Skip to main content
Sztuka Słuchania Boga (proroctwa, objawienia)

Sztuka Słuchania Boga (proroctwa, objawienia)

By Sny i Wizje
Sztuka słuchania Boga i prorokowania to kurs dla każdej wierzącej w przesłanie Jezusa Chrystusa osoby. Czy każdy może usłyszeć Boga? Jeśli wszyscy mogą, to dlaczego tak niewielu rzeczywiście to robi?

Sztuka słuchania Boga jest wprowadzającym, ale głębokim kursem, który da ci instrukcje krok po kroku i praktyczne narzędzia do nauczenia się jak wyraźnie i konsekwentnie słyszeć głos Boży.

Facebook Grupa: www.facebook.com/groups/Sluzba.Prorocza.kchwcz
YouTube: www.youtube.com/c/snyiwizjepl?sub_confirmation=1
Facebook: www.facebook.com/snyiwizje
Instagram: www.instagram.com/snyiwizje.pl
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

11. Słuchanie korekty i napomnienia - John Paul Jackson
Rozdział 5.1: Słuchanie Korekty i Napomnienia Wprowadzenie: W tej podróży „do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie” (Filipian 3:14), będziemy napotykać słuchanie korekty i napomnienia, co będzie wypróbowywać i testować naszą duszą. Słuchanie korekty i napomnienia jest trudne, i nasze ciało wzdraga się, ponieważ ten rodzaj słuchania wymaga od nas uniżenia się i schować swoją dumę. Jednak, jeśli pozwolimy Bogu używać tego narzędzia, wzrośniemy w mądrości i podobieństwie do Chrystusa. Księga Przysłów 15:31 „Ucho, które słucha życiodajnego napomnienia, zamieszka pośród mędrców.” I. Sposób, w jaki reagujemy na korektę, objawia nasz charakter. Księga Przysłów 15:5 „Głupiec gardzi pouczeniem ojca, kto zważa na napomnienie, postępuje roztropnie.” A. Jak reagujemy na napomnienie wpływa na kształtowanie się naszego charakter i przeznaczenia. B. Księga Kaznodziei 4:13 „Lepszy ubogi, lecz mądry młodzieniec niż król stary i głupi, który nie potrafi już skorzystać z rady.” II. Mądrzy doceniają korektę. Księga Przysłów 9:8b „Strofuj mądrego, a będzie cię kochał.” A. Mądrzy ludzie doceniają korektę – to jest jeden z powodów, dlaczego są mądrzy. B. Mądrzy wzrastają w mądrości przez przyjmowanie pouczenia i korekty. Księga Przysłów 9:9a „Upomnij mądrego, a będzie mądrzejszy.” Księga Przysłów 9:9b „Poucz sprawiedliwego, a pomnoży swą wiedzę.” C. Mądra osoba jest świadoma jego lub jej własnych wad i niedomagań. III. Przyjmowanie korekty i bycie pojętnym. A. Mądrzy są pojętni, podczas gdy głupiec odmawia nauki. B. Jak przyjmujemy korektę i napomnienie? „Napomnienie cię złamie, tak żeby Bóg mógł cię przemienić. Opierać się napomnieniu i jego nauce jest drogą głupca.” - Ernie D. - Będąc w defensywie? - Odrzucając je? - Z odwetem – czy pokorą? C. Pokorni są chętni do nauki. 1 List Piotra 5:5 (nawiązując do Księgi Przysłów 3:34) „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.” Mateusza 18:3-4 „I powiedział: Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.” D. Ważne jest, abyśmy rozpoznali jak bardzo jesteśmy pod wpływem krytyki lub akceptacji innych ludzi. Jednym z najtrudniejszych i głębokich dzieł przycinania dokonywanych przez Boga, jest ukrzyżowanie nas na opinii innych. Jak Francis Frangipane mówi, „Aby zaszczepić mnie na pochwałę człowieka, On chrzcił mnie w krytyce człowieka, dopóki nie umrę dla kontroli człowieka."
