Skip to main content
Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys)

By Ewangelia w Centrum

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

8 grudnia | Cudowna gwiazda Betlejemska

Radość na każdy dzień (Solid Joys)

1x
31 grudnia | Przygotowanie do śmierci
31 grudnia | Przygotowanie do śmierci
Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika: Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. (…) Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce! (Psalm 90,5-6, 12)
05:17
December 30, 2022
30 grudnia | Wyposażeni i wzmocnieni
30 grudnia | Wyposażeni i wzmocnieni
A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. (List do Hebrajczyków 13,20-21)
03:55
December 30, 2022
29 grudnia | Straszliwe przeznaczenie
29 grudnia | Straszliwe przeznaczenie
(…) Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. (1 List do Tesaloniczan 1,10)
05:21
December 29, 2022
28 grudnia | Celem jest chwała
28 grudnia | Celem jest chwała
Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. (List do Rzymian 5,2)
04:22
December 27, 2022
27 grudnia | Do czego dążysz?
27 grudnia | Do czego dążysz?
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. (1 Koryntian 10,31) I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. (Kolosan 3,17)
03:14
December 27, 2022
26 grudnia | W jaki sposób myśleć o klęsce?
26 grudnia | W jaki sposób myśleć o klęsce?
Ogarnęły mnie fale śmierci, nurty groźne przeraziły mnie (…) Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim. (2 Księga Samuela 22,5, 31)
09:28
December 26, 2022
25 grudnia | Trzy świąteczne prezenty
25 grudnia | Trzy świąteczne prezenty
Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezus Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i ze grzechy całego świata. (1 List Jana 3, 7-8; 2, 1-2)
08:15
December 25, 2022
24 grudnia | Dwa cele Bożego Narodzenia
24 grudnia | Dwa cele Bożego Narodzenia
Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (1 List Jana 3, 7-8)
04:14
December 24, 2022
23 grudnia | Boży niepojęty dar
23 grudnia | Boży niepojęty dar
Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. (List do Rzymian 5, 10-11)
03:57
December 23, 2022
22 grudnia | Abyś uwierzył
22 grudnia | Abyś uwierzył
I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego. (Ewangelia Jana 20, 30-31)
04:07
December 22, 2022
21 grudnia | Narodziny Przedwiecznego
21 grudnia | Narodziny Przedwiecznego
Rzekł mu tedy Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. (Ewangelia Jana 18, 37)
03:49
December 21, 2022
20 grudnia | Świąteczna Solidarność
20 grudnia | Świąteczna Solidarność
A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (1 List Jana 3, 8)
03:25
December 20, 2022
19 grudnia | Święta są dla wolności
19 grudnia | Święta są dla wolności
Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. (List do Hebrajczyków 2, 14-15)
04:59
December 19, 2022
18 grudnia | Bożonarodzeniowy wzór misji
18 grudnia | Bożonarodzeniowy wzór misji
Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat. (Ewangelia Jana 17, 18)
03:37
December 18, 2022
17 grudnia | Największe zbawienie, jakie można sobie wyobrazić
17 grudnia | Największe zbawienie, jakie można sobie wyobrazić
Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. (Księga Jeremiasza 31, 31)
04:20
December 17, 2022
16 grudnia | Najbardziej udane Boże potknięcie
16 grudnia | Najbardziej udane Boże potknięcie
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. (List do Filipian 2, 9-11)
04:06
December 16, 2022
15 grudnia | Życie i śmierć w Bożym Narodzeniu
15 grudnia | Życie i śmierć w Bożym Narodzeniu
Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. (Ewangelia Jana 10, 10)
04:01
December 15, 2022
14 grudnia | Rzeczywistość dla Jego ludu
14 grudnia | Rzeczywistość dla Jego ludu
Teraz zaś [Chrystus] objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. (List do Hebrajczyków 8, 6)
03:19
December 14, 2022
13 grudnia | Ostateczna rzeczywistość jest tutaj
13 grudnia | Ostateczna rzeczywistość jest tutaj
Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. (…) Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek: Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. (List do Hebrajczyków 8, 1-2; 5)
03:34
December 13, 2022
12 grudnia | Zamiana cieni
12 grudnia | Zamiana cieni
Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. (List do Hebrajczyków 8, 1-2)
02:31
December 12, 2022
11 grudnia | Dlaczego Jezus przyszedł?
11 grudnia | Dlaczego Jezus przyszedł?
Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. (List do Hebrajczyków 2, 14-15)
06:13
December 11, 2022
10 grudnia | Złoto, kadzidło i mirra
10 grudnia | Złoto, kadzidło i mirra
A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. (Ewangelia Mateusza 2, 10-11)
04:18
December 10, 2022
9 grudnia | Dwa rodzaje sprzeciwu wobec Jezusa
9 grudnia | Dwa rodzaje sprzeciwu wobec Jezusa
Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. (Ewangelia Mateusza 2, 3)
03:20
December 08, 2022
8 grudnia | Cudowna gwiazda Betlejemska
8 grudnia | Cudowna gwiazda Betlejemska
Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłoń. (Ewangelia Mateusza 2, 2)
05:31
December 08, 2022
7 grudnia | Mesjasz dla trzech mędrców
7 grudnia | Mesjasz dla trzech mędrców
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? (Ewangelia Mateusza 2, 1-2).
02:36
December 07, 2022
6 grudnia | Pokój tym, w których ma upodobanie
6 grudnia | Pokój tym, w których ma upodobanie
A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. (Ewangelia Łukasza 2, 12-14).
04:00
December 06, 2022
5 grudnia | Nie zboczył z drogi na Golgotę
5 grudnia | Nie zboczył z drogi na Golgotę
I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Ewangelia Łukasza 2, 6-7).
03:49
December 05, 2022
4 grudnia | Dla małych ludzi Boga
4 grudnia | Dla małych ludzi Boga
I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. (Ewangelia Łukasza 2, 1-5)
04:40
December 04, 2022
3 grudnia | Długo wyczekiwana wizyta
3 grudnia | Długo wyczekiwana wizyta
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów, naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. (Ewangelia Łukasza 1:68-71)
02:55
December 03, 2022
2 grudnia | Niezwykły Bóg Marii
2 grudnia | Niezwykły Bóg Marii
Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię jego. A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. (Ewangelia Łukasza 1, 46-55)
03:34
December 02, 2022
1 grudnia | Przygotujcie drogę
1 grudnia | Przygotujcie drogę
Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. (Ewangelia Łukasza 1, 16-17)
03:57
December 01, 2022
30 listopada | Triumfalna hańba krzyża
30 listopada | Triumfalna hańba krzyża
[Chrystus nie ofiarował] wielekroć [...] samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. (List do Hebrajczyków 9,25-26)
03:57
November 30, 2022
29 listopada | Jedyny środek oczyszczający sumienie
29 listopada | Jedyny środek oczyszczający sumienie
O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. (List do Hebrajczyków 9,14)
03:18
November 29, 2022
28 listopada | Korzeń niewdzięczności
28 listopada | Korzeń niewdzięczności
Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (List do Rzymian 1,21)
04:11
November 28, 2022
27 listopada | Jak wywyższać Boga?
