Skip to main content
Kriminologene

Kriminologene

By Thomas Ugelvik
En podcast av, med og om kriminologer, men for hvem som helst, enten man er kriminolog, en som kanskje kunne tenke seg å bli det, eller bare er nysgjerrig på forskning som omhandler kriminalitet og andre normbrudd eller straff og andre former for sosial kontroll. Programleder Thomas Ugelvik intervjuer andre kriminologer om deres egen og andres forskning.

Kontakt: thomas.ugelvik@jus.uio.no; @ugelvik

Intromusikk: Morten Qvenild (@hyperPioano)/Ugla lyd (@uglastudio)
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

14 Kjersti Lohne: Kriminologiens grenser, Guantánamo Bay, eksport av straffeverdier
Kjersti Lohne er professor i kriminologi ved universitetet i Oslo. Tidligere har hun blant annet vært ansatt ved Politihøyskolen og ved fredsforskningsinstituttet PRIO, og hun er nestleder for Akademiet for yngre forskere. Doktoravhandlingen hennes om den internasjonale straffedomstolen fra 2015 er en tverrfaglig blanding av perspektiver fra kriminologi, rettssosiologi, internasjonal rett og politisk sosiologi. Den tar opp hva som skjer når fenomener som straff og rettferdighet går fra å være knyttet til nasjonalstaten til å bli transnasjonale størrelser. Dette er temaer hun nå skal videreføre i et nytt forskningsprosjekt om rettsstatsbygging og eksport av nordiske straffeverdier.  Kjerstis personside: Kjersti Lohne - Institutt for kriminologi og rettssosiologi (uio.no) Kjersti er også på twitter @kjerstilohne  Artikkelen vi snakker om i episoden: Observing Justice at Guantánamo Bay: Human Rights NGOs and Trial Monitoring at the US Military Commissions | SpringerLink Programleder og altmuligmann: Thomas Ugelvik (@ugelvik) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
01:01:57
May 11, 2022
13 Manne Gerell: Kvantitativ kriminologi, gjengvold, utsatte områder
Manne Gerell er docent ved Universitetet i Malmö og forsker ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Han disputerte i 2017 på en avhandling med tittelen «Neighborhoods without community: Collective efficacy and crime in Malmö, Sweden”. Fokuset på nabolag med store kriminalitetsproblemer har han beholdt og videreutviklet, og hans forskning handler ofte om gjengvold, politiets forebyggende arbeid og såkalte «utsatte områder». Som forsker har han ofte samarbeidet tett med politiet, og han er opptatt av at forskningen skal være brukbar og få positive konsekvenser. Han er også en aktiv blogger. Mannes kriminologiblogg: Kriminologiska funderingar: 2020 (mgerell.blogspot.com) Mannes hjemmeside i Malmö: Manne Gerell | Malmö universitet (mau.se) Og i Oslo: Anders Emanuel Manne Gerell - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) (uio.no) Manne kan også finnes på Twitter som @ManneGerell Programleder og altmuligmann: Thomas Ugelvik (@ugelvik) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
01:08:04
March 30, 2022
12 Nina Jon: Politikvinner, likestilling, positiv kriminologi
Nina Jon er førsteamanuensis og studieleder ved Politihøgskolen. Doktorgraden hennes fra 2006 handlet om Foldin verneskole som på 1950 og 60-tallet var en institusjon hvor gutter med såkalte tilpasningsvansker ble sendt for å lære seg å oppføre seg innenfor tidens normer. Nina viser i avhandlingen hvordan mye av dette handlet om å forsøke å lære dem bedre måter å være gutt eller mann på, altså å gi dem nye maskulinitetsidealer. Kort sagt måtte de lære seg å være skikkelige gutter, både med trykk på skikkelig og på gutt. Interessen for kjønnsforskning har Nina videreført. I dag forsker hun blant annet på rekrutteringen av kvinner til politiet, på kvinners plass i politiet, og på hvordan og i hvilken grad kvinnerollen og politirollen lar seg forene.  Ninas artikkel som vi snakker om i episoden, finner du her: Still the Exception? Challenging Ideas of Gender in Norwegian Policing | The British Journal of Criminology | Oxford Academic (oup.com) Ninas personside på phs.no: Nina Jon - Politihøgskolen (politihogskolen.no) Programleder og altmuligmann: Thomas Ugelvik (@ugelvik) Musikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
