Skip to main content
Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys)

By Ewangelia w Centrum
Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

12 sierpnia | Dusza moja pragnie Boga

Radość na każdy dzień (Solid Joys)

1x
27 września | Moc najwyższej obietnicy
Chodzić będę na wolności, bo szukam rozkazów twoich. (Psalm 119,45)
03:35
September 27, 2022
26 września | Żyj w zaufaniu suwerennej mocy Boga
Nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. (List do Efezjan 1,19)
02:44
September 25, 2022
25 września | Twoje życie jest zależne od Słowa Bożego
Rzekł do nich jeszcze: Weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem; i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. (Księga Powtórzonego Prawa 32,46-47)
03:45
September 24, 2022
24 września | Jezusowe dążenie do radości
[Patrz] na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. (List do Hebrajczyków 12,2)
03:06
September 24, 2022
23 września | Nadzieja dla najgorszych z grzeszników
Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. (Księga Wyjścia 33,19)
03:16
September 22, 2022
22 września | Niech pozbawią źli żony, dzieci, czci
Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. (List do Hebrajczyków 10,32-35)
03:57
September 22, 2022
21 września | Amunicja przeciwko niepokojowi
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. (List do Filipian 4,6)
04:20
September 21, 2022
20 września | Niewystarczająco hedonistyczne
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. (Ewangelia Mateusza 6,19-20)
02:39
September 20, 2022
19 września | Nasz niesamowity przywilej
A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. (Księga Wyjścia 3,14)
03:01
September 18, 2022
18 września | Jedyna prawdziwa wolność
Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. (Ewangelia Jana 8,31-32)
02:57
September 17, 2022
17 września | Uwielbiaj Go pośród burzy
Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. (Ewangelia Łukasza 17,24)
02:44
September 16, 2022
16 września | Ostateczna uczta duszy
O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego. (Psalm 27,4)
03:21
September 16, 2022
15 września | Jedyna trwała radość
Wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. (Ewangelia Jana 16,22)
03:06
September 14, 2022
14 września | Bóg zaspokoi wszystkie twoje potrzeby
Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. (List do Filipian 4,19)
02:57
September 13, 2022
13 września | 7 powodów, aby się nie martwić, część 3
Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. (Ewangelia Mateusza 6,31-34)
06:16
September 13, 2022
12 września | 7 powodów, aby się nie martwić, część 2
A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? (Ewangelia Mateusza 6,27-30)
04:32
September 11, 2022
11 września | 7 powodów, aby się nie martwić, część 1
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? (Ewangelia Mateusza 6,25-26)
04:46
September 11, 2022
10 września | Jak walczyć z niepokojem?
Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (1 List Piotra 5:7)
03:40
September 09, 2022
9 września | Łaska musi być darmowa
Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? (1 List do Koryntian 4:7)
02:46
September 08, 2022
8 września | Jak odpłacić Bogu?
Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje. (Psalm 116:12-14)
04:37
September 07, 2022
7 września | Przeciwnicy i wiara dane od Boga
Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej (...) i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom (...) gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć. (List do Filipian 1:27-29)
03:59
September 06, 2022
6 września | Obecna i potężna miłość
Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? (List do Rzymian 8:35)
05:09
September 05, 2022
5 września | Cel miłości Chrystusa
Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją. (Ewangelia Jana 17:24)
05:16
September 04, 2022
4 września | Co jest nowego w Nowym Przymierzu?
Takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (Księga Jeremiasza 31:33)
04:33
September 03, 2022
3 września | Boże "Ja będę"
Miastem otwartym będzie Jeruzalem, bo mnóstwo w nim ludzi i bydła! I Ja - mówi Pan - będę jego murem ognistym wokoło i będę chwałą pośród niego! (Księga Zachariasza 2:8-9)
04:53
September 02, 2022
2 września | Druzgodzące i zachwycające
Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. (Księga Powtórzonego Prawa 7:6)
04:27
September 01, 2022
1 września | Bóg czyni wszystko, co zechce
Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. (Psalm 115,3)
04:03
August 31, 2022
31 sierpnia | Lew i Baranek
Oto mój sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na nim mojego Ducha, a on ogłosi sąd narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny nadłamanej nie złamie, a knota tlącego się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi sądu do zwycięstwa. A w jego imieniu narody będą pokładać nadzieję. (Ewangelia Mateusza 12,18-21, cytując Księgę Izajasza 42)
03:18
August 30, 2022
30 sierpnia | Wzrost kościoła sposobem Bożym
Nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. (List do Rzymian 9,8)
04:20
August 29, 2022
29 sierpnia | Co oznacza "być w Chrystusie Jezusie"?
