Skip to main content
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet

Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet

By Sz.Miklósi Baptista Gyülekezet
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet tanításai.


A legfontosabb, amivel támogatni tudod gyülekezetünket, ha imádkozol értünk. Emellett önkéntesként téged is várunk a közös munkába, szolgálatba, hiszen segítő kezekre mindig szükség van. Ha pedig anyagilag is szeretnél mellénk állni, akkor ezt az imaházban kihelyezett adománygyűjtőknél vagy az alábbi PayPal számlánkon megteheted.

paypal.me/miklosibaptista
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

2021.01.31. A lelki ház építése - Efézus 2,19-22

Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet

1x
2021.06.20. A Szentléleknek engedelmeskedő élet – ApCsel 4,1-22
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma. Szentlélek által élni IV.  Apostolok cselekedetei 4,1-22 Pétert és Jánost börtönbe vetik 4 Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok; 2 bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. 3 Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. 4 De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy ötezerre emelkedett. Péter a nagytanács előtt 5 Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók; 6 Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. 7 Középre állították és vallatták őket: "Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt?" 8 Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: "Népünk vezetői, Izráel vénei! 9 Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, 10 vegyétek tudomásul valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll ez előttetek egészségesen. 11 Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, megvetettetek, 12 és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." Péter és János szabadon bocsátása 13 Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak, 14 de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. 15 Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagytanács elől, és így tanakodtak egymás között: 16 "Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. 17 De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se." 18 Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. 19 Péter és János azonban így válaszolt nekik: "Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre: ítéljétek meg magatok; 20 mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk." 21 Azok pedig, miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket, a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, 22 ugyanis több mint negyven éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
37:12
June 20, 2021
2021.06.13. Bizonyságtétel a Szentlélek erejével – ApCsel 3,11-26
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma. Szentlélek által élni III.  Apostolok cselekedetei 3,1-10 Péter bizonyságot tesz Jézusról 11 Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. 12 Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: "Izráelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? 13 Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, a mi atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. 14 De ti a Szentet és Igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, 15 az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. 16 Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. 17 Most már tudom, atyámfiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti elöljáróitok is. 18 De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. 19 Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; 20 hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. 21 Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által. 22 Maga Mózes mondta: Prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én: őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. 23 És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell irtani a nép közül. 24 A próféták is - Sámueltől és az utána következőktől fogva -, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendöltek. 25 Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz: És a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. 26 Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el Szolgáját, aki megáld titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából." Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
37:57
June 13, 2021
2021.05.30. A Szentlélek működése a gyülekezetben – ApCsel 2,42-47
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma. Szentlélek által élni I.  Apostolok cselekedetei 2,42-47 42 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 43 Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. 44 Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 45 Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. 46 Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; 47 dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
33:21
May 30, 2021
2021.05.22. Pünkösd – A Szentlélek kiáradásának ünnepe – ApCsel 2,1-41
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet Pünkösdi alkalma. Húsvéttól Pünkösdig VII.  A Szentlélek kiáradásának ünnepe Apostolok cselekedetei 2,1-41 A Szentlélek kitöltése https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apostolok%20cselekedetei+2&version=NT-HU Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
39:34
May 23, 2021
2021.05.16. Hálaadás a szabadulásért – 107. Zsoltár
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma. Húsvéttól Pünkösdig VI.  Hálaadás a szabadulásért Pünkösd előszele 107. Zsoltár Hálaadó ének nagy ünnepen 107 Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 2 Így szóljanak az ÚR megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, 3 és összegyűjtött a különböző országokból; keletről, nyugatról, északról és délről. 4 Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. 5 Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggedt a lelkük. 6 De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. 7 A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. 8 Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, 9 mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. 10 Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, 11 mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a Felséges döntését. 12 Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. 13 De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. 14 Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. 15 Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, 16 mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat. 17 Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. 18 Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak. 19 De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. 20 Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. 21 Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, 22 mutassanak be hálaáldozatot, beszéljék el ujjongva tetteit! 23 Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. 24 Ezek látták az ÚR tetteit, csodáit a mélységes tengeren. 25 Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok. 26 Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbeestek a veszedelemben. 27 Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen odalett. 28 De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. 29 Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. 30 Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. 31 Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért! 32 Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében! 33 A folyókat pusztává tette, a forrásokat sivataggá, 34 a gyümölcstermő földet szikessé a rajta lakók gonoszsága miatt. 35 A pusztában bővizű tavat árasztott, a szomjú földön forrásokat. 36 Éhezőket telepített oda, akik várost alapítottak lakóhelyül. 37 Mezőket vetettek be, és szőlőket ültettek, amelyek termést és gyümölcsöt hoztak. 38 Megáldotta őket, és nagyon elszaporodtak, állatokban sem láttak hiányt. 39 De azután megfogyatkoztak, és görnyedeztek az elnyomás, a baj és gond miatt, 40 amikor gyalázatot zúdított az előkelőkre, és úttalan pusztaságban kellett bolyonganiuk. 41 De a szegényeket oltalmazza a nyomorúságban, nemzetségüket megszaporítja, mint egy nyájat. 42 Látják a becsületesek, és örülnek, az álnokok pedig befogják szájukat. 43 Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az ÚR kegyelmes tetteit!
26:49
May 16, 2021
2021.05.09. A helyreállás csodája – János 21,15-25
Húsvéttól Pünkösdig V. A helyreállás csodája Szégyen helyett, bizalom, fogadkozás helyett engedelmesség! János 21,15-25  Jézus kérdése Péterhez, Péter megbízatása 15 Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: "Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" Ő pedig így felelt: "Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!" Jézus ezt mondta neki: "Legeltesd az én bárányaimat!" 16 Másodszor is megszólította: "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Ő ismét így válaszolt: "Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged." Jézus erre ezt mondta neki: "Őrizd az én juhaimat!" 17 Harmadszor is szólt hozzá: "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: "Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged." Jézus ezt mondta neki: "Legeltesd az én juhaimat! 18 Bizony, bizony, mondom néked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod." 19 Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: "Kövess engem!" Jézus szava Péter és a szeretett tanítvány sorsáról 20 Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte: "Uram, ki az, aki elárul téged?" 21 Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól: "Uram, hát vele mi lesz?" 22 Jézus pedig így szólt hozzá: "Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem!" 23 Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt: "Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád?" Az evangélium írója Befejezés 24 Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. 25 De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem: maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
37:53
May 9, 2021
2021.05.02. Milyen ennivalónk van? – János 21,11-14
A lélek hajnala, amikor Jézus parancsára kivetetjük a hálóinkat. János 21,1-14 Jézus megjelenik a Tibériás tengernél: a nagy halfogás 21 Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg: 2  együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánaél, a  galileai Kánából és Zebedeus fiai; a tanítványok közül pedig még kettő. 3  Simon Péter így szólt hozzájuk: "Elmegyek halászni." Ők erre ezt  mondták: "Mi is elmegyünk veled." Elindultak, és beszálltak a hajóba, de  azon az éjszakán semmit sem fogtak. 4 Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. 5 Jézus ekkor megkérdezte tőlük: "Fiaim, nincs valami ennivalótok?" Így válaszoltak neki: "Nincs." 6  Ő pedig ezt mondta nekik: "Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és  találtok!" Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal  miatt. 7 Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus  szeretett: "Az Úr az!" Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az,  magára vette felsőruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a  tengerbe. 8 A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak  messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a  halakkal. 9 Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. 10 Jézus így szólt hozzájuk: "Hozzatok a most fogott halakból!" 11  Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy  halakkal, szám szerint százötvenhárommal; és bár ilyen sok volt, nem  szakadt el a háló. 12 Jézus erre ezt mondta nekik: "Jöjjetek,  egyetek!" A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki  vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. 13 Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik; ugyanúgy a halat is. 14 Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül.
32:33
May 2, 2021
2021.04.25. Ne légy hitetlen, hanem hívő! – János 20, 24-31
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma. Húsvéttól Pünkösdig III.  Ne légy hitetlen, hanem hívő!  Boldogok, akik nem látnak, és hisznek! Milyen feltételeket támasztunk magunkban ahhoz, hogy teljesen odaszánt legyen az életünk? János 20, 24-31 (RÚF) Jézus és Tamás 24 Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. 25 A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.  26 Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek!  27 Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő!  28 Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem!  29 Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Az evangélium célja 30 Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben.  31 Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
34:02
April 25, 2021
2021.04.18. Békesség nektek! - Lukács 24,36-49
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Húsvéttól Pünkösdig II.  Békesség nektek! Hogyan veheti át a békesség az uralmat az életünkben a félelmek és a kétségek helyett? Lukács 24,36-49 Jézus megjelenik a tanítványoknak 36 Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: "Békesség nektek!" 37 Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. 38 Ő azonban így szólt hozzájuk: "Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? 39 Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van." 40 És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezét és a lábát. 41 Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük: "Van-e itt valami ennivalótok?" 42 Erre adtak neki egy darab sült halat. 43 Elvette és szemük láttára megette. 44 Majd így szólt hozzájuk: "Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban." 45 Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, 46 és így szólt nekik: "Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, 47 és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. 48 Ti vagytok erre a tanúk. 49 És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel." Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
35:17
April 18, 2021
2021.04.15. Bibliaóra: Közös úton Jézussal - Lukács 24,13-35
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet csütörtöki Bibliórája Közös úton Jézussal - Mi akadályozhat bennünket abban, hogy felismerjük a velünk közösséget vállaló Jézust? Lukács 24,13-35 Az emmausi tanítványok 13 Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, 14 és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. 15 Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. 16 Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismerték fel őt. 17 Ő pedig így szólt hozzájuk: "Miről beszélgettek egymással útközben?" Erre szomorúan megálltak. 18 Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: "Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban?" 19 "Mi történt?" - kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: "Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt; 20 hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. 21 Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. 22 Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, 23 de nem találták ott a testét; eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. 24 El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban nem látták." 25 Akkor ő így szólt hozzájuk: "Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! 26 Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?" 27 És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. 28 Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29 De azok unszolták és kérték: "Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!" Bement hát, hogy velük maradjon. 30 És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. 31 Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. 32 Ekkor így szóltak egymásnak: "Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?" 33 Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. 34 Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. 35 Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
53:46
April 15, 2021
2021.04.11. Közös úton Jézussal - Lukács 24,13-35
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Húsvéttól Pünkösdig I.  Közös úton Jézussal - Mi akadályozhat bennünket abban, hogy felismerjük a velünk közösséget vállaló Jézust? Lukács 24,13-35 Az emmausi tanítványok 13 Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, 14 és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. 15 Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. 16 Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismerték fel őt. 17 Ő pedig így szólt hozzájuk: "Miről beszélgettek egymással útközben?" Erre szomorúan megálltak. 18 Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: "Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban?" 19 "Mi történt?" - kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: "Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt; 20 hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. 21 Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. 22 Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, 23 de nem találták ott a testét; eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. 24 El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban nem látták." 25 Akkor ő így szólt hozzájuk: "Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! 26 Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?" 27 És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. 28 Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29 De azok unszolták és kérték: "Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!" Bement hát, hogy velük maradjon. 30 És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. 31 Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. 32 Ekkor így szóltak egymásnak: "Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?" 33 Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. 34 Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. 35 Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
40:09
April 11, 2021
2021.04.04. Húsvét vasárnap - A halál és a bűn feletti győzelem – Márk 16,1-13
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Húsvét vasárnap A halál és a bűn feletti győzelem Márk 16,1-13 Jézus feltámadása 16 1 Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét. 2 A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz, 3 és erről beszéltek egymás között: "Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?" 4 Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. 5 És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. 6 De az így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. 7 De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek." 8 Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Jézus többeknek megjelenik 9 (A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. 10 Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. 11 Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. 12 Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. 13 Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
30:25
April 4, 2021
2021.04.02. Nagypéntek - A megváltásunk nagy napja – Márk 15,1-47
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet Nagypénteki alkalma Nagypéntek - A megváltásunk nagy napja – Márk 15,1-47 https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1rk+15&version=NT-HU Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
38:17
April 2, 2021
2021.03.28. A Győztes ünneplése - Virágvasárnap – Márk 11,1-11
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma A Győztes ünneplése Virágvasárnap Márk 11,1-11 Jézus bevonul Jeruzsálembe 1 Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, 2 és így szólt hozzájuk: "Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki: oldjátok el, és hozzátok ide. 3 Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért teszitek ezt? - mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi." 4 El is mentek, meg is találták a szamárcsikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. 5 Az ott álldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük: "Miért teszitek ezt, miért oldjátok el a szamárcsikót?" 6 Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta; és akkor elengedték őket. 7 Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, ő pedig felült rá. 8 Sokan felsőruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat; 9 akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották: "Hozsánna! Áldott, aki jön az Úrnak nevében! 10 Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa! Hozsánna a magasságban!" 11 Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomba; mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a tizenkettővel. Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