01:12:09
March 01, 2022
11 David R. Goyes: Grønn kriminologi, Colombia, mørk turisme
David Rodríguez Goyes jobber som forsker ved institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Doktorgraden hans fra samme sted fra 2018 handler om hvordan store multinasjonale selskaper tar patent på frø som fattige bønder på landsbygda i Colombia trenger for å kunne dyrke jorda, og hvilke konsekvenser denne formen for kommersialisering får. Forskningsinteressene hans favner bredt, fra miljøkriminalitet og dyrs rettigheter, via globalisering og nord-sør relasjoner, og til urfolksrettigheter og konflikter knyttet til naturressurser. I det siste har han arbeidet mye kommersialiseringen av lidelse og det som på norsk kan kalles mørk turisme.  Artikkelen vi snakker om i episoden finner du her: Profiting From Pablo: Victimhood and Commercialism in A Global Society | The British Journal of Criminology | Oxford Academic (oup.com) David er redaktør for International Journal for Crime, Justice and Social Democracy (crimejusticejournal.com) Du kan les mer om hans ulike prosjekter her: www.drgoyes.com. Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd 
01:13:35
February 02, 2022
10 Helene O. I. Gundhus: Politiforskning, tverrfaglighet, nærpolitireformen
Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo og professor II i politivitenskap ved Politihøgskolen. Ved årsskiftet tok hun over det som må sies å være kriminologinorges viktigste jobb, da hun ble instituttleder for institutt for kriminologi og rettssosiologi i Oslo.  Forskningen til Helene handler i stor grad om politiet og ulike sider av politiets virksomhet. Hun har forsket på blant annet SLT-samarbeid og kriminalitetsforebygging, politiets bruk av teknologi, politiarbeid og globalisering og på nærpolitireformen. Helenes artikkel som vi snakker om i episoden finner du her: From discretion to standardization: Digitalization of the police organization - Helene OI Gundhus, Niri Talberg, Christin T Wathne, 2021 (sagepub.com) Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
01:05:08
January 10, 2022
9 Anja Emilie Kruse: Seksuell vold, kriminalomsorg, galgenhumor
Anja Emilie Kruse jobber som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Doktorgradsavhandlingen hennes fra 2020 bygger på dybdeintervjuer med 17 menn som er dømt for voldtekt eller andre former for alvorlige seksuelle overgrep. Anja viser hvordan mennene sliter med å forene handlingene sine – altså overgrepene de er dømt for – med hvem de tenker at de er. Hun viser også at selvbildet kan endre seg over tid. Ettersom mennene reflekterer over spørsmål om skyld, ansvar og skam i relasjon til handlingene sine, ser de etter noe tid ofte annerledes både på det de har gjort, og på hvem de er.  Anjas hjemmeside på NKVTS: Kruse, Anja Emilie - NKVTS Les mer om doktorgradsarvbeidet til Anja her: The Who, the Why and the Wherefore. Explanations, self-change and social responses in men's narratives of sexual violations - NKVTS Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
01:18:01
December 07, 2021
8 Øystein Skjælaaen: Rusreform, sprøyterom, emosjoner i forskning
