Skip to main content
Die ekonomie minuut

Die ekonomie minuut

By Waldo Krugell
Luister na stukkies ekonomiese nuus en kommentaar
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

(2) Die koste en voordele van die Olimpiese Spele
Gister se episode het verduidelik dat dit ʼn duur storie is om die Olipiese spele aan te bied, maar wat van die inkomste?
01:45
July 27, 2021
(2) The costs and benefits of hosting the Olympic games
Yesterday's episode explained that it is expensive to host the Olympics, but what about the revenue?
01:47
July 27, 2021
(1) The costs and benefits of hosting the Olympic Games
While we all sitting in front of the TV and enjoying the Olympics, it is a good time to talk about whether it's worthwhile for a city to host it. I want to break up the answer into a few podcasts this week. First, what does it cost to host the Games?
01:42
July 26, 2021
(1) Die koste en voordele van die Olimpiese Spele
Terwyl ons almal voor die TV sit en die Olimpiese Spele geniet is dit dalk tyd om te praat oor of dit vir ʼn stad die moeite wêrd is om dit aan te bied. Ek wil die antwoord opbreek in ʼn paar potgooie die week. Eerste, wat kos dit om die Spele aan te bied?
01:43
July 26, 2021
Medaljes by die Olimpiese spele en die ekonomie
Vandag wil ek praat praat oor die Olimpiese spele en wat bepaal hoeveel medaljes lande wen. Ekonome het ondersoek ingestel.
01:25
July 23, 2021
Medals at the Olympics and economics
Today I want to talk about the Olympic games and what determines how many medals countries win. Economists have done the research.
01:26
July 23, 2021
Nog gedagtes oor toelae
Na verlede week se onluste, word daar binne enkele dae ‘n aankondiging oor ‘n nuwe toelaag, of “grant”, verwag. Ontleders wonder nou watter bedrag, vir wie, en vir hoe lank? Die bedrae is klein (dink maar wat voedselprysinflasie hierdie jaar is), maar dit tel op na baie.
01:34
July 22, 2021
More thoughts on grants
Following last week's riots, an announcement about a new grant is expected within a few days. Analysts are now wondering what amount, for whom, and for how long? The grant amounts are small (keep in mind this year's food price inflation), but they add up to a lot.
01:28
July 22, 2021
Is dit tyd vir 'n basiese-inkomste-toelaag?
President Ramaphosa het hierdie week gesê dat ʼn basiese-inkomste-toelaag nou ernstig oorweeg word – dat dit vir mense sal wys dat die regering omgee. Die eerste vraag is of dit sal help? Die tweede vraag is of die fiskus dit kan bekostig?
01:19
July 21, 2021
Is it time to go BIG?
This week President Ramaphosa said that government is seriously considering a basic income grant – that it will show people that the government cares. The first question is, will it help? The second question is, can the fiscus afford it?
01:21
July 21, 2021
This week's repo rate decision
On Wednesday, June's consumer price inflation figure will be announced and on Thursday the Reserve Bank's Monetary Policy Committee will make an announcement on the repo rate.
00:50
July 20, 2021
Hierdie week se repokoersbesluit
Woensdag word Junie maand se verbruikersprysinflasiesyfer aangekondig en Donderdag maak die Reserwebank se Monetêre beleidskomittee ʼn aankondiging oor die repokoers.
00:49
July 20, 2021
What does the data show?
Economists agree that last week's unrest will have an impact on economic growth, but it will take time for it to be reflected in the data. The figures that were released last week are May's production data for manufacturing and mining, as well as retail and wholesale sales.
00:59
July 19, 2021
Wat sê die data?
Ekonome is dit eens dat die afgelope week se onrus ʼn impak op ekonomiese groei gaan hê, maar dit gaan tyd neem voordat die data dit wys. Die syfers wat wel verlede week bekend gemaak is Meimaand se produksiedata vir vervaardiging en mynbou, en ook kleinhandel en groothandel verkope.
01:02
July 19, 2021
Violence and uncertainty
This week we saw parts of the country being looted and burned. Much has been said about the causes, but what will the consequences be for the economy?
01:08
July 16, 2021
Geweld en onsekerheid
Hierdie week het ons gesien hoe dele van die land geplunder word en brand. Daar is al baie gesê oor die oorsake, maar wat gaan gevolge wees vir die ekonomie?
01:09
July 16, 2021
The Minute is taking a holiday
As of this morning, I am taking a Minute vacation for two to three weeks. I'm going to use the rest to rethink the ways I can share my love of explaining what is happening in the Economy. Thanks to everyone who listens.
01:04
June 28, 2021
Die Minuut vat vakansie
Van vanoggend af vat ek eers ʼn Minuut-vakansie vir so twee tot drie weke. Ek gaan die ruskans gebruik om weer te dink oor die maniere waarop ek my liefde vir die verduidelik van die Ekonomie met mense kan deel. Dankie vir almal wat luister.
01:04
June 28, 2021
The markets
The Minute concludes the week with news from the markets.
01:23
June 25, 2021
Die markte
Die Minuut sluit die week af met nuus van die markte.
01:25
June 25, 2021
What does May's inflation number mean?
May's consumer price inflation rate was announced yesterday and it is at its highest level in more than two years. Inflation rose from 4.4% in April to 5.2% in May. Does this high inflation rate above the mean of the Reserve Bank's target band imply that interest rates should rise soon? The short answer is no.
01:38
June 24, 2021
Wat Meimaand se inflasiesyfer beteken
Meimaand se verbruikersprysinflasiekoers is gister aangekondig en dit is op die hoogste vlak in meer as twee jaar. Inflasie het gestyg vanaf 4,4% in April tot 5,2% in Meimaand. Beteken hierdie hoë inflasiekoers bo-kant die middelpunt van die Reserwebank se teikenband dat rentekoerse binnekort moet verhoog? Die kort antwoord is nee.
01:37
June 24, 2021
Construction and retail indicators
Today's CPI inflation rate is the indicator that economists are waiting for this week, but there are also other indicators of the recovery of the economy to talk about.
01:15
June 23, 2021
Konstruksie- en kleinhandelaanwysers
Vandag se VPI inflasiesyfer is die aanwyser waarvoor ekonome wag hierdie week, maar daar is ook ander rigtingwysers oor die herstel van die ekonomie om oor te gesels.
01:15
June 23, 2021
Pollution and taxes
Economists call the pollution associated with the production of goods and services a negative externality. A European Union proposal to levy a carbon border tax adjustment on the goods that they import is another good reason for South Africa to invest heavily in renewable energy.
01:42
June 22, 2021
Besoedeling en belasting
Ekonome noem die besoedeling wat met die produksie van goedere en dienste gepaard gaan ʼn negatiewe eksternaliteit. 'n Europese Unie voorstel vir 'n koolstofbelasting op goedere wat hulle invoer is nog 'n goeie argument vir Suid-Afrika om groot te gaan met hernubare energie.
01:37
June 22, 2021
Inflation in South Africa
We concluded last week with a story about rising inflation in the US and its impact on emerging markets. This week, South Africa's consumer price inflation figure for May will be announced and economists expect that it will also show an increase.
01:32
June 21, 2021
Inflasie in Suid-Afrika
Ons het verlede week afgesluit met ʼn storie oor stygende inflasie in die VSA en impak wat dit op ontluikende markte het. Hierdie week word Suid-Afrika se verbruikersprysinflasie-syfer vir Mei-maand bekend gemaak en ekonome verwag dat dit ook ʼn styging gaan toon.
01:31
June 21, 2021
Inflation in the US means trouble for the rand and JSE
This week we saw again how American policymakers can influence the world economy.
01:48
June 18, 2021
Inflasie in die VSA is moeilikheid vir die rand en JSE
Hierdie week het ons weer gesien hoe Amerikaanse beleidmakers die wêreldekonomie kan beinvloed.
01:48
June 18, 2021
The future of the movies
Marmite is scarce and Musica is closed, but what's going to happen to the movies? Planet Money recently had an interesting podcast that explains the challenges and gives so little hope for the future.
01:45
June 17, 2021
Die toekoms van die flieks
Marmite is skaars en Musica is toe, maar wat gaan met die flieks gebeur? Planet Money het onlangs ʼn interessante potgooi gehad wat die uitdagings verduidelik en so bietjie hoop gee vir die toekoms.
01:40
June 17, 2021
The impact of the pandemic on world trade
It has been more than a year since the Covid-19 pandemic hit the world and there is now enough data to do interesting research. One such piece of research is on the impact the pandemic has had on world trade. The Vox / CEPR blog has a recent article that explains through which channels the impact worked.
03:15
June 16, 2021
Die impak van die pandemie op wêreldhandel
Dit is al meer as ʼn jaar sedert die Covid-19 pandemie die wêreld getref het en daar is nou genoeg data om interessante navorsing te doen. Een so stuk navorsing is oor die impak wat die pandemie op wêreldhandel gehad het. Die Vox/CEPR blog verduidelik deur watter kanale die impak gewerk het.
01:46
June 16, 2021
Challenges of reform
Every now and then I mention the reforms that are now needed for growth, but let’s face it, that is a broad statement to make. Last week, a European Union capacity-building program held a #500DaysforGrowth Colloquium on some of the reform challenges. The Financial Mail provided an excellent overview.
02:09
June 15, 2021
Hervormingsuitdagings
Ek praat so af en toe van die hervormings wat nou nodig is vir groei, maar dit is redelik wyd. Verlede week het ʼn Europese Unie kapasiteitsbouprogram ʼn #500daevirgroei colloquium gehou oor sommige van die hervormingsuitdagings. Die Financial Mail het ʼn oorsig gegee.
02:07
June 15, 2021
If you do want to lose sleep over the economy...