01:10:06
September 20, 2021
10. Sztuka duchowego słuchania - John Paul Jackson
Rozdział 4.8: Sztuka Duchowego Słuchania Mateusza 11:15 „Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.” Księga Przysłów 18:15 „Serce rozumnego zdobywa wiedzę, a ucho mądrych szuka wiedzy.” I. Biblijna definicja słyszenia i słuchania. A. W Starym Testamencie, słowo dla „słyszeć” lub „słuchać”, shama, obejmowało fizyczny atrybut słyszenia ale nabyło większego znaczenia przyjmowania i rozumienia słyszanych słów i posłuszeństwa im. Na przykład, „...Księgę Przymierza, odczytał w obecności ludu a lud oświadczył: Wszystko, co wypowiedział PAN, uczynimy i będziemy temu posłuszni.” (Księgę Wyjścia 24:7). (Porównaj z Księgą Rodzaju 11:7; Księgą Wyjścia 24:7; Księgą Sędziów 2:17) B. W Nowo Testamentowym użyciu, greckie określenie akouo także odnosi się do zwykłego słuchania i posłuszeństwa ale często jest używane do oznaczenia słuchania z wiarą (Rzymian 10:17; Galacjan 3:2,5; 1 Tesaloniczan 2:13). Kładzie nacisk na to, by kiedy ewangelia jest słyszana, odpowiedziano na nią w wierze i poddaniu. Odmowa słuchania jest uznawana za nieposłuszeństwo (Jana 8:47); tak więc, jak kto słucha Słowa, objawia serce. „...Ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je i wydają owoc w cierpliwości” (Łukasza 8:15). II. Dwa największe przykazania. W Ewangelii Marka 12:28-34 Zapisane jest wydarzenie, w którym Jezus jest zapytany przez uczonego w Piśmie: „Nauczycielu, które przykazanie jest największe w prawie?” Jezus odpowiedział cytując Sh'ma (Shema) i V'aharta, główne modlitwy żydowskiej wiary, znajdujące się w Księdze Powtórzonego Prawa 6:4-9. Powiedział: ”Słuchaj, Izraelu! Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden. Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie” (Ewangelia Marka 12:29, 30). Następnie Jezus dodał jeszcze jedno przykazanie nie znajdujące się w Sh'ma ale zaczerpnięte z Księgi Kapłańskiej 19:18: ”A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych.” (Ewangelia Marka 12:31) Ewangelia Mateusza 22:40 dodaje to kolejne stwierdzenie: „Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.” A. Jedne z najbardziej pełnych miłości i uzdrawiających nas przykazań są także jednymi z najłatwiejszych do osiągnięcia. B. Dlaczego słuchanie jest tak uzdrawiające? To ma coś wspólnego z faktem, że słuchanie tworzy relację; pomaga nam połączyć się z innymi. Docenia to, co inni mają do powiedzenia. III. Różnice duchowego słuchania. Duchowe słuchanie jest całkiem inne od samego zwykłego słuchania. Kiedy słuchamy kogoś innego w nie-duchowy sposób, jesteśmy zainteresowani, jak czujemy się w odniesieniu do tego, co oni mówią. Szukamy miejsca, aby wstawić naszą historię w konwersację. Tak więc tak naprawdę słuchamy dla naszej własnej korzyści. Ale, duchowe słuchanie wymaga, żebyśmy skupili się i słuchali dla korzyści drugiej osoby. A. Kiedy słuchamy naszym duchem, zadajemy pytania z perspektywy szczerego zainteresowania dobrym samopoczuciem drugiej osoby i autentyczną ciekawością na temat ich doświadczenia. B. Jeśli nie damy czasu na rzeczywiste słuchanie, stopniowo utracimy tę umiejętność.  IV. Słuchanie a owoc Ducha. Złota Zasada mogłaby być dostosowana następująco: „Słuchajcie innych tak, jak chcielibyście, żeby oni słuchali was.” A. Duchowe słuchanie wymaga, żebyśmy przedkładali drugą osobę nad naszą potrzebą bycia słyszanym. Opiera się to na kochającej chęci zrozumienia perspektywy drugiej osoby. Rzymian 12:10 „Darzcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku.” B. Ta forma słuchania jest realnym środkiem zastosowania „owocu Ducha (którym) jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność (potulność), powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba Prawa.” (Galacjan 5:22,23). ...
