Inkundla Yabantu Radio

Inkundla Yabantu Radio

By Igunundu
Inkundla Yabantu Radio is the daily podcast from Bayede News . Published weekdays by 6 pm, the platform covers newspaper reportage and analysis. Listeners do not only enjoy enterprise journalism , documentaries and analysis but they also learn more about the language.
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
u De Klerk Akayedwa
u De Klerk Akayedwa
10:33
February 17, 2020
20 Jan 2020
20 Jan 2020
04:45
February 17, 2020
13 Jan2020
13 Jan2020
07:19
February 17, 2020
UMaimane usephenduke iqaqa kwabo, abaDeshi bafuna ibhatshi labo
Kulesi siqephu ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho nonguMshicileli weBayede, uMnu uNhlanhla Mtaka uhlaziya udaba oluthinta umholi weqembu elikhulu kwaphikisayo, iDemocratic Alliance (DA) nachaza ukuthi kungani  esephenduke iqaqa eqenjini kulandela imibiko yenkohlakalo. UMtaka uthi elenkohlakalo abantu badida imibala nje , iqiniso lithi abanikazi bebhatshi bafuna into yabo.       
07:28
January 10, 2020
INingizimu Afrika ayinganyanyalati ngenkinga yabanye bokufika
Kulesi siqephu ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho nonguMshicileli weBayede, uMnu uNhlanhla Mtaka uhlaziya udaba oluthinta udlame phakathi kwabokufika nabaseNingizimu Afrika. Usola uhulumeni ngokunyanyalata naxwayisa ukuthi yikho okuzoshisa izwe.   
11:47
January 10, 2020
Umswane wembabala awungeni ekhaya futhi kwipolitiki kayikhonkothi nethambo
Kulesi siqephu ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho nonguMshicileli weBayede, uMnu uNhlanhla Mtaka uhlaziya udaba oluthinta   ukuxhaswa kwamaqembu epolitiki . Wexwayisa ngezipheko amaqembu anikwa ngabathile nababuye babuye ngasese bezofuna amavenge. 
10:47
January 10, 2020
INkatha ngale koMntwana
Kulesi siqephu ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho nonguMshicileli weBayede, uMnu uNhlanhla Mtaka uhlaziya udaba oluthinta iqembu Inkatha Freedom Party ( IFP) . Lapha uMtaka uhlaziya inkulumo yoMntwana  yokugcina njengomholi weqembu aphinde abheke umholi omusha uMnu uHlabisa. 
08:25
January 10, 2020
Inselelo yobuholi obusha koMasipala iTheku noMsunduzi
Kulesi siqephu ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho nonguMshicileli weBayede, uMnu uNhlanhla Mtaka uhlaziya isinqumo seqembu elibusayo lokuguqula ubuholi eThekwini naseMsunduzi  
09:00
January 10, 2020
Umkhankaso i-CR17 nesipheko esesidale ukukhuluma
Kulesi siqephu ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho nonguMshicileli weBayede, uMnu uNhlanhla Mtaka uhlaziya udaba oluthinta izimali ezibe ngumnikelo kumkhankaso kaMengameli uRamaphosa nowaziwa nge-CR17. Lolu daba seluphenduke umdonsiswano wepolitiki ngaphakathi nangaphandle kweqembu elibusayo. 
07:33
January 10, 2020
Abezindaba bayiqhatha ngesinqe ne-ANC indonda ukuthatha isinqumo
Kulesi siqephu ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho nonguMshicileli weBayede, uMnu uNhlanhla Mtaka uhlaziya udaba lokuzazelana phakathi kukaMengameli uRamaphosa, uMvikeli WoMphakathi, obeyiMeya yeTheku noKhongolose kwaZulu-Natal. Odabeni lokuqala usola abezindaba ngokuyiqhatha ngesinqe , olwesibili wexwayisa uKhongolose ngengozi yokundonda ukuthatha isinqumo. 
09:20
January 10, 2020
Ukuhlaselwa kwamaphoyisa ngabokufika kungacijisa imikhonto ezweni
Kulesi siqephu ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho nonguMshicileli weBayede, uMnu uNhlanhla Mtaka uhlaziya udaba lokubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwamaphoyisa nosomabhizinisi bokufika eGoli.   UMtaka uxwayisa  ngokucija kwemikhonto okungahle kuqubule umlilo wodlame nokusolana. 
08:28
January 10, 2020
Ubungozi bokuthelana godaka kweHhovisi lobuMengameli neloMvikeli WoMphakatahi
Kulesi siqephu ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho nonguMshicileli weBayede, uMnu uNhlanhla Mtaka uhlaziya udaba oluthinta uMvikeli WoMphakathi no Mengameli wezwe. UMtaka wexwayisa ngobungosi bokuthelana ngodaka nathi kungase kuthunaze isithunzi salamahhovisi womabili namqoka ngokwesimiso sezwe.  