Last week's GDP growth figures, the increase in business confidence and the current account surplus are all good reasons to be optimistic about the economic outlook. But if you now want to stay up at night worrying about the economy, what are the things you should be concerned about? Hillary Joffe made a few suggestions in the Business Times of the Sunday Times.
01:57
June 14, 2021
As jy nou wil wakker lê oor die ekonomie...
Verlede week se BBP groei syfers, toename in sakevertroue en die lopende rekeningsurplus is alles goeie redes om optimisties te wees oor ons ekonomiese vooruitsigte. Maar as jy nou wil wakker lê oor die ekonomie, waaroor kan jy jou bekommer? Hillary Joffe het ʼn paar voorstelle in die Sunday Times se Business Times gemaak.
01:54
June 14, 2021
100MW of good news
I am very happy to conclude the week with good news. Yesterday President Ramaphosa announced that companies will be allowed generate their own electricity up to 100 megawatts without the need for a NERSA license.
01:33
June 11, 2021
100MW se goeie nuus
Die goeie nuus waarmee ek die week afsluit is dat President Ramaphosa gister aangekondig het dat maatskappye hulle eie elektrisiteit tot 100 megawat kan opwek, sonder dat hulle ʼn lisensie nodig het.
01:26
June 11, 2021
Good news about economic growth and business confidence
This week's economic growth data presented good news about the economy and the South African Chamber of Commerce's business confidence index is at its highest level in three years.
01:35
June 10, 2021
Goeie nuus oor ekonomiese groei en sakevertroue
Hierdie week se ekonomiese groei-data was goeie nuus vir ekonome en jan-alleman en die Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel se sakevertroue-indeks is op die hoogste vlak in drie jaar.
01:37
June 10, 2021
The costs and benefits of the sugar tax
Economists understand opportunity costs as the cost of the alternative you did not choose. This past week, the opportunity cost of the tax on sugar-sweetened beverages was in the spotlight.
03:07
June 9, 2021
Die koste en voordele van die suikerbelasting
Ekonome praat van geleentheidskoste as die koste van die alternatief wat jy nie gekies het nie. Die afgelope week was die geleentheidskoste van die belasting op suikerversoete drankies in die kollig.
03:06
June 9, 2021
World-wide tax on companies
In international news, the Finance Ministers of the G7 countries last week agreed on the idea of a global minimum tax rate. The idea is to prevent multinational companies from shifting their profits between countries to save taxes. They would also like to adjust the tax system to allow trade in intangible products, such as data, to be taken into account.
01:45
June 8, 2021
Wêreldwye belasting op maatskappye
In internasionale nuus, het die Ministers van Finansies van die G7 lande verlede week ingestem tot die idee van ʼn wêreldwye minimum belastingkoers. Die idee is om te keer dat multinasionale maatskappye hulle winste tussen lande rondskuif om belasting te spaar. Hulle wil ook graag die belastingstelsel aanpas om handel in nie tasbare-produkte, soos data, in ag te kan neem.
01:43
June 8, 2021
BBP groei en ander ekonomiese data die week
Die belangrike ekonomiese nuus van die week gaan die eerste kwartaal se BBP groei syfer wees. Ekonome verwag dat dit gaan beskryf hoe die ekonomie herstel, spesifiek die belangrike rol wat die uitvoer van kommoditeite op die oomblik speel. Na raming is die mynbousektor se bydra tot ʼn derde van die groei wat verwag word.
01:48
June 7, 2021
GDP growth and other economic data this week
The important economic news of the week is going to be the first quarter's GDP growth figure. Economists expect it to describe how the economy is recovering, specifically the important role that commodity exports are currently playing. It is estimated that the mining sector contributes up to a third of the expected growth.
01:50
June 6, 2021
The rand baffles
The rand traded at its strongest level since the beginning of 2019 this week and stood at R13.50 against the dollar on Wednesday evening. Whether the rand is strong, or the dollar weak, is like the two blades of a scissor and one is not sure which one does the cutting. It is therefore difficult to explain day-to-day movements, but one can look at bigger forces that can increase the demand for rand.
03:25
June 4, 2021
Die rand verbyster
Die rand het hierdie week op sy sterktste vlak sedert die begin van 2019 verhandel en Woensdagaand op R13,50 teen die dollar gestaan. Of die rand versterk, of die dollar verswak, is soos die twee lemme van ʼn skêr en mens is nie seker watter een die snywerk doen nie. Dit is dus moeilik om dag-tot-dag veranderinge in die wisselkoers te verklaar, maar mens kan na grotere kragte kyk wat die vraag na rand kan laat toeneem.
03:25
June 4, 2021
Leading indicators
Two leading indicators of the recovery of the economy, private sector credit extension and new vehicle sales were announced this week, but it is not so easy to interpret what they indicate.
01:43
June 3, 2021
Leidende aanwysers
Twee belangrike leidende aanwysers van die herstel van die ekonomie, kredietverlening en nuwe voertuigverkope, is hierdie week bekend gemaak, maar dit is nie so maklik om te interpreteer wat hulle aandui nie.
01:51
June 3, 2021
Unemployment in the first quarter
The results of the quarterly labour force survey of the first quarter of 2021 were announced yesterday. Unemployment according to the narrow definition rose to 32.6%. According to the broad definition, the unemployment rate is 43.2%. News of a record unemployment rate may sound shocking, but the changes from the fourth quarter are actually small and may even be somewhat interesting if one investigates further.
01:56
June 2, 2021
Werkloosheid in die eerste kwartaal
Die resultate van die kwartaalikse arbeidsmagopname van die eerste kwartaal van 2021 is gister bekend gemaak. Werkloosheid volgens die eng definisie het tot 32,6% gestyg. Volgens die uitgebreide definisies is die werkloosheidskoers 43,2%. Nuus van ʼn rekord-werkloosheidskoers klink dalk skokkend, maar die veranderinge vanaf die vierde kwartaal is eintlik klein en selfs dalk ʼn bietjie interessant as mens nader ondersoek instel.
01:56
June 2, 2021
Expropriation and policy uncertainty
Yesterday was the deadline to finalize the constitutional amendment bill on expropriation without compensation, but it appears that the process will be extended again. The process is a source of policy uncertainty.
01:41
June 1, 2021
Onteiening sonder vergoeding en beleidsonsekerheid
Gister was die sperdatum om die grondwetwysingswetsontwerp oor onteiening sonder vergoeding te finaliseer, maar dit blyk dat die proses verleng gaan word. Die proses is 'n bron van beleidsonsekerheid.
01:36
June 1, 2021
This week's economics news
This week starts with a new level-2 lockdown and a lot of economic data to look forward to.
01:32
May 31, 2021
Hierdie week in die ekonomie
Hierdie week begin met ʼn nuwe vlak-2 inperking en ʼn klomp ekonomiese data om na uit te sien.
01:28
May 31, 2021
e-Toll
This week there were excited reports in the media that the e-tolling system in Gauteng will soon be scrapped. Thereafter, the presidency said that no such decision has been made yet. I understand that no one like e-toll, but how do we want to pay for infrastructure investment in the future?
01:34
May 28, 2021
e-Tol
Hierdie week was daar opgewonde berigte in die media dat die e-tol stelsel in Gauteng binnekort geskrap gaan word. Daarna het die presidensie gesê dat daar nog nie so besluit geneem is nie. Ek verstaan dat niemand is lief vir e-tol nie, maar hoe wil ons in die toekoms vir infrastruktuur-investering betaal?
01:32
May 28, 2021
Wanneer Pigouviaanse belasting nie werk nie
Wat is die onbedoelde gevolge van die verbod op verkoop van sigarette tydens die inperking?
02:11
May 27, 2021
The unintended consequences of a ban
The ban on the sale of cigarettes was one of the parts of the Covid-19 national state of disaster that we will remember for a long time. Everyone knew a guy and profits were made in the black market like never before. But what has happened since August when the ban was lifted? Researchers estimate that about 5% of smokers quit smoking, but among the rest, many more tax-free cigarettes are being smoked.
02:20
May 27, 2021
Can SA afford a BIG?
At the end of April, the special Covid relief grant of R350 per month was paid for the last time to 6.9 million unemployed adults. The expectation of the #PayTheGrants campaign was that the government would now introduce a basic income grant. There are several arguments for it, and one big one against it.
02:27
May 26, 2021
Kan SA 'n basiese inkomstetoelaag bekostig?
Aan die einde van Aprilmaand is die spesiale Covid verligtingstoelaag van R350 per maand vir die laaste keer betaal aan 6,9 miljoen werklose volwassenes. Die verwagting van die #PayTheGrants veldtog was dat die regering nou ʼn basiese inkomste toelaag gaan instel. Daar is verskeie argumente daarvoor, en een groot een daarteen.
02:28
May 26, 2021
What does South Africa's credit rating mean?
Over the past few weeks, all three credit rating agencies, Moodys, Fitch and S&P, have left South Africa's credit rating unchanged. This is good news, but it also means that there is only so much time left to make some real reforms for growth.
01:57
May 25, 2021
Wat beteken Suid-Afrika se kredietgradering?
Oor die afgelope paar weke het al drie kredietgraderingsagentskappe, Moodys, Fitch en S&P Suid-Afrika se kredietgradering onveranderd gelaat. Dit is goeie nuus, maar beteken ook daar is net soveel tyd oor om ware hervormings te maak.
02:00
May 25, 2021
The art of monetary policy
The past week has shown that there is an art to making monetary policy. April's inflation rate rose sharply and the Reserve Bank's quarterly projection model indicated that the repo rate should also increase, but the Monetary Policy Committee left it unchanged.
01:26
May 24, 2021
Die kuns van monetêre beleid
Die afgelope week het gewys dat dit is ʼn kuns om monetêre beleid te maak. Aprilmaand se inflasiekoers het skerp gestyg en die Reserwebank se kwartaallikse voorspellingsmodel het aangedui dat die repokoers ook moet styg, maar die monetêre beleidskomitee het dit onveranderd gelaat.