53:48
September 20, 2021
9. Prorocy a wróżki duchowe medium - John Paul Jackson
I. Bóg daje dary, ale to my określamy, do której duchowej częstotliwości dostrajamy je. Prorocy a wróżki (duchowe medium) kosciol.czest.pl Paweł i Sylas napotkali kobietę z duchem wieszczym: Dzieje Apostolskie 16:16-18 „Pewnego dnia, gdy szliśmy na modlitwę, natknęliśmy się na młodą kobietę, która była czyjąś służącą. Miała ona ducha wieszczego i swoim wróżeniem przynosiła spory zysk właścicielom. Idąc za Pawłem i za nami, wołała: Ci ludzie są sługami Najwyższego Boga! Oni głoszą wam drogę zbawienia! Czyniła tak przez wiele dni. W końcu Paweł, zmęczony tym, zwrócił się do ducha i powiedział: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I duch po chwili wyszedł.” Przypowieści Salomona 16:25 „Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.” Mateusza 12:25-28 „A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.” Księga Powtórzonego Prawa 18:10-12 „Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza.” Księga Powtórzonego Prawa 18:20 „Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych – taki prorok musi ponieść śmierć.” A. Dlaczego diabeł kazał jej ogłaszać: „Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia”? B. Czy zainteresowanie świata rzeczami duchowymi lub ponadnaturalnymi jest naszą ludzką, społeczną reakcją na zainteresowanie stworzone przez Boga? C. Czym jest dar proroctwa? D. Czy przypisujemy więcej mocy szatanowi niż Bogu? E. Bóg stawia Swoje wyzwania mocom ciemności: Izajasza 41:21-24 „Przedstawcie swoją sprawę – mówi PAN. Wskażcie swe dowody – mówi Król Jakuba. Niech te bóstwa podejdą i niech nam objawią to, co ma nastąpić, niech wskażą sprawy dawne, które już się spełniły. Weźmiemy to sobie do serca, chcemy zobaczyć dowody - albo niech nam powiedzą o tym, co nadchodzi. Mówcie, co stanie się potem! Przekonamy się, czy jesteście bogami. Tak, zróbcie coś dobrego albo zróbcie coś złego, abyśmy nareszcie mogli się przestraszyć. Oto wy jesteście niczym! I niczym są wasze dzieła; obrzydliwością jest każdy, kto was sobie obiera.” Izajasza 44:6-8 „Tak mówi PAN, Król Izraela, i jego Odkupiciel, PAN Zastępów. Ja jestem pierwszy i Ja ostatni, a oprócz Mnie nie ma Boga. Kto jest jak Ja? Niech się odezwie! Niech Mi da znać, niech Mi to przedstawi. Niech jak Ja ustanowi wieczny lud i potem mu ogłosi [rzeczy] przyszłe, te, które wciąż mają nadejść! Nie ulegajcie trwodze, dajcie odpór lękom! Czy od dawna nie przekazywałem wam i nie głosiłem? Jesteście moimi świadkami – czy jest Bóg oprócz Mnie? Nie ma Opoki, nie znam żadnej!” II. Bóg jest jedynym Stwórcą; dary są stworzone przez Niego. Kolosan 1:16 „ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko – w niebie i na ziemi, to, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze; wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego.” A. Hebrajskie słowo „barah” odnosi się do jedynego, wyłącznego powołania rzeczy do istnienia. B. Każdy dobry i doskonały dar pochodzi od Boga. Dary są duchowe – od Boga, który jest Duchem. Wszystkie dary pochodzą od Boga, chociaż niektórzy ludzie nie używają swoich darów dla Bożych celów. C. Czy szatan jest stwórcą czy fałszerzem? D. Wpływ i „moc” duszy jest pobudzana przez szatana Podstęp szatana nie polega na sfałszowaniu dar
01:01:41
September 20, 2021
8. Prorocze okresy czasu i szkoły - John Paul Jackson
I. Boży rozwój i potrzeba szkolenia. Istnieje różnica pomiędzy dzisiejszym namaszczeniem a jutrzejszym namaszczeniem. A. Dzisiejszy autorytet nie pochodzi z jutrzejszego namaszczenia. B. Objawienie w czasie przyszłym + stałość w czasie przyszłym + dokładność w czasie przyszłym = wiarygodność w czasie przyszłym. C. Wiarygodność w czasie przyszłym + charakter w czasie przyszłym = autorytet w czasie przyszłym. II. Szkoły prorocze. W Starym Testamencie, prorocy mieli cztery główne miejsca szkolenia: A. Bóg wybrał te cztery miasta dla proroczych szkół, ponieważ znajdowały się tam portale – miejsca Bożego nawiedzenia. Psalm 78:23 „On więc wydał rozkaz obłokom I otworzył bramy niebios.” Jana 1:51 „I dodał: Ręczę i zapewniam: Zobaczycie otwarte niebo, a wokół Syna Człowieczego wstępujących i zstępujących aniołów Boga.” Księga Objawienia 4:1-2 „Następnie patrzę: Niebo. W niebie – otwarte drzwi! A głos, który usłyszałem na początku, przypominający dźwięk skierowanej do mnie trąby, zachęcił: Wstąp tutaj! Pokażę ci to, co musi stać się potem. I natychmiast zawładnął mną Duch…” B. Powinieneś powiększyć swój fundament, aby utrzymać i pomieścić więcej objawienia. 