Skip to main content
Kriminologene

Kriminologene

By Thomas Ugelvik
En podcast av, med og om kriminologer, men for hvem som helst, enten man er kriminolog, en som kanskje kunne tenke seg å bli det, eller bare er nysgjerrig på forskning som omhandler kriminalitet og andre normbrudd eller straff og andre former for sosial kontroll. Programleder Thomas Ugelvik intervjuer andre kriminologer om deres egen og andres forskning.

Kontakt: thomas.ugelvik@jus.uio.no; @ugelvik

Intromusikk: Morten Qvenild (@hyperPioano)/Ugla lyd (@uglastudio)
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

5 Martin Nøkleberg: Politivirksomhet, havner og flyplasser, nettverksanalyse
Martin Nøkleberg har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo og mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Avhandlingen hans har tittelen Policing global hubs – a study of the Norwegian airport and maritime port security environments. Den handler om politivirksomhet og sikkerhetsarbeid på havner og ved flyplasser i Norge. Flyplasser og havner er globale knutepunkter som binder land og regioner sammen. De gjør internasjonal handel og utenlandsreiser mulig, og sånn sett er de viktige forutsetninger for den globale flyten av varer, tjenester og mennesker som mange av oss etter hvert tar for gitt. Men de representerer også arenaer for risiko og uønsket mobilitet. Martins avhandling handler om det omfattende kontroll- og reguleringsregimet som har vokst frem rundt - og all politivirksomheten som er knyttet til - moderne havner og flyplasser. Martins artikkel som vi snakker om i episoden finner du her: Examining the how of Plural Policing: Moving from Normative Debate to Empirical Enquiry | The British Journal of Criminology | Oxford Academic (oup.com) Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik), hjemmeside: Thomas Ugelvik - Institutt for kriminologi og rettssosiologi (uio.no) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
01:09:23
June 28, 2021
4 Nicolay B. Johansen: Rusmiljø og rusreform, fagkritikk, gode fagmiljøer
Nicolay B. Johansen – også kjent som Nico – har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2008 om sosial kontroll i byer. Han har jobbet med kriminologisk og sosiologisk teori, med normer og normbrudd i rusmiljøet og med det som har fått navnet «krimmigrasjonskontroll». I tillegg til Universitetet i Oslo har han arbeidet ved andre akademiske institusjoner som Universitetet i Aalborg, OsloMet og Politihøyskolen. Han var primus motor for Skyggeutvalget, et selvoppnevnt utvalg som tok på seg å være et alternativ til det myndighetsoppnevnte rusreformutvalget. Han jobber for tiden med å skrive bok om erfaringene med Skyggeutvalget. Han er også involvert i oppstarten av en ny stiftelse ved navn ModusA, som har som formål å fremme kunnskap om velferdspolitiske temaer og praksiser, og da særlig temaer som har med rus-, sosial-, og kriminalpolitikk å gjøre. I tillegg til alt dette er han også en svært aktiv samfunnsdebattant. Nylig publiserte Nico en artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning hvor han retter nokså skarp kritikk mot den norske kriminologiske fagtradisjonen og særlig den kritiske kriminologien som vokste frem på 1970-tallet. Kritikken handler blant annet om et brudd med akademisk kultur og mangelen på gode faglige møteplasser.  Nico kan nås på nicolay.b.johansen@modusa.no og @NicoBJo Skyggeutvalget kan du lese mer om her: Skyggeutvalget – Rapporten som skal sette Rusreformutvalget i skyggen (wordpress.com) Artikkelen vi snakker om finner du her: Bruddet med samfunnskontrakten - Nr 02 - 2021 - Tidsskrift for samfunnsforskning - Idunn Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik), hjemmeside: Thomas Ugelvik - Department of Criminology and Sociology of Law (uio.no) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
01:09:36
June 2, 2021
3 John Todd-Kvam: Straff, politikk, lovlydige liv