35:47
March 28, 2021
2021.03.21. Egy barát, egy szerettünk feltámadása - János 11,1-44
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Egy barát, egy szerettünk feltámadása János 11,1-44 Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
44:09
March 21, 2021
2021.03.18 Bibliaóra: Az élet megújulása - János 12,20-33
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet Bibliaórája Az élet megújulása János 12,20-33 A földbe esett búzaszem 20 Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. 21 Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: "Uram, Jézust szeretnénk látni." 22 Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. 23 Jézus így válaszolt nekik: "Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az Emberfia. 24 Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. 25 Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. 26 Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. 27 Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments meg ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! 28 Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet!" Erre hang hallatszott az égből: "Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem." 29 A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt; mások azonban így szóltak: "Angyal beszélt vele." 30 Jézus megszólalt: "Nem énértem hallatszott ez a hang, hanem tiértetek. 31 Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. 32 Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. 33 Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
54:00
March 18, 2021
2021.03.14. Az élet megújulása - János 12,20-33
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Az élet megújulása János 12,20-33 A földbe esett búzaszem 20 Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. 21 Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: "Uram, Jézust szeretnénk látni." 22 Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. 23 Jézus így válaszolt nekik: "Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az Emberfia. 24 Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. 25 Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. 26 Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. 27 Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments meg ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! 28 Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet!" Erre hang hallatszott az égből: "Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem." 29 A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt; mások azonban így szóltak: "Angyal beszélt vele." 30 Jézus megszólalt: "Nem énértem hallatszott ez a hang, hanem tiértetek. 31 Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. 32 Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. 33 Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
34:27
March 14, 2021
2021.03.07. A szolgálat nagysága - Márk 10,32-45
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma A szolgálat nagysága Márk 10,32-45 Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról 32 Mikor pedig felfelé mentek a Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak; akik pedig mégis követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a tizenkettőt, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog: 33 "Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, 34 kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de három nap múlva feltámad." Zebedeus fiainak kérése 35 Ekkor hozzálépett Jakab és János, a Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá: "Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk." 36 Jézus megkérdezte tőlük: "Mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek?" 37 Ők pedig ezt mondták neki: "Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől üljön majd dicsőséges uralkodásod idején." 38 Jézus így válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?" 39 Mire ők így feleltek neki: "Meg tudjuk tenni." Jézus ekkor ezt mondta nekik: "Azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok, és azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, 40 de hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, mert azoké lesz az, akiknek elkészíttetett." 41 Amikor ezt a tíz tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra. 42 De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk: "Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. 43 De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; 44 és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. 45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." Facebook - https://www.facebook.com/SzigetszentmiklosiBaptistaGyulekezet Instagram - https://www.instagram.com/miklosibaptinsta/ Podcast - https://anchor.fm/szmiklosi-baptista-gy Spoify Podcast - https://open.spotify.com/show/4C7N4Nc0dDSeCzjR0kcDLU?si=_qp4m1tATHmBii2Ei9HBUA Spotify - https://open.spotify.com/artist/3IMZSFv9HwXn2w8T4pdHc2?si=ShjQQhvaSQOHdOGIHpIIiQ Deezer - https://deezer.page.link/KC2sZAfQC5roUGY5A YouTube  Music - https://www.youtube.com/channel/UClDj_FefKF8ZJ8vHVioNLIg
32:19
March 7, 2021
2021.02.28. A mennyei Atya nagy családja - Máté 12,46-50
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma A mennyei Atya nagy családja - Máté 12,46-50 Jézus igazi rokonai 46 Még beszélt a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. 47 Valaki szólt neki: "Íme, anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled." 48 Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki: "Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?" 49 Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt: "Íme, az én anyám és az én testvéreim! 50 Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám."
40:19
February 28, 2021
2021.02.21. Nemzedékek áldott kapcsolata - Efézus 6,1-4
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma  Nemzedékek áldott kapcsolata  Efézus 6,1-4  Szülők és gyermekek intése  1 Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes.  2 "Tiszteld apádat és anyádat": ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik,  3 mégpedig ez: "hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön."  4 Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.
49:01
February 21, 2021
2021.02.14. Kölcsönös épülés és növekedés - Efézus 5,21-33
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Kölcsönös épülés és növekedés Efézus 5,21-33 Házastársak intése 21 Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. 22 Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; 23 mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. 24 De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. 25 Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, 26 hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, 27 így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. 28 Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. 29 Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, 30 minthogy tagjai vagyunk testének. 31 "A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté." 32 Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. 33 De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.
34:20
February 14, 2021
2021.02.07. A családom, amit Isten eltervezett - 1 Mózes 2,21-24
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma  A családom, amit Isten eltervezett  1 Mózes 2,21-24  21 Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére.  22 Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez.  23 Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett.  24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.
31:28
February 7, 2021
2021.01.31. A lelki ház építése - Efézus 2,19-22
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma A lelki ház építése Efézus 2,19-22 19 Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. 20 Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, 21 akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, 22 és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.
35:40
January 31, 2021
2021.01.24. A valódi békesség működése és ereje - Efézus 2,11-18
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma A valódi békesség működése és ereje Efézus 2,11-18 Krisztus a maga testében egyesíti Isten új népét 11 Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. 12 Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. 13 Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol" voltatok, "közel" kerültetek a Krisztus vére által. 14 Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, 15 miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. 16 Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, 17 és eljött, és "békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek". 18 Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
42:39
January 24, 2021
2021.01.17. A hit és a jó tettek értéke és helye az életünkben - Efézus 2, 1-10
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma A hit és a jó tettek értéke és helye az életünkben Efézus 2, 1-10 A bűn miatt halottak életre keltése Krisztusban 1 Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 2 amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. 3 Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. 4 De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, 5 minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - 6 és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, 7 hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. 8 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9 nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 10 Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
40:58
January 17, 2021
2021.01.10. Lélek által, tisztán látni a valóságot! - Efézus 1,15-23
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Lélek által, tisztán látni a valóságot! Efézus 1,15-23 Isten Krisztust mindenek fölé emelte 15 Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, 16 szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; 17 és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; 18 és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, 19 és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével 20 munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, 21 feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. 22 "Az ő lábai alá vetett mindent", és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, 23 amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.
43:28
January 10, 2021
2021.01.03. Az áldások, amelyeket Jézus Krisztusban megkaptunk - Efézus 1,1-14
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Az áldások, amelyeket Jézus Krisztusban megkaptunk Efézus 1,1-14 Címzés, üdvözlés 1 Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efezusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek: 2 kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Isten magasztalása Krisztusért 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. 5 Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, 6 hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. 7 Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, 8 amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. 9 Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne 10 az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. 11 Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; 12 hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. 13 Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, 14 örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
35:06
January 3, 2021
2021.01.01. Újévi Istentisztelet - Hit által győzünk! - 1János 5,1-5
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet újévi alkalma  Hit által győzünk! 1János 5,1-5 A hit győzelme   Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született.  2 Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait.  3 Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.  4 Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.  5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?
30:48
January 1, 2021
2020.12.31. Óévi Istentisztelet - Hozzád emelkedem lélekben! - 25. Zsoltár
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet Óévi Istentiszteleti alkalma Hozzád emelkedem lélekben! 25. Zsoltár Dávidé. Uram, hozzád emelkedem lélekben! 2 Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim! 3 Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled! 4 Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! 5 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. 6 Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. 7 Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram! 8 Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. 9 Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. 10 Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. 11 A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van! 12 Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. 13 Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. 14 Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. 15 Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. 16 Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. 17 Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! 18 Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet! 19 Nézd, mennyi ellenségem van! Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. 20 Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem! 21 Feddhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. 22 Szabadítsd ki, ó Isten, Izráelt minden nyomorúságából!
41:54
December 31, 2020
2020.12.27. Hit által élni és lépni! - Zsidók 11,1-16
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Hit által élni és lépni! Zsidókhoz írt levél  11. rész 1-16. vers A hit és példaképei a világ teremtése óta 1A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. 2Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. 3Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. 4Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Kain, és hit által nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. 5Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. 6Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. 7Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyeket még nem láthatott, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. 8Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. 9Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. 10Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. 11Hit által kapott erőt arra is, hogy a meddő Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. 12Ezért attól az egy embertől, aki már közel volt a halálhoz, származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. 13Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. 14Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. 15És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. 16Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített.
37:01
December 27, 2020
2020.12.25. Karácsony délután - Félelem helyett öröm! - Lukács evangéliuma 2,1-20
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet karácsonyi alkalma Félelem helyett öröm! Lukács evangéliuma 2,1-20 Jézus születése 2 Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 2 Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. 3 Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 4 Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5 hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6 És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7 és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. 8 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9 És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. 10 Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 11 Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 12 A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." 13 És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 14 "Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat." 15 Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr." 16 Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. 17 Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, 18 és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 19 Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. 20 A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.
27:25
December 25, 2020
2020.12.25. Karácsony délelőtt - Az Istenben vetett reménység győzelme - Lukács evangéliuma 2, 25-40
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet karácsonyi alkalma Az Istenben vetett reménység győzelme Lukács evangéliuma 2, 25-40 25 Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. 26 Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. 27 A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, 28 akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: 29 "Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, 30 mert meglátták szemeim üdvösségedet, 31 amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, 32 hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek." 33 Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, 34 Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: "Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, 35 - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata." 36 Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Ásér törzséből. Nagyon előrehaladott korú volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után, 37 és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. 38 Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. 39 Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. 40 A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.
36:53
December 25, 2020
2020.12.20. ADVENT 4. vasárnapja - Felkészülés IV. Kolossé 4,2-6
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti Istentiszteleti alkalma. ADVENT 4. vasárnapja - Felkészülés IV.  Kolossé 4,2-6 Add tovább az örömhírt! Légy Isten angyala! (Személyes küldetésünk és szolgálatunk! – Állj bele a rád bízott munkába!) Buzdítás kitartó imádkozásra, bölcs magatartásra 2 Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. 3 Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, 4 hogy azt hirdethessem. 5 Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. 6 Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.
39:11
December 20, 2020
2020.12.13. ADVENT 3. vasárnapja - Felkészülés III. Kolossé 3,5-25
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti Istentiszteleti alkalma. ADVENT 3. vasárnapja - Felkészülés III. Kolossé 3,5-25 A kapcsolataink, rendezése, gyógyítása és erősítése (Szeresd a felebarátodat!) Az új ember felöltözése 5 Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, 6 mert ezek miatt haragszik Isten. 7 Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek; 8 most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. 9 Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, 10 és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. 11 Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. 12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. A keresztyén család 18 Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. 19 Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. 20 Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. 21 Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. 22 Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak; ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. 23 Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, 24 tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. 25 Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás.
45:30
December 13, 2020
2020.12.06. ADVENT 2. vasárnapja - Felkészülés II. - Kolossé 2,1-7
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti Istentiszteleti alkalma. ADVENT 2. vasárnapja - Felkészülés II. Kolossé 2,1-7  A lelki növekedés kulcsa (A személyes lelki fejlődés és növekedés szükségszerűsége és útja – Viselj gondot magadra!) Pál küzdelme a gyülekezet állhatatosságáért  1Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodíceaiakért; és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, 2 hogy szívük felbátorodjék, összeforrva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára: az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. 3 Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. 4 Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessen. 5 Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. 6 Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. 7 Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.