2 Księga Królewska 3:11 „Jehoszafat na to: Czy nie ma tu proroka PANA, przez którego moglibyśmy zapytać PANA o zdanie? Wtedy odezwał się jeden ze sług króla Izraela: Jest tutaj Elizeusz, syn Szafata, który niegdyś służył u Eliasza.” C. Prawdziwy prorok Boga będzie miał serce sługi, aby pomagać budować dom Boży i będzie podzielał wizję przywództwa. III. Nazwy miejsce (hebrajskie) i definicje. Rama: Wysokie miejsce. Hebrew 7414, Ramah (raw-maw, od rdzenia rum, nazwa czterech miejsc w Palestynie); wysokość, być wysokim, wysokie miejsce. Miejsce urodzenia Samuela (1 Samuela 1:9; 2:11) i miejsce, które odwiedzał co roku (1 Samuela 7:17). Betel: Dom Boży. Hebrajski 1008, 410, Beyth-’El; dom Boży. Jakub nazwał to miejsce Betel, aby zwrócić uwagę na Bożą obecność i samo-objawienie (Księga Rodzaju 28:10-22). Gilgal było miejscem ciagłej ponadnaturalnej aktywności. Hebrajski 1534, 1536, Gilgal (ghil-gawl'); koło, trąba powietrzna, turlająca się rzecz. Bóg zaplanował Gilgal, żeby było miejscem ciągłego przypomnienia Jego błogosławieństw nad Izraelem (Księga Jozuego 5:9). Wiele znaczących wydarzeń miało miejsce tutaj (Jozuego 4:19, 20; 6:11; 19:6; Sędziów 2:1; 1 Samuela 7:16; 11:14, 15; 2 Samuela 19:15, 40; 2 Królewska 4:38, itd.). Jerycho: Aby zyskać szybkie zrozumienie i rozeznanie. Hebrew 3405, Yeriycho, (yer-ee-kho'); pachnący, pachnieć, lub w domyśle, postrzegać (w przenośni: oczekiwać, cieszyć się), szybko rozumieć. W czasach Eliasza i Elizeusza, siedziba szkoły proroków (2 Król. 2:5; 19-22). Pytania Podsumowujące: Jakie były cztery główne miejsca, gdzie byli szkoleni synowie proroków? Czy są wspomniane jakieś inne miejsca? Podaj imiona niektórych proroków, którzy byli odpowiedzialni za szkolenie synów proroków. Dlaczego Bóg wybrał te cztery miasta jako miejsca szkół proroczych? Czym jest portal? Dlaczego Bóg poprosił Jego proroków, aby poszli do pewnych miejsc, aby On do nich mówił? Dlaczego ważne jest być szkolonym w operowaniu w swoim darze? Jakie są dwie bardzo ważne cechy, które uczeń powinien posiadać? Jaka była prośba Elizeusza do jego mentora Eliasza, zanim został pochwycony do Nieba? „. . . niech spocznie na mnie ___________________________ twojego ducha” (2 Królewska 2:9). Czy musisz mieć tę samą wizję co przywództwo, aby pracować skutecznie w służbie?
01:02:52
September 3, 2021
7. Bodziec i moment wyboru - John Paul Jackson
Impuls to coś, co skłania do reakcji. Każdy z nas napotyka liczne impulsy w ciągu dnia. Z każdym wydarzeniem, mamy wybór, jak zareagujemy. Te elementy (impuls, chwila wyboru i reakcja) zawierają ważną wskazówkę w ciągłym odbieraniu od Boga. I. Chwila pomiędzy impulsem a reakcją nazywa się chwilą wyboru. W ułamku sekundy, my decydujemy, jak zareagujemy. My osobiście jesteśmy odpowiedzialni za nasze wybory. A. Unikanie osobistej odpowiedzialności jest dość popularne i wszechobecne. Księga Rodzaju 3:12 „Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem.” Księga Rodzaju 3:13 „Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.” B. Przerzucanie winy jest skłonnością ludzkości od Upadku – pierwszego złego wyboru. Bóg nie akceptował tego wtedy; i On nie pozwala na to teraz. Księga Rodzaju 3:16-17 „Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie!….” II. Racjonalne Uzasadnienie Determinizmu Aktualne społeczne i naukowe paradygmaty wysuwają wniosek, że jesteśmy jedynie odzwierciedleniem czynników poza naszą kontrolą. Te czynniki określają, kim i czym jesteśmy. A. Determinizm jest filozofią stwierdzającą, że wybór jest złudzeniem. Wcześniejsze wydarzenia spowodowały obecne działania, a te wcześniejsze wydarzenia mają swoje pochodzenie w jeszcze wcześniejszych wydarzeniach. B. Fizyczne, psychologiczne, społeczne i ekonomiczne elementy są postrzegane jako wcześniejsze przyczyny czyichś działań. III. Trzy Paradygmaty Determinizmu A. Genetyczny Determinizm B. Psychologiczny Determinizm C. Środowiskowy Determinizm IV. Przeznaczenie chrześcijanina jest ustalone przez Jezusa Chrystusa. Nie ma wątpliwości, że jesteśmy do pewnego stopnia pod wpływem środowiskowych, genetycznych i psychologicznych czynników. Jednak nasza przyszłość nie jest zdeterminowana przez te wpływy. Ponieważ takie założenie pomijałoby Chrystusa w naszym przeznaczeniu. V. Przekleństwa Subtelny determinizm jest często odzwierciedlany w tym, jak chrześcijanie patrzą na przekleństwa. A. Przypowieści Salomona 26:2 „Jak ptak, który ucieka, jak jaskółka, która ulatuje, tak jest z bezpodstawnym przekleństwem: ono się nie ziszcza.” Kiedy codziennie umiejscawiamy siebie i zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy pod ochroną krwi Chrystusa, możemy