốn phương diện hay bốn khía cạnh của Bản Ngã:  - Thấu triệt bản ngã (Nội dung, Tính chất Bản Ngã) - Thấu triệt tập khởi bản ngã (Nguyên nhân phát sinh  Bản Ngã) - Thấu triệt đoạn diệt bản ngã - Thấu triệt con đường đoạn diệt bản ngã.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
12:19
June 6, 2021
13. Hiểu lầm về Tứ Thánh Đế - sách Niệm Định Tuệ
Tứ Thánh Đế là Bốn Chân Lý hay Bốn Sự Thật có tính phổ quát mà Bậc Thánh đã Giác Ngộ. Bốn Sự Thật đó thuộc về Hai Thực Tại. KHỔ ĐẾ và TẬP ĐẾ thuộc về thực tại Thế Gian của Phàm phu còn DIỆT ĐẾ và ĐẠO ĐẾ thuộc về thực tại Xuất Thế Gian của bậc Thánh.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
09:03
June 6, 2021
12. Tam pháp ấn, đúng hay sai? - sách Niệm Định Tuệ
PHÁP ẤN được hiểu là Dấu Ấn của Chánh Pháp, xác định đó là Chánh Pháp, là Sự Thật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng. Pháp Ấn là khái niệm phát sinh sau này trong các Chú Giải, là chủ trương của các tông phái Phật Giáo mà không có trong Tạng Kinh là tạng Đức Phật thuyết giảng. Vì vậy, hai trường phái lớn là Bắc tông và Nam tông có chủ trương về Pháp Ấn khác nhau. Theo Nam tông là TAM PHÁP ẤN gồm VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ, còn theo Bắc tông là TỨ PHÁP ẤN gồm VÔ THƯỜNG, KHỔ, KHÔNG, VÔ NGÃ. Điều này được hiểu là tất cả các pháp có tính chất, có tự tánh, có thực tánh theo Nam tông là Vô thường, Khổ, Vô ngã, theo Bắc tông là Vô thường, Khổ, Không, Vô ngã.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
13:41
June 6, 2021
11. Cuộc đời đã được lập trình - sách Niệm Định Tuệ
Khi nghe nói Cuộc đời đã được lập trình thì nhiều người nghĩ ngay đến thuyết định mệnh. Rằng mọi cái trên đời từ khi sinh ra đã được lập trình sẵn, đã được an bài, không thể thay đổi được. Số mệnh đã an bài, Thượng Đế toàn năng đã an bài cuộc đời và vì vậy tu hành để thay đổi cuộc đời đã an bài, đã được lập trình là điều không thể. Vậy thì, cuộc đời đã được lập trình hay nó xẩy ra một cách ngẩu nhiên, hay có một Bản Ngã, một Thượng Đế điều khiển, vận hành nó? Hãy quan sát cuộc đời bất kỳ một ai, già trẻ, gái trai, giàu nghèo, ngu trí, dân tộc, tôn giáo nào cũng không xẩy ra một các ngẩu nhiên, mà nó đều xẩy ra theo QUY LUẬT NHẤT ĐỊNH... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
17:40
June 6, 2021
10. Cú sốc bạo lực - sách Niệm Định Tuệ
Truy sát kinh hoàng tại chùa Bửu Quang. Ba vị sư đổ máu, một cô tu nữ thiệt mạng. Bạo lực đã xuất hiện nơi chùa chiền, một cú sốc lớn đối với rất nhiều người. Nhưng nếu hiểu biết cho thấu đáo, HIỂU BIẾT ĐÚNG NHƯ THẬT thì chùa chiền cũng thuộc về Thế Gian, mà Bạo Lực là một thuộc tính của Thế Gian. Sự thật thì con người gây ra vụ truy sát kinh hoàng tại chùa Bửu Quàng bị một "ngoại lực" chiếm cứ và điều khiển, hoàn toàn không còn biết gì về hành vi bạo lực của mình và nếu đem so sánh với bức tranh toàn cảnh về hành vi bạo lực có chủ ý của con người, thì sẽ còn sốc gấp nhiều lần.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
12:03
June 6, 2021
9. Sống trong thực tại hiện tiền - sách Niệm Định Tuệ
Thực tại hiện tiền là gì? Thực tại hiện tiền là những SỰ  THẬT đang xẩy ra trong hiện tại, nói nôm na là những  gì được mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc  chạm và những gì được "tưởng" ra, những gì được nhận  thức ngay bây giờ và tại đây. Những đối tượng đó là thực tại  hiện tiền và Thánh hay Phàm đều đang sống với những đối  tượng thực tại hiện tiền đó. Nhưng có HAI CÁCH SỐNG  TRONG THỰC TẠI HIỆN TIỀN, là cách sống trong thực  tại hiện tiền của Phàm phu và cách sống trong thực tại hiện  tiền của bậc Thánh... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
07:33
June 6, 2021
8. Luân hồi tái sinh - sách Niệm Định Tuệ
 Luân hồi tái sinh phải được hiểu là một chúng sanh gồm DANH và SẮC và khi một DANH SẮC này diệt sẽ làm phát sinh một DANH SẮC kế tiếp. Cụ thể là Danh Sắc người hoặc thú diệt phát sinh Danh Sắc của Hoá sanh, rồi Danh Sắc Hoá sanh diệt lại phát sanh Danh Sắc người hoặc thú. Quá trình cứ diễn tiến như thế mãi nếu trong DANH của DANH SẮC ấy còn Vô minh và Hữu ái. Đây gọi là LUÂN HỒI TÁI SANH.  Cái đi luân hồi tái sinh, cái chuyển từ Danh Sắc cũ sang Danh Sắc mới, cái chuyển từ kiếp sống cũ sang kiếp sống mới chính là LƯỢNG THÔNG TIN DI TRUYỀN và LƯỢNG THÔNG TIN VỀ TÂM chứ không phải một linh hồn, một bản ngã, một tâm thức không sinh không diệt.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
25:57
June 6, 2021
7. Đã biết vô thường sao còn phiền não - sách Niệm Định Tuệ
Đây là một câu hỏi nhưng gần như không có câu trả lời cho đa số những người tu học theo Phật Giáo. Câu trả lời chỉ đến với một số người trí khi lật lại vấn đề. Có phải biết các pháp vô thường thì chấm dứt phiền não không? Vậy tại sao những người tu học nói là đã biết vô thường nhưng họ vẫn than phiền không hết phiền não? Câu trả lời là tại vì, hiểu biết về Vô thường của những người đó "ĐANG CÓ VẤN ĐỀ", chưa đúng với SỰ THẬT VÔ THƯỜNG nên còn phiền não. Vậy thì, biết các pháp VÔ THƯỜNG cho đến MỨC ĐỘ NHƯ THẾ NÀO thì mới chấm dứt phiền não?.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
19:24
June 6, 2021
6. Duyên khởi Chánh Tri Kiến - sách Niệm Định Tuệ