01:30
May 24, 2021
The economic mobility of millenials
South African research on economic mobility between income classes shows that a large number of people have escaped poverty over the last 15 years and can now be classified as vulnerable. Others progressed even further and became part of the middle class. It makes an economist excited that economic growth, as little as it has been, improves people's lives. The question is, what factors determine this progress? To get out of poverty it helps to have access to basic services, but to become middle class the key is a higher level of education and a job.
02:01
May 21, 2021
Die ekonomiese mobiliteit van millenials
Suid-Afrikaanse navorsing oor ekonomiese mobiliteit tussen inkomste klasse wys dat ʼn groot aantal mense oor die laaste15 jaar uit armoede ontsnap het en nou geklassifiseer kan word as kwesbaar. Ander het nog verder gevorder en deel geword van die middelklas. Dit maak ʼn ekonoom opgewonde dat ekonomiese groei, so min soos wat dit was, mense se lewens verbeter. Die vraag is, watter faktore bepaal hierdie vordering? Om uit armoede te ontsnap help dit om toegang te kry tot basiese dienste, maar om middelklas te word is die sleutel ʼn hoër vlak van opleiding en ʼn werksgeleentheid.
02:03
May 21, 2021
Consumer price inflation increase by 4,4% in April
The inflation rate made headlines this week with a sharp rise from 3.2% in March to 4.4% in April. One has to be careful when making comparisons with April 2020. Then we were all locked down and inflation decreased slightly so an annual comparison shows a significant increase in inflation.
03:28
May 20, 2021
Verbruikersprysinflasie styg met 4,4% in April!
Die inflasiekoers het hierdie week opslae gemaak met ʼn skerp styging vanaf 3,2% in Maart tot 4,4% in Aprilmaand. Mens moet versigtig wees om vergelykings te maak met April 2020. Toe was ons almal streng ingeperk en inflasie het effens afgeneem. Sedertdien het ekonomiese aktiwiteit darem weer aan die gang gekom en sommige pryse styg.
03:47
May 20, 2021
Inflation, an open economy (or not), and chickens
Today I want to talk about how complex economic issues can be.
04:05
May 19, 2021
Inflasie, 'n oop ekonomie (of nie), en hoenders
Vandag wil ek gesels oor hoe kompleks ekonomiese vraagstukke kan wees.
02:30
May 19, 2021
This week's economics news
The BETI shows signs of the upswing of the economy, inflation increases and the repo remains unchanged...
01:54
May 18, 2021
Hierdie week in die ekonomie
Die BETI wys tekens van 'n opswaai, inflasie styg, en die repokoers onveranderd...
01:49
May 18, 2021
How to get people to take the vaccine
Last week, the results of the fourth wave of the NIDS CRAM survey made headlines when it was announced that only 71% of South Africans are prepared to be vaccinated against Covid-19. Reluctance to be vaccinated is higher among young people, women, and Afrikaans speakers. This is where behavioral economists can give us advice on how to get people to take the vaccine, and Planet Money has a good podcast on this.
02:01
May 17, 2021
Hoe om mense te kry om die entstof te neem
Verlede week het die resultate van die vierde golf van die NIDS CRAM opname opslae gemaak toe daar aangekondig is dat net 71% van Suid-Afrikaners bereid is om ingeënt te word teen Covid-19. Huiwerigheid om ingeënt te word is hoër onder jong mense, vroue, en Afrikaanssprekendes. Dit is hier waar gedrags-ekonome vir ons raad kan gee oor hoe om mense te kry om die entstof te neem en Planet Money het ʼn goeie potgooi hieroor.
01:55
May 17, 2021
Last bit of economic data for the week
We conclude this week with more economic data. Yesterday Statistics South Africa released mining production and sales data for March and this contains some good news about an important sector and the recovery of the economy. However, inflation in the US is bad for the JSE.
02:02
May 14, 2021
Laaste ekonomiese data vir die week
Ons sluit hierdie week af met nog ekonomiese data. Statistieke Suid-Afrika het gister Maartmaand se mynbouproduksie en -verkope data bekend gemaak en dit gee goeie nuus oor ʼn belangrike sektor se bydrae tot die herstel van die ekonomie. Inflasie in Amerika is egter sleg vir die JSE.
02:01
May 14, 2021
Households are doing a little bit better
Regular listeners will know that I like to search for news about the recovery of the economy after last year's 7% contraction. There are some production and consumption data available each month, but we know less about how households are doing. This makes something like the NIDS CRAM survey important and the results of the fourth round of the survey were announced this week. It shows that things are slowly getting better for households, but we are still far from where we were before the pandemic.
02:04
May 13, 2021
Huishoudings vaar bietjie beter
Gereelde luisteraars sal weet dat ek soek graag nuus oor die herstel van die ekonomie na verlede jaar se groot inkrimping. Daar is elke maand een of ander produksie- en verbruiksdata beskikbaar, maar ons weet minder van hoe dit met huishoudings gaan. Dit maak iets soos die NIDS CRAM opname belangrik en die resultate van die vierde rondte van die opname is die week bekend gemaak. Dit wys dat dit stadigaan beter gaan met huishoudings, maar ons is nog ver van waar ons was voor die pandemie.
02:07
May 13, 2021
Some good news about manufacturing
The manufacturing sector was already shrinking before the Covid-19 pandemic and then it was hit by the lockdown. Output decreased for 18 consecutive months from June 2019 to December 2020. Also in January and February, the impact of the second wave of infections caused production to decline. But there is finally some good news this week.
01:47
May 12, 2021
Goeie nuus uit die vervaardigingsektor
Die vervaardigingsektor het al voor die Covid-19 pandemie ingekrimp en is toe swaar getref deur die inperking. Uitset het vir 18 agtereenvolgende maande van Junie 2019 tot Desember 2020 afgeneem. Ook in Januarie en Februarie-maand het die impak van die tweede golf infeksies produksie laat afneem. Maar daar is nou eindelik goeie nuus.
01:41
May 12, 2021
How the low repo is helping the economy
The repo rate is at its lowest level in many years and is playing an important role in the recovery of the economy. We know that the low rate has given relief to consumers and businesses with debt, but the fact that the Reserve Bank has kept the repo low for a long time is now helping to boost the economy. Last week Mike Schussler explained how this works.
01:40
May 11, 2021
Hoe die lae repo die ekonomie help
Die repokoers is op die laagste vlak in baie jare en is besig om ʼn belangrike rol te speel in die herstel van die ekonomie. Ons weet dat die lae koers verligting gegee het aan verbruikers en besighede met skuld, maar die feit dat die Reserwebank die repo vir lank laag gehou het, is nou besig om die opswaai van die ekonomie aan te help. Mike Schussler het die afgelope week verduidelik hoe dit werk.
01:41
May 11, 2021
The rand is winning, for now
At the beginning of March, the consensus forecast of a group of economists of the rand-dollar exchange rate was R15.58 against the dollar. In April it was R15.25. Last week it traded at R14.04. I must add though that the forecast is for the average exchange rate over the fourth quarter of the year. The economists, therefore, expect the rand to weaken, but not as much as they had thought. So what could all affect the value of the rand in the next six months?
01:53
May 10, 2021
Die rand wen, vir nou
Aan die begin van Maart was ʼn goep ekonome se konsensus voorspelling van die rand-dollar wisselkoers R15,58 teen die dollar. In April was dit R15,25. Verlede week het dit verhandel teen R14,04. Ek moet darem byvoeg dat daardie voorspelling is vir die gemiddelde wisselkoers oor die vierde kwartaal van die jaar. Die ekonome verwag dus dat die rand gaan verswak, maar nie meer soveel soos wat hulle vroeer gedink het nie. So wat kan alles die waarde van die rand in die volgende ses maande beinvloed?
01:51
May 10, 2021
The last of the week's data
At the start of this week I said that this month's economic indicators are going to be unusual. A good example is that new car sales increased by 6133.3% year-on-year in April.
01:35
May 7, 2021
Die laaste data van die week
Ek het aan die begin van die week gesê dat hierdie maand se ekonomiese aanwysers ongewoon gaan wees. So het nuwe motorverkope in April jaar-op-jaar met 6133,3% toegeneem.
01:35
May 7, 2021
Nothing is better than competition
In microeconomics, I teach students that a monopoly is bad for consumers. Compared to a competitive market, the monopolist demands a higher price and fewer consumers get the product or service that they want. The South African Post Office is currently in a court battle to regain their monopoly.
01:48
May 6, 2021
Niks is beter as mededinging nie
In mikro-ekonomie leer ek vir studente dat ʼn monopolie is sleg vir verbruikers. In vergelyking met ʼn mededingende mark vra die monopolis ʼn hoër prys en minder verbruikers kry die produk of diens. Die Suid-Afrikaanse Poskantoor is tans in ʼn hofstryd om hulle monopolie terug te kry.
01:43
May 6, 2021
People are to the mall again
During the lockdown, it was the smaller shopping malls that performed better and the bigger ones struggled as customers stayed at home and shopped online. The smaller malls, especially those in rural areas, had the grocery and other stores where people have spent their Covid grants. Now, an important sign of the recovery of the economy is that business at the big “malls” is increasing again.
01:37
May 5, 2021
Mense gaan weer "mall" toe
Tydens die inperking was dit die kleiner inkopiesentrums wat beter gevaar het en die groottes wat swaar getrek het soos wat mense by die huis gebly het en aanlyn inkopies gedoen het. Die kleiner sentrums, veral in landelike gebiede het die kruideniersware en ander winkels waar mense hulle Covid-toelae bestee het. ʼn Belangrike teken van die herstel van die ekonomie is dat besigheid by die groot “malls”nou ook weer toeneem.