27 listopada | Jak wywyższać Boga?
Będę chwalił imię Boga pieśnią, będę go wywyższał dziękczynieniem. (Psalm 69,30)
03:41
November 27, 2022
26 listopada | Jezus modli się za nas
26 listopada | Jezus modli się za nas
Może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. (List do Hebrajczyków 7,25)
02:37
November 26, 2022
25 listopada | Uwielbiaj Boga składając dziękczynienie
25 listopada | Uwielbiaj Boga składając dziękczynienie
Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby, im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. (2 List do Koryntian 4,15)
03:13
November 25, 2022
24 listopada | Pochwyć swoją nadzieję
24 listopada | Pochwyć swoją nadzieję
Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. (List do Hebrajczyków 6,17-18)
03:04
November 24, 2022
23 listopada | Gdy Bóg przysięga na Boga
23 listopada | Gdy Bóg przysięga na Boga
A nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc: Zaiste, będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. (List do Hebrajczyków 6,13-14)
02:55
November 23, 2022
22 listopada | Klucz do duchowej dojrzałości
22 listopada | Klucz do duchowej dojrzałości
Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. (List do Hebrajczyków 5,14)
04:01
November 22, 2022
21 listopada | Znaczenie wdzięczności
21 listopada | Znaczenie wdzięczności
A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni (…). (2 List do Tymoteusza 3,1-2)
03:26
November 21, 2022
20 listopada | Pięć powodów, dlaczego śmierć jest zyskiem
20 listopada | Pięć powodów, dlaczego śmierć jest zyskiem
Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. (List do Filipian 1,21)
06:04
November 20, 2022
19 listopada | Wszyscy potrzebujemy pomocy
19 listopada | Wszyscy potrzebujemy pomocy
Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. (List do Hebrajczyków 4,16) Więcej nagrań znajdziesz na https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys
03:49
November 19, 2022
18 listopada | Przenikająca moc słowa
18 listopada | Przenikająca moc słowa
Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. (List do Hebrajczyków 4,12)
02:41
November 18, 2022
17 listopada | Zmiana jest możliwa
17 listopada | Zmiana jest możliwa
Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. (List do Efezjan 4,24)
05:00
November 17, 2022
16 listopada | Gdy się niepokoję
16 listopada | Gdy się niepokoję
Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (1 List Piotra 5,7)
03:39
November 16, 2022
15 listopada | Słowa zagrzewające do walki
15 listopada | Słowa zagrzewające do walki
Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. (Księga Izajasza 41,10)
03:50
November 15, 2022
14 listopada | Cud stworzenia
14 listopada | Cud stworzenia
Powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym; ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. (1 List do Koryntian 15,35-38)
04:48
November 14, 2022
13 listopada | Nie zatwardzaj swojego serca
13 listopada | Nie zatwardzaj swojego serca
Komu to [Bóg] przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. (List do Hebrajczyków 3,18-19)
03:51
November 13, 2022
12 listopada | Jak szatan służy Bogu
12 listopada | Jak szatan służy Bogu
Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia. (List Jakuba 5,11)
04:20
November 12, 2022
11 listopada | Jesteśmy Jego domem
11 listopada | Jesteśmy Jego domem
Uznany On bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane, lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. (List do Hebrajczyków 3,3-6)
04:14
November 11, 2022
10 listopada | Porzuć swoje lęki
10 listopada | Porzuć swoje lęki
Ilekroć lęk mnie ogarnia, w tobie mam nadzieję. (Psalm 56,4)
03:12
November 10, 2022
9 listopada | Cudowny koniec historii
9 listopada | Cudowny koniec historii
[Bóg] wam, uciskanym, [da] odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. (2 List do Tesaloniczan 1,7-10)
04:07
November 09, 2022
8 listopada | Czcimy to, w czym znajdujemy radość
8 listopada | Czcimy to, w czym znajdujemy radość
Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a Ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi. (Księga Izajasza 58,13-14)
03:31
November 08, 2022
7 listopada | Czy Boża miłość jest warunkowa?
7 listopada | Czy Boża miłość jest warunkowa?
[Bóg] większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. (List Jakuba 4,6-8)
04:15
November 07, 2022
6 listopada | Miłujcie się wzajemnie z radością
6 listopada | Miłujcie się wzajemnie z radością
On ci oznajmił, człowieku, co jest dobre i czego PAN żąda od ciebie: jedynie tego, byś czynił sprawiedliwie, kochał miłosierdzie i pokornie chodził z twoim Bogiem. (Księga Micheasza 6,8)
04:05
November 06, 2022
5 listopada | Czy lekceważysz swoje zbawienie?
5 listopada | Czy lekceważysz swoje zbawienie?