Chánh Tri Kiến là tâm biết ý thức, biết đúng như thật đối tượng đó là gì, tính chất ra sao, còn có tên gọi là Minh, là Trí Tuệ, và trong kinh Pháp Môn Căn Bản gọi là Liễu tri các pháp. Vì sao Chánh Tri Kiến hay Tuệ sanh khởi do hai duyên như vậy? Tuệ hay Chánh Tri Kiến mà Giáo Pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng có ba loại Tuệ, nếu nói chính xác là có ba cấp độ Tuệ: Tuệ do nghe giảng gọi là Văn Tuệ, Tuệ do tư duy về những điều đã được nghe giảng gọi là Tư Tuệ và Tuệ do tu tập Bát Chánh Đạo siêu thế gọi là Tu Tuệ... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
07:11
June 6, 2021
5. Có cần thiết hỷ lạc của Chánh Định không - sách Niệm Định Tuệ
Đây là bài viết bình luận về bài viết của Tuệ Đông tựa đề: HÀNH GIẢ CÓ THỂ DÍNH MẮC VỚI ĐỊNH KHÔNG, nhưng chắc dài quá, đăng không thành công trong phần bình luận. Vì thế, không có đầu đuôi minh bạch mà chỉ là phản biện một số tư tưởng đương thời xuất hiện trong các bình luận đó.  Thứ nhất là Hạnh phúc không phải là Nguyên nhân Khổ nhưng vì hiểu sai Hạnh phúc là Nguyên nhân Khổ mà Ngoại đạo đã chủ trương xa lánh, sợ hãi Hạnh phúc nên đi đến Khổ Hạnh, một cực đoan khác của thế gian.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
09:54
June 6, 2021
4. Thực tại là cảm thọ - sách Niệm Định Tuệ
Thực tại là những sự thật của đời sống nhân loại, là những sự vật, hiện tượng đang xẩy ra trong giây phút hiện tại. Ví như, khi Mắt THẤY đối tượng, tiếp đến tâm BIẾT đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Do tâm BIẾT đối tượng như vậy mà sẽ phát sinh THÁI ĐỘ thích hay ghétđối tượng. Do THÁI ĐỘ với đối tượng như vậy mà phát sinh PHẢN ỨNG với lời nói hoặc hành động với đối tượng. Do PHẢN ỨNG với đối tượng như vậy mà phát sinh KẾT QUẢ là Khổ hay Vui.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
29:18
June 6, 2021
3. Tỉnh giác và Tánh không - sách Niệm Định Tuệ
Tỉnh Giác là một từ được nhắc đến rất nhiều trong các bộ kinh Nikaya nhưng không có một lời mô tả, giải thích để người học hiểu được, hình dung được Tỉnh giác là cái gì.  Cặp đôi Chánh Niệm - Tỉnh Giác là những pháp rất vi tế, sâu kín, khó thấy, khó biết thuộc về Siêu thế chỉ dành cho bậc trí đã thực hành Bát Chánh Đạo siêu thế thuần thục tự mình giác hiểu. Vì thế trong các bộ luận, các chú giải, các Luận sư đã không đề cập, không giải thích được Tỉnh Giác là cái gì.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
13:43
June 6, 2021
2. Hiểu đúng và hiểu sai về Chánh Định - sách Niệm Định Tuệ
Chánh Định là một trong BA CHI PHẦN CĂN BẢN của lộ trình tâm Bát Chánh đạo siêu thế gồm Chánh Niệm - Chánh Định - Chánh Kiến mà gọi tắt là NIỆM - ĐỊNH - TUỆ. Hiểu biết đúng như thật về Chánh Định, thuộc về Chánh Kiến mới có thể tu tập đúng để chứng ngộ và an trú Chánh Định, nếu hiểu biết sai về Chánh Định, thuộc về Tà Kiến sẽ không thể tu tập đúng để chứng ngộ và an trú Chánh Định được..... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
32:09
June 6, 2021
1. Hiểu đúng và hiểu sai về Chánh Niệm - sách Niệm Định Tuệ
Chánh Niệm là một từ không những được giới Phật tử sử dụng thường xuyên mà những người hành thiền trong nhiều trường phái khác nhau cũng đang sử dụng đến. Tuy nhiên đại đa số người tu đều hiểu sai về Chánh Niệm, không thực hành được Chánh Niệm, vì vậy không kinh nghiệm được Chánh Định và Chánh Kiến khởi lên theo tiến trình Niệm - Định - Tuệ mà Đức Thế Tôn đã khéo léo thuyết giảng. Để phân biệt được thế nào là HIỂU ĐÚNG (gọi là Trí Tuệ), thế nào là HIỂU SAI (gọi là Vô Minh) về Chánh Niệm thì phải có sự hiểu biết đúng về Niệm và trong đó Niệm có hai loại: Chánh Niệm và Tà Niệm.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
30:43
June 6, 2021
8. Đoạn tận Vô minh và Hữu ái - Sách Luân hồi tái sinh
Kinh Pháp cú 294 nói là để trở thành A la hán thì một là đoạn tận vô minh hữu ái gọi là giết cha mẹ, đoạn tận thường kiến và đoạn kiến gọi là giết hai vua, đoạn tận năm thủ uẩn gọi là giết vương quốc quần thần. Ý nghĩa của bài kệ theo nghĩa bóng là như vậy. Đặc biệt trong đó đoạn tận vô minh và hữu ái là quý vị cần ghi nhớ để thực hành hàng ngày xóa dần, xóa dần hữu ái trong bộ nhớ.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
35:16
June 4, 2021
7. Đức Phật phủ nhận Bản ngã-Linh hồn - Sách Luân hồi tái sinh
Trong 45 năm thuyết pháp Đức Phật đã dùng rất nhiều phương tiện khác nhau để phân tích, hiển thị, chỉ dẫn, giảng dạy rành mạch rằng không hề có, không hề tồn tại một Bản Ngã - Linh Hồn không sanh không diệt, là chủ nhân, chủ sở hữu, điều khiển thân tâm ( Sắc và Danh ), rằng tất cả pháp dù là Danh hay Sắc đều VÔ NGÃ.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
33:44
June 4, 2021
6. Kiếp sau và không có kiếp sau - Sách Luân hồi tái sinh
Nhiều người học Phật do hiểu biết một chiều, cho rằng Đức Phật chỉ dạy có đời sau, có sinh tử luân hồi. Ai không tin có đời sau là Tà kiến. Người có Tà kiến không tin có đời sau thì chỉ chăm lo cho kiếp hiện tại, chỉ lo thoả mãn những ham muốn của kiếp hiện tại, và như vậy thì không có việc ác nào mà họ không làm. Người tin có kiếp sau thì sợ hãi quả dữ của kiếp sau nên kiếp này cố gắng làm lành lánh dữ để kiếp sau hưởng được quả lành... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
04:30
June 4, 2021
5. Sự thật thực tại là gì và khủng hoảng của vật lý học hiện đại