10:38
January 10, 2020
Isethulo sikaZuma kwiKhomishini asisho lutho, kusase kuseni
Kulesi siqephu ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho nonguMshicileli weBayede, uMnu uNhlanhla Mtaka uhlaziya  ukuvela kukaMnu uZuma kwikhomishini ebheka izinsolo zokugwamandwa kombuso . Lapha wexwayisa umphakathi ukuthi kusase kuseni ukuthi sekukhona ongathatha isinqumo ngesethulo sikaZuma. Kusazoba nabanye ofakazi nabazophikisana noma bamcele iqhude ngesethulo sakhe. 
06:45
January 10, 2020
Izizathu zokuya kukaMsholozi kwiKhomishini kaZondo
Kulesi siqephu ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho nonguMshicileli weBayede, uMnu uNhlanhla Mtaka uhlaziya okungaba yizizathu ezenze uZuma wavuma isimemo sokuyokwenza isethulo kwiKhomishini ephenya ngezinsolo zokugwamandwa kombuso. 
09:57
January 10, 2020
Ubumqoka besiShayamthetho nokuxhomondela kukaMzizi
Kulesi siqephu ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho nonguMshicileli weBayede, uMnu uNhlanhla Mtaka ubheka ubumqoka kwesiShayamthetho kwisimiso sepolitiki yakuleli . Khona lapho uhlaziya ukuphawula kukaMnu uThabo Mbeki nathi yize enelungelo lokuphawula kepha kuhle agweme ukuba yiqhude ukuzibeka  nokuxhomondela.   
08:30
January 10, 2020
Amaqembu aphikisayo ayisithako esimqoka kepha awamele ukuphiksa konke
Kulesi siqephu ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho nonguMshicileli weBayede, uMnu uNhlanhla Mtaka uhlaziya indima yamaqembu aphikisayo esiShayamthetho nathi amqoka ekuqhamukeni nokwehlukile. Khona lapho  uthi ukudalwa kwawo kwabe kungekhona  ukuphikisa konke okushiwo yiqembu elibusayo. 
06:55
January 10, 2020
27 May 19
27 May 19 
09:05
January 10, 2020
20 May 19
20 May 19 
09:44
January 10, 2020
13 May 19
13 May 19
11:26
January 10, 2020
6 May 19
6 May 19 
10:46
January 10, 2020
15 April 19
15 April 19
05:14
January 10, 2020
UMehluleli uZondo akasivikele kubafarisi nabasakabuli
UMehluleli uZondo akasivikele kubafarisi nabasakabuli
04:05
December 19, 2019
Izibalo zakamuva zezinga lempilo labohlanga zichazani kithina nohulumeni
Izibalo zakamuva zezinga lempilo labohlanga zichazani kithina nohulumeni
05:55
December 4, 2019
Umongo ka June 16 uya ngokushabalala
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
07:26
February 7, 2019
Awukho umehluka phakathi kuka Malema no Zuma
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
07:48
February 7, 2019
Izinkinga zomkhandlu wase Msunduzi
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
06:07
February 7, 2019
Izinto okumele uziqaphela ima uvota
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
09:45
February 7, 2019
Ubuwula bokubela abantu abangenamakhono ezikhundleni
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
06:30
February 7, 2019
Uzuma noMvikeli womphakathi
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
05:53
February 7, 2019
Ukuntuleka kwamathuba omsebenzi eNingizimu Afrika
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
07:43
February 7, 2019
i-ANC ayiwasebenzisi ngokwanele amandla enawo
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
06:29
February 7, 2019
Ubumpofu / Ukuhlupheka
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
04:58
February 7, 2019
Ukubaluleka kolwazi ngaphansi kombuso kwentando yeningi
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
04:45
February 7, 2019
Ukwazi ukuhi uhulumeni usebenza kanjani
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
05:00
February 7, 2019
Isexwayiso esibheke kwi-NFP
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
05:29
February 7, 2019
Isexwayiso esibheke ku-Msholozi
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
05:08
February 7, 2019
Iqembu neqembu lakhela ngamaquba elinye
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
08:11
February 7, 2019
Ukwenzelela kwabezindaba nxa kubikwa ngobukhosi base Afrika
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
05:18
February 7, 2019
Kungani i-ANC izosimangaza nakulokhu
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
07:39
February 7, 2019
Ingozi yokuhlanekezela umlando
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
07:05
February 7, 2019
Inkomfa ye ANC nemqubomgomo
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
07:10
February 7, 2019
Ubunye be ANC namaqembu aphikisayo
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
08:10
February 7, 2019
Imphumela yokhetho lukaKhongolose
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
07:34
February 7, 2019
UBukhosi nepolitiki
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
07:59
February 7, 2019
I-DA nenkinga yonogwaja ababili
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
08:22
February 7, 2019
Inkosana ka-ANC isilikhombile inxeba abanye abathule
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
08:17
February 7, 2019
Ezepolitiki 29-02-2018
Latest episode of Iphepha LaboHlanga
08:05
February 7, 2019
Ingozi lapho osopolitiki sebephenduke amaqhude ukuzibeka
The very first episode of Iphepha LaboHlanga!
08:19
February 7, 2019
Kungani sesifikile isikhathi sokuthi aboHlanga bazi futhi bakwazi ukudlalisa ngevoti labo
The very first episode of Iphepha LaboHlanga!
08:17
February 7, 2019