30:59
December 6, 2020
2020.11.29. ADVENT 1. vasárnapja - Felkészülés I. Kolossé - 1,9-23
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti Istentiszteleti alkalma. ADVENT 1. vasárnapja - Felkészülés I. Kolossé 1,9-23 Mit tett, mit tesz és mit fog tenni értünk, velünk és bennünk Jézus Krisztus? (Alapozás – Szeresd az Urat!) Krisztus mindeneket megbékéltetett testében 9 Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, 10 hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. 11 Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre. 12 Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. 13 Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, 14 akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. 15 Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. 16 Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. 17 Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. 18 Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. 19 Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, 20 és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. 21 Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, 22 most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé. 23 Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.
35:07
November 29, 2020
2020.11.22. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem! - Filippi 4,10-20
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti Istentiszteleti alkalma.  Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem!  Filippi levél 4:10-20  Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek.Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül, mert egyszer-másszor Thesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen.
26:38
November 22, 2020
2020.11.15. A megújulás csodája - Ezékiel 37,1-14
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti Istentiszteleti alkalma.  A  megújulás csodája  Ezékiel 37,1-14  Az Úr megragadott engem; elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, Uram, te tudod! Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Ez a sok csont Izráel egész háza, amely most ezt mondja: Elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr: Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izráel földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem! Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam - így szól az Úr.
29:51
November 15, 2020
2020.11.08. A sikeres élet 7 tétele: 1. Mit veszek figyelembe?! - Filippi levél 4:1–9
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti Istentiszteleti alkalma.  A sikeres élet 7 tétele: 1. Mit veszek figyelembe?!  Filippi levél 4:1–9 Keresztyén élet becsületben és örömben Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim! Evódiát intem, és Szintikhét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az élet könyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.
42:11
November 8, 2020
2020.11.01. Minden korszakot átívelő segítség - Zsidókhoz írt levél 5,7-14
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti  Istentiszteleti alkalma.  Minden korszakot átívelő segítség  Zsidókhoz írt levél 5,7-14  Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással  és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy  kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért.  Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és  miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok  számára, akik engedelmeskednek neki. Mert Isten őt Melkisédek rendje  szerint való főpapnak nevezte. Óvás a visszaeséstől Erről nekünk sok mondanivalónk van, amit nehéz megmagyarázni, minthogy  eltompult a hallásotok. Mert mostanra már tanítóknak kellene lennetek,  mégis arra van ismét szükségetek, hogy Isten beszédeinek alapelemeire  tanítsanak titeket, és olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van  szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az  igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel  való, mint akiknek tapasztalatuk folytán gyakorlottak az érzékeik a jó  és a rossz megkülönböztetésére.
35:22
November 1, 2020
2020.10.25. Elengedhetetlen változások - 1 Péter 1,13-25
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma.  Elengedhetetlen változások 1 Péter 1,13-25  Szentek legyetek!  Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem - mivel ő, a Szent hívott el titeket - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva: "Szentek legyetek, mert én szent vagyok." Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. "Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké". Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek.
37:27
October 25, 2020
2020.10.18. A lelki ház építésének alapjai - 1 Korinthus 3:1-17
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma.  A lelki ház építésének alapjai - 1 Korinthus 3:1-17  A viszálykodás a lelki kiskorúság jele . Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja: „Én Pálé vagyok”, a másik pedig azt: „Én Apollósé”, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek; mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Isten munkatársai egy alapra építenek Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz: egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. 0Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.
36:29
October 18, 2020
2020.10.11. A megkeményedett, konok szív - Mózes második könyve 8,12-28
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma. A megkeményedett, konok szív  Mózes második könyve 8,12-28  Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Mondd meg Áronnak: Nyújtsd ki a botodat, és üss rá a föld porára, hogy az szúnyoggá váljék Egyiptom egész földjén! Így is cselekedtek. Áron kinyújtotta a kezét botjával együtt, és ráütött a föld porára. Ekkor szúnyog lepett el embert és állatot. A föld összes pora szúnyoggá változott egész Egyiptomban. A mágusok is meg akarták tenni titkos mesterségükkel, hogy szúnyogokat hozzanak elő, de nem tudták. Szúnyog lepett el tehát embert és állatot. Ekkor azt mondták a mágusok a fáraónak: Isten ujja ez! A fáraó szíve azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. Negyedik csapás: a bögölyök Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Állj oda korán reggel a fáraó elé, amikor kimegy a vízhez, és mondd ezt neki: Így szól az Úr: Bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljon nekem! Mert ha nem bocsátod el népemet, akkor én bögölyöket bocsátok rád, udvari embereidre, népedre és házaidra. Bögölyökkel telnek meg az egyiptomiak házai, sőt az a föld is, amelyen ők laknak. De kivételt teszek azon a napon Gósen földjével, ahol az én népem tartózkodik, és ott nem lesznek bögölyök, hogy megtudd: Én, az Úr, itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap történik meg ez a jel. Az Úr így is cselekedett: Tömegestül jöttek a bögölyök a fáraónak és udvari embereinek házaiba, úgyhogy egész Egyiptomban szenvedett a föld a bögölyök miatt. Ekkor hívatta a fáraó Mózest és Áront, és ezt mondta: Menjetek, áldozzatok Isteneteknek itt az országban! De Mózes azt felelte: Nem volna helyes így cselekednünk, mert utálatos az egyiptomiaknak az, amit mi Istenünknek, az Úrnak áldozunk. Hiszen ha olyasmit áldozunk, ami az egyiptomiak szerint utálatos, megköveznek bennünket. Kimegyünk háromnapi járóföldre a pusztába, hogy ott áldozzunk Istenünknek, az Úrnak, ahogyan megparancsolta nekünk. Akkor ezt mondta a fáraó: Én elbocsátalak benneteket, hogy a pusztában áldozzatok Isteneteknek, az Úrnak. Csak nagyon messze ne menjetek! Könyörögjetek értem! Mózes így felelt: Én most kimegyek tőled, könyörgök az Úrhoz, és holnap eltávoznak a bögölyök a fáraóról, udvari embereiről és népéről. De ne csapjon be többé minket a fáraó azzal, hogy nem bocsátja el a népet áldozni az Úrnak! Azután kiment Mózes a fáraótól, és könyörgött az Úrhoz. Az Úr pedig Mózes szava szerint cselekedett: Eltávolította a bögölyöket a fáraóról, udvari embereiről és népéről, úgyhogy egy sem maradt. De ezúttal is konok maradt a fáraó szíve, és nem bocsátotta el a népet.
32:58
October 11, 2020
2020.10.04. Küzdelem a lelki örökségért - Józsué 14,6-15
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma.  Küzdelem a lelki örökségért  Józsué 14,6-15  Júda fiai Gilgálban Józsué elé járultak, és a kenizzi Káléb, Jefunne fia ezt mondta neki: Te tudod, hogy mit mondott az Úr Mózesnek, az Isten emberének rólam és rólad Kádés-Barneában. Negyvenéves voltam, amikor elküldött engem Mózes, az Úr szolgája Kádés-Barneából kikémlelni ezt az országot, és én megbízható híreket hoztam neki. Társaim, akik velem jöttek, megrémítették a nép szívét; én azonban hűségesen követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon megesküdött Mózes: Bizony, a te örökséged lesz és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyet bejártál, mivel hűségesen követted Istenemet, az Urat. Mostanáig megőrizte életemet az Úr, ahogy megígérte. Negyvenöt éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az Úr Mózesnek, amikor a pusztát járta Izráel. Most, éppen ma vagyok nyolcvanöt esztendős. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem. Amilyen erőm volt akkor, olyan az erőm most is: harcba vonulok, és visszatérek. Most azért add nekem azt a hegyvidéket, amelyet megígért az Úr azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákiak vannak ott és nagy, erődített városok. Talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte az Úr. Józsué megáldotta őt, és örökségül adta Hebrónt Kálébnak, Jefunne fiának. Azért lett hát Hebrón a kenizzi Kálébnak, Jefunne fiának az öröksége mind a mai napig, mert hűségesen követte az Urat, Izráel Istenét. Hebrón neve azelőtt Kirjat-Arba volt. Arba volt a legnagyobb ember az anákiak között. És béke lett az országban a háború után.
27:10
October 4, 2020
2020.09.27. A lelki ház építése - 1 Péter 2,1-10
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma.  A lelki ház építése - 1 Péter 2,1-10   Épüljetek fel lelki házzá Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az Írásban: „Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.” Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.
30:50
September 27, 2020
2020.09.20. “Hol az én otthonom Isten népe között?” - Jeremiás 40,1-16
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma. “Hol az én otthonom  Isten népe között?” - Jeremiás 40,1-16 1. Újjászületés felülről 2. Krisztus nagy családja 3. Választás és elhívás Jeremiás 40,1-16: Jeremiás Gedaljá helytartónál  Így következett be az, amit Jeremiásnak mondott az Úr, miután Nebuzaradán testőrparancsnok szabadon bocsátotta Rámában. Mert elfogatásakor őt is láncra verték a többi jeruzsálemi és júdai fogollyal, akiket fogságba vittek Babilóniába.  A testőrparancsnok kivette közülük Jeremiást, és ezt mondta neki: Az Úr, a te Istened kijelentette, hogy milyen veszedelem éri ezt a helyet.  Beteljesítette, véghezvitte az Úr, amit kijelentett. Mert vétkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok a szavára, ezért történt ez veletek.  Én tehát még ma leveszem a kezedről a láncot. Ha úgy látod jónak, hogy Babilóniába jöjj velem, akkor jöjj, és nekem gondom lesz rád. Ha pedig nem látod jónak, hogy velem jöjj Babilóniába, akkor maradj! Nézd, előtted van az egész ország, mehetsz, ahová jónak és helyesnek látod!  De később már nem lehet visszatérni. Menj Gedaljához, Ahíkám fiához, Sáfán unokájához, akit Babilónia királya Júda városainak a helytartójává tett. Lakj vele a nép között, vagy menj akárhová, ahova akarsz! A testőrparancsnok élelmet és ajándékot adott neki, és elbocsátotta.  Jeremiás pedig elment Gedaljához, Ahíkám fiához Micpába, és ott lakott vele az országban maradt nép között. Gedaljá összegyűjti a júdaiakat  Amikor meghallották a szétszóródott csapatok parancsnokai és embereik, hogy Babilónia királya Gedalját, Ahíkám fiát nevezte ki helytartóvá az országban, és hogy rábízta a férfiakat, az asszonyokat és a gyermekeket, az ország nincstelenjeit, akiket nem vittek fogságba Babilóniába,  elmentek Gedaljához Micpába, mégpedig Jismáél, Netanjá fia, Jóhánán és Jónátán, Káréah fiai, Szerájá, Tanhumet fia, a netófái Éfaj fiai meg Jaazanjá, Maakáti fia embereikkel együtt.  Gedaljá, Ahíkám fia, Sáfán unokája megesküdött nekik és embereiknek, és így szólt: Ne féljetek attól, hogy a káldeusokat kell szolgálnotok! Maradjatok az országban, és szolgáljátok Babilónia királyát, akkor jó dolgotok lesz!   Én is itt maradok Micpában, hogy a káldeusok szolgálatára álljak, akik idejönnek majd hozzánk. Ti pedig gyűjtsétek be a bort, a gyümölcsöt és az olajat, és tegyétek el edényekbe! Lakjatok a városokban, amelyeket birtokba vehettek!   Meghallották a móábiaknál, az ammóniaknál, az edómiaknál és a többi országban élő júdaiak is, hogy Babilónia királya otthon hagyta a júdaiak maradékát, és hogy Gedalját, Ahíkám fiát, Sáfán unokáját nevezte ki helytartójukká.   Visszatértek tehát a júdaiak mindenhonnan, ahová szétszóródtak; megjöttek Júda földjére Gedaljához Micpába. Igen sok bort és gyümölcsöt gyűjtöttek be.   Jóhánán, Káréah fia és a szétszóródott csapatok parancsnokai mindnyájan elmentek Gedaljához Micpába,   és ezt mondták neki: Nem tudod, hogy Baalísz ammóni király elküldte Jismáélt, Netanjá fiát, hogy megöljön téged? De Gedaljá, Ahíkám fia nem hitt nekik.   Jóhánán, Káréah fia pedig titokban ezt mondta Gedaljának Micpában: Majd én elmegyek, és megölöm Jismáélt, Netanjá fiát úgy, hogy senki sem fogja megtudni. Miért ölne meg ő téged? Hiszen akkor szétszóródnának mindazok a júdaiak, akik köréd gyűltek, és Júdának még a maradéka is elpusztulna.   De Gedaljá, Ahíkám fia így válaszolt Jóhánánnak, Káréah fiának: Nehogy ezt megtedd; hazugság, amit Jismáélról mondasz!