Nhân loại đã mặc định thực tại tồn tại độc lập với tâm thức (ý thức của con người), con người với tâm thức là chủ thể quan sát thực tại, độc lập với thực tại, con người đó có chết đi, tâm thức đó không còn tồn tại thì thực tại vẫn tồn tại độc lập. Nhưng kết quả mà Vật lý lượng tử nhận được thì trái ngược với điều đó, nghĩa là : Kết quả quan sát được không những phụ thuộc vào đối tượng quan sát mà còn phụ thuộc vào người quan sát. Thực tại là gì thì tuỳ thuộc vào người quan sát, nghĩa là với cách quan sát này thì thực tại là hạt, nhưng với cách quan sát kia thì thực tại lại là sóng. Thực tại là gì thì câu trả lời nhận được tuỳ thuộc vào cách ta “hỏi” nó. Kết quả này làm cho các nhà khoa học đi đến kết luận : Ý thức đã tác động lên thực tại và thực tại không hoàn toàn độc lập với ý thức như mặc định xưa nay của nhân loại. Có một số nhà khoa học đã nghi vấn : Phải chăng khi ý thức khảo sát thực tại thì chính ý thức đã “tạo tác” ra thực tại, phải chăng thực tại là sản phẩm do ý thức tạo nên?.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:16:37
June 4, 2021
4. Tẩu hỏa nhập ma - Sách Luân hồi tái sinh
Tẩu hỏa nhập ma là cụm từ được dùng để chỉ cho hiện tượng những người tu trở nên kỳ dị, khác thường, điên điên, khùng khùng. Tẩu hỏa nhập ma có thể chia thành 2 trường hợp: Một là bị hoang tưởng, nghĩa là luôn luôn bị ám ảnh, thấy rõ một một sự vật hay hiện tượng không có thật đang hiện hữu trước mắt họ. Hai là bị các Hóa sanh (phi nhân) xâm nhập, tương tác nên có được một vài khả năng đặc biệt hoặc bị các Hóa sanh "cài đặt" thông tin về các tà kiến, chấp thủ của Hóa sanh nên họ ảo tưởng mình đã giác ngộ, giải thoát... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
23:07
June 4, 2021
3. Tương tác giữa hóa sanh và con người - Sách Luân hồi tái sinh
Hóa sanh và con người cùng tồn tại trong một không gian. Sắc pháp (thân) của hóa sanh mang lưỡng tính sóng hạt (lượng tử) nên nó giống như sóng điện từ có thể xuyên qua cây cối, nhà cửa, tường vách, thân thể con người. Và khi nó xuyên qua thân thể con người thì Hóa sanh sẽ tương tác với lượng thông tin trong ADN của con người làm phát sinh lộ trình tâm. Hóa sanh sẽ biết được thực tại qua kho chứa thông tin của người đó. Các Hóa sanh cũng tương tác với nhau tương tự như vậy... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
16:22
June 4, 2021
2. Thức tái sinh là hóa sanh - sách Luân hồi tái sinh
Khi tế bào não chết, tại cấu trúc ADN của tế bào thần kinh não bộ sẽ xảy ra "đột biến". Sự đột biến này sẽ làm phát sinh một loại vật chất vi tế đặc biệt mang lưỡng tính sóng hạt (lượng tử) có khả năng mang tải lượng "thông tin Pháp trần và thông tin di truyền" của người chết thoát ra. Đó là Thức tái sinh thoát ra... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
15:57
June 4, 2021
1. Sách Luân hồi tái sinh
Luân hồi tái sinh là vấn đề được đề cập đến trong các tín ngưỡng và tôn giáo Đông Phương. Phật Giáo khảo sát luân hồi tái sinh nhằm thấy biết như thật khổ do luân hồi tái sinh phát sinh và chấm dứt khổ do chấm dứt luân hồi tái sinh. Nhưng từ xưa cho đến nay, khái niệm luân hồi tái sinh được hiểu rất mơ hồ, trừu tượng. Mơ hồ, trừu tượng ở chỗ là cái gì đi tái sinh, cái gì luân chuyển từ người chết này sang một người sống trong kiếp kế tiếp... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
28:24
June 4, 2021
25. Thiền nói - Sách Đến để mà thấy
Thiền nói là gì? Là thiền bằng lời nói, là thiền nơi đầu môi chóp lưỡi.  Có rất nhiều người, có thể là nhà tu hành, nhà văn, thi sĩ, nhà triết học ... họ cũng nói được về Giải thoát, thậm chí với những lời văn hoa mỹ, câu văn hoa mỹ, những hình dung từ hoa mỹ làm say đắm người đời, nhưng họ đã Giải thoát hay chưa thì hãy thận trọng, hãy khoan vội tin mà hãy xem xét thận trọng trong một khoảng thời gian đủ dài, họ có còn Tham Sân Si hay không? Nếu không có điều kiện để xem xét như vậy thì hãy xem xét những điều họ thuyết giảng. Một người thực sự giải thoát thì không những họ nói được về Giải thoát mà họ còn giảng nói, phân tích, chỉ đẫn rành mạch về cách thức, phương pháp hay con đường thực hành để đạt được sự giải thoát ấy, bởi họ đã thực chứng giải thoát bằng cách thức đó và cách thức ấy hoàn toàn phù hợp với lời dạy của Phật. Một người nói hay, nói giỏi, nói hấp dẫn bao nhiêu đi nữa về Giải thoát nhưng không nói rõ được về sự thực hành, hoặc lời dạy thực hành ấy không phù hợp với lời dạy của Phật, hoặc không đề cập đến phương pháp thực hành, thì chỉ là lý luận suông do tư duy tác thành,đó chỉ là Thiền nói.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
18:35
June 3, 2021
24. Chân đế và Tục đế - Sách Đến để mà thấy
Chân đế và Tục đế là những khái niệm xuất hiện về sau, nó không có trong các bộ kinh Nikaya, nghĩa là không do Phật nói. Kinh điển có nói đến Đế, nói đến Chân Lý hay Sự Thật phổ quát mà các bậc Thánh đã giác ngộ, đó là Tứ Thánh Đế bao gồm Khổ Đế, Tập Đế, Đạo Đế và Diệt Đế. Như vậy Kinh điển nói đến Tứ Đế chứ không phải là Nhị Đế. Nhị Đế bao gồm Tục đế và Chân đế là quan niệm của người đời sau và các quan niệm đó không ăn nhập gì vởi Tứ Đế... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
18:44
June 3, 2021
23. Chấp có chấp không và lý Duyên khởi - Sách Đến để mà thấy
Ai với Chánh trí tuệ thấy như chơn các pháp tập khởi thì không cho rằng các pháp là không có. Ai với Chánh trí tuệ thấy như chơn các pháp đoạn diệt thì không cho các pháp là có. Chấp Có ,chấp Không có là những biên kiến .Như Lai xa lìa hai cực đoan mà thuyết pháp ở Trung Đạo: cái này có do cái kia có ,cái này sinh do cái kia sinh, cái này không có do cái kia không có ,cái này diệt do cái kia diệt.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