doświadczać wtedy Jego pocieszenia, ochrony i wzmacniającej nas siły a tym samym stawić czoła wszystkiemu, co staje nam na drodze. Galacjan 3:13-14 „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.” Księga Powtórzonego Prawa 23:6 „Lecz Pan, Bóg twój, nie chciał wysłuchać Bileama i zamienił ci Pan, Bóg twój przekleństwo w błogosławieństwo, gdyż umiłował cię Pan, Bóg twój.” Jeśli jesteś świadomy przekleństw wychodzących przeciwko tobie, jest na to biblijna odpowiedź: Psalm 109:28 „Oni przeklinają, lecz Ty błogosław, Niech będą zawstydzeni przeciwnicy moi, a sługa twój radować się będzie.” Łukasza 6:28 „Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą.” (porównaj Mateusza 5:44) Pamiętaj, Jezus powiedział, aby modlić się codziennie. „…I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego” (Mateusza 6:13). B. Jednak musimy zwrócić uwagę na przekleństwa, które nie są „bez przyczyny”. Przekleństwa oddziałują na ciebie, jeśli jesteś nieświadomy ich istnienia i przyczyny. Szatan mieszka w ciemności i porusza się poprzez ukryte działania. On utrzymuje element władzy, jeśli jest w stanie u
51:36
September 3, 2021
6. Zwycięstwa publiczne i prywatne - John Paul Jackson
Uwaga: Nie ma ciągłych publicznych zwycięstw bez historii ciągłych prywatnych zwycięstw. I. Cięgła historia prywatnych porażek może sprawić, że będziesz żył w atmosferze lęku. A. Kiedy osiągniesz długą historię odnoszenia porażek, wkrótce będziesz oczekiwać odnoszenia jedynie porażek. B. Przeszłe porażki będą rodzić lęk przed porażką i otworzą drzwi na demoniczny atak. Przypowieści Salomona 12:25 „Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela”. Historia prywatnych zwycięstw ustawi cię w miejscu życia stylem, który oczekuje zwycięstwa – nawet w trudnych czasach. A. Prywatne zwycięstwa są widziane przez ciebie i Boga i zawierają wszystkie małe rzeczy o które Bóg prosi cię, byś zrobił, tzn. podnieś papierek lub otwórz komuś drzwi, itd. B. Prywatne zwycięstwa często zawierają małe akty posłuszeństwa. Jak piasek w betonie, Duch Święty dodany do naszego posłuszeństwa, tworzy silny i twardy fundament, który wytrzyma ogromną presję. 1 Samuela 15:22 „Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.” Rzymian 6:16 „Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jak słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?” C. Prywatne zwycięstwa pobudzają wzrost wiary. D. Całe objawienie przychodzi przez wiarę. Rzymian 12:6 „A mamy różne dary według udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania, to będzie używany stosownie do wiary.” III. Nie może być żadnych ciągłych publicznych zwycięstw bez ciągłej historii prywatnych zwycięstw. A. Prywatne zwycięstwa tworzą fundament, który potrafi wytrzymać ciężar publicznych zwycięstw. B. Prywatne zwycięstwa muszą przewyższać liczebnie publiczne zwycięstwa.
01:12:24
September 3, 2021
5. Ciemna noc duszy - John Paul Jackson
Wprowadzenie Kiedy wzrastamy w charakterze, będziemy okresowo wchodzić w sezon znany jako „Ciemna Noc Duszy”. Znany też jako pustkowie, pustynia lub czas, kiedy Niebo jest jak mosiądz. Kiedy jest nam ciężko. Ozeasza 2:16-17 (odnośnie odnowy Izraela): „Dlatego teraz Ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię, i przemówię do jej serca. I dam jej tam winnice, a z doliny Achor (śmierci) uczynię bramę nadziei, i słuchać mnie tam będzie jak w dniach młodości i jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej.” Ilość czasu, jaki spędzimy w „Ciemnej Nocy Duszy”, jest określona przez poziom gotowości naszej duszy do współdziałania z korektą i zmianami, które Duch Święty chce dokonać. I. Bóg Objawia Siebie Samego A. Kiedy Bóg nam się objawia, On dokonuje inwazji naszej duszy (umysłu, woli, i emocji), aby ją odnowić. B. W tym czasie, będziemy mieli trudność w słyszeniu i zrozumieniu głębokich i ukrytych prawd lub tajemnic Bożych. Łukasz 18:31-34 „Następnie wziął ze sobą Dwunastu i powiedział im: Idziemy do Jerozolimy, gdzie dopełni się wszystko, co za pośrednictwem proroków zostało napisane o Synu Człowieczym. Gdyż będzie On wydany poganom i wyśmiany, znieważony i opluty, ubiczowany i zabity, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie rozumieli. Znaczenie tego, co mówił, było dla nich niejasne – nie pojmowali Jego słów.” C. Mamy zwycięstwo nad wrogiem i doświadczamy przyśpieszonego wzrostu. II. Podczas Ciemnej Nocy Duszy, wydaje nam się, że Bóg jest ukryty. A. Szukamy Go bardziej, gdy się ukrywa. „Z natchnienia twego mówi serce moje: „Szukajcie oblicza mego!” Przeto oblicza twego szukam, Panie.” (Psalm 27:8) B. Celem ukrywania się jest nakłonienie nas do poszukiwania Go, tak żeby On mógł wtedy nam się objawić. 