42:01
September 20, 2020
2020.09.13. Krisztus közöttünk és bennünk - Filippi levél 2,1-11
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma. Krisztus közöttünk és bennünk - Filippi levél 2,1-11 Krisztus példája: engedelmessége a kereszthalálig Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
33:27
September 13, 2020
2020.09.06. A szabadság receptje - Galata levél 5,1-15
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma. A szabadság receptje - Galata levél 5,1-15 Az igazi szabadság a szeretetben való szolgálat Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok: ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni; de aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik lázítanak titeket! Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emésszétek egymást!
56:16
September 6, 2020
2020.08.30. Az elpusztíthatatlan ige - Jeremiás 36,9-32
Az eluszíthatatlan ige  - Jeremiás 36,9-32 Jójákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának ötödik esztendejében, a kilencedik hónapban ugyanis kihirdették Jeruzsálem egész népének és a Júda városaiból Jeruzsálembe érkezett egész népnek, hogy tartsanak böjtöt az Úr előtt. Ekkor olvasta fel Bárúk az iratból Jeremiás szavait az Úr házában, Gemarjának, Sáfán kancellár fiának a kamrájában, a felső udvarban, az Úr háza új kapujának a bejáratánál az egész nép füle hallatára. Amikor meghallgatta Míkájehú, Gemarjá fia, Sáfán unokája ebből az iratból az Úr minden igéjét, lement a királyi palotába a kancellár szobájába, ahol éppen együtt volt valamennyi vezető ember: Elísámá kancellár, Delájá, Semajának a fia, Elnátán, Akbórnak a fia, Gemarjá, Sáfánnak a fia, Cidkijjá, Hananjának a fia és a többi vezető ember. Míkájehú jelentette nekik mindazt, amit hallott, amikor Bárúk felolvasta az iratot a nép előtt. Ekkor elküldték a vezető emberek Bárúkhoz Jehúdít, Netanjá fiát, Selemjá unokáját, Kúsí dédunokáját ezzel az üzenettel: Vedd magadhoz a tekercset, amelyet felolvastál a nép előtt, és gyere ide! Bárúk, Nérijjá fia magához vette a tekercset, és elment hozzájuk. Ők ezt mondták neki: Ülj le, és olvasd fel előttünk! És Bárúk felolvasta előttük. Amikor az egészet végighallgatták, megrettenve néztek egymásra, és ezt mondták Bárúknak: Nekünk jelentenünk kell mindezt a királynak. Majd ezt kérdezték Bárúktól: Mondd el nekünk, hogyan írtad le mindezeket? Az ő diktálása után? Bárúk így felelt nekik: Ő mondta nekem tollba mindezeket az igéket, én pedig leírtam a tekercsre tintával. A vezetők ezt mondták Bárúknak: Menj, és rejtőzz el te is meg Jeremiás is; ne tudja senki, hogy hol vagytok! A király elégeti a tekercset Majd bementek a királyhoz az udvarba, miután a tekercset elhelyezték Elísámá kancellár szobájában, és jelentették mindezt a királynak. A király elküldte Jehúdít, hogy hozza el a tekercset. Jehúdí el is hozta Elísámá kancellár szobájából, és felolvasta a király és a király szolgálatában álló vezető emberek előtt. A király éppen a téli palotában tartózkodott, mert az év kilencedik hónapja volt; előtte a szenesserpenyőben égett a tűz. Amikor Jehúdí három vagy négy hasábot elolvasott, a király levágta azt a kancellár késével, és a serpenyő tüzébe dobta, míg csak az egész tekercs a serpenyő tüzébe nem került. Nem rettentek meg, ruháikat sem szaggatták meg, sem a király, sem udvari emberei, amikor hallották mindezeket. Elnátán, Delájá és Gemarjá kérlelték ugyan a királyt, hogy ne égesse el a tekercset, de nem hallgatott rájuk. Sőt megparancsolta a király Jerahmeélnek, a király fiának, Szerájának, Azríél fiának és Selemjának, Abdeél fiának, hogy fogják el Bárúk írnokot és Jeremiás prófétát. De az Úr elrejtette őket. Jeremiás újból lediktálja az Úr kijelentését Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz azután, hogy a király elégette a tekercset azokkal az igékkel, amelyeket Bárúk leírt Jeremiás diktálása után: Végy elő egy másik tekercset, és írd rá az előbbi igéket mind, amelyek az előző tekercsen voltak, de elégette Jójákím, Júda királya! Jójákímnak, Júda királyának pedig mondd meg: Így szól az Úr: Te elégetted azt a tekercset, és ezt mondtad: Miért írtad rá, hogy el fog jönni a babilóniai király, elpusztítja ezt az országot, és véget vet benne embernek és állatnak?! Ezért így szól az Úr Jójákímról, Júda királyáról: Nem fog az utódja Dávid trónján ülni. Holttestét pedig kidobják, és ott hever nappal a hőségben, éjszaka a fagyban. Megbüntetem őt és utódját meg udvari embereit a bűneik miatt. Elhozom rájuk és Jeruzsálem lakóira meg a júdaiakra mindazt a veszedelmet, amelyet megmondtam nekik, de nem hallgattak meg. Jeremiás tehát elővett egy másik tekercset, odaadta Bárúk írnoknak, Nérijjá fiának, az pedig felírta rá Jeremiás diktálása után azokat a beszédeket, amelyek a Jójákím, Júda királya által elégetett iratban voltak. Sőt még sok más hasonló kijelentést is csatoltak hozzájuk.
37:44
August 30, 2020
2020.08.23. A hűséges és kitartó hit jutalma - Jeremiás 35,1-19
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma. A hűséges és kitartó hit jutalma - Jeremiás 35,1-19 A rékábiak példaadó engedelmessége Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz, Jójákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében: Menj el a rékábiak háza népéhez, és beszélj velük; vidd be őket az Úr házának egyik kamrájába, és adj nekik bort inni! Magam mellé vettem tehát Jaazanját, aki Jirmejá fia, Habaccinjá unokája volt, továbbá a testvéreit és valamennyi fiát: a rékábiak egész háza népét. Bevittem őket az Úr házába, Hánán fiainak a kamrájába, aki Jigdaljának, az Isten emberének volt a fia. Ez a kamra a vezetők kamrája mellett volt, Maaszéjának, Sallúm fiának a kamrája fölött, aki ajtóőr volt. Itt a rékábiak háza népének a fiai elé borral telt kelyheket és poharakat tettem, és ezt mondtam nekik: Igyatok bort! De ők így feleltek: Nem iszunk bort, mert a mi ősünk, Jónádáb, Rékáb fia ezt parancsolta nekünk: Ne igyatok bort soha, se ti, se a fiaitok! Házat se építsetek, gabonát se vessetek, szőlőt se ültessetek, birtokotok se legyen, hanem sátorban lakjatok egész életetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövevények vagytok! És mi hallgattunk ősünknek, Jónádábnak, Rékáb fiának a szavára, mindarra, amit parancsolt nekünk, hogy ne igyunk egész életünkben bort, se mi, se feleségünk, se fiaink, se leányaink; és házakat se építsünk, hogy azokban lakjunk; ne legyen szőlőnk, szántóföldünk és vetésünk sem, hanem sátrakban lakjunk. Engedelmeskedtünk tehát, és mindent úgy tettünk, ahogyan ősünk, Jónádáb parancsolta. Csak amikor fölvonult Nebukadneccar, Babilónia királya az ország ellen, akkor mondtuk: Gyertek, menjünk Jeruzsálembe a káldeusok és az arámok hadserege elől! Ezért lakunk Jeruzsálemben. Ekkor így szólt Jeremiáshoz az Úr igéje: Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Menj, és mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak: Miért nem fogadjátok meg az intést, és miért nem hallgattok a szavamra? – így szól az Úr. Jónádábnak, Rékáb fiának betartották az utasításait. Ő azt parancsolta fiainak, hogy ne igyanak bort; nem is ittak a mai napig sem, hanem engedelmeskedtek ősük parancsának. Én is szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hallgattatok rám. Elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem, és ezt mondtam: Térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról! Jobbítsátok meg tetteiteket, ne kövessetek más isteneket, és ne tiszteljétek őket! Akkor azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adtam. De ti nem figyeltetek és nem hallgattatok rám. Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai megtartották ősük parancsát, amelyet az megparancsolt, de ez a nép nem hallgatott rám. Azért ezt mondja az Úr, a Seregek Istene, Izráel Istene: Elhozom Júdára és Jeruzsálem minden lakójára mindazt a veszedelmet, amelyet meghirdettem ellenük. Mert beszéltem hozzájuk, de nem hallgattak rám, hívtam őket, de nem válaszoltak. A rékábiak háza népének pedig ezt mondta Jeremiás: Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Mivel ti hallgattatok ősötöknek, Jónádábnak a parancsára, megtartottátok minden parancsát, és mindent úgy tettetek, ahogyan ő parancsolta nektek, azért így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Nem halnak ki Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai, színem előtt maradnak mindenkor!
37:51
August 23, 2020
2020.08.16. Könyörgés Istenhez a szárazságban - Jeremiás 14,1-15,4
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma.  Könyörgés Istenhez a szárazságban Jeremiás 14,1-15,4
32:51
August 16, 2020
2020.08.09. Áldott döntések - Jeremiás 11,1-23
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma. Áldott döntések - Jeremiás 11,1-23 Ítélet a szövetség megszegése miatt Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak: Halljátok meg e szövetség igéit, és mondjátok el Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak! Ezt mondd nekik: Így szól az Úr, Izráel Istene: Átkozott az az ember, aki nem hallgat ennek a szövetségnek az igéire, amelyet őseiteknek parancsoltam azon a napon, amikor kihoztam őket Egyiptomból, a vaskohóból, és ezt parancsoltam: Hallgassatok a szavamra, és teljesítsétek mindazt, amit én parancsolok nektek! Akkor az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek, és teljesítem azt az esküt, amelyet atyáitoknak tettem, hogy nekik adom ezt a tejjel és mézzel folyó földet, ahogyan van ez ma is. Én pedig így válaszoltam: Bizony, így van, Uram! Akkor ezt mondta nekem az Úr: Hirdesd mindezeket az igéket Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin: Halljátok meg, és teljesítsétek ennek a szövetségnek az igéit! Mert attól fogva, hogy felhoztam őseiteket Egyiptomból, a mai napig állandóan intettem őket. Idejében intettem, hogy hallgassanak szavamra. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem mindenki a maga megátalkodott gonosz szíve szerint élt. Ezért beteljesítettem rajtuk ennek a szövetségnek minden igéjét, amelyről megparancsoltam, hogy teljesítsék, de nem teljesítették. Majd ezt mondta nekem az Úr: Föllázadtak ellenem Júda férfiai és Jeruzsálem lakói! Visszatértek őseik korábbi bűneihez, akik nem voltak hajlandók hallgatni igéimre, más isteneket követtek, és azokat tisztelték. Izráel és Júda háza megszegte a szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem. Ezért így szól az Úr: Veszedelmet hozok rájuk, amely elől nem tudnak elmenekülni. Segítségért kiáltanak majd hozzám, de nem hallgatom meg őket. Akkor majd mehetnek Júda városai és Jeruzsálem lakói, és kiálthatnak segítségért azokhoz az istenekhez, akiknek tömjénezni szoktak, de azok nem tudják megszabadítani őket a veszedelem idején. Hiszen annyi istened van, Júda, ahány városod, és annyi oltárt készítettél a gyalázatos bálványnak, Jeruzsálem, ahány utcád van, oltárokat, hogy azokon tömjénezz Baalnak! Te pedig ne imádkozz ezért a népért, és ne mondj értük esdeklő imádságot! Mert nem hallgatom meg őket, amikor segítségül kiáltanak hozzám a veszedelem miatt! Nem használ az áldozat Mit akarsz, kedves népem, templomomban? Sok ravasz tervedet elérni? Szent hússal elhárítani a rád váró veszedelmet, és aztán jót nevetni? Zöldellő, szép gyümölcsű és formás olajfának nevezett el téged az Úr. Nagy vihar zúgása közben lángba borította lombját, letördelte ágait. A Seregek Ura, aki elültetett téged, elhatározta, hogy veszedelmet hoz Izráel és Júda házára gonoszságuk miatt, amelyet a maguk kárára követtek el, mert Baalnak tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem. Az anátótiak meg akarják ölni Jeremiást Az Úr tudatta velem, ezért tudom, mit akarnak tenni velem, megmutatta nekem. Én pedig olyan voltam, mint a gyanútlan bárány, melyet a vágóhídra visznek. Nem tudtam, hogy ilyen terveket szőttek ellenem: Irtsuk ki ezt a fát gyökerestül! Vágjuk ki az élők földjéből, hogy nevét se említsék többé! Ó, Seregek Ura, igaz bíró, vesék és szívek vizsgálója! Hadd lássam, hogy állsz bosszút rajtuk, mert eléd tártam ügyemet! Azért ezt mondta az Úr az anátótiakról, akik életedre törnek, és azt mondták: Ne prófétálj az Úr nevében, különben a saját kezünkkel ölünk meg! Azért ezt mondja a Seregek Ura: Én megbüntetem őket: az ifjak fegyver által fognak meghalni, fiaik és leányaik pedig éhen halnak. Senki sem marad meg közülük, mert veszedelmet hozok az anátótiakra a büntetésük idején.