14:45
June 3, 2021
22. Hữu tướng và Vô tướng - Sách Đến để mà thấy
Hữu tướng và Vô tướng là những thuật ngữ Phật học có nguồn gốc Hán ngữ đã được Việt hoá nhưng đa phần người Việt hiểu rất mơ hồ các khái niệm này. Và đặc biệt tại sao Hữu tướng là hư vọng và Vô tướng là không hư vọng ,Vô tướng là Chư Phật thì lại càng khó hiểu. .. Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
25:05
June 3, 2021
21. Kinh Phạm Võng và sự giác ngộ của Đức Phật - Sách Đến để mà thấy
Sự Giác ngộ của Đức Phật không phải là giác ngộ về giới luật Sự Giác Ngộ của Đức Phật không phải là sự giác ngộ về Bản Ngã và Thế Giới  Sự Giác Ngộ của Đức Phật là giác ngộ về các Cảm thọ.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
27:33
June 3, 2021
20. Năng kiến và Sở kiến - Sách Đến để mà thấy
Năng kiến và sở kiến hay nói tắt là Năng và Sở là những thuật ngữ Phật học bằng tiếng Hán nhưng nếu hiểu theo tiếng Việt thì Năng kiến là Cái biết và Sở kiến là Cái bị biết hay Đối tượng của Cái biết.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
31:51
June 3, 2021
19. Chấp ngã từ đâu sanh - Sách Đến để mà thấy
Các Pháp đều vô ngã, nghĩa là các Pháp vô hộ , vô chủ , vô sở hữu, nghĩa là không có bất kỳ một cái gì bảo hộ, chủ nhân, chủ sở hữu pháp đó, cũng có nghĩa là không có một cái Ta nào là chủ nhân, chủ sở hữu pháp đó nên gọi là Vô Ngã (tiếng Việt gọi là Ta, tiếng Hán gọi là Ngã ). Đây là sự thật không phải Đức Phật sáng tạo ra mà là Đức Phật phát hiện ra. Sự thật vô ngã sẽ được mỗi người tự biết khi quán sát Lý Duyên Khởi: Hai nhân tiếp xúc với nhau rồi cùng diệt mới phát sinh quả. Quả ấy phát sinh do hai nhân tiếp xúc với nhau (duyên Xúc) mà phát sinh nên gọi là Pháp duyên khởi... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
29:39
June 3, 2021
18. Năm uẩn và năm thủ uẩn - Sách Đến để mà thấy
Năm uẩn là gì? Năm thủ uẩn là gì? Hiểu biết sai và hiểu biết đúng sự thật về năm uẩn và năm thủ uẩn là như thế nào? Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
10:25
June 3, 2021
17. Đói ăn khát uống - Sách Đến để mà thấy
Đây là một thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong Thiền tông Trung Hoa và được du nhập vào Việt nam. Rất nhiều người hiểu thành ngữ"đói ăn khát uống"trong ngữ cảnh ăn uống, bởi họ không biết xuất xứ ,không biết ngữ cảnh của thành ngữ này. Nếu như không biết ngữ cảnh của câu nói "cửa miệng" của Thiền tông Trung Hoa thì sẽ hiểu sai lạc thành ngữ đó, cho là nói chuyện ăn ,chuyện uống... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
14:20
June 3, 2021
16. Tánh Không - Sách Đến để mà thấy
Trong Tăng Chi Bộ Kinh chương hai pháp, phẩm Hội chúng có nêu rõ:"Ở đây, này các Tỷ kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ kheo đối với các kinh điển do Như Lai tuyên thuyết, thâm sâu, ý nghĩa sâu kín,siêu thế, liên hệ đến không, khi các kinh điển ấy được thuyết giảng, họ không khéo nghe, không lóng tai, không an trú tâm để hiểu biết chúng, không nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, cần phải học thuộc lòng.Nhưng đối với các kinh điển thi văn do thi sĩ làm ra, với các nguyên âm hoa mỹ, với các phụ âm hoa mỹ, các kinh thuộc ngoại giáo, được các đệ tử ngoại giáo nói lên, khi các kinh điển ấy được thuyết giảng, họ khéo nghe, khéo lóng tai, họ an trú tâm để hiểu biết chúng, họ nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ ,cần phải học thuộc lòng" Vậy những Kinh nào thâm sâu ,ý nghĩa sâu kín,siêu thế ,liên hệ đến không?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
15:01
June 3, 2021
15. Vô thường là khổ hay là lạc - Sách Đến để mà thấy
Trong Kinh điển đăc biệt Kinh Ví dụ con rắn thuộc Kinh Trung Bộ Đức Phật nhấn mạnh: Sau khi học Pháp phải quán sát ý nghĩa các pháp với trí tuệ (đối chiếu với sự thật ) nếu không sẽ nắm giữ ý nghĩa các pháp một cách sai lạc và điều đó sẽ đưa đến tự hại giống như người bắt rắn ngu si nắm lấy đuôi con rắn. Vì vậy người học Pháp và hành Pháp phải quán sát ý nghĩa lời giảng bằng cách đối chiếu với sự thật và đối chiếu với lời dạy "Nhất quán xuyên suốt Kinh điển" của Đức Phật và sau khi biết đó là sự thật ,biết nó phù hợp với " Nhất quán xuyên suốt Kinh điển" thì mới chấp nhận và thực hành.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
22:58
June 3, 2021
14. Thấy thực tại như chúng đang là - Sách Đến để mà thấy
Đây là một tựa đề mà nhiều người đề cập đến. Tựa đề này cần sửa đổi một chút thì ý nghĩa sẽ sáng rõ thêm. Đó là thấy Như thật thực tại đang là. Với tựa đề này có ba vấn đề cần đề cập. Một là Thực tại đang là là gì? Hai là thấy thực tại đang là không đúng như thật là như thế nào? Ba là thấy thực tại đang là đúng như thật là như thế nào?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
21:30
June 3, 2021
13. Tứ Thánh Đế - Sách Đến để mà thấy
Có một du sĩ ngoại đạo bạch hỏi Thế Tôn đại ý là phải đi với tốc độ như thế nào ,phải đi với thời gian bao lâu mới có thể đi đến Niết bàn .Đức Thế Tôn trả lời cho dù đi với tốc độ nào và thời gian bao lâu cũng không tới được Niêt bàn và Ngài nói tiếp : Nhưng này Hiền giả Ta tuyên bố :" Thế gian ,Nguồn gốc Thế gian ,Sự chấm dứt Thế gian và Con đường châm dứt Thế gian đều nằm trong tấm thân dài độ thước mấy này cùng với Tưởng và Thức ".Đây là một hình thức tuyên bố về Tứ Thánh Đế.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