Øystein Skjælaaen er førsteamanuensis ved VID videnskapelig høyskole. Han har doktorgrad i sosiologi fra universitetet i Oslo og hovedfag i kriminologi fra samme sted. Hovedfagsoppgaven hans handlet om debatten rundt åpningen av det første sprøyterommet tidlig på 2000-tallet. I arbeidet med doktoravhandlingen oppsøkte han deretter såkalte brune puber som åpner tidlig om morgenen for å snakke med dem som foretrekker å starte dagen med en øl eller fire. I boken Meningen med Rus bygger han videre på begge disse prosjektene. Øystein retter her blikket mot det allmenne og allmennmenneskelige ved rusopplevelsen og han diskuterer hvordan rusen både kan være en berikelse og dypt problematisk.  Øysteins hjemmeside: Øystein Skjælaaen - VID vitenskapelige høgskole Øysteins bok kan blant annet kjøpes rett fra forlaget: Meningen med rus (pocketutgave) | Res Publica Episoden av Dag Sørås sin podcast Debrief hvor Øystein er med, finnes her: https://podtail.com/podcast/debrief-med-soras/ep-193-rus-og-mening-m-oystein-skjaelaaen/ Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
01:07:22
November 09, 2021
7 Sveinung Sandberg: Narrativ kriminologi, teori, koronakriminalitet
Sveinung Sandberg er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Han har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen og har vært postdoktor ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Siden 2013 har han arbeidet på Institutt kriminologi og rettssosiologi i Oslo, men for tiden er han gjesteforsker ved Centre for research and teaching in economics (CIDE) i Mexico city. Sveinung har arbeidet med mange til dels svært ulike kriminologiske temaer, som for eksempel illegale rusmidler, marginalisering, terrorisme, vold, maskulinitet, sosiale bevegelser og koronapandemien. Sveinung har vært en av pionerene på feltet narrativ kriminologi internasjonalt. Narrativ kriminologi er, kort fortalt, opptatt av hvordan historiefortelling og menneskelig handlingsliv henger sammen. Sveinungs artikkel (skrevet sammen med Gustavo Fondevila) som vi snakker om i episoden finner du her: Corona crimes: How pandemic narratives change criminal landscapes - Sveinung Sandberg, Gustavo Fondevila, 2020 (sagepub.com) Sveinungs hjemmeside: Sveinung Sandberg - Institutt for kriminologi og rettssosiologi (uio.no) Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
01:05:16
September 07, 2021
6 Mareile Kaufmann: Teknologi, overvåkning, kritikk
Mareile Kaufmann er nylig ansatt som førsteamanuensis i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Hamburg og bakgrunn fra fredsforskningsinstituttet PRIO. Inntil nylig var hun postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi i Oslo, på et prosjekt som handlet om hvordan digital teknologi påvirker overvåkningspraksiser og hvordan folk forsøker å unndra seg overvåkning. Hun har vært i fronten av utviklingen av feltet digital kriminolog internasjonalt, noe hun planlegger å videreføre også i sin nye rolle som førsteamanuensis. Mareile har nylig mottatt forskningsmidler fra både Norges forskningsråd og det europeiske forskningsrådet ERC. Begge disse nye prosjektene handler om hvordan ny digital teknologi påvirker bevisførsel i straffesaker.  Denne episoden ble spilt inn foran et publikum bestående av årets nye masterstudenter ved institutt for kriminologi og rettssosiologi ved universitetet i Oslo. Den inneholder bonusmateriale, etter sluttmusikken.  Mareiles artikkel som vi snakker om i episoden finner du her: Hacking surveillance | First Monday (uic.edu) Mareiles hjemmeside: Digital Criminology | Mareile Kaufmann Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik) Opptaksteknikk: Terje Tolleshaug Redigering: Thomas Ugelvik  Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
01:08:52
August 19, 2021
5 Martin Nøkleberg: Politivirksomhet, havner og flyplasser, nettverksanalyse