37:37
August 9, 2020
2020.08.02. Kifogások: Az elhívásunk betöltésének akadályai - Jeremiás 1,1-10
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma. Kifogások: Az elhívásunk betöltésének akadályai - Jeremiás 1,1-10 Isten prófétává teszi Jeremiást Jeremiásnak, Hilkijjá fiának a beszédei, aki a Benjámin földjén, Anátótban lakó papok közül való volt. Őhozzá szólt az Úr igéje Jósiásnak, Ámón fiának, Júda királyának az idejében, uralkodása tizenharmadik évében, továbbá Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében, egészen Cidkijjának, Jósiás fiának, Júda királyának a tizenegyedik esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az ötödik hónapban történt. Így szólt hozzám az Úr igéje: Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam: Ó, Uram, Uram! Hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok! Az Úr azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! 8Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek! – így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr: Én most a szádba adom igéimet! Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!
29:51
August 2, 2020
2020.07.30. Bibliaóra: Látni a jövőt a jelenben! - Zsidókhoz írt levél 13,8-15
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet csütörtöki Bibliaórája Látni a jövőt a jelenben! Zsidókhoz írt levél 13,8-15 Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen  tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Mert az a jó, ha  kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi  hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Van oltárunk, amelyről nincs  joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Mert amely állatok  vérét a főpap a szentélybe beviszi a bűnért, azoknak testét elégetik a  táboron kívül. Ezért Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy  megszentelje a népet tulajdon vére által. Menjünk ki tehát őhozzá a  táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Mert nincsen itt maradandó  városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a  hálaadás áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink  gyümölcsét.
35:10
July 30, 2020
2020.07.26. Az elhervadó virág és a bőven termő mag - 1 Péter 1,13-25
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma. Az elhervadó virág és a bőven termő mag - 1 Péter 1,13-25 Szentek legyetek! Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem – mivel ő, a Szent hívott el titeket – ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert meg van írva: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. „Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.” Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek.
32:17
July 26, 2020
2020.07.19. Nyerni, de hogyan? - 1 Korinthus 9,24-27
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma. Nyerni, de hogyan? 1 Korinthus 9,24-27 Verseny a hervadhatatlan koszorúért Nem  tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak  ugyan, de  csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy  elnyerjétek. Aki  pedig versenyben vesz részt, mindenben  önmegtartóztató: azok azért,  hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi  pedig azért, hogy hervadhatatlant.  Én tehát úgy futok, mint aki előtt  nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem   megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak   prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.
47:21
July 19, 2020
2020.07.16. Bibliaóra: Hit - Cselekedetek - Hitélet -- Jakab levele 2,14-26
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet csütörtöki Bibliaórája Hit - Cselekedetek - Hitélet Jakab levele 2,14-26 A cselekedetek és a hit Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de  cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? Ha egy  férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi  kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek: „Menjetek el  békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól”, de nem adjátok meg  nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is,  ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is: „Neked hited van, nekem meg  cselekedeteim vannak.” Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül,  én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te  hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és  rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek  nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk nem cselekedetekből igazult-e meg,  amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron? Látod tehát, hogy hite  együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite.  Így teljesedett be az Írás, amely azt mondja: „Hitt Ábrahám Istennek,  és Isten ezt számította be neki igazságul”, és „Isten barátjának  neveztetett”. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember,  és nem csupán a hit által. Ugyanígy a parázna Ráháb is nem  cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton  bocsátotta el őket? Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy  a hit is halott cselekedetek nélkül.
36:01
July 16, 2020
2020.07.12. A mindennapok harcai - Példabeszédek könyve 4,1-27
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma. A mindennapok harcai Példabeszédek könyve 4,1-27 A bölcsesség felmagasztalja az igazakat Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra! Mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat! Mikor még mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi és egyetlen, anyám mellett, tanítgatott, és ezt mondta nekem: Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz! Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük! Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és megoltalmaznak téged! A bölcsességnek ez a kezdete: Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz értelmet! Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled. Ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked. Hallgasd meg, fiam, és fogadd el mondásaimat, mert megsokasítják életed éveit. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. Jártodban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem botlasz el. Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle, vigyázz rá, mert ez a te életed! A bűnösök ösvényére ne lépj, ne járj a gonoszok útján! Ne törődj vele, ne menj arra, kerüld el azt, és menj másfelé! Mert azok aludni sem tudnak, ha rosszat nem tehetnek, és elrabolja álmukat, ha nem vethetnek gáncsot. Bűnnel szerzett kenyeret esznek, és erőszakkal szerzett bort isznak. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály; nem tudják, miben botlanak majd meg. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!
34:41
July 12, 2020
2020.07.09. Bibliaóra: Az ima alázata - Lukács 18,9-14
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet csütörtöki Bibliaórája Az ima alázata Lukács 18,9-14 A farizeus és a vámszedő Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket  pedig lenézte, ezt a példázatot mondta: Két ember ment fel a templomba  imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és  így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok  olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a  vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit  szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre  emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem,  bűnösnek! Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz.  Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát,  felmagasztaltatik.
42:48
July 9, 2020
2020.07.05. A felszabadító imádság - Lukács 11,1-13
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma A felszabadító imádság Lukács 11,1-13 Jézus imádkozni tanít Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt  hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is  tanította a tanítványait! Ő pedig ezt mondta nekik: Amikor imádkoztok,  ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe! Azután így szólt hozzájuk: Ki az közületek, akinek van egy barátja, és  az elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, adj nekem kölcsön  három kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe  tegyek – és az így válaszolna belülről: Hagyjál békén! Az ajtó már be  van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak, nem kelhetek  fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is  adna neki azért, mert a barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és  megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és  találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér,  kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az  közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor  tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok  gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok  Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.
35:14
July 5, 2020
2020.06.28. Együtt szolgálni és örülni - Filippi levél 2,12-18
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti  Istentiszteleti alkalma Együtt szolgálni és örülni Filippi levél 2,12-18 Az üdvösség munkálása félelemmel és rettegéssel Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem  csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is,  félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki  munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének  megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy  feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az  elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok  a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a  Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt ha  italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és  szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal; de ugyanígy  örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt.
32:57
June 28, 2020
2020.06.21. Isten szolgálatának kiváltsága - Sámuel első könyve 2,18-30
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti  Istentiszteleti alkalma  Isten szolgálatának kiváltsága Sámuel első könyve 2,18-30  Sámuel pedig végezte szolgálatát az Úr előtt, és ifjú létére gyolcs  éfódot viselt. Anyja egy kis ruhát szokott készíteni, és évről évre  elvitte neki, amikor férjével együtt fölment az évenkénti áldozat  bemutatására. Éli pedig megáldotta Elkánát feleségével együtt, és ezt  mondta: Adjon neked az Úr utódot ettől az asszonytól a felajánlott  helyett, akit felajánlott az Úrnak! Azután hazamentek. És az Úr  rátekintett Annára, s az teherbe esett, és még három fiút és két lányt  szült. A gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett. Éli igen öreg volt. Meghallotta, hogy mi mindent tesznek fiai egész  Izráellel, és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés  sátrának a bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Mondta is nekik: Miért  csináltok ilyeneket? Mert hallom gonosz dolgaitokat az egész néptől. Ne  tegyétek, fiaim, mert hallom, hogy nem jó hírt terjesztenek rólatok az  Úr népe körében. Ha ember vétkezik ember ellen, akkor Isten a döntőbíró,  de ha az Úr ellen vétkezik valaki, ki merne ott döntőbíró lenni? De nem  hallgattak apjuk szavára, mert úgy tetszett az Úrnak, hogy megöli őket.  A gyermek Sámuel pedig nőttön-nőtt, és kedves volt mind az Úr előtt,  mind az emberek előtt. Prófétai jövendölés Éli háza népe ellen És eljött Istennek egy embere Élihez, és így szólt hozzá: Ezt mondta az  Úr: Világosan kijelentettem magamat atyád háza népének, amikor  Egyiptomban, a fáraó házában voltak. Izráel valamennyi törzse közül őt  választottam ki a papi tisztségre, hogy feljárjon oltáromhoz,  illatáldozatot mutasson be, és viselje az éfódot színem előtt. Atyád  háza népének adtam Izráel fiainak minden tűzáldozatát. Miért tiporjátok  lábbal véresáldozatomat és ételáldozatomat, amelyeket e hajlék számára  rendeltem? Miért becsülöd fiaidat többre, mint engem, és miért  hizlaljátok magatokat népem, Izráel minden áldozatának a legjavával? Ezért így szól az Úr, Izráel Istene: Bár határozottan megmondtam, hogy a  te házad népe, a te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis  így szól az Úr: Nem így lesz! Mert akik engem dicsőítenek, azoknak  dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak.
29:14
June 21, 2020
2020.06.14. Hogyan imádkozz a családodért? - Jób könyve 1,1-5
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma  Hogyan imádkozz a családodért? Jób könyve 1,1-5  Az istenfélő Jób gazdagsága Élt Úc földjén egy Jób nevű ember. Feddhetetlen és becsületes ember  volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat. Hét fia és három leánya  született. Hétezer juh, háromezer teve, ötszáz igás ökör és ötszáz  szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember  tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani, mindegyik a maga házában és a maga napján.  Ilyenkor üzentek három nővérüknek, és őket is meghívták, hogy velük  együtt egyenek-igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak,  értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt,  és annyi égőáldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta  Jób: Hátha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent szívükben. Így  szokott tenni Jób minden alkalommal.