11:54
June 3, 2021
12. Pháp cú 295 - Sách Đến để mà thấy
Sau khi giết mẹ cha Hai vua Bà la môn Giết hổ tướng thứ năm Vô ưu phạm chí sống... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
00:57
June 3, 2021
11. Pháp cú 294 - Sách Đến để mà thấy
Sau khi giết mẹ cha Giết hai vua Sát lỵ Giết vương quốc ,quần thần Vô ưu ,phạm chí sống Vô ưu ,phạm chí sống là ám chỉ một ngừoi đã giải thoát hoàn toàn ,một vị Alahan .Nhưng tại sao một vị Alahan đươc giải thoát hoàn toàn sau khi giết mẹ cha ,giết hai vua Sát lỵ ,giêt vương quốc quần thần?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
13:46
June 3, 2021
10. Pháp cú 282 - Sách Đến để mà thấy
Tu thiền trí tuệ sanh Bỏ thiền trí tuệ diệt  Biết con đường hai ngã Đưa đến Hữu ,Phi Hữu  Hãy tự mình nổ lực Khiến trí tuệ tăng trưởng Con đường hai ngã là con đường như thế nào?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
06:40
June 3, 2021
9. Pháp cú 243: Vô minh và Minh - Sách Đến để mà thấy
Trong hàng cấu uế ấy Vô Minh nhơ tối thượng  Đoạn nhơ ấy Tỷ kheo  Thành bậc không uế nhiễm Tham là cấu uế ,sân là cấu uế ,si là cấu uế ,tà ngữ ,tà nghiệp ,tà mạng là cấu uế ,sầu bi khổ ưu não là cấu uế .Tại sao trong hàng cấu uế ấy Vô Minh lại là cấu uế tối thượng ?Chính vì từ Vô Minh mà phát sinh Tham Sân Si và từ Tham Sân Si mà phát sinh các cấu uế khác .Vậy Vô Minh là gì mà lại là nhơ tối thượng ?.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
08:53
June 3, 2021
8. Pháp cú 372 - Sách Đến để mà thấy
Không trí tuệ không thiền Không thiền không trí tuệ Người có thiền có tuệ Nhất định gần Niết bàn Ba câu đầu của pháp cú này lặp đi lặp lại chữ tuệ .Sự lặp lại ấy có ý nghĩa gì?.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
06:26
June 3, 2021
7. Hạnh phúc và khổ đau - Sách Đến để mà thấy
Cuộc sống của con người rất đa dạng và phức tạp, con người có hiểu biết và quan tâm tới tất nhiều vấn đề, rất nhiều lãnh vực đa dạng khác nhau. Tuy vậy tất cả những sự hiểu biết, những sự quan tâm ấy đều đồng quy về một vấn đề duy nhất là Hạnh phúc và Khổ đau. Cảm nhận Hạnh phúc và Khổ đau thì người ngu và trí, Phàm và Thánh đều cảm nhận được, nhưng hiểu biết về Hạnh phúc và khổ đau thì khác nhau và được chia làm hai loại... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
24:31
June 3, 2021
6. Đốn rừng không đốn cây - Sách Đến để mà thấy
Đốn rừng không đốn cây Từ rừng sinh sợ hãi Đốn rừng đốn ái dục Tỷ kheo được tịch tịnh Đọc câu đầu tiên thì cho dù người ngu hay trí, cả nhân loại này đều hoang mang. Làm gì có chuyện “đốn rừng không đốn cây”, từ trong thâm tâm họ có cái nghi ngờ, có cái hoang mang đó nhưng một số người vì đức tin tôn giáo, họ cho rằng Phật nói là “bất khả tư nghì”, chúng sanh không thể nào hiểu được nên gạt nó sang một bên. Một số người cho rằng do phiên dịch hoặc do sai sót trong lưu truyền... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
15:12
June 3, 2021
5. Từ bỏ các phước báo - Sách Đến để mà thấy
Thế Tôn: Không phải ai xin ăn Cũng gọi là khất sĩ Nếu chấp trì độc pháp Không còn gọi tỷ kheo Ai sống ở đời này Từ bỏ các phước báo Đoạn trừ mọi ác pháp Hành trì theo phạm hạnh Sống đời sống chánh trí Vị ấy xứng “tỷ kheo” Vậy để xứng đáng với danh xưn tỷ kheo, xứng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn, để có thể lớn mạnh, chói sáng trong Pháp và Luật của Như Lai phải có bốn yếu tố: thứ nhất là từ bỏ các phước báo, thứ nhì là đoạn trừ mọi ác pháp, thứ ba hành trì theo phạm hạnh, thứ tư sống nếp sống chánh trí... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
15:31
June 3, 2021
4. Giải thoát là như thế nào? - Sách Đến để mà thấy
Câu trả lời nằm trong bài kệ thuộc Trường Bộ Kinh: Bậc Thánh bỏ gia đình Du hành không trú xứ. Với dân chúng trong làng, Không tác thành hệ lụy Tuyệt không các dục vọng, Không mơ ước hão huyền, Chấm dứt mọi tranh luận Với bất kỳ một ai.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
10:20
June 3, 2021
3. Ai sẽ giải thoát? - Sách Đến để mà thấy
Đức Phật trả lời: Người có trí trú giới Tu tập Tâm và Tuệ Nhiệt tâm và thận trọng Tỷ kheo ấy thoát triền.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
14:57
June 3, 2021
2. Đến để mà thấy
Từ khi công nghệ thông tin ra đời người tìm hiểu Phật Giáo có cơ hội tiếp xúc với lượng thông tin về Giáo pháp nhiều hơn, dễ dàng hơn và đa chiều hơn. Đây là một thuận lợi giúp cho họ thoát ra khỏi định kiến theo kiểu ếch ngồi đáy giếng, nhưng cũng gặp không ít khó khăn với lượng thông tin khổng lồ ,đồ sộ, bao la như đại dương ấy. Trong cái kho tàng khổng lồ ấy có biết bao tông phái Phật giáo với các giáo nghĩa khác nhau, cách thức hành trì khác nhau, giải nói về chứng ngộ khác nhau, đôi khi trái ngược nhau, thậm chí là cãi lộn nhau. Trong thực tế có bao nhiêu người học Phật thì có bấy nhiêu cách hiểu và như vậy sẽ có bấy nhiêu thứ Phật giáo khác nhau. Lời dạy của Phật chỉ có một nhưng tuỳ theo hiểu biết, kinh nghiệm cá nhân của từng người ,từng bộ phái mà sẽ phát sinh các kiến giải khác nhau... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
17:37
June 3, 2021
1. Thay cho lời tựa - Sách Đến để mà thấy
