چکاوا

چکاوا

By chakava
About
چکاوا پادکست صدا و نریشن
چکاوا پادکست صدا و نریشن

More places to listen

قسمت صفر چکاوا، گپی با پادکسترها
چکاوا در رابطه با صدا و نریشن صحبت میکنه.  به مناسبت هشتم مهر، روز پادکست گپی دوستانه با دو پادکستر موفق ایرانی، آقای پیام مقدم از پادسکت مترونوم و بردیا دوستی از پادکست کرون داشتیم
19:36
September 28, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!