To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? (List do Hebrajczyków 2,3)
04:03
November 05, 2022
4 listopada | Prawdziwy problem, za którym stoi niepokój
4 listopada | Prawdziwy problem, za którym stoi niepokój
Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? (Ewangelia Mateusza 6,30)
03:17
November 04, 2022
3 listopada | Znaczenie cierpienia
3 listopada | Znaczenie cierpienia
Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę. (List do Hebrajczyków 11,26)
03:28
November 03, 2022
2 listopada | Radość w bólu
2 listopada | Radość w bólu
Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. (Ewangelia Mateusza 5,11-12)
03:57
November 02, 2022
1 listopada | Cierpienia Chrystusowe w nas
1 listopada | Cierpienia Chrystusowe w nas
Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół. (List do Kolosan 1,24)
02:57
November 01, 2022
31 października | Seminarium cierpienia
31 października | Seminarium cierpienia
Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. (2 List do Koryntian 12,9)
03:36
October 31, 2022
30 października | Niebezpieczeństwo dryfowania
30 października | Niebezpieczeństwo dryfowania
Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. (List do Hebrajczyków 2,1)
03:31
October 29, 2022
29 października | Grzech, szatan, choroba lub sabotaż
29 października | Grzech, szatan, choroba lub sabotaż
W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. (2 List do Koryntian 12,8-9)
04:52
October 28, 2022
28 października | Radykalna odpłata
28 października | Radykalna odpłata
Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie, teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. (Ewangelia Marka 10,29-30)
03:01
October 27, 2022
27 października | Możliwe u Boga
27 października | Możliwe u Boga
Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą. (Ewangelia Jana 10,16)
03:41
October 26, 2022
26 października | Lekarstwo dla misjonarza
26 października | Lekarstwo dla misjonarza
U Boga wszystko jest możliwe. (Ewangelia Marka 10,27)
02:45
October 26, 2022
25 października | Wielka misyjna nadzieja
25 października | Wielka misyjna nadzieja
I nas, którzy umarliśmy przez upadki, [Bóg] ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście. (List do Efezjan 2,5)
04:05
October 25, 2022
24 października | Chrystus jest jak światło słońca
24 października | Chrystus jest jak światło słońca
On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty. (List do Hebrajczyków 1,3)
03:20
October 24, 2022
23 października | Boże ostateczne, decydujące słowo
23 października | Boże ostateczne, decydujące słowo
Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna. (Hebrajczyków 1,1-2)
03:42
October 23, 2022
22 października | Hedonizm dla mężów i żon
22 października | Hedonizm dla mężów i żon
Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. (List do Efezjan 5,24-25)
04:53
October 22, 2022
21 października | Tajemnica małżeństwa
21 października | Tajemnica małżeństwa
Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. (List do Efezjan 5,31-32)
04:20
October 21, 2022
20 października | Najwyższy priorytet modlitwy
20 października | Najwyższy priorytet modlitwy
A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. (Ewangelia Mateusza 6,9)
03:46
October 20, 2022
19 października | Największa radość w miłości
19 października | Największa radość w miłości
Nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała jego jesteśmy. (List do Efezjan 5,29-30)
03:41
October 18, 2022
18 października | Jezusowa radość w małżeństwie
18 października | Jezusowa radość w małżeństwie
Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały. (List do Efezjan 5,25-27)
04:04
October 18, 2022
17 października | Cel dobrobytu
17 października | Cel dobrobytu
Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. (List do Efezjan 4,28)
03:40
October 16, 2022
16 października | Bój się i miej nadzieję w Bożej zazdrości
16 października | Bój się i miej nadzieję w Bożej zazdrości
Pan, którego imię jest "Zazdrosny", jest Bogiem zazdrosnym. (Wyjścia 34,14)
03:37
October 15, 2022
15 października | Planuj swoją modlitwę
15 października | Planuj swoją modlitwę
Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. […] To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. (Ewangelia Jana 15,7-8, 11)
03:56
October 14, 2022
14 października | Bóg uzdrawia uniżając
14 października | Bóg uzdrawia uniżając
Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom, stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów: Pokój! Pokój dalekiemu i bliskiemu - mówi Pan, Ja go uleczę. (Księga Izajasza 57,18-19)
04:26
October 14, 2022
13 października | Sługa Pan
13 października | Sługa Pan
(…) aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. (List do Efezjan 2,7)
04:05
October 13, 2022
12 października | Uważaj, jak służysz Bogu
12 października | Uważaj, jak służysz Bogu
Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. (Dzieje Apostolskie 17,24-25)
04:01
October 11, 2022
11 października | Nic uczynić nie możemy
11 października | Nic uczynić nie możemy
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. (Ewangelia Jana 15,5)
04:12
October 11, 2022
10 października | Najlepszy fragment Biblii
10 października | Najlepszy fragment Biblii
Bóg ustanowił [Jezusa] jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. (List do Rzymian 3,25-26)
04:02
October 10, 2022
9 października | Boże mądre miłosierdzie
9 października | Boże mądre miłosierdzie
My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. (1 Koryntian 1,23-24)
03:13
October 09, 2022
8 października | Nasze dobro jest rozkoszą Boga
8 października | Nasze dobro jest rozkoszą Boga
I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić; a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. I będę się radował z nich, i dobrze im czynił; na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy. (Księga Jeremiasza 32,40-41)
03:05
October 08, 2022
7 października | My czekamy, On działa
7 października | My czekamy, On działa
Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz ciebie, Boga działającego dla tego, który go oczekuje. (Księga Izajasza 64,4)
05:25
October 07, 2022
6 października | Szczęśliwy Bóg
6 października | Szczęśliwy Bóg
Zdrowej nauce, zgodnej z ewangelią chwały błogosławionego [to jest, szczęśliwego] Boga. (1 List Tymoteusza 1,10-11)
03:37
October 06, 2022
5 października | Sprawiedliwość zostanie wymierzona
5 października | Sprawiedliwość zostanie wymierzona
Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. (List do Rzymian 12,19)
04:20
October 05, 2022
4 października | Bezgraniczna radość
4 października | Bezgraniczna radość
I objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich. (Ewangelia Jana 17,26)
03:21
October 03, 2022
3 października | Absolutna, suwerenna, wszechmocna miłość
3 października | Absolutna, suwerenna, wszechmocna miłość
PAN, PAN, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę. (Księga Wyjścia 34,6)
02:60
October 03, 2022
2 października | Bóg nie jest ponury
2 października | Bóg nie jest ponury
Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie. (Psalm 33,10-11)
03:60
October 01, 2022
1 października | Wszechzaspokajający Obiekt
1 października | Wszechzaspokajający Obiekt
Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje! (Psalm 37,4)
03:07
September 30, 2022
30 września | Najbardziej wyzwalające odkrycie
30 września | Najbardziej wyzwalające odkrycie
Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. (List do Filipian 3,1)
03:31
September 29, 2022
29 września | Prowadź wojnę z niewiarą
29 września | Prowadź wojnę z niewiarą
A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. (List do Efezjan 6,16-17)
03:19
September 28, 2022
28 września | Naszym dobrem jest Jego chwała
28 września | Naszym dobrem jest Jego chwała
Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (Ewangelia Mateusza 6,6)
04:12
September 27, 2022
27 września | Moc najwyższej obietnicy
27 września | Moc najwyższej obietnicy
Chodzić będę na wolności, bo szukam rozkazów twoich. (Psalm 119,45)
03:35
September 27, 2022
