Apartlease

Apartlease

By Apartlease
Apartlease is a Maldives based Fintech Real Estate Company that focus on global property lease markets
Currently playing episode

އެޕާޓް ލީސް އަކީ ކޮބާ؟

Apartlease

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
އެޕާޓް ލީސް އަކީ ކޮބާ؟
އެޕާޓްލީސްއަކީ ގެދޮރާއި އެޕާޓްމަންޓް ފަދަ ހަރުމުދާ ލީސްއަށްނެގުމަށްފަހު ، އެމުދާ މަހުކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރި ވިއުގައެކެވެ. މި މާކެޓްއަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުން އިންވެސްޓް އެކުރެވެނީ ލީސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޯތިގެދޮރު ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓަކަށެވެ. އަދި އެ އިންވެސްޓް ކުރެވުނު މުދަލަކުން މަހުކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބޭ ފައިދާއެވެ. ފިންޓެކް އުޞޫލަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މި ވިޔާފާރި އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލެވޭ މިފަދަ ރިޔަލްއެސްޓޭޓް ފުރަތަމަ ލީސްމާކެޓެވެ. ފޮރެކްސް އަށް އިންވެސްޓް ކުރުމާއި ތަފާތަށް ރިޔަލްއެސްޓޭޓް މާކެޓަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުން އެލިބޭއާމްދަނީއެއް މަހުންމަހަށް ލިބެމުންދަނީ ފިކްސްޑް (ޕެސިވް) އިންކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
03:01
May 14, 2020