John Todd-Kvam har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo. Tidligere har han jobbet i justisdepartementet i Nord-Irland, blant annet som justisministerens sekretær.  Han har en mastergrad i internasjonal politikk fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og han har skrevet bok om Storbritannias forhold til Europa. Men de siste årene har forskningen hans først og fremst handlet om «desistance». Desistance-forskning handler om hva som skjer når lovbrytere som har en lang rekke lovbrudd bak seg, bestemmer seg for å trappe ned eller slutte. Det er altså snakk om forskning på hva som er viktige når folk slutter med kriminalitet og begynner å leve et lovlydig liv. Men desistance-forskning ser også på utfordringer som kan bidra til å vanskeliggjøre denne prosessen. John har blant annet funnet ut at økonomiske problemer og gjeld kan skape hindre på veien. Johns artikkel som vi snakker om i episoden finner du her: An Unpaid Debt to Society: How ‘Punishment Debt’ Affects Reintegration and Desistance from Crime in Norway (uio.no) Shadd Marunas bok som John er opptatt av: (PDF) Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives (researchgate.net) Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik), hjemmeside: Thomas Ugelvik - Department of Criminology and Sociology of Law (uio.no) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
50:36
May 21, 2021
2 May-Len Skilbrei: Statsmakt, prostitusjon, seksuell vold
May-Len Skilbrei er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun jobbet i mange år i instituttsektoren, både i FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning og i det som i dag heter velferdsforskningsinstituttet Nova. May-Lens første forskningsinteresse var prostitusjonsforskningen. Siden 1990-tallet har hun studert kvinners erfaringer med prostitusjon og med kontroll- og hjelpeapparatet som er knyttet til prostitusjonen. Ettersom prostitusjonsmarkedet endret seg, førte denne interessen henne over i forskning på menneskehandel, som igjen førte henne videre over i forskning på migrasjon og innvandringspolitikk. For tiden handler forskningen hennes mest om temaet seksuell vold som politisk felt og rettsområde. Det får du vite mer om i denne episoden.  May-Lens hjemmeside: May-Len Skilbrei - Institutt for kriminologi og rettssosiologi (uio.no) May-Lens tekst som vi snakker om i episoden finner du her: Rape in the Nordic Countries; Continuity and Change; First Edition (uio.no) Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik), hjemmeside: Thomas Ugelvik - Department of Criminology and Sociology of Law (uio.no) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
01:00:35
April 28, 2021
1 Heidi Mork Lomell: Teknologi, forebygging, rettsstat
Heidi Mork Lomell er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider med forskjellige forskningsspørsmål som tar opp forholdet mellom og kanskje konflikten mellom sikkerhet og rettssikkerhet. Doktorgraden hennes fra 2005 handlet om hvordan videovervåkning utføres i praksis. Den studien er publisert som bok med tittelen Selektive overblikk. En studie av videoovervåkingspraksis. Etter doktorgraden har Heidi forsker på politiet, på terrorbekjempelse og på bruk av DNA-bevis i straffesaker. Hun har også vært opptatt av det hun kaller «selvoppnevnte rettshåndhevere», altså privatpersoner eller grupper som på eget initiativ begynner å gjøre sånt som vi gjerne ser på som politiets arbeid. I Norge er det gruppen som kaller seg barnas trygghet som har fått mest oppmerksomhet. Det får du høre mer om i denne episoden.  Heidis hjemmeside: Heidi Mork Lomell - Institutt for kriminologi og rettssosiologi (uio.no) Heidis tekst som vi snakker om i episoden finner du her: Selvoppnevnte rettshåndhevere: Om fremveksten av «pedojegere» på nett - Nr 05 - 2020 - Tidsskrift for Rettsvitenskap - Idunn Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik), hjemmeside: Thomas Ugelvik - Department of Criminology and Sociology of Law (uio.no) Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd
55:44
April 28, 2021
0 Kriminologene kort promo
Velkommen til podcasten Kriminologene. Kriminologene er en podcast om kriminologifaget, altså det vitenskapelige studiet av kriminalitet og av samfunnets reaksjoner på kriminalitet, kriminalitetskontrollen. Kanskje er du nysgjerrig på faget og lurer på om kriminologi kan være noe for deg? Kanskje er du allerede kriminologistudent og ønsker deg faglig påfyll? Kanskje er du alt for lengst kriminolog og vil holde deg oppdatert på hva som skjer på feltet? Eller kanskje du bare er generelt interessert i å vite mer om faglige perspektiver på kriminalitet, lovbrudd, skyld og straff – uansett er du hjertelig velkommen. Her skal du få høre samtaler med sentrale forskere om kriminologifaget og om deres egen forskning. Du får vite hva kriminologer er opptatt av, hva vi er uenige om, og hva vi ser på som brennende spørsmål i faget.  Programleder og altmuligmann: Thomas Ugelvik (@ugelvik) thomas.ugelvik@jus.uio.no Intromusikk: Morten Qvenild (@hyperPioano)/Ugla lyd (@uglastudio)
02:49
April 13, 2021