Skip to main content
Third Sector Insights / Trydydd Sector Mewn Golwg

Third Sector Insights / Trydydd Sector Mewn Golwg

By TNL Community Fund
Third Sector Insights is a knowledge and learning podcast from The National Lottery Community Fund in Wales. It's created to give a platform to organisations funded by The National Lottery Community Fund across Wales, to share the knowledge and insight they’ve gained through their projects.

Mae Trydydd Sector Mewn Golwg yn bodlediad gwybodaeth a dysgu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru. Mae wedi'i greu i roi llwyfan i fudiadau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ledled Cymru i rannu’r wybodaeth a mewnwelediad maent wedi’i ennill drwy eu prosiectau.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Ep 6: The Community Impact Initiative

Third Sector Insights / Trydydd Sector Mewn Golwg

1x
Ep 9: Climate Action Top-Ups pilot
The National Lottery Community Fund Climate Action top-ups was a pilot, developed to inspire environmental action from a range of community groups funded by The National Lottery Community Fund. In partnership with Sustainable Communities Wales and Renew Wales, we provided an opportunity for National Lottery funded community groups and charities in Wales to respond to the climate change emergency. On this episode we talk to Renew Wales and on of the community groups involved, Valleys Family Church's Tabor project, about their experience and the impact the pilot is having. Find out more about the pilot by visiting tnlcommunityfund.org.uk/insights/climate-action-top-ups. Cynllun peilot oedd Ychwanegiadau Gweithredu hinsawdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a ddatblygwyd i ysbrydoli camau amgylcheddol gan amrywiaeth o grwpiau cymunedol a ariannwyd gennym ni. Mewn partneriaeth â Cymunedau Cynaliadwy Cymruac Adfywio Cymru, darparwyd cyfle gennym i grwpiau cymunedol ac elusennau cymunedol a ariennir gan y Loteri Genedlaethol yng Nghymru ymateb i'r argyfwng newid hinsawdd. Ar y bennod hon rydym yn siarad ag Adfywio Cymru ac ar y grwpiau cymunedol dan sylw, prosiect Tabor Eglwys Deulu'r Cymoedd, am eu profiad a'r effaith y mae'r peilot yn ei chael. Dysgwch fwy am y peilot drwy ymweld â tnlcommunityfund.org.uk/insights/climate-action-top-ups.
37:14
September 15, 2020
Ep 8: Leonard Cheshire
In this special episode we talk to Leonard Cheshire to find out how they’re using National Lottery funding to adapt their service and recruit a large number of new volunteers to help tackle loneliness for people with disabilities across Wales during the COVID-19 pandemic. Yn y bennod arbennig yma, rydym yn siarad gyda Leonard Cheshire i ddarganfod sut maen nhw'n defnyddio arian grant y Loteri Genedlaethol i addasu eu gwasanaeth a recriwtio nifer fawr o wirfoddolwyr newydd i helpu i fynd i'r afael ag unigrwydd i bobl ag anableddau ledled Cymru yn ystod y pandemig COVID-19.
32:10
June 15, 2020
Ep 7: Invest Local
In this COVID-19 special episode, we talk to Chris Johnes from Building Communities Trust and Donna Jordan from We Are Plas Madoc about how 13 communities across Wales. who receive support from National Lottery funded funded Invest local, are adapting to the crisis. Yn y bennod arbennig hon o COVID-19, rydyn ni'n siarad â Chris Johnes o Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau a Donna Jordan o We Are Plas Madoc am sut mae 13 cymunedau yng Nghymru, sydd yn derbyn cefnogaeth gan y Loteri Genedlaethol trwy Buddsoddi Lleol, yn addasu i'r argyfwng.
39:56
May 1, 2020
Ep 6: The Community Impact Initiative
In this episode we talk to The Community Impact Initiative who have received £300,230 of National Lottery funding to support people to develop employment skills through purchasing houses that need renovation across South Wales and renovating them. The people they support gain a number of qualification and industry certificates as well as gaining confidence and a range of skills that will help them into work.  Yn y bennod hon, rydym yn siarad â The Community Impact Initiative, a dderbyniodd £300,230 o arian grant y Loteri Genedlaethol i gefnogi pobl i ddatblygu sgiliau cyflogaeth trwy brynu tai sydd angen adnewyddiad ar draws De Cymru, a’u hadnewyddu. Mae’r bobl maent yn eu cefnogi yn ennill nifer o dystysgrifau cymhwyster a diwydiant, yn ogystal ag ennill hyder ac amryw o sgiliau a fydd yn eu helpu mewn i waith.
36:25
February 19, 2020