1 Księga Kronik 28:9 „A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, ojca twojego, i służ mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, lecz jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki.” C. Ciemna Noc Duszy jest procesem, przez który Bóg prowadzi nas, żebyśmy wzrośli w podziwie i pełnej szacunku bojaźni przed Nim. D. Tajemne miejsce ukrycia w Ciemnej Nocy Duszy to miejsce, gdzie otrzymujemy objawienie na temat naszego życia. Księga Hioba 28:20-21;27-28 „Skąd więc bierze się mądrość I gdzie jest miejsce rozumu? Zakryta jest przed oczyma wszystkich żyjących i zatajona przed ptactwem niebieskim……..Wtedy ją widział i zgłębił, ustalił i wypróbował, I rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem.” III. Funkcje Ciemnej Nocy Duszy. A. Aby uśmiercić w naszej duszy wszystkie cielesne uczynki, wysiłki, i samolubne ambicje, tak byśmy wszystko robili poprzez Ducha Świętego działającego przez nas. Hebrajczyków 4:9-10 „A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich.” B. Aby utwierdzić w nas wiedzę, że Bóg nas wspiera. C. Historia jest polem bitwy o kontrole nad umysłami ludzi. D. Podczas tego okresu czasu, otrzymujemy nową niebiańską perspektywę na temat naszej ziemskiej sytuacji i uczymy się, jak przestać reagować według naszego duszewnego umysłu, woli i emocji. Psalm 51:6 „Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą.” 1 Koryntian 2:6-10; 14 „O mądrości natomiast mówimy wśród osób dojrzałych. Chodzi jednak nie o mądrość tego wieku ani jego najważniejszych przedstawicieli, którzy zresztą tracą na znaczeniu. My głosimy Bożą mądrość, ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały„ „Tymczasem, jak napisano: Czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho słyszeć, i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają.” – (Izajasz 64:4). Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko – nawet głębie B
01:09:45
September 3, 2021
4. Kontinuum Dojrzałości, Trzy fazy służby - John Paul Jackson
I. W Bożej obecności Jego świętość – i jej brak w nas – staje się bardziej wyraźny. A. Im więcej poznajesz Boga, tym mniej wiesz. II. Kiedy dojrzewamy w duchowych rzeczach i usługujemy zauważamy widoczny procentowy spadek naszych „ludzkich” słów a procentowy wzrost słów Bożych. A. Rozważ Dzieje Apostolskie 2:17-18, 21 w odniesieniu do Trzech Faz Rozwoju Służby: Powołany, Wyszkolony i Upoważniony.  Zanotuj podane kategorie ludzi. Dz.Ap 2:17-21, „I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny; Nawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego I prorokować będą……Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.” (Joel 2:28-29;32). – Powołani będą ____________________________ . – Przeszkoleni będą _____________________________. – Upoważnienia będą __________________________. III. Wzrost w dojrzałości. Jest pewien wzrost i postęp w dojrzewaniu. Od „synów i córek” prorokujących poprzez „młodzieńców” mających wizje do „starców” śniących sny. A. Duch Święty został wylany na wszelkie ciało. B. Następnym krokiem jest widzenie wizji. C. „Starsi mężczyźni” (i kobiety) są tymi, którzy operują większą dojrzałością więc zrozumieją Boże przesłanie zawarte w snach. D. Na koniec, niektórzy są określeni jako „Moje” sługi.
41:24
September 3, 2021
3. Cztery Kwadranty Namaszczenia - John Paul Jackson
I. Czynniki, które określają kwadrant, gdzie żyjesz i z którego usługujesz: A. Odbiór słowa. Czynnik Boga B. Ryzyko. Czynnik ludzki II. Stany, które składają się na czynnik ludzki: A. Emocjonalny: Oddziałuje na niego twój aktualny poziom radości, zniechęcenia, zgorzknienia, bólu, poczucia winy, itd., i stan twoich relacji rodzinnych. B. Relacyjny: to, jakie masz relacje z innymi, może wpływać na twoją zdolność słyszenia. C. Duchowy: Twoje przekonania na dany temat doktrynalny, teologiczny oraz modlitwa mogą wpływać na twoją zdolność słyszenia. D. Finansowy: Twój pogląd na pieniądze i dobra materialne. III. Cztery “G”: __________________________________________________. A. Uważaj na pokusę sprzedawania swojego obdarowania. To dość realne zagrożenie; będziesz kuszony, by używać swojego daru dla finansowego zysku ponad swoje potrzeby i by racjonalizować swoje zachowanie. B. Stawiaj opór duszewnym pragnieniom sławy, uznania i osobistej chwały. IV. Cztery Kwadranty. A. Możesz rozpoznać kwadrant danej osoby poprzez obserwowanie różnorodnych aspektów jej życia: B. Zbyt wiele obdarzonych objawieniami ludzi spędza za dużo czasu w złym kwadrancie.