26 września | Żyj w zaufaniu suwerennej mocy Boga
26 września | Żyj w zaufaniu suwerennej mocy Boga
Nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. (List do Efezjan 1,19)
02:44
September 25, 2022
25 września | Twoje życie jest zależne od Słowa Bożego
25 września | Twoje życie jest zależne od Słowa Bożego
Rzekł do nich jeszcze: Weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem; i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. (Księga Powtórzonego Prawa 32,46-47)
03:45
September 24, 2022
24 września | Jezusowe dążenie do radości
24 września | Jezusowe dążenie do radości
[Patrz] na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. (List do Hebrajczyków 12,2)
03:06
September 24, 2022
23 września | Nadzieja dla najgorszych z grzeszników
23 września | Nadzieja dla najgorszych z grzeszników
Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. (Księga Wyjścia 33,19)
03:16
September 22, 2022
22 września | Niech pozbawią źli żony, dzieci, czci
22 września | Niech pozbawią źli żony, dzieci, czci
Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. (List do Hebrajczyków 10,32-35)
03:57
September 22, 2022
21 września | Amunicja przeciwko niepokojowi
21 września | Amunicja przeciwko niepokojowi
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. (List do Filipian 4,6)
04:20
September 21, 2022
20 września | Niewystarczająco hedonistyczne
20 września | Niewystarczająco hedonistyczne
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. (Ewangelia Mateusza 6,19-20)
02:39
September 20, 2022
19 września | Nasz niesamowity przywilej
19 września | Nasz niesamowity przywilej
A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. (Księga Wyjścia 3,14)
03:01
September 18, 2022
18 września | Jedyna prawdziwa wolność
18 września | Jedyna prawdziwa wolność
Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. (Ewangelia Jana 8,31-32)
02:57
September 17, 2022
17 września | Uwielbiaj Go pośród burzy
17 września | Uwielbiaj Go pośród burzy
Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. (Ewangelia Łukasza 17,24)
02:44
September 16, 2022
16 września | Ostateczna uczta duszy
16 września | Ostateczna uczta duszy
O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego. (Psalm 27,4)
03:21
September 16, 2022
15 września | Jedyna trwała radość
15 września | Jedyna trwała radość
Wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. (Ewangelia Jana 16,22)
03:06
September 14, 2022
14 września | Bóg zaspokoi wszystkie twoje potrzeby
14 września | Bóg zaspokoi wszystkie twoje potrzeby
Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. (List do Filipian 4,19)
02:57
September 13, 2022
13 września | 7 powodów, aby się nie martwić, część 3
13 września | 7 powodów, aby się nie martwić, część 3
Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. (Ewangelia Mateusza 6,31-34)
06:16
September 13, 2022
12 września | 7 powodów, aby się nie martwić, część 2
12 września | 7 powodów, aby się nie martwić, część 2
A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? (Ewangelia Mateusza 6,27-30)
04:32
September 11, 2022
11 września | 7 powodów, aby się nie martwić, część 1
11 września | 7 powodów, aby się nie martwić, część 1
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? (Ewangelia Mateusza 6,25-26)
04:46
September 11, 2022
10 września | Jak walczyć z niepokojem?
10 września | Jak walczyć z niepokojem?
Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (1 List Piotra 5:7)
03:40
September 09, 2022
9 września | Łaska musi być darmowa
9 września | Łaska musi być darmowa
Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? (1 List do Koryntian 4:7)
02:46
September 08, 2022
8 września | Jak odpłacić Bogu?
8 września | Jak odpłacić Bogu?
Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje. (Psalm 116:12-14)
04:37
September 07, 2022
7 września | Przeciwnicy i wiara dane od Boga
7 września | Przeciwnicy i wiara dane od Boga
Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej (...) i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom (...) gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć. (List do Filipian 1:27-29)
03:59
September 06, 2022
6 września | Obecna i potężna miłość
6 września | Obecna i potężna miłość
Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? (List do Rzymian 8:35)
05:09
September 05, 2022
5 września | Cel miłości Chrystusa
5 września | Cel miłości Chrystusa
Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją. (Ewangelia Jana 17:24)
05:16
September 04, 2022
4 września | Co jest nowego w Nowym Przymierzu?
4 września | Co jest nowego w Nowym Przymierzu?
Takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (Księga Jeremiasza 31:33)
04:33
September 03, 2022
3 września | Boże "Ja będę"
3 września | Boże "Ja będę"
Miastem otwartym będzie Jeruzalem, bo mnóstwo w nim ludzi i bydła! I Ja - mówi Pan - będę jego murem ognistym wokoło i będę chwałą pośród niego! (Księga Zachariasza 2:8-9)
04:53
September 02, 2022
2 września | Druzgodzące i zachwycające
2 września | Druzgodzące i zachwycające
Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. (Księga Powtórzonego Prawa 7:6)
04:27
September 01, 2022
1 września | Bóg czyni wszystko, co zechce
1 września | Bóg czyni wszystko, co zechce
Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. (Psalm 115,3)
04:03
August 31, 2022
31 sierpnia | Lew i Baranek
31 sierpnia | Lew i Baranek
Oto mój sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na nim mojego Ducha, a on ogłosi sąd narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny nadłamanej nie złamie, a knota tlącego się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi sądu do zwycięstwa. A w jego imieniu narody będą pokładać nadzieję. (Ewangelia Mateusza 12,18-21, cytując Księgę Izajasza 42)
03:18
August 30, 2022
30 sierpnia | Wzrost kościoła sposobem Bożym
30 sierpnia | Wzrost kościoła sposobem Bożym
Nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. (List do Rzymian 9,8)
04:20
August 29, 2022
29 sierpnia | Co oznacza "być w Chrystusie Jezusie"?
29 sierpnia | Co oznacza "być w Chrystusie Jezusie"?
[Bóg] nas zbawił i powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. (2 Tymoteusza 1,9)
03:41
August 28, 2022
28 sierpnia | Przebaczenie przez wzgląd na Jezusa
28 sierpnia | Przebaczenie przez wzgląd na Jezusa
Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki! (Psalm 25,11)
03:55
August 27, 2022
27 sierpnia | Jezus zdepcze wszystkich naszych wrogów
27 sierpnia | Jezus zdepcze wszystkich naszych wrogów
Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. (1 Koryntian 15,24)
02:21
August 26, 2022
26 sierpnia | Cienie i strumienie
26 sierpnia | Cienie i strumienie
Niech chwała Pana trwa na wieki, niech się raduje Pan dziełami swymi! Gdy spojrzy na ziemię, ona drży, gdy dotknie gór, dymią. Będę śpiewał Panu, pókim żyw, będę grał Bogu memu, póki jestem. Oby mu miła była pieśń moja! Ja radować się będę w Panu! (Psalm 104,31-34)
03:34
August 25, 2022
25 sierpnia | Kiedy Boża miłość jest najsłodsza?
25 sierpnia | Kiedy Boża miłość jest najsłodsza?
Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. (Efezjan 5,25-26)
03:54
August 24, 2022
24 sierpnia | Przesłanie stworzenia
24 sierpnia | Przesłanie stworzenia
Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. (Rzymian 1,22-23)
03:04
August 23, 2022
23 sierpnia | Bóg nie jest bałwochwalcą
23 sierpnia | Bóg nie jest bałwochwalcą
Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. (2 Tesaloniczan 1,10)
03:34
August 22, 2022
22 sierpnia | Zadowoleni w uwielbieniu
22 sierpnia | Zadowoleni w uwielbieniu
Niech sławią cię, Boże, ludy; Niech sławią cię wszystkie ludy! (Psalm 67,4, 6)
04:12
August 22, 2022
21 sierpnia | Niezachwiana radość Boga
21 sierpnia | Niezachwiana radość Boga
To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. (Ewangelia Jana 15,11)
03:36
August 20, 2022
20 sierpnia | Jezus jest tym, kogo szukasz
20 sierpnia | Jezus jest tym, kogo szukasz
Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. (Mateusza 28,18-20)
03:33
August 19, 2022
19 sierpnia | Co oznacza dla nas zmartwychwstanie?