[Bóg] nas zbawił i powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. (2 Tymoteusza 1,9)
03:41
August 28, 2022
28 sierpnia | Przebaczenie przez wzgląd na Jezusa
Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki! (Psalm 25,11)
03:55
August 27, 2022
27 sierpnia | Jezus zdepcze wszystkich naszych wrogów
Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. (1 Koryntian 15,24)
02:21
August 26, 2022
26 sierpnia | Cienie i strumienie
Niech chwała Pana trwa na wieki, niech się raduje Pan dziełami swymi! Gdy spojrzy na ziemię, ona drży, gdy dotknie gór, dymią. Będę śpiewał Panu, pókim żyw, będę grał Bogu memu, póki jestem. Oby mu miła była pieśń moja! Ja radować się będę w Panu! (Psalm 104,31-34)
03:34
August 25, 2022
25 sierpnia | Kiedy Boża miłość jest najsłodsza?
Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. (Efezjan 5,25-26)
03:54
August 24, 2022
24 sierpnia | Przesłanie stworzenia
Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. (Rzymian 1,22-23)
03:04
August 23, 2022
23 sierpnia | Bóg nie jest bałwochwalcą
Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. (2 Tesaloniczan 1,10)
03:34
August 22, 2022
22 sierpnia | Zadowoleni w uwielbieniu
Niech sławią cię, Boże, ludy; Niech sławią cię wszystkie ludy! (Psalm 67,4, 6)
04:12
August 22, 2022
21 sierpnia | Niezachwiana radość Boga
To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. (Ewangelia Jana 15,11)
03:36
August 20, 2022
20 sierpnia | Jezus jest tym, kogo szukasz
Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. (Mateusza 28,18-20)
03:33
August 19, 2022
19 sierpnia | Co oznacza dla nas zmartwychwstanie?
Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (Rzymian 10,9)
03:06
August 18, 2022
18 sierpnia | Jak być posłusznym trudnym przykazaniom?
Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre (…) niech się odwróci od złego, a czyni dobre. (1 Piotra 3,10-11)
03:26
August 17, 2022
17 sierpnia | Co to znaczy "błogosławić Panu"?
Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! (Psalm 103,1)
02:44
August 17, 2022
16 sierpnia | Dlaczego ulegasz grzechowi seksualnemu?
Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś! (…) Przywróć mi radość z wybawienia twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym! (Psalm 51:8, 12)
02:14
August 15, 2022
15 sierpnia | Do czego zostaliśmy stworzeni?
Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. (1 Piotra 3,18)
02:50
August 14, 2022
14 sierpnia | Bóg przebacza i nadal jest sprawiedliwym
Prorok Natan przychodzi do Dawida po jego cudzołóstwie i morderstwie, i mówi: „Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć”. (2 Księga Samuela 12,13-14)
04:18
August 13, 2022
13 sierpnia | Trzy przykłady tego, jak wiara wypełnia dobre zamierzenia
W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. (2 List do Tesaloniczan 1,11)
03:52
August 12, 2022
12 sierpnia | Dusza moja pragnie Boga
Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? (Psalm 42,2-3)
03:06
August 11, 2022
11 sierpnia | Różne czasy łaski
Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. (2 List Tesaloniczan 1,11-12)
03:40
August 10, 2022
10 sierpnia | Zmiłuj się nade mną, Boże
Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! (Psalm 51,3)
02:30
August 09, 2022
9 sierpnia | Koniec ewangelii
Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie. A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. (List do Rzymian 5,9-11)
03:12
August 08, 2022
8 sierpnia | Władca całej natury
Losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana. (Księga Przysłów 16,33)
03:09
August 07, 2022
7 sierpnia | Cel stworzenia
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. (Księga Rodzaju 1,27)
03:23
August 06, 2022
6 sierpnia | Jezus nabył twoją wytrwałość
Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. (Ewangelia Łukasza 22,20)
02:45
August 06, 2022
5 sierpnia | Co oznacza imię "Jahwe"?
I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. (Księga Wyjścia 3,15)
05:19
August 04, 2022
4 sierpnia | Tak bezpieczni, jak Bóg jest wierny
Których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. (Rzymian 8,30)
02:06
August 03, 2022
3 sierpnia | Dlaczego masz ciało
Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. (1 List do Koryntian 6,20)
02:41
August 02, 2022
2 sierpnia | Bez lęku przed śmiercią
Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. (Hebrajczyków 2,14-15)
04:23
August 01, 2022
1 sierpnia | Nasza słabość ujawnia Jego wartość
Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. (2 Koryntian 12,9)
03:02
July 31, 2022
31 lipca | Cierpienie, które niszczy wiarę
Nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. (Ewangelia Marka 4,17)
02:18
July 30, 2022
30 lipca | Cierpienie, które umacnia wiarę
Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. (List Jakuba 1,2-3)
03:35
July 30, 2022
29 lipca | Boży plan wobec męczenników
I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. (Objawienie Jana 6,11)
03:52
July 29, 2022
28 lipca | Dlaczego nie upadamy na duchu?
Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. (2 Koryntian 4,16-18)
04:32
July 27, 2022
27 lipca | Jeśli nie walczysz z pożądaniem
Wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. (1 List Piotra 2,11)
04:15
July 27, 2022
26 lipca | Czym jest miłość do pieniędzy?
Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. (1 List do Tymoteusza 6,10)
03:27
July 25, 2022
25 lipca | Strategia szatana i twoja obrona
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. (1 List Piotra 5,8-9)
04:25
July 24, 2022
24 lipca | Jezus zachowuje swoje owce
Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. (Ewangelia Łukasza 22,31-32)
03:29
July 23, 2022
23 lipca | Jak przeciwstawiać się grzesznemu pożądaniu?
Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę. (List do Hebrajczyków 11,24-26)
03:59
July 23, 2022
22 lipca | Głoś samemu sobie
Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim! (Psalm 42,12)
03:17
July 22, 2022
21 lipca | Modele walki ze zniechęceniem
Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. (Psalm 73,26)
03:30
July 21, 2022
20 lipca | Łaska na każdą potrzebę
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną! Udziel mocy swojej słudze swemu. (Psalm 86,16)
03:06
July 19, 2022
19 lipca | Boży czas jest doskonały
Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. (List do Hebrajczyków 4,16)
03:08
July 18, 2022
18 lipca | Boża łaska w duchowych darach
Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. (1 List Piotra 4,10)
03:34
July 18, 2022
17 lipca | Moc do wyznawania Chrystusa
Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. (Dzieje Apostolskie 4,33)
03:06
July 16, 2022
16 lipca | Energia na dzisiejsze sprawy
Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. (List do Filipian 2,12-13)
04:12
July 16, 2022
15 lipca | Pracujemy dzięki łasce
Z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. (1 List do Koryntian 15,10)
04:16
July 14, 2022
14 lipca | Służba – ważniejsza, niż życie
Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa. (Dzieje Apostolskie 20,24)
03:44
July 13, 2022
13 lipca | Co pobudza cię do służby?
Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. (List do Galacjan 6,8)
03:04
July 12, 2022
12 lipca | Wiara usuwa poczucie winy, chciwość i strach
A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej. (1 List do Tymoteusza 1,5)
04:59
July 11, 2022
11 lipca | Doświadczamy Ducha przez wiarę
Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? (List do Galacjan 3,5)
04:11
July 10, 2022
10 lipca | Dumne uczynki vs. pokorna wiara
W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (Ewangelia Mateusza 7,22)
04:09
July 10, 2022
9 lipca | Sześć sposobów, przy pomocy których Jezus zwalczał depresję
I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć. (Ewangelia Mateusza 26,37)
04:19
July 08, 2022
8 lipca | Zbawcza wiara kocha przebaczenie
Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. (List do Efezjan 4,32)
03:53
July 08, 2022
7 lipca | Gdy inny chrześcijanin cię krzywdzi
On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was. (1 List Piotra 2,24)
03:42
July 07, 2022
6 lipca | Jak Jezus pokonał zgorzknienie?
On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. (1 List Piotra 2,23)
03:17
July 06, 2022
5 lipca | Oddaj Bogu swoją zemstę
Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. (List do Rzymian 12,19)
04:21
July 04, 2022
4 lipca | Kiedy będę usatysfakcjonowany?
I objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich. (Ewangelia Jana 17,26)
03:54
July 04, 2022
3 lipca | Dobra nowina: Bóg jest szczęśliwy
(…) ewangelią chwały błogosławionego Boga (…). (1 List do Tymoteusza 1,11)
03:17
July 02, 2022
2 lipca | Jak dobrze znasz Boga?
Oto Bóg jest wzniosły, a tylko my tego nie możemy poznać; liczba jego lat jest niezbadana. (Księga Hioba 36,26)
03:14
July 01, 2022
1 lipca | Bóg ma upodobanie w czynieniu dla ciebie dobra
Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. (Ewangelia Łukasza 12,32)
03:19
June 30, 2022
30 czerwca | Odpocznienie w niebie, w obliczu nadchodzącego gniewu
Sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, dać odpocznienie (…), gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. (2 Tesaloniczan 1,6-8)
03:27
June 29, 2022
29 czerwca | Mocny korzeń praktycznej miłości
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. (1 Jana 3,14)
04:06
June 28, 2022
28 czerwca | Jak wytrwać, gdy posłuszeństwo sprawia ból?
Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż.  (Hebrajczyków 12,2)
03:49
June 27, 2022
27 czerwca | Ucieczka dla bezbronnych
Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, (...) co w Tobie szukają ucieczki. (Psalm 31,20)
02:35
June 26, 2022
26 czerwca | Strach, który nas przyciąga
Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli. (2 Księga Mojżeszowa 20,20)
04:00
June 25, 2022
25 czerwca | Śmiertelna pułapka zwana chciwością
Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. (1 List do Tymoteusza 6,9)
03:20
June 24, 2022
24 czerwca | Potrafię być zadowolony w wszelkich okolicznościach
Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. (List do Filipian 4,11-13)
04:15
June 23, 2022
23 czerwca | Wiara oddaje cześć Temu, komu ufa
I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. (List do Rzymian 4,20)
03:13
June 22, 2022
22 czerwca | W jaki sposób musimy walczyć o świętość?
Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt  nie ujrzy Pana. (List do Hebrajczyków 12,14)
03:50
June 21, 2022
21 czerwca | Zadowolenie, które pokonuje grzech
Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. (Ewangelia Jana 6,35)
03:30
June 20, 2022
20 czerwca | Łaska jest przebaczeniem - i mocą!
Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. (1 List do Koryntian 15,10)
03:34
June 19, 2022
19 czerwca | Strach przed człowiekiem
Saul powiedział do Samuela: Zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem rozkaz PANA i twoje słowa, gdyż bałem się ludu i posłuchałem jego głosu. (1 Księga Samuela 15,24)
03:10
June 18, 2022
18 czerwca | Jak wstawiać się za niewierzącymi?
Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. (List do Rzymian 10,1)
02:35
June 17, 2022
17 czerwca | Jaka modlitwa podoba się Bogu?
Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. (Księga Izajasza 66,2)
03:16
June 16, 2022
16 czerwca | Służ Bogu swoim pragnieniem
Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. (2 List do Koryntian 5,9)
04:08
June 15, 2022
15 czerwca | Miesiąc miodowy, który nigdy się nie kończy
Jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. (Księga Izajasza 62,5)
02:41
June 14, 2022
14 czerwca | Bóg bardzo pragnie cię błogosławić
Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością. (Piąta Księga Mojżeszowa 30,9)
03:53
June 14, 2022
13 czerwca | Kto zabił Jezusa?
On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? (List do Rzymian 8,32)
04:01
June 12, 2022
12 czerwca | Pomóż niedowiarstwu memu
Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. (List do Rzymian 12,3)
03:16
June 11, 2022
11 czerwca | Wiara z myślą o przyszłości
Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „tak”. (2 Koryntian 1,20) 
03:32
June 10, 2022
10 czerwca | Gdy rozum służy buntowi
Leniwy mówi: Lew jest w podwórzu, mogę być rozszarpany na środku ulicy. (Przypowieści Salomona 22,13)
03:31
June 09, 2022
9 czerwca | Modlitwa jest dla grzeszników
Panie, naucz nas modlić się. (Ewangelia Łukasza 11,1)
04:42
June 08, 2022
8 czerwca | Wysławiajcie Boga w ciele waszym
Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. (1 Koryntian 6,20)
03:50
June 07, 2022
7 czerwca | Żyjemy z wiary
Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. (List do Galacjan 2,20)
03:14
June 06, 2022
6 czerwca | Wszyscy wrogo usposobieni wobec Boga
I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. (List do Kolosan 1,21-22)
03:10
June 05, 2022
5 czerwca | Niezawodny w tym, co przyziemne
Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (Ewangelia Mateusza 6,33)
03:42
June 04, 2022
4 czerwca | Co czyni Boga dumnym?
Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. (List do Hebrajczyków 11,16)
03:30
June 03, 2022
3 czerwca | Wiara w dokonanie niemożliwego
Wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. (List do Rzymian 4,20-21)
03:25
June 02, 2022
2 czerwca | Kim są dzieci Abrahama?
Będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. (1 Księga Mojżeszowa 12,3)
04:54
June 02, 2022
1 czerwca | Wiara, która powiększa łaskę
Nie odrzucam łaski Bożej. (List do Galacjan 2,21)
03:46
May 31, 2022
31 maja | Korzyść ze służenia Bogu
Zostaną jednak jego poddanymi, aby poznali, co to znaczy służyć mnie albo służyć królestwom ziemskim. (2 Księga Kronik 12,8)
05:05
May 30, 2022
30 maja | Coś, czym możemy się chlubić
Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (Efezjan 2,8-9)
02:46
May 29, 2022
29 maja | Gdy Bóg postępuje wbrew swojej woli
Lecz nie usłuchali głosu swego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. (1 Księga Samuela 2,25)
04:13
May 28, 2022
28 maja | Nagroda za cierpliwość
Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. (1 Mojżeszowa 50,20)
03:57
May 27, 2022
27 maja | Autentyczna wiara a fałszywa wiara
Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.  (Hebrajczyków 9,28)
03:24
May 26, 2022
26 maja | Siła do cierpliwego oczekiwania
[Będąc] umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością.  (Kolosan 1,11)
02:46
May 25, 2022
25 maja | Boży zamysł w drogowym objeździe
I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. (List do Kolosan 3,17)
03:60
May 24, 2022
24 maja | Podstawa twojej pewności
Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca. (2 Tesaloniczan 2,13)
04:27
May 23, 2022
23 maja | Czy Chrystus jest tego wart?
Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. (Ewangelia Łukasza 14,26-27)
04:40
May 22, 2022
22 maja | Jezus zna owce swoje
Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je. (Ewangelia Jana 10,27)
03:07
May 21, 2022
21 maja | Bóg działa dla ciebie
Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć twej nodze, niech nie drzemie stróż twój. (Psalm 121,1-3)
04:43
May 21, 2022
20 maja | W jaki sposób nienawidzić swego życia?
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. (Ewangelia Jana 12,24-25)
04:08
May 19, 2022
19 maja | Co sprawia Jezusowi radość?