52:30
September 3, 2021
2. Trzy filary służby objawienia - John Paul Jackson
I. Filar I – Objawienie i Kościół Lokalny kościół jest jednym z najmniej rozumianych miejsc przez wielu uzdolnionych ludzi posługujących w objawieniu. Często pytają: „Jak lokalny kościół dopasuje się do mojego daru?” Zamiast zapytać: „W jaki sposób ja mogę pasować do lokalnego kościoła?” „Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus” – 1 Kor 12:12 „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania” – Ef 4:4 A. Niektórzy uważają, że Kościół powinien obracać się wokół nich. Często oczekują lub żądają tytułu dla siebie. Nasz dar nie jest tytułem, który nosimy; jest to funkcja, którą pełnimy, aby rozwijać Królestwo Boże. B. Bóg używa Kościoła – całego ciała Chrystusa, jako narzędzia do rzeźbienia charakteru niedojrzałej ale obdarzonej darem objawienia osoby. „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” – Mat 28:19-20 C. Dla Boga ci, którzy rozwijają Jego królestwo, mają taką samą wartość. D. W rzeczywistości stanowiska, które uważamy za mniej zaszczytne, zasługują na większy szacunek, zgodnie z tym co pisze w „A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość” – 1 Kor 12:23-27 E. Mamy wspólnie budować Kościół. Cała posługa musi być wykonywana dla umocnienia Kościoła. „Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu.” – 1 Kor 14:26 „I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.” – 1 Kor 13:2 F. Proroctwo jest jednym z pięciu darów posługi, które wnoszą w ciało Chrystusa jedność, intymną bliską relację z Bogiem i dojrzałość. „I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej” – Ef 4:11-13 „Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus” – 1 Kor 12:12 „Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary; Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu; jeśli kto naucza, to w nauczaniu; Jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto obdarowuje, to w szczerości; kto jest przełożony, niech okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością.” – Rzym 12:3-8 (Porównaj z 1 Kor 12:12) G. Ponieważ oko (symbol daru proroczego) jest połączone z ciałem, musimy być połączeni z Kościołem, aby pełnić właściwie naszą funkcję. II. Filar II – Objawienie i Człowiek: Bóg ceni charakter bardziej niż twój dar. Jesteśmy przemieniani w miarę jak Bóg sprawia, że dojrzewamy. On chce rozwinąć bardziej nasz charakter i uczciwość, abyśmy mieli jeszcze bardziej owocną służbę. A. Kwestia charakteru jest prawdopodobnie najbardziej pomijanym obszarem dojrzewania, jeśli chodzi o słuchanie Boga. B. Rozwój charakteru jest największym wzmacniaczem naszego daru. Podobnie jak brak charakteru
01:04:42
September 3, 2021
1. Słyszalny głos Boga - John Paul Jackson
„Ojcze, uwielbij imię swoje! Odezwał się więc głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało, inni mówili: Anioł do niego przemówił. Jezus, odpowiadając, rzekł: Nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was.” – Jan 12:28-30 I. Jest to jeden z trzech fragmentów pisma świętego, w których Bóg Ojciec mówił słyszalnym głosem na temat Jezusa. (Porównaj Mat 3:17 i 17:5). A. Bóg uczynił to   Jezusowi, aby ludzie wiedzieli, że był Mesjaszem, jedynym synem Boga. II. Co usłyszeli ludzie obecni w Jana 12:28-30? A. Jezus usłyszał każde słowo wypowiedziane przez Ojca. B. Niektórzy „którzy . . . słyszeli to” sądzili, że to grzmot. C. Inni mówili, że przemówił anioł. D. Niektórzy słyszeli  . E. Być może kilku rozpoznało głos Boga. III. Dlaczego niektórzy z nas słyszą głos Boga inaczej lub wcale? A. Jezus znał głos Ojca ze względu na swoją bliskość z Ojcem. IV. Jak brzmi głos Boży? A. Wiele wód „I słyszałem głos z Nieba, jak głos wielu wód i jak głos głośnego grzmotu. I słyszałem dźwięk harfistów grających na harfach” – Objawienie 14:2-3 B. Szalejący ogień „A Pan przemówił do was z ognia. Słyszeliście dźwięk słów, ale nie widzieli żadnej formy; słyszeliście tylko głos” – Powtórzonego Prawa 4:12 C. Głośny grzmot „Słuchaj uważnie grzmotu Jego głosu i dudnienia wydobywającego się z Jego ust” – Job 37:2 D. _____________________________ „A po trzęsieniu ziemi ogień, ale Pana nie było w ogniu, a po ogniu cichy głos” – 1 Król 19:12-13