01:38
May 5, 2021
This month's economic indicators are going to be unusual
Economists know that May's economic indicators are going to be unusual. Last May we were in the middle of the level 5 lockdown and people were running backyard marathons. Anything is a huge improvement if you compare it to nothing. It is therefore much better to compare with just the past month. One such figure released today is the ABSA's Purchasing Managers' Index for the manufacturing sector.
02:05
May 4, 2021
Hierdie maand se ekonomiese aanwysers gaan ongewoon wees
Ekonome weet dat Mei-maand se ekonomiese aanwysers gaan ongewoon wees. Verlede Mei was ons midde in die vlak-5 inperking en mense het maratons in die erf gehardloop. Enige aanwyser gaan met baie verbeter as dit van ʼn nulbasis af kom. Dit is dus veel beter om met die afgelope maand te vergelyk. Een so syfer wat gister bekend gemaak is, die ABSA se aankopebestuurdersindeks vir die vervaardigingsektor.
02:02
May 4, 2021
The truck-o-meter of economic activity
Economists would like to know how the economy is doing, but one of the big challenges is the delays with which official data is available - for example, the Gross Domestic Product is published quarterly and with a one-quarter lag. So-called "now casting" models use high-frequency data to predict the current quarter's level of economic activity. The Reserve Bank uses an index called the Truck-o-meter and in a recent ERSA podcast Dr Daan Steenkamp explained what they do. Listen to the ERSA podcast here: http://www.econrsa.org/podcasts
01:58
May 3, 2021
Die truck-o-meter van ekonomiese aktiwiteit
Ekonome wil graag weet hoe dit met die ekonomie gaan, maar een van die groot uitdagings is die sloerings waarmee amptelike data beskikbaar is – byvoorbeeld, die Bruto Binnelandse Produk word kwartaalliks gepublisser en met ‘n een kwartaal sloering. Sogenaamde “now casting” modelle gebruik hoë frekwensie data om hierdie kwartaal se vlak van ekonomiese aktiwiteit te voorspel. Die Reserwebank gebruik ʼn vragmotorindeks genaamd die Truck-o-meter en in ʼn onlangse ERSA potgooi het Dr Daan Steenkamp verduidelik wat hulle doen. Luister die ERSA potgooi hier: http://www.econrsa.org/podcasts
02:04
May 3, 2021
PPI, the housing market and the JSE
This week there was not much new economic data, but there were at least some clues as to how the economy is doing.
01:54
April 30, 2021
PPI, die huismark en aandele
Hierdie week was daar nie baie nuwe ekonomiese data nie, maar daar was darem ʼn paar leidrade van hoe dit met die ekonomie gaan.
01:56
April 30, 2021
Food price inflation at the farm gate
I recently talked about food price inflation and thought it would be interesting to have a look at the micro side and see what is going on with the prices of grain and livestock. Fortunately, Dr Johnny van der Merwe's AMT videos give a summary every week.
02:04
April 29, 2021
Kosprysinflasie by die plaashek
Ek het onlangs gesels oor voedselprysinflasie en het gedink dit sal interessant wees om aan die mikro kant uit te vind wat met die pryse van graan en lewende hawe aangaan. Gelukkig gee Dr Johnny van der Merwe se AMT video’s elke week ʼn opsomming.
02:01
April 29, 2021
Better decisions at job interviews? Economics can help.
A specialised field within Economics is the so-called Behavioral Economics, where economics and psychology meet.
01:54
April 28, 2021
Beter besluite by werksonderhoude? Ekonomie kan help.
ʼn Nisveld binne Ekonomie is die sogenaamde gedragsekonomie, of Behavioural Economics, waar ekonomie en sielkunde ontmoet.
01:60
April 28, 2021
Freedom day and the economy
On April 27, we celebrate Freedom Day and the birth of democracy in 1994. Today it is 27 years later. That is a long time. Nelson Mandela was in prison for 27 years, but for the economy, the so-called long walk to freedom is still far from over. (Get the book here: https://www.johanfourie.com/ourlongwalk/)
01:59
April 27, 2021
Vryheidsdag en die ekonomie
Op 27 April vier ons Vrydheidsdag en die geboorte van demokrasie in 1994. Vandag is dit net mooi 27 jaar later. Dit is ʼn lang tyd. Nelson Mandela was 27 jaar lank in die tronk, maar vir die ekonomie is die sogenaamde long walk to freedom nog ver van klaar. (Kry die boek hier: http://ourlongwalk.org/)
01:59
April 27, 2021
Interest rates
After the inflation rate increased to 3.2% in March, Reserve Bank Governor Lesetja Kganyago said he did not foresee an increase in the repo rate any time soon. Inflation is under control and the economy needs the support of low interest rates.
01:26
April 26, 2021
Rentekoersvooruitsigte
Nadat Maartmaand se inflasiesyfer toegeneem het na 3,2%, het die Goewerneur van die Reserwebank Lesetja Kganyago gesê dat hy voorsien nie dat dit nodig gaan wees om binnekort die repo-koers te verhoog nie.
01:25
April 26, 2021
Inflasiesyfers
Ons sluit die week af met die inflasiesyfers waarvan ek Maandag gepraat het. Die Verbruikersprysindeks en die inflasiekoers vir Maartmaand is Woensdag aangekondig en inflasie het gestyg van 2,9% tot 3,2%.
02:28
April 23, 2021
Kantoorwerk na die pandemie
Ek het verlede week vertel dat die Covid-19 pandemie en inperking baie werk van die kantoor na die huis geskuif het. Dit lyk of die toekoms ʼn kombinasie gaan wees van die twee werkplekke, maar wat kan die gevolge daarvan wees?
01:57
April 22, 2021
Tegnologie en die landbousektor
Ek het in gister se Minuut vertel dat dit nie lyk of robotte binnekort al ons werke gaan vat nie, maar dat daar verskille is tussen sektore. Een sektor wat tans op die voorpunt van innovasie is, is die landbou en Johan Fourie het onlangs ʼn goeie artikel daaroor geskryf (lees dit gerus hier: https://www.johanfourie.com/2021/04/06/the-future-of-the-farm/).
01:36
April 21, 2021
Mense, robotte, en die toekoms van werk
Die Covid-19 pandemie het die wêreld van werk ingrypend verander, maar beteken dit dat robotte en kunsmatige intelligensie besig is om oor te neem? Het die pandemie en inperking dit versnel?
02:05
April 20, 2021
Inflasievooruitsigte
Ons weet dat daar intenasionaal kommer is oor die moontlikheid van stygende inflasie, maar hoe lyk die vooruitsigte in Suid-Afrika?
01:40
April 19, 2021
K-vorm herstel?
Ekonome word nooit moeg om te skryf en te praat oor hoe dit met die ekonomie gaan nie. Hier is nog ʼn deel van die storie.
01:47
April 16, 2021
Kantoorwerk van die toekoms
Vir die afgelope jaar werk ʼn klomp mense van die huis af en die siening dat jy meer produktief by die kantoor werk, is op sy kop gedraai. Maar hoe gaan dinge in die toekoms lyk? Dit is belangrik vir die werkers, die werkgewers en baie stede se ekonomiee en eiendomsmarkte.
01:40
April 15, 2021
Hoe gaan dit met die ekonomie?
Michael Avery van Business day het hierdie week met hoof-ekonome van Stanlib, FNB en Investec gesels oor hoe hulle die stand van die Suid-Afrikaanse ekonomie sien. Dit was ʼn interessante bespreking waarin ʼn aantal belangrike punte gemaak is. Wat dryf groei, en wat is die struikelblokke?
02:08
April 14, 2021
Mynbouproduksie neem toe!
Na die goeie nuus oor motorverkope was daar vandag ook goeie nuus oor mynbou-produskie. Die uitset van die Suid-Afrikaanse mynwese het in Februariemaand vir die eerste keer in ʼn jaar toegneem. Dit is wel net ʼn 0,8% toename, maar dit is baie beter as Januariemaand se 8,4% afname. Dit was die produksie van ystererts, mangaan en nie-metaal minerale wat skerp toegeneem het. Goud en steenkoolproduksie het egter afgeneem in Februarie.
01:01
April 14, 2021
Motorverkope verras
Hierdie episode van die Minuut is opgeneem aan die einde van ʼn kort vakansie in die Kruger wildtuin. Ons het die week meer rooibokke as nuwe voertuie gesien, maar dit is nuwe motorverkope wat die nuus haal.
01:40
April 14, 2021
The pandemic and inequality
One of the important consequences of the Covid-19 pandemic and lockdown is the unequal impact on South Africans. Over the past week, it has been highlighted again.
02:03
April 9, 2021
Die pandemie en ongelykheid
Een van die belangrike gevolge van die Covid-19 pandemie en inperking is die ongelyke impak daarvan op Suid-Afrikaners. Die afgelope week is dit weer duidelik uitgelig.
02:07
April 9, 2021
When Covid is over
Everyone wants a house by the sea, everyone hopes Covid is over. Whether you are over the pandemic, or use the words new normally in quotation marks, it's for sure that the pandemic and lockdown have affected life and the economy. David Lerche of Sanlam shared some interesting views over the past week on what they think the new trends are.
02:10
April 8, 2021
Wanneer Covid verby is
Almal wil ʼn huisie by die see hê, almal hoop dat Covid is verby. Of jy lankal oor die inperking is, of die woorde nuwe normaal in aanhalingstekens gebruik, dit is seker dat die pandemie en inperking die lewe en die ekonomie geraak het. David Lerche van Sanlam het die afgelope week ʼn paar interessante sienings gedeel oor wat hulle dink die neigings is.
02:08
April 8, 2021
Economists predict
Netwerk24 annually presents the Economist of the Year competition. Economists are participating and predicting the values of eight key economic indicators for 2021. The first round of forecasts was in March and it is interesting to learn what their views are.
01:51
April 7, 2021
Ekonome voorspel
Netwerk24 bied jaarliks die Ekonoom van die Jaar kompetisie aan. Ekonome neem deel en voorspel die waardes van agt belangrike ekonomiese aanwysers vir 2021. Die eerste rondte voorspellings was in Maart-maand en dit is interessant om te leer wat hulle siening is.
