Skip to main content
شناخت موسیقی دستگاهی ایران

شناخت موسیقی دستگاهی ایران

By Mohammad Hossein Salari
از فواید بازگشت لطفی در سال ۸۵ از آمریکا به ایران برنامه‌هایی بود که برای رادیو فرهنگ و جهت آموزش عمومی موسیقی دستگاهی ایران ساخت
. بایگانی این پادکستها را در اینجا میتوانید به دست آورید

تمامی این ۵۹ قسمت از کانال تلگرام "نقد خیال" گرفته شده اند و من صرفا اینجا آپلودشون کردم.
@naghdehaal
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

قسمت پنجاه و یکم

شناخت موسیقی دستگاهی ایران

1x
قسمت پنجاه و نهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و نهم [این آخرین قسمت از مجموعه شناخت موسیقی دستگاهی ایران می‌باشد]
25:21
May 17, 2018
قسمت پنجاه و هشتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و هشتم
28:16
May 17, 2018
قسمت پنجاه و هفتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و هفتم
24:58
May 17, 2018
قسمت پنجاه و ششم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و ششم
25:22
May 17, 2018
قسمت پنجاه و پنجم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و پنجم
21:11
May 17, 2018
قسمت پنجاه و چهارم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و چهارم
29:58
May 13, 2018
قسمت پنجاه و سوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و سوم
18:48
May 13, 2018
قسمت پنجاه و دوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و دوم
26:54
May 12, 2018
قسمت پنجاه و یکم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و یکم
21:00
May 12, 2018
قسمت پنجاهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاهم
20:32
May 9, 2018
قسمت چهل و نهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و نهم
27:17
May 9, 2018
قسمت چهل و هشتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و هشتم
29:17
May 9, 2018
قسمت چهل و هفتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و هفتم
24:14
May 7, 2018
قسمت چهل و ششم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و ششم
22:53
May 7, 2018
قسمت چهل و پنجم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و پنجم
24:02
May 7, 2018
قسمت چهل و چهارم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و چهارم
29:12
May 7, 2018
قسمت چهل و سوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و سوم
29:46
May 7, 2018
قسمت چهل و دوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و دوم
20:40
May 7, 2018
قسمت چهل و یکم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و یکم
25:38
May 7, 2018
قسمت چهلم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهلم
23:37
May 7, 2018
قسمت سی و نهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و نهم
22:11
May 7, 2018
قسمت سی و هشتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و هشتم
22:59
May 7, 2018
قسمت سی و هفتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و هفتم
26:07
May 7, 2018
قسمت سی و ششم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و ششم
23:28
May 7, 2018
قسمت سی و پنجم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و پنجم
27:22
May 7, 2018
قسمت سی و چهارم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و چهارم
23:17
May 7, 2018
قسمت سی و سوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و سوم
25:01
May 7, 2018
قسمت سی و دوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و دوم
25:51
May 7, 2018
قسمت سی و یکم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی و یکم
23:43
May 7, 2018
قسمت سی‌ام
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سی‌ام
23:38
May 7, 2018
قسمت بیست و نهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و نهم
18:52
May 7, 2018
قسمت بیست و هشتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و هشتم
25:29
May 7, 2018
قسمت بیست و هفتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و هفتم
24:01
May 7, 2018
قسمت بیست و ششم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و ششم
22:49
May 7, 2018
قسمت بیست و پنجم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و پنجم
26:24
May 7, 2018
قسمت بیست و چهارم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و چهارم
23:45
May 7, 2018
قسمت بیست و سوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و سوم
26:37
May 7, 2018
قسمت بیست و دوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و دوم
25:55
May 7, 2018
قسمت بیست و یکم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیست و یکم
22:52
May 7, 2018
قسمت بیستم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت بیستم
23:56
May 7, 2018
قسمت نوزدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت نوزدهم
22:34
May 7, 2018
قسمت هجدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت هجدهم
24:42
May 7, 2018
قسمت هفدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت هفدهم
28:39
May 6, 2018
قسمت شانزدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت شانزدهم
25:21
May 6, 2018
قسمت پانزدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پانزدهم
22:12
May 6, 2018
قسمت چهاردهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهاردهم
25:33
May 6, 2018
قسمت سیزدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سیزدهم
26:19
May 6, 2018
قسمت دوازدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت دوازدهم
27:25
May 6, 2018
قسمت یازدهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت یازدهم
27:14
May 6, 2018
قسمت دهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت دهم
25:46
May 6, 2018
قسمت نهم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت نهم
28:13
May 6, 2018
قسمت هشتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت هشتم
26:59
May 6, 2018
قسمت هفتم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت هفتم
23:59
May 6, 2018
قسمت ششم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت ششم
24:00
May 6, 2018
قسمت پنجم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجم
25:44
May 6, 2018
قسمت چهارم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهارم
23:31
May 6, 2018
قسمت سوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت سوم
27:18
May 6, 2018
قسمت دوم
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت دوم
28:29
May 6, 2018
قسمت اول
شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت اول
29:56
May 6, 2018