W owej godzinie rozradował się [Jezus] w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom; zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. (Ewangelia Łukasza 10,21)
04:03
May 18, 2022
18 maja | Światło ponad wszystkie inne
A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. (List do Kolosan 3,1-2)
04:32
May 17, 2022
17 maja | Pięć cyfrowych niebezpieczeństw
Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. (List do Rzymian 13,14)
05:44
May 16, 2022
16 maja | Najbardziej darmowa miłość
Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje, jednak tylko do twoich ojców przywiązał się Pan, twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów was, ich potomków, jak to jest dziś. (V Księga Mojżeszowa 10,14-15)
04:37
May 15, 2022
15 maja | Czym jest pokora?
Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. (Ewangelia Mateusza 5,5)
03:16
May 15, 2022
14 maja | Idee mają konsekwencje
A celem tego, co przykazałem, jest miłość. (1 Tymoteusza 1,5)
04:43
May 13, 2022
13 maja | Podstawa tego wszystkiego
W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. (Efezjan 1,4-5)
04:08
May 12, 2022
12 maja | Dlaczego powinniśmy kochać naszych nieprzyjaciół
Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. (Ewangelia Łukasza 6,27)
03:47
May 11, 2022
11 maja | Pójdź na posiłek
Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. (Psalm 34,9)
03:04
May 10, 2022
10 maja | Lud dla imienia Jego
Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. (Dzieje Apostolskie 15,14)
04:07
May 09, 2022
9 maja | Co to znaczy kochać Boga
Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, ciebie pragnie dusza moja; tęskni do ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem ciebie w świątyni, by ujrzeć moc twoją i chwałę twoją. (Psalm 63,2-3)
03:17
May 08, 2022
8 maja | Radość z Jego przykazań
Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? (1 Jana 5,3-5)
03:33
May 07, 2022
7 maja | Nie służ Bogu
Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim. (2 Księga Kronik 16,9)
04:11
May 06, 2022
6 maja | Lepsze poznanie przynosi większą radość
Rozszedł się więc cały lud, aby […] urządzić wielką radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. (Księga Nehemiasza 8,12)
02:52
May 05, 2022
5 maja | Siedem źródeł radości
Nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym. (2 Koryntian 7,4)
03:48
May 05, 2022
4 maja | Niebezpieczna motywacja
Któż wpierw dał [Bogu] coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. (Rzymian 11,35-36)
04:18
May 03, 2022
3 maja | Jak prosić o przebaczenie
Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy. (1 Jana 1,9)
03:49
May 02, 2022
2 maja | Bóg okazuje swoją miłość
Bóg zaś daje dowód [okazuje] swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. (Rzymian 5,8)
03:57
May 01, 2022
1 maja | Koniec z brudnymi szmatami
I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. (Księga Izajasza 64,6)
04:56
April 30, 2022
30 kwietnia | Piętnaście strategii na radość
Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na wieki. (Psalm 16,11)
03:49
April 29, 2022
29 kwietnia | Dzień się przybliżył
Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. (Rzymian 13,12)
02:51
April 28, 2022
28 kwietnia | Wielka wymiana
Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. (Rzymian 1,16-17)
03:41
April 27, 2022
27 kwietnia | Dzieci śpiewającego Boga
A gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną. (Ewangelia Marka 14,26)
03:01
April 26, 2022
26 kwietnia | Zostałeś stworzony dla Boga
Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. (1 Księga Samuela 12,22)
04:29
April 25, 2022
25 kwietnia | Zbawienie Pawła było dla ciebie
Przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. […] dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. (1 Tymoteusza 1,13,14, 16)
03:50
April 25, 2022
24 kwietnia | Wyzwalająca moc przebaczenia
Odpuszczone są grzechy twoje. (Ewangelia Łukasza 7,48)
04:20
April 23, 2022
23 kwietnia | Ubiegaj się o dobro dla twojego miasta
Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu: Budujcie domy i zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc! […] A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! (Księga Jeremiasza 29,4-5, 7)
04:17
April 22, 2022
22 kwietnia | Pięć powodów, aby się nie bać
Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. (Ewangelia Łukasza 12,32)
04:37
April 21, 2022
21 kwietnia | Klucz do radykalnej miłości
Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. (Ewangelia Mateusza 5,11-12)
05:02
April 20, 2022
20 kwietnia | W bojaźni przed zbłądzeniem
Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie, i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich. (Psalm 31,20)
04:41
April 19, 2022
19 kwietnia | Przyszłość dla upadłych
Nie bójcie się: Wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca. Nie odstępujcie od niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. (1 Księga Samuela 12,20-22)
03:49
April 18, 2022
18 kwietnia | Boże, porusz nasze serca
Także i Saul poszedł do swojego domu do Gibei. A szli z nim rycerze, których serca poruszył Bóg. (1 Księga Samuela 10,26)
03:31
April 17, 2022
17 kwietnia | Przyjąć Jezusa
Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. (1 Jana 5,3-4)
05:44
April 16, 2022
16 kwietnia | Miłosierdzie na dziś
Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. (Lamentacje Jeremiasza 3,22-23)
03:06
April 15, 2022
15 kwietnia | Nie bądź jak muł
Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. (Psalm 32,9)
03:01
April 14, 2022
14 kwietnia | Módl się o Jego sławę
A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. (Ewangelia Mateusza 6,9)
03:15
April 13, 2022
13 kwietnia | Mów do swych łez
Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością! Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. (Psalm 126,5-6)
03:20
April 12, 2022
12 kwietnia | Ostatecznie nie możesz przegrać
Macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. (Ewangelia Mateusza 27,65)
03:52
April 11, 2022
11 kwietnia | Wino wielkiego Króla
Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. (Hebrajczyków 4,15)
03:24
April 10, 2022
10 kwietnia | Czym jest dobrze pojmowany wstyd?
Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. (Rzymian 6,20-21)
03:49
April 09, 2022
9 kwietnia | Rozmawiaj z Bogiem, nie tylko o Bogu
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. (Psalm 23,4)
02:50
April 08, 2022
8 kwietnia | Uświadom szatanowi jego porażkę
Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. (Jakuba 4,7)
03:16
April 07, 2022
7 kwietnia | Co to znaczy, aby modlić się za swojego wroga?
Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. (Ewangelia Mateusza 5,44)
02:56
April 06, 2022
6 kwietnia | Dwa sposoby, by pamiętać Jezusa
Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii. (2 Tymoteusza 2,8)
03:18
April 05, 2022
5 kwietnia | Księgi na sądzie
Oddadzą [zwierzęciu] pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. (Objawienie Jana 13,8)
04:31
April 04, 2022
4 kwietnia | Bóg umacnia nas poprzez innych
Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. (Ewangelia Łukasza 22,31-32)
02:55
April 03, 2022
3 kwietnia | Jak zareagować, kiedy się chwiejesz
Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. (Rzymian 7,19)
02:38
April 02, 2022
2 kwietnia | Lepsze niż Everest
Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. (Rzymian 8,28)
02:40
April 01, 2022
1 kwietnia | Dwie z naszych najgłębszych potrzeb
Do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. (2 Tesaloniczan 1,1)
03:31
March 31, 2022
31 marca | Co wiąże ręce miłości?
Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. (Kolosan 1,3-5)
04:32
March 30, 2022
30 marca | Jeśli On powołuje, On też zachowuje
[Pan] też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. (1 Koryntian 1,8-9)
03:32
March 29, 2022
29 marca | Tak pewne jak Boża miłość do swego Syna
On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? (Rzymian 8,32)
03:28
March 28, 2022
28 marca | Gdy wszyscy cię opuszczają
W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone; ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie ewangelii, i aby je słyszeli wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego; jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. (2 Tymoteusza 4,16-18)
04:46
March 28, 2022
27 marca | 10 rezultatów zmartwychwstania
Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. (1 Koryntian 15,17)
04:00
March 27, 2022
26 marca | Jak rozkoszować się Słowem Bożym
O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. (Psalm 119,103)
03:59
March 25, 2022
25 marca | Zaspokojeni na zawsze
Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. (Ewangelia Jana 6,35)
02:58
March 25, 2022
24 marca | Służba i strach przed człowiekiem
Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! - mówi Pan. (Księga Jeremiasza 1,8)
02:58
March 23, 2022
23 marca | Ignorancja gwarantuje bezbożność
Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. (2 Piotra 1,3)
03:42
March 22, 2022
22 marca | Sklep ze słodyczami szatana
Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. (1 Piotra 4,1)
03:31
March 22, 2022
21 marca | Najlepsza Boża obietnica
On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? (Rzymian 8,32)
03:01
March 21, 2022
20 marca | Jezus umarł za tę chwilę
Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. (Galatów 2,20)
03:37
March 20, 2022
19 marca | Sześciopunktowe podsumowanie ewangelii
Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. (1 Piotra 3,18)
05:33
March 19, 2022
18 marca | Dlaczego musimy pochwycić naszą nadzieję
Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. (Hebrajczyków 6,17-18)
03:10
March 18, 2022
17 marca | Wykrzyknik modlitwy
Obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej. (2 Koryntian 1,20)
02:55
March 18, 2022
16 marca | Jezus zakończy misję
Będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. (Ewangelia Mateusza 24,14)
03:04
March 16, 2022
15 marca | Wywrotowi dla Zbawcy
Gdy Jezus spotkał mężczyznę pełnego demonów w Gadarii, demony krzyczały: „Cóż my mamy z tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” (Ewangelia Mateusza 8,29)
02:40
March 15, 2022
14 marca | Triumf jest pewny
Dlatego czcić cię będzie lud potężny, miasto okrutnych narodów bać się ciebie będzie. (Księga Izajasza 25,3)
02:42
March 14, 2022
13 marca | Jezus jest Bożym Amen
Obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej. (2 Koryntian 1,20)
03:02
March 13, 2022
12 marca | Gdy Garncarz jest za nami
Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk? (Księga Izajasza 45,9)
02:56
March 12, 2022
11 marca | Dwie nieskończenie silne i delikatne prawdy
Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. (Księga Izajasza 46,10)
03:43
March 11, 2022
10 marca | Uwielbiajmy Baranka
Płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. (Objawienie Jana 5,4)
04:03
March 10, 2022
9 marca | Bóg się o ciebie troszczy
Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (1 Piotra 5,6-7) Więcej nagrań znajdziesz na https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys
04:40
March 08, 2022
8 marca | Otwórz okna swojego serca
Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi. (Księga Izajasza 42,3)
03:12
March 08, 2022
7 marca | Jak mogę być napełniony Duchem?
Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli. (Rzymian 15,4)
02:54
March 07, 2022
6 marca | Bóg spogląda na uniżonego
Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty, a tu na dole ramiona wieczne. (Księga Powtórzonego Prawa 33,27)
03:17
March 05, 2022
5 marca | Swej radości szukaj u Jezusa
A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. […] Lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach, i pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi: Rabbi. (Ewangelia Mateusza 23,5-7)
03:57
March 05, 2022
4 marca | Bóg raduje się z czynienia ci dobrze
I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić […] I będę się radował z nich, i dobrze im czynił. (Księga Jeremiasza 32,40-41)
03:10
March 04, 2022
3 marca | Bóg działa poprzez dobre zamierzenia
W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. (2 Tesaloniczan 1,11)
03:46
March 03, 2022
2 marca | Uzbrój się w obietnice
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. (Ewangelia Mateusza 5,8)
03:47
March 02, 2022
1 marca | Skąd pochodzi nasza pociecha
I wszedł [Piłat] znowu do zamku, i rzekł do Jezusa: Skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat: Ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. (Ewangelia Jana 19,9-11)
04:56
March 01, 2022
29 lutego | Pięć nagród za hojność
Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. (Rzymian 12,13)
04:17
February 28, 2022
28 lutego | Ostatecznie i całkowicie usprawiedliwieni
Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. (Rzymian 8,33)
02:58
February 28, 2022
27 lutego | Radykalne skutki zmartwychwstania
Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. (1 Koryntian 15,19)
04:16
February 27, 2022
26 lutego | Gdy Bóg zostaje w 100% za nami
Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. (Efezjan 2,3)
04:20
February 26, 2022
25 lutego | Jesteś bardzo umiłowany
Wśród [synów opornych] i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście. (Efezjan 2,3-5)
03:17
February 25, 2022
24 lutego | Bóg otwiera serce
Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. (Dzieje Apostolskie 16,14)
03:49
February 24, 2022
23 lutego | Godzina niezwykłego zagrożenia
Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was. (1 Piotra 4,14)
03:32
February 23, 2022
22 lutego | Radowanie się Jego pełnią
Z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. (Ewangelia Jana 1,16)
03:58
February 21, 2022
21 lutego | Nasz sługa, Jezus
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. (Ewangelia Marka 10,45)
03:21
February 21, 2022
20 lutego | Zdumieni zmartwychwstaniem
List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. (2 Piotra 3,1)
02:55
February 20, 2022
19 lutego | Rodzaj zimna, które zabija
On posyła swój rozkaz na ziemię, szybko biegnie słowo jego. (Psalm 147,15)
03:15
February 19, 2022
18 lutego | Gdy jesteś nieśmiertelny
A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. (Dzieje Apostolskie 23,12)
02:40
February 18, 2022
17 lutego | Słodkie zamysły Boga
Upodobało [się] Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją. (Galacjan 1,15)
03:51
February 17, 2022
16 lutego | Gdy posłuszeństwo wydaje się niemożliwe
Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę. (Hebrajczyków 11,17)
02:20
February 16, 2022
15 lutego | Każdy krok na Kalwarii był miłością
Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. (1 Jana 3,16)
02:58
February 15, 2022
14 lutego | Chrystus jako środek i koniec
Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. (Galacjan 2,20)
03:40
February 14, 2022
13 lutego | Doskonałe miasto
Przygotował dla nich miasto. (Hebrajczyków 11,16)
02:01
February 13, 2022
12 lutego | Opatrzność Lincolna
O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! (Rzymian 11,33)
03:41
February 12, 2022
11 lutego | Najlepsza forma niewolnictwa
Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana; podobnie - kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. (1 Koryntian 7,22)
03:11
February 11, 2022
10 lutego | Zbawienna wiara nie zaspokaja się łatwo
I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić; lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. (Hebrajczyków 11,15-16)
02:05
February 10, 2022
9 lutego | Lepsze niż pieniądze, seks i władza
Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. (Hebrajczyków 10,35)
03:06
February 09, 2022
8 lutego | Czy cieszysz się, że nie jesteś Bogiem?
Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i moc! (Psalm 96,7)
03:56
February 08, 2022
7 lutego | Przełomy ostatniej chwili
Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. (Ewangelia Łukasza 23,42)
03:43
February 07, 2022
6 lutego | Tu napiętnowani, tam nagrodzeni
Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. (Psalm 1,3)
04:07
February 06, 2022
5 lutego | Główny cel służby
My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. (Hebrajczyków 10,39)
02:46
February 05, 2022
4 lutego | Pięć sposobów na to, jak cierpienie pomaga
Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę twego słowa. (Psalm 119,67)
03:39
February 04, 2022
3 lutego | Największa miłość
Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. (1 Jana 2,12)
04:09
February 03, 2022
2 lutego | Cykl przebaczenia
I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. (Ewangelia Łukasza 11,4)
03:36
February 02, 2022
1 lutego | Włączeni do przymierza
Tam sprawię, że zakwitnie róg Dawida; tam zgotuję pochodnię memu pomazańcowi. Okryję jego nieprzyjaciół wstydem, ale nad nim rozkwitnie jego korona. (Psalm 132,17-18)
03:42
February 01, 2022
31 stycznia | Pięć powodów cierpienia
Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. (Rzymian 8,28)
04:45
January 31, 2022
30 stycznia | Zwyciężająca łaska
Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom. (Izajasza 57,18)
04:44
January 30, 2022
29 stycznia | Nakłonieni do powrotu
Spraw, byśmy wrócili, Panie, abyśmy mogli wrócić! (Lamentacje Jeremiasza 5,21)
02:55
January 29, 2022
28 stycznia | Jak pokutować
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. (1 Jana 1,9)
04:05
January 28, 2022
27 stycznia | On zna twoje potrzeby
Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. (Ewangelia Mateusza 6,31-32)
03:36
January 27, 2022
26 stycznia | Dawca otrzymuje chwałę
W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. (2 Tesaloniczan 1,11-12)
02:40
January 26, 2022
25 stycznia | Opóźnione wybawienia
Natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. (Dzieje Apostolskie 16,26)
02:40
January 25, 2022
24 stycznia | Obsłużeni w służeniu innym
[Jezus] rzekł do nich: O czym rozmawiacie, czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? (Ewangelia Marka 8,17)
02:29
January 24, 2022
23 stycznia | Idź bezpośrednio do Boga
Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że Ja prosić będę Ojca za was; albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem. (Jana 16,26-27)
03:25
January 23, 2022
22 stycznia | Będziemy rządzić wszystkim
Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. (Objawienie Jana 3,21)
03:39
January 22, 2022
21 stycznia | Kotwica radości
Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! (Mateusza 5,11) Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. (Łukasza 10,20)
03:01
January 21, 2022
20 stycznia | Bitwa o przypominanie
To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja, niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. (Lamentacje Jeremiasza 3,21-22)
03:21
January 20, 2022
19 stycznia | Jak służyć złemu szefowi
Służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. (Efezjan 6,7-8)
04:13
January 19, 2022
18 stycznia | Lekarstwo na dumę
A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. (Jakuba 4,13-16)
04:39
January 18, 2022
17 stycznia | Autentyczna wiara pragnie, by Chrystus przyszedł
Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. (Hebrajczyków 9,28)
02:21
January 17, 2022
16 stycznia | Słowa na wiatr
Czy chcecie ganić moje słowa? Przecież słowa zrozpaczonego idą na wiatr. (Hioba 6,26)
03:04
January 16, 2022
15 stycznia | Darmowość łaski
Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował; I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni; I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. (Efezjan 2,4-6)
03:44
January 15, 2022
14 stycznia | Okno serca
Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. (Hebrajczyków 12,3)
03:46
January 14, 2022
13 stycznia | Rozkaz, który tworzy
Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. (Efezjan 5,14)
04:06
January 13, 2022
12 stycznia | Klucz doświadczenia
Krótkie i treściwe rozważania, które każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.
03:17
January 12, 2022
11 stycznia | Żarliwi dla Boga i Prawdy
Zapisz się na codzienny newsletter: https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.
03:34
January 11, 2022
10 stycznia | W jaki sposób wierzący będą sądzeni
Zapisz się na codzienny newsletter: https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.
03:24
January 10, 2022
9 stycznia | Tylko krótką chwilę
Zapisz się na codzienny newsletter: https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.
02:30
January 09, 2022
8 stycznia | Zyskaj to, czego nie możesz stracić
Zapisz się na codzienny newsletter: https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.
03:18
January 08, 2022
7 stycznia | Łaska odmówiona i dostarczona
Zapisz się na codzienny newsletter: https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys  Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.
04:14
January 07, 2022
6 stycznia | Bożą wolą jest, abyś się zbliżył
Zapisz się na codzienny newsletter: https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys  Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.
02:28
January 06, 2022
5 stycznia | Nasz bezzębny wróg
I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża; rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Kolosan 2,13-15
03:11
January 05, 2022
4 stycznia | Nadzieja dla niedoskonałych chrześcijan
Zapisz się na codzienny newsletter: https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys  Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.
02:22
January 04, 2022
3 stycznia | Najmniejsza wiara
Zapisz się na codzienny newsletter: https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.
04:06
January 03, 2022
2 stycznia | Co Jezus uczynił śmierci
Zapisz się na codzienny newsletter: https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.
02:30
January 02, 2022
1 stycznia | Łaska na nowy rok
Zapisz się na codzienny newsletter: https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.
02:16
January 01, 2022