01:49
April 7, 2021
Policy Uncertainty Index
Yesterday's Minute was about global economic uncertainty. Today it is about South Africa's policy uncertainty index.
01:53
April 6, 2021
Beleidsonsekerheidsindeks
Gister se Minuut het gegaan oor wêreldwye ekonomiese onsekerheid. Vandag gaan dit oor Suid-Afrika se beleidsonsekerheidsindeks.
01:50
April 6, 2021
Economic uncertainty
Economic uncertainty is high worldwide. The level of the World Uncertainty Index has declined over the past year but is still 50% higher than the historical average. What are people unsure about, and why does it matter?
01:53
April 5, 2021
Ekonomiese onsekerheid
Ekonomiese onsekerheid is hoog wêreldwyd. Die vlak van die Wêreldonsekerheidsindeks het afgeneem oor die afgelope jaar, maar is steeds 50% hoër as die historiese gemiddeld. Waaroor is mense onseker, en hoekom maak dit saak?
01:56
April 5, 2021
Is it going miserably?
This past week, the rating agency S&P Global published a so-called misery index for South Africa and other emerging markets. It is calculated as the sum of a country's unemployment rate and inflation rate. Their concern is that the figures point to the stagnation of the emerging economies of the Middle East and Africa. But is it really going miserably?
01:48
April 4, 2021
Gaan dit elendig?
Die graderingsagentskap S&P Global het hierdie week ʼn sogenaamde misery indekssyfer bereken vir Suid-Afrika en ander ontluikende markte. Dit word bereken as die som van ʼn land se werkloosheidskoers en inflasiekoers. Hulle bekommernis is dat die syfers dui op die stagnasie van die ontluikende ekonomieë van die Midde-ooste en Afrika. Maar gaan dit werlik elendig?
01:50
April 4, 2021
If everyone decides to wait until the economy gets better...
The big question that leaves economists lying awake at night is, how resilient is the South African economy? The answer to this is that it depends a lot on consumers.
02:16
April 1, 2021
As almal wag dat dit beter gaan...
Die groot vraag wat ekonome laat wakker lê is, hoe veerkragtig is die Suid-Afrikaanse ekonomie? Die antwoord hierop is dat dit hang baie van verbruikers af.
02:09
April 1, 2021
Jobs lost in 2020
I regularly talk about what the impact of the Covid-19 pandemic and lockdown was on the South African economy in 2020 and how the recovery is progressing this year. Regular listeners will know that it is not that neither are easy to determine. Yesterday, another piece of the puzzle was added in the form of the quarterly employment survey figures for the fourth quarter of 2020.
01:49
March 31, 2021
Werke verlore in 2020
Ek praat gereeld oor wat die impak van die Covid-19 pandemie en inperking op die Suid-Afrikaanse ekonomie was in 2020 en hoe die herstel vorder hierdie jaar. Gereelde luisteraars sal weet dat dit nie so maklik is om te bepaal nie. Gister het nog ʼn stukkie van die legkaart bygekom in die vorm van die kwartaallikse opname van indiensname se syfers vir die vierde kwartaal van 2020.
01:42
March 31, 2021
What the Ever Given and Eyjafjallajokull have in common
In a time of derivatives, short selling and many other things that few of us understand, there has been a crisis over the past week that we can all understand - the Ever Given cargo ship blocking the Suez Canal and affecting world trade. There are lots of good jokes about it on the internet, but there is also a big impact on the economy.
02:11
March 30, 2021
Wat die Ever Given en Eyjafjallajokull in gemeen het
In ʼn tyd van afleide instrumente, kortverkope en klomp ander dinge wat min van ons verstaan is daar die afgelope week ʼn krisis wat ons almal kan verstaan – die Ever Given vragskip wat die Suezkanaal blokkeer en wêreldhandel beinvloed. Daar is klomp goeie grappies daaroor op die internet, maar daar is ook ʼn groot impak op die ekonomie.
03:50
March 30, 2021
This week's economics news
This week, new data will be released that may shed light on the recovery of the economy. These include quarterly employment survey figures for the fourth quarter of 2020, private credit extension, the trade balance, ABSA's Purchasing Managers' Index for the manufacturing sector, and also new car sales.
01:50
March 29, 2021
Hierdie week in die ekonomie
Hierdie week word nuwe data bekend gemaak wat lig kan werp op die herstel van die ekonomie. Dit sluit in kwartaallikse indiensname syfers vir die vierde kwartaal van 2020, private-kredietverlening, die handelsbalans, ABSA se aankopebestuurdersindeks vir die vervaardigingsektor, en ook nuwe motorverkope.
01:54
March 29, 2021
Not the markets report
It seems that the economy is down, but the markets are up.
01:38
March 26, 2021
Nie die markte verslag nie
Dit lyk of die ekonomie af is, maar die markte is op.
01:39
March 26, 2021
CPI inflation at 2,9%
Statistics South Africa yesterday announced the consumer price inflation rate for February. It was 2.9%, the lowest in nine months and below the Reserve Bank's inflation target. It indicates a few important things.
01:51
March 25, 2021
VPI inflasie op 2,9%
Statistieke Suid-Afrika het gister die verbruikerprysinflasiekoers vir Februarie bekend gemaak. Dit was 2,9%, die laagste in nege maande en onder die Reserwebank se inflasiemikpunt. Dit sê ʼn paar belangrike dinge.
01:48
March 25, 2021
American stimulus cheques
U.S. workers who earned less than $ 75,000 a year in 2019 each received a $ 1,400 stimulus cheque last week. It's part of a $ 1.9 trillion dollar package that President Biden signed off to get the economy going. A trillion is one million million. But how is the money going to be spent, and why should we care?
02:05
March 24, 2021
Amerikaanse stimulustjeks
Amerikaanse werkers wat in 2019 minder as $75 000 per jaar verdien het, het die afgelope week elkeen ʼn $1 400 stimulustjek ontvang. Dit is deel van $1,9 triljoen dollar pakket wat President Biden afgeteken het om die ekonomie aan die gang te kry. ʼn Triljoen is een miljoen miljoen. Maar hoe gaan die geld bestee word, en waarom maak dit saak?
02:03
March 24, 2021
We call it opportunity cost
When the Minister of Finance announced that the government was going to cut spending to ward off a debt crisis, many people thought it was a good move. I still think so. But as we learn in Economics-1, needs are unlimited and resources are scarce, everyone has to make choices, including the Minister, and choices imply opportunity costs. The student protests that are currently taking place throughout the country are one of the opportunity costs of an austerity budget.
02:18
March 23, 2021
Ons noem dit geleentheidskoste
Toe die Minister van Finansies aangekondig het dat die owerheid besteding gaan besnoei om ʼn skuldkrisis af te weer het baie mense gedink dit is ʼn goeie stap. Ek dink nogsteeds so. Maar soos wat ons in Ekonomie-1 leer, is behoeftes onbeperk en hulpbronne is skaars, almal moet keuses maak, ook die Minister, en keuses impliseer geleentheidskoste. Die studentebetogings wat tans deur die land plaasvind is een van die geleentheidskostes van ʼn besuinigingsbegroting.
02:21
March 23, 2021
Repo rate, up, down, unchanged?
This week's important economic news is about the Reserve Bank's Monetary Policy Committee meeting for the second time this year. They decide on the repo rate and we know that the repo rate is the most important instrument with which inflation is managed.
01:60
March 23, 2021
Repokoers, op, af, onveranderd?
Hierdie week se belangrike ekonomiese nuus gaan oor die Reserwebank se Monetêre Beleidskommitee wat vir die tweede keer die jaar vergader. Hulle besluit oor die repokoers en ons weet dat die repokoers die belangrikste instrument is waarmee inflasie bestuur word.
01:53
March 23, 2021
Tekens dat die herstel dalk nie so vinnig gebeur as wat ons hoop nie
In gister se Minuut het ek vertel dat is daar is goeie nuus oor verbruikersvetroue en oor die konstruksie-sektor wat dui op die herstel van die ekonomie. Vandag wys data oor groothandelverkope en oor die motorhandel, dat die herstel dalk nie so vinnig of so sterk gebeur as wat ons hoop nie.
01:35
March 19, 2021
Signs that the recovery may not happen as fast as we hope
In yesterday's Minute I explained that there is good news about consumer confidence and about the construction sector, indicating that the economy is recovering. Today, data on wholesale trade and motor trade sales show that the recovery may not be as fast or as strong as we are hoping.
01:39
March 18, 2021
Consumer confidence and construction are showing signs of recovery
Economists are looking everywhere for signs of economic recovery and this week there has been good news on consumer confidence and on the construction sector.
01:27
March 18, 2021
Verbruikersvertroue en konstruksie toon tekens van herstel
Ekonome kyk oral na tekens van die herstel van die ekonomie en hierdie week was daar al goeie nuus oor verbruikersvetroue en oor die konstruksie-sektor.
01:23
March 18, 2021
Pent-up demand and savings
A few episodes ago I explained that economists see pent-up demand as one of the major drivers of economic growth in 2021. New data on household savings shows how large that demand may be.
02:08
March 17, 2021
Uitgestelde vraag en spaargeld
Ek het so paar episodes gelede verduidelik dat ekonome sien opgehoopte, of uitgestelde vraag as een van die groot dryfvere van ekonomiese groei in 2021. Nuwe data oor huishoudings se spaargeld wys nou groot daardie vraag kan wees.
02:22
March 17, 2021
Should food prices be controlled?
Network24 reported yesterday that Pick ‘n Pay has reached an agreement with the Competition Commission to not increase profit margins on garlic and ginger. This is good news for consumers, but not for the functioning of the market.
01:51
March 16, 2021
Moet kospryse beheer word?