Tâm của phàm phu là tâm Bát Tà Đạo và cái Tánh của tâm đó là gì? Trong tâm Bát Tà Đạo của phàm phu ấy bậc Thánh thấy như thật: nó chỉ có Tánh Vô Minh, tánh Tham Sân Si, tánh Dính mắc, ràng buộc, tánh Sầu Bi Khổ Ưu Não. Trong tâm Bát Tà Đạo không hề có Tánh Phật, mà Tánh Phật hay Phật tánh chỉ có nơi Đức Phật và các vị ALaHan. Phật tánh nơi Phật và các vị ALaHan là Trí Tuệ liễu tri tất cả pháp,là Trí Tuệ giác ngộ Tứ Thánh Đế, nó không tự nhiên từ trên trời rơi xuống, nó không sẵn có nơi các Ngài khi còn phàm phu, mà Phật tánh đó phải do Đức Phật tự mình học hỏi, tự mình tu tập không thầy chỉ dạy, các vị ALaHan phải theo lộ trình Văn - Tư - Tu của Phật chỉ dạy. Chính cái Phật tánh ấy được tu tập, được làm cho viên mãn mới xoá bỏ được Tánh Vô Minh, tánh ngu muội của phàm phu, mới giác ngộ Tứ Thánh Đế... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
13:46
June 3, 2021
24. Thức tái sanh là hóa sanh - Sách Vô minh và Minh
Cái gì đi tái sanh ? Cái gì từ người chết di chuyển nhập vào bào thai ? Đây là câu hỏi chưa có câu trả lời minh bạch. Từ xưa đến nay, trong các tôn giáo, kể cả trong các trường phái Phật giáo, câu trả lời cũng rất mơ hồ và trừu tượng... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
52:03
June 3, 2021
23. Thực tướng là Vô tướng - Sách Vô minh và Minh
Thế giới có hình tướng mà nhân loại thấy nghe, cảm nhận, nhận thức không phải là Thế giới vật chất, cũng không phải nó không có thật, mà đúng như thật nó là các Cảm thọ, nó Vô thường, Vô ngã, nó thuộc phạm trù Tâm nên nó Vô Tướng, vậy nên Thực Tướng các pháp là Vô Tướng. Hiểu biết đúng sự thật này gọi là Minh, là Trí Tuệ, là Chánh Kiến, còn được gọi là Cái Biết Vô Tướng. An trú Cái Biết Vô Tướng này sẽ kinh nghiệm được giải thoát và giải thoát này có tên gọi là Vô Tướng Giải Thoát hay Tuệ Giải Thoát... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
03:25
June 3, 2021
22. Nội không và ngoại không - Sách Vô minh và Minh
Trong kinh Đại Không thuộc Trung Bộ Kinh có đề cập tới: tác ý nội không, tác ý ngoại không, tác ý nội ngoại không. Vậy nội không là cái gì, ngoại không là cái gì và như thế nào là tác ý nội không, như thế nào là tác ý ngoại không, như thế nào là tác ý nội ngoại không ? Đây là lĩnh vực rất tế nhị, khó thấy, khó biết, khó chứng, bởi vì nó thuộc về lộ trình tâm Bát Chánh Đạo, lộ trình tâm bậc Thánh. Những ai chưa có Pháp học đầy đủ và chính xác về Duyên Khởi lộ trình tâm Bát Tà Đạo của Phàm phu, Duyên Khởi lộ trình tâm Bát Chánh Đạo của bậc Thánh, chưa biết rõ về Tứ Thánh Đế thì cho dù có giảng nói thế nào, họ cũng không có thể biết được nội không là cái gì, ngoại không là cái gì... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
32:50
June 3, 2021
21. Giải mã Kinh A Di Đà - Sách Vô minh và Minh
Bản Kinh A DI ĐÀ là giáo lý của tông Tịnh Độ, một tông phái của Phật giáo Bắc tông. Sự xiển dương và hành trì của tông Tịnh độ trong quá khứ cũng như hiện nay chứng tỏ những vị Tổ sư của tông phái này chưa bao giờ đọc kỹ kinh A di đà nên đã không hiểu được nội dung cũng như chủ đích của kinh A di đà, vì vậy xiển đương và hành trì sai lạc với nội dung và chủ đích của Kinh A di đà... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
22:57
June 3, 2021
20. Từ bi - Sách Vô minh và Minh
Từ bi là lòng thương cảm của bậc Thánh đối với chúng sinh đang đắm chìm trong đau khổ vì Vô Minh và Tham ái. Đối với kẻ Phàm phu, nhiều người cũng có lòng thương cảm đối với chúng sanh đang ở trong những hoàn cảnh đớn đau, tuyệt vọng, tồi tệ nhưng đó không phải là Từ Bi. Vậy thì có gì khác nhau trong Thương Cảm của bậc Thánh và Phàm phu?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
06:36
June 3, 2021
19. Thấy sợi dây tưởng là con rắn - Sách Vô minh và Minh
Đây là một thí dụ được nhắc đến rất nhiều, nhằm minh hoạ cho hiểu biết sai lạc, hiểu biết điên đảo về những đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận. Thí dụ này phải được khảo sát, phân tích tỉ mỷ và so sánh với hiểu biết của Phàm phu để biết được hiểu biết của Phàm phu sai lạc, điên đảo như thế nào... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
11:42
June 3, 2021
18. Bốn điên đảo: Thường Lạc Ngã Tịnh - Sách Vô minh và Minh
Bốn điên đảo là bốn hiểu biết sai sự thật, đảo ngược sự thật của Phàm phu. Đó là các pháp là Vô thường thì hiểu biết là Thường, các pháp Vô ngã thì hiểu biết là Hữu ngã, Thực tại thế gian là Khổ thì hiểu biết là Lạc, Niềm vui, Hạnh phúc, Lạc thú thế gian là ô uế, bất tịnh thì hiểu biết nó là Thanh tịnh. Như vậy kẻ Phàm phu có bốn hiểu biết không đúng sự thật, bốn hiểu biết điên đảo đó là : THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
20:17
June 3, 2021
17. Lý duyên khởi và vô thường vô ngã - Sách Vô minh và Minh
Vô thường và Vô ngã là hai tánh chất, hai tự tánh của các sự vật, hiện tượng Vật chất và Tinh thần mà theo thuật ngữ Phật học là Sắc pháp và Danh pháp. Vô thường đã được nói đến cả khi Phật chưa ra đời, nhưng với quan điểm, một số thường hằng, một số vô thường chứ không phải tất cả các pháp đều vô thường như sự chứng ngộ và tuyên thuyết của Đức Phật. Riêng về Vô ngã thì chỉ một mình Đức Phật, độc nhất vô nhị từ cổ chí kim, chứng ngộ và thuyết giảng... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
32:08
June 3, 2021
16. Tri kiến Phật hay thấy biết của Phật - Sách Vô minh và Minh