Martin Nøkleberg har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo og mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Avhandlingen hans har tittelen Policing global hubs – a study of the Norwegian airport and maritime port security environments. Den handler om politivirksomhet og sikkerhetsarbeid på havner og ved flyplasser i Norge. Flyplasser og havner er globale knutepunkter som binder land og regioner sammen. De gjør internasjonal handel og utenlandsreiser mulig, og sånn sett er de viktige forutsetninger for den globale flyten av varer, tjenester og mennesker som mange av oss etter hvert tar for gitt. Men de representerer også arenaer for risiko og uønsket mobilitet. Martins avhandling handler om det omfattende kontroll- og reguleringsregimet som har vokst frem rundt - og all politivirksomheten som er knyttet til - moderne havner og flyplasser. Martins artikkel som vi snakker om i episoden finner du her: Examining the how of Plural Policing: Moving from Normative Debate to Empirical Enquiry | The British Journal of Criminology | Oxford Academic (oup.com) Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik), hjemmeside: Thomas Ugelvik - Institutt for kriminologi og rettssosiologi (uio.no) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
01:09:23
June 28, 2021
4 Nicolay B. Johansen: Rusmiljø og rusreform, fagkritikk, gode fagmiljøer
Nicolay B. Johansen – også kjent som Nico – har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2008 om sosial kontroll i byer. Han har jobbet med kriminologisk og sosiologisk teori, med normer og normbrudd i rusmiljøet og med det som har fått navnet «krimmigrasjonskontroll». I tillegg til Universitetet i Oslo har han arbeidet ved andre akademiske institusjoner som Universitetet i Aalborg, OsloMet og Politihøyskolen. Han var primus motor for Skyggeutvalget, et selvoppnevnt utvalg som tok på seg å være et alternativ til det myndighetsoppnevnte rusreformutvalget. Han jobber for tiden med å skrive bok om erfaringene med Skyggeutvalget. Han er også involvert i oppstarten av en ny stiftelse ved navn ModusA, som har som formål å fremme kunnskap om velferdspolitiske temaer og praksiser, og da særlig temaer som har med rus-, sosial-, og kriminalpolitikk å gjøre. I tillegg til alt dette er han også en svært aktiv samfunnsdebattant. Nylig publiserte Nico en artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning hvor han retter nokså skarp kritikk mot den norske kriminologiske fagtradisjonen og særlig den kritiske kriminologien som vokste frem på 1970-tallet. Kritikken handler blant annet om et brudd med akademisk kultur og mangelen på gode faglige møteplasser.  Nico kan nås på nicolay.b.johansen@modusa.no og @NicoBJo Skyggeutvalget kan du lese mer om her: Skyggeutvalget – Rapporten som skal sette Rusreformutvalget i skyggen (wordpress.com) Artikkelen vi snakker om finner du her: Bruddet med samfunnskontrakten - Nr 02 - 2021 - Tidsskrift for samfunnsforskning - Idunn Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik), hjemmeside: Thomas Ugelvik - Department of Criminology and Sociology of Law (uio.no) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
01:09:36
June 02, 2021
3 John Todd-Kvam: Straff, politikk, lovlydige liv
John Todd-Kvam har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo. Tidligere har han jobbet i justisdepartementet i Nord-Irland, blant annet som justisministerens sekretær.  Han har en mastergrad i internasjonal politikk fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og han har skrevet bok om Storbritannias forhold til Europa. Men de siste årene har forskningen hans først og fremst handlet om «desistance». Desistance-forskning handler om hva som skjer når lovbrytere som har en lang rekke lovbrudd bak seg, bestemmer seg for å trappe ned eller slutte. Det er altså snakk om forskning på hva som er viktige når folk slutter med kriminalitet og begynner å leve et lovlydig liv. Men desistance-forskning ser også på utfordringer som kan bidra til å vanskeliggjøre denne prosessen. John har blant annet funnet ut at økonomiske problemer og gjeld kan skape hindre på veien. Johns artikkel som vi snakker om i episoden finner du her: An Unpaid Debt to Society: How ‘Punishment Debt’ Affects Reintegration and Desistance from Crime in Norway (uio.no) Shadd Marunas bok som John er opptatt av: (PDF) Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives (researchgate.net) Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik), hjemmeside: Thomas Ugelvik - Department of Criminology and Sociology of Law (uio.no) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