Netwerk24 het gister berig dat Pick ‘n Pay ʼn ooreenkoms met die Mededingingskommissie bereik het om nie winsgrense op knoffel en gemmer te verhoog nie. Dit is goeie nuus vir verbruikers, maar nie vir die werking van die mark nie.
01:47
March 16, 2021
Not a markets report
If you are a regular listener, you will know that The Economics Minute is not a markets report. There are good reasons for that...
02:14
March 15, 2021
Nie 'n markte-verslag nie
As jy gereeld luister sal jy weet dat Die Ekonomie Minuut is nie ʼn markte verslag nie. Daar is goeie redes daarvoor...
02:12
March 15, 2021
How a grant can help
I've talked before about research that economists do on the best ways to help the poor - specifically with social grants.
01:32
March 12, 2021
Hoe 'n toelaag kan help
Ek het vroeer al gesels oor navorsing wat ekonome doen oor die beste maniere om behoeftige mense te help – spesifiek met sosiale toelaes.
01:35
March 12, 2021
Economic growth in 2021?
We now know that the economy shrunk by 7% by 2020. But economists expect a strong recovery of growth in 2021. In the media, one reads that this is due to a technical base effect or a bungee cord rebound, but what does that mean?
02:53
March 11, 2021
Ekonomiese groei in 2021?
Ons weet nou dat die ekonomie het in 2020 met 7% ingekrimp het. Maar ekonome verwag ʼn sterk opswaai in 2021. In die media lees mens dit is die gevolg van ʼn tegniese basis-effek of ‘n bungee-tou terugspring, maar wat beteken dit nou eintlik?
02:46
March 11, 2021
How the economy shrank in 2020
We know that the economy shrank in 2020, but the big question was, by how much? The fourth quarter's GDP figure was released yesterday and we now know what economic damage the pandemic and lockdown caused. The number that should worry you is that the GDP per capita is now at the same level as in 2005.
04:04
March 10, 2021
Die ekonomiese inkrimping van 2020
Ons weet dat die ekonomie ingekrimp het in 2020, maar die groot vraag was, met hoeveel? Die vierde kwartaal se BBP syfer is gister bekend gemaak en ons weet nou hoe groot die skade van die pandemie en inperking was. Die syfer wat jou sal laat skrik is dat BBP per capita nou op dieselfde vlak is as in 2005.
04:03
March 10, 2021
The (unexpected) winners of the pandemic
One often reads about the impact of the Covid-19 pandemic on the economy and especially about the businesses that have been hit the hardest, such as hotels and restaurants and the wider tourism industry. But there are also interesting stories of unexpected winners.
02:00
March 9, 2021
Die (onverwagse) wenners van die pandemie
Mens lees gereeld oor die impak van die Covid-19 pandemie op die ekonomie en veral oor die besighede wat die swaarste getref is, soos hotelle en restourante en die toerisme bedryf. Maar daar is ook interessante stories van onverwagse wenners.
02:02
March 9, 2021
This week's economics news
This week's most important indicator is the Gross Domestic Product of the 4th quarter of 2020 and economists hope that the economy may have shrunk by less in 2020 than the initial forecast.
01:33
March 8, 2021
Hierdie week in die ekonomie
Hierdie week se belangrikste aanwyser is die Bruto Binnelandse Produk van die 4de kwartaal van 2020 en ekonome hoop dat die ekonomie dalk met minder gekrimp het in 2020 as wat aanvanklik voorspel is.
01:29
March 8, 2021
To pay is the law of Transvaal
Last week, the SABC argued that TV licenses should be replaced by a levy on all households to pay for public broadcasting. The Gauteng provincial government said it is not right for the province's residents to pay e-tolls for their highways. In both cases, the argument was made that the TV and radio broadcasts and the highways are so-called public goods, but is this the case?
02:38
March 5, 2021
Betaal is die wet van Transvaal
Die afgelope week het die SABC aangevoer dat TV lisensies vervang moet word deur ʼn heffing op alle huishoudings om te betaal vir die openbare uitsaaiwese. Die Gauteng provinsiale owerheid het gesê dit is nie reg dat die provinsie se inwoners e-tol moet betaal vir hulle snelweë nie. In albei gevalle is die saak uitgemaak dat die tv en radio-uitsendings en die snelweë sogenaamde openbare goedere is, maar is dit die geval?
02:42
March 5, 2021
The economics of obesity
March 4th is World Obesity Day when the focus is on educating people about over-weight and obesity, addressing its causes, and building a healthier future together. You may be wondering, what does this have to do with The Economics Minute and the answer is, quite a lot.
02:08
March 4, 2021
Die ekonomie van vetsug
Die 4de Maart is wêreldvetsugdag wanneer daar gefokus word om mense in te lig oor oorgewig en vetsug, om die oorsake daarvan aan te spreek, en om saam ʼn meer gesonde toekoms te bou. Jy wonder dalk, wat het dit met Die Ekonomie Minuut te doen en die antwoord is, sommer baie.
02:09
March 4, 2021
Economic indicators
Diverse indicators of the state of the economy were announced this week. Listen here to learn more about the purchasing managers' index, vehicle sales and fuel price.
01:37
March 3, 2021
Ekonomiese aanwysers
Uiteenlopende aanwysers van die stand van die ekonomie is hierdie week bekend gemaak. Luister hier om meer te leer van die aankopebestuurdersindeks, motorverkope en die brandstofpys.
01:40
March 3, 2021
Would the private sector invest in infrastructure?
We know that infrastructure investment is the cornerstone of the government's reconstruction and recovery plan. We also know that the government does not have the money to finance it. The question is in what way the private sector can become involved in infrastructure investment. In some circles, there is the argument that it should be part of prescribed asset requirements, but the major asset managers and insurers prefer project financing. Last week, the Treasury proposed that Regulation 28 of the Pension Funds Act be amended to make infrastructure part of the asset classes in which pension funds can invest.
02:19
March 2, 2021
Sal die privaatsektor infrastruktuur-investering finansier?
Ons weet dat infrastruktuur-investering die hoeksteen is van die regering se heropbou en herstelplan. Ons weet ook dat die regering nie geld het om dit te finansier nie. Die vraag is op watter manier die die privaatsektor betrokke kan raak by infrastruktuur-investering. In sekere kringe is daar die argument dat dit deel moet wees van voorgeskrewe bate-vereistes, maar die groot batebestuurders en versekeraars verkies projekfinansiering. Verlede week het die Tesourie voorgestel dat Regulasie 28 van die Wet op Pensioenfondse verander moet word om infrastruktuur deel te maak van die bateklasse waarin pensioenfondse kan belê.
02:25
March 2, 2021
Fuel prices keep increasing
Fuel prices are on the rise. In January fuel became more expensive by between 40 cents and 43 cents per litre, in February by 81 cents per litre and further increases of between 55 cents and 65 cents are expected for March. It is a good thing and a bad thing... but remember to fill up before Wednesday.
01:40
March 1, 2021
Brandstofpryse hou aan styg
Brandstofpryse is aan die toeneem. In Januarie het dit met tussen 40 sent en 43 sent per liter duurder geword, in Februarie met 81 sent per liter en verder stygings van tussen 55 sent en 65 sent word vir Maartmaand verwag. Dit is 'n goeie en 'n slegte ding...
01:37
March 1, 2021
Reaction to the Budget speech
The Minister of Finance's Budget Speech was analyzed and criticized by friend and foe yesterday and today's Minute gives a brief summary of the reaction.
02:17
February 26, 2021
Reaksie op die Begrotingsrede
Die Minister van Finanansies se Begrotingsrede is gister deur vriend en vyand ontleed en gekritiseer en vandag se Minuut gee ‘n kort opsomming van die reaksie.
02:17
February 26, 2021
Begrotingsrede
Die Suid-Afrikaanse ekonomie staar aansienlike uitdagings in die gesig, en daar is net soveel wat die Minister van Finansies en die Begroting kan doen om dit aan te spreek. Die doel van die begroting moet wees om Suid-Afrika uit sy 'lae groei-lokval' te help haal sonder om in 'n 'skuldstrik' te val. Die beste wat die begroting kan doen, is om tyd te koop om strukturele hervormings en werklike ekonomiese groei aan die gang te kry. Volgens my het die Minister dit bereik.
04:42
February 25, 2021
The Budget Speech
The South African economy faces significant challenges, and there are limits to what the Minister of Finance and the Budget can do to address this. The aim of the Budget should be to help get South Africa out of its ‘low growth trap’ without falling into a ‘debt trap’. The best the budget can do is to buy time in which to get structural reforms and real economic growth going. To my mind, the Minister achieved this.
04:23
February 25, 2021
Covid-19 and unemployment in 2020
The results of the labour force survey of the fourth quarter of 2020 were announced yesterday and it is now clear how much of a toll the Covid-19 pandemic has had on the economy.
02:25
February 24, 2021
Covid-19 en werkloosheid in 2020
Die resultate van die arbeidsmagopname van die vierde kwartaal van 2020 is gister bekend gemaak en dit is nou duidelik hoe groot tol die Covid-19 pandemie en inperking op die ekonomie gehef het.
02:21
February 24, 2021
What about inflation?
After a year of economic contraction, no demand-pull or cost-push pressures, the spectre of inflation is now on the rise in developed markets. Could inflation in South Africa also increase?
02:07
February 23, 2021
Maar wat van inflasie?
Na ʼn jaar van ekonomiese inkrimping, geen vraag-trek of koste-druk nie, het die inflasiespook nou begin loop in ontwikkelde markte. Kan inflasie in Suid-Afrika dalk ook toeneem?
02:00
February 23, 2021
This week's economics news
This week is filled with economic news. There are important indicators for the state of the economic recovery and on Wednesday Minister Mboweni will deliver the Budget Speech.