Sự chứng ngộ và thuyết giảng của Đức Phật về Tri Kiến có hai loại : Tri kiến của Phàm phu và Tri kiến của bậc Thánh... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
18:36
June 3, 2021
15. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả - Sách Vô minh và Minh
Đây là một bản kinh rất nổi tiếng, được nhiều người biết đến và ca tụng. Hầu như mọi người đều nhất trí với nhau, đây là lối sống do Đức Phật chủ trương và giảng dạy. Đó là sống trong giây phút hiện tại. Có nhiều bản kinh Nhất Dạ Hiền Giả khác nhau, nhưng đều là các giải thích nhằm sáng tỏ bài kệ trong phần Tổng thuyết mà Đức Phật đã giảng... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
17:22
June 3, 2021
14. Bố thí - Sách Vô minh và Minh
Đa phần về sau ,không y theo kinh mà y theo chú giải, luận giải nên đề cao bố thí, xem bố thí là sự nghiệp hàng đầu của tu hành. Nhưng thay vì đề cao bố thí với Tâm Không để có quả lớn, lợi ích lớn, các chú giải đa phần đề cao bố thí với tâm mong cầu, với tâm trói buộc, với tâm chất chứa về Phước Báo. Họ dùng đủ mọi phương tiện phân tích về phước báo, về người thí, thái độ thí, vật thí, người thọ thí để đạt được tối ưu phước báo. Chú giải, luận giải về mục đích của bố thí là phước báo như vậy chính là Tham Dục, do Vô minh và Tham ái mà viết ra.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
10:54
June 3, 2021
13. Giới không sát sinh - Sách Vô minh và Minh
Năm giới, Tám giới và Mười giới vốn đã có trong xã hội Ấn độ trước khi Đức Phật ra đời. Phật giáo ra đời đã tiếp thu những sự kiện đó của thời đại, nên trong Phật giáo có sự thực hành Năm giới, Tám giới, Mười giới. Tuy Đức Phật có tiếp thu, có chủ trương thực hành Năm giới, Tám giới, Mười giới nhưng mục đích và phương pháp thực hành các giới này lại khác xa, ngược lại với hiểu biết của các tôn giáo đương thời cũng như hiểu biết của nhân loại. Sự khác nhau về mục đích và phương pháp thực hành Năm giới, Tám giới, Mười giới của Đức Phật và ngoại đạo là ở chổ nào ? Bài viết này chỉ đề cập tới sự khác biệt về mục đích và phương pháp thực hành giới không sát sinh giữa chủ trương của Đức Phật và Ngoại đạo, người đọc có thể qua đây liên hệ với các giới khác tương tự... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
22:18
June 3, 2021
12. Than khóc trong giới luật bậc Thánh - Sách Vô minh và Minh
Có ba sự việc mà Tăng Chi Bộ Kinh đã đề cập mà người Phật tử phải nghiêm túc suy ngẩm, đó là than khóc trong giới luật bậc Thánh, điên loạn trong giới luật bậc Thánh và trẻ con trong giới luật bậc Thánh... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
10:29
June 3, 2021
11. Bậc Thánh Alahan có thất thánh tài không? - Sách Vô minh và Minh
Khi Trí Tuệ được tu tập được làm cho viên mãn, lúc đó các thông tin "Vô Minh, Ta, của Ta" trong kho chứa "tri thức hiểu biết" được lưu giữ từ vô thuỷ bị xoá bỏ hoàn toàn. Đây là sự đoạn diệt không còn dư tàn cái nhân của hiểu biết vô minh, điên đảo, của Thường Kiến, Ngã Kiến, đoạn tận không có dư tàn cái nhân của Tà Niệm, cái nhân của lộ trình tâm Bát Tà Đạo, cái nhân của Tham Sân Si, của sầu bi khổ ưu não, của luân hồi sinh tử. Đây là sự đột chuyển trong "thẳm sâu tâm thức", đây cũng là sự thành đạt đạo quả A La Hán. Khi đột chuyển xẩy ra ai cũng tự thấy, tự biết " Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui cuộc đời này nữa". Đây là Chánh Trí khởi lên nơi vị ấy.... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn
06:00
June 3, 2021
10. Thất thánh tài hay bảy tài sản của bậc Thánh - Sách Vô minh và Minh
Thất Thánh tài là bảy tài sản của bậc Thánh. Trong Phật giáo có bậc Thánh vô học đạo tức bậc Thánh A la hán và bậc Thánh hữu học đạo bao gồm : Bậc Thánh Nhập Lưu, Nhất Lai và Bất Lai. Thất Thánh tài là bảy tài sản thuộc về bậc Thánh hữu học. Đối với bậc Thánh hữu học tại gia gồm: Tín - Giới - Tàm - Quý - Văn - Thí - Tuệ. Đối với bậc Thánh hữu học xuất gia gồm: Tín - Giới - Tàm - Quý - Văn - Tinh Tấn - Trí Tuệ. Tuy nhiên kẻ phàm phu cũng có Tín Giới Tàm Quý Văn Thí và hiểu biết nhưng đó không phải là tài sản của bậc Thánh, không phải là những thứ quý báu, vì nó không phải là hành trang của Hành Giả trên con đường Giác Ngộ. Vậy thì Tín Giới Tàm Quý Văn Thí Tuệ của bậc Thánh khác nhau với Tín Giới Tàm Quý Văn Thí Hiểu biết của phàm phu như thế nào?... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
19:45
June 3, 2021
9. Tuệ tri vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly - Sách Vô minh và Minh
Trong thời đại này, một người tu tập mà kinh nghiệm được không có Nhân sanh Khổ, hay Khổ Diệt, Niết Bàn, chỉ có một cách duy nhất là tuân thủ lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không thể có một con đường thứ hai, một pháp môn thứ hai, lời dạy của một vị Phật thứ hai, một vị Tổ Sư nào hết. Đức Phật giác ngộ nhờ : "tuệ tri sự sinh diệt của Thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của Thọ". Nhiều người học và tu theo Phật, nhiều trường phái Phật giáo đã đi xa khỏi điều này, đặc biệt là nhiều người, nhiều trường phải không tìm hiểu, không tư duy, không tu tập trên cái chủ đề đặc biệt quan trọng này : tuệ tri vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly".... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
17:56
June 3, 2021
8. Chánh trí - Sách Vô minh và Minh