32:15
June 14, 2020
2020.06.07. Isten népének különleges és kiváltságos helyzete - 5Mózes 4,1-10
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma Isten népének különleges és kiváltságos helyzete 5Mózes 4,1-10 Mózes a törvény megtartására inti népét Most pedig, Izráel, hallgass azokra a rendelkezésekre és törvényekre,  amelyekre megtanítalak benneteket, és teljesítsétek azokat, hogy  élhessetek, és bemenve birtokba vehessétek azt a földet, amelyet  atyáitok Istene, az Úr ad nektek. Semmit se tegyetek hozzá ahhoz, amit  megparancsolok nektek, és semmit se vegyetek el belőle! Tartsátok meg  Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket megparancsolok nektek.  Saját szemetekkel láttátok, mit tett az Úr Baal-Peór miatt, hogyan  pusztította ki közületek Istenetek, az Úr mindazokat, akik Baal-Peórt  követték. De ti, akik ragaszkodtatok Istenetekhez, az Úrhoz, ma is  mindnyájan éltek. Íme, én megtanítalak benneteket azokra a  rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket Istenem, az Úr parancsolt meg  nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahova bementek, hogy  birtokba vegyétek. Tartsátok meg és teljesítsétek azokat, mert ezáltal  lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket  a rendelkezéseket, ezt mondják majd: Bizony, bölcs és értelmes nép ez a  nagy nemzet! Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei,  mint hozzánk a mi Istenünk, az Úr, valahányszor kiáltunk hozzá?! És  melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és előírásai,  mint amilyen az az egész törvény, amelyet én adok ma elétek?! Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz  azokról, amiket saját szemeddel láttál, és ki ne vesszenek  emlékezetedből, amíg csak élsz! Ismertesd meg azokat fiaiddal és  unokáiddal is; azt a napot, amelyen ott álltál Istened, az Úr előtt a  Hóreben, ahol ezt mondta nekem az Úr: Gyűjtsd ide hozzám a népet, hogy  meghallgassa igéimet, és megtanuljanak félni engem mindenkor, amíg csak a  földön élnek, sőt tanítsák meg erre a fiaikat is.
25:19
June 7, 2020
2020.05.31. Hálaadás - A gyülekezet születésnapja Apostolok Cselekedetei 2,1-21 37-41
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalma Hálaadás - A gyülekezet születésnapja Apostolok Cselekedetei 2,1-21 37-41 A Szentlélek kitöltése Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak  ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt  az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen  lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak  mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle  nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy  szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld  minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a  sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket  beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem  valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket  mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik  Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és  Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely  Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták,  krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten  felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul  kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva  mondták: Édes bortól részegedtek meg. Péter apostol pünkösdi beszéde Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt  hozzájuk: Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója! Figyeljetek  szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez! Mert nem részegek ezek,  ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az,  amiről Jóel így prófétált: „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét.” Az első gyülekezet Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt  kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim,  férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg  mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a  Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt  mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi  Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket:  Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől! Akik pedig  hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy  háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.
31:58
May 31, 2020
2020.05.24. A lelki növekedés lépései - Római levél 12,3-11
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi délelőtti  Istentiszteleti alkalma A lelki növekedés lépései Római levél 12,3-11 A kegyelmi ajándékok sokfélesége és a gyülekezet egysége A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne  gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem  arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott  hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem  minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk  Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott  kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is:  aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon;  aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a  tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az  elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. A képmutatás nélküli szeretet A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól,  ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt  gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben  fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.
29:23
May 24, 2020
2020.05.21. Bibliaóra - Jézus mennybemenetele - Apostolok Cselekedetei 1,1-14
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet csütörtöki Bibliaórája Apostolok Cselekedetei 1,1-14 Az első könyvet arról írtam, Teofiloszom, amit Jézus tett és tanított  kezdettől fogva egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a  Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott.  Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él,  amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa  dolgairól. A Szentlélek ígérete és Jézus mennybemenetele Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: Ne távozzatok el  Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok  tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel  kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem  ebben az időben állítod helyre Izráel országát? Így válaszolt nekik: Nem  a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az  Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön  hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában  és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a  szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme,  két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták: Galileai  férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett  tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem  közelében van egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a  felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és  András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon, a  Zélóta és Júdás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy  lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus  anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.
50:52
May 21, 2020
2020.05.17. Ez tényleg mind az enyém? – Efézus 1,3-14
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma. Lelkipásztor: Paróczi Zsolt Efézus 1,3-14 Isten magasztalása Krisztusért "Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket  mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert őbenne  kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és  feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy  fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint,  hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket  szeretett Fiában. Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk,  bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk  teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy  megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne  az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal  mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Őbenne  lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak  kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása  szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik  előre reménykedünk a Krisztusban. Őbenne pedig titeket is – miután  hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké  lettetek – eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk  zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének  magasztalására."
38:57
May 17, 2020
2020.05.14. Bibliaóra: Hogyan működik Jézus öröme az életemben? - János evangéliuma 17,11-26
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet csütörtöki Bibliaórája János evangéliuma 17,11-26 Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád  megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem  adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! Amikor velük voltam, én  megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem  őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy  beteljesedjék az Írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a  világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet,  és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem  vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból,  hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy  én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal: a te  igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a  világba: én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az  igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra  hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám,  énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a  világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem  adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én  őbennük és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a  világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem  szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem,  ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál,  mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ  nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy  te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is  megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük  legyen, és én is őbennük.
47:35
May 14, 2020
2020.05.10. Életünk örömforrása – 1János 1,1-10
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma. Lelkipásztor: Paróczi Zsolt 1János 1,1-10 "Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk,  amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az  élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot  teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt  az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és  hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen  velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a  Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes  legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk  nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt  mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor  hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban  járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van  egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden  bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és  nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő:  megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt  mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg  bennünk az ő igéje."
28:30
May 10, 2020
2020.05.07. Bibliaóra: Hogyan kerüljem el a személy válogató szeretet csapdáját? - Jakab 2,1-13
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet csütörtöki Bibliaórája Jakab levele 2,1-13 A keresztyén hit nem személyválogató Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek  szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a  gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy  szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes  ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki: „Te ülj ide kényelmesen”, a  szegényhez pedig így szóltok: „Te állj oda”, vagy „Ülj le ide a  zsámolyomhoz”, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem  lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett  testvéreim: vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ  szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az  országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért? De ti  megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e  rajtatok, nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e  azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben betöltitek a  királyi törvényt az Írás szerint: „Szeresd felebarátodat, mint  magadat!”, helyesen cselekedtek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt  követtek el, és a törvény mint törvényszegőket marasztal el titeket.  Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét,  az valamennyi ellen vétkezik. Mert aki ezt mondta: „Ne paráználkodj!”,  ezt is mondta: „Ne ölj!” Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted  a törvényt. Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a  szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem  cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az  ítéleten.
51:44
May 7, 2020
2020.05.03. A szeretet ereje – 1Péter 4,7-11
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma. Lelkipásztor: Paróczi Zsolt 1Péter 4,7-11 Isten kegyelmének jó sáfárai "Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és  józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet  legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek  egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot  kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének  jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit,  ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott  erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus  által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.“
27:21
May 3, 2020
2020.04.30. Bibliaóra - Melyik oldalon állok? - Máté 25-31-46
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet csütörtöki Bibliaórája Máté 25:31-46 Az utolsó ítéletről Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok  mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő  pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a  juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal  keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám  áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ  kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom  adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és  felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és  eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor  láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy  innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna,  vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy  börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik:  Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel  is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az  ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre! Mert éheztem, és nem  adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem  fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam,  börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak  neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy  mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked?  Akkor így felel nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek  meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek  elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.
56:12
April 30, 2020
2020.04.26. Vajon én mit kaptam az Úrtól? – Máté evangéliuma 25,14-30
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma. Lelkipásztor: Paróczi Zsolt Máté evangéliuma 25,14-30 A talentumok „Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta  szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a  másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége  szerint, és elment idegenbe. Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal  elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. Ugyanígy az  is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. Aki pedig az egyet kapta,  elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő  múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott  velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt  talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd,  másik öt talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű  szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad  ünnepi lakomájára! Odament az is, aki a két talentumot kapta, és ezt  mondta: Uram, két talentumot adtál át nekem: nézd, másik két talentumot  nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű  voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! Odament  hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam,  hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és  onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és  elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied. Ura így  válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok,  ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el  kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem,  kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a  talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert  mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek  nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig  vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.”
28:40
April 26, 2020
2020.04.23. Bibliaóra - A tíz szűz példázata - Máté 25- 1-13
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet csütörtöki Bibliaórája Máté 25: 1-13 A tíz szűz Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a  lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt  pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem  vittek magukkal olajat, az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is  vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan  elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott: Íme, a  vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek,  és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz:  Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így  válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is, menjetek  inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak! Amíg azok vásárolni  voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a  menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz  is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így  válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!
50:43
April 23, 2020
2020.04.19. Amikor a bezártságot betölti a békesség – János evangéliuma 20,19-23
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma. Lelkipásztor: Paróczi Zsolt János evangéliuma 20,19-23 „Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a  tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak,  eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!”  És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A  tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta  nekik: „Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is  elküldelek titeket.” Ezt mondva, rájuk lehelt, és így folytatta:  „Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot  nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.”
29:52
April 19, 2020
2020.04.12. Húsvétvasárnap – Máté evangéliuma 28,1-15
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet húsvétvasárnapi alkalma. Lelkipásztor: Paróczi Zsolt Máté evangéliuma 28,1-15 „Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai  Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés  volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a  követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája  fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és  szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal:  „Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.  Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt  a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a  tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy  Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!” Az asszonyok  gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy  megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt  mondta: „Legyetek üdvözölve!” Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a  lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne  féljetek: menjetek el, adjátok hírül atyámfiainak, hogy menjenek  Galileába, és ott meglátnak engem.” Amikor az asszonyok eltávoztak, íme,  néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak  mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután  határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak:  „Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt amíg mi  aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és  kimentünk benneteket a bajból.” Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek,  ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között  mind a mai napig."
27:48
April 12, 2020
2020.04.10. Nagypéntek - Máté evangéliuma 27,27-61
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet nagypénteki alkalma Lelkipásztor: Paróczi Zsolt Máté evangéliuma 27,27-61 "Jézus megcsúfolása Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte, gúnyolták őt: Üdvöz légy, zsidók királya! Azután leköpdösték, majd elvették tőle a nádszálat, és a fejét verték vele. Jézus megfeszítése Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve: ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya-helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin; azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, ezzel a felirattal: EZ JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten Fia vagy, és szállj le a keresztről! Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt: Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne! Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt; hiszen azt mondta: Isten Fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Jézus halála Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség támadt az egész földön. Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, lámá sabaktáni, azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nádszálra tűzte, és inni adott neki. De a többiek ezt mondták: Hagyd csak, lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: Bizony, Isten Fia volt ez! Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, hogy szolgáljanak neki. Közöttük volt a magdalai Mária és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja. Jézus temetése Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a holttestet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek."
32:50
April 10, 2020
2020.04.05. Virágvasárnap – Máté evangéliuma 21,1–17
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet virágvasárnapi alkalma. Lelkipásztor: Paróczi Zsolt Máté evangéliuma 21,1–17 „Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez  értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: „Menjetek az  előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat  a csikójával együtt: oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól  nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és  azonnal elengedi azokat.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék  a próféta mondása: „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön  hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján.” A  tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik:  odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették  felsőruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra  terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra  szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: „Hozsánna a  Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban.”  Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt  kérdezgették: „Ki ez?” A sokaság ezt mondta: „Ez Jézus, a galileai  Názáretből való próféta.” Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte  mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók  asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta  nekik: „Meg van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig  rablók barlangjává teszitek.” Azután vakok és bénák mentek hozzá a  templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az  írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket,  akik a templomban ezt kiáltották: „Hozsánna a Dávid Fiának!” – haragra  lobbantak, és így szóltak hozzá: „Hallod, mit mondanak ezek?” Jézus  pedig így válaszolt nekik: „Hallom. Sohasem olvastátok: Gyermekek és  csecsemők szája által szereztél dicséretet?” Erre otthagyva őket kiment a  városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát."