01:54
February 22, 2021
Hierdie week in die ekonomie
Hierdie week is vol ekonomiese nuus. Daar is belangrike aanwysers vir die stand van die ekonomies se herstel en Woensdag lewer Minister Mboweni die Begrotingsrede.
01:57
February 22, 2021
Good news about employment, from the NIDS-CRAM survey
I often say that the Covid-19 pandemic and lockdown resulted in people losing income and jobs. So far, however, we have had an incomplete picture, but the results of the third round of NIDS-CRAM survey have been announced and it looks like employment recovered strongly between June and October.
02:00
February 19, 2021
Jy sal dit skaars glo - goeie nuus oor indiensname
Ek sê gereeld dat die Covid-19 pandemie en inperking tot gevolg gehad het dat mense inkomste en werke verloor het. Tot nou toe het ons egter ʼn onvolledige prentjie gehad. Dit was ʼn donker prentjie, maar die resultate van die derde rondte van NIDS-CRAM opname is bekend gemaak en dit lyk of indiensname sterk herstel het tussen Junie en Oktober.
02:02
February 19, 2021
Retail sales
Statistics South Africa released retail sales figures for December yesterday and we finally have a picture of how things went with the industry and with consumers in 2020.
01:41
February 18, 2021
Kleinhandelverkope
Statistieke Suid-Afrika het gister Desember maand se kleinhandelverkopesyfers bekend gemaak en ons het eindelik ʼn prentjie van hoe dit met die bedryf en met verbruikers gegaan het in 2020.
01:40
February 18, 2021
The Rand turned 60!
Our South African currency, the Rand, celebrated its 60th birthday on Sunday and there were a lot of interesting reports and discussions about this. The value of our currency is important to all of us. As food price inflation rises, your Rands have less purchasing power and the exchange rate affects the cost of imported products.
02:29
February 17, 2021
Die Rand word 60!
Ons Suid-Afrikaanse geldeenheid, die Rand, het Sondag sy, of haar, 60ste verjaarsdag gevier en daar was ʼn klomp interessante berigte en gesprekke hieroor. Die waarde van ons geldeenheid is vir ons almal belangrik. As voedselprysinflasie styg het jou rande minder koopkrag en die wisselkoers beinvloed die koste van ingevoerde produkte.
02:15
February 17, 2021
Tax income windfall (in 2020)?
In yesterday's Minute, I shared the piece of good news that it looks like the Treasury will receive about R100 billion more in tax revenue than was thought. It deserves an explanation.
02:33
February 16, 2021
Oorskot belastinginkomste?
In gister se Minuut het ek aan die einde die stukkie goeie nuus gedeel dat dit lyk of die Tesourie ongeveer R100 miljard meer belasting-inkomste gaan inkry as wat gedink is. Dit verdien ʼn mooi verduideliking.
02:34
February 16, 2021
This week's economics news
This week's economic indicators will give us an idea of how the South African consumer is doing.
02:16
February 15, 2021
Hierdie week in die ekonomie
Hierdie week se ekonomiese aanwysers gaan ons ʼn idee gee hoe gaan dit met die Suid-Afrikaanse verbruiker.
02:13
February 15, 2021
Increase in the minimum wage
This week the Minister of Labor announced that the national minimum wage will increase from the 1st of March. For farmworkers, the minimum wage increases from R18.68 per hour to R21.69 per hour. This is R3.01 per hour or a 16% increase. This should increase the income of the average worker earning the minimum wage by R350 per month. What will the impact of this be?
02:28
February 12, 2021
Wat gaan die impak wees van die verhoging van die minimumloon?
Die Minister van Arbeid het hierdie week aangekondig dat die nasionale minimumloon vanaf 1 Maart toeneem. Vir plaaswerkers verhoog die minimumloon vanaf R18.68 per uur na R21.69 per uur. Dit is R3.01 per uur, of ʼn 16% verhoging. Dit behoort die gemiddelde werker wat die minimumloon verdien se inkomste met R350 per maand te verhoog. Wat gaan die impak hiervan wees?
02:23
February 12, 2021
What do we expect from the SONA?
This evening, President Ramaphosa delivers his third State of the Nation Address, and we are far from the days of Ramaphoria. The economy is struggling and the state coffers are empty. I wonder then, what do we expect from the President? I have a few ideas on what he can say to build confidence in our future.
02:30
February 11, 2021
Wat verwag ons van die Staatsrede
Vanaand lewer President Ramaphosa sy derde staatsrede, en dit is jammer om te sê, maar ons is ver van die dae van Ramaforie. Die ekonomie trek swaar en die staatskas is leeg. Ek wonder toe, wat verwag ons van die President? Ek het 'n paar idees oor wat hy kan sê om vertroue te bou.
02:27
February 11, 2021
The burden of taxation of your beer
With the Budget Speech around the corner, SA Breweries has asked the Minister of Finance to give relief to beer brewers by not increasing excise taxes. The South African Liquor Brand Association is asking for an increase below the inflation rate. The industry argues that they need time to recover after a total of 19 weeks in which alcohol sales were banned. What the news reports do not explain is that one has to ask who bears the burden of the excise tax? Read more about the research behind today's podcast here.
02:03
February 10, 2021
Die las van belasting op jou bier
Met die Begrotingsrede om die draai het SAB die Minister van Finansies gevra om vir bier-brouers verligting te gee deur nie aksynsbelasting te verhoog nie. Die South African Liquor Brand Association vra vir ʼn verhoging laer as die inflasiekoers. Die bedryf argumenteer dat hulle tyd nodig het om te herstel na ʼn totaal van 19 weke waarin alkoholverkope verbied is. Wat die nuusberigte nie verduidelik nie, is dat mens moet vra wie dra die las van die aksynsbelasting? Lees meer oor die navorsing agter vandag se episode hier.
02:00
February 10, 2021
Bevolkingsgroei en ekonomiese groei
In gister se Minuut het ek vertel hoe investering in vaste kapitaal verminder het, en in 2020 skerp afgeneem het. Dit is ʼn belangrike drywer van ekonomiese groei wat oor die afgelope tien jaar te laag was. Verlede week was daar ʼn nuusberig met ʼn vreemde en verkeerde oplossing vir groei en werkskepping, naamlik dat die bevolkingsgroeikoers verminder moet word. Die raad kom uit ʼn verslag van die Inclusive Society Institute, maar dit is die soort ding wat mens ook af en toe om ʼn braaivleisvuur hoor. Ek wil graag die mite begrawe.
02:18
February 9, 2021
Population growth and economic growth
In yesterday's Minute, I explained how investment in fixed capital decreased, and then declined sharply in 2020. It is an important driver of economic growth that has been too low over the past ten years. Last week there was a news report with a strange and wrong solution for growth and job creation, namely that the population growth rate should be reduced. The advice comes from a report by the Inclusive Society Institute, but it's the kind of thing one also occasionally hears around a fire. I would like to bust the myth.
02:21
February 8, 2021
Capital investment is too low
We know that the coronavirus pandemic and lockdown delivered a blow to the economy in 2020, but a particularly worrying figure that came out last week was the impact on fixed capital investment.
01:54
February 8, 2021
Kapitaalbesteding is laag
Ons weet dat die corona-virus pandemie en inperking die ekonomie ʼn knou toegedien het in 2020, maar ʼn kommerwekkende syfer wat verlede week uit gekom het was die impak op investering in vaste kapitaal.
01:59
February 8, 2021
The mental burden of poverty
It's Friday and today I just want to talk about interesting research. Behavioural economists examine, among other things, the psychological impact of poverty. They argue that being very poor has a mental burden that frequently keeps people poor. A study in India has some interesting results.
01:56
February 5, 2021
Die sielkundige las van armoede
Dit is Vrydag en ek wil vandag sommer net gesels oor interessante navorsing. Gedrags-ekonome ondersoek onder andere die sielkundige impak van armoede. Hulle arumenteer dat om baie arm te wees tap ʼn mens se moed en krag en dit hou jou arm. ʼn Studie in Indië het interessante resultate.
01:53
February 5, 2021
The stock market is not the economy (and that is a good thing)
If you have been following the financial news recently, you will know that the Johannesburg Stock Exchange and the South African economy seem to have nothing to do with each other anymore. The stock market is hitting highs, but the economy is only slowly recovering from the setbacks of 2020. Alan Greenblo writes for Business Live that there are three drivers of optimism on the stock market.
01:49
February 4, 2021
Die beurs is nie die ekonomie nie (gelukkig nie)
As jy onlangs die finansiële nuus gevolg het sal jy weet dat die Johannesburgse effektebeurs en die Suid-Afrikaanse ekonomie oënskynlik niks meer met mekaar te doen het nie. Die beurs tref hoogtepunte, maar die herstel net stadigaan van die terugslae van 2020. Alan Greenblo skryf vir Business Live dat daar drie drywers van optimisme op die beurs is.
01:48
February 4, 2021
Die landbou wen
Noudat mens weer wettiglik alkohol kan koop, kan ons gerus ʼn bier drink op die suksesse in die landboubedryf. Die sitrusbedryf het ʼn rekord jaar beleef en graan het ʼn uitskieter somerseisoen.
02:07
February 3, 2021
Agriculture is winning
Now that you can legally buy alcohol again, we should drink a beer and celebrate the successes in the agricultural sector. The citrus industry experienced a record year in 2020 and maize has had an outstanding summer season.
02:14
February 3, 2021
Some January numbers
When I have been talking about the recovery of the economy after the worst of the pandemic and the lockdown, the figures were from the fourth quarter of last year, but finally, some of the first 2021 figures were announced yesterday and they are up and down.
01:34
February 2, 2021
Januarie-syfers
Wanneer ek gesels oor die herstel van die ekonomie na die ergste van die pandemie en inperking, was dit gebasseer op syfers uit die vierde kwartaal van verlede jaar. Gister is van die eerste 2021 syfers bekend gemaak en dit is op en af.