Sự phân biệt Phàm và Thánh là ở lộ trình tâm. Nếu lộ trình tâm là Bát Tà Đạo, thì đó là Phàm phu. Nếu lộ trình tâm là Bát Chánh Đạo thì đó là bậc Thánh. Khi một vị đệ tử học tập, nghe giảng hoặc tự mình nghiên cứu kinh điển và tư duy về điều đã học, đã nghe thì lộ trình tâm đó vẫn là Bát Tà Đạo, vẫn là Phàm phu... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
19:43
June 3, 2021
7. Có phải ngũ uẩn giai không không? - Sách Vô minh và Minh
Ngũ uẩn hay Năm uẩn là một thuật ngữ thông dụng trong Phật học để chỉ cho Năm nhóm : Sắc Thọ Tưởng Hành Thức. Chữ Uẩn được dùng trong Ngũ uẩn hay Năm uẩn đã được định nghĩa rõ ràng trong kinh Nikaya là nhóm, là tổ hợp. Ví như : Phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại,thô hay tế, thắng hay liệt, nội hay ngoại, xa hay gần... đều là Sắc uẩn. Trong kinh điển Hán tạng dịch sang tiếng Việt chữ Uẩn trong Ngũ uẩn được dùng theo nghĩa "ngăn che" thực tánh, điều này đã "găm" vào đầu người học một hiểu biết sai lạc ngay từ đầu về Ngũ uẩn. Hiểu biết về Ngũ uẩn có hai loại: Một là hiểu biết không đúng sự thật về Ngũ uẩn, hiểu biết đó gọi là Vô minh, là Vọng tưởng, là Không liễu tri Ngũ uẩn. Hai là hiểu biết đúng sự thật về Ngũ uẩn, hiểu biết đó được gọi là Minh, là Trí tuệ, là Liễu tri Ngũ uẩn. Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
18:15
June 3, 2021
6. Chấp thủ - sách Vô minh và Minh
Trong Đại Kinh Mãn Nguyệt Đức Phật đã dạy: Nơi nào có Tham và Dục nơi đó có chấp thủ. Nghĩa là thích thú đối tượng nào (gọi là Tham) thì sẽ muốn có được niềm vui, hạnh phúc từ đối tượng đó (gọi là Dục) thì sẽ khởi lên tư tưởng: đối tượng này là của Ta, là Ta, là tự ngã (bản ngã) của Ta. Đây gọi là chấp thủ. Chấp thủ cũng có nghĩa là ràng buộc với đối tượng đã được xem là của Ta, là Ta , là bản ngã của Ta...  Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
06:55
June 3, 2021
5. Ba trụ cột của pháp hành - sách Vô minh và Minh
Pháp hành phải được hiểu là pháp hành Bát Chánh Đạo, là thực hành để khởi lên tám chi phần của Bát Chánh Đạo. Lộ trình Bát Chánh Đạo siêu thế có ba pháp căn bản, tạo thành cái trục chính, là ba trụ cột của lộ trình. Đó là : CHÁNH NIỆM - CHÁNH ĐỊNH - CHÁNH TRI KIẾN, gọi tắt là Niệm - Định - Tuệ.  Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
11:29
June 3, 2021
4. Thiền Phật giáo - sách Vô Minh và Minh
Thiền đã trở thành thời thượng, được rất nhiều người ở Đông phương và Tây phương nghiên cứu, học hỏi, tu tập và ngợi ca. Tuy nhiên Thiền có rất nhiều trường phái, nhiều cách thực hành, với các mục đích khác nhau, trong đó có Thiền Phật Giáo. Thiền Phật giáo chỉ có một mục đích duy nhất là Chấm dứt Khổ, Giải thoát Khổ chứ không có mục đích rèn luyện sức khoẻ, chữa bệnh, đạt những năng lực thần thông ... Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
22:48
June 3, 2021
3. Tuệ tri Tham Sân Si - Sách Vô minh và Minh
Tuệ tri Tham sân si là hiểu biết đúng sự thật về tham sân si. Làm thế nào để đoạn trừ tham sân si? Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
27:59
June 3, 2021
2. Cảm thọ - Sách Vô minh và Minh
Sự giác ngộ của Đức Phật là thực tại là Cảm thọ. Hãy cùng nghe để hiểu cảm thọ là gì? Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
16:09
June 3, 2021
Sách Vô minh và Minh
Đây là phần 1 của cuốn sách " Vô minh và Minh" của Thiền Sư Nguyên Tuệ.  Con người hiểu biết như thế nào thì sống như thế ấy. Nếu hiểu biết của một người là Vô minh, không đúng với sự thật, thì cuộc sống của người đó sẽ mâu thuẫn với sự thật, xung đột với sự thât, nên sẽ có sầu bi khổ ưu não. Nếu hiểu biết của một người là Minh, đúng với sự thật thì sẽ không mâu thuẫn, không xung đột, và sẽ thích nghi với mọi sự thật và ,sẽ không có sầu bi khổ ưu não. Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
01:14:20
June 3, 2021
Phần hỏi - đáp trong sách Bát Chánh Đạo
Các câu hỏi về túc mạng thông, tha tâm thông, thức tái sinh, về Hóa sanh (con người sau khi chết) Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
42:06
June 3, 2021
Kinh Kalaka về Thấy và Biết của Phật - sách Bát Chánh Đạo
Thấy và Biết của Phật như thế nào? Có khác biệt gì so với thấy biết của người bình thường Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
03:34
June 3, 2021
Kinh về Bố Thí - Sách Bát Chánh Đạo
Hiểu đúng về Bố thí: bố thí với tâm không mong cầu, không trói buộc. Bố thí như vậy sẽ đưa đến quả lớn, lợi ích lớn. Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
08:17
June 3, 2021
Kinh Niệm Xứ - Sách Bát Chánh Đạo
Bản kinh nói về tu tập Tứ Niệm Xứ: Thân, Thọ, Tâm, Pháp Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
49:25
June 3, 2021
Kinh Nhất Dạ Hiền Giả - Sách Bát Chánh Đạo
Bài kinh sẽ trả lời và giải thích: thế nào là truy tìm quá khứ, thế nào là ước vọng tương lai và thế nào là đắm chìm trong hiện tại. Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
11:40
June 3, 2021
Kinh Tiểu kinh đoạn tận ái - Sách Bát Chánh Đạo
Bản Kinh là lời dạy của Đức Thế Tôn nói tóm tắt về Ái tận giải thoát - đoạn tận ái dục để đạt giải thoát. Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
28:47
June 3, 2021
Kinh Pháp Môn căn bản - Sách Bát Chánh Đạo
Kinh Pháp Môn căn bản là bản kinh đầu tiên và quan trọng nhất trong 152 bài kinh của Trung Bộ Kinh trong 5 bộ kinh Nikaya của Phật Giáo Nam Tông. Link đăng ký các khóa thiền Tứ Niệm Xứ: https://gosinga.vn/
25:30
June 3, 2021