Ep 5: Milford Youth Matters
In this episode we talk to Milford Youth Matters about their approach to putting young people at the heart of their project design and delivery. Milford Youth Matters provide advice, assistance and organise programmes of educational, physical and other activities for young people between the ages of 14 and 25 living in Milford Haven and the surrounding area. Yn y bennod hon, rydym yn siarad â Milford Youth Matters am eu dull o roi pobl ifanc wrth wraidd dyluniad a darpariaeth eu prosiect. Mae Milford Youth Matters yn darparu cyngor a chymorth, a’n trefnu rhaglenni gweithgareddau addysgol, corfforol a mwy i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed sy’n byw yn Aberdaugleddau a’r ardal gyfagos.
39:58
January 9, 2020
Ep 4: Grange Pavilion Project
In this episode we’re talking to the Grange Pavillion Project in Cardiff. The project involves the redevelopment of a vacant bowls pavilion to create a multi-functional community building with a café and meeting space, thanks to National Lottery funding. The project will provide opportunities for education, training, health promotion and enterprise development thanks to National Lottery funding.  Read the transcription here: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/media/press-releases/Wales/Wales-podcast/Wales-Podcast-Grange-Pavilion-Transcription-E.docx Yn y bennod hon, rydym yn sgwrsio â Phrosiect Grange Pavilion. Mae'r prosiect yn ailddatblygu pafiliwn bowls gwag i greu adeilad cymunedol amlbwrpas gyda chaffi a lle cyfarfod,  Bydd y prosiect yn darparu cyfleoedd ar gyfer addysg, hyfforddiant, hyrwyddo iechyd a datblygu mentrau diolch i arian y Loteri Genedlaethol. Darllen y trawsgrifiad yma: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/media/press-releases/Wales/Wales-podcast/Wales-Podcast-Grange-Pavilion-Transcription-W.docx
39:59
December 19, 2019
Ep 3: Rural Futures
In this episode we’re talking to Dave Gittins from Severn Wye Energy Agency and Rob Owen from Bro to talk about community development in rural areas. We find out about the creative approaches they’re using to help rural communities across Wales to thrive, thanks to National Lottery funding. Read the full transcription here: www.tnlcommunityfund.org.uk/media/Rural-Futures-Transcription-E.docx Yn y bennod hon, rydym yn sgwrsio â Dave Gittins o Asiantaeth Ynni Severn Wye a Rob Owen o Bro i drafod datblygiad cymunedol mewn ardaloedd gwledig. Rydym yn darganfod y dulliau creadigol maent yn ei ddefnyddio i helpu cymunedau gwledig ledled Cymru i ffynnu, diolch i arian y Loteri Genedlaethol. Darllen y trawgrifiad llawn yma: www.tnlcommunityfund.org.uk/media/Rural-Futures-Transcription-W.docx
39:57
November 5, 2019
Ep 2: Oasis
On this episode we’ll be focusing project sustainability. We talk to Reynette Roberts, the Director of Oasis Cardiff, about their National Lottery-funded project, and how they plan to keep it going after our funding comes to an end. Read the full transcript here: www.tnlcommunityfund.org.uk/media/Oasis-Transcription-E.docx Yn y bennod hon, byddwn yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd prosiect. Rydym yn sgwrsio â Reynette Roberts, Cyfarwyddwr Oasis yng Nghaerdydd, am eu prosiect a ariennir gan y Loteri Genedlaethol a sut maent yn bwriadu ei gynnal wedi i’n harian grant ddod i ben. Darllen y trawgrifiad llawn yma: www.tnlcommunityfund.org.uk/media/Oasis-Transcription-W.docx
24:04
October 14, 2019
Ep 1: Growing Space
Join us as we visit Gavin Mote and Glyn Matthews from Growing Space in Torfaen.  They’re using National Lottery funding to provide green spaces and environmental activities alongside bespoke training and personal development to support people in their transition from the criminal justice system or from forensic mental health hospital settings. Read the full transcript here: http://www.tnlcommunityfund.org.uk/media/Growing-Spaces-transcription-E.docx Ymunwch a ni wrth i ni ymweld â Gavin Mote a Glyn Mathews o Growing Space yn Nhorfaen. Maent yn defnyddio arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddarparu gofodau gwyrdd a gweithgareddau amgylcheddol, ynghyd a hyfforddiant pwrpasol a datblygiad personol i gefnogi pobl yn eu trawsnewidiad o’r System Cyfiawnder Trosiadol neu o’r lleoliadau ysbytai iechyd meddwl fforensig. Darllen y trawsgrifiad llawn yma: www.tnlcommunityfund.org.uk/media/Growing-Spaces-transcription-W.docx
28:44
October 14, 2019