50:36
May 21, 2021
2 May-Len Skilbrei: Statsmakt, prostitusjon, seksuell vold
May-Len Skilbrei er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun jobbet i mange år i instituttsektoren, både i FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning og i det som i dag heter velferdsforskningsinstituttet Nova. May-Lens første forskningsinteresse var prostitusjonsforskningen. Siden 1990-tallet har hun studert kvinners erfaringer med prostitusjon og med kontroll- og hjelpeapparatet som er knyttet til prostitusjonen. Ettersom prostitusjonsmarkedet endret seg, førte denne interessen henne over i forskning på menneskehandel, som igjen førte henne videre over i forskning på migrasjon og innvandringspolitikk. For tiden handler forskningen hennes mest om temaet seksuell vold som politisk felt og rettsområde. Det får du vite mer om i denne episoden.  May-Lens hjemmeside: May-Len Skilbrei - Institutt for kriminologi og rettssosiologi (uio.no) May-Lens tekst som vi snakker om i episoden finner du her: Rape in the Nordic Countries; Continuity and Change; First Edition (uio.no) Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik), hjemmeside: Thomas Ugelvik - Department of Criminology and Sociology of Law (uio.no) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
01:00:35
April 28, 2021
1 Heidi Mork Lomell: Teknologi, forebygging, rettsstat
Heidi Mork Lomell er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider med forskjellige forskningsspørsmål som tar opp forholdet mellom og kanskje konflikten mellom sikkerhet og rettssikkerhet. Doktorgraden hennes fra 2005 handlet om hvordan videovervåkning utføres i praksis. Den studien er publisert som bok med tittelen Selektive overblikk. En studie av videoovervåkingspraksis. Etter doktorgraden har Heidi forsker på politiet, på terrorbekjempelse og på bruk av DNA-bevis i straffesaker. Hun har også vært opptatt av det hun kaller «selvoppnevnte rettshåndhevere», altså privatpersoner eller grupper som på eget initiativ begynner å gjøre sånt som vi gjerne ser på som politiets arbeid. I Norge er det gruppen som kaller seg barnas trygghet som har fått mest oppmerksomhet. Det får du høre mer om i denne episoden.  Heidis hjemmeside: Heidi Mork Lomell - Institutt for kriminologi og rettssosiologi (uio.no) Heidis tekst som vi snakker om i episoden finner du her: Selvoppnevnte rettshåndhevere: Om fremveksten av «pedojegere» på nett - Nr 05 - 2020 - Tidsskrift for Rettsvitenskap - Idunn Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik), hjemmeside: Thomas Ugelvik - Department of Criminology and Sociology of Law (uio.no) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
55:44
April 28, 2021
0 Kriminologene kort promo
Velkommen til podcasten Kriminologene. Kriminologene er en podcast om kriminologifaget, altså det vitenskapelige studiet av kriminalitet og av samfunnets reaksjoner på kriminalitet, kriminalitetskontrollen. Kanskje er du nysgjerrig på faget og lurer på om kriminologi kan være noe for deg? Kanskje er du allerede kriminologistudent og ønsker deg faglig påfyll? Kanskje er du alt for lengst kriminolog og vil holde deg oppdatert på hva som skjer på feltet? Eller kanskje du bare er generelt interessert i å vite mer om faglige perspektiver på kriminalitet, lovbrudd, skyld og straff – uansett er du hjertelig velkommen. Her skal du få høre samtaler med sentrale forskere om kriminologifaget og om deres egen forskning. Du får vite hva kriminologer er opptatt av, hva vi er uenige om, og hva vi ser på som brennende spørsmål i faget.  Programleder og altmuligmann: Thomas Ugelvik (@ugelvik) thomas.ugelvik@jus.uio.no Intromusikk: Morten Qvenild (@hyperPioano)/Ugla lyd (@uglastudio)
02:49
April 13, 2021