19 sierpnia | Co oznacza dla nas zmartwychwstanie?
Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (Rzymian 10,9)
03:06
August 18, 2022
18 sierpnia | Jak być posłusznym trudnym przykazaniom?
18 sierpnia | Jak być posłusznym trudnym przykazaniom?
Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre (…) niech się odwróci od złego, a czyni dobre. (1 Piotra 3,10-11)
03:26
August 17, 2022
17 sierpnia | Co to znaczy "błogosławić Panu"?
17 sierpnia | Co to znaczy "błogosławić Panu"?
Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! (Psalm 103,1)
02:44
August 17, 2022
16 sierpnia | Dlaczego ulegasz grzechowi seksualnemu?
16 sierpnia | Dlaczego ulegasz grzechowi seksualnemu?
Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś! (…) Przywróć mi radość z wybawienia twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym! (Psalm 51:8, 12)
02:14
August 15, 2022
15 sierpnia | Do czego zostaliśmy stworzeni?
15 sierpnia | Do czego zostaliśmy stworzeni?
Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. (1 Piotra 3,18)
02:50
August 14, 2022
14 sierpnia | Bóg przebacza i nadal jest sprawiedliwym
14 sierpnia | Bóg przebacza i nadal jest sprawiedliwym
Prorok Natan przychodzi do Dawida po jego cudzołóstwie i morderstwie, i mówi: „Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć”. (2 Księga Samuela 12,13-14)
04:18
August 13, 2022
13 sierpnia | Trzy przykłady tego, jak wiara wypełnia dobre zamierzenia
13 sierpnia | Trzy przykłady tego, jak wiara wypełnia dobre zamierzenia
W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. (2 List do Tesaloniczan 1,11)
03:52
August 12, 2022
12 sierpnia | Dusza moja pragnie Boga
12 sierpnia | Dusza moja pragnie Boga
Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? (Psalm 42,2-3)
03:06
August 11, 2022
11 sierpnia | Różne czasy łaski
11 sierpnia | Różne czasy łaski
Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. (2 List Tesaloniczan 1,11-12)
03:40
August 10, 2022
10 sierpnia | Zmiłuj się nade mną, Boże
10 sierpnia | Zmiłuj się nade mną, Boże
Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! (Psalm 51,3)
02:30
August 09, 2022
9 sierpnia | Koniec ewangelii
9 sierpnia | Koniec ewangelii
Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie. A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. (List do Rzymian 5,9-11)
03:12
August 08, 2022
8 sierpnia | Władca całej natury
8 sierpnia | Władca całej natury
Losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana. (Księga Przysłów 16,33)
03:09
August 07, 2022
7 sierpnia | Cel stworzenia
7 sierpnia | Cel stworzenia
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. (Księga Rodzaju 1,27)
03:23
August 06, 2022
6 sierpnia | Jezus nabył twoją wytrwałość
6 sierpnia | Jezus nabył twoją wytrwałość
Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. (Ewangelia Łukasza 22,20)
02:45
August 06, 2022
5 sierpnia | Co oznacza imię "Jahwe"?
5 sierpnia | Co oznacza imię "Jahwe"?
I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. (Księga Wyjścia 3,15)
05:19
August 04, 2022
4 sierpnia | Tak bezpieczni, jak Bóg jest wierny
4 sierpnia | Tak bezpieczni, jak Bóg jest wierny
Których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. (Rzymian 8,30)
02:06
August 03, 2022
3 sierpnia | Dlaczego masz ciało
3 sierpnia | Dlaczego masz ciało
Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. (1 List do Koryntian 6,20)
02:41
August 02, 2022
2 sierpnia | Bez lęku przed śmiercią
2 sierpnia | Bez lęku przed śmiercią
Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. (Hebrajczyków 2,14-15)
04:23
August 01, 2022
1 sierpnia | Nasza słabość ujawnia Jego wartość
1 sierpnia | Nasza słabość ujawnia Jego wartość
Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. (2 Koryntian 12,9)
03:02
July 31, 2022
31 lipca | Cierpienie, które niszczy wiarę
31 lipca | Cierpienie, które niszczy wiarę
Nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. (Ewangelia Marka 4,17)
02:18
July 30, 2022
30 lipca | Cierpienie, które umacnia wiarę
30 lipca | Cierpienie, które umacnia wiarę
Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. (List Jakuba 1,2-3)
03:35
July 30, 2022
29 lipca | Boży plan wobec męczenników
29 lipca | Boży plan wobec męczenników
I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. (Objawienie Jana 6,11)
03:52
July 29, 2022
28 lipca | Dlaczego nie upadamy na duchu?
28 lipca | Dlaczego nie upadamy na duchu?
Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. (2 Koryntian 4,16-18)
04:32
July 27, 2022
27 lipca | Jeśli nie walczysz z pożądaniem
27 lipca | Jeśli nie walczysz z pożądaniem
Wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. (1 List Piotra 2,11)
04:15
July 27, 2022
26 lipca | Czym jest miłość do pieniędzy?
26 lipca | Czym jest miłość do pieniędzy?
Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. (1 List do Tymoteusza 6,10)
03:27
July 25, 2022
25 lipca | Strategia szatana i twoja obrona
25 lipca | Strategia szatana i twoja obrona
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. (1 List Piotra 5,8-9)
04:25
July 24, 2022
24 lipca | Jezus zachowuje swoje owce
24 lipca | Jezus zachowuje swoje owce
Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. (Ewangelia Łukasza 22,31-32)
03:29
July 23, 2022
23 lipca | Jak przeciwstawiać się grzesznemu pożądaniu?
23 lipca | Jak przeciwstawiać się grzesznemu pożądaniu?
Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę. (List do Hebrajczyków 11,24-26)
03:59
July 23, 2022
22 lipca | Głoś samemu sobie
22 lipca | Głoś samemu sobie
Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim! (Psalm 42,12)
03:17
July 22, 2022
21 lipca | Modele walki ze zniechęceniem
21 lipca | Modele walki ze zniechęceniem
Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. (Psalm 73,26)
03:30
July 21, 2022
20 lipca | Łaska na każdą potrzebę
20 lipca | Łaska na każdą potrzebę
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną! Udziel mocy swojej słudze swemu. (Psalm 86,16)
03:06
July 19, 2022
19 lipca | Boży czas jest doskonały
19 lipca | Boży czas jest doskonały
Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. (List do Hebrajczyków 4,16)
03:08
July 18, 2022
18 lipca | Boża łaska w duchowych darach
18 lipca | Boża łaska w duchowych darach
Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. (1 List Piotra 4,10)
03:34
July 18, 2022
17 lipca | Moc do wyznawania Chrystusa
17 lipca | Moc do wyznawania Chrystusa
Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. (Dzieje Apostolskie 4,33)
03:06
July 16, 2022
16 lipca | Energia na dzisiejsze sprawy
16 lipca | Energia na dzisiejsze sprawy
Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. (List do Filipian 2,12-13)
04:12
July 16, 2022
15 lipca | Pracujemy dzięki łasce
15 lipca | Pracujemy dzięki łasce
Z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. (1 List do Koryntian 15,10)
04:16
July 14, 2022
14 lipca | Służba – ważniejsza, niż życie
14 lipca | Służba – ważniejsza, niż życie
Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa. (Dzieje Apostolskie 20,24)
03:44
July 13, 2022
13 lipca | Co pobudza cię do służby?
13 lipca | Co pobudza cię do służby?
Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. (List do Galacjan 6,8)
03:04
July 12, 2022
12 lipca | Wiara usuwa poczucie winy, chciwość i strach
12 lipca | Wiara usuwa poczucie winy, chciwość i strach
A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej. (1 List do Tymoteusza 1,5)
04:59
July 11, 2022
11 lipca | Doświadczamy Ducha przez wiarę
11 lipca | Doświadczamy Ducha przez wiarę
Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? (List do Galacjan 3,5)
04:11
July 10, 2022
10 lipca | Dumne uczynki vs. pokorna wiara
10 lipca | Dumne uczynki vs. pokorna wiara
W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (Ewangelia Mateusza 7,22)
04:09
July 10, 2022
9 lipca | Sześć sposobów, przy pomocy których Jezus zwalczał depresję
9 lipca | Sześć sposobów, przy pomocy których Jezus zwalczał depresję
I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć. (Ewangelia Mateusza 26,37)
04:19
July 08, 2022
8 lipca | Zbawcza wiara kocha przebaczenie
8 lipca | Zbawcza wiara kocha przebaczenie
Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. (List do Efezjan 4,32)
03:53
July 08, 2022
7 lipca | Gdy inny chrześcijanin cię krzywdzi
7 lipca | Gdy inny chrześcijanin cię krzywdzi
On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was. (1 List Piotra 2,24)
03:42
July 07, 2022
6 lipca | Jak Jezus pokonał zgorzknienie?
6 lipca | Jak Jezus pokonał zgorzknienie?
On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. (1 List Piotra 2,23)
03:17
July 06, 2022
5 lipca | Oddaj Bogu swoją zemstę
5 lipca | Oddaj Bogu swoją zemstę
Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. (List do Rzymian 12,19)
04:21
July 04, 2022
4 lipca | Kiedy będę usatysfakcjonowany?
4 lipca | Kiedy będę usatysfakcjonowany?
I objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich. (Ewangelia Jana 17,26)
03:54
July 04, 2022
3 lipca | Dobra nowina: Bóg jest szczęśliwy
3 lipca | Dobra nowina: Bóg jest szczęśliwy
(…) ewangelią chwały błogosławionego Boga (…). (1 List do Tymoteusza 1,11)
03:17
July 02, 2022
2 lipca | Jak dobrze znasz Boga?
2 lipca | Jak dobrze znasz Boga?
Oto Bóg jest wzniosły, a tylko my tego nie możemy poznać; liczba jego lat jest niezbadana. (Księga Hioba 36,26)
03:14
July 01, 2022
1 lipca | Bóg ma upodobanie w czynieniu dla ciebie dobra
1 lipca | Bóg ma upodobanie w czynieniu dla ciebie dobra
Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. (Ewangelia Łukasza 12,32)
03:19
June 30, 2022
30 czerwca | Odpocznienie w niebie, w obliczu nadchodzącego gniewu
30 czerwca | Odpocznienie w niebie, w obliczu nadchodzącego gniewu
Sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, dać odpocznienie (…), gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. (2 Tesaloniczan 1,6-8)
03:27
June 29, 2022
29 czerwca | Mocny korzeń praktycznej miłości
29 czerwca | Mocny korzeń praktycznej miłości
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. (1 Jana 3,14)
04:06
June 28, 2022
28 czerwca | Jak wytrwać, gdy posłuszeństwo sprawia ból?
28 czerwca | Jak wytrwać, gdy posłuszeństwo sprawia ból?
Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż.  (Hebrajczyków 12,2)
03:49
June 27, 2022
27 czerwca | Ucieczka dla bezbronnych
27 czerwca | Ucieczka dla bezbronnych
Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, (...) co w Tobie szukają ucieczki. (Psalm 31,20)
02:35
June 26, 2022
26 czerwca | Strach, który nas przyciąga
26 czerwca | Strach, który nas przyciąga
Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli. (2 Księga Mojżeszowa 20,20)
04:00
June 25, 2022
25 czerwca | Śmiertelna pułapka zwana chciwością
25 czerwca | Śmiertelna pułapka zwana chciwością
Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. (1 List do Tymoteusza 6,9)
03:20
June 24, 2022
24 czerwca | Potrafię być zadowolony w wszelkich okolicznościach
24 czerwca | Potrafię być zadowolony w wszelkich okolicznościach
Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. (List do Filipian 4,11-13)
04:15
June 23, 2022
23 czerwca | Wiara oddaje cześć Temu, komu ufa
23 czerwca | Wiara oddaje cześć Temu, komu ufa
I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. (List do Rzymian 4,20)
03:13
June 22, 2022
22 czerwca | W jaki sposób musimy walczyć o świętość?
22 czerwca | W jaki sposób musimy walczyć o świętość?
Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt  nie ujrzy Pana. (List do Hebrajczyków 12,14)
03:50
June 21, 2022
21 czerwca | Zadowolenie, które pokonuje grzech
21 czerwca | Zadowolenie, które pokonuje grzech
Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. (Ewangelia Jana 6,35)
03:30
June 20, 2022
20 czerwca | Łaska jest przebaczeniem - i mocą!
20 czerwca | Łaska jest przebaczeniem - i mocą!
Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. (1 List do Koryntian 15,10)
03:34
June 19, 2022
19 czerwca | Strach przed człowiekiem
19 czerwca | Strach przed człowiekiem
Saul powiedział do Samuela: Zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem rozkaz PANA i twoje słowa, gdyż bałem się ludu i posłuchałem jego głosu. (1 Księga Samuela 15,24)
03:10
June 18, 2022
18 czerwca | Jak wstawiać się za niewierzącymi?
18 czerwca | Jak wstawiać się za niewierzącymi?
Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. (List do Rzymian 10,1)
02:35
June 17, 2022
17 czerwca | Jaka modlitwa podoba się Bogu?
17 czerwca | Jaka modlitwa podoba się Bogu?
Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. (Księga Izajasza 66,2)
03:16
June 16, 2022
16 czerwca | Służ Bogu swoim pragnieniem
16 czerwca | Służ Bogu swoim pragnieniem
Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. (2 List do Koryntian 5,9)
04:08
June 15, 2022
15 czerwca | Miesiąc miodowy, który nigdy się nie kończy
15 czerwca | Miesiąc miodowy, który nigdy się nie kończy
Jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. (Księga Izajasza 62,5)
02:41
June 14, 2022
14 czerwca | Bóg bardzo pragnie cię błogosławić
14 czerwca | Bóg bardzo pragnie cię błogosławić
Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością. (Piąta Księga Mojżeszowa 30,9)
03:53
June 14, 2022
13 czerwca | Kto zabił Jezusa?
13 czerwca | Kto zabił Jezusa?
On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? (List do Rzymian 8,32)
04:01
June 12, 2022
12 czerwca | Pomóż niedowiarstwu memu
12 czerwca | Pomóż niedowiarstwu memu
Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. (List do Rzymian 12,3)
03:16
June 11, 2022
11 czerwca | Wiara z myślą o przyszłości
11 czerwca | Wiara z myślą o przyszłości
Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „tak”. (2 Koryntian 1,20) 
03:32
June 10, 2022
10 czerwca | Gdy rozum służy buntowi
10 czerwca | Gdy rozum służy buntowi
Leniwy mówi: Lew jest w podwórzu, mogę być rozszarpany na środku ulicy. (Przypowieści Salomona 22,13)
03:31
June 09, 2022
9 czerwca | Modlitwa jest dla grzeszników
9 czerwca | Modlitwa jest dla grzeszników
Panie, naucz nas modlić się. (Ewangelia Łukasza 11,1)
04:42
June 08, 2022
8 czerwca | Wysławiajcie Boga w ciele waszym
8 czerwca | Wysławiajcie Boga w ciele waszym
Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. (1 Koryntian 6,20)
03:50
June 07, 2022
7 czerwca | Żyjemy z wiary
7 czerwca | Żyjemy z wiary
Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. (List do Galacjan 2,20)
03:14
June 06, 2022
6 czerwca | Wszyscy wrogo usposobieni wobec Boga
6 czerwca | Wszyscy wrogo usposobieni wobec Boga
I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. (List do Kolosan 1,21-22)
03:10
June 05, 2022
5 czerwca | Niezawodny w tym, co przyziemne
5 czerwca | Niezawodny w tym, co przyziemne
Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (Ewangelia Mateusza 6,33)
03:42
June 04, 2022
4 czerwca | Co czyni Boga dumnym?
4 czerwca | Co czyni Boga dumnym?
Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. (List do Hebrajczyków 11,16)
03:30
June 03, 2022
3 czerwca | Wiara w dokonanie niemożliwego
3 czerwca | Wiara w dokonanie niemożliwego
Wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. (List do Rzymian 4,20-21)
03:25
June 02, 2022
2 czerwca | Kim są dzieci Abrahama?
2 czerwca | Kim są dzieci Abrahama?
Będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. (1 Księga Mojżeszowa 12,3)
04:54
June 02, 2022
1 czerwca | Wiara, która powiększa łaskę
1 czerwca | Wiara, która powiększa łaskę
Nie odrzucam łaski Bożej. (List do Galacjan 2,21)
03:46
May 31, 2022
31 maja | Korzyść ze służenia Bogu
31 maja | Korzyść ze służenia Bogu
Zostaną jednak jego poddanymi, aby poznali, co to znaczy służyć mnie albo służyć królestwom ziemskim. (2 Księga Kronik 12,8)
05:05
May 30, 2022
30 maja | Coś, czym możemy się chlubić
30 maja | Coś, czym możemy się chlubić
Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (Efezjan 2,8-9)
02:46
May 29, 2022
29 maja | Gdy Bóg postępuje wbrew swojej woli
29 maja | Gdy Bóg postępuje wbrew swojej woli
Lecz nie usłuchali głosu swego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. (1 Księga Samuela 2,25)
04:13
May 28, 2022
28 maja | Nagroda za cierpliwość
28 maja | Nagroda za cierpliwość
Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. (1 Mojżeszowa 50,20)
03:57
May 27, 2022
27 maja | Autentyczna wiara a fałszywa wiara
27 maja | Autentyczna wiara a fałszywa wiara
Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.  (Hebrajczyków 9,28)
03:24
May 26, 2022
26 maja | Siła do cierpliwego oczekiwania
26 maja | Siła do cierpliwego oczekiwania
[Będąc] umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością.  (Kolosan 1,11)
02:46
May 25, 2022
25 maja | Boży zamysł w drogowym objeździe
25 maja | Boży zamysł w drogowym objeździe
I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. (List do Kolosan 3,17)
03:60
May 24, 2022
24 maja | Podstawa twojej pewności
24 maja | Podstawa twojej pewności
Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca. (2 Tesaloniczan 2,13)
04:27
May 23, 2022
23 maja | Czy Chrystus jest tego wart?
23 maja | Czy Chrystus jest tego wart?
Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. (Ewangelia Łukasza 14,26-27)
04:40
May 22, 2022
22 maja | Jezus zna owce swoje
22 maja | Jezus zna owce swoje
Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je. (Ewangelia Jana 10,27)
03:07
May 21, 2022
21 maja | Bóg działa dla ciebie
21 maja | Bóg działa dla ciebie
Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć twej nodze, niech nie drzemie stróż twój. (Psalm 121,1-3)
04:43
May 21, 2022
20 maja | W jaki sposób nienawidzić swego życia?
20 maja | W jaki sposób nienawidzić swego życia?
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. (Ewangelia Jana 12,24-25)
04:08
May 19, 2022
19 maja | Co sprawia Jezusowi radość?
19 maja | Co sprawia Jezusowi radość?
W owej godzinie rozradował się [Jezus] w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom; zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. (Ewangelia Łukasza 10,21)
04:03
May 18, 2022
18 maja | Światło ponad wszystkie inne
18 maja | Światło ponad wszystkie inne
A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. (List do Kolosan 3,1-2)
04:32
May 17, 2022
17 maja | Pięć cyfrowych niebezpieczeństw
17 maja | Pięć cyfrowych niebezpieczeństw
Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. (List do Rzymian 13,14)
05:44
May 16, 2022
16 maja | Najbardziej darmowa miłość
16 maja | Najbardziej darmowa miłość
Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje, jednak tylko do twoich ojców przywiązał się Pan, twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów was, ich potomków, jak to jest dziś. (V Księga Mojżeszowa 10,14-15)
04:37
May 15, 2022
15 maja | Czym jest pokora?
15 maja | Czym jest pokora?
Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. (Ewangelia Mateusza 5,5)
03:16
May 15, 2022
14 maja | Idee mają konsekwencje
14 maja | Idee mają konsekwencje
A celem tego, co przykazałem, jest miłość. (1 Tymoteusza 1,5)
04:43
May 13, 2022
13 maja | Podstawa tego wszystkiego
13 maja | Podstawa tego wszystkiego
W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. (Efezjan 1,4-5)
04:08
May 12, 2022
12 maja | Dlaczego powinniśmy kochać naszych nieprzyjaciół
12 maja | Dlaczego powinniśmy kochać naszych nieprzyjaciół
Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. (Ewangelia Łukasza 6,27)
03:47
May 11, 2022
11 maja | Pójdź na posiłek
11 maja | Pójdź na posiłek
Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. (Psalm 34,9)
03:04
May 10, 2022
10 maja | Lud dla imienia Jego
10 maja | Lud dla imienia Jego
Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. (Dzieje Apostolskie 15,14)
04:07
May 09, 2022
9 maja | Co to znaczy kochać Boga
9 maja | Co to znaczy kochać Boga
Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, ciebie pragnie dusza moja; tęskni do ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem ciebie w świątyni, by ujrzeć moc twoją i chwałę twoją. (Psalm 63,2-3)
03:17
May 08, 2022
8 maja | Radość z Jego przykazań
8 maja | Radość z Jego przykazań
Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? (1 Jana 5,3-5)
03:33
May 07, 2022
7 maja | Nie służ Bogu
7 maja | Nie służ Bogu
Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim. (2 Księga Kronik 16,9)
04:11
May 06, 2022
6 maja | Lepsze poznanie przynosi większą radość
6 maja | Lepsze poznanie przynosi większą radość
Rozszedł się więc cały lud, aby […] urządzić wielką radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. (Księga Nehemiasza 8,12)
02:52
May 05, 2022
5 maja | Siedem źródeł radości
5 maja | Siedem źródeł radości
Nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym. (2 Koryntian 7,4)
03:48
May 05, 2022
4 maja | Niebezpieczna motywacja
4 maja | Niebezpieczna motywacja
Któż wpierw dał [Bogu] coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. (Rzymian 11,35-36)
04:18
May 03, 2022
3 maja | Jak prosić o przebaczenie
3 maja | Jak prosić o przebaczenie
Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy. (1 Jana 1,9)
03:49
May 02, 2022
2 maja | Bóg okazuje swoją miłość
2 maja | Bóg okazuje swoją miłość
Bóg zaś daje dowód [okazuje] swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. (Rzymian 5,8)
03:57
May 01, 2022
1 maja | Koniec z brudnymi szmatami
1 maja | Koniec z brudnymi szmatami
I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. (Księga Izajasza 64,6)
04:56
April 30, 2022
30 kwietnia | Piętnaście strategii na radość
30 kwietnia | Piętnaście strategii na radość
Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na wieki. (Psalm 16,11)
03:49
April 29, 2022
29 kwietnia | Dzień się przybliżył
29 kwietnia | Dzień się przybliżył
Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. (Rzymian 13,12)
02:51
April 28, 2022
28 kwietnia | Wielka wymiana
28 kwietnia | Wielka wymiana
Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. (Rzymian 1,16-17)
03:41
April 27, 2022
27 kwietnia | Dzieci śpiewającego Boga
27 kwietnia | Dzieci śpiewającego Boga
A gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną. (Ewangelia Marka 14,26)
03:01
April 26, 2022
26 kwietnia | Zostałeś stworzony dla Boga
26 kwietnia | Zostałeś stworzony dla Boga
Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. (1 Księga Samuela 12,22)
04:29
April 25, 2022
25 kwietnia | Zbawienie Pawła było dla ciebie
25 kwietnia | Zbawienie Pawła było dla ciebie
Przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. […] dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. (1 Tymoteusza 1,13,14, 16)
03:50
April 25, 2022
24 kwietnia | Wyzwalająca moc przebaczenia
24 kwietnia | Wyzwalająca moc przebaczenia
Odpuszczone są grzechy twoje. (Ewangelia Łukasza 7,48)
04:20
April 23, 2022
23 kwietnia | Ubiegaj się o dobro dla twojego miasta
23 kwietnia | Ubiegaj się o dobro dla twojego miasta
Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu: Budujcie domy i zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc! […] A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! (Księga Jeremiasza 29,4-5, 7)
04:17
April 22, 2022
22 kwietnia | Pięć powodów, aby się nie bać
22 kwietnia | Pięć powodów, aby się nie bać
Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. (Ewangelia Łukasza 12,32)
04:37
April 21, 2022
21 kwietnia | Klucz do radykalnej miłości
21 kwietnia | Klucz do radykalnej miłości
Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. (Ewangelia Mateusza 5,11-12)
05:02
April 20, 2022
20 kwietnia | W bojaźni przed zbłądzeniem
20 kwietnia | W bojaźni przed zbłądzeniem
Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie, i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich. (Psalm 31,20)
04:41
April 19, 2022
19 kwietnia | Przyszłość dla upadłych
19 kwietnia | Przyszłość dla upadłych
Nie bójcie się: Wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca. Nie odstępujcie od niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. (1 Księga Samuela 12,20-22)
03:49
April 18, 2022
18 kwietnia | Boże, porusz nasze serca
18 kwietnia | Boże, porusz nasze serca
Także i Saul poszedł do swojego domu do Gibei. A szli z nim rycerze, których serca poruszył Bóg. (1 Księga Samuela 10,26)
03:31
April 17, 2022
17 kwietnia | Przyjąć Jezusa
17 kwietnia | Przyjąć Jezusa
Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. (1 Jana 5,3-4)
05:44
April 16, 2022
16 kwietnia | Miłosierdzie na dziś
16 kwietnia | Miłosierdzie na dziś
Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. (Lamentacje Jeremiasza 3,22-23)
03:06
April 15, 2022
15 kwietnia | Nie bądź jak muł
15 kwietnia | Nie bądź jak muł
Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. (Psalm 32,9)
03:01
April 14, 2022
14 kwietnia | Módl się o Jego sławę
14 kwietnia | Módl się o Jego sławę
A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. (Ewangelia Mateusza 6,9)
03:15
April 13, 2022
13 kwietnia | Mów do swych łez
13 kwietnia | Mów do swych łez
Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością! Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. (Psalm 126,5-6)
03:20
April 12, 2022
12 kwietnia | Ostatecznie nie możesz przegrać
12 kwietnia | Ostatecznie nie możesz przegrać
Macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. (Ewangelia Mateusza 27,65)
03:52
April 11, 2022
11 kwietnia | Wino wielkiego Króla
11 kwietnia | Wino wielkiego Króla
Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. (Hebrajczyków 4,15)
03:24
April 10, 2022