57:50
September 3, 2021
Wprowadzenie do kursu - John Paul Jackson
Sztuka Słuchania Boga jest pierwszym krokiem do rozpoznania, jak Bóg mówi i przygotowania nas do usłyszenia Jego głosu. Ci, którzy szukają zrozumienia i starają się używać darów Ducha mogą, jeśli zostaną odpowiednio przeszkoleni, stanowić cenny wkład dla Kościoła i swojego otoczenia. Jednak bez treningu i dojrzałości takie osoby mogą być również szkodliwe dla Kościoła. „Komu wiele dano, od niego wiele będzie się wymagać” – Łuk 12,48, przypomina czytelnikowi o potrzebie studiowania i dojrzewania w darach. W tym celu Biblia mówi nam dalej „abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik” – 2 Tymoteusza 2:15, a dary z pewnością nie stanowią wyjątku od tej biblijnego reguły. I. Bóg pragnie przywrócić uczciwość, charakter i wiarygodność posłudze objawienia. W Biblii Bóg ustanawiał szkoły prorocze, aby umożliwić mentorom obdarowanym w objawieniu szkolić innych, by mogli wzrastać w swoim obdarowywaniu. Bóg mówi o różnicy pomiędzy niedojrzałym a fałszywym, złym użyciem daru. Bóg wciąż doskonali i będzie nadal doskonalił to, co zaczął w nas. Streams Ministries oferuje kurs Sztuka Słuchania Boga i inne kursy, aby pomóc ci stać się wszystkim tym, czym Bóg zaplanował dla ciebie byś był oraz byś wypełnił swoje przeznaczenie. Wszyscy pochodzimy z różnych środowisk chrześcijańskich i doświadczeń ale jako Ciało Chrystusa słyszymy od tego samego Boga. A. Bóg chce rozmawiać ze swoimi dziećmi i użyje wszelkich sposobów, by zwrócić naszą uwagę. Pismo Święte wskazuje, że Bóg używa różnych metod, aby osiągnąć ten cel. Bóg pragnie mówić poprzez prawych i sprawiedliwych ludzi, tak jak to uczynił z dawnymi prorokami. Bóg może również przemówić poprzez niesprawiedliwe osoby, takie jak Balaam. Bóg może mówić poprzez naturalne okoliczności, w tym wydarzenia gospodarcze, polityczne, geologiczne i meteorologiczne. Bóg może nawet mówić przez zwierzęta. Osioł Balaama mógł widzieć duchową rzeczywistość i rozpoznać anioła Pańskiego, zanim Balaam to zrobił (Ksi. Liczb 22:21-33). II. Bóg wzywa nas do położenia większego nacisku na rozwój silnego i pobożnego charakteru. Właściwy charakter ma większą wartość niż duchowe uzdolnienie. A. Często nasz dar i nieprzemieniony przez Boga charakter zostają splecione, zmieszane ze sobą, co prowadzi do niewłaściwego postrzegania i używania niewłaściwego języka w naszych „proroctwach”. Odbija się to później na przywódcach kościoła, którzy słuchają i oceniają nasze prorocze wypowiedzi. Nasze niewłaściwe reakcje są wtedy często ukazane w słownym przebraniu jako „gniewu Pana” lub „sprawiedliwe oburzenie”, które zwykle kierujemy w stronę innych. Tych, którzy nie otrzymują „słowa od Pana”. Pochopnie wtedy nazywając innych „tępymi duchowo” lub „nie pokutującymi”. B. Nie bierzemy pod uwagę, że gdy chodzimy w naszym niedojrzałym stanie pokazujemy dookoła bardzo mało prawdziwego boskiego charakteru połączonego z bardzo mało rozwiniętym darem. Gdy później nasz dar zaczyna się ujawniać, to i tak inni ludzie nie są nam już w stanie zaufać. Ludzie muszą widzieć prawy, sprawiedliwy styl życia, który konsekwentnie objawia owoce Ducha Świętego. C. Kiedy odkryjemy, że Bóg wzywa nas do posługiwania w jakiejkolwiek służbie, powinniśmy upaść na twarz ze strachem i drżeniem. Być pokorni i nie pysznić się. Zaakceptować Boży proces oczyszczenia, który jest konieczny dla każdego z nas, aby przezwyciężyć nasze wady charakteru. D. Ci, którzy słyszą Boży głos, powinni bardziej rozwijać owoce Ducha Świętego niż dary Ducha Świętego.
06:51
September 3, 2021