23:16
April 5, 2020
2020.03.29. Mit tegyünk most? - Máté evangéliuma 20,1-16
Máté evangéliuma 20,1 16  Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment,  hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal  napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment kilenc óra  tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta  nekik: Menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok  pedig elmentek. Ismét kiment tizenkét óra körül és délután három óra  tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig délután öt óra tájban is kiment,  talált újabb embereket, akik ott álldogáltak, és megkérdezte tőlük:  Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: Mert  senki sem fogadott fel bennünket. Erre ezt mondta nekik: Menjetek el ti  is a szőlőmbe! Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a  munkások vezetőjének: Hívd ide a munkásokat, és fizesd ki a bérüket, az  utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájban  álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt  gondolták, hogy többet kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Amikor  átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: Ezek az  utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik  az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig  egyiküknek így felelt: Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon  nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj! Én pedig  az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a  javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok  hozzájuk? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.
32:02
March 29, 2020
2020.03.15. Legyen telve a szíved isteni szeretettel, emberszeretettel, hazaszeretettel, hogy a szavaid is erről szóljanak! - Máté 15,1-20 - Paróczi Zsolt
Máté 15,1-20  Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt  mondták: Miért szegik meg tanítványaid a vének hagyományát? Amikor  ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik: És ti  miért szegitek meg Isten parancsolatát a ti hagyományotokért? Mert  Isten ezt mondta: „Tiszteld apádat és anyádat”, és ezt: „Aki gyalázza  apját vagy anyját, halállal bűnhődjék.” Ti pedig azt tanítjátok, hogy  aki ezt mondja apjának vagy anyjának: Áldozati ajándék az, amivel  kötelességem volna téged megsegíteni – annak nem kell tisztelnie az  apját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért.  Képmutatók, helyesen prófétált rólatok Ézsaiás: „Ez a nép ajkával  tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek  engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak.” Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: Halljátok és értsétek  meg! Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem  ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai  ekkor hozzá lépve megkérdezték tőle: Tudod-e, hogy a farizeusok  megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így  válaszolt: Minden növényt, amelyet nem az én mennyei Atyám ültetett, ki  fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok vak vezetői ők! Ha pedig  vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Péter ekkor ezt  kérte: Magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot! Ő pedig így szólt: Még  mindig értetlenek vagytok? Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a  szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül? Ami azonban kijön a  szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert.  Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok,  házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és  istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy  mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert.
30:38
March 15, 2020
2020.03.08. A türelmi idő ajándéka - Máté 13,24–30.36–43
A türelmi idő ajándéka Máté 13,24–30.36–43 Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és ezt mondták neki: Uram, te jó magot vetettél a földedbe. Honnan került hát bele a konkoly? Ő pedig így felelt: Valamelyik ellenségem tette ezt! A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy elmenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe! ... Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát! Ő pedig így válaszolt nekik: Az, aki a jó magot veti, az Emberfia, a szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög; az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az Emberfia elküldi majd angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe vetik őket: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja!
25:60
March 8, 2020
2020.03.01. A meggyógyult kéz - Máté 12, 9-21
A meggyógyult kéz - Máté 12, 9-21 Onnan eltávozva bement a zsinagógájukba, ahol volt egy sorvadt kezű ember. Azért, hogy vádat emeljenek ellene, megkérdezték Jézustól: Szabad-e szombaton gyógyítani? Ő pedig ezt mondta nekik: Ki az közületek, akinek ha egyetlen juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember a juhnál! Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: Nyújtsd ki a kezedet! Ő kinyújtotta, és az újra olyan egészséges lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Mivel Jézus tudta ezt, eltávozott onnan. És sokan követték őt, ő pedig meggyógyította mindnyájukat, és megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált: „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem lármáz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek.”
32:24
March 1, 2020
2020.02.23. A kételkedő hit kérdései és a menny válasza - Máté 11, 1-15
A kételkedő hit kérdései és a menny válasza 1. Miért van bennem kételkedés és mi segít ilyenkor? 2. Menjetek és mondjátok el!      a. A bátorítás szolgálata      b. Lásd meg Isten munkáját!      c. Isten Igéje élő és átható 3. Boldog, aki kiszabadul a kételkedés csapdájából! Máté 11, 1-15 Amikor Jézus elmondta parancsait a tizenkét tanítványnak, továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait, és megkérdezte tőle: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem. Amikor azok elindultak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról: Miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta nádszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhába öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, azok a királyok palotáiban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről meg van írva: „Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat.” Bizony mondom nektek: az asszonytól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert valamennyi próféta és a törvény is Jánosig prófétált. És ha el akarjátok fogadni, ő maga Illés, akinek el kellett jönnie. Akinek van füle, hallja!
27:45
February 23, 2020
2020.02.16. Kinek a feladata? - Máté 9,35-38
Kinek a feladata?  1. Az Igének mindenkihez el kell jutnia!  2. Mit látok az emberekben?  3. Felelősségem az aratásban.   Máté 9,35–38  Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban,  hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle  betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket,  mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül.  Ekkor így szólt tanítványaihoz: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés:  kérjétek tehát az aratás URát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.
35:00
February 16, 2020
Házasság hete 2020 - Beszélgetés a Ficsor házaspárral
Házasság hete alkalmából gyülekezetünk egy vacsora alkalmat rendezett pároknak, ahol Ficsor Árpád és felesége Kata voltak a vendégeink. A tartalmas program részeként Boltos Péter kérdezte őket házasságukról, kapcsolatukról, hitükről.
34:34
February 15, 2020
2020.02.09. Külmissziós nap - Máté 9,35-38 - Brad Baker
Brad Baker szolgálata a külmisszióról Máté 9,35-38 Jézus  bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban,  hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle  betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.
01:12:29
February 11, 2020
2020.02.02. Itt az ideje hited próbájának és a növekedésnek! - Máté 8,23-27
Máté  8,23-27  Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme, nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: „Uram, ments meg minket, elveszünk!” De  ő így szólt hozzájuk: „Mit féltek, ti kicsinyhitűek?” Majd felkelt,  ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: „Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?”
31:43
February 2, 2020
2020.01.26. Tisztulj meg! - Máté 8,1-4
Máté evangéliuma 8,1-4   Jézus meggyógyít egy leprást Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme, odament egy  leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod,  megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt  mondta: Akarom. Tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától. Ekkor  így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd  meg magadat a papnak, és vidd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes  rendelt el, bizonyságul nekik.
28:15
January 26, 2020
2020.01.19. Az imádkozás lényege, feltétele és ereje - Máté evangéliuma 6,5-15
Máté evangéliuma 6,5-15 Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek: megkapják jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Az igét hirdette Gurbán Péter.
30:34
January 19, 2020
2020.01.12. Hogyan lehetek az élet sója és a világ világossága - Máté evangéliuma 5,13-16
Máté evangéliuma 5,13-16  Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét  visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és  eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a  hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá  tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy  ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó  cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
28:28
January 12, 2020
2020.01.05. Bemerítési Istentisztelet - Apostolok cselekedetei 8,26-39
Apostolok cselekedetei 8,26-39 Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: „Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen.” Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: „Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz.” Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: „Érted is, amit olvasol?” Erre az így válaszolt: „Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?” És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: „Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földről.” Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: „Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról?” Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?” (Ezt mondta neki Fülöp: „Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet.” Ő pedig így válaszolt: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.”) Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. A Magyarországi Baptista Egyház vízkereszti bemerítési ünnepe. Az igét hirdette Papp János a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, az Istentiszteletet a Magyar Televízió közvetítette.
22:00
January 5, 2020
2020.01.01. Mit tartogat számunkra a következő évünk és hogyan készüljünk rá? - Kolosséi levél 2,6-7
Kolosséi levél 2,6-7  Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is  őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit  által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.
30:06
January 1, 2020
2019.12.31. Milyen volt az elmúlt évünk Isten szerint - Péter első levele 4,1-11
Péter első levele 4,1-11 Isten akarata szerint éljetek Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Bizony, elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért csodálkoznak rajtatok, sőt káromolnak titeket, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. De számot fognak adni annak, aki készen áll ítélni élőket és holtakat. Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy megítéltessenek ugyan mint emberek testben, de éljenek Isten szerint lélekben. Isten kegyelmének jó sáfárai Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
35:15
December 31, 2019
2019.12.29. Szeresd az Urat! - Mózes 5. könyve 6,1-19
Mózes 5. könyve 6,1-19 A nagy parancsolat: Szeresd az Urat! Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és törvények, amelyekről azt parancsolta Istenetek, az Úr, hogy tanítsam meg nektek; ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Hallgasd meg, Izráel, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az Úr. Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon; írd föl azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra! Amikor bevisz téged Istened, az Úr arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy neked adja majd – nagy és szép városokba, amelyeket nem te építettél, minden jóval telt házakba, amelyeket nem te töltöttél meg, ásott kutakhoz, amelyeket nem te ástál, szőlőkhöz és olajfákhoz, amelyeket nem te ültettél, és mégis ehetsz róluk jóllakásig –, akkor vigyázz: ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! Az Urat, a te Istenedet féld, őt tiszteld, és az ő nevére esküdj! Ne kövessetek más isteneket a körülöttetek levő népek istenei közül! Mert az Úr, a te Istened, aki közöttetek van, féltőn szerető Isten: fölgerjed ellened az Úrnak, a te Istenednek haragja, és kipusztít a föld színéről. Ne kísértsétek Isteneteket, az Urat, ahogyan megkísértettétek Masszában. Tartsátok meg hűségesen Isteneteknek, az Úrnak a parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt nektek. Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Úr, hogy jó dolgod legyen, hogy bemehess, és birtokba vehesd azt a jó földet, amelyet esküvel ígért atyáidnak az Úr, elűzve előled minden ellenségedet, ahogyan megígérte az Úr.
39:10
December 29, 2019
2019.12.25. A csodálatos éjszaka - Lukács 2, 1-20
Lukács 2, 1-20 Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik.
18:07
December 25, 2019
2019.12.25. Jézus eljött, hogy nála te is megtaláld a helyedet - Filippi levél 2, 5-11
Filippi levél 2, 5-11 Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
33:11
December 25, 2019
2019.12.22. Felkészülés az ünnepre - Lukács 1,5-25
Lukács 1,5-25 Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abijjá rendjéből; a felesége, Erzsébet Áron leányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot. Az egész nép pedig kint imádkozott az illatáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől. Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, akit nevezz Jánosnak. Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel, Izráel fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és őelőtte jár Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz: Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. Az angyal pedig így válaszolt: Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek, mert nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében. A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy olyan sokáig marad a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott hozzájuk szólni, és megértették, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége, Erzsébet, és öt hónapon át nem mutatkozott. Ezt mondta: Így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor gondja volt arra, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. 
32:02
December 22, 2019
2019.12.15. Adventi vigasztalás - Malakiás könyve 3,12-21
Malakiás könyve 3,12-21 Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok –  mondja a Seregek Ura. Az Úr megvigasztalja az istenfélőket Vakmerően beszéltetek ellenem – mondja az Úr. Ezt kérdezitek: Mit  beszéltünk ellened? Azt mondtátok: Hiábavaló az Istennek szolgálni, mi  haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a  Seregek Ura előtt? Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a  gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr  figyelt, és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül  azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek –  mondja a Seregek Ura – azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes  leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli  őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös  között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz  minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az az  eljövendő nap – mondja a Seregek Ura –, nem marad sem gyökerük, sem  águk. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet  félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a  hizlalóból kiszabadult borjak. Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy  porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok! – mondja a  Seregek Ura.
29:59
December 15, 2019
2019.12.08. Közel van az Isten országa! - Lukács evangéliuma 21,25-37
Lukács evangéliuma 21,25-37  És jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a  tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek  tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak  sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóoszlopai  megrendülnek. És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy  hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek  fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is: Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind!  Amikor látjátok, hogy már kihajtottak, magatoktól is tudjátok, hogy már  közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek  bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa. Bizony mondom  nektek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az  ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól,  részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg  titeket az a nap, mint valami csapda, mert rá fog törni mindazokra, akik  a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen  könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni  fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt. Nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az Olajfák hegyére  ment, és ott töltötte az éjszakákat.