01:33
February 2, 2021
What does the latest trade data show?
Economists are constantly trying to gauge the health of the economy, and at the moment specifically the recovery of the economy. GDP growth figures are only calculated quarterly and are available with a lag. Meanwhile, we are looking at other monthly data or even higher frequency indicators. Last week, export and import unit value index data were released. This represents the trends in export and import values, weighted by volumes. I often say that the South African economy needs to import inputs when it grows, and strong demand from abroad for our exports is good for the growth of the economy. But what do the latest figures show?
02:02
February 1, 2021
Wat sê die nuutste handelsdata?
Ekonome probeer deurentyd om die gesondheid van die ekonomie te peil. Op die oomblik gaan dit spesifiek oor die herstel van die ekonomie na die groot inkrimping in 2020. BBP groeisyfers word net kwartaalliks bereken en is beskikbaar met ʼn sloering. Intussen kyk ons na ander maandelikse- of selfs meer hoë frekwensie-aanwysers. Verlede week is uitvoer en invoer eenheidswaarde-indeks data aangekondig. Dit verteenwoordig die neigings in uitvoer- en invoerwaardes, geweeg met die volumes. Ek sê gereeld dat die Suid-Afrikaanse ekonomie het nodig om insette in te voer wanneer dit groei, en ʼn sterk vraag uit die buiteland na ons uitvoere, is goed vir die groei van die ekonomie. Maar wat sê die nuutste syfers?
01:59
February 1, 2021
Electricity tariffs
One of the biggest constraints on economic growth in South Africa is load shedding, and one of the biggest debt exposures in the public sector is Eskom's debt burden and therefore any energy news is important. Yesterday, energy regulator Nersa announced after a court battle that Eskom may recover an additional R6 billion in revenue from consumers. If it all becomes part of price increases this year, electricity prices could increase by 10.95%. There are still other court cases underway regarding the calculation of Eskom's allowable income which could later lead to even higher electricity prices. But that's not the end of the story.
02:52
January 29, 2021
Elektrisiteitstariewe
Een van die grootste beperkinge op ekonomiese groei in Suid-Afrika is beurtkrag, en een die grootste skuldblootstellings in die openbare sektor is Eskom se skuldlas en daarom is enige energie-nuus van belang. Gister het die energie reguleerder Nersa na ʼn hofstryd aangekondig dat Eskom ʼn addisionele R6 miljard se inkomste van verbruikers mag verhaal. As dit alles hierdie jaar deel word van prysverhogings, kan elektrisiteitspryse met 10,95% styg. Daar is nog ander hofsake aan die gang oor die berekening van Eskom se toelaatbare inkomste wat later tot nog hoër elektrisiteitpryse kan lei. Maar dit is nie die einde van die storie nie.
02:54
January 29, 2021
Economic growth prospects
As farmers’ problems dissolve in rainwater, so economists' worries become less as the economy grows. Unfortunately, this week the IMF lowered its 2021 growth forecast for South Africa. What can drive growth in 2021?
02:36
January 28, 2021
Ekonomiese groei vooruitsigte
Soos wat broere se probleme in reenwater oplos, word ekonome se bekommernisse minder as die ekonomie groei. Ongelukkig het die IMF hierdie week hulle 2021 groeivoorspelling vir Suid-Afrika verlaag. Wat kan groei dryf in 2021?
02:41
January 28, 2021
Impact of the adjusted level-3 lockdown
Mike Schussler has interesting research on the impact of the adjusted level-3 lockdown on the economy. He argues that the curfew, capacity constraints, and the ban on the sale of alcohol have an impact on travel, tourism, entertainment and services and that it spills over into agriculture and manufacturing that provide inputs for this segment of the economy. He argues that the government should these support sectors through further TERS payments. Yet, the communication from Nedlac and the recent ANC lekgotla is that there is no money left to help.
02:16
January 27, 2021
Impak van die aangepaste vlak-3 inperking
Mike Schussler het interessante navorsing oor die impak van die aangepaste vlak-3 inperking op die ekonomie. Hy argumenteer dat die aandklokreël, kapasiteitsbeperkings en die verbod op die verkoop van alkohol ʼn impak het op reis, toerisme, vermaak en dienste en dat dit oorspoel na landbou en vervaardiging wat hierdie segment van die ekonomie voorsien. Hy argumenteer dat die regering hier sektore moet ondersteun deur middel van verdere TERS uitbetalings, maar by Nedlac en die ANC se pas afgelope lekgotla is die boodskap dt daar nie geld is nie.
02:19
January 27, 2021
New research on minimum wages
Fresh economic indicators will only be available later this week so today I am rather talking about new research from the US. Most studies of the impact of minimum wages find that they do not make much of a difference to employment, but a new experimental study by John Horton gives interesting results.
02:04
January 26, 2021
Nuwe navorsing oor minimum lone
Nuwe ekonomiese data is eers later hierdie week beskikbaar en daarom het ek gedink om vandag oor navorsing uit die VSA te gesels. Meeste studies van die impak van minimum lone bevind dat dit nie veel van ʼn verskil maak aan indiensname nie, maar ʼn nuwe eksperimentele studie deur John Horton gee interessante resultate.
02:03
January 26, 2021
The major challenges facing the restaurant industry
One set of figures that did not get the news coverage it should is last week’s Statistics South Africa's report on the food and beverage sector. Coffee shops, restaurants, fast food vendors and the catering industry have been hit hard over the past 10 months by the lockdown, capacity limits and the curfew. Many people were careful about eating out and rather stayed at home, and it all shows in the numbers. And now it seems even more challenges are looming.
02:30
January 25, 2021
Die benarde posisie van die restourantbedryf
Een stel syfers wat verlede week nie eintlik die nuus gehaal het nie was Statistieke Suid-Afrika se verslag oor die voedsel- en dranksektor. Koffiewinkels, restourante, kitskosverkopers en spysenieringsbedryf is die aflope 10 maande swaar getref deur die inperking, kapasiteitsbeperkings en die aanklokreel. Baie mense was versigtig om uit te eet en het eerder by die huis gebly, en dit alles wys in die syfers. En dan is daar dalk nuwe moeilikheid net om die draai...
02:31
January 25, 2021
The economy is all right
This morning I want to give a quick summary of how the economy is doing. As usual, it is a mixed bag.
01:32
January 22, 2021
Hoe gaan dit met die ekonomie?
Ek wil vandag net ʼn vinnige samevatting te gee van hoe dit met die ekonomie gaan. Soos gewoonlik is dit ʼn gemengde prentjie.
01:29
January 22, 2021
Repo rate decision
The Reserve Bank's Monetary Policy Committee met yesterday and today for the first time in 2021. Their big decision is about the repo rate and economists expect them to keep it unchanged. We will know more about the decision and their reasoning this afternoon, but for now, we can think about everything they might be considering.
03:22
January 21, 2021
Repokoersbesluit
Die Reserwebank se Monetêre Beleiskommitee het gister en vandag vir die eerste keer in 2021 vergader. Hulle groot besluit is oor die repokoers en ekonome verwag dat hulle dit onveranderd gaan hou. Ons sal vanmiddag meer weet oor hoe hulle redeneer, maar vir die oomblik kan ons dink oor alles wat hulle moontlik oorweeg.
03:19
January 21, 2021
More ways of paying for the vaccine
If you read the newspaper, it seems that many people are disappointed by the government's poor planning around the purchase of the coronavirus vaccine, but they are also not very keen on paying extra for it. The Department of Health estimates it will cost about R20.6 billion to vaccinate two-thirds of the population. The proposal that private medical funds use their members' reserves to pay for the members and just as many non-members has upset people. Now, there are new proposals on the table but each of them has their own problems.
02:31
January 20, 2021
Nog maniere om vir die entstof te betaal
As mens die koerant lees, lyk dit of baie mense teleurgesteld is oor die regering se swak beplanning rondom die aankoop van die coronavirusentstof, maar hulle is ook nie baie lus om ekstra daarvoor te betaal nie. Die Departement van Gesondheid skat dit sal ongeveer R20,6 miljard kos om twee-derdes van die bevolking in te ent. Die voorstel dat privaatmediesefondse hulle lede se reserwes gebruik om vir die lede en net soveel nie-lede te betaal het mense omgekrap. Daar is nou nog voorstelle op die tafel, maar elkeen het sy eie problematiek.
02:29
January 20, 2021
Me, talking about the maize price again
One of my hobbies is to keep an eye on different Facebook groups and how it is raining all over the country. And then I regularly read about the fantastic summer season the agricultural sector is experiencing. My question then is, why is the maize price still so high? So I listened to what my colleague Dr Johnny van der Merwe says in his AMT report.
02:05
January 19, 2021
Ek praat al weer oor die mielieprys
Een van my klein stokperdies is om op Faceboek groepe te kyk hoe lekker dit deur die land reën. En dan lees ek gereeld van hoe fantastiese somerseisoen die landbou sektor beleef. My vraag is dan, hoekom is die mieliepryse steeds so hoog? Ek het toe gaan luister wat my kollega Dr Johnny van der Merwe sê in sy weeklikse AMT verslag.
01:57
January 19, 2021
This week's economics news
This week the economics news will be dominated by the first meeting in 2021 of the Reserve Bank's Monetary Policy Committee. Along with their decision on the repo rate on Thursday, December's consumer price inflation figure will be released on Wednesday and there are new data on mining production and retail sales available.
01:54
January 18, 2021
Hierdie week in die ekonomie
Hierdie week se ekonomies nuus gaan oorheers word deur die eerste byeenkoms van die Reserwe Bank se Monetêre Beleidskomittee in 2021. Saam met hulle besluit oor die repo-koers Donderdag word Desembermaand se verbruikersprys-inflasiesyfer Woensdag bekend gemaak en ook nuwe data oor mynbouproduksie en kleinhandelverkope.
01:54
January 18, 2021