25:31
December 8, 2019
2019.12.01. Az Úr szolgája megjött, hogy megmutassa az Atya szeretetét - Ézsaiás könyve 42,1-9
Ézsaiás könyve 42,1-9  Ézsaiásnak, Ámóc fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és  Jeruzsálemről, amikor Uzzijjá, Jótám, Áház és Ezékiás voltak Júda  királyai. Halljátok meg, egek, figyelj ide, föld, mert az Úr szól: Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem! Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izráel nem ismer, népem nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép! Gonosz utódok, romlott fiak! Elhagyták az Urat, megvetették Izráel Szentjét, elfordultak tőle! Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek! Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Tetőtől talpig nincs rajta ép hely, csupa zúzódás, kék folt és gennyes seb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyítgatták. Országotok pusztaság, városaitokat fölperzselték, földeteket szemetek láttára idegenek tarolták le, pusztaság, mint ahol idegenek dúltak. Olyan maradt Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint csőszház az uborkaföldön, vagy mint egy ostromlott város. Ha a Seregek Ura nem hagyott volna néhány menekültet, olyanok lennénk, mint Sodoma, Gomorához hasonlítanánk.
30:25
December 1, 2019
2019.11.24. Elhívás és szolgálat, győzelmek és nehézségek - Márk evangéliuma 6,7-34
Márk evangéliuma 6,7-34  Ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kettesével.  Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és megparancsolta  nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen boton kívül, se  kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben; csak saru legyen rajtuk,  de ne vigyenek magukkal második ruhát. Ezt is mondta nekik: Ha valahol  bementek egy házba, maradjatok ott addig, amíg tovább nem mentek onnan.  Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem hallgatnak rátok, akkor  kimenve onnan még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük.  A tanítványok pedig elindultak és hirdették az embereknek, hogy  térjenek meg; sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és  meggyógyították őket. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve ismertté vált; és azt  beszélték, hogy Keresztelő János támadt fel a halálból, és ezért vannak  benne a csodatevő erők. Mások pedig azt mondták, hogy Illés ő, ismét  mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor Heródes  ezt meghallotta, így szólt: Az a János támadt fel, akit én  lefejeztettem. Ez a Heródes fogatta el ugyanis Jánost, és záratta  börtönbe a testvére, Fülöp feleségének, Heródiásnak a kedvéért, mivel  feleségül vette őt. Mert János megmondta Heródesnek: Nem veheted el a  testvéred feleségét! Heródiás ezért megharagudott rá, és meg akarta  öletni. De nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy  igaz és szent ember, ezért védelmébe vette; bár hallgatva őt gyakran  zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. De eljött a kedvező alkalom,  amikor Heródes a születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek  és Galilea előkelőinek. Ekkor Heródiás leánya ment be táncolni. Ez  kedvére volt Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a  leánynak: Kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked. Meg is  esküdött neki: Bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is. A  leány kiment, és megkérdezte anyjától: Mit kérjek? Az pedig ezt  válaszolta: Keresztelő János fejét. A leány nagy sietve bement a  királyhoz, és azt kérte: Szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon  Keresztelő János fejét. Ekkor a király nagyon elszomorodott, mert a  vendégek előtt tett esküje miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el  is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Az  elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és  átadta a leánynak, a leány pedig odaadta azt az anyjának. Amikor ezt  meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy  sírboltba helyezték. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit  tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak  ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé! Mert olyan  sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy  lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor  elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket.  Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket,  mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket  sok mindenre tanítani.
28:09
November 24, 2019
2019.11.17. Az imádság helye és szerepe az életünkben - Márk evangéliuma 1,32-39
Márk evangéliuma 1,32-39 Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és  megszállottat; és az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sokakat  meggyógyított, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok ördögöt is  kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték  őt. Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy  lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele levők azonban  utánasiettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: Mindenki téged  keres. Ő pedig ezt mondta nekik: Menjünk máshova, a szomszédos  helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. És elment  Galilea-szerte a zsinagógáikba, hirdette az igét, és kiűzte az  ördögöket.
30:34
November 17, 2019
2019.11.10. Mindenért hálát adjatok - Első thesszalonikai levél 5,18
Első thesszalonikai levél 5,18  mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.
18:30
November 10, 2019
2019.11.03. Az örök élet sokkal többet jelent, mint az örök lét - János első levele 5,1-13
János első levele 5,1-13  Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti  azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg,  hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő  parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait  megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert aki Istentől  született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a  világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki  hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által,  hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a  Lélek az Igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: a  Lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek  bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten  bizonyságtétele az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten  Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az  hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel  Isten bizonyságot tesz Fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten  örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé  az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok:  örök életetek van.”
30:48
November 3, 2019
2018.09.16. Ne ölj! - A hatodik parancsolat - Szolgáld az életet!
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Mózes második könyve 20,13  Ne ölj!
41:09
September 16, 2018
2018.09.02. Tiszteld szüleidet! - 2 Mózes 20,1-12
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma 2 Mózes 20,1-12 Tiszteld szüleidet! 1. A család áldásai 2. Generációk kapcsolata 3. A tisztelet gyümölcsei
31:25
September 2, 2018
2018.08.26. A nyugalom napja - 2 Mózes 20,1-11
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma A nyugalom napja - 2 Mózes 20,1-11 "1Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: 2Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 3Ne legyen más istened rajtam kívül! 4Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. 5Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. 6De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. 7Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét! 8Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! 9Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! 10De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. 11Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt." 1. Hat napon át dolgozz! 2. Mennyei minta 3. A pihenés áldásai és szentsége
33:39
August 26, 2018
2018.08.19 Az Úr neve - 2 Mózes 20, 1-7
Szigetszentmiklósi Baptista gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma  1. Az előző hét üzeneteinek áttekintése 2. Isten neve a Bibliában 3. Isten jelenléte az életünkben   2 Mózes 20,1-7 1Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: 2Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 3Ne legyen más istened rajtam kívül! 4Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. 5Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. 6De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. 7Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!
40:04
August 19, 2018
2018.08.12. Mai bálványaink - 2 Mózes 20,1-6
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma 2 Mózes 20,1-6 "Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat." Mai bálványaink 1. Isten népének példája 2. Hamis istenképeink 3. Generációkon átívelő következmények
29:23
August 12, 2018
2018.08.05. Ki az Úr? - 2 Mózes 20,1-3
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma  Ki az Úr? - 2 Mózes 20,1-3 1. A Tíz Ige 2. Ki az Úr az életedben? 3. Egy Istenünk van! "1Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: 2Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 3Ne legyen más istened rajtam kívül!"
27:57
August 5, 2018
2014.10.19. Beiktatási Istentisztelet
Durkó István: 2 Mózes 14,1-16 Paróczi Zsolt: Galata 2,20  Mózes második könyve 14,1-16 Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Mondd meg Izráel fiainak, hogy forduljanak meg, és verjenek tábort Pí-Hahírót előtt, Migdól és a tenger között, Baal-Cefón előtt! Vele szemben táborozzanak a tengernél! Hátha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai ezen a földön, körülzárta őket a puszta. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. És így cselekedtek. Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és udvari embereinek indulata a nép iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból! Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és maga mellé vette a hadseregét. Maga mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit meg Egyiptom összes harci kocsiját, mindegyiken csupa kiváló harcost. Az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözőbe vette Izráel fiait. De Izráel fiai kivonultak az Úr kezének oltalma alatt. Az egyiptomiak tehát üldözték őket – a fáraó minden lova, harci kocsija, lovasa és hadereje –, és utolérték őket, amikor a tenger mellett táboroztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cefónnal szemben. A fáraó közeledett. Izráel fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izráel fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? Mit tettél velünk, miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?! Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd szolgáljuk Egyiptomot?! Mert jobb nekünk, ha Egyiptomot szolgáljuk, mint ha a pusztában halunk meg! De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr! Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg! Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr: Miért kiáltasz énhozzám? Szólj Izráel fiaihoz, hogy induljanak! Te pedig emeld föl a botodat, nyújtsd ki a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izráel fiai a tenger közepén. Galatákohoz írt levél 2,20 Krisztussal  együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem  Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az  Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta  értem.
41:52
October 19, 2014
2014.10.12. Délutáni Istentisztelet - 2Mózes 2,11-25 - Paróczi Zsolt
2Mózes 2,11-25 Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment testvéreihez, és látta kényszermunkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit, az ő egyik testvérét veri. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. Másnap is kiment, akkor meg két héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás volt: Miért vered a felebarátodat? De ő így válaszolt: Ki tett téged elöljáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan megölted az egyiptomit? Mózes megijedt, és ezt gondolta: Bizony, kitudódott a dolog! A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől. Midján földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál. Midján papjának volt hét leánya. Ezek odajöttek, vizet merítettek, és megtöltötték a vályúkat, hogy megitassák apjuk juhait. De pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Ekkor fölállt Mózes, segítségükre sietett, és megitatta juhaikat. Amikor a leányok hazaértek apjukhoz, Reuélhez, az megkérdezte: Hogyhogy ma ilyen korán megjöttetek? Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztoroktól – felelték. – Sőt még vizet is merített nekünk, és megitatta a juhokat. Akkor ezt mondta a leányainak: Hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyék velünk! Mózes úgy döntött, hogy ott marad annál a férfinál, az pedig Mózeshez adta leányát, Cippórát. Az asszony fiút szült, ő pedig Gérsómnak nevezte el, mert azt mondta: Jövevény lettem idegen földön. Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izráel fiai pedig sóhajtoztak és kiáltoztak a szolgaság miatt, és a szolgaság miatti segélykiáltásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten a szövetségére, amelyet Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött. Rátekintett Isten Izráel fiaira, és gondja volt rájuk Istennek.
32:22
October 12, 2014
2014.10.12. Délelőtti Istentisztelet - Máté 19,1-6 - Paróczi Zsolt
Máté 19,1-6 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. Ekkor farizeusok mentek hozzá, hogy kísértsék őt, és megkérdezték tőle: Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Ő pedig így válaszolt: Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember el ne válassza!
38:15
October 12, 2014
2014.10.05. Délelőtti Istentisztelet - Ézsiás 46 - Paróczi Zsolt
Ézsiás 46 Összerogyott Bél, leroskadt Nebó, teherhordó állatokra rakták szobraikat; amiket eddig ti hordoztatok, most fáradt állatokra kerülnek teherként. Ám azok sem tudják menteni a terhet, leroskadnak, összerogynak mind; a bálványok maguk is fogságba kerülnek. Hallgass rám, Jákób háza, és Izráel házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek: Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, akihez tényleg hasonlítanék? Kiöntik az aranyat az erszényből, kimérik az ezüstöt a mérlegen. Ötvöst fogadnak, hogy istent készítsen belőle, és leborulva azt imádhassák. Vállukra veszik, úgy hordozzák: ha helyére teszik, ott áll, el nem mozdul helyéről. Ha segítségért kiáltanak hozzá, nem válaszol, nem menti meg őket a nyomorúságból. Emlékezzetek csak, és piruljatok, szívleljétek meg ezt, ti hűtlenek! Emlékezzetek vissza az ősrégi dolgokra: én vagyok az Isten, nincsen más, Isten én vagyok, nincs hozzám hasonló! Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Elhívok napkeletről egy saskeselyűt, tervem végrehajtóját messze földről. Alig szóltam, máris elhozom, kigondoltam, máris megteszem. Hallgassatok rám, ti konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól! Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik. A Sionon szabadulást szerzek ékességemnek, Izráelnek. 
30:20
October 5, 2014
2014.09.28. délelőtti alkalom - 1Mózes 1,26-31 - Boltos Péter
Mózes első könyve 1,26-31 Az ember teremtése Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen! Majd ezt mondta Isten: Nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: legyen mindez a ti eledeletek! Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap. 